Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 1

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - October 30, 1992, Baku, Azerbaijan 30 OKTJABP 1902-чм ИЛ. Mt 204 (210281 'РШПЫЖ KYHYH ХЯМиюця 9сасы 1*1 »-чу илд» го|улмушдур. КУНДЭЛИК ИЧТИМАИ-СШАСИ ГЭЗЕТ ГК1М8ТИ 2 ОУМ. Н&Р вахты x«jnp¡ ДеЗирлэр Л. ТолстоЗун ха-нымы hap cahap 6eJyK Зазы-чыны чул гохулатмагла oja-дармыш. Бундан сонра онун кефи бутун куну как олур-муш, Jaxuju да ишлэ]ирмиш. Хош Ayjpy. квнулачан муна-сйбэт инсана гол-ганад ве-рир, она haJaT зввгу кати* рир. Адичэ салам-кэламдан, эЬваллашмадан сонра на га-дар Зункуллэширсан. Ела халглар вар ки таныды-таны-мады, ушаглы-беЗуклу раст-лашан ними бир-биринэ са-лам вериб втурлар. Биздэ да саламын, сагол* лашмагьш ÖeJyK ма’насы вар. Ди кал ки вахтдан-вэ'дэдэн-дир. Ja надир, ахыр вахтлар адамлар Заман эсэби, деЗин-кэн олублар. Cahap автобус бир аз кеч кэлди, Ьирслэнир-лэр. Метрода басабас олду, гаЗыдыб бир-бирини ачыла-¿ырлар. Jarbiiu Загды, cejna-нирлэр. Исти олду. езлэрин-дэн чыхырлар. Ахы биз ин-сэныг: агрымаЗа билмирик. Тэбиэтин шылтаглыгы биз-дан асылы деЗил. 0з эсэблэ-римизи исэ чиловлаЗа бнла-рик. Haja керэ бир-биримиз-дэн хош сезу, исти бахышы, Самими мунасибэти эсиркэ-Зак? Хош эЬвал инсан AYHja-сынын MyMajHM гуршагыдыр: на гызмары олур. на да шах-тасы. Пне кунун. агыр эЗЗамын белини Jaлныз хош ниЗЗэтлэ, Захшы эмэллэ гырмаг олар. Адичэ салам сезундэ caha-рнн ал шэфэги вар. кулун этри вар, улви бир аЬэнк вар. Уз-уза каланларии ку сулу ними втуб кечмэси исэ hap икисинин дунЗасыны га-ранлыга гэрг едир. ДунЗа саламындыр, ишыгындыр. Ьввсэлэниндир. инсафындыр... Актуап еоНбэт АНКАРА А39РБАШН ПРЕЗНДЕНТИНИ ГАРШЫЛМЫР АНКАРА, 28 октЗабр (Азэрннформуи хусуси мух-Скри Мкка)ыл Кэрнмоглу). Хабар вердиЗимиз ними, бу пун АзарбаЗчан Республика-Сылын дрезиденти Эбулфаз ЕлчибэЗ ТуркиЗэ Республи-касына рэсми еэфэрэ Зола душмушдур. Бинэ аеропор-тунда о. еэфэрин мэгсэди Ьаггында Азаринформ мух-биринин суалына бела чаваб Вермишдир: — Чохдан назэрдэ тутулан бу еэфэрэ гадар АзарюаЗчан девлэтинин раЬоэрлари мух* тэлиф сэпкилэрда хеЗли ко* руш кечириблэр. Jэ,ни еэфэрэ бвЗук Ьазырлыг ишлэрй керулмушдур. МуэЗЗвн сэ* бэблэрэ кврэ еэфэр дэфэлэр-лэ тэ’хирэ салынмышдыр. Сэфэр заманы игтнеади вэ СиЗаси мевзуларда 20*3э За-хын сэнэд имзаланачагдыр. Бундан башга керуш заманы индиЗэ гэдэр разылыг эл-дэ олуимамыш .^эсэлэлэр ба- рэсиндэ муоЗЗан санэдлэр имзалана билар. Эсасэн иг* тисади, мэдэни, тичарэт мэ-салэлэрино устунлук вери-'лачакдир. Лери калса, Тур киза ила калачакда Згарби мунасибатлар гурмаг барадэ да данышыглар апарачагыг. Ьэрби кадрларымызын орада тэЬсил алмасы мэсэласи да музакирэ олуначагдыр. Бу. да тэбиидир. МДБ-Зэ дахил олан девлэтлар арасЬшда бе* лэ мугавилэлэр вардыр. Ор* думузу меЬкэмландирмэкдэн вэ республикамызын эрази* сини горумагдан етру ТуркиЗэ ила бела мугавилв би-зим учун вачибдир. Дикэр тэрэфдэн. ТуркиЗэ ила игти* сади мунасибэтларин меЗшэм-ланмэси, бирка муэссисэлэр Вэ ширкагглэр Зарадылмасы бизи марагландырыр. Рес-публикамызда езлэшдирмэ просеси кедэркэн бу. бизэ чох кемэк едэчакдир. Анкарада туркдиЛли дев-лэтлэрин башчыларынын ики кунлук топлантысы кечири-лачэкдир. Бу топланты Ьэ-мин девлэтлар арасында иг* тисади мунасибэтларин ин-кишафына Ззаср едилэчакдир. ...АзарбаЗчан Республика-сы президентинин тэЗЗараси Бинэ аеропортундан Турки-ЗэЗэ Зола душур. Гардаш ел-канин 31ава сэрпадларинэ дахил олан ними Турина Ьар-би Ьава Гуввэлеринин гыры-чы тэЗЗарэлэри президентин тэЗЗарэсини Ьэр ики тэрэфдэн мушаЗиат едир. ТаЗЗара АзарбаЗчан Республикасынын вэ ТуркиЗэ Республикасынын ; девлат баЗраглары ила бэзэдилмиш Анкара пава лиманына енир. Бурада АзарбаЗчан прези-дентини ТуркиЗэ Республика* сынын президенти Тургут бзал, ©лканин баш лазири СулеЗман Дэмирэл. ТркиЗэ-нин АзэрбаЗчандакы * фири Алтан Караманоглу, назир-лэр, миллэт вэкиллб ж гар- шылаЗырлар. ТуркиЗэ али мэктаблэриндэ тэпсил алан азарбаЗчанлы талэбалвр да бурададырлар. Эбулфаз ЕлчибаЗ вэ Тургут 0зал фэхри гаровулун гаршысындан кечирлэр. ЛаЗ* лым салам атэшн ачылыр. ТаЗЗара-лиманында АзарбаЗчан вэ Турина прези-дентлэри журцмистлэр учун матбуат конфрансы кечирир-лэр. Сонра Эбулфаз Елчнбо-Зип вэ ону мушаЗиат еден шэхеларин миндиЗи автомо-биллэр карваны президенти-миз учун аЗрылмыш игамэт* каЬа Золланыр. ЦолбоЗу Анкара сакинлари Э. ЕлчибэЗи кул-чичэкла, тэбрик транспа-рантлары ила гаршылаЗыр* лар. СабаЬ АзарбаЗчан Республикасынын президенти ТуркиЗэ Республикасы Зарадыл-масынын 69-чу илдвнумунэ Ьэср олунмуш тэнтанэли мэ-расимдэ иштирак едэчакдир. ПРЕЗИД1НТЛ0Р КвРУШУРЛвР Ч«рш«нб* куну Гааахывтан, Гыргыаыстан, 8j6okmctíh аа Туркменистан преандантпари д9 Анкара|а туркдиплн дав-латларин раЬбарларнннн ка* рушуиа квямншлар. Онпор Турки ja Распублнкасынын а'лан олунмасынын 69-чу кядануму мунаенбвтнла качирияан твн-таналарда иштирак адирлар. Бу кун Анкарада Ба|ук Мил. лат Меч л ней ни ч бинасында Турков, Ааврба|чан аа Орта Acnja раслублмкалары даалат Неку мет башчыларынын ики кунлук мушавкраси аа ишина бвшла)ачагдыр. М0ЛУМАТ АзарбаЗчан Республикасы президентинин фэрманы ила HxTHjap Элибала оглу Шн- рннов башга ишэ кечмэси ила элагэдар АзарбаЗчан Pee-, публикасынын hyryr си]асати зра девлат мушавири вази-асиндон азад едилмишдир. i I НАХЧЫВАНДА САКИТЛИКДИР НАХЧЫВАН, 28 октЗабр («Реал»). Уч кун давам еден кэркин' вазиЗЗатдэн сонра Ьазырда Нахчыван шэЬэринда. елэчэ да мух-тар республиканын баш- -га белкэлариндэ нисби сакит-лик Заранмышдыр. Бу кун Нахчыван МР Али Мачлисиндэ идарэ. муэссисэ. назирлик вэ баш идарэ рэ11-бэрлэринин. мухтэлиф пар-тиЗаларын. ичтимаи тэшки-лат^арын нумаЗэндэлэринин иштиракы ила мушавирэ ке-чирилмишдир. Али Мэчли-син сэдри ЬеЗдэр ЭлиЗев му-шавирэдэки чыхышында де-мишдир ки. Ьазырда халгы* мыз му!1арибэ шэраитинда )ашаЗыр. Бела вэзиЗЗэтда са- битлиЗи позмаг, халг арасында мунагиша салмаг умуми ишимиза манфн тэ’сир кестэ-рир. Мушавирэ иштиракчыла-ры АзарбаЗчан президентин-дэн, республика Али Совети-нин сэдриндэн Нахчыван Ьа-диеэлэрина дузкун гиЗмэт вермэЗи хаЬиш етмишлэр. Бу кун АХЧ Нахчыван белмэсиндэ мухтар республи-када фэалиЗЗэт кестэрэн пар-тиЗаларын нумаЗэндэлэринин Зыгынчагы кечирилмиш-дир. АХЧ Нахчыван белмэ-синин сэдри Асэф ГулиЗев «Реал»ын мухбиринэ бил-дирмишдир ки, Зыгынчагда гэбул олунан бэЗанатда АзарбаЗчан КонститусиЗасынын тэлэблэрини горумаг мэгсэ-дилэ партиЗалар бирка муба-ризаЗэ чагырылыр. Он аЗлыг фасилэдан сонра бу кун мухтар республикаЗа «мави Заначаг» кэлмишдир. Нахчыван Зона Газ ИстеЬ-салат БирлиЗиндэ верилэн мэ’лумата керэ, Туркмэнис-тандан алынан тэбии газ Ермэнистан эразисиндэн кечэрэк Нахчывана кэлиб чатмышдыр. Багланмыш му-гавилэЗэ эсасэн, Ермэнистан бизэ газ верилмэсинэ мане-чилик терадэреэ, АзарбаЗчан Ьекумэти да гоншу республикаЗа кедан газ кэмэрини баглаЗачагдыр. ЧЭБЬЭ хэттиндэ БУЭУР, B9J, БУ ДА МЕДАН... Тэсадуфэн иштирак етди-Jkm бир мэчлиедэ ceh6aT ha-мыны napahaT едэн эн’анэви мевзудан — гытлыгдан душ-мушду. ДеЗирдилар ки, эр-заг сарыдан бу гыш вэзиЗ-Зэтимиз агыр олачаг. Игти-сади алагзлэр позулуб, ти-чарэтдэ гаршыЗа мин чур эн-кэллар чыхыр. Эн’энэви парт-нЗорларымыз мал кендэрмэк-дэн имтина едирлэр. Эт, jar, шокэр гытлыгы да бунунла баглыдыр. БаЗагдан данышанлары са-китчэ динлаЗан чаван оглан саЬбата гошулду: — Биз хазина устунда отурмуш дилэнчинин кунун-даЗ«к. Тале бизэ ела не'мат-лэр бахш едиб ки. дикэр миллатлэрдэ олсаЗды. 6aj ними доланардылар. На еда-сан ки, елин сэрвэти халга сэрф олунмур, бир пара ма-фиоз групларын чибинэ ахыр. Мэн Ьеч нефти, памбыгЫ де-мирам, тэкчэ бизим заводун jHjacH олса. онун маЬсулла-рынын мугабилиндэ Бакы эЬалисини этла, Загла та’мин етмэк мумкундур. 0Jрэндим ки, бела откэм данышан канч Бакы шампан шэраблары заводунун фэЬлэ-сидир. Дедим Зэгин муэссисэ-нин имканларыны шишир-дир.    • Устундэн хеЗли втду. Вэ бир кун paJoH мигЗаслы тэд-бирлэрин бириндэ haMHH шэхеи шампан шэраблары заволнуй директору ними таг-дим" етдилэр. Мэ’лум олду ки, бу вэзифэдэ ишлэдиЗи ики аЗдыр. Таныш олдуг, ceh-бэтимиз тутду. Бэ’зи мэгам-лары охучулара чатдырмагы лазым билдик. Гыса араЗыш. Исм&Зыл Сэфэралы оглу Сафаров 1956-чы нлда Бабаж pajo-нунун НеЬрэм кэнднндэ анадан о луб. 1980—1988-чн нллэрда Бакы шампан шараблары заводунда файла. 1989-чу нлдан 1992-чн илин эваэлларкнадэк АзарбаЗчан Канд Тэсэрру-фаты аа Эрзаг НазнрлнЗя-«33 эт маркаанцдэ _ кеЗфнЗ] технолог ншлэЗнб. Вазн-фэен «иггесара» душуб, ики аЗ ншенз галыб. Ап-пел аЗында Зенидзн шампан шэраблары заводуна фаЬлэли]э гаЗыдыб. Бнр аЗ * сонра шампан сузма сехи ранснянн муавини о луб. Августун орталарындан за-водуи директору дур. Ихти-сасча шарабчыдыр. —г Исма]ыл баЗ, бир вахт-лар деЗнрдяннз кн, заведуй Зн/аси олса даты дат уста го) ар. И иди бела деЗэк кн, ЗнЗася тапыдыб. Бнр нш кора бвлмневяизмя? — Ела бирннчн куя шла башлаЗавда баш муЬасмб билдирдн ки, фэЬлэлэрин ма-ашыяы вер мак учун фондда пул ЗохдуР/ Бундан башга, заводун унванына бир яеча вагон шампан шушаси кэл-мишди. Ьаггыны нард истэ-Зирдилор... На башынызы агрыдым, арадан ики aj ке-чиб. Инди заводун фондунда 500 милЗон рубладак пул вар.    _ — Бела гыса муддатда бу гадар пулу Ьарадан тапды-ныз? — МуэЗЗэнлашдирдик ки. мухтэлиф тэшкилатларын завода кулли мигдарда бор; чу вар. Мэсэлан, Азаритти-фаг 111 милЗон рублдан чох. республиканын дикэр тэшки-латлары 92 милЗон рубл. РусиЗа ФедерасиЗасынын, Ги захыстанын вэ Туркмэниста нын назирликлари 144 мил Зон рубла Захын борчлу иди Дэр1гал haMHH тэшкилатлара телеграм вуруб хэбэрдарлыг етдик ки. борчуну едэмэЗэна Ьеч на верилмаЗэчэк. Бир га-дэр бунун тэ’сири олду. Бундан башга, мэЬсулларымыэы нагд пула, Jaxyfl бартер сев-дэлашмэси ]олу ила сатмага башладыг. Нэтичэси- да кез габагындадыр. Габаглар бу масэлэлэр, демэк олар ки, нэзарэтсиз иди. Мухтэлиф тэшкилатла- Eì маллар HHcja верилирди. эмнн малларын Ьаггынын едэнилиб-едэнилмамэси ила марагланан Зох иди. Бу иш бурахылырды истеЬлакчы тэшкилатларын рэЬбэрлэри-нин инсафына. 0з фэЬлэлэ-ринэ мааш вермэЗэ хэсислик едан зав<за рэЬбэрлиЗи мухтэлиф фирмаларын, ассоси-асиЗаларьш, кичик муэссисэ-лэрин he сабы на сэхавэтлэ пул кечирирди. 0зу да бурада свЬбэт ири мэблэглэр-. дан кедирди. — Бас сна неча, фаплэла-рн разы сала билмненннзмн? — Кврэк ки. наразы ол-масынлар. Ики aj эввэл за-водда орта аЗлыг эмок har-гы 1500 рубладак иди. Илк эмримлэ пэмин рэгэми 5000 рубл& галдырдым. OKTjaö-рын эввэлийдэн исэ фэЬлэла-рин аЗлыг эмэк Ьаггы 10 мин рубл савиЗЗэсинэ чатыб. Ону да aejHM ки, jejmmi са-наЗеси муэссисэлэри арасында бу эн Зуксэк маашдыр. Бу да сон Ьэдд деЗил. Илин ахырынадэк маашлары Aaha 30 фанз артырмагы назэрдэ тутм>гшуг. Коллективимизин зэрури эрзаг маллары ила тэ’мина-тынын да гаЗЕыеына галы-рыг. АЗда бир дэфэ муэсси-сэда hap ишчиЗа 5 кйлограм шэкэр тозу (килограмы 12 рублдан), 5 кйлограм таза эт (50 рублдан) ва 5 кило-грам кара Загы (150 рубл) сатылыр. Ишчнлэримиздэн он беш нэфари Ьазырда Милли Орду-нун тэркибинда торпаглары-мызы ropyjyp. Маашларын-дан алана онларын hap би-рииии аилэсинз а]да 3 мин рубл вэ заводун Ьесабына 5 • • :    .avi шэкэр тозу. эт ВЭ кэрэ jafbi кендэрилир. Заводун ишчилэри учун ЗашаЗыш бинасы тикдиририк. Бу илин ахырынадэк исти-фадэЗэ верилмэлидир. Бунунла да коллектив узвлэри-нин мэнзил тэлэбатыны там вдэЗэчэЗик. — ИстеЬсалда неча, flajH-шиклнк вармы? — ИстеЬсалын Ьэчми тэг-рибэн ики дэфэ артыб. Кун-дэ 50—55 мин шушэ шампан шэрабы бурахылырды. инди бу рэгэм 100 —110 мина чатыо. Заводда hap aj 2 милЗон шушэЗэдак шэраб сузулур. Сехлэримиздэ сур’-этла Зенидэнгурма ишлэри кедир. Иш Зерлэрнидэ опти-мал микроиглим Зараныб, KejHHH6-coJyHMa отаглары, ис-тираЬэт кушэлэри тэ’мир олунуб. Лени нов маЬсулларын ис-теЬсалы rajAaJa сальшыб. Шушэлэрин устуидэки Зар-лыглар дэЗишдирилиб. «Совет шампаны» сатыша латын графикасы илэ Зазылмыш «АзарбаЗчан шампаны» вэ «Шэрг улдузу» кими кедэ-чэк. АлманиЗадан алынмыш аваданлыг. маЪсулдарлыга вэ ке)фи33этин Захшылашды-рылмасына мусбэт тэ'сир едир. Кэлэн ил муэссисэнин истеЬсал кучуну тэгрвбэн 40 милЗон uiyuiaja чатдырмагы назэрдэ тутмушуг. МэЬсул-ларькмыза тэлэбат Зуксэкдир. Хусусэн кечмиш муттэфиг республикаларда алычыла-рымыз чохдур. Бир шушэ шампан шэрабына бе]ук мэм-нуниЗЗатлэ 1 кйлограм кэрэ Загы тэклиф едирлэр. Шампан шэрабы «rapa базар»да даЬа Зуксэк ги)мэтэ кедир. Ьесабынызы бундан кетурун .ки, мэЬсулларымызы бартер Золу илэ Jara, этэ, Захуд шэ-кэрэ чевиреэк, керун респуб-л и ка да бу проблемин Ьэлли-нэ на гадар кемэк етмиш оларыг. Аз-чох наиляЗЗэтлэ-римиз бир даЬа субут едир ки, бали, биз хэзинэ устун-дэ отурмушуг. — Ишэ на майе олур? — Илк иевбэда шушэ са- рыдан коолуг чэкирик. Парадокса оахын ки, кечмиш Иттифаг девлэтиндэ эн чох уиум истеЬсал едэн, эн куч-лу шэрабчылыг сэна)еси олан АзарбаЗчан Республикасын-да индиЗадэк шушэ заводу тикилмэ]иб. Биз бела бир муэссисэнин ачылмасы учун тэшэббус галдырмышыг. Мэ-сэлэ Ьекумэт сэвиЗЗэсиндо Ьэлл олунмалыдыр. — Бас инди шушэни Ьа-радан алырсыныз? — Эсасэн УкраЗнадан ал барыг. Мугавнлэмиз варды. Амма бурада да ишлэр бир гэдэр дуЗунэ душмушду. Мэ-солэ бундадыр ки, УкраЗна муэссисэси шушэ истеЬса-лында ишлэдилэн натриум-сулфаты Туркмэнистандан алыр. Тэбии газын гиЗмэти-ннн галдырылмасы илэ элагэдар ики (республика арасында Заранмыш наразылыга керэ Туркменистан УкраЗна-За мал кендармирди. Буна керэ да шушэ заводунда истеЬсал даЗанмаг узрэ иди. ВаситэчилиЗи ез узэримизэ кетурдук. Натриум-сулфаты Туркмэнистандан алыб Ук-раЗнаЗа сатдыг. Ьар Ьалда узи 33 от ли эмэлиЗЗатдыр. тез-тез фасилэлэр олур. Балтик-Заны республикаларла да му-гавилэ багламышыг. Орадан 1 милЗон шушэ алыб эво-зиндэ онлара 150 мин шушэ. шампан шэрабы кендэрэчэ-Зик. Ьэлэлик элач бела сев-дэлэшмэлэрэ галыб. Республика да бош шампан шушэ-ларинин топланыб тэЬвил ве-рилмэси ишинн да гаЗдаЗа салмаг ниЗЗэтиндэЗик. МэЬ-сулларымызы илк невбэдэ бош шушэ тэЬвил верэн тичарэт тэшкилатларына кен-дэририк. Бош шушэлэрин ги]мэти да дурмадан артыр. Ики аЗ эввэл бири 15 рубл иди, сонра 20 рубл олду, инди исэ 25 рубла галхыб. Проблемимиз тэкчэ шушэ деЗил. кемэкчи материалла-•рын Ьамысыны — спирти, -гапаг учун ишлэдилэн полиэтилен материаллары, мэф-•тили башга республикалар-дан чох чэтинликлэ алырыг. азу да бд гиЗ-мэтинэ. Спир-тин 1 декалитри 1.500 рубла иди, инди 7 мин рубла са-тырлар. — Чэтннликлэр сизи гор-хутмур кн?    4 — ГэтиЗЗэн. Саглам кол-лективимиз вар. Башга эмэк коллективлэринэ хас олан ишдэнЗаЗынма. кечикмэ, ин-тизамсызлыг Ьалларына биздэ раст кэлмэзсэн. * Бурада Ра- ^аел МустафаЗев, Фирдовси абаЗев, Ьачы Давудов. БаЬ-■рам Заманов, ЭлиЗар МэЬэр-рэмов кими ветеранлар иш-лэЗир, чаванлара эсл нумунэ кестэрирлэр. Бела коллек-тивдэ чэтинликдэн горхмаз-лар. СеЬбэтн ]азды: Г. ПИРИДЕВ. БАКЫ, 29 октЗабр (Азэр-информ). Ермэни бирлэшмэ-лэрн JyxapH Гарабагын Сыр-хавэнд. Давшанлы (кечмиш Арачадзор) кэндлэри истига-мэтиндэ АзарбаЗчан СилаЬ-лы Гуввэлеринин болмэлари-но кучлу мугавимэт кестэ-рирлэр. Ермэнистан експе-дисиЗа корпусу бу рекиона чанлы гуввэ вэ техника кэ-тирнр. Республика Мудафиэ НазирлиЗинин фикринчэ. бу. душмэнин Ьучума Ьазырлаш-дыгыны субут едир. АзарбаЗчан Мудафиэ НазирлиЗинин аналитик инфор-шинчилэрэ кемэк вед едилмишдир Республика Нааирлар Каби-натинии окт)абрын 29-да Бак»* шин зааодунда баш нааирии биринии муааиии ВаЬид 0пма-доаун иштиракы ила конирил. миш cajjap мушааирасинин иштиракнылары бала натииа-ja калмишпар ки1, доалатин санбаллы •• та'чили малине, мадди )ардымы олмадаи шин-чилар беЬран манивнасиидаи чыха билма]»чаклар. Муассисвдв вмвли мушааи-ра качирмак аарурети ааво-дун душду|у сон дарача а«ыр везм^втдвн ирали калмишдир. Бутун ним]« сана|асинда ол-дугу кими, бурада да истаНсал 50 фаиадан да чох ааалмыш. дыр. хаммал каскин шакилдв чатышмадыгындаи, муасси-сада инди hap кун 6 мин ваа-эин» 1200 адад шин бурахы-лыр. Эн аарарли, истаНсалат-лардан св}ылан бу муассисада фаЬлаларин орта а)лыг амак Ьаггы чами 4500 рублдур. Мушааирада га)д олундугу киши, ]аранмыш ваам^атин са-бабларнндан бири аааода левыми хаммал ва матариалым 85 фаиаинм камдаран МДБ-нин мухталнф балиаларин-даки ортагларла тасарруфат алагаларинин гырылмасыдыр. Зааодун ан'анааи маЬсуллары олан jyn, канд тасарруфаты машынлары, мотосикл шинла-рима талабатын каскин ша. килда азалмасы да аз та'сн-рнни кастарнр. Муасснсаннн анбарларыида 150 mhaìoh рубл луг бала маЬсул |ы«ы-лыб галмышдыр. Миник аатомобнлларн учун шин бурахылмасы аазиЦати бнр гадар ¡уикуллашдирир. Завод ¡аранмыш аазм^атла беглы Намни маЬсулуи истаЬ. салыны та'чили суратда ма-нимсема)‘а мачбур олмушдур. Мутахассисларин ' фикринча, Намин истеНсалатын ка|фн|)ат. ча j#HH асасда ннкишаф ат дирилмаси муассмсанн баН рандан чыхара билар. Лакни бундан етру иидики гн|матлар-ла тагрибан 2 MnnjapA рубл лаэымдыр. Шинчилармн иса бу гадар аасаити (охдурч Он. лар буну Нач истемирлер да. MyaccHcaja инди Гаоадагда тикилан аколожи бахымдан Тсмиз разни нстаНсалы сахинн баша чатдырмаг учуй, Нач ол-маса, 300 ми/Цон рубл ла зымдыр. Шинчмлара аа’д едилди кн, )ахын аахтларда распублмка Накумати онлара лазыми ка-мак кастарачакдир. 1арда галаны иса xejflH дарачада завод амакчилармндан, о чум ладан хармчи мнаасторлар чглб атмак бачарытындан асы. лыдыр. Илк инаасторлар иса, )агмн кн, Амармка аа Иниил. тера шнркатларн ояачагдыр. Онларын тасадуфан буиунку {ыгынчагда иштирак адан ну-мвЗандалари ала орадача Бакы шмн зааоду ила иинсузар данышыглар* башламага разылыг аардмлар. MacHja мэркэзиндэ Азэрин-формун мухбиринэ билдир-мишлэр ки, втэн кеча вэ бу кун cahap тездэн Газах. Агс-тафа, Товуз, Занкилан paJoH-ларынын вэ Нахчыван Мухтар Республикасынын сэрЬэд-Заны кэндлэри Ермэнистан тэрэфдэн мухтэлиф силаЬ невлэриндэн шиддэтли ai& шо тутулмушдур. АзарбаЗчан СилаЬлы Г уввалэринин Jy-хары Гарабагда Зерлэшэн белмалэри бутун 4a6ha 6oJy деЗуш эмэлиЗЗатларыны давам етдирирлэр. 8«|ук Эрмт«ии|аиыи тммарот нозмрм Majmi Ьэм* тф Аэнрба)маи Республикасы Али Соаатииии садрм И. Гамбароаа мэктуб кандармишдир. * Мактубда самими габула аа гонагпа|мар*»»»|а мара та. шаккур а дм лир аа бала бир фикир и фа да олунур ки, алагалар дааам етдирилечек аа бу сафар ннкишаф адаи ор* таглыгын башлангычы олачаг дыр. Мактубда даНа сонра да|илир: «...Азарба|чанда ишиузар шараит алааришлидир. Бу шеренг ишиузар е’тнмад i арат маг учун сиза }ахшы »амии аара билар. Бизим бир.6иримиае таи-лмф атмак учуй чох ша|имиз аар». Дунем JanoMMi« пфптыида «|амм му«*«« дммтяара» | ар дым тстармак у»р* в*|и*1наяг конфраис ачылмышдыр. Назырда Гарбда уч Балтнк|вны елка метисна олмагла 12 кечмиш совет равпублииаларыны рвеман баяв адлаидырырлар. Икмкунлук мачлисда ду^аиыи тагрибан 70 алкасиним Наку-матларинин узалари аа дикар }уксак мамсабли хадиШ1ари, БМТ аа онун безнал халг ташкилатлары дахил олмагла 15 6в|* иалхалг ташки латын, Набала Умумдун|а Банкыныи, 6в)иаяхаяг ВалЕута Фондунун, Игтисади Эмакдашлыг аа Ннкишаф Таш-килатыныму НАТО-нун нума|андалари иштирак адирлар. Руси|анын и диирр кечмиш соеет республике-л ар ын ын есас кредитор ларыны — дуи)аныи 18 дев* латиии бирлашдирен «Парис клубу»нун Парисде ич- ласы кечирилмишдир. Ичлас кечмиш Совет Иттифагыным харичи борчпарыиын адаиилмасинин башга вахта качирилмаси барада гарар габуп ада билмамишдир. Болгарыетан Назир лар Шурасыиыи садри Фи* лип Димитроа ларламаитда чыхыш адарак ба|анат аариб билдирмишдир ки, Болгарьктаи Ьвкумати иста'фа вврмишдир. Чунки парламент двпутатлары бв|ук сас чохлугу ила ма-зирлар Кабннвтнна ва онун игтисадийат, дахилм ва харнчи см[асат саНаларнида, милли таНлукаснзлн)нн та'мин олунма-сында качнрди)м хатта а'тнмадсызлыг кастармишлар. Ирам Босни)а »а Нарсаговинадакы eeaHjjtTH музаинра атмак учун Ислам Конфрансы Ташкилатынын узву олач даа* латларин харнчи ишлар назнрларнннн фоагал'ада карушунун чагырылмасына тарафдар олдугуиу билднрммшдир. Чершаибэ иуну Ираиын лаЗтахтында Захын аа Орта Шергде наркотик маддалерии ганунсуэ доа* риЦеси ила мубаризе аларан БМТ комакчи комис-си|асынын конфрансы «ТеЬраи бо|аннамесинии» га-бул едилмеси ила баша чатмышдыр. Нума{андалар баш кун арзмнда наркотик маддаларин нстаНсалы, контрабандасы аа нстаНлакы ила мубаризе ним кучландирилмаси ва иенишлвмдирилмесм ¡олларымы музакире атмишлар.    . Бир сыра кечмиш совет распубликалврындан мума|внда НаЗ'атларинин конфрвнеда иштиракы, Азврба|чан аа взбакис. танын камакчи комиссуемым узалу|ума гвбул олуммасы кеч-миш ССРИ-иим аразмсинда наркотик маддвларлв мубариза|а диг^ат |втирилди{ииа субутдур. (Ааарииформуи ва ВИТА - СЭТА-иыи ма'куматмры аса-сында Ьааырлаимышдыр). ДАГЫСТАН АЗЭРБАЛАНЛЫЛАРЫНЫН I ГУРУЛТAJHHA Нарматли гурулта) нумиан-да лари! Эзиз со|дашларымыз! Камынызы уракдач салам. ле)ыр, Дагыстан а»арба|чан-лыларынын илк гурулта$ыме ссмими табрииларими, хош еР-эуларь^АЫ а)отирир аа ма'иааи бмрлУиммзии    ифадаси    олан топлантыиызы аягышла)ырам! Ил лари и, • гармналарин На. pajM, (вшадмгымыз кумларии ичтимаи-си)аси    ДУРУ му    биз. да.« атуб ивлдУимиз у »у и, кашмакашли    |оллара    иазар салмагы, миллатимизйи тапда-ланмыш Her ларыны, ген jaA* дашымызы дмрч«лтма)и, азад. лыгы« чарчысы олмагы та. лаб адир. Эминам ки, демократии Наракатын гаршысыны Нач бир гаддар    ражими ч, амансыз днитатуранын квеа билмади)и даарда топланан гурулта)ыныз Дагыстанда ja-ша)вн С0)дашларымызын ар-зу аа ида)аларыны ифада адачак, меачуд чохса|лы проб лам лари ч ара да« ran. дырылмасы Золларымы apaja. чаг аа бутун    халгымызым та- рихинда аз    ла)мгпи    )ариим тапачагдыр. Си», Дагыстан азарба)чан-лылары бу кун аа гадим ат-нни аразиммзда ¡ашамегле халгымызым аерлар бо|унча |аратдыгы замкни тарихи, мг. дани, дин и абидалери ropyja. par мугаддас аарислик бор-чунузу |арина ]атирирсиниз. Тарихии кедиши субут адир ки, Нар бир алканин ватаи-дашлары аз Наггыны, си)аси азадлыгыны, инсаи Нугу г ларыны мудафма атма}а гадир олма|ымча амни-амаилыг ja. рама билмаз. Тоталитар режимам дагылмасы ила со|каку-муза гаЗыдышымыза, милли манли)имизи анламагымыза тарихи шараит Заранмышдыр. Бу имкандаи нстифада адиб аа. маи.заман мтнрднкларимнзн гаЗтармалы, ма’навн да|арла-римнза }Уалам^алн|нк. АзарбаЗчан халгы танры-нын бахш атдУм гоншулуга На-миша Нарматла Занашмыш, мн. дм да ону дааам атднрачак-дир, Дагыстан 'халгларынын да думЗанын кмчмк бнр куша-емнин аатаидашлары кими аз елкелеринии шарафиии уча тутачагларыма уракдан ииа-чырам. ' Умидаарам ии, халглар арасында гарышыглыг саланла. рым, гаршыдурма Заратмага чалышамларым гаразлн MMjjer-лари мин няни гапыбмр гон-шуларыным мудрмклиЗи анун- да дааам «етире бнлмаЗачак, пуча чыхачагдыр. Ики республика арасында достлугун, амакдашлыгын девам атдирилмаси, алагалари. мизии ДаНкамланмаси ишинда •лимиздаи калами аеириама-]ачаЗичиза аминам. АзарбаЗчан Распублииасы Намиша баЗналхалг инсан Ну-гуглВрыным горунмасыны, да. мократиЗаны мудафиа адачак, соЗдашларымызла Занашы, ааар. ларын, лакларым, табасараила. рын, ногаЗларын, кумыкларыи, даркинлармн, лазкилармн аа дикар халгларын да ха)ир«аН ишларина ЗараЗачагдыр. Эсрлара Золдашлыг адан карчак афсаналарла долу Дарбанд ва онун атрафыида-иы тарихи «бидаларимизи горумаг, соЗдашлврымызый' чаг-даш сааиЗ)ада маарифяам. месима, мадани аа игтисади бахымдан ннкишаф етмасиме Нар чу о jap дым атмаи сизи и кими, бизим да борчумуздур. Демократии Нерекатларым аус'ат алдыгы бир заманда башладыгыныз Harr ишинда сиза угурлар арзулаЗырам! АзарбаЗчан Распублииасыиыи празмдаитиЭбулфаз ЕЛЧИБЭ1. Милли Мэчлисин ичласы Эввэлки ичласда гэрара алындыгы кими, октЗабрын 28-да Милли Мэчлис ез иши-нэ Даглыг Гарабагдакы, о чумлэдэн Хочалыдакы соЗ-гырымынын тэфеилатыны аЗ-дынлашдыран депутат комис-сиЗасынын мэ’луматыны дин-лэмэклэ башлады. Комнсси-Занын сэдри Рамиз Фэтвл»-Зев билдирди ки, ишэ баш-ландыгдан етэн девр эрзин-до 200-дэн чох шаНндин ифа-дэси динлэнилмиш ва видеолента чэкилмишднр. Республиканын мухтэлиф ташки-латларындан топланмыш мате риаллар да ишэ элава едилмишдир. ЭсаснамэЗэ керэ. комиссиЗанын вэтэндаш-лары чинаЗэт мэс’улиЗЗэтина чэлб етмэк сэлаЬиЗЗэтк Зох-дур, Хочалы соЗгырымына Залныз ичтимаи-сиЗаси ва мэ’-нэви гиЗмат вермэЗэ нхтнЗа-ры вар. Бунунла бела араш-дырмаЗа гэтн Зекуи вурулар-кэн комнссиЗа кимлэрнн Ьэ-•рэкэтлэриндэ ганун позунту-Су олмасы барэдэ рэ’Зини бйлдирэчэкдир. Дапа сонра Р. ФэтэлиЗев мэ’лумат верди ки. фачиа заманы Хочалы да тагрибан 3500 вэтандаш олм>тидур. Сон мэ’лумата керэ, Хочалы соЗгырымы заманы 427 адам И эл а к олмуш, 358 нэфор За-раланмыш, 78 нэфэр иткнн душмушдур. 18 нафар кнров сахланылыр. О. памчинин билдирдн кн, дунэн республика Дахяли Ишлэр Назяр-ли]ннин раЬбэрлиЗн бу иш узрэ Зени. сон дарача ги)* мэтли материаллар тэгдим етмишдир. Буна керэ да де-путатлардан Ьэмин сэнадлэ-ри еЗрэнмэк вэ ниш гэтн je-кунлашдырмаг учун комис-cHjaJa ноЗабрын 10-дэк вахт вермэЗи хаЬиш етди. О, ахырда депутатларын суалларына чаваб верди. Милли Мэчлис комиссиЗанын Зекун мэ'луматыны ноЗабрын 10-да диилэмаЗи га-рара алды. Сонра депутат-лар УкраЗнада АзарбаЗчан сэфирлиЗинин ачылмйсы. АзарбаЗчан Республикасынын наркотик вэ психотроп мад-далэр узрэ беЗнэлхалг кон-eeHCHjaJa гошулмасы Наггын-да гэрарлары музакирэсиз гэбул етди. Ma'лум олдуру кими. 1992-чи ил Занварын 13-да республика парламенты Али Совет Занында прогнозлаш-дырма вэ Ьуманитар тэдги-гатлар мэрказинин рэЬберн вазнфасини тутмаг учун му-сабигэ е’лан етмишди. Tah-сил. елм, дин вэ мэданиЛэт Мэсэлэлэри комиссиЗасынын сэдрн Рауф ИсмаЗылов билдирди ки,‘ комнссиЗа беш нэфэр намизэдй нэзэрдэн ке-чнрмиш ва бела нэтичэЗэ кэлмишдир ки, «Ел-оба» со-сиоложи тадгигатлар мэр-кээннин директору, игтисад елмлари намизэди ЭЬмэд Мэммэдов пешэ кеЗфиЗЗэтлэ-ринэ керэ Камин вазйфаЗэ даЬа чох yJryH калир. Милля Мэчлис гька музакирэ-дан сонра Э. Мэммэдову мэркэзин рэЬбэри тэсдиг ет- Ди-    д    « Сонра парламент Азэрбаз- Чан Республикасынын эрази-синдэ гуввэсини сахлаЗан кечмиш ССРИ ганунларынын сиЗаЬысыны муэЗЗаилэшдир-мак Ьаггында ганун гэбул етди. Депутатлар Ьабелэ АзарбаЗчан * Республикасы Али МэИкэмаси узвлэринин саЗы-нын артырылмасы Ьаггында гарар гэбул етдилэр. Сонра hap6H хидмэт Ьаггында АзарбаЗчан Республикасынын га-нуну лаЗиЬэсинин музакнрэ-си башланды. Гыса музакнрэдэн сонра деплтатлар ганун лаЗиЬэсинин маддэ-маддэ caca гоЗул-масына кечдилэр. Эскэри ад Ьаггында маддэ мувафиг ко-миссиЗаларда тэкмиллощдн-рилдикдэн сонра ганун лаЗи-Пэсини бутунлунлэ габул етмэк гэрара алыНды. Сонра депутатлар Гара Дэниз Ьевзаси елкэларинин парламент мэчлисини JapaTMar Ьаггында Т\рки)э парламент« pah6эринии АзарбаЗчан Милли Мэчлисинэ мурачиатинин музакирэсиии кундэлиЗэ дахил етдилэр. Милли Мэчлис бела орган JapaTMar идеЗасы* ны бэЗэнди. КундэлнЗин галан масэлэ-лари — Нахчывандакы Ьадн-Ьэлэр Ьаггында, 1991-чн ил ноЗабрын 20-дэ Ьарби вертол-Зотун партламасы сэбэблэри-ни тэЬгиг едэн комяссиинын мэ'луматы — кэлэн пафтэ нэзэрдэн кечнрилэчэкдир. Азэрняформ ;