Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - October 30, 1992, Baku, Azerbaijan 30 ОКТМБР 1992-чм ИЛ. НО 204 Гоншум Наггында сез Ч      --    «НК*аж fes* ■ . Эбулфатлв roHinyjyr. barra Танька«, harra narjiuja ¿етирэндир. УмудшаЪ аэ Кул-пэри хошбахтдирлэр ки. ое-ле огуллары вар. Эбулфэт асудв вахтынын бир дагигэсини да мв’насыз кечирмир. Раосамлыгла -мвш-рул олур, ал ишлари мухтэ--лиф саркилврдв HyMaJam ет-дарилиб aejYKceK и^мэтлэн-дирилиб. давачи гушчулуг фабрикинин тертибатыида ja-хындак иштирак едиб. 9зу да оу муассисада чалышыр, фаЬладир, коллективин Jeica-на фахри узвудур. Ширми алты ]ашлы Еюулфэт Агаоа-ла!ев бу ада Гараоаг дв1уш-лэринда шучаэтина кара ла-Jnr корулуб. О Ьала инишил т^ызда paJOH Ьарби комис-сарлыгындан чйбЬа хаттинэ кандарилмасини хаЬиш ет-мишди. Лавин сафарбарлик олдугда чарырылачарыны бил-дирмишдилэр. Сонра Дахи-ли Ишлер Назирли/ина эри-за Ja3Mbiui, Гарабагда вуру-шан хусуси та^инатлы ми-лис дэстэсинэ гэбул олунма-сыны хаЬиш едаишди. JeHa мурачиати чавабсыз галмыш* ды HahajaT, учунчу чаЬди баш тутду, бу илин февралындан pajoHyH или кануллулэри сы-расында Гарабага Joлa душ-ду. Шелли, Нахчываник. Сырхаванд кандлэри уррунда агыр да]ушлардан талиб чых-ды, Лачында, Туршсуда душ- ШШ» 'V i* МЭ11Л.1 уз-узэ КЭЛДИ. онун xej.*in чанлы гуввэсини мэпв етди. Белэчэ дуз беш aj чэб-Ьэдэ олду. Вэтэнэ огуллуг борчуну вериб командир тэ- шоккурлори во ачылы-ши-ринли хатирэлэрлэ ево га-¡ытды. • . Намиг ВЭЛШЕВ, Дэвэчк шэЬэри. МуЬаидне, драматург, хе|ри||а«(н... Милли тватрымыаын мнки-швфындв ]а*ычы-дрвмвтург-ларымыэлв ¡анашы Наааскар-ларын да хидмвти аар. Сум-raj ыт л ы тикинти муНвндмеи Акиф За)иалов артыг 6 свНна-да о|нанылмыш ва асасында 1 филм чакилмиш njacHM му-аллифидир. МарЬум ражиссо-румуа Ариф Ага)ввин Ма)дан таатрында тамаша]« rojayry «Маним аг шаЬарим» п)вси Наааскар драматурга 6а|ук угур гвввндырмышдыр. • Сумгв]‘ыт Давлат Драм Таат-рынын наилипатлариндв да А. Зв|наловун хе]ли ааНмати •ар. Бу кунларда сенат дост-лары аа Нам)арлилари шаНар маданирэт еаинда Наааскар драматургун 50 ¡ешыны тан- тана ила rajA етмишлар. Рв-жиссор МараНим Фарзвл»-6ejo», шаирлардан Чинкиэ Элмоглу, Эшрвф Ва^алли ва динар чыхыш аданлар муасир HajaTbiMbisMH мараглы сужет-ларини сената катирмиш му-аллифи табрик етмиш, она угур диламншлар. «ХАЛГ Г03ЕТИ». ПОЕЗША ТЕАТРЫНЫН ъэдшзэси Кэнчэдэкн Низами Дввло1 I |оези]а Театрынын коллек тиви кэнч тамашачылара бе !ук шаирин эсэрларинин мо-тивлари асасында Ьазырла-дыгы ]ени «Май эбади чан-.1Ы]ам» асэринин илк тама шасыны кестармишдир. Та чаша шаИэрин бир сыра мэк-тэблариндэ кестэрилмиш вэ она бвjYк шаирин исте’дады-нын чохлу пэрэстишкарлары бахмышлар. Инди театрын коллективы | даЬа бйр jeни тамаша кос- . тopмэjэ Иазырлашыр. Онун ссенариси «Хэмсэ» асасында ¿азылмышдыр вэ «Низами нин сэнэт ду^асы* адланыр Бу надир театрын коллектив» нечэ ишлаДОр вэ бе^'к шаирин 850 иллик )убиле]и-нэ нечэ Иазырлашыр? Азэр-информун мухбиринин бу су-алына театрын бэдии рэЬбэ-ри, республиканын эмэкдар артисти Телман Эли]ев бело 1 чаваб вермишдир: — Виз тэдрие муэсснсэ-! .ъэриндэ, клублардз тамаша-лар квстэририк. Cэjjap бри-гадалар тэшкил етмишик. Бу бригадалар тез-тез гоншу Ханлар вэ Самух ра]онлары-на гастрол сэфэрлэрино чы-хырлар. Бир сыра кеЬнэ та-машаларымызы ]енидэн бэр-па етмэк ни]]этиндэ]ик. Jy-биле] кунлэриндэ тамашала- рымызы тарихи «Зэрраби» абидаси ]анында квстэрэчо-,)ик. Ачыг сэма а.ттында ке-ниш салон дузалдилмишдир. Бурадакы кечон осрлэрин архитектура абидэлэриндэн декораси]а ними истифадэ едэчэЗик. К0НЧ0. Азэринформ. Ширван кулмачелэри Ширван кандлариндан би эинда Чарди адында бир адам аша)ырмыш. Бир кун заввар- tap Карбала|а )ола душанда (арди да гошулур даста$а ки, седиб Kap6anajw Карди олсун. гафталар, ajflap качир. Кадан- iap Намысы Карбала)ы олуб aj ы дыр, Кардидаи сааа|ы. «•■бати заааар иадаида ха* »•р кандарирлар ки, Карба- !В)ысыны истамирик. Карди- ih тапыб кандарсинлар. * • * Ширванда бир тачир олур. Эли иатирмир, аи|ана душур, куфлислашир. JBXMH достла-ыидан бири она 50 манат аа-иб маслаНат иорур ки, та-ыш-билишин Нарасиидан 50 канат пул ал, ивт Ьалабдан пак иатир. Сатыб борчуну ар, галаиы газаичын олсун •чир Ьалабдан ипак алыб атирир. Ширвана чатНачатда врага)« да)илаи )«РА*Л ГУЛ’ урлар габагыны касиб бутун па)и алиндан алыр. (Бундам вира Ширванда масал галыр Ьалабдан ипак алыб ка-,рма)а на аар, огулсан Гера* |]адам саламат иач). Тачмр ки ал бир тала азуну )ати-ip достуиун )аиыиа. Досту в|ир ки, борч саЬиблари тужу дидаиак, сани раЬат roj-•{•чаглар. Бу гадар борчу i Ьарадан алыб варарса»Л f дафа бала ат: ким иалиб гл истаса да ки, «На палаз, 1нсы палаз, Нарда палазг». Тачир бала да ала)ир. Пул 1лынча иаланлар оиу пааа-имыш билиб ]ахасындан чакирлар. Кунлар качир, ыр борч дан )ахасымы гур-рмыш тачирии )анидан «ли пыиы)ыр. Досту бир иун на* каЬиа 50 маиатыны ис-¡мр. Тачир га)ыдыр ки, «На лаз, Ьаисы палаз, Нарда nasi» Тачир досту )аныб та-лду)уидан да)ир: - Ада. а) инсафсыз, оу на say данышырсаи? Ьамьца лаз, мена да пзлаз? О вахт дам Ширванда буна шар Надисалар оланда да* элар ки, Намы)а палВз, мала палаз? а а • Ширванда бир и дара муди-олур. Газам дыгы    пул дан «■» кунда авина иа гадар к) иатирармишлар. Бир иун сталаниб аяум )атагына ду-Бачысы от л у ашидир да)ысы чан аарир. Капир шиаан гопардыр. JiHi-joHè jHpí Сана калан мана келсмм, AajMi Ца)ысы биртаНар козуну ыб диглачир: — Сан чааансан, aj бачыо' JaawrcaH, ала дама. Бачыоглу га)ыдыр км, а) да , ону даммрам. Ону дв|ирам сан олуб кадирсан, каш на калан зар*даалат буи и сонра мана келв|ди. Де|ирлар    даjbi    бачыоглума а Ьирсланир. ки, онун айы на* тазликла сагалыр. Узу1-лар ишле)ир, ¡ахшы да газд ip Бачыоглуну иса мтбахан i caxnajbtp.    *    _ Кулуш телета)пындан «Палазгулаг» акентли)инин мэлуматына кора «Ганун» HampHjJaTU Азэрба)чан Рес-Публикасы Милли Мэчлисинин сон вахтлар Гэбул етди)и бир сыра сэнэдлэри «Азэр-6aj4aH Республикасы эНалисинэ базара ке-чид шэраитиндэ кузэштлэр вэ компенсаси; 1алар верилмэси барэдэ «Гэрарлар (Зара-фатлар)» башлыгы алтында ajpbina китао-vja шэклиндэ чап етмишдир. Китабча кут* лови тиражла * ношр олунмуш вэ ичтимаи тэ’минат шв’бэлэри васитэсилэ пулсуз naj-ланачаг. - » - Алдыгымыз сон мэ’лумата керэ, респуб-ликамызда «ШaJиэjaJaнлap» иттифагы ja- Йкнмышдыр. JeHn тешкилатын президент и май Алла1гсевэр гаршыларында дуран му-Ьум вэ тэ’хирэсалынмаз вэзифалэрдэн да нышараг мухбиримизэ демишдир ки, по-кумэт сон вахтлар мэтбуата Иэдсиз rajFbi кестэрсэ Да. журналистлэр эПалинин ин ¿opMacHja ачлыгыны едэ)э билмирлэр. Буна керэ дэ ajpH-aJpw адамлар бу ач-.Tbifa доза 6iwmoJh6 кепнэ паланларын ичи-ни coKMdJo башламышлар. ’ Мэ’нэви да)эрлэрэ га)ытдыгымыа бир деврдэ бунун нэ дэрачадэ тэНлукэли олду-гуну субут eTMaja ehTHja4 )охдур. Бело кетсэ музе)лэрдэки сон експонатлар да jo-xa чыхачаг. Дикэр тэрэфдэн, енержи гыт-лыгындан эИали ахыр вахтлар узунгулаг-лара даНа чох мурачиэт етмэли олур. Бели JaFbip олмуш Ие]ванлар да палан гыт-лыгындан ,03Hjj8T чэкир. Эзунуз тасаввур един, Тэбиэти МуИафизэ Камитэси бела узунгулаглардан истифадэ олунмасыны га-даган едэрсэ халгын агибэти нечэ олар? Бутун бунлары нэзэрэ алыб иттифагы* мызы ]аратдыг. Онун па]тахтда вэ учгар-ларда э’ла сазланмыш шэбакэсн вар. 0л* Камиздэ вэ харнчдэ гыса муддатдэ Jykcbk тэ’лим кечмиш менечер-сезкэздирэнлэр хал гын гуллутунда мунтэзир flajaHbi6. Ишчи лэримйзин 8KcapHjj0TH гадынлардыр вэ эл-лэриндэн башга ишлэр дэ кэлир. Мэсэлэн, фала бахмаг, гулунч сындырмаг, Kypoja 'пэчэмэт rojMar. чораб тохумаг вэ с. hop чур сифариш гэбул олуцур. Рэнкли-рэнк- сиз шajиэлэp JYKC9K пешэкарлыгла ишлон-дикдэн сонра шэбэкэ]о бурахылыр. Мэ л> Матларын JaJbMMa еИтималы Jya фаиздир, Унваны хатырладырыг:    najTaxT.    Гинбашы ‘проспектн. 40-чы гапы, пэрдонин далы. Металшунасларын инсан узэриндэ апар дыгы тэдгигат угурла нэтичэлэнмишдир . Узун иллэрин ахтарышларындан сонра оа ; гьштыдан дэмир, гышгыртыдан мис, даныш магдан кумуш. сусмагдан гызыл. сэснни Ичино чокмэкдэн платин, душунмэмэкдэн нсэ 6pH.iJaHT алынмышдыр. Лени металлар бир сыра кejфиjjэтлopинэ керэ ез тэоии аналогларындан устундур. Онлар то риф-дэн кеиишлэнмир, тонгкддэн сыхылмыр. Алимлэр Ьесабламышлар ки. сун’и метал-ларын хаммал mohOoJh республикамызда тукэнмэздир. ЭдoбнJJaтшYнac. Ахтаран Тапар Мирзо Чэлил ]арадычылыгы узэриндэ ишлэ]оркэн удибин намэ’лум бир элjaзмacындaн ашкар етмишдир ки/ «влулэра пЗесиндо сеЬбэт кедэн ме чузали хурма Багдад JaxынлыFЫн-дакы гэдим Эс-сэбаИ адлы багда )етишди-рилир. Хэбэр jaJылap-jajылмaз республика кэнд тэсэрруфаты вэ эрзаг, тахыл мэпсул-лары, тичарот иазирликлари, елэчо до Азэриттифагын нYмajэндэлэpи хусуси ре]с-!лэ Ирагын па)тахтына учмушлар. ’ TyjJapэ мeJдaнындa тэнкэнэфэс нума]ан* до Ье]’этинэ чатан мухбиримизэ ajaгYCTэ ‘билдирмишлэр ки. баг ланачаг мугавилэр осасэн вахтило ИсфаЬан ше]хннин jeдиjи хурманын езундэн республикамыза кифа-1эт годэр алыныб котирилэчэк. Хапиш олу-нур ки, эЪали бу хурманы хурма ]агы илэ гарышыг салмасын. Ьэлэлик пор ада ма талонла кундэ бир хурма верилочэк. Чох кечмэдэн ме’чузэли не’мот мугавилэ ги]мэтлэри ило ачыг сатыша бурахылача1. Хэбэр нэ гэдэр кизли сахланса да Ру-си]анын вэ Американын Бакыдакы сэфир-ликлэри ду]уг душмуш, НАСА вэ «>л* дуз* шэЬэрчи]и дэ Багдада хурма сифа- рйш вермишлэр.    ТАЬИР Инсафын олсун <3/ .*• • Ч * а < 9 Рассам J. Эсадов. г “АЗЭРБАЛЧАН РЕСПУБЛИКАСЫ СОЬМДАР KOMMEPCHJA АГРАР COHAJE БАНКЫ -нын Тв‘СИСЧИЛ9РИНИН Н0ЮРИН0! HOJABPblH 1-дэн Сиза CahMAap-KoMMepcnja статуслу Агрэр капиталынын шэрикли саНиби о™*?**''" дав а ме д ирТ верилир вэ сэИмлэрэ абунэ ;азылышы давам едир. СэНмлэр номинал ги]мэтэ сатылыр. Иугуги шэхслэрэ-адлы садэ сэЬмлэр. 100000 руб л вэ ja 10000 манат. Физики шэхслэрэ-имти]азлы сэЬмлэр. 1000 рубл вэ ja 100 манат. НИЗАМНАМ0 ФОНДУ - 2 мил]ард рубл вэ 200 млн. манатдыр. 0 сиз оз вэсзитини3ин бир Ьиссэсин1^банкын^апит^Ш|1НЬ1Н^^ &ынЛЖСаТьжын'ГэмэрТпи ]ерлДошдирилмоси Сиздэн дэ асыль, п ‘‘Азреспаграрсэна]е Банкы” вэ онун 69 ра1он шо'бэлэри ашарыдакы хидмэт новларини тэклиф едир:    #    ..    т., П роспубликада вэ харичдэ муштэрилэрин вал1Ута эмэли1]атларынь. 0 ГуштТрилэрин сэрбэст пул вэсаитлэрини Иесаблама, чари, депозит вэ дикэр Иесабларда сахламаг,    калиои п вэтэндашларын эманэтлэрини гэбул етмэк, сахламаг вэ э. Ьесабламаг,    __ „„„-г Я харичи олкэлэрин банкларында мухбир е    .„.„пати    ипи в аграр-сэна]е комплексиндэ игтисаДипв® и?5эшдирмэк програмлары мали]1элэшдирмэк вэ кредитлэшдирмэк, В банк фэалиЛэтинэ аид мэслаИэт хидмэти к0СтаРмэк- аманэтлэр В ?эрсисчилэрэ (сэЬмдарлара) илин сонуна ]Уксак фаизлэ кэлир вермэк вэ сайр. N ЬбРМЭТЛИ ТЭ‘СИСЧИЛЗР! Банкымызын сэмэрэли хидмэтиндэн истифадэ етмэ]э тэлэсин СИЗИН БАНК СИЗИН ХИДМ0ТИНИЗДЭДИР! Унванымь^: ^Бакьи3700_99, ¿.дирли, 125. lini -Alìi JA М J ‘ш1* trjíitu ¡o* ТУ Чзмаат, керурсгнузму,') ризэ МР1Л/Ь/Д(р((о OKTJAbPblH 30-дв Аэарбв)нви ммллм твлввмам)всы 7.50. «Хош кврдук». СаНар программ. 9.05. ЧабЬа каттнм-дан. 9Л0. Чмаки фнлмм. 9.20. ion баладммси. 9.40. Бастаквр Ьа<ума Нанафовамын маЬмы-лары. 10.00. Ра.<лвм. ЮД5. «Кино». ]арады«ылыг бнрлн»и таг-дчм адир. Бадни филм: «Ja-гышдв маНны» (АЬШ).    18.00 Кумун хабарларн. 18.05. К*а-рач г ад ем л ар. 1835. Шафа. ЕгААН-жутлааи програм.    19.30. Тэлэфа <с. 19.40. Реклам. 19.45. Пэнмарама aj гонуб. 20.С0. Кумун хабарларч. 20.30.    «A4ah- сул—92». 20.35. ЧабКа    хаттчн- дан. 20.40. Ре <яам. 20.45. Jypfl 21.45. Аэарбв|чан Распублииэ-сы Мудафиа HaJMpnwjHHHH ма'-луматы. 22.05. Гырхыччы отаг. Малчч Дадашоа. 22.45. «Бачы». сту ди)всыным программ. 00.15 Кунун хабарларн. «Останкино» каналы 7.00. ^нилм<лао. 7.20. СвНар «чмнасти <эсм. 7.30. СоЬар. 9.45. Фир^а замччлЦа котурур. 10.70. 2анчли<лар. 10.20. Чох-серчалы бэдич тэлаачач>’ филмч*. «Варлылар да агла-)ыр» 11.С5. ...16-д?< «а даЬа бо;уч. 12 35. Санадлч тэлэмэч-ja филми: «Иштчрач адан шахс-лар». 13.00. ;а:нчлч<лэр. 13.20. Чохе ареалы бадни толэаиз^а филми: «Он икн стул». IV со-ри]*. 14.40. Бадни филм: «Ара-гаранлмгда». 16.00. Jамиямклар. 16.25. Брмч. 16.50. Бмэнэс син-фи. 17.05. Бло.<нэт. 17.10. «Уолт Дисма}» тагднм аднр. 18.00. Морчаа. 18.40. Мултнпли xaenja филми. 18.50. Тахнодром. 19.00. JaMMAHOtap. 19.25. Саиадли филм:    «Pycnja    улдуэларьи. 19.45. Мусиги алудачиси. 20.15. Инсан •• ганун. 20.50. Мв'чуэа-лар модемы 21.45. Качаниз xajpa галсын, бвлалвр! 22.00. j ани ли кл ар. 22.40. Бадни талз-■H3Mja    филми:    »Двтактиалар кл у бунда». 00.05. «Вид» тагдчм адир. 00.35. Музобоз. 01.40. Аато-шоу. 01.55. Хит-парад. Фасиладе: ¡аниликлар. «Руси)в» каналы 9.00. Хабарлар.    9.25. Ишкузар •дамыи    аахты.    9.55. Камара чачмчши чзла^чр. 10.50. Асуда •ахт. 11.05. Ватаним маним. 12.30. 1аэычы Каоркм Сам]оно* ила каруш. 13.00. Бадчи тала-•иэи|в    филми:    «сСантз-Барба- ра». 13.50. ejnannaflM мачлис. 13.20. Мултиляи <a:4ja филми. 14.35. Талэ*кзи)а HWpopMacnja-(оммарси)а хабарлари. 14.40. Кандли суалы. 15.00. Хабарлар. 17.С0. Тэлабиржа. 17.30 «Рост» студи j асы. 18.00. 1анили члар. 18.15. Минара. 18.30.    «М— Траст». 19.00. Кипоас Мажэ}к9 НАТС-дан рэпэотзж. 19.45. «Уолт AHtnaj» чума куиларин-да. 20.45. hap кум 6ejpeM. 21.00. Хабарлар. 21.20.    Бад*»1«    филм. 23.00. XX вер tiApm »а (вцр эрхасынд). 24.CC. Хабарлар. ОС.25. Идман чзрусалч. 00.30. Pycnja ФэдэрicnjacM бу куч. С0.45 Кача салону. БИЛДИРИШ А 39РБАJ4АНЫН TAPAiÀf НИМАТ ЧБМИЛБТИ МУНАРИБв: «ФАМИ0МИЗ, АНДЫМЫЭ •• НИЧАТЫМЫЗ» h0J04AH JblfЫНЧАГЫ КСЧИРИР Jufынчвгв торпвглврымыэын врмфнн гулдурм-р ЫН Дан ТМЛИКМ Т1ММ1МНМКМН1 1НД мчмнш ШвХС П9 Р —    _ Президент аларатЫнын, Али Советии, мудафиа» д ах и ли ишлер, милли теЬлуиееизлик иеаирликле ринин, Ьемчинин халг теНсили иазирли)инин, TXJK-нин, гачгынлер комитеси ее чемиЦетиним емеидаш-лары, )арадычылыг бирликлеринии нума|ендеяери, журналистлер, интимен тешкнлат ее парти|аларыи темсилчилерн, Хочалы, Шуша, Лачыи хе|анетяерннн арашдыран коммсси)аларын башчылары, прокурор* луг орган ларын ыи ишчнлерн, Гарабвгын ве серЬед ра|онларыиын ге|ретиин чененлер деает олунур лар. 1ы?ыичаг 1992-чи ил ио|ебрми 4-де веет 17-дэ М. Магома|ее адына Азерба|чаи Деелет Фнлармо-ии|асында олачагдыр. I Дахнл олмаг сербестднр. Т0ШКИЛАТ КОМИТ0СИ. . АЛДАН 9ФНМ0Т 1Л0СМИ Тофиг Руавмоа, JaflHWH Элнаадв, Рафнг Саввяан, Гаввн-фар Гармбоа, ТаЬир AjAMHorny гал^х двстлвры 9*—9 фарлы)а, аанз анасы Султан хамымыи •вфвты мунвенбатилв дврнн Ьувнла быневглыгы ввркрлвр. 1 иамрали автикма комбмнатыиын кояяактиаи Швкин N. Нимовв, мрдвшы Илгарыи •ахтсыз аафаты иле алвгадар дари» Нуэнла бвшевглыгы аврнр. Ъшл редвктар Т. Т. РТСТЭМ01 Те'сисчи: «Ханг геаетилннн журналист волнам* тиви. Учредитель: Журлвлистптй меялмстлв «Хаяг Ределсн)аиьш уиеалы: 3701 SI, 6АКЫ Ш0Ь09И, 60ГТК Д0ИИЗ КТЧ0СИ, 11 Телефонлер: ме'лумат учун — 93-61-02, информавл|е — 9J-62-37, рллмм пдмлтл муНасиблил-—93-34-23, маабатчи редактор—36-51 -66. — 93-79*11» Наабвтчм редалар 3. РУФ'ЭТОРЛУ. Чала яммдаямалыдмр 23.00 Инзаланмышдмр 23.00 Балы, вАаарбаМм»    анблм. \ ;