Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 3

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - September 3, 1991, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ i «HTiA» iwi-ш ил » tn СЫХ СЫРШРДА СумгаДытьш амэк коллектмвларн олкадэ баш верая муЬум cнJacи дaJншJlкликлapи бе1|х мараг ва явтазарла нзла|1флар. Адамлары Оу кун душуцдурая ан м^Ьуи на сала сабаЬымызын фяраванлыгыны ва сакнтлндннн тайн» етмалн олан cиJacи ва игтясади та’шгаатын ]ара-дыляасыдыр. Онлар чох казал бнлирлар кн, калачаДнн сабнт Ьа]ат тарзи, динч ]аша]ышымыз неча ишлама]имиз дан, бутук уму.кусуларимнзи, рпахсн нЯ^клнкларшиЬн бяр Дана атыб чаиымыздан азиз бнлдиДимнз Азарба]чаны-мызын арази бутавлуДу. суверенлиДи намяна сых сыра-ларда Дуируг кнми оирлашмаДнмиздан, гаршылыгаы ан-лашма шараитнндан хеДлн дарачада асылыдыр. Газетнн мухбнр яантагасина калан мактублар, еднлан заяклар да бу эЬвал-руЬнДДаиии ифадасидир. Каркин околожн шараитда jamajaH «э ишлэДаи минлэр-лэ сумгаДытлы пала да ча-тин сосиал вазиДДаггда. Ьеч бир коммунал раЬатлыгы ол-маДан ксчатондуларда емур кун сурур. Инди иншаатчы-лары JceMa-KY^HAya бир мэса-лэ нараЬат едир. ДаЬа чох ишыглы мэнзиллар тикмали, амруну, талеДини бу шаЬар-ла баглаДанлары аг куна чы-хармалы. 1 намрали тикинти тресгинин а:иакчилари манзил програмьшын угурла Дерина Детнрилмэси учун бутун гув-вэлари сафэрбэрлиДа алмыш-лар. Чатинликлар са’Длэ ара-дан галдырылыр, еЬтиДапглар Ьэрэкатэ кэтирилир. Бела мэгамларда then бир килеД-кузара Дер галмыр, Трестин мудири М. Магсудов деДир: — Бу ил 31,3 мил Дон ма-натлыг нш кермалиДик. Буну,н 18 милДон манатлыгы сосиал, маданиДДэт ва маишэгг обДектлари .тивинтисинин па-Дына душур. Илии етэн аД-лары иншаатчыларымыз учун о гадар да асан олма-дыб. Лакин hap Ьалда тап-шырыгьш еЬдасиндан калми-шик. Трестин гуввэлари эсасан шаЬарин ики ан муЬум об-Дектинда чэмлэшдирилиб. 600 Дерлик хастахана «ом-плексинда тамамлама ишла-ри кедир. Бу обДект Дахьгн нахтларда таЬвил верилачэк. Манзиллэрин гыздырыл-масы СумгаДытын квЬна проблем л эринданди р. Бу мушкул мэсэлэ теоликлэ иншаатчыла-рын комэДи ила Долуна гоДу-лачаг. РаДон истилик ком-плексинни иншасы сур’атлэ давам етдирилир. Баш под-ратчы ташки лат олан 1 нем-рзли треста материал сары-дан Дардым едишсэ сумгаДыт-лыларын коммунал раЬатлы-гы тезликлэ тэ’мин олунар. Иншаатчылар хеДриДДа иш-лэрнни дэ унутмурлар. Даг-лыг Гарабагын Хочалы шэ-hapn сакиилари учун 8 аила-лик дерд фэрди ев тезликлэ саЛшблэринэ квндарила-чэк. Бу кунлэр СумгаДыт ти-кишчилари дэ кеДфиДДати Дак-шылашдырмаг учун ахта-рышлар апарырлар. Илин эввалнндан Дахшы старт ко-туран уст трикотаж фабрики-нин коллективи 100 мин манат кэлир элдэ етмишдир. Эмэкчиларин маашы артыб. hap тикишчи 400 маната га-дэр амэк Ьаггы алыр. Муэс-сиоэ Дахьш вахтларда хеДли кенишланэчак. Ики Дени корпус тикилачак. АФР-дан ira ИталиДадан кэтирилэчэк мэЬ^ сулдар аваданлыг фабрикин игтисади 'НМ'Канларыны хеД-ли артырачаг. Тикишчилэрин иш ва маишат шараити хеД-ли Дахшылашачаг, маЬсулун кеДфиДДэти Дуксэлэчэк, че-шид чохалачаг. СумгаДыглыларын Дахшы эн’энаси вар. Ьэмиша дар, чэтин кунларда киминсэ кв-маДинэ Детир, hap Ьансы ча-гырыша бнринчи сэс верир-лзр. Газахыстан президенти-нин АоэрбаДчан Республика-сы президентинэ тахыл Ды-гымына квмэк барэда 'мура-чиатнндэи сонра 500 эдад мухтэлиф тэ’Динатлы машын вэ механизм бичинда «шлэ-дилмаДа кендэрилмишдир. Бунларын эллиси СумгаДыт автокомбинатынындыр. лиДДатчылардан СаЬиб Мэм-мэдов, РаЬил ГэЬраманов, Камил hycejHOB, Бахыш Каримов ва башгалары мввсу-мун ахырынадэк Газахыстан-да галачаглар. Он нэфэр су-ручу исэ 03 машыны ила АгстафаДа, силаЬ анбарынын партлаДышьшдан зэрэр чэкэн-лэрэ Дардым мэрсади ила ти-кинти материалы, бору, ранк апармышдыр. Суручу Арзу БадураДев деДнр:    ^    ^ — Бнзнм пешэ саЬиблари алзтэн сур’эти. бир да гар шыларында Намишз Дашьы ншыг Данмасыны сввир>лар. Амма буту« кедишлардэ, Ду-рушлардэ этрафа бахмаг, олуб-кечэнлэри саф-чурук етмак, кэлачэДин ишлариии аДыг башла планлашдырмат Ьэ!м баш саламатлыгыдыр. Ьам да фикирлашди^ини Ьэ-1ата кечирмак «мканы. Бу мэ’нада Ьазырда баш верэн сиДаси Ьадисэлэрдэн дузкун нэтичэ чыхармалы, евладла-рымызьш кэлачэк талеДи ба-рзда дариндан душунмали-дик. Ермани фитнзкарлары-нын, онларын харичдаки га республикадакы Ьавадарла-рыньш авантурист ниДДэтла-рииин боша чыхмасы у^ун Ьамымыз íCиJacи бахышлары-мыздан асылы олмаДараг ал-алэ вермал'И, бир деДиб, бир ешитмэлиДнк. Бу «ун башга чыхьш! Долумуз Дохдур. ШаЬэрин куча га ме!Ддан-ларында, парк вэ хиДабанла-рында ш^’лэ сачан чилчы-раглары истеЬсал еданлари« эмэДи Дуксэк гиДмэтэ лаДиг-дир. «Халг газети^вин мух-бир мэнтэгэсинэ калан мэк-тубларын биринда СумгаДыт-дакы «Елекггриктдэстлашдир-мэ» заводу коллективинин нумунави ишиндэн бэЬс еди-лир. Муэссиооиин истеЬсал корпуслары шш ил аввэл ис-тифaдajэ вершшб. Аз вахт-да амэкчилэр Дуксэк кеДфиД-Датли МО’мулат Ьазырлама-гын сиррияэ |ДиДалэниблэр. Метро стансиДаларында, Кан-чздэ Низами магбарасинда, идара вэ муассисэлэрдэ, сосиал обДектлэрдэ инди Суим-гаДыт маркалы чилчыраглар Даныр. Ьазырда куча ишьгг-лары учун «ОП-6» маркалы електрик левЬэларинин Дени модели узари'ндэ иш апары-лыр. Муэссисэ ЬэДатындан даЬа бир Денилик. Лахын ,вахтларда Губадлы, Лачын, Занки-лан раДонларында заведуй филиаллары ачылачаг. СумгаДытын сосиал-игти-сади ЬэДаты зэнкин, Дадда-галан Ьадисаларла долудур. 4(Узви синтез» ИстеЬсал Б»р-лиДннда компрессор машын-ларынын еЬтиДат Ьиссэлари эвваллэр харичи влкэлардэн алынырды. Сон иллар вал-Дута проблеми ила алагадар бу иш хе!Дли чзтинлашмиш-ди. Чыхыш Долу тапылды. ЕЬтиДат Ьиссэларин Ьазыр-ланмасыны ТолДаттидэки,, ре-дукторлары исэ Ленинград-дакы партнДор муоссисэлар 03 еЬдэлэринэ квтурдулар. Полиетилен сехиндэ«« компрессор машьшларынын еЬ-тиДат Ьиссаси-Ьалгэлар эвваллэр Инкилтэрэдан од гиДма-тинэ алынырды. Ьазырда Ьэ-мин Ьэлгэлэр Москва га Сумы шаЬарлэриндэ Ьазырла-ныр. <Сннтезкаучук» ИстеЬсал БирлиДиндэн Исраилэ беш JT О JE У Кичин Гафгазын Ьундур Дамачларындан кечэн ениш-ли-Дохушлу даг Долу Ьазырда Кэлбэчэри    республика- мызын дикэр рекионлары нлэ бирлэшдирэн Декаиэ Дол-ДУР. Jepли ЬакимиДДэт орган лары «ЬэДат Долу»ну ке-нишлэндирир, онун даЬа мунасиб вэ тэЬлукэсиз олма- баш автомакистралын ер-    «доллар    вар булудлар- сына чалышырлар. Лакин мани гулдурларындан там Д*"    санатопн]асы кэлбэчэрлилэр бела Ьесаб тэмизлонмэсиндэн, тэЬлукэ- ду *ун. едирлэр ки, проблемин Ьэл- сизлиДин бэрпасындан сон- Фото X. Эскэровундур. ли Далныз ДГМВ-дэн кечэн ра мумкун олачаг.    (Азэринформ). АВТОМАШЫЯ Аташа тутулмушдур СентДабрын 1-да ДГМВ Мартуни раДонундакы Пири-булаг адлы }ерщэ ермэни Да-раглылары Агдам раДонун-дан азарбаДчанлылар Даша-Дан Эмиранлар кэндина ке-дэн «Москвич» автомашыны- ны автомат силаЬдан аташэ тутмушлар. Агдам РаДон Да-хили Ишлэр Ше’бэсинин ранен И. ПашаДев Аз^инфор-мун мухбиринэ хэбэр вер-мишдир ки, ики сэрнишин— Омиранлар кандииин сакини Н. РэЬимов вэ Дерли Дангын-дан муЬафизэ дастасинин иш-чиси J. Малинин Даралан-мьпплар. Онларын Ьэр икиси Агдам раДон мэркэзи хэстэ-ханасына апарылмышдыр. Августу« 30-да ермэни Да- раглылары КоранбоД раДону-нуп Тодан, Шэфаг, Еркэч кэадларини шиддатли аташэ тут.мушлар. Республика Да-хили Ишлэр НазирлиДиндэн алынан мэ’лумата кора, уч нэфар Дараланмьпп, онлар- дан бири хэстэханада елмуш-дур. Ьугуг муЬафнзэ орган-лары гулдурлары дэф етмиш-днр. РаДона АзарбаДчан ДИН вэ ДТК-нын олавэ гуввалэ-ри кендэрилмишдир. (Азэринформ). ТЭ’ТИЛ ЛАЗЫМДЫРМЫ? СентДабрын 1-дэ АзарбаДчан Халг ЧэбЬасннин Азад-лыг меДданында Ташкил ет-диДи митингин иштнракчы-лары республика муэссисэ-.lapHHHH. тэшкилат вэ идара-лэринин эмак коллективлэ-ринн СентДабрын 3-дан уму-ми тэ’тила башламага чагыр-мышлар. Митинга топлашан-лар гаршысында республнка-иын халг депутатлары. АХЧ Мэчлисинин узвлари И. Гам-бэров. И. Ьэмидов вэ башгалары чыхыш етмишлэр. Je-нэ до СентДабрын 8-иа та’Дин едилмнш республика прези-дентл сечкилэриинн даДан-дырьимасы Ьаггында, Азэр баДчан Алн Советинин бура-хылмасы, парламента чох-партиДалылыг асасында сеч-килэр кечирилмэсн Ьаггында. АзарбаДчан Коммунист ПартиДасынын лэгв едилма-сн вэ онун э.млакьшын .мнл-.тлэшдирилмэсн Ьаггында тулэблэр ирэли сурулмуш-лур. Бунунла бирликдэ на-гиглэр тнбб, эрзаг та’мина-ты вэ сосиал-мэшпэт хидмэт-‘ лари саЬэсинш! ишчилэрини тэ’тилдэ нштирак етмамаДэ чагырмышлар. Ьэмчинин ха-Ьиш едилмишдир «и, та’тил-лэр кечирилан заман спирт-лн ичкилэр сатылмасын. Митингда И. Ьамидов баш- да олмагла тэ’тил комитэси сечилмишдир. О. чыхьппын- да демишдир ки. тэ’тил гон- шу республикалардап Ьэр Ьансы бирини блокадаДа ал- маг мэгсэди кудмур. Далныз АзэрбаДчанын дахили проблемлэринин Ьэлли маг- СЭДИНЭ ДвНЭЛДИЛ.МИ'ШДИр. (Азэринформ). систерн бентол квндарилмиш-дир. Мал мубадиласи коллектива '03 сосиал ehтиJaчлapы-ны oflOMaja имкан верир. Бу кунларда емтээ мубадиласи асасында ЧехословакиДадан . 14 тонадэк эт алынмышдыр. Халг истеЬлакы га лак-бо-Даг маллары комбинатынын нэздиндэки «Турач» кичик кэнд тасарруфаты муэссисэ-синдэ Ростов мутахаосисла-ринин лаДиЬэлашди1вдиД« гуш-чулуг комплекси тикилачак. СумгаДыт ишлэДир, СумгаДыт ДашаДыр. СиДаси аб-Ьа-ванын тезликлэ аДдынлаша-чагы, Ьэр Дердэ сосиал эдалэ-тин, дузлуДун бэрпа олуна-чагы, агидасиндан, партиДа-сындан, вэоифэсиндан асылы олмаДараг бутун Ьэмвэ-тэнлэримизин ДзарбаДчаньш 6\товлуДу вэ суверенлиДи намина сых бирлэшэчэДи арзу-су ила. ЬэмишэДашар бэшэри идеалларла. Акнф ЧАББАРОВ, «Халг газети»нин мухбири. О’МГАЛЫТ. Нэзэри//э /иэсэлэлэри Милли Ьисслэр систе.миидэ. елэчэ да милли ЬэДатын му-раккэб структурунда милли психолокиДа муЬум Дер ту-тур. МэЬз онун васитэсилэ миллэт вэ халга аид олан сэчиДДэви эламатлэр шэхсиД-Дэтин мэ’нэви алэминэ Дол тапыр, онун аДрыаДры чиз-килэри илэ миллэт вэ хал-гын озунамэхсус сосиал-психоложи портреты чызы-лыр. Миллэта аид сэчиДДа-ви эламэтлэрин психоложи тэрздэ, Дэ’ни Ьисслэр, дуДгу-лар, емосиДалар, аЬвал-ру-ЬиДДэлэр ва с. шэклиндэ ифа-дэси кими милли психолокиДа миллэтин мэ’нэви си-масынын муЬум тэрэфини тэшкил едир. Милли психо локиДада миллэта вэ халга аид бутун кеДфиДДэтлэр ~ ЬэДат тарзи, адэт вэ эн’энэ-лэ(р фэалиДДэт вэ давра-ныш нумунэлэри, зевг вэ ис-тэклар, Ьабелэ милли ЬэДатын, милли керчзклиДин дикэр типик ЧЭЬЭТЛЭРИ 03 экси ни тапыр. Милли характер, милли гурур Ьисси бу сары дан милли психолокиДаны даЬа габарыг ифадэ едир. Инсан милли керчэкли-Дин аДры-аДры тэрафлэринэ фэал мунасибэт бэслэДир, онлары керуб гиДмэтлэнди рир, Ьисслэрла дуДуб гавра-Дыр. Бутун бунлар исэ сон натичэдэ инсанда аДры-а|ры психи актлар — емосиДалар, дуДгулар, эЬвал руЬиДДэ шэклиндэ озуну бурузэ верэрэк онун психоложи дунДасынын аДрылмаз Ьиссэсинэ чеври-лир. О, халгынын, вэтэни-нин лаДигли наилиДДэтлэрин-дэн дэрин фэхарэт Ьисси кечирир, угурсузлугларын-дан исэ гуссэлэнир. Инсан психолокиДасынын бу муЬум кеДфиДДэт чалары тарихи дёнуш мэгамларында даЬа габарыг уза чыхыр, ону вэ-тэн, миллэт адлы унвана баглаДан гырылмаз теллэ рэ чеврилир. Ганлы Данвар Ьадисэлэри заманы халгымы-зын емосионал Дашантыла-ры, Ьисслэрин вэ дуДгуларын мисилсиз кукрэДишлэри бу-на мисал ола билэр. Милли психолокиДа фар- милли ПСИХОЛОКША ЛИИ мурэккэб психоложи алэми илэ баглы субДектив Ьадисэ олса да онун мэз-мунунда обДектив характер-ли меДллэр ~ игтисади, ич-тимаи-сиДаси вэ ма’нэви ин-кишафын бутун хусусиДДэт-лэри дэрин К0К салыр. Одур аДры-аДры тэзаЬурлэри-нин кечичи характер дашы-масына бахмаДараг милли психолокиДанын эсас унсур* лэри варислик меДлинэ ма-ликдир, эсрдэн эсрэ, нэсил-дэн нэслэ отуруларэк миллэтин мэ’нэви ЬэДатында кристаллашыр, милли коло-рити, миллн озунэмэхсуслу-гу долгун шэкилдэ экс ет-дирир. Бу мэ’нада милли психолокиДаны сырф фи-зиоложи кеДфиДДэт, фэрдин биоложи эламэтлэриндан фэргли олараг фэалиДДэт кестэрэн «инстинкт» Ьесаб едэнлэр, сезсуз ки, Даны-лырлар. Чунки о, физиоло-жи ганунауДгунлуглар эса-сында фэалиДДэт костэрса дэ ону Ьарэкэтэ кэтирэн, тэн-зимлэДэн, илк новбэдэ сосиал амиллэрдир, Масэлэн, АзэрбаДчан халгынын психоложи овгатында Бабэк вэ Короглу гаЬрэманлыг-лары, Сабир вэ Мирза Чалил кеДнартилэри, М. Э. Рэсулзадэ истэДи вэ ШэЬри-Дар гаДгылары хусусн емосионал алам Дарадыр, бу боДук миллэти тарихи кеч-миш вэ мэ’нэви ирсимизлэ психоложи теллэрлэ багла-Дыр. Милли психолокиДаны аД ры-аДры ми л лат, халг вэ етник група мэнсуб олан фэрдин' психи кеДфиДДэтлэ-ринин топлусу кими дэ та сэввур етмак олар. Лэ’ни аДры-аДры адамлара мэхсус олан мэ’нэви-психоложи кеД-фиДДэтлэрин эн сэчиДДависи милли психолокиДанын мэз-мунуна дахил ола билир. Лакин бу просес механики бир-лашмэ олмаДыб, даЬа чох диалектик сечмэ Долу илэ баш верир. Милли психоло-киДаДа аДры аДры фэрдлэрин бутун психоложи кеДфиДДэт-лэри 'деДил, онларын милли мэ’пэвиДДаты вэ мэдэниД- Дэтлэ баглы ЭИ Дегкин У“<^\Р лэри говушур. Бу шэраитдо милли психолокиДа фэрдло-рин психолокиДасынын тэмэр-кузлэшмиш ифадэсинэ чев рилир. Милли психолокиДанын фэалиДДэт механизми илэ фэрди психолокиДанынкы тэхминэн еДнидир. Jэ'ни онун да Дараныб формалаш-масы Ьисслэр, дуДгулар вэ гавраДышлар кими емосионал пиллэлэрдэн кечир. Лакин езунун низамлыгы вэ системлиДи, ваЬид истига-мэтэ вэ сабит меДлэ малик олмасы бахы.мындан милли психолокиДа хеДли фэрглэ-нир. Экэр фэрдин психо-локиДасыида кечичи овгат-лар, чылыз эЬвал-руЬиДДэлэр вэ чылгын дуДгуларын баш вермэси нисбэтэн ади Ьал сэвиДДэсиндэдирсэ,    буну милли психолокиДа Ьаггып да демак чэтиндир. Фэрди психолокиДаДа мэнсуб олан кортэбиилик вэ пэракэндэ-ликдэн фэргли олараг милли психолокиДанын эсас чэ Ьэтлэри мэз.муича гэрар лашмыш вэ системли олур, инкишаф просесиндэ дэгиг сосиал-сиДаси истигамэт ол магла миллэтин бутун узв-лэри учун ваЬид психоложи иормалар формалашдырыр. Бу сэпкидэ милли психоло киДа бир миллэти дикэрин-дэн фэрглэндирэн типик кеДфиДДэтлэрин вэ озунэмэх-сус чэЬэтлэрин топлусу ки ми чыхыш едир. Белэ бир сэвиДДэдэ милли психолокиДа Ьэм дэ дикэр бир сэчиДДэви кеДфиДДэти—милли характери дэ тэчэссум етдирмэДэ баш-лаДыр. Мэсэлэн, Дуксэк емо-сионаллыг вэ темперамент, бэ’зэн садэловЬлук дэрэчэ-синэ чатан урэДиДумшаглыг АзэрбаДчан халгынын, ЬиД-лэкэрлик вэ мэкрлилик, ара-гарышдырмаг, Ьечдэн ваД-шивэн гопармаг ермэ1|^1лэ-рии психоложи кеДфиДДэт-лэринэ аид едилэ билэр. Али    Ьисслэр, дуДгулар вэ емосиДалар Ьэлэ ки, милли    психолокиДа демэк деДилдир. Елэ ки, онлар фзрдн    овгатлар гынынь: тэрк едарэн миллэтин ады илэ баглы идеолокнДа вэ бахышлар' системинэ дахил олур, онда аДдын сиДаси маЬиДДэт кэсб едэрэк миллэтин психолокиДасына говушур. Бу заман онлар мил-Донларын' дунДакерушуну, ЬэДата бахышыны элагэлан-дир.мэкдэ, миллэт ва хал-гы сых сыраларла бнрлэш-дирмэкдэ мисилсиз васи-тэДэ чеврилир. Вэтэн учун милли нфтихар, милли таэс-субкешлик, милли Ьомрэ’Д-лик вэ дикэр вэтэнпэрвэр-лик Ьисслэри белэ Дараныб формалашыр. Одур кн. милли психолокиДа милли варлыгы, милли керчэклиДи адекват шэкилдэ экс етдирдикдэ милли мэ’нэви симаны долгун ифадэ етмак нмканы газаныр вэ белэликлэ, милли Ьисслэрин гудрэтли тэн-зимчисинэ чеврилир. Бу заман милли проблемлэрин, милли еЬтиДачларын дэрк едилмэси хеДли асанлашыр, аДры-аДры адамлар арасын-да мэ’нэви Дахынлыг, психоложи ^арлыг хеДли дэрин-лэшир. Бу Ьэм дэ чэмиДДэт-дэ мэ’нэви психоложи игли-ми, сосиал аб-Ьаваны тэн-зимлэмэДин чох муЬум ва-ситэсидир, Инди сазиш, милли разылыг узэриндэ душунэидэ бу чэЬэтэ диггэт Детнрилмэлидир. Миллн психолокиДа фэр ди, труп, коллектив вэ син-фи психолокиДа кими мухтэлиф рэфлэрэ болунэ билэр. Ьэм дэ бу рэфлэр арасында-кы сэрЬэдлэр о гэдэр до мутлаг характер дашымыр. Бунлары бирлэшдирэн чэ-Ьэтлэр аДыран чэЬэтлэрдэн даЬа чох олур. Бирлэшдири-чи чэЬатлэр миллэтин вэ халгын ады илэ баглы бутун мэсэлэлэрдэ тэзаЬуР едир. Елэ бурадача милли психолокиДанын муЬафизакар, муэДДэн зиДанлы эн’энэлари горуДуб Дашатмаг чэЬэтини дэ К0стэрмэк лазымдыр. Белэ олдугда о 03 узэринэ ду-шэн тарихи вэзифэлэри Де рниэ Детнрмак имканындан мэЬрум олур, МИЛ.1И тэрэ! гн истоДиндан даЬа чох мар-кэздэнгачма ниДДэтлэринэ хидмэт едир. Бу сарыдан Дерличилик вэ групбазлыг психолокиДасы даЬа чох тэЬлукэлидир. Саглам бэдэн-дэ микроб нечэ илтнЬаб Да-радырса, Дерличилик психолокиДасы да милли организм-дэ о чур ашынма Дарадыр, миллэтин Дарадычы гуввэ-лэрини сарсыдараг милли денуклуДэ вэ милли биканэ-лиДэ зэмин ЬазырлаДыр. Бу просесдэ милли езунудэрк дэ хеДли чэтинлашир, миллэт вэ халг унвансыз бир варлыга чеврилмэк тэЬ-лукэсн гаршысында галыр. Ге^д етмэлиДик ки, б> кунку милли психолокиДа-мыз .милли практиканын реал еЬтиДатлары устундэ кок-лэнмэли, милли бнрлиДин алынмаз истинадкаЬына чеврилмэлидир. Бу исэ реал милли мэнафе илэ онун уДдур.ма анлаДышлары ара-сында дэгиг сэрЬэд гоДул-масыны. милли бирлик идеДа-сынын консептуал шэкилдэ ишлэниб Ьазырланмасыны тэлэб едир. Милли психолокиДанын структурунда милли эламэтлэрин апарычы, Ьэлледичи ролу шэксиздир. Бу исэ тэлэб едир ки, мэ’нэви ЬэДа-тымыз милли керчэкликлэ уДушмаДан, бэ’зэн исэ онун-ла дабан-дабана зидд олан бир сыра синфи    еЬкамлар дан, бэ’зи идеоложи схем-лэрдэн хилас олунсун, даЬа чох халгын озуидэн гида-лансын. Бу. милли психолокиДанын емосионаллыгыны тэ’мин едэн тарихи кечми-шэ, аДры-аДры    Ьадисэ- лэрэ мунасибэтдэ даЬа ва-чиб саслэнир. Мэсэлэн. бе лэ бир психоложи магамы — кечмишии сосиал Ьафизэ-дэ бэрпасы, онун Ьнсслэрэ вэ дуДгулара тэ’сири мэса-лэснни котурэк.    Экэр бу вэ Да дикэр тарихи Ьадиса-Дэ Далныз вэ Далныз синфи бучаг алтында Данашылыр са, онлара Денэ сырф идеоложи еЬкамлар    чэрчивэ- синдэ гиДмэт верилиргэ. он Да онларын елми мэ’налан-дырылмасы, реал тарихи мэнзэрэнин дузкун тэсвир едилмэси хеДли чэтинлашир, миллн Даддаш кечичи аЬ-вал-руЬиДДэлэрэ гурбан вери-лир. Бу ЗЭ.МИНДЭ милли идеалла-рын ашынмасы, милли дэ-Дэрлэрин космополитнк аха-ра Д0НЭЛМЭСИ вэ белэликлэ да миллэтин Ьиссиз, дуДгу-суз, лагеДд вэ суст бир кут-лэДэ чеврнлмэси хеДли асанлашыр. Вэ’зэн милли гар-шыдурма, миллн чэбЬэлаш-мэ Дарадан - вазиДДэтлэрин да коклэрини бурада ахтар-маг лазымдыр. Чунки милли ЬэДатын бу вэ Да дикар мэсэласинэ аДры-аДры си-нифлэрин, милли ЬэДатла о гэдэр дэ алагэси олма-Дан идеоложи консепсиДала-рын к0зундэн Данашдыгда ваЬид сосиал организм олан миллэтин мухтэлиф аламэтлэрэ. мэ’насыз ме'Дар-лара корэ парчаланмасы тэп-лукэси хеДли реаллашыр. Синфи идео^тожи еЬкамлар миллэтин мэ’нэви ЬэДатында Ьакмранлыг етдикдэ милли ЬэДатын ваЬидлиДин-дэн, мэ’нэви симанын бу-►овлуДундэн. милли шуу-рун тамлыгындан сеЬбэт ач-маг хеДли чэтинлэшир. Милли езунудэркин дэринлэш-диДи, милли суверенлик уг-рунда мубаризэнин даЬа дэгиг истигамэтлэндиДи ин-дики шэраитдэ бу газиДДэтнн нэзэрэ алынмасы хусусилэ вачибдир. Узун муддэт синфи Ьэмрэ’Длик хатиринэ синфи вэ идеоложи манафеДин миллн мэнафедэн ирэли чэ-килмаси милли психоложи инкишафа аз -зиДан вурма-мышдыр. Ьеч шубЬэ Дохдур ки, монолит шэклиндэ формалашмыш, милли психолокиДанын бутун мэрЬэ-лэлэрини кечмиш бир миллэт муасир сивилизасиДалы чэмиДДэтдэ 0зунэ лаДиг Дер тутмаг учун Ьэр чур имкана малик олачагдыр. Габял ЬУСЕДНЛИ. фэлсафэ елиларн яамяэа- дн, досеят. Н1ахцы*вн МР-дв даими Даша|анпар Фачиалм Даиаар Ьадисаларммда Ьалак оланл^ыи амла ДГМВ-да даими ДашаДанлар i аа II труп алиллар Ерманистанла, ЬамсарИад раДонпарда даими ДашаДаилар Д»,ыст.нд»    ,1»р6ч««илыявр    Кур.уст«нд.    »з.рб«)ч»илып»р ;