Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - October 29, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛ Г ГЭЗЕТИ 29 октмы» im-чн ил м* мз I 9кс*сада HACEh На ВАХТ АНАДАН ОЛУБ? «Халг том»« 1092-чн яд 7 ои]авр нмимсинда Ш эмистан Нэзнрлн *Ширмн <ы шаяр Haceh» ■ичласяяд» QfflMÍW чы нлдэ анадая олдугуну Зазыо. одазим лап Инстнтутунун жэзннэснндэ сахланан, вше тэрэфнядэя квчурулдуЗу^ мвлзг*^-маТав «НасеЫш тэрчумеЗи-Ьалы» JJJJ“ эл/аама матерналларынд* нсэ (шифр tí—1586/3310) Haceh тэхэллусу илэ т«ы* нан шанр Ага Элн Ьачы Мэнэимэд оглу Эфанднзадэнив 1854-чу нлдэ анадая олдугу КвА^дэРНасеЬин 1850-чи нлдэ анадая о луб, 1931-та нлдэ вэфат етдн]я геЗд еди-ЛЮ. Дедн]имвз эл]аамада исэ шаирин тэ-тиб олунмасы вэ вэзнфэдэн узаглашдыры' лыб инчнднлднкдэн сонра вэрэмлэЗио 1814- чу нлдэ влнэси Ьапында иэ лумат верн-ляб. НасеЬяя вафаты тарнхя Ш. Нэаи|ши-шш ады чэкнлэн 1ааысьтда, Туту Садыго-чшл «Ага Элн ílaceh» («Ели вэ bajar* журналы, 76 б, 1973-чу ил) мэгалэснндэ дэ 1914-чу клэ анд еднлнр. ЭдЗазиалар Инстнтутунда сахланан «На сеЬня тэрчуиеjH-Ьады* шаирин чох куман кн, ]ахыи бир адамы тэрэфнндэн НасеЬнн влумуядэн 22 ил сонра, 1936-чы нлдэ Ja-зылмышдыр. Муэллнфн Ьапъшда Ьеч бнр ге)д олма-Jbh Ьэмин элЗазмааы охучулара тэгдим едя- рНК    Эля    9ЛШЕВ, Азэрба]чая Эл]азмалар Инстнтутунун хнчяк елин ишчнси. Ага Эли Ьачы Мэйэммэд оглу Эфэндизадэ 1854-чу ил-дэ Шамахы шайариндэ ана-дан оллаушдур. Бабасы Ьачы Баба Эфэнди зэманэси-нйн адлы адамларындан олуб вэ ез евладлары учун бир гэдэр мадди епти)ат rojMyui-дур. Ьачы МэЬэммэд бир муд-дэт тичарэтлэ мэшгул олдуг-дан сонра касыблыга душуб вэфат етмишдир. Ага Эли jaAHbis ез тэшэббусу илэ «yJe3flHoJe учи лише»    адлы мэйтэбэ кириб орада охумага бафламыш, бэрабэр олараг турк, эрэб вэ фарсча дэхи молла Чамо адлы шэхсин мэдрэсэсиндэ тэйсилэ дава-м едирмиш. русча мэктэбэ кирмэсин-дэн гоча анасы вэ эгрэбасы мэмнун деЛиллэрмиш. Чох вахт анасы Пэризад рус ди-линдэ )азылмыш китаблары кизлэдэрмиш, Ja да челэ тул-лармыш. Бунунла белэ аз бир заманда тэйсилиндэ му-вэффэп^эт газаныб JaBaiu-]аваш фарс китаблары охумага башламышдыр. EhTHja4 мэчбур етди]и учун тэЬсили бурахмыш вэ «yJeaAHoJe училище »нин учунчу синфйн-дэн чыхыб гуллуг eTMaja мэшгул олмушдур. Бир муд-дэт эввэл Курдэмирдэ, сон-ралар Шамахыда силистчи дилманчы вэзифэсяндэ ча-лышараг доланмыщдыр. Ьэм русча, Ьэм дэ турк, эрэб вэ фарсча муталиэ едэрдк тэЬ-силнни даим артырмага ча-'лышмышдыр. HahajaT, рус вэ туркчэ мукэммэл савад-лы олдугу са}эсиндэ о вахт-кы мулайизэлэрэ кора бир гэдэр дэ тэрэгги едэрэк «ми-ровоЗ суд»да катиб муавини вэзифэсинэ чэлб олунмуш- I Щ-    и . < Ьэлэ чочуг икэн ше р Заз- мага Ьэвэсли олдугу учун доггуз Зашында мэктубу нэзм- лэ Ja3Mara чан атырмыш; Бир тэрэфдэн, чаризм cHjaca- ' тинин богучу тэ’сири, о би- ри тэрэфдэн, зэманэсинин щаирлэрэ рэгбэтсизлиЗи, не-baJaT, эн чуз’и бир доланачаг еЬти}ачы вахтыны эсэр jaa* мага сэрф етмэЗэ нмкан вер-мэмишлэр. Ше’рлэ Залныз имкан олдугу заман мэшгул олурмуш. Эрэб вэ фарсча билиЗи о дэрэчэдэ иди ки, истэр эрэбчэ, истэрсэ дэ фарсча китабларын узэриндэ кез кэздириб пекаЗэ кими нагл едэрди. Чочуг икэн башына топ-ланыб «Мин бир кечэ»дэн йена ja сеЗлэмэсини рича едэр-дик. Ше’рлэрини Сабир, CahhaT, Тэррап, Ьачы Исма-Jbui Bejcoe вэ бир-ики нэфэр сайр Захын адамларындан ибарэт олан мэЬрэманэ мэч-лисдэ охуЗурду. Чох заман Фирудин Ке-чэрли илэ Зазышараг ез эсэр-лэрини она кендэрэрди. Илк заманлар КечэрлиЗэ Haceh ким олдугуну сеЗлэмэЗиб На-cehHH ше’рлэри Ьаггында онун рэ’Зини сорурду. Ке-чэрлинин мэктубунун бирин-дэ «Hacehин шё’рлэри фил-Ьэгигэт гуввэтлидир вэ хо-шума кэлди» Зазысыны шэх-сэн езум 1912-чи илдэ оху-мушам. СэЬЬэт, Сабир, Тэр--pah да ез ше’рлэрини Ке-•чэрлиЗэ Hacen васитэсилэ кендэрирдилэр. Затэн чох утанчаг вэ ба-шыашагы бир адам олдугу учун Заздыгларыны Ьэлэ-Ьэлэ меЗдана чыхармазды вэ Залныз эн Захын адамлар учун охуЗурду. СэЬЬэтин «Эли вэ АЗишэ», «Волга сэЗаЬэти» вэ башга эсэрлэри бутунлуклэ Шамахыда галмыш вэ тэлэф ол-. мушдур. МеЗдандакы эсэрлэри анчаг дост-таныша З^з-дыгы мэктублардан кетурул-мушдур. Вэфатына Зихын ^Накам» адлы бир эсэр Заз-маг тэшэббусунэ душмушду. Эсэрйн гэйрэманы Гэмэр адлы гадын иди. Лакин ахыра гэдэр чатдыра билмади. к Гадын Онр жалздир кн, душсэ хул олур ннчн, Экэр начине элэ душсэ олур бнр чнфэ ТЭК бэдбу. Гадын бир тэр кулэ бэнзэр, сыхылмагдан солар кул тэн Зэриф эллэрдэ сахланса, солмаз Ьэм верэр хошбу. Бу, эсэрдэ олан мэнэумэ-лэрдэн биридир. Маарифпэрвэр гадын еман-сипасиЗасы тэрэфдары олан бу адамы Залныз мэхфи олараг тэ'гиб едирдилэр. Буну дуЗдугу вэ бир тэрэфдэн, хидмэтдэ олдугу учун ПЭК ейтиЗатлы доланырды. 1911-чи илдэ Сэййэтин мэнзилин-дэ ахтарыш апарылдыгдан сонра дала ейтиЗатлы олмага башлады. Эсэрлэринин бэ’зи-лэрини курсу алтындакы Зер-дэ басдырды... Тэ’гибин гар-шысыны алмаг мэгсэдилэ алныз ахшамлар. ja да шэ-кэрин Захынлыгындакы баг-ларда керушэрдилэр. Сабир, СэЬЬэт, ТэрраЬ ез Заздыгларыны даима «Миза-нулшуэрайын», Зэ’ни Haífe-Ьин Занына кэтнрир вэ онун рэ’Зини билмак истэрлэрди, даим ганеедичи мэслэЬэт аларларды. Haceh 1914-чу илдэ вэфат едиб. Чох да ихтиЗар де-Зилди. мусиги илэ мараглы олуб тез-тез тар чаларды, мусйгиЗэ гулаг асарды, му-гаматдан да чох хэбэрдарды. 1914-чу илдэ чар Ьекумэ-тинин муЬарибэси мунасиг бэтиле Зерли эйалини шид-дэтли тэ’гиб етмэЗэ башла-дылар. Чэллад Жупрански аз-чох ачыг фикирлилэри чидди тэ’гибэ башлаЗыб, чи-новниклэри бу ишэ чэлб ет-ди. О вахткы «мировоj суд-Ja» КоломиЗисев ачыгчасына «бурада бизэ рус лазымдыр» бэйанэсилэ маарифпэрвэр На-сейи ишдэн кэнар етди. Лед-ди нэфэр аилэ сахлаЗан бу адам аз заманда вэрэмлэЗио вэфат етди. ШЭЬИДЛЭРИМИЗ ГАРАБАГ ДА ДОГУЛДУ... О лум гашлА *•* аравында-дыр да|анл»р jaHWflMbipnep. МаЬтарам Бакы Даниэчилик мактвбинда таЬсилини japwM-чыг rojy6 догулуб 6oja-oauia чатдыгы Фуаулини мудафна!« raj w дан да бу барада Нач фи-кирлашмирди да. Аа jauiwh-да hajaTMH xajfl« сыиагларыи-дан чыхан, амалиЦат ааманы Нар бир Нарэкатинк алчуб-би-чаи бу сарышын, y«a6oj оглан на билами ки, вахтсыа ачал ону бу |#рда, аау да бу таа-ликла harnajaaar. вахт тапдыгча даЗуш аоиа-сындан о гвдвр да уаагда ол-MajaH Маидылы кандиндвки авлврина баш чакан МаНта-рам атасы ваааи, акасы Судабвни инандырмага чалы-шырды ки, наинки Фуаулинин, бутаалукда Гарабаг торпагы- иын бир гврышыиы да арма-нипара варан да{иллар. Га|-ратли огулларын Ьамысы Ватами мудафиа|а галхыб. Му-Ьариба да уаун сурма<ачак. Галабадаи сонра 1анидан tah-силинин далымча Бакьца г^ы-дачаг. 1 Ахырынчы дафа, ааларина баш чакма)а калан 22 ^ашлы МвЬтарам htjeT-6a4a}a ала аандла бахмышды км!.. ГоНум-гардашлардан бир начаси ила ала иш устумда Нал-аЬвал тутмушду. ■ МуНармбанин аяум-иткм ол-дугуну а)дыи дарк адан 0ааа киши твмкмнини сахла}ыб гаНариии ичинда богур, Суда-ба бачы иса Нар ахшам ду-шанда алларм го)иуида bajar-бачадв казишир, кааларнни дарааэадач чвкмирди. Нвлвлик млида|нл«ри Мал-тарамин мкмдликларм барада copar алырдылар. МабЬа достларындан биринии соЬба-тиндаи.: — И)унун 28*да Хырман-чыгла Булутан кандлари ара-сында ¡арлашан ормани постучу ала качирмак тапшы-рыгы алмышдыг. МоЬтарамлв май коллугларын арасы ила суруиурдук. Тахминан в — 10 матрликда    ]араглы-|асаглы душмаиии    хосуилашдыгыны кордук. МоЬтороммн атдыгы гумбара бир п> гырлымыи-да joKonap армвниии jopo сарди. Онун иосториши ила чалд (оримиаи д^ишдик. Досту иуи коборди)иии корон икинчи душман аташ ачылан ногтани Ьадаф сочди. 1ахшы ки, ¡оримидн да1ишмишдкк. Душман кулласииин' )ам коч-ди)ики караида саамичимдан гышгырмаг иста дим. Анчаг МоЬтарам алинин ишароси ила сусмагы мослоЬот бил-ди. Сарраст атдыгы дикор бир гумбара ило икинчи арма мини да о ду^алыг етди. За ми ило гачмага уз тутаи душ-маилардаи бирини до озлори-нин rojy(5 котди|и гумбара ила вурду. Бу маним учуй ося до|уш иумуиаси иди. Саит|абрыи 13-у. МоЬтарам jana да командири ило бир ликда муЬум талшырыгы jo римо ¡отирмали иди. Маликчаи угрумда мубаризодо бу ол-дугча б#|ук аЬамиЛат касб адирди. Hoj0 ки, амали|}ат она hajaTM баЬасыиа баша калдм. К ЗАЬИД, «Халг газоти»ими мухбири. ОСМАН. САРЫВЭААИ УНУДУААН ШАИР AEJHA Бу Захынларда Золум рес-публикамызын гаЗнар негтэ-лэриндэн олан Газах маЬа-лына душмушду. Бурада бир тэрэфдэ муЬарибэ кедир, бир тэрэфдэ исэ кэнд тэсэрруфа-ты ишлэри апарылыр вэ со-сиал мэсэлэлэр йэлл едилир. Гачгынлар проблеми ^раЗонда сосиал кэркинлиЗи дайа да кучлэндирмишдир. Лакин вэ-зиЗЗэт нэ гэдэр агыр олса да. Ьэ]ат ез ахары илэ давам едир. Газахлылар кэлэчэЗэ беЗук умидлэ бахырлар. Адамларда мейкэм инам вэ дэЗанэт вар. Беш илэ Захын-дыр ки, Газах торпагларымы-зын тохунулмазлыгы уг-рунда влум-дирим мубаризэ-си апарыр. Анчаг бир мэсэлэ мани мэ’Зус етди. РаЗонда тарихи абидэлэрин горунмасы, кер-кэмли шэхсиЗЗэтлэрэ абидэ-лэр тоЗулмасы вэ онларын ев-музеЗлэринин ачылмасына cojyr мунасибэт бэслэнир. Вагифин, Видадинин. О. са-рывэллинин. М. bycejHHH. Э. Шыхлинскинин, Ф. rajH-бовун догулдуглары Зерлэр-дэ онларын абидэ вэ ев-му-зеЗлэоинин олмамасы нэ дэрэчэдэ 'мэнтигидир? О. Са-ывэлли кими. бир ше р нэ-энкинин гэбри устэ (о. вэ-сиЗЗэти илэ анадан олдугу Икиичи Шыхлы кэнд гэби-ристанында дэфн едилмиш-дир) ади бир абидэ гоЗулма- h¡ дыгына нэ ад вермэк олар? Онун гэбрини зиЗарэт етмэк учун дунЗанын    мухтэлиф елкэлэриндэн гонаглар кэ-лир вэ беЗук шаирэ верилэн бу гиЗмэти керуб мэ’Зус олур- Ресиубликанын МэдэниЗ-Зэт НазирлиЗи. Лазычылар БирлиЗи, раЗонун рэйбэрлиЗи тезликлэ халгымызын бу бе-Зук оглунун гэбри устундэ она лаЗиг бир абидэ гоЗулма-сыны вэ бэроад Ьалда олан гэбиристан Золунун гаЗдаЗа салынмасыны тэшкил етмэ-лидирлэр. Бу. бизим мэ’нэви борчумугдур. Ислам ГАРАДЕВ. профессор. 4KHAJ0T, АХТАРЫШ, N93A... Республика Дахилм Ишлер На9ирли{м метбуат хидмегинин баш инспектору Б. Ф9Р9ЧОВ ме'лумат верир: Ок^абр а|ында республика-да крмминокон аазниат парки и олараг галыр. Чмна|«тл»р арасында он чох шохеи амла-кыи огурланмасы . фактлары аар. Окт)абрын 1*дан 25-дак 49 госдан адамолдурма факты ашкар адилиб. Онпардан 32-си полис ишчилари таро-финдаи ачылмышдыр. Окт)абр в)ында силаН, до)уш сурсаты •а партла]ычы маддаларин огурланмасы ила баглы 47 фактыи, Номчинин наркотик ■а куч л у та'сирвдичи маддаларин огурланмасы ила ала-гадар 90 фактын усту ачылмышдыр. . Сон бир ноча кун арэиндв Ху дат комрук полис шо'ба-синмн амакдашлары тарафин-дан Владивосток шаНариний саки ни С. Калининдан «Мака-роа» маркалы тanaичav 368 адад кулла.. 2 гумбара, сун-ку, дараг аа 3 автомат гун* даты влынмышдыр. ДИН-ин чииа)ат ахтарыш идарасинин Загатала ра}он полис шо'баси ила кочирди}и вмвли|]^ нати-чвеинда Загатала ра|ои са-киилари I Суло}маноа во М. Сула]маноадан 2 гумбара аа 20 грам наркотик мадда му-садир» адилмишдир. Тартар paíoиyиyн Умудлу каидиндаки су алоктрик стаи-си|‘асыныи Захынлыгында мама’-лум шахслар маШадаи автомат в» пулам]отлардан авто-машын дастасини аташа тут-мушлор. Натичада 5 нафар Налам олмуш, 1 нафар ¡аралаи-мышдыр. Налам оланлардан бири Калбачар ра|он полис ию'басинии омакдашы АА. Ба|-рамсадур. ТаНгигаты аа ахта-рышы прокурорлуг аа ра{ои полис шо'баси апарырлар. Сабаил ра|Ои полис шо’ба-синин амакдашлары 1 Насонов дан 3 адад «Ф-1» типли гумбара, 30 кулла во бир даст Нарби ке)мм мусадира отмиш-лер. Дагыстан Республика-сынын сакини М. 1аН$а|ваин ида-ра атди|и КамАЗ 12 —■ 78 ДАЖ номрали аатомашындан 10л полис ид^осинии муфат-тишларн 3 тон санадсиа ди-зал ¡аначагы тутмушлар. Республика арааисинда то-радил«и чин^атларин ачыл-масы учун амали)]«т тадбир-лари дааам атдирилир. УФШ МНАГИШЭ АХМ информасн|а во мотет марказинда Азеринфор-гн мухбирнна билднрмиш-р ки, октЗабрын 25-да Уфа »Наринин маркази базарын-i азарбаЗчанлы сатычы ила Акатчилар дастасинии узау »асында мунагиша баш аар-<шдмр. Бир нача кундан сонра ба-рда ¡енидви тоггушма ол- муш аа бир со}дашымыэ |ара-лаимышдыр. Бундан сонра базар да мал сатан aзopбaj-чанлылер ]ахын шаЬарлара гачмага мачбур олмушлар^ 1арли Нугуг муЬафнза орган-лары бу муиагиша^ин гаршы-сыны алмаг учум тадбирлар кормамишлар. Азармнформ. Тип ояу дЫм уаагмр*    »и»М". .лк.л.рнид.м вирмн*.    да маяны. О иса узаг жги дм|ар«мрым дабдабасикн jox, догма (уеду Доаачими сечам. Санкт-Пе^рбург Унмаорсмтотммкк Шорс фа-култасинда араб аа фарс дмддорммм' #|ракаи бу сада гыя — Салтамат ФЬадоаа бмр муддат марЬум Тофиг ИсмЦыдоаум Квсдкмк Тад-гмгатяар Инстнтутунда чалышеа да, бурада чох rapaр тутмады. Догма очаг ому чакдм. Иидм Дааочм ра|ому Бро|дер фабрмкмммм «Му-чаларммэ ушаг багчасы аа кариомар дмрмдмр. 9а)омда Ьорматм вар. Фя Касабыма хам-S лишь мы«, (у шдая «ШИ» гымда яариммк гадмм саматмма |м|адамача«двр. Ушагдар бу багчаш« саамрдар. С Shaüioaa ■мАмя «да АА ahiiÉlÉM дд^аучреамр w вена ™'ммч^»аа муаддммдор И. МаН-Рафиг Саамиввумдур А3ви»дтн РЕ СПУЬЛИКА СЫНЫН маданилат НАЗИР ЛИМ АзарвАМжн дамат АКАД1МНК ОПЕРА Ш» ШЛЯП ТЕАТРЫ Аяярбярии Рдапублммсыиыи км артистм. Республика Дав лат мукафаты лауреаты 36JHOK ХАНЛАРОЕАНЫИ мштиракы иле Но|абрын 1-де    У* «ЛС1ЛИ ее МвИНУН» 3 Ьиссепи ел ера Зе)нев ХАИЛАГОФА/ Чамали вКМФОФ Ле|ли М«|шыы п Тамаша с**т 11*де Дашлеиыр, Билет лер сват 10-дан 19.ДПК театрми кав^кыи-да сатылыр. _ нАзиРЛИклеФиИт БАШ ИДАРвЛвРИН БИРЛИКЛ0РИИ И Т9ШКИЛАТЛАРЫН незерине! чу илдек тебмм ае Maje гаала те#ммн едкяме)емек»* лер. Элааа ме'лумат алмаг учун шмркетин плаи-иг* тисад ше'бесике 32*12-05, 32-04-42 немрели теле-фонлара муре^иет еде билерсиння. Шмркетин уиеаиы: Can-jan шосеси, 63. «Аверигав» Дев лет Ш«Р* кети. г »**•’ 1 с. а Z3RiG^ 12 J Ш V DÓVL0T §ÍRK0TÍ мАварнгав» Деалет Шир-кети незеринизе чатды-рыр ки, 1992-чи ил но* ¡абр ajaiHWH 10-на гедер 1993-чу ил уцУи тебии ie Maje газа телебатмнызы ширкетин плаи'игтисад ше'беенне тегднм еде-синиэ. Hoja6pbin 10-иа гедер телебатыны сенедлеш-дирмемиш- навирлнклер, баш идарелер, бирлик-лер ае тешкнлатлер 1993- tAVKJIAM о/ 0 9Ü 798Í 6ИЛДИРИШ: а 1992-ии ил ио|абрын * Маиат |АЫсие| туря-1мри «Ватаи» чамиЦати Еаяы яомитасииии Насабат-сачки коифраисы качирилачаадир. Сн|а«и ташки лет ■а парти|алар аа нума(аидаларими качдара бмлар-лер. Конфремс саат 11*де башлаиыр. YHBAH: Y. Начы6е|оа кунеси, 30. АХЧ-нмн баш гераркаНы. М9ЛУМАТ Сант|а6рыи 13*да Загаталадан 6aKMje келен 45-34 немрели кЛАЗ» маркалы автобусда гывыл бо1У»багы итирилмишдир. Ону тапан адамы Патам дар гесебесн, Jyxapwi Патамдар кучасиндекн 8 иемрали ¡атагжананын 18-чи отагында муштулу^ кезле)нр. ТУ OKTJABPblH 29чда Аяерба)чам мммим томовмзмЦсы 730. «Хош кордук»- Cohop программ. 9X15. Чмзкм фнями. 9 20. Бмзим bajaT. 10X30. Реклам. ]0Х>5. «Кино« }арадычмлыг бир/mjM тагднм аднр. 18.00. Кунун хобарларн. 18.05. Чнзки фмлмм. 18.15. Хош copar. Ва-рилиш Абдулла Шаиг адына Aaap6ej43H Дачлат Кукла Та* атрынын ТаЬрон сафарнма Ьтср олунур. 19.00. ГоЬрамзнлыг ал-бому. Елдар за АллаЬаарди Батыров гардашлары. 19.30. То-лзфакс. 19.4а Рвхлам. 19.45. Пзнчарамо aj гонуб. 20X30. Кунун хаб арларн.    20.30. «МвЬ- сул—92». 20.45. ЧабНа хатткн-дон. 20.50. Наггын даркаЬы. 21.2Ü Диалог. Суаллара Бакы Мам зил Тасарруфаты Идарас»а нин мас'ул ишчилари чаааб и- рмрлар. 22.20. Устаднама. 23.10. «Кино» тарадычылыг бирли^и тагдим адир. Бодни филм: «Ja-тышда маЬны» (А6Ш).    00.15. Кунун хаберлари «Остамнммо» 7.00. 1анилн:<лёр. 7.20. Сапар кимнаст.часы. 7.Э0. СаЬар. 9.45. Фирма зам*тли|# котурур. 1а00. 1 змипи :слар. 10.20. Чохсз-ри^мы бодни талзвиз^а фмлмм: «Варлылер да атла)Ьф». 11 За' Футбол. Барквлхалг *о-руш. . Бал вру с—У красна. II Ьис-са. 12.40. Мул1иплнкао*|а фмлмм. 13ХХ1. 1аниликлар. 13.20. Чоясариталы бадни тэлавизиуа филми: «Он И;«м стул». I ! сз-рщш. 14.40. Канчл*р*мии каба-16.00. 1анилнклар. 16.25. 17.10. Блокнот. Диснз)» тагдмм 18.05. Давлатларарасы «Останкино» каналы тагднм адир. 18.30. Касгзрир «Си]асэт» студм) зсы. 19.00. 1#милнклар. 19^5. ...16-дал за даЬз бтцл. 20X35. Пара азу лаггындз. 2а15. Чохеарм^алы бадни телэвмзиуа фмлмм:    «Варлылер да згла- )ыр». 21.00. Китаб Ка]ати. 21.45. Кечаниз ха]рз галсын, б зла-лер! 22.40. Лотто миа^он. 23.10. Кастарнр «Сзчасат» студи^асы. расы Таламнчст. 17.15. «Уолт адир 00.30. Ефмрда мускги. I Shccb. 01.00. лзннликлар. 01.20. Ефмрда мусиги. И h*cc*. 9.Са Хабарлар. 9.25. >1ижу-ззр адамыи вахты. 9.55. Санад-ли филм. 11.10. Асудз азхт. 11.35. Оз-азуиа рамвиссор. 11.55. обадн самадз ачыг ди-jap. 12.25. Кашф олундламыш рама. 13.0а Бадни талваи*и]а филми: «Санта-Барбара». 13.50 Cajjah. 14.35. Талавизи»а ин-формаси)#-;<ОАьмарси1а хабар-лари. 14.40. Кандли су алы. t5.00. Хабарлар. 17IX). Базар игтисадийатыиа ¡и^алаимак. 17JC. aiPocr» студи»ЗСЫ. 11.00. ]аиили«лар. 18.15. Тренеров з-фир. 19.00. Бола ¡аш^ырыг. 19J0. Парламаит хабаряари. 19.45. Квмч драматурглзрыи фасшаалы. 2Ü45. Кар кун б^-рам. 21.00. Хабарлар. 21.20. Бодни тзлааизи)« филми: «Саи-тз Барбара». 22.1 а Авто aa ^oj-то идмаиы злами*ив. 72.40. X усу си коммарси]а ваборлари. 22J0. 5о,’уКлар учун муятнпян-<acnja филми. 23.00. Ватаимм мамами. 24.00. Хабарлар. OOJ5. Ид мам карусали. СОХ). Pyonja Фадараси]асы бу кун. 00.45. io-мм мллуаиои. «Азарбматбуат{а|ымы» бирл^ииии коллактиаи иш {олдаш-МРЫ    1усмф    ВердиЦеии аохтсыз аафатыидам кадарлаиир аа марЬумуи «и л ас и на да* рии Кузнла бешеаглыгы аарир. • Азарба»чан Распубликасы ДИН-кн лаежрт кшк, ачаа аа rajAMjjar идарасинин коллактиак магнат мапврромоаог аафаты мунаенбатила дарим Нузило башеагяыгы аарир, ка' дарланди|мии билдмрир.    __ «Аягур» сейм дер шнркетиими коллектив и иш )оядашяары Насиб 1уо*фааа, азиз оглу аахтсыз фечиолн вафагындаи Надсиз кадарлаиди|кии билдиркр за дарим Ьузмла башеаглыгы аарир.    _ «Ааиоисарт»ии ишчилари: И. Гасымов, 8. Гу anjea, ^ 0яи|ж, Р, Эсадуллайм, Т. ШеЬаерди»еа, Р* Асяаиоа, Р. МвЬмшмд Б. Мура два, Ф. Нфбфш, Г. Абдулла^аа иш »олдашлары Шериф РаЬимаеа, hejaá »олдашы аафаты ила емгадар дарик Ьуянла бешеаглыгы аерирлар. Бея реншр Та Т. РТШМ0В Яяяеве *Ж4 Тф'офстк «Хмг геветеаамн журшмист Учредитель: ЖурмвлистсииД коелеитив «Халг UISÜB РедалсЦалыл рнлм; 178158, БАХИ UJ9h9PH, БОЛГК ДЭНИЗ КУИЭСМ, 11 Телефонлар: ме'лумат учун — 93-61-02, ннфвр месива — 91-62-17, муНасиб лин—91*14*21, иелблтли редаиуер—18-51*61 Наабетчя рева нор Е. ГЭДНРОБ. р вянем шдивтл — tl»7M1f Чана яаащяшмр ШО Ж Тяражы 25847. Сифармш 8985. ;