Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 2

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, October 31, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - October 31, 1992, Baku, Azerbaijan XAJIF Г83ЕТИ ^ ^ oktjabp ил» -f-. № 205 Кунун х эбврлэри ики САНИЛ ГОВУШДУ Минкемеаирда тролле|бус кеттинин у*«ун*У «•■беси истм-ф*де]а аерилмишдир. Узунлугу 10 километр олан |еии хетт шеНерин мвркеэини Енеркетиклер гесебеси иле бирлешдир-мишдир. Азербв|иан ДРЕС,ин ае бир сыра башга сен^в му* ессиселеринин, сеЬине-сагламлыг, медени-маариф об|вктле-риннн {ерлешди]и бу гесебеде инди 30 минден артыг сакии ¡ашв)ыр Лакин онлара негли^ат хидмети ^арытмаз иди, троллейбус хеттинин чекилиши ¿убадылырды. ШеНер ичра Накими^етинде ¡арадылмыш опвратиа герар-квИ бу иши сур'етлвндирмвк учун тедбирлер керду. 1арым-чыг ишлер чеми 20 куне баша чатдырылды. ^ни хетде троллв|буслар Нарэката башлвмыш, ики са-Ьил говушмушдур. АПАРА БИЛМЭДИЛЭР Ок^абрын 28-не кечен кече Ьалти*чаны елми-техннки муессиселер 6ирлм|и «Ринекс» фирмасынын нума|ендасн Артур Бринер ее суручу Серка] Мв]стрвнко «КамАЗ» мвркалы 83-73 ЛТТ немрели аатомашында Самур постундвн кечеркен сахланылмышлар. Республика Кемрук Комитесиндэ Аэерин-формун мухбиринв билдирмишлер ки, машын joxлaнapкeн онун ичинде техминен 10 милрн 481 мин рубл меблегинде Мал—харичдв иствЬсал олунмуш палтврлар, ширни^ат, кунв-бахан ]агм, 4 едед со|удучу, бир газ плитэси тапылмышдыр. Бутун бунлар Азерба)чандан ганунсуз )Олла апарылырды. Надисе узре таНгигат дааам едир. БУДЧЭ ЛА1ИНЭСИНИН МУЗАКИРЭСИ Милли Мечлисин будче]е незарет комисси|всынын ичла-сында республиканын 1992-чи ил будчесинин лв^Ьвси муэа-кира едилмишдир. КомиссиЗанын седри Чумшуд Нуриев »е республика план-малине органларынын нума]андэлэри ге^д етмишлер ки, игтисадиЛатымызда ]аранмыш беНранлы аази]-\9У будче)а ез те’сирини кестермишдир. Доггуз а|да республика будчесинде 4,9 мил]ард рубле ]ахын кесир ¡аранмышдыр. Илин сонунадек бу регемин даНа 2,3 мил]ард рубл артачагы кезленилир. Комисс^а республика будчесинин медахил узре 37,7 мил-)врд рубл, мехарич узре 42,6 мил]ард рубл меблегинде тесдиг олунмасы бареде герар гебул етмишдир. ГЭЗЕТЛЭР РЭНКЛИ ЧАП ОЛУНАЧАГДЫР «Аэерба]чан» нашри^аты иле Туркмении «Фаза гезетачи-лик» ширкети арасында «Азер—Замен» адлы бирка муессисе 1вратмаг бареде /иугавиле имзаланмышдыр. Нэшрипатда Азеринформун мухбирина билдирмишлер ки, бу муассисенин ише башламасы нетичесинде республикамызда гезетлерин чохренкли чап едилмесине имкан ]араначагдыр. Муасир ава-данлыг алмагы Турков терефи ез узерине кетурмушдур. Ие мин аваданлыг есасен АФР-де истеКсал олунан «Госс комм-}унити» маркалы чап машынларындан ибаретдир. Веб-офсет технолоки]асынын тетбиги да незерде тутулмушдур. Бу, «Азер-ба)чан» нэшриЬатынмн мвЬсулларыныи ««¡финатинм хв|ли ар-тырачагдыр. ескэр аилэлэри унудулмур Сураханы ра]онундвн онларча кенуллу торпагларымызын душменден мудафиесинде иштирак едир. Раунда аскер аила-лерина га^ы диггат марказиндадир. Ичра ЬакимиЛатинде Азеринформун мухбирина билдирмишлер ки, рв)Онун демэк олар бутун муассиселэри хе|рина Нэракатмна гошулмушлар. Онларын вэсаити Несабына )арадылмыш |ардым фондундан шаИид аилаларина, ¡аралылара, имкансыз аилэларэ кемек кестарилачакдир. 16 шаНид аиласинэ даими ¡ардым етмак нээарда тутулуб. * ШеНер хастаханаларында муелича олунан ¡аралылар да унудулмур. АЛИ СОВЕТДЭ Г8БУД Окт’абры "Г)-да республика Алл Сов .ьнин сэдри Иса Гэмбэров Aзэpбajчaнын халг шаири Хэлил Рза Улутурку гэбул етмишдир. Парламен-тин башчысы халгымызын мубариз шаирини, азадлыг идeJaлapынын аловлу тэрэн-нумчусуну анадан олмасынын 60 иллиЗи мунасибэтилэ тэб-рик етмиш, она чансаглыгы, Jeни japaдычылыг угурлары арзуламышдыр. Хэлил Рза Улутурк самими тэбрик вэ хош арзулар учун тэшэккуруну билдирэ-рэк эмин етмишдир ки, Вэ^ тэнин бYTввлYJYHY эзмлэ го-р>0ан халгымыза ез Зарады-чылыгы илэ бундан сонра да сэдагэтлэ хидмэт едэчэкдир. НАЗИРЛЭР КАБИНЕТИНДЭ AзэpбaJчaн Республикасы баш назириний биринчи му-авини ВаЬид ЭЬмэдовун сэ-рэнчамы илэ 1992-чи ил ок-тЗабрын 31-дэн хам памбы-гын сатыналма гиЗмэтлэри биринчи нев памбыгын Ьэр тону учун 35 мин рубл, икин-чи невэ 30 мин рубл, учун-чу невэ 25 мин рубл, дер-дунчу невэ 21 мин рубл му-эJJэн едилмишдир. Колхозлара вэ совхозлара тевсиЗэ олунмушдур ки, ок-^абрын 31-дэн эл илэ Зыгы-лан бир килограм памбыг учун 15 рубл эмэк Ьаггы муэЗЗэн етсинлэр. Азэрннформ. АЗЭРБМЧАН ТУКЭНИЭЗ ИНКАНЛАР (Эввэлн 1-чи сэЬнфэдэ) — Мэн мустэгил тэсэрру-фатчылыгын элejhинэ деЗи-лэм. Лакин анархиЗанын, ху-сусилэ Ьэрби змэли]3атлар кeтдиjи вэ республиканын мустэгиллик газандыгы девр-дэ тэЪлукэ терэдэчэк бир иш-дэ анархи]анын элejhинэjэм. Кэрэк ки, сиз муЬум стра-тежи еЬти]атларын (нефт, нефт мэИсуллары, памбыг) Азэрба)чандан чыхарылмасы барэдэ ешитмисиниз. Турк сапибкарлары хе)ли кен-дэри хаммалыны бурадан дашы-)ырлар. Ьалбуки jepли сэна-)енин Ьэмин хаммала е!1ти)а-чы Ивч едэнмир. Сонраса бурдан апарылан хаммал Ьа-зыр мэИсул шэклиндэ Азэр-ба)чана денур вэ учгат ба-Ьасына сатылыр. Республи-када онларча ассосиаси)а, сэЬмдар чэмиЛэти, кичик му-эссисэ )арадылыб. Бэс онларын эксэри])эти нэ илэ мэш-гулдур? Эсасэн, васитэчилик фэалиЛэти, хаммалын алгы-сатгысы вэ Иазыр мэЬсулун идхалы илэ. Онлар Ьеч нэ истеИсал етмирлэр, )алныз эИал^э аз гала дун)а ги]-мэтлэри илэ мал тэклиф едэ-рэк базары харичи мэИсулла долдурурлар. Бизим респуб-ликада дэгиг, елчулу-бичили ги)мэтго)ма с^асэти, уму-ми)]этлэ, )охдур. Бутун бунлар Ъаглы наразылыг догу-рур. Буна керэ дэ мэн му-эссисэлэрин харичи-игтисади фэалиЛэтинэ нэзарэтин вэ онун девлат тэрэфиндэн тэн-вимлэнмэсинин тэрэфдары- jaM. — Азэрба]чая гэднм халг тэтбиги сэнэтлэри (хвлчачы-лыг, мне габ-гачаг, зэркэр-лик мэ'мулаты) влкэенднр. Бизим халг сэнэти иумунэ-лэримизэ AYHja базарында тэлэбат бв)укдур. Онлар рес-публякамыз учун эсл сэрвэт-дир. Лакин зэнннмчэ, биз ha-мин имканларын Ьеч дерддэ бириндэн дэ нстнфадэ етми-рик. — Визим ]ерлэр та гэдим-лэрдэн ез сэнэт нумунэлэри илэ mehpaT тапыб. Халчачы-лыг, де)мэ сэнэти. napnaja нахышеалма вэ зэркэрлик эн’энэлари лап гэдимлэрэ ке-диб чыхыр. AзэpбaJчaнлы усталарын бир чох надир халг japaдычылыFы нумунэлэри бу кун дэ дун)а My3eJ-лэриндэ горунур. Ьэмин эсэр-лэрдэ тарихимиз, милли ру-Ьумуз, адэт-эн’энэлэримиз jamajbjp. Бир сезлэ, халг тэтбиги сэнэтлэри A33^6aj4aH халгынын мадди MaflaHHjJaTH-нин б\тев бир тэбэгэсидир. Лакин халг тэтбиги сэнэт невлэринин горунмасына вэ инкишафына лазыми диггэт )етирилмэди)индэн эллэ то-хунан халчаларын, дикэр халг )арадычылыгы мэ’му-латынын истеЪсалы кетдикчэ азалыр. By cahaHH дирчэлт-мэкдэн етру она хусуси дзд* лэт мунасибэти лазымдыр. Биринчиси, бу саЬэдэ чалы- шанларын сосиал мудафиэси тэ’мнн едилмэли, эмэк йаг-гы артырылмалыдыр. Халг сэнэткарлары учун нормал мэишэт шэраити ^радылма-лыдыр. Бу саЬэдэ эсасэн га-дынларын чалышдыгыны (мэн илк невбэдэ халчачылы-гы де]ирэм) нэзэрэ алараг он-лара 50 Зашында пенена кэ-силмэси, мэнзил тикинтиси учун фаизеиз ссуда верилмэ-си барэдэ фикирлэшмэк лазымдыр. — Бэс тнчарэтдэ вэ 1ун-кул сэна1едэ взлэшдирмэ нэ вахт башлв1ачаг? Муэсснсэ-лэр а]ры-а]ры адамларын нх-тя[арына вернлэчэкмн? Сиз взунуз шэхен мулки]1эт мэ-сэлэсинэ нечэ бахырсыныз? — Мэн чохукладлы игти-сад^)ат вэ мухтэлиф мул-ки))эт формаларына тэрэфда-рам. Бу ншэ фэргли мунаси-бэт кэрэкдир. Девлэт учун стратежи эЬэмиДэти олан енеркетика, нефт вэ газ сэ-на^и, нэгли)]ат, «.мудафиэ» саЬэлэри тэбии ки, девлэт нэзарэти алтында галмалы-дыр. 0з саЪэсиндэ муЬум мевге тутан бэ’зи муэссисэ-лэри акси)алара нэзарэтин девлэтин элиндэ сахланмасы вэ базар игтисади))аты инки-шаф етдикчэ девлэт нэзарэ-тини зэифлэтмэк №лу илэ гисмэн сэЬмлэшдирмэк олар. Орта, илк невбэдэ рентабел-сиз муэссисэлэри дэ сэЬм^ лэшдирмэк, 1а да Ьэмин му-эссисэдэ чалышан ишчилэрэ кузэштли ауксион сать^шына чыхармаг лазымдыр. Хырда тичарэт муэссисэлэри, эсасэн )ерли хяммалла ииь^эн мэишэт хидмэти, сэна)е муэссисэлэри иса бутунлуклэ шэхеи мулк^)этэ верилмэли* дир. О ки галды езлэшмэнкн конкрет муддэтлэринэ, бу барэдэ Милли Мэчлис мува-фиг ганунверичилик актлары гэбул етдикдэн сонра даныщ-маг олар. — НэЬа1эт, сонунчу суал. Назнрлэр Кабняетиндэ 2уя-кул Сэна]е Назирля]инин je-нидэн тэшкили програмы нш-лэниб Ьазырланмышдыр. Бэлкэ Нэмнн програм har-гында кеннш мэ’лумат верэ-синнз. — Ьэлэлик jyHKv.i C9Haje-ННН B93HjjdTHHHH сабитлэшди-рилмэси црограмындан ceh-бэт кеднр. Бу програм му-эссисэлэрин тэсэрруфат фэ-али1)этини бир саИэнин гув-вэси илэ Ьэлл aiyHMaJaH чэ-Ьэтлэрини езундэ чэмлэшди-рир. Мэсэлэн, саИэнин вал1у-та тэ’минаты 1ени истеЬса-латларын тикинтиси учун кузэштли шэртлэрлэ кредит верилМэси, ^epHjja вэсаити норматнвлэринин артырыл-масы, онларыи нэсирлэринин будчэ тэхсисатлары hecaöw-на едэнилмэси вэ индекслэш-дирилмэси, 7,3 мин тон кучу олан маЬлыч э)иричи фаб рикин тикинтиси .учуй 863 мшфн рубл мэблэгиндэ узун муддэтли фаизеиз кредит а1рылмасы вэ и. а. Лункул Бакы mvuia заводуняа 1енв сех истифадэ)э вернлмишдир. Бурада Мачарыстандан алынжыш «AJaemo. автоматик «орууФУР«*» ма1иы ны гурашд ™рь1лмышдыр Автоматик хэтт суткада 20-25 мин стакан нстеЬсал етма]а    Аааркиформ. % Ьазыр мэйсуллар. сэна]емиздэ JapuM4bir тнкин-тилэр xejflH чохдур. л эн, Агстафа маЬлычэ]ирича фабрикин тикинтисинэ МИЛ* Лонлар хэрчлэниб. ЛaJиnэди• нэзэрдэ тутулмуш 36 aj авэ^ зинэ тикинти 12 йлдир ки, баша чатдырылмыр, Бу Ja-хынларда мутэхэссислэр he* сабла)ыблар ки, тикинтинин Зубадылмасы республика)а милЛонларла доллар зэрэр ву-руб. Бутун бунлар бэ’зи pah-бэрлэрнн ез вэзифэ борчуна мэc,yлиJjэтcиз мунасибэти-нин, девлэт органларынын лазыми нэзарэт вэ. тэлэбкарлы-гыньш ¿охлугунун нэтичэси-дир. Биз кеЬнэлмиш истеЬса-латлары бундан сонра да Je-нилэшднрмэк вэ модернлэш-дирмэк, J€hh сатыш базарла-рыны мэнимсэмэк, харичи инвесторлары Зункул сэиаЗе-Зэ фэал чэлб етмэк ниЗЗэтин-дэЗик. Сон заманлар Гэрб бТ^знес-менлэри АзэрбаЗчан игтиса-диЗЗатына, онун йотенсиал имканларына беЗук мараг кестэрирлэр. Бу марагдан бачарыгла, республиканын эсас мэнафеЗинэ зэрэр вур-мадан истифадэ етмэлиЗик. Бир сезлэ, Вэтэи баэарлары-нын индн гыт олан халг не-теЬлакы маллары илэ тэ’-мин едэчэк бу муЬум саЬэни дирчэлтмэк учун гаршыда кэркин ииглэр чохдур. КОМИССИМНЫН ИЧЛАСЫНДА ОктЗабрын ЗОда Милли Мэчлисин тэЬсил. ел м. дин вэ мэдэниЗЗэт мэсэлэлэри ко-мнссиЗасы Рауф ИсмаЗыло-вун сэдрл»ии илэ кечэи им' ласында *Елм вэ елми-тех-ники фэалиЗЗэт саЬэсиндэ девлэт си]а^этинин эсаслары Ьаггында» АзэрбаЗчан Р^ публикасы Гану ну лаЗипэси* ни музакирэ етмишдир. ГеЗд едилмишдир ки. бу ганун пэ-мнн саЬэдэ девлэт сиЗасэти-мин мэзмунуну вэ ЬаЗа^а ке чирилмэсинин Ьугуги эсасла-рыны муэЗЗэнлэшдирмэк мэг-сэдн дашыЗыр. Експерт ко-миссиЗасынын узвлэрн, башга алимлэр ганун лаЗипэси барэдэ мулаЬизэлэрини сеЗ-лэмиш. тэклиф вэ нраолары-ны билдирмишлэр Бутун бундар нэзэрэ алынмагла ла-ЗиЬэ узэриндэ иши он кун чуддэтинэ баша чатдырыб. ону Милли Мэчлисин муза* кирэсинэ вермэк гэрара алын-. мышдыр.    . Азэринформ. „ШаИидлар“ Нагигати cejnajap A30PBAJ4AH ДЕМОКРАТИК РЕСПУБЛИКАСЫ ТАРИХИ СЭНЭДЛЭРДЭ ЧэмиЗЗэтин демо*фатик дэЗишнклнклэрн-нн мушаЗиэт едэн муЬум Ьаднсэлэрдэн би-рн дэ девлэт архнвлэриннн муЬафизэ фонд-ларындан «мэхфи» rejдиннн силинмэси, Вэтэн тарихиннн сэнэд вэ материаллары-нын нэшрнндэн гадагаларын кетурулмэси-дир. Бу факт Ьэм елм учун, Ьэм дэ чэ-миЗЗэт учун ejHH дэрэчэдэ муЬумдур: та-рихимизи Зенидэн душунмэлн, Зенидэн ej-рэнмэлн]ик. Инди ичтимаиЗЗэтчн алимлэр дэ, тарихн кечмиши еЗрэнмэк истэЗэн охучулар да бу сэнэдлэрин, фактларын, матерналларын Захын кечмишимизнн «шаЬндлэрннин» днн-днрнлмэсиндэ ejHH дэрэчэдэ м арат лыдыр-лар. Мусэлман Шэргнндэ илк республнка-нын — АзэрбаЗчан Демократик Республи-касынын мевчуд о л дугу, АзэрбаЗчан дев-лэтчнлнЗинин днрчэлднЗн девр хусуснлэ диггэт мэркэзнндэдир. Узун нллэр Ьэмин девру экс етдярэн сэнэдлэр кизлэднлмиш, АзэрбаЗчанын мустэгнллиЗн угрунда муба- рнзэ апаран хаднмлэрин адлары халгын ]аддашындан силинмншдир. Муасирлэрнмнзэ тэкчэ мнллн девлэт ндеЗасы баЗрагыны ке]лэрэ галдыранлар Ьаггында Заддаш вэ Ьэгигэт Зох, Ьэм дэ халга хидмэтин башга бир моделинэ ина-нанлар Ьаггында да Ьэгигэт лазымдыр. М. Э. Рэсулзадэнин фачиэли мучаЬндлнЗи-ннн тарнхи халга чатдырылмалыдыр. Лакни Н. Нэрнмановун кэдэрли гэлби Ьаггында Заддаш да тарихин сэЬнфэснднр вэ бун-суз АзэрбаЗчан халгынын сивилнзасиЗаЗа садиглнЗи тэсдиглэнмэз. Тарих елмнмнз тэмнзлэнмэЗэ догру или аддымларыны ат-дыгы бир вахтда 1918—1920-чн нллэрнн сэнэд вэ матерналларындан нбарэт 40 чап вэрэги Ьэчминдэ мэчмуэ Ьазырланмышдыр. АзэрбаЗчан Елмлэр АкадемиЗасынын академики П. ЭЗИЗБЭДОВА мухбнрнмнзлэ сеЬбэтиндэ Ьэлэлик нэшрннн кезлэЗэн бу гиЗмэтли кнтаба дахил еднлмнш матернал-лар барэдэ кеннш мэ’лумат вермишднр. - Мэчмуэдэ охучу зет- лэр кизлэнилир.    РусиЗанын али мэктэблэрин- йиш илдэн дэ артыг «мэх-    МалиЗЗэ,    тичарэт вэ сэна-    g®.охум^® мэт^икили    Звэ- ¿идир» шифри алтында халг-    je, Золлар,    торпаг вэ девлэт    оа)чан    пекумэти икили щн кизлэдилэн сэнадлэрлэ    мулкиЗЗэти    назирликлэринин    зифэни ^лк дэфэ таныш олачаг. Эл-    сэнэдлэри    субут едир ки,    баЗчан    довлэтанин ¡J™:    ди 5эттэ. АзэрбаЗчан Демокра- АзэрбаЗчанда игтисади 6eh-    соснал проблемлэрини м\ гик Республикасыныи ЪэЗаты ран Эрзаг чэтинлиЗи, сиЗаси вэффэгиjJэтлэ пэлл едэ он naha зэнкин олса да мэчму- кэркинлик вар иди. Сэнэд- лэчэк Зуксэк ихтисаслы к др-э]э дахил едилмиш материал- лэр эсас агыр негтэлэри вэ лар Зетишдирмэк вэ милли ларын эксэриЗЗэти Зарырэс- сэбэблэри ачыб кестэрир. зиЗалы кадрлары пазырла. ми сэнэдлэр — мурачиэтлэр, Бизэ аЗдын олур ки, Ьекумэт нэзэрдэ ту ту лурду. эризэлэр, оэЗаннамэлэр, ре- дахили базарын мудафиэси    МэчмуэЗэ аилэ архнвл^н- портажлардыр. Ьекумэтин, учун, беЬраны догуран проб- ННн иатериаллары, АДР he-партиЗаларын, тарихи шэх- лемлэрэ гаршы чидди тэдбир- кумэтиНин гэрары илэ ха-сиЗЗэтлэрин    фэалиЗЗэтини    лэр керур.    ри^и    али    мэктэблэрдэ про- экс етдирэн сэнэдлэр дэ вар.    Мэчмуэдэ топланмыш бэ -    фессионаллыг    газанмыш оГСтубЭла^    зи ¿»¿эр АзэрбаЗчан са- АзэрбаЗчан мутэхэссислэри- ^hJÍ-аба^ляп их- Ьибкарларындан бири Ь. 3. нин шэхеи сэнэдлэри, 1918-тэ лиматлар, песабатлар их хагЫ1евнн фзалнЦэтинн чи ил декабрын 7-дэ Бакы- тисарларла верилир.    ишыгландырыр. И^исади да ачылаи АзэрбаЗчан пар: Мэчмуэнин илк сэЬифэлэ- мэтнлэр арасында h. 3. Та- ламентинин фэалняэтинн риндэки «АзэрбаЗчан Респуо- гыЗевнн Н. УсуббэЗова мэк- ишыгландыран архив мате- лнкасынын Заранма тарихи* ту6у хусуси Jep тутур. Meh- риаллары да дахилдир. Пар- очерки haKHMHjjBTHH езунун тэрэм пачы ишин мапиЗЗэти- ламентин ачылышы^ Ьаггын- езунэ бир нэзэрдир. Очерк- ни чох дэтиг кестэрир: «Мэн да материаллар. М. Э. Рэ- дэки сиЗаси тэЬлилин чыхыш керурэм ки, девлэт фэалиЗ* сулзадэнин вэ Ф. ХоЗскинин негтэси АзэрбаЗчанын азад- Зэтинин кэркинлик мэркэзин- нитглэри о кунлэр барэдэ львг вэ девлэтчилиЗидир. Бу дэн кэнарда галан... чох му- чанлы тэсэввур Зарадыр. сэнэддэ илк дэфэ олараг Ьум мэсэлэлэринин Иэлли м 9 РэсулзадэЗэ Азэр- охучуЗа мусават партиЗасы- учун элверишли вахтдыр. ^1^ ^^н надир соснал- нын • сэнэдлэри илэ таныш Азад нстеЬсал девлэтин душ- йснхоЛожи шэрантдэ фэалнЗ- олмаг имканы вермэЗэ чэЬд мэни деЗил, оиун досту вэ jaT цестэрмэк гнемэт олмуш- кестэрилмишдир. МэчмуэЗэ меЬкэм даЗагыдыр».    Jy gHp тэрэфдэ мустэгил- ^^ынРма?^аллапы^Рдахиа1    ШэхсиЛэт учун элвериш-    лик иде]асынын башга иде- ЛИ шэраит JapaT.waflaH, ан- )алардан устун олдугу. ди- ла ?азьшлыР' Й*\сават^ылыг чаг Jykcok HjeJa-iapna вэтэн- кэр тэрэфдэ ис? сосиал ада-дэ зазырды. «мусаватчылыг    вэтэнпэовэп    тэоби1э    ^эт идеЗасынын    устун олд>- езундэ муасир туркчулуЗэ вэ ^мэк олм^з Ье^умзд нда- гу девр иди. МуэЗЗэн бир ду- исламчылыга эсасланан мил-    A3¿p5aj4aH    знЗалы-    шунчэ тэрзинэ.    меЬкэм ира- ли идеолокиЗаны, халгчы-со- лары „аарнфнн бу чур ро- дэ вэ нэзэриЗЗэчи гэтиЗЗэтинэ сиалист мэслэкли сосиал лу нлэ там Ьэмрэ’З щднлэр. малик, бутун проблемлэрин програмы бирлэшдирир*. Халгын мэ’нэви вэ янтеллек- ■' Ьэлли учун Зеканэ хиласеди- Респтблнка Ьектмэтнння    инкишафына хеЗли вэ- чи васитэ тапдыгларыны ку- иг^адн ^Иасэти мэччуэнин сайт сэрф едэн Азэрба1чан май едэнлэр онун даЬа сэбат-гтисадн cHjacaTH мэчмуэнин    ^ Муллэтлэ пес- лы оппонентлари кими чы- белмэлэриндэн бнрини тэш- пекумэти гыса муддэтдэрс^ «    ГоЬбэт госи- КИЛ елио ва кениш тэлгигат публикада илк али мэктэб — хыш едирдилэр. септет соси кил едир вэ кениш тэдгигат    «    Унивеоситетини бир    алистлэрдэн —    Ьэм ингилаб- учун сэнэдли эсасдыр. Тари- ьакы униве^итетини^онр ^ Д9 ^формист соси. учдантутмаРИН сиМсэтлэида^ умумтэ)|сил мэктэблэрн му- алистлэрдэн кеднр. Бэ’зи му-учдантутма сизасэтлэшдир i /    Бунунла    асирларимизин тэ кид етдик- ía SSSTS TSSZS т %л£нмагфнфд^мэси. лэр^кими бунлар Москваныи агыл вэ мэ’нэвиЛата ^нэЬв- миллэтин интеллектуал, сэ- АзэрбаЗчандакы «н\ма)эндэ е^,Ли тэ'енринн нечэ ааал?- bhJJochhhh артмасы учун ре- лэря» леДилдилэр. маг кими кэскин суаллара ал шэраит Заранды.    о    апи^и ^тян чаваб верен конкрет Ьэгигэт-    Бир труп кэнчи Авропа вэ    pona пар л а ме    т а риз м к с тан- дартларындан еЗрэнмэк вэ бунлары тэтбиг етмэк хэтти Зеридир, мунтэзэм фэалиЗЗэт кестэрирди. Бу парламентдэ Ьадисэлэр баш вердикдэн сбира данышмаг jox, коллектив сурэтдэ Ьадисэлэри цротноз-лашдырмаг бачарыгы japaH-мышды. Парламент мэтнлэ-рини охудугча бу нэтичэЗэ кэлиреэн. Тээссуф ки, парламент про-токолларынын бэ’зилэринин эслини архивлэрдэ тапмаг мумкун олмамышдыр. Буна керэ дэ мэчмуэЗэ «АзэрбаЗчан» гэзетиндэн кетурулмуш ^эзет Ьесабатлары дахил едилмишдир. Харичи Ишлэр Назирлн-Jhhhh вэ Ьэрбн назнрлиЗнн сэнэдлэр топлусу даЬа кениш-дир. Бу да тэбиидир. АзэрбаЗчан Демократик Республикасы ез мустэгиллиЗини е’лан едэн кундэн оУ мустэгилли-Зин беЗнэлхалг алэмдэ танын-масына чалышыр, бир чох Авропа вэ Шэрг елкэлэри илэ дипломатик элагэлэр ja-радыр вэ онлары кенишлэн-дирирди. Харичи Ишлэр НазирлиЗи-нин сэнэдлэри демэк олар ки, илк дэфэ нэшр еднлир. АзэрбаЗчанын мустэгиллиЗинин танынмасы учун харичдэ чалышан АзэрбаЗчан дипломатик миссиЗасынын узвлэри илэ АДР Ьекумэтинин Зазыш-масы хусуси мараг догурур. Камалчы ТуркнЗэ вэ Совет РусиЗасы нлэ мунаенбэтлэр Ьаггында аЗрыча данышмаг лазымдыр. Мэчмуэдэ республиканын вэ Совет Руси-Засынын харичи ишлэр ида-рэлэринин ноталары да топ-ланмышдыр. Халг Харичи Ишлэр НазирлиЗинин ез мев-геЗ«ни ифадэ етмэк эдасы охучунун диггэтиндэн ЗаЗын-маз. РусиЗа коммунистлэри езлэринин Ьаглы олдуглары-на деЗил, устун олдугларына олан инамларыны кестэрир-дилэр. Бу ЬиссэЗэ Ермэнистан вэ Курчустан республикалары илэ мунасибэтлэри экс етдирэн сэнэдлэр дэ дахил едил мишдкр. Ьэмин сэнэдлэр 6р лэ бир факты тарихи чэЬэт дэн тэсдиг едир ки. дашнак Ермэнистанынын АДР-э гаршы муЬарибэсинин бутун мэр-Ьэлэлэриндэ АзэрбаЗчан реки-он да миллэтлэрарасы муна-гишэнин сулЬ Золу илэ тэн-зим едилмэсинэ чалышмыш- дыДдр Ьекумэтинин Ьэрбн гу-ручулуг тэдОирлэрн^ милли Ьэрби кадрлар Ьазырланмасы узрэ АДР-ин фэалиЗЗэтй илэ баглы сэнэдлэр даЬа чох мараг догурур. «АзэрбаЗчан» гэзетиндэн кетурулэн парча- лар АДР Ьекумэти йэ парламента узвлэринин АзэрбаЗчанын шэЬэрлэринэ еэфэр-лэри, онларын Ьэрби бахыш-ларда, тэ’лимлэрдэ, нумаЗиш-лэрдэ иштиракы Ьаггында кениш мэ’лумат верир. Сэнэдлэрин беЗук эксэриЗЗэти дашнак Ермэнистанын Зэнкэзура вэ Гарабага Ьучу-му заманы АзэрбаЗчан Милли Ордусунун апардыгы Ьэрби эмэлиЗЗатларын кедишини Ишыгландырыр. АзэрбаЗчанын мустэгиллиЗи вэ эрвзи бутевлуЗу угрунда мубаризэ АДР Назирлэр Шурасынын сэнэдлэриндэ даЬа парлаг экс едилмишдир. ЬакимнЗЗэтдэ олан гуввэлэ-рин chJbch вэзнЗЗэтн мустэ-гиллиЗин рэемн сурэтдэ та-нынмасындан асылы иди. Лакин миллэтлэрин сиЗаси роллары елэ белушдурулмуш-ду ки, бу мэгсэдэ наил олмаг учун суверенлиЗин бир Ьис-сэсиндэн ваз кечмэк лазым иди. СеЬбэт шуурлу сурэтдэ Ьэр Ьансы бир кучлу девлэтин тэ’енр даирэсинэ дахил олмагдан кедирди. Бу Золда да империализмин Ьэдсиз Ьекмранлыгы деврундэ JeHH Заранан девлэтлэрин ачы гис-мэти олан тэЬгир вэ Ьэгарэт-лэрэ дезмэк лазым кэлмиш-ди. Бу гисямдэн олан фактлара охучу кез ЗУммамал|4Дыр. Мустэгил девлэт гурмаг га-билиЗЗэти олдугуну субут етмиш халгы башгаларындан агыллы тэЬлилн. бачарыгы. Заланчы. сахта мэгрурлугун вэ ечэшкэнлиЗия милли хусу-сиЗЗэт олмамасы фэрглэнди-рир. Республика Ьаггында далдан деЗилмиш тэ* рифли сезлэрдэн башга. бир гэдэр кэдэрлэ дэ олса бэ'зи шеЗлэ-ри дэ }ада салаг. Ьэм дэ ит-ки агрысы илэ. Амма тэиги-ди Заддан чыхармадан, чун-ки тэнгид душунмэЗэ мэчбур едир. Апрелин 27-дэ ЬакнмиЗЗэ-тин АзэрбаЗчана сэрфэлн ол-маЗан мэ'нэви шэртлэрлэ ком-мунистлэрэ верилмэся Ьаг гында мэтн дэ мэчмуэЗэ дахил едилмишдир. Коммунист-лэр бу шэртлэрн JepHHa jc-тирмэдилэр вэ Зеринэ Зетнр-мэк фикриндэ дэ дрЗилдн-лэр. Бу сэбэбдэн дэ баш ве-рэн Ьадисэлэрия тэфэрруаты-ны онлар кэлэчэк нэенллэр-дэн кизлэтмэЗэ мэчбур ОЛ мушдулар. Тэгдим едилэн мэчмуэ АзэрбаЗчан Демократик Рес публикасы Ьекумэтинин эсас стратежи истигамэтдэ фэ-алиЗЗэтинин сэнэдли шаЬид-лэрини системлэшдирмэк вэ кениш ичтимаиЗЗэтэ чатдыр-маг учун кестэрилэн илк чаЬплио. ШлНндлэримиз ЬАГГ JEPHHH ТУТМАЛЫДЫР «ХАЛГ ГЭЗЕТИ»Н» ЧАВАБ ВЕРИРЛЭР Тэмкиили. орта Зашлы бир киши редаксиЗаЗа кэлмишди. ХеЗли кез-кезэ даЗандыг. Санки дили килидлэнмишди. Нэ-ЬаЗэт, титрэк сэслэ диллэн-ди: ШэЬид атасыЗам. бэх-тиЗарды адым. Сиздэн им-дад дилэмэЗэ кэлмишэм... — Ариф аилэмизин илки иди’. — деди. —- Ьэлэ 22 $а-шы тамам олмамышды. Орду дан гаЗыдандан сонра дэр-зилик еЗрэнмишди. Бош вахт-ларында идманла мэшгул олур. шэкил чэкирди. Бокс узрэ идман усталыгына на-мизэд иди. БэхтиЗар киши долмуш кезлэрини кизлэтди. 0зуну тохтадыб элавэ етди: — Ариф ордуЗа кенуллу кетмишди. Сез вермишди ки, торпагымыз душмэндэн тэ-мизлэнмэмиш кери денмэЗэ-чэк. Бу ил »Оунун ахырла рында Фузули белкэсинин ТУг кэнди угрунда деЗушлэр-дэ Ьэлак олду. Ьэмин кун командирлэри Расим Ибра Ьимов башда олмагла 11 нэ-фэр деЗушчу Золдашы илэ муЬасирэ^ душуб. ГэЬрэ-манчасына вурушуб отуза За хын душмэни мэЬв едиблэр. Сои рала р мэ’лум олуб ки, онларыи муЬасяреЗэ душмэ-сиидэ хэЗанэт олуб. Лакин ин диЗа кими чинаЗэткарлар чэ-засыиы алмаЗыб. Оглумуд вэ онунла бирликдэ Ьэлак ол муш деЗушчулэрин Ьунэри лазыми гиЗмэтини алмаЗыб. Р. 5. Бу кунлэр дэ достла вэ ээнзлэри Арифнн 23 мы оасуз геЗд етдялэр Элэскэр ЧАББАРОВ. Республика сосиал та ми- • нет назнрн Л. Рэсулова: — Бакыдан Э. Сэмэдовун шикаЗэти илэ элагэдар ола* par билдиририк ки, БеЗук Вэтэн муЬарибэси вахты ар-ха эмэкчилэринэ иш стажы икигат елчудэ, вуруш эмэ-лиЗЗатлары заманы деЗушэн орду тэркибиадэ гуллуг дев-ру иеэ учгат елчудэ саЗылыр. О дур ки. сосиал тэ’минат ше‘бэси муЬарибэ вахты ар-ха чэбЬэдэ олан иш довру-нузу икигат елчудэ нэзэрэ алмышдыр. СумгаЗытдан С. Мэммэдо-вун элиллик дэрэчэсини ар-тырмаг барэдэ эризэсинэ ба-хылмышдыр. О, 1982-чи илдэн икинчи дэрэчэли элил-дир вэ сон вахтдар элиллик дэрэчэсинэ бахылмасы учун муаличэ муэссисэсиндан Ьэ-ким эмок експерт комиссиЗа-сына кендэрилмэмишдир. С. Мэммэдов СумгаЗыт шэЬэр ЬЭЕК-дан кечирилэрэк она ики ил муддэтинэ биринчи дэрэчэли элиллик муэЗЗэн едилмишдир. Агдаш раЗон ичра ЬакимиЗ-Зэтинин башчысы В. Мэммэдов: — Агдашдан Г. Элэкбэро-вун ичмэли судан истэдиЗи гэдэр истифадэ едэ билмэмэ-си барэдэ эризэси илэ элагэдар тэдбир керулмушдур. Онун ЬэЗэтиндэ олан су хэтти даЬа ири диаметрли хэтлэ эвэз едилмиш. шэЬэрин Азадлыг кучэсиндэки мэркэзи кэ-мэрдэн Зени су хэтти чэкил-мншдир. Сабирабад paJoH ичра ha-KHMHjjaTHHHH башчысы С. Сэ-мэдов: — РаЗонун Навадан кэнд сакини М. МеЬдиЗевин эризэ-синдэ А. Гурбанов адына колхозун узву. Ьэ)ат Золда- шы м. МеЬдиЗеваныи 1991-чи илин ноЗабр аЗындан 1992-чи илин август аЗЫнадэк ана-лыг мэ’зуниЗЗэти Ьаггыны. ушаг пулларыны алмадыгы геЗд едилмишди. Бу Захын-ларда М. МеЬдиЗеваныи пулу едэнилмишдир. СумгаЗыт шэЬэр нчра Ьа-кимиЗЗэти башчысыныя му-авннн В. Гасымов: — СумгаЗыт автомобил комбинаты таксимотор пар-кынын суручусу Эбдулэли Атабаба оглунун ишчилэрэ 13-чу эмэк Ьагты верилмэмэ-си барэдэ мэктубу арашды-рылмышдьф. 1992-чи илин Зекунларына керэ таксимотор паркы лазыми истеЬса-лат кестэричилэринэ наил ола би.тмэмиш вэ элавэ эмэк Ьаггы верилмэси учун вэсаит топлан мамыш дыр. НэглиЗЗатчыларын сосиал мудафиэсиии тэ’мин етмэк учун сон вахт лар орта эмэк Ьаггы 1991 ни илин эввэлн илэ мугаЗисэдэ 14 дэфэдэн чох артырылмышдыр. Бу саЬэдэ иш давам етдирилир. Саатлы раЗон ичра Ьаки-миЗЗэти башчысыныя биринчи муавини Н. Чэфэров: г- «Араз» колхозунун узву Э. АгаЗевлэ колхоз ндарэ ЬеЗ'этинин сэдри арасында 10 Ьектарлыг торпаг саЬэсинин ичарэЗэ кетурулмэси барадэ бу илин эввэлиндэ баглан-мыш мугавилэ гуввэдэ галыр. СаЬэ ондан кери алынмамыш-дыр. Э. АгаЗев Ьазырда Га-раоагда деЗушлэрдэ олдугу учун ичарэ башчысыны онун гардащы М. АгаЗев эвээ едир. Товуз раЗон нчра Ьакнмнр Зэти башчысынын биринчи муавяяи И. НагыЗеа: — К. Саадовун эризэси Зохланылмыш вэ о, ишлэ тэ’мнн едилмишдир. УШАГЛАРЫ СЕВИНЧДОН МвЬРУМ ET89JHH. олмаз. Ушагларыи савадлы Эзиз муэллимлэр вэ валн-деЗнлэр. мэтбуата абунэ илэ элагэдар сизэ мурачиэт едн-рэм. Игтисади чэтинлик ушаг-ларын севимли гээет вэ жур-иалларыны да элиндэн ала билэр. Кетурэк елэ «Kejap-чин* журналыны. Бу журнал балачаларын, ашагы синиф шакирдлэринин Захын досту, севимлиси олуб. 0тэн ил са-Зы 3Y3 миндэн чох иди. Инди журналын ги^мэтн баЬа-лашыб. Амма буна керэ жур-налдан уз дендэрмэк, она narolfi мхмагибат бЭСЛЭМЭК кезуачыг бвЗумэсиндэ бу журналам тэ’сири чохдур. Ьэр немрэдэ нагыл вар. ше р. тапмача. эфсанэ. шэкил вар. Ьэлэ эЗлэнчэ вэ мусабигэлэ-ри демирэм. «КеЗэрчин» журналына абунэ Зазылмаг учун ушаглара кемэк един. Бу езу дэ беЗук хеЗирхаЬлыг-дыр. Гызхаиым М0ММЭДОВА, Бакынын J асам ал ра)онуи-даяы 176 иемрэля мотгтэ-бян иуэллямж. ;
RealCheck