Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 3

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,666,337 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.19+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, October 30, 1991

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.19+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - October 30, 1991, Baku, Azerbaijan ХАЛГ Г03ЕТИ ^ OKTJA6P 1991-чм ил. но из ёлм хадимл9ри ЭМЗЛЛЭРИНДЭ JAfflAJAH АЛИМ Агыр зэЬ.мэт, кдркин ахта-рышлар баЬасына к&нл тэсэр-руфаты биткиларинин кене-тикасы, селекси]асы саЬосин-дэ керкамли нaилиJJэтлap га-занан академик Элэкбар Гу-лиJeз елми лчти.мaиJjэтин Jaд• дашында дэрин из бурахмыш дыр О. 1911-чи илдэ Тифлис шаЬэривдэ ]охсул фаЬза аиласшиэ анадан олмуш-дур. 1934-чу илдэ Азарба]-чан Кэнд Тасэрруфаты Иис-титутуну битирмиш. аспиран-турада оху.муш бал арылары-нын jeм ма'нбэлериник вJpэ-нилмэси. Ье}вандарлырын jeм базас ы и ы и меЬ ка м л з нд и ри л -.мэси истига.матиидэ фу^иа-ментал тадгкгатлар апармьшд-дыр. Нэтичадэ «АСХИ-1» во •«^lyтaнт-l» joпчa сортлары Japaдылмышдыp. «АСХИ-1» ]онча сорту эввг.лча Азар-бaJчaндa. сонра исэ Курчус-тан 1вэ Гыргызыстан реслуб-ликаларында ра]онлаш>ды-рылмышдыр. Академик Элск-б£'р Гулн}евпи ]а1ратдыгы «Азарба] чан-3» гаррыдалы сорту hejвaн.дapлыFЫн Je.м ба-засы учун индинин езундэ до 60jYк ohoмиjj:oт касб едир. Памбырыи кенетикасы во селкси]асы саЬосин.д? алн-мин апарлыры 35 иллик ел-.\1И-тэдгигат ишлэри даЬа угурлу олуб. Билаваситэ онун рэЬбэ.рли]и ило ]арадылан «Голебе-З». «Гэлобз-8», «Аг-даш-3», «Агдат-б». «Агдаш-7», «Ардаш-15», «Ардаш-17», Мутант памбыг сфтлары Ьомчн ахтарышларын бэЬ.ра-лоридир <^Ардаи1-3» с'орту даЬа бвjYK урур газаныб. Ток-40 бир факты rejд етмок ки- фajэтлиp ки, pajoилaиJДыpыл-дыры илдаи (1982) бори бэ-.мин сортун лифи гобул мон-тоголэриндо Ьор ил 1уксок во бириичи Нвв ки.ми гзбул с.лунмушдур. Ело буиа кврэ до республикамызда Ьомин памбыг сортунун скилмосино хусуси устунлуь верилир. Бу ил Азсрба)чанын а)ры-а)ры бел кол ори ндо 45 мин Ьектара )ахын саЬолэ «Ар-даШ'З» сорту скллкб. Колон ил исо Ьомин саЬолорнн 90 мин пектара чатдырылмасы нозордо тутулуб. Бу сорта харичдо до мараг артыб. Икинчи илдир ки, «Агдаш-З» памбыг сорт>’ Турки)о шора-итиндо сыяагдан кечирилир. Мон бу ‘Эхынларда Турки 1гдо <'Агдаш-З» сортунун 6eчopи.лдиjи Адана вила]о-тнндо ндим Турк мутохоссис- лори ило бирликдэ «Агдаш-3»-у онларьш Ьазырда кениш миг)асда бечордиклори «Чу-курова-1518» адланан Jepли сортла MyrajHco етдик. Aj-дын олду ки, «Агдаш-З» «Чукурова-1518» сортуна нисботон hoM мэЬсулдардыр,. ho.M до даЬа тез )етиишр. Бу устунлукло1ри нозоро алан турк .мутохзссислори 1992-чи илдзн е’тибарэн «Агдаш-З» памбыг сортундан даЬа ке-ниш MHrjacAa истифадэ етмо-)и гг papa алыблар. Акаде.мик Элокбзр Гули-JeB коркомли алим олмагла ]анашы hoM да )ахшы тошки-латчы нди. О Ьэлэ конч )аш-ларында С. Агамалыог.лу адына Азорба)чан Конд То-сорруфаты Институтунда аг-ропомлуг факултосинин деканы. кафедра мудири, про Гытлыг сынаеа чэкир Бош газан танкдан горхулудур — Нечэ кундур дилимэ гэнд Д8]мнр, “ кнле]лэнэн бнр де]нл, беш де]ил, Ьансынын адыны чэкям? — Ширин 4ajbiH тамыны ]аддан чых8рмыша.м. Муроббэ до бнширо билмэднк бу ил. пылмыр... Бу сез.лэри ешитдикчэ адамын уро)и arpbijbip. Кэнд чамааты чотинликлоро бах-мыр, кечо-кундуз ишло)кр. Амма гэнд нэдир. она да hocpoT галыблар. ШэЬэрдэ до ejHH возиЦотдир. Анчаг шэЬэрлилэрэ талон вери лир. Онлар арха]ындырлар ки. hoKMOH а!да Ьэрэсина 1,5 килограм гэнд во . ja шэкэр тозу верилэчок. Конд-дэ исэ бохтабохтдир, бил-мирлэр но вахт во на гэдар алачаглар. Конкрет .м\га-jHco; ChJo3oh uiohop гары-шыг маллар тичароти ида-рэск илин энэлнндэн hop аз Дэвэчи во ChJo30h luohop лэринин эЬалисинэ CKjahbJ лограм гонд вериб. Дэвэчн узрэ ада.мбашына 1,5 килограм. муЬарибэ иштирак-чыларынын hopocHHo 2 ки pajoH истеЬлак чэ-миЦэти исэ буну анчаг илин илк aJындa едэ бнлиб, .ма], HjyH во август а1ларында Ьеч гонд олма1ыб, nJy.iAa адам-башына 300 грам, сент)а брда 400 грам. окт]абрда 1 Карамело иэ олду, о да та- килограм гонд сатылыб. Кэнд дикэр эрзаг .моЬсул-лары ило нечэ тэчЬиз еди-лнр? i-’aJOH нотеЬлак momhJ-jOTH бу илин доггуз aJындa кечон илин ejHH деврундо-кино нисботон 350 тон аз гонд, 12.() тон аз jar. 18 тон аз ду]у. 3,4 тон аз ча] ал мышдыр. Тэбиидир ки, ада.мбаиш/на душэн Jar, ду-JY, 4aj да агзалмышдыр. — Баша душу рук, игтиса-ди элагэлор гырылыб. hopo бир тэрофэ чокир. — Ки-МИН фикринй tìJpOHMOK исто-jHpoMco cehóoTo бундан баш-ла)ыр. Coupa сорушур: — Бос он да базарда, кунч-бу-чагда сатыланлар Ьардан-дыр? AejOK ки, тап но ]ол-ларласа кедиб кэтирирлэр. Бу. онлара harr верир.ми ки. агылларына колон rnj-моти rojcvH.iap? Лахшы, бу-н\н бир "Ьодди-иудуду олма-лыдыр.мы, базара, rHjMOT-лэро бир нэзарот едон ла-зы.мдыр.мы? Бело езбашы-налыг, инсафсызлыг олмаз ахы. Догрудан да .меЬтэкир- лэр тама.м аг eлэjиблэp, оз ел-обасыны кунун кунорта чагы, Ьамынын кезу габа-рында со)урлар. Чамааты ге]злэндирэн до беш-уч манат учун динини-иманыны итирмиш адамларын утанмаз-лыры, hэjacызлыгыдыp. Ьэ-jaтдa керэ-керэ кэлмишик, утанмаза динмэсэн азгын-лашар. Ьэ]асызын гаршы-сындан гачарсан а]ары ]ер алар. Буна кврэ до алвер-чилорин ал-а)арыны jыFЫш-дырмаг учун бир механизм Ьазырланмалыдыр, ело механизм ки, онлара Ьоддини ашмага имкан вер-мэсин, гыт мэЬсулларын базар ги)мэтлэрини тэнзимлэ-jэ билсин. Лохса халгын гэ-зэби енундэ дуруш кэтир-мок oл.мaJaчaг. Бош газан танкдан горхулудур, экэр эрзаг гытлыры давам ет-со. меЬтокирлэрин умиди-нэ галсаг. бу газан пapтлaja билэр. Гыш гылынчыны сьОырыб устумузэ кэлир. Ehтиjaт тэдбирлэри кермэк, гаршы-дакы ajлapдa эЬалинин но JeJэчэjи Ьаггында индидэн фикирлэшмэк, гэти тэдбир-лэр квр.мэк лазымдыр. Барвз ЭСЭДОВ, «Халг гэзетн»ннн мухбири. БИЛДН1ИМИЗ ЬАГГЫНДА БИЛMЗДИJИMИЗ, jaxya дтк архивлэри ачыр Бело бир годим Ьогигот, кврунур, ]ено лэ гуввэдэ га лыр ки, «бутун сирлор еввол ахыр ашкар олур» Довлот тоЬлукэсизли.и» орга11лары-нын бо’зи архив торинин илк дэфэ ачыл.масы во о^гларын материалларынын республика Назирлор Кабинети ja нында Баш Архив Идарэсикэ верил.мэси бу Ьсгиготи бнр даЬа тэсдиг етмишднр. Нотичодо, A.зэpбajчaн ДТК-нын рэ’]индэ де]илди]и ки.ми, «Дввлот тоЬлукэсизли-]и органларынын нш форма-ларыиы во методтарыны ача билон мэ’лу.матлар вермо jэн», лакин б0jYк тарпхи. ел ми во мэдэни дojэpo .малик cajcыз-hecaбcыз материаллар тодгигат учун ачыгланачаг-дыр. Алынан илк материаллар 77 адда 300 сахлама ваЬилин-дон ибаротдир. Онларьш ара-сывда Aзopбajчaн Демокра-тнк Республикасыныи кер-кэмли хадимлэринин 1920 чи илдон 1930-чу илодок олан .муддгтдэ харичдо ношр ет-днклори газет во журиаллар, Ьабела Ьэ.мин деврдо ношр олуимуш кулли мигдарда .му-Ьачирэт одэби]]аты вардыр. Бундан башга, отузунчу ил-лордо Ьсм елкодо, Ьэм до республикада гурулмуш бад-нам cиjacн «оксингилаби» просеслорин материал.лары ило таныш олмага имкан ]а-раначагдыр. Ьомин иллордэ Истанбул-да. Парисдэ, Берлиндо сензу-радан кечмэклэ Aзэpбajчaн во рус диллэриндо бурахыл-мыш муЬачир, о чумлэдэн мусават деври нэшрлэринин во эдгби]]атынын Ьэтта ад-ларынын садаланмасы дэрин то’сир багышла]ыр. Бунлар «Одлу jypт», «Про.мете]», «Азэри турку», «Лени Гаф-гacиja». «Гуртулуш», «Ад-сыз мэчму», «Кавказски ал-манах». «Typкиjэнин гызьи aJпapacы», «Pycиjaдa си]аси вoзиjjэт». «Aзэpбajчaн ми-сак миллиси», «Лаш Туркус-тан». «Лени Т^'ркустан» жур- наллары, Мчлммэдомин Рэ-сулзадочин «Эсримизин Со-Jaaymy» вэ «Руси]ада cujacH ro3.HjjcT», брИ1ада кенералы сер Перси Са)ч'сыи <'Ираи тарихн» эсерлэри, му.хтолиф бушлегенлэр — «Гафгазын истиглал кимитэсиннн булле-те1Ш», «Харичи мо'гбуат хо-6ефлори>> «Игтисади хгбор-л о р » л i Í р. <П4 ра н л а ер.м они -лор» (1927-чи илдэ Истан-булла бурахыл.мыш .мусават игшридир) oHciiaHUjaAa .му-ha рибо» ( « Во]енмориздат», 1939-чу ил) кнтаблары во бан1га иошрлор до мараг до-рурур. Си)аЬыда кечмиш ингилаб-чылар, сонра исо «Совет ha-KHMHjjGT.HHHH ггддар душ-монлэри» олмуш муал«1ифлэ-piíH осорлэри до вардыр, Мо-сэлэн, .Л. Тротскиинн 1929-чу илдо бурахылмыш «Руси-]ада индики BoanjjoT» кита-бы муасир тарихчилэрэ jo-гин ки, чох mej ,де)э билор. Згннимизчэ. moÍiko.mo тэ’гиб-лэринин материаллары диг-юти ху су сило чолб сд-эчэк-дир.    Азсрнефт    трестинин електроток идарэсиндо «экс-ингилаби, часус-тэхрибат» тсшкилатынын (1931-чи ил) во Азорнефтин взундэки «зи-1анкарларын» (1933-чу нл) иши    Ьаггында,    «АССР-ин нэгли))атында зи]анкар тэх-рибат    rpvnvv    Ьаггында (1931ЧИ ил*).’ССРИ-нин Хэ-зор кгмичилиJиндэ белэ бир труп Ьаггында (1930-чу ил) иттиЬамнамэлор, «Тротски-чилэрин во деснстлорин окс-ингнлаби тэшкилатлары» ба-родэ материаллар (1929-чу ил), «Пантуркист антисовет тошкилаты»нын (1937-чи ил) во «A3op6aj4an милли мор-кози» тэшкилатынын (1931-чи ил) ишлэри узро диндир-мэлэрин мэчмусу,- кечмиш халг ордусу забитлеринин лэрв олунм>Т11 «оксингилаби Ьорби-си)аси тэшкилаты»нын (1933-чу ил) ишинэ дайр po’j. «Э.мэкчи кэндли парти-jacbiHbiH во Суханов—Гро-ман груплашмасынын» ( 1930- чу ил) .материаллары бу го-билдондир. Вурада анархиз-.мэ во онун чэро)анларына, аргварди)ачы муЬачир казак тэшкилатларына, сол есер-лэрин ишинэ (Парис архив-лэриндэн), Халг Азадлыгы Парти)асына (кадетлэр) дайр тодгигатлар во бир чох башга материаллар да вардыр. Азэрба)чан Назирлор Кабинети )анында Баш Архив Пдаросинин рэиси А. Паша-)ев Азэринформун .мухбири-нэ демишдир; — Бу материалларын би-30 верилмэси Ьолэлик илк тгдбирдир, тарихи сэнэдлэ-рин, чап материалларынын, .мухтглиф иллордэ харичдо бурахылмыш матбу нсшрло-рин узгриндгн мгхфили)ин кетурулмэси саЬосиндэ бв]ук во чохчэ|Ьэтли ишин ]алныз башланрычыдыр. Ьомин материаллар республиканын Ьэ-)аты, игтисади]]аты. тарихи во мэдэни,]]оти ило бу во )а дикор дорочодо баглыдыр во тэкчэ алимлэр, тарихчилэр, архившуиаолар учун де)ил, е)ни заманда бир чох вэтэн-дашлар учун бeJyк мараг догурур. Бу иш давам етди-рилечэк во уми'дварыг «и, тарихимизин бир чох аг лэ-келарини арадан галдырма-ра имкан верочэкдир. Архивин емокдашлары СталИНИН мгЬкомэ диван-ларындан зорэр чэкмиш го-Ьумларьшын во )ахын адам-ларынын тале)и ило мараг-ланан Шохслэрин Ьамысьша сэнэдлорин ejp0нилм0cинд0 кемок етмо)э' Ьазырдырлар. БеЬтана душуб чазаланды-рылмыш бу адамларын бир чохунун -мугэддэраты онла-рын евладларына во нэвэлэ-ринэ индинин езундэ до ахы-радок мэ’лум де]илдир. Волка до сэнэдлорин мэхфилик-дэн чыхарылмасы — одалэ-тин нэhaJэт. бэрпа олунмасы онларьш бу Ьэгигэти в)рэн-мэлэринэ квмэк едочакдир. С. КРАСНОВА, Азэринформун мухбнри. ректор, сонралар исэ Ь. Зэр-даби адына Кэнчэ Педагожи Институту ну н ректору, республиканын кэнд тгсэрруфа-ты назири. Азэрба)чан ЕА-нын Кенетнка во Селекси)а Институтунун директору ол-мушдур. Онун рэЬберли)и илэ 45 елмлэр намизэди, 6 ел.млор доктору Ьазырлан-мышдыр. Керкамли алимдэ Ьам дэ эн JyKcoK инсани кeJфиJJэт-лэр чэмлэшмишди. Лахшы )ады.мдадыр, .мгн Азэрба)чан Кэнд Тосэрруфаты Институтунда тОЬсил алдыры.м девр-лэрдэ о бизим агрономлуг факултосинин деканы иди. Групумузда оху)анларьщ чоху узаг .paJoнлapдaн кал.миш-ди. Ьамысы да )атагханада галырды. О вахт Элокбор муоллим тез-тез jaiarxaHaja баш чеиир, толэба.лэрин дгрд-сэри илэ марагланырды. Ке-Mojo ehTHjanbi аланлара ho-мишэ )ардым едирди. Лери кэлондэ исэ мараглы сеЬбвт-лори илэ биздо к8лочэ]э инам о)адырды. Бутун шуурлу hoJaTbiHbi кенетика. селекси)а вэ ботаника елминни инкишафына hocp ет.миш керкэ.мли алимин но гвдгр керулэсн иши ’Ja-ры.мчыг галды. Амма онун бу ел.ми в.Ьэми))0тлн ишлэри 1аддан чыхмады, толоболорн-нин елми ф8али))этиндо ез дава.мыны тадды. Сэпэр МУСТАФАЛЕВ, кэнд тэсэрруфаты елмлэри доктору. A33PBAJ4AH-TYPKHJa БИРКЭ МУЭССИСЭСИ .Чохдан бэри сеЬбэт ке-дирди ки, Бакыда дэри мэ’-Атулаты бурахылышы узрэ Азэрба]чан — TypKHja бир-кэ муэссисэси )арадылачаг-дыр. HahaJaT, бу муэссисэ тэшкил олунмушдур. Тур ки)энин «Пет-Ьолдинг» фир-масынын вэ Азэриттифагын биркэ муэссисэси «Пет-Азэ-ри» адланыр. Онун Japa-дыл.масына харичи Banjyia ило 4,5 MH.iJoH манат вэсаит го]ул.муш, тэ’сисчилэр ha-мин хэрчи )арыба!ары чэк-мишлэ£. Илдэ 300 .мин дэрини илкин е’мал едэ билон сех Товуз ра1онунда. эсас истеЬсал саЬэси исэ Бакынын Разик гэсэбэсиндэ )ерлэшир. Окт)абрын 29-да бурада биркэ муэссисэнин ачылышы ол.М(>’шдур. Кениш бинада Ьэм бичмэ вэ тикиш сехлэри, Ьэм моде л лэр салону. Ьэм дэ идарэ апараты Jepлэшиp. Муэссисэнин турки)эли саЬиблэри истеЬсалы Ьэр чур лазыми аваданлыгла тэчЬиз етмиш-лэр. Бурада чох да мурэк-кэб олма)ан тикиш машын-лары, утулэ)ичи апаратлар, дэрини бичмэк учун раЬат столлар вардыр. Азэриттифагын идарэ heJ’9THHHH сэдри Т. Ш. Meh-ди]ев AejHp: — Баглашманын шэрт-лэринэ керэ, мэЬсулун 70 фаизи харИчдэ Ba.ijyiaja сатылачаг, 30 фаизи исэ биздэ галачагдыр. Нэзэрс алсаг ки, истеЬсалы кениш-лэндирмэк програ.мы мев-чуддур. бу, Ьеч дэ кичик рогэм де]илдир. Ьазырдг муэссисэдэ 20 тикиш ма- шыны ва{адыр. Сонралар исэ онларын caJы 60-а чатдыры-лачагдыр. Бундан башга .мэЬсулумузун чешиднни ке-нишлэндирмэк имканы эл дэ едэчэ]ик. Муэссисэдэ уст палтарындан башга а]аг-габы. су.мкалар, чанталар. тэлэбат ду)улан мухтэлиф хырда .мэ’.мулат тикилэчэк дир. Бунлар 1ахшыдыр .Муэс-сисэнии ачылышында иштирак едэн республика баш назиринин биринчи муави-ни А. Т .Расизадэнин Ьаглы олараг деди]и кими. башлы-ча вэзифэ будур ки, ахын усулу илэ бурахылан мэЬ-сулун ке]фиЛэти бу кун квpДYJYMYЗ нумунэлэрдэн кери галмасын — Ьэтта кэ-миJJэтэ хэлэл кэлсэ дэ. Сери]а илэ бурахылан мэНсулун кeJфиjJэтинин нечэ пислэшди]ини ачы тэч-рубэмиздэ )эгин етди]имизэ керэ бу сезлэрлэ разылаш-.ма.маг мумкун де1илднр. ;1акин башга бир зэмнндэ )е-ТИШ.МИШ Турки)о мутэхэс-сислэринин даими .муэллиф нэзарэти умид верир ки. бу дэфэ бела олма]ачагдыр. Биркэ .муэссисэнин ачылышында республика баш на-эиринин биринчи муавини Ф. Р. MycтaфaJeв. баш на зирин .муавкни М И. Рада-)ев дэ иштирак ет.мишлэр. Турки1эдэн муэссисонип тэнтэнэли ачылышына «Пет-Ьолдинг» фирмасынын пре-зиденти Кексел Култэкин баш да олмагла фир.ма ну-.ма)эндэлэринин бе)ук бир групу кэлмишдир. (Азэринформ).БАКЫ ИНФОРМАСША i ШИРКЭТИ Снзв реклам саЬасиндэ ¡уксак хмдмат так-лиф едир. Сариштэли мутэхэссислэримиз тарафин-ДЭН Назырланмыш реклам са|эсинда сиз гар-шыныза го{дугунуэ магсэдэ наил ола билэр-синиз. Бизимлэ эмакдашлыг реклам аидео-су-жетларинин Назырланмасында, онларын СИЗИН УЧУН МАРАГЛЫ ОЛАН ВАХТДА ВЭ ШЭКИЛДЭ ефирэ ■ерилмасиндэ |аранан чэтинлнклари арадан галдырар. Ширкэт Намчимин логотип — муэссиса вэ тэшкилатларыи адынын хусуси шрифтла |а-эылышы учун сифариш гэбул едир. Бизимлэ даими эмакдашлыг сиза вахта-шыры, имти)аэлы хидматдаи истифада имканы japaдaчaгдыp. Унванымыз: 3700(^. Бакы шаНари, У. Ьа-чыбэ]ов кучэси, ев 31. Телефоне 98-55-20, ФАКС 38-40-17. €€ БОРЧЛАРЫ ГАЛАРЫН, ДОСТ ОЛАГ» KYP4YCTAH: СЕЧКИЛЭРДЭН БИР ИЛ КЕЧИР. Гэрбэ ССРИ-Шкн борчунун одэпилмвси проблеми б£фЭ-снндэ суверен республнка-ларын бахышларыпын мух-тoлнфлi^jи, бо’зои дэ онларын    cHjacH иддиалары вэ бир-биримэ е’тимадсызлыры суверенлнк е’лаи ет.миш мут-твфиг республикаларын йену мот башчылары илэ «Лед-дилорэ» дахил олан олкэлэ-рин    малн))э твшкилатлары иума18НДОЛоринин кврушунун узанмасыиа сэбвб ол.муш-дур.    Бу коруш YMy\UY»ja банкынын вэ бе)нвлхалг вал-jyia    фондунун )ахынларда Бангкокда олмуш нллнк ко.ч франсында «Леддилорил» ц\ ма]вндэлэрп ило совет ма 1эндо Ье)’атинин влдэ етди1н разь'лашмалар чэрчивэсин до Москва 1а кечир Окт)абрын 28-До иаЬара док баша чатдыры.'.мас!.! п л а н л аш д ы р ы л м ы ш М. )с к в а керушундо днскусси)алар да вам етмишдир. Данышыглар-да иштирак едои .метобор .мэнбэлории вердиклэрн .мэ’ лу.мата кора, музакирэлар )екун меморандуму этрафьш да кечмишдир. Ьомни соно дин ирэли сурулмуш лaJиhэ- CHÍVID уч ötac бонд Kt4.Tüp.J.'I мишдир; ССПИ-иин бо'^чу учуй бутун [>еспублпкаларын МОСЧ .'illJJLT ДаШЫДЫГЛарЬГ НЫН тэсдиг СдИ тмоси, бу бор чун 0.1В!Н?Л.МОСИ учуй «бир ко .vivc'y.mjjoT . Ьу.мдии баш га. пв:,*у1).1в т\тулдугуиа ке-ро. оор'ч Otip тв.йки.-ат харичи i-FTHí ади ф::а.ти])л банкы б; Ja он>и Ьуг.г ьа риси    одвчилмо- .тидир .Мэ’лум олмушдур ки. уму-MHjJOT.io б-^гун республ^!ка-.тар борчун одвпилмоси учун бирликдо мое y.iHjJOT дашы- Окт)абрын 28-дэ Курчус-тан Президенти Звиад Гамсахурдиа реслублика Али Со-ветинэ сечкнлэрпн илдену-му мунасибэтилэ .мотбуат конфрансы кечнр.мишдир. О де.мишдир: «Бу. твкчэ Нур-чустан учуй де)нл, Ьэм до бутевлуклэ кеч.миш Совет Ит-тифагы учун оламотдар Ьа-дисэ иди. Ахы биз илк дофэ о;шраг парла.меитэ азад, чох-пapтиjaлы сечки лор кечнр.ми-шик». Звиад Гамсахурдиа Кур-чустан журналистлэринин во харичи журналнстлорин суал-ларына чаваб верэрок гeJд етмишднр ки, вэтэндашла-рыи эсас Ьугугларына вэ азад-лыгларына тэ’минат ]арадан, курчу дилинэ девлэт дили статусу верви вэ руслашдыр-.мaja сон гojaн, квнчлэрин Совет Ордусуна чарыры.лмасы-ны да]андыран, де.мографик експанси]аны моЬдудлашды-ран бир сыра гануиларыи гэбул олунмасы республика парла.ментинип нaилиjJэтлэ-рипдондир. Ьомин кун республика Ье-ку.мБт еви гаршысында зеЬ-мэткешлэрин Нурчустанда чохпартидалы сечкилэрин ил-денумунэ Ьэср едил.миш твн-тэноли митинги ол.мушдур. Бура]а топлашанлар Президент Звиад Гамсахурдианын чыхышыны Ьэрарэтли алгыш-ларла гаршыламышлар. О, республикада ичтимaич:иjaclí вгзи]]8тин сэчи])осини вер-.мишдир. Oктja6pын 28-дэ Тбилиси-дэ му.халифэт гуввэлари ал-тернатив е’тираз .митинги ке-чирмишлвр. Натиглор Кур-чустан pohбэpлиjини тотали-таризми jajмaгдa, )аАфикир-.^илиJe гаршы мубаризэ апар-магда, игтисади]]аты дагыт-.магда тэгсирлондирмишлэр. Курчустан тележурналистлэ-ринин сент)абрын 10-да баш-ланмыш тэ’тили давам едир. Республиканын рэсми Ьаки-ми]]0т органлары онларын толэбларини вэ’д олуимуш вахтда едэмамишлэр. Мотбуат конфрансында тэ’-тилчилар т€лeвизиja вери-лишлэринэ )енидэн башлама-‘гын техники чоЬэтдон мумкун олмамасы барэдэ рвсми изаЬаты твкзиб етмишлэр. Онлар мухтэлиф кутлови ин-формаси)а васитэлэриндэн олан Ьамкарларына авадан-лырын дэрЬал ефирэ чыхма-га тамамилэ Ьазыр олдугуну э]ани сурзтдэ нYмajиш ет-дирмишлэр. Тележурналистлэрин деди-]инэ керэ, онларын республикада ичтимаич?и)аси вэзи)-]эт Ьаггында эЬали)а об)ек-тив информаси)а чатдыр.мага чалыш.масы, бу заман бнр-биринэ гаршы дуран тарэф-лэрин Ьеч биринэ устунлук вермэмэси Курчустан рэп-бзрлй|ини тэ'мин етмир. СОФИЗА, 29 OKTjaOp (СИТА). Козлоду] атом елек-трик ciaHCHjacuHAaKbi вэ-3Hjj9T барэдэ бутун Ьэгигэ-ти адамлара чатдырмаг вэ станси)аны Ьазыркы беЬ-ранлы' Ba3Hjj8T9 кэтириб чы-хармыш рэЬборлэринэ гаршы чина)эт иши галдыр-магы Болгарыстанын баш прокурорлугуна токлиф ет-мэк зоруридир. «Отечествен вестник» гэзетинин jas-дырына керэ, Болгарыстан атом електрик cтaнcиjacын БОЛГАРЫСТАНДА АТОМ ЕЛЕКТРИК СТАНСИ1АСЫНДАКЫ ВЭЗИПЭТ ЬАГГЫНДА да вэзи))эти ejp8H3if девлэт вэ Ьекумэт KOMMCCHja.iapbi-НЫН мэ'рузэсиндэ    бундан бэЬс олунур. Эсас проблем мутэхэс-сислэрин чатышмазлыры во 6eJyK кадр ахычылыры узундэн Japaнмышдыp. Ьа-зырда cTaHCiíJaJa    хид.мэт едэн иптчилэрин са]ы .минимум ичазэ верилэн Ьэддэ— 22 нэфэрэ гэдэр ен.мишдир. Бу, cтaнcиJaнын ики енержи блокунун тэ’мири    гуртар-    ли дыгдан сонра онун там ла-jHho кучунэ чатдырылма-сына .мане олур. Комисеи]а-лар станси]анын мувогготи ропбэрлиЗинин ]арадылма-сыны токлиф сдирлэр. Ьэ мин роЬ.борлик Енеркетнка Комнтэсниин нэ.)аротн ал-тын.дан чыхарыл.малы. гыса муддэт орзиндо кадр проб ле.мини Ьэлл ет.мо.ти, атом електрик ciaHcHjacbi ишчи-лэринин эмок Ьаггыны xej-артырмалыдыр. ИСРАИЛИН ЬАКИМИиЭТ ОРГАНЛАРЫ ИШГАЛ ОЛУНМУШ ЭРЭБ ЭРАЗИЛЭРЙИИ БЛОК АДА JA АПМЫШЛАР Мисирин «эл-ЭЬрам» гэ-зети )азыр ки, Исраилин haKHMHjJoT органлары иш-гал олун.муш эрэб эразилэ-ри этрафындакы блокаданы даЬа да меЬкэмлэндирир вэ Гуде шэЬэринэ тэЬлукэсиз-лик гуввэлэри кэтирирлэр. ШэЬэрин кучэлэриндэ эс-корлор ]узлэрлэ манеэ сэд-лорн дузэлтмишлэр. Гудсэ кедэн )олларын Ьамысы багланмышдыр. Лахын Шэрг проблеми узрэ Мадрид кон-франсынын ачылышы орэ-МЭХФИЛИК Л9ГВ ОЛУНМУШДУР Исраилин гэдим мадди-мэдэниjjэт абидэлэри Де-партаменти езунун эввэлки гэрарыны лэгв едэрэк «0лу Д9НИЗ эл]азмалары» адланан сэнэдлэри тэдгиг етмэк HCTajoH алимлэрин Ьамысы-на бу ишлэ мэшгул олмага ичазэ вермишдир. 0лу дэнизин саЬиллорин-дэки магаралардан тапыл-мыш чохлу гэдим эл)азма-лар jcHH еранын эввэллэ-риндэ, христианлыгын Mej-дана кэлмэсинин илк ил-лэриндо jabyAH ичмасынын ЬэЗатыны тэсвир едэн надир сэнэдлэрдир. Исраилин Ьаки-MHjj3T органлары онларла ил эрзиндэ Ьэмин мэтнлэрин мэ’насыны дэрч етмэ]и вэ Ьэтта онларын фотошэкил лэрини BepMBjH гадаган ет-мишди. Харичдэн кэлмиш али.млэрин бир нечэ групуна аj рыча ичазэ верилсэ дэ онларын гаршысында сэ-нэдлэрин дэрч олунмамасы шэрти го]улмушду. Бу Ьу-гуг jaлныз исраиллилэрэ мэхсус иди. Ьэмин сэнэдлэрин охун-масы этрафында Japaдыл-мыш бу чур мэхфилик мэт-буатда белэ бир ша]иэнин jaJылмacынa сэбаб олмушдур ки, Ьэмин эл)азмала-рындакы инфopмacиJa ]э-пудили]ин вэ христианлыгын тарихи барэдэ HHflHjaAaK олан тэсэввуру тамамилэ AejHmAHpa билэр. фэсиндэ фолэстинлилэрин кениш миг1аслы чыхышла-рынын гаршысыны алмаг мэгсэдилэ бир сыра pajoH-ларда гадаган сааты rojy.i-мушдур. Исраил полиги вэ тэЬлукосизлик гуввэлэри «баш верэ билэчэк* игти-шашларын )атырыл.масы учун оператив гэраркаЬ ja-рат.мышлар. Базар ертэси Ьобронда эроблэр Ьэрби патрулу да-ша тутмушлар вэ бунун нэ тичосиндэ бир Исраи.1 за-бити JapanaHMbUHAbip. Иш-гал haKHMujjoT органларынын «бар.ты зона» е'лан ег-диклэии бу шэЬэрдэ >чдаи-тутма Ьоб\,.тэр апары.тыр. Гачгынларын Шуе]фат ду-шоркэсиндэ фэлэс гинли.'юр Исраил патру.туна ичэри-синэ )андырь!чы гатышыг долдурулмуш ики буту.тка атмышлар. Гуде шэЬэриндэ )эЬуди кечкунунэ мэнсуб бир .Maraaaja од вурмушлар. .маг принсиплэри илэ разы-лаш'мага Ьа.шфдыр.лар. ла-ь]1л едвиишлэрнн тофсилаты вэ мехаии.з.ми барвсиндэ он-лашли арасында фикир а)-рылыры галмагладыр. Мемо ра!1ду.мум бэ’зи муддсалары барсснндо Молдоваиын. Кур чустанын. Унpajиaнbш а]ры-ча ро’З.юри вардыр. «Зедди^ .т )ршо> мaлиjjэчилopIlиин мевге]н доп1г MYЭjjвн едил мльлдир: борч .мутлог одэнил-мэлилир, ]охса республика лар ДучПа иrтиcaдиJjaть!нa говуша 6ИЛ.МЭЗЛО1Р, .МАДРИД/ЮРР ССРН Президенти Михаил Горбачев базар ертэси ахшамдан xejли кечмиш Мадрида кэлмишдир. Па]-тахтын Барахас аеропорту-иуи довлот пaвилjoнyндa опу ИcпaниJa Ьокумэтиннн сэдри Фелипе Гонсалес, ди-кэр рэс.ми шэхслэр гаршыламышлар.    ССРИ-нин    Ис- пани]адакы сэфири Cepкej Романовски Президенти гар-UIbIлajaнлap    арасында    ол- муишур. Мадриддэ Совет Президенти АБШ Президенти Чорч Буш.та керушэчэк. За-хын Шэргэ дайр сулЬ кон-франсынын    ачылмасы    .мэ- раси.миндо иштирак едэчок-дир. Софор чэрчивэсиндэ Пспани]а Ьекумотинин сэдри Фелине Гонсалес илэ данышыглар апарылачаг-дыр. Дунэн АБШ Президенти Чорч Буш да Мадрида кэлмишдир. Д«шл»т «дамлары... Онлвр да hajaibiH ади га1гыларымдаи уэаг да|иллар. Аила, карким иш аа албатта мстираЬат... ^ АФР-ии каислари Налмут Кол аа араады Нанне лора Аастри|вным дагЬыг Залтскаммаргут ра}оиума истмра-Ната «аларкан аиланмн «досту» Фаликси да аэлари ила ка-тирмишлар...    СИТА-ным    фвтохроншсасы.СОН СААТДА ГАЬИРЭ. Мисирин «эл-Эхбар» гэзети хэбэр вермишдир ки. Ирагда невбэти дев-лэт чеврилиши чэЬди ол.мушдур. Гозетин Заздыгына корэ, 0KTja6pbiH эввэллэрин-дэ Иpar ордусунун )уксэк мэнсэблн забитлэринин бир Групу Багдад режиминин мулки шэ.чслэрдон олан бир сыра керкэмли хадимлэринин кемэ]и илэ Президент Сэдда.м hycejHH '>лдурмэ]э Ьазырлашмышды. ЧэЬд бо-ша чыхмышдыр. Гэсдчи-лэр Ьэбс олуимушлар. 25 забит е'дам едилмишдир. BEwirPAA. TaHjyr Акент-ли]инин jajAbiFbi мэ’лу.мат-да милЛи зэминдэ Зугосла-ви)ада арасы косилмэ]эн му-нагишэлэрин фачиэли нэти-чолэриндэн бэЬс олунур. Ьомин мэ’лумата керэ. му-нагишэлэр заманы 1000-дон чох адам Ьэлак олмуш-дур. Гачгынларын са]ы .800 мин нофэрэ чатмыш-дыр. Бу KOMHjjoTHH аз гала во фаизини 1'4 1ашынадэк олан ушаглар тэшкил едир. 0.1 конин    игтисади} jaxbiHa 20 мил}ард доллар мэбло-рындэ зи]ан вурулмушдур ТОКИО. Kopeja Респуб-ликасынын ихрачат-идхалат банкы Чэнуби Kopeja мал-ларыны алмаг учун Совет Иттифагына 130 мил}он доллар мэблэгиндэ кредит а}рылмасыны тэсдиг ет-мин1дир. Бунунла да Сеул Ьекумэти ССРИ-}э игтисади }ардым кестэрилмэсини бэрпа ет.мишдир. Бу кемэк сон бир нечэ aj эрзиндэ да }ан дыры л мыш ды. (СИТА). а ;