Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 3

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - October 29, 1992, Baku, Azerbaijan YA ПГ ГМКТИ -Г-,»0КТ1А*М*И-*жИЛММ) K6hH8 Б9Л АН ЫН JEHH T33AHYPY: КАДР ИСРАФЧЫЛЫРЫ (Эввали 1*чи еэЬифадэ) эвэз еднлмишдир. Ахы бу Р. Искандеров рэЬбэри олдугу «JeHH Jon* колхозуна на кун агла)ыб ки, инди бутун ра-)онун кэнд тэсэрруфатыны и дара еда билсин. hap ишин мувэффэгиМэти рэсми дилдэ кадр адланды-рылан адамлардан *асылы олур. Садэнэ мутэхэссисдэн Jox, тэшкилатчы мутэхэссисдэн. Иши гурмагы, интизам ва мутэшэккиллик JapáTMa-гы. гуввалэри rapiubija го-]улмуш вэзифэнин hajaia ке-чирилмэсинэ сэфэрбэрли)э алмагы бачаран мутэхэссисдэн. Белэлэри уч-беш ила Je-тишмир. Кадр мэсэлэси Ьэ-мишэ проблем олмушдур. Амма эввэллэр Jaxuibi-пис кадрларын сечилмэсинин. Tap6Hja едилмэсинин. Jep-лэшдирилмэсинин MyaJjaH системи мевчуд иди. Бу сис-темда бурократик енкэллар аз де}илди. Ьэтта HKpah до-гуран Ьаллар да олурду. Бу-нунла бела, вэзифэ тутмаг учун, бэ’зи истисналарла, са* дэдэн мурэккабэ догру чох-лиллэлн Jon кечмэк лазым кэлир вэ MyajJaH идарэетмэ вэрдишлэри газанылырды. Она керэ бир кун да кичик гуллугда бела олмамыш адамлардан на нее февгэл’адэ тэшкилатчылыг уммаг эбэс-дир. 0зу да бвЬранын, тэ-нэззулун TyrJaH елэди}и, да-рин ислаЬатлар кечирилмэли олдугу бир вахтда. Игтиса-диБат позулуб, тэсэрруфат-лар муфлислэшиб, адамла-рын психолокнJacú flajHiiiHÓ. JeHH кадрларын JyKy дур-гунлуг девру кадрларындан бира мин агырдыр. ИстеЬса-лын ашагы душмэсинэ сэбэб олан мэнфи просеслэрин гар-шысыны алмаг, мэпсул бу-рахылышында, пул fleepHjja-синдэ, сосиал мэсэлэлэрин Ьэллиндэ нисби сабнтлик Ja-ратмаг учун кэрэк онлар чох 6eJyK чевиклик KocTapMaJn бачарсынлар. Екстремал вэ-з^}этлэрдэ ади rajflafla иш-лэмак, кеЬнэ усуллара ал атмаг камэк етмэ]эчэк. Баш-лычасы игтисади дуруму ej-рэниб дэриндэн тэЬлил етмэк. умуми иши лэнкидэн MeJnna-ри ашкара чыхармаг. инки-шафа тэкан верэ билэчэк ис-тигамэтлэри MyaJJaHnamflH-риб гуввалэри Ьэлледичи са-Ъэлэрдэ чэмлэмак лазымдыр. Де}ирлэр ки, шэЬэрлэрдэ, ра^онларда 90—93 фаиз кеЬ-нэ кадрлардыр. Умуми кв-турулдукда JarHH оелэдир. Лакин президент фэрманла-рыны, халг тэсэрруфаты вэ-зифэлэрини JepHHa ¿етирмэ-ли олан.эсас идарэетмэ ор-ганларында — зонамыадакк paJOH ичра Ьакияй^этлэрин-да jepnapHH 90 фаизэ гада-рини чэбпачилэр тутмушлар. Буна Ьугуги чаЬэтдэн ичра haKHMHjJaTM Ьаггында эсас-намэ Jon верир. Эсаснамэ{э керэ, ичра башчысы ез ко-мандасыны Tonnaja билэр. Ьэрчэнд эсаснамэ тэлэм-тэ-ласик Ьазырланмыш, кечнд девру шэраитинэ бир о гэдэр да дэгиг у1гунлашдырылма-мышдыр. Ьэмчинин эсасна мэнин бу муддаасы Jepnap-дэ дузкун баша душулмэ-Jh6. «6э командасыны Japai-маг» бутун ишчилэри учдан-тутма тэзэлэмэк мэ’насы да-шымыр. haKHMHjJaTHH варис-nnjH принсипи JaflflaH чыха-рылмамалыдыр. Сивилизаси-¿алы елкэлэрда командалар дэ}ишдирилир, ишлэк апарат иеэ flaJnmHKnHja уграмыр. Чунки апарат иш механиз-мина бэлэддир, тэчрубэли-•дир. ; Мухтэлиф paJoнлapдa ичра haKHMHjJaTH апараты эмэк-дашлары ила свЬбат асасын-да бир-биринэ yJymMaJaH pa’J-лэр ешитдик. ИстеЬсалатдан кэлмиш рэЬбар ишчилардэн бири деди: — Ичра апаратында иш-? лэмэк ела Ьунэр истэмир. кими кэтириб отуртсан, ба-чарар. Чэтини истеЬсалат-дыр. орада исте’дадлы. ба-чарыглы кадрлар лазымдыр. Мин бир дардн олур истеЬса-латын. • Башга бириси иеэ KHneJna-ниб: — Кечэ-кундузумуз' Jox-дур, — деди. — Билмэздим бела чэтинмиш. Фырфыра кими фырланырсан, hen на кезэ керунмур. Газет охума га да вахт тапмырсан Илк кунлар Ьакими}}этдэн мэстлик Japaнмышды. MeJ-данлардан кабинетлэрэ ке-чэнлэр eJyHypflynap: «Лахшы олачаг!* Вахт етушдукчэ эЬ-вал najHmHp, тэкэббур тэва-зекарлыгла эвэз олунур. Ьэ-JaT муэллимдир. сэрт кер чэклик гызгын башлара а}ылдычы тэ'сир багышла jbip. На гэдэр гэрибэ олса да. чэбЬэчилэрин езлэри бир-би-ринэ шубйэ илэ бахмага баш-najbi6nap. Дикэр тэрэфдэн Халг ЧэбЬэсинин 1ерли да-Jarnapbi кечмиш ра]ком бу-роларынын функс^аларыны. хусусэн дэ кадр си]асэтиндэ, ез узэрлэринэ кетурмушлэр. Ичра haKHMHjJaTHHHH фэ-annjJaTHHa JepnH-jepcH3 му-дахилэ едир, бэ’зэн Ьэтта. Гэбэлэдэ олдугу кими. ез Joлдaшлapынa гаршы нума-}иш-пикет дузэлдирлэр. ha-KHMHjJaT давасы гуртарма-Jbl6. Агдашда ичра башчысы дэ-Jишдиpилди. Фэал чэбЬэчи ШаЬназ Элэскэрова JeHH ичра башчысы to'Jhh едилди. Эмэкчи аилэдэн чыхыб, кол-хозда ишлэ^иб, университе-тин китабханачылыг факул-тэсини битириб. Бачардыгы гэдэр чалышыр. Haja наил олачагыны вахт кестэрэр. — 4a6haja мурачиэт ет-.мишэм кадр^ веррр|лэр. — flejnp. . Белэликлэ, дайра гапаныр. «Башга ишэ кечмэси илэ эла-гэдар» вэзифэдэн кетурулэн-лэр иеэ галыблар гырагда бекар. Эшрэф ЬАЧЬиЕВ, «Халг гэзетн*ннн мухбирн. АГДАШ paJOHyJafbiiu бутун излэри jyjyé апарыр... куллалар г * Н9ВС9Л8СИЗ ОКУЧУ би»И КЫр- да твфвррувта вармагде, педант л ыг да тогсирлонднрв би* лер:    «BVtp    илдан чохдур ки, Нвмкарыныэын РУ^У ралат-пыг билмир, СИЗ ИС9 о му и езабларыны узадыр, мучаррад Нагигат ахтарырсыныз». Бизе ала калмр ки, асл гатил чеза-сына чатмв)ынча Рашидин ру-hy раЬатлыг твпмв|ачвг. Ела буна кара да тагскрсмзлик npaayMncHjacw маага]индаи чыхыш адэрак Нагигатин уза чыхарылмасына чалышырыг. На га дар герибе карумса да, интизарла казладк|мммз меНкема просаси умидлари-миэи догрултмады. Уиутма-Jar ки, bap бир маЬкама иши, хусусан онун иатичаси шах-си|}атин аи дарим Ьисслариии •Ьтизаза катирир. Бизи ма-рагландыран маселедэ — Рашидин гатилларинин ашкар адилмесм просасинда Ьатта ан cojyrrawiw Ьугугшунаслар бела Ьаасаласини annoartaja билмирдилер. Бала Ьугугшу-наслардаи бири тачрубали ча-кил А)дын Бабаба|оадур. А. Бабаба]оауи дедикларии-ден: «Куллаланмаца маЬкум олунан Р. Маммадоаун вакили-)вм. МаЬкама просасиид» гати амин олдум ки, 1991-чи ил апрелин tO-да баш вармиш гасд журналист Рашид Рустамова гаршы ¿аналмишди. Ман Расим Маммадоау мудафиа учун jox, тасадуфан таныш олдугум марЬум Р. Рустамо-аун pyby гаршысында борчу-му вармак учун таЬгигатЫн, нстинтагын ва маЬкаманин ада-латсиали}ини иш матариалла-рына асасланараг ичтимаи^а-тин назарина чатдырмаг ис* TajnpeM..,» Керасан 33 илин вакили А. 6абабв]овун е'тиразына сабаб олан Ьансы ганун позунтусу* ДУР?_ Эмали газетимизин 27 ва 28 окт)абр иамраларнида. Эдалат намина дв]®и км» бутун бу просасда шубЬа до-гурма)ри ¡акана факт Расим Маммадовуи гаиунсуз силаЬ алыб сахламасыдыр. Р. Мем-мадов буму ибтидаи истинтаг-да да, сонракы ифадаларии-да да, маЬкама ичлаемнда да бо)иуна алмышдыр. Балка она кара ки, ортада дашдан качан аш|а]м-далкл аар? Лакни си-лаЬ сахламаг бнр башга, он дан аташ ачыб адам алдур-мак ксэ тамам башга маселе дир. Охучу)а артыг ма'лум ол дугу кими Расмм Маммадо* ибтидаи истинтагдакы ифа-дасими маЬкамада инкар ада-рак билдириб ки, Ьач каси ал-дурма|иб. МаЬкама коллакк-)асынын калдм|м генает иса беладир:    «Експартизаиыи ра - ¡и муттаЬкм Расим Маммадоаун Эбулфаз Ьабибова тапан-чадан, Ш. Эскароза ва Р. Рустамова иса ондан тапылыб катурулмуш автомат дан аташ ачдыгыны тведиг адир». Дуздур, силаЬ вар. Бас Рашид Рустамова атылан кулла-лар Ьаны? Ахы маЬз Ьамин куллалар Ьалладичи аш}а!и-далил ола бирарди. Ела ванилин шубЬалари да бунунла баглыдыр. Р. Рустамова ва Ш. Эскарова гасд 1991-чи ил алрелин 10-да олуб. Бас н^а истар истинтаг, истарса да маЬкама просаси учун муЬум аЬами||ат касб адан куллалар Ьадисадан чами ики Ьафта сонра, гатиллар ва силаЬ та-лылмаздан чох-чох габаг кач-миш ССРИ ДИН*а кандарил-мишдир? Бу ¡ахынларда Москва тале-визи]асы иле кастарилан сужа-ти хатырламаг «арина душар. Тахминан аналожи ситуаси|а-дыр. Бирча фергле. Уч-дард ил аааал Амарикада баш вармиш бир гатлла баглы чина|ат иши галдырылмышды. Гатй одлу силаЬ — таланча ила тарадилмишди. Лакин Ьамин силаЬ тапылмырды. Такча буна кара просес га|ри-муа{- МЭЬКЭМЭ ОЧЕРКИ апрал а|ынын 25-дан 5 кун муддатиие ва ив||абр а|ынын 24-дан 7 кун муддатина Москва шаЬарииа мураккаб акс* ларткза качкрмак магсадклв а'звм едилмишдмр. Ьарматла: Азв рбфвк    РасяуАяиквсы вкспартмсрммкмвяксткк« яда* мемш миш яаямс пая )ан муддата да^андырылмыш ды. Бу ]ахынларда мадди су-бут — таланча Русн]а арази-синда тапылды ва Америка-нын салаЬинатли нума^анда-лармна таЬаил аарилдк. Инди иса калим бизим ис-тинтагын гатлдан сонра меча Ьаракат етди|ини изла]ак. Чина)ат тарадмлдикдам 4 кун сонра ексларт Абдуллаева бала бир ра'| аармб: «~.Нада-са )ариндан талылмыш уч адад 7,62 мм калмбрлм мулла лулвсиммн )иалари ха|ли )а)илмиш, сарЬадлари карум-маеан ТТ ко негру немалы та-панчадан, {ахуд Ьамин калибра у]гун олан § алд#га|ыр-ма тапанчадаи атыла билар». Ьамин уч куллаиин ба)удул-муш шакли да ра^а алааа едилиб. Бир гадар сонра, ма-)ын 8-да дмкар акспарт А. Маммадоа ва Выскубов да таеднг адиблар ки, 7,42 мм калибрли уч мулла луласиикн диаарлары ха)ли {а]илмиш 1ивли туфанкдан атылмыш-дыр. Лакин надаиса маЬка мада бу ра^ларин Ьач бири-на ги)мат варилмади. Бах бурада «силлокизм о]у-нуна» башласаг карак Ьач кас гыиемасын. Распубли- ка ДИН-мн аксларт-крмм» листи А. Маммадоа 1991-чм ил Hoja6pwM 28-да варди]к динар оа^инда кастарир ки, тагдим адилам 7,42 мм ка-либрлн автомат силаЬ завод-да истаЬсал елумуб аа лула-сийин устуидв «199» расами >азылыб СклаЬыи даств)и иса дО|ишдирилиб. Биз ей с парт ни иа)а асас* лаидыгынын (муттвЬимларии {ахаламмасыида, вхтврышда, автомат силаЬыи мусадирасии-да иштирак адан полисяарин )вздыгы протоколларда, уму-миЦетле, буна гадарии Ьач бир саиадда силаЬыи лу ласин да иамра олдугу иостарилма^иб) фаргина вармедаи динар са-иадии суретини олдугу ними тагдим одирии: «Азарба{чан Распубликасы Али МаЬкамасииии уаву Ма-Ьаммад ба) АллаЬварди|ааа. Сизин 24 август 1992-чи ил тармхли 2/96 намрали макту-«Аунуза чаваб олараг билди* рирам ки, Азарба|чаи Распуб-лииасыным сабкг акспарт-криминалистика те'бесимии квчмиш акспврти, милке ма-jopy Маммадоа А|дыи Чабир оглу Ьагмгатан 1991-чи ил а ьэсэнов. фмкримизча, шврЬв #Ьтн|вч jox дур. Эиар но|вбрын 24-да# мураккаб акспартизв кечнр-мвк учун 7 «уйду!# MocKBija а'здм вдилви А. Маммадоа HojaÓpMM 28-дв бакыда акс-ларткза. ра> вармрсв, бала «опаративлм)ав |алныз Ьасвд алармаг олар. МаЬтарам мус-твитиглара, кримииалистлара даЬв бир суаяымыз вар: нора-сан уч муллами Sanuje катир-мак даЬа асан ва магевдау]-гуи олврды, ja hap двфв Mac-Meaja мутвхвссис иаидармаи? Hahajat, азумуз да бу лабиринт да азмагдан аЬтм^ат адиб куллалар Ьаггында саЬбати ja-кунлашдырмвг иста|ирии. Нар Ьалда А. Маммадоа но{вбрыи 28-да BOpAHjM ра'|да вввалки рв']лврин аксина олараг }азыр ки, Р. Рустамов олдурулои jop-дан натурулмуш уч мулла дерд |иви |«хшы кару нам си-лаЬдан атылыб (акспаримакт магевдила А. Маммадоа Ьа-мии склаЬдаи саимиз мулла втыб). Pa'jMM сонуида мулла-лврии шаклиимм мша влава олуидугу местарилиб. Да)клеи шамилда иса муллалар jox, )алиыв кклкзлар акс елуиуб. И не ныл асы да)кл ки, бу ишии мутахассиси алаи шахе мулла ила иилизи свЬв салсым. Аи-лашылмвзлыгы техники саЬв* ла иввЬ атдилар. Кла иса бас нуллаларин шакли Ьаны? Намиврымыаы Ьамишалии сусдураи иуллалври илк дафа тадгиг адан аиспарт Абдул* ла)авин pa'jM аслиида тутар-лы алиби cajbina билврди. Гуввада олан гаиунчулуга, Азврбв)чаи Распубликасы чи-Majar просассуал мачалласи-ими 79 ва 80*чи маддаларина кара, истинтаг мадди еубут-лары маЬяамаиин Ьаммуиа гадар сахламага борилудур. Аалиыз маЬкама, азу да Наим выяармлдыгдаи сонра мадди субутлардаи нача истифада атмак барада гарар вара бм-лар. Усталми, бириичи дарача-ли маЬкама колле«и)асыма алаНидда свлаЬиЛрт она мара варилир им, прееас замены аи^а{и*далиллари билавасита иавардаи мачирсии. Карумду-jy кими, ма истинтаг да, на да маЬкамада ганунун талабла-ри авырадак мавлаиилиб. Идадкар ох учу та'кид от-мвкда Наглыдыр:    hap    Ьалда Р. Рустамова атылан куллалар ит-бата душмв|мб. Москвад#— квчмиш ССРИ ДИН-мн кар-тотакасындамы, )ахуд муза* jMHAOMH, Ьарадаса, ахыр ни вар. биз да буна иивнмаг истар* дни ва Ьатта куллаларми japn* им дагиг мишаи варан тапыл* са;ды, чатни да олса, арха)ын* лиг учуй кадиб бахардыг. Таассуф. ки, на акспарт А. Маммадовуи ра'1иидо, но да иша дайр динар соиадлврда вахтыидаи вавал Myaaj акспо иатыма чаарилмиш куллаларми ]арй, мамраси кастврмлмир. ССРИ Дахили Ишлар Назир-ли]и иса бир ил оавал ССРИ ила бирликда тар-мар олмуш ДУР- Вахт Ьач naja бахмадам, Ьач на ила Ьасаблдшмадаи ма* чиб надир. Буду дун на вами* на, jarMuiMHM )вгдырыр. Ja гышын, су]унса бир хислети вар: габагыиа чыхам Ьвр ша |и Jyjyft апарыр. О аахтдан чох саллар-сулар ахыб кадиб... 1ЛМ8Я ГЭДИРОВ, Салар АСЛАНОВ, «Халг гвз«ти»ини мухбмрлари. (Арды вар). Ермояя АБШ-да. да ОНДА АМЕРИКАЛЫНЫН РУСДАН Ф0РГИ И9 ИМИШ1 Колумби]а Униаарситатинин Барримаи адына институтунун профессору Алвк Рвсиэада редакси|емыэа мвктуб 'кан-дариб. Сан дама АБШ-да ;а-ша)вн Ьвмватанларимиз да биэим вез^^етнмиздадирлер. Профессор ермани табли-гатынын Америкада чавлан атмасиндан, Aзapбajчaи Ьаг-гыида догру-дуруст ма'лу-мв1ын матбуата {ол тала билмамссиидан нараЬатдыр. А. Ресизада ¿азыр км, «Н|у-)орч та{мс» газатинда Мичиган Университатинмн профессору Роналд Григор Сунинин «Гафгазда Босни^а?» адлы ма-галаси дерч олунуб. Москвада ¡аша{ан Мигран-jbh Руси|аны Аз&рба)чана гаршы MyhapH6aja савг ат-ма{э чалышдыгы. кими, онун Ьем]ерлиси Су ни да Гэрбин башына «агыл» rojyp. Турки-jan« в® Ираны габагламага ча-гыоыр. Профессор «Hjy-Jopn TajMC» гаэетинэ {ездыгы чаваб ме-галасини да биза кандариб. Гвассуфла газатин онун ма-галасини дарч етмад^инм билднрир. Алимин чаваб магаласиндан керунур ки, муЬармбаиии ба-шинчи илиида бела Америка Азарба]чан бараде ей седе Ьагигатлерк билмир. Мегеледе oxyjypyr:    «CyMrajMT    Ьедисе- лари да, JdMBep фачнаси да, сонракы муЬариба да арма-нилардэн бешланыб. Бу aj-дын Ьагигатдир кк, Русина нм-napnjacMKe Ерманмстан «пар-чала, Ьакм сур» лриненлинк hejaTB качирмак учуй лазым-дыр». ...«Бу кун 300 мин гачгын Бакыда ва онун атрафында ¡ерлгшдирилиб. 1 мил)он кш-сизн, 7 мил{онлуг аЬалиси олан кичик алкаиии ¿ахи pah-барли)и Гарбдаи дамок алар км, камак кармурв. Профассоруи ¡аэысыида ба-леча Ьамымызыи билди)и На* гигатлардам саЬбат ачылыр... Ики университет, ими профессор. Б мри ермеим, бири азарба}чаилы.    Виринчи)а АБШ-ын аи ба)ук газатм саха-ватла саЬифа в)ырыр. Икии-чиси иса мактубуиу jane Ва-тана ка н дарма ja мечбурдур. Карасей вмарикалыиыи рус-даи ферги на мммш? X 9УФ ЭТОГЛУ. 8ЛДВЭ МЭ‘ЛУМАТЫНЫЗ ВЯРОА- Республик! Хатирэ Китабы редакси|асы миш Иттифагын мухталиф архивлмриндон 1941 — 1945-чи иллэр муНарибасинда На лак олмуш аа иткин душмуш ашагыдакы Нам|ерлиларимиз барада маг-луматлар алмышдыр. Бас сиз нача) Адлары чаки* лай да)ушчулар барада алааа бир ша| билирсиниз-ми) Бу барада республика Хатира Китабы редакси-|асына мактуб (азмагынызы хаНиш едирик. Речебов Начал (атасынын ады кастарнлмамишдмр) — 1901-чи илда Хызы ра|Онунун Чармилва кандинда в на дан ол-мушдур. 1941-чи илда Хызы РЬК-даи муЬармба{а чаты-рылмышдыр. 65-чи ордунун 82-чи атычы дмаизи)асынын сырави аскари иди. 1944-чу ил и)улун 26-да Брест аила-)втм Белскм ра)омунун Черемха конди угрунда да)ушларда гаЬраманчасына Ьалак олмуш-дур. Намин каидда дафн адил-мишдир. Нифтаяы)ас Гардаш (атасынын ады кастарнлмамишдмр) — 1923-чу млда Губа рв|онунун Асыг (?) кандинда анадан о л мушдур. 1942-чи илда Губа РЬК-дан муЬариба]а чагырыл-мышдыр. 55-чи диаиэи{аиын 228-чм атычы ала)ынын сырави аскари иди. 1943-чу ил окт )абрын 19-да Гомел аила)ати угрунда да#ушларда гаЬраманчасына Ьалак олмуш дур. По лaccкaja вмла^аГинин Ло)ааски ра)Онундакы Даражмчи каид габиристаныида дафн адил-мишднр. Эяиварди)аа ЭлиЬуса)и (са мадда Алааардчав Алагусман {азылмыш, атасынын ады кас-тарилмамишдир) — 1922-чк илда Хызы шаЬармнда анадан олмуш дур. 1942 чи илда Хызы РЬК-даи муЬариба)# чагырыл мышдыр. 53-чу атычы диамата-ныи 475-чм атычы ала|ыныи сыравм аскари иди. 1944-чу ил мартын 28 да Одесса вила)а-тииин Параома{ск ра^онун-дакы Нике)еека канди угрунда да^ушларда иткин душ-мушдур, ЗаюЦаа Батыр 1Аа)|Ди огау (санадда Зашкалов Батур Мах теевич {азы л мышдыр) — 1913-чу илда Губа шаЬаринин Крул-ска)а кучасиндакм 44 намрали авда анадан олмуш дур. 1942-чи илда Ворошилов РЬК-даи муЬариба|а чвгырылмышдыр. 1^-чи гверди|ачы атычы дави-эи{анын 50-чи гвлрдиуачы атычы ала)ынын сырави аскари иди. 1944-чу ил фавралыи 18-да Днепропетровск вила jeTKHMH Софи{евск pajoHyHAa-кы Романовна канди угрунда AajyuiAB гаЬраманчасына Ьалак олмушдур. Ьамин кандии габиристаныида дафн адмл-мишдир HypNjea Фаталм 1усиф оглу — 1912 чи млда Губа ра)ону нун Рустов кандинда анадан олмушдур. ’1941-чи илда Бакы-нын Сталин РЬК-дан муЬарм-6aja чвгырылмышдыр. 21 -чи алаЬндда атычы батал{онунун сыравм аскари мди, 1942-чн илин и)уиунда иткин душмуш-ДУР- Arajaa Маммад Агачаи оглу (санадда атасынын ады Чанов им {азылмышдыр) — 1903-чу илда Губа шаЬармнда анадан олмушдур. 1941-чи илда Губа РЬК-дан MyhapH6aja чагырыл-мышдыр. 234-чы атычы ди-визи)аныч 814 чу атычы ала{ы-нын сырави аскари иди, 1944-чу ил февралын 28-да ynpaj наныи Днепропетровск вила-{атиндаки Криаорожскн pajony угрунда де{ушлерде гаЬраманчасына Ьалак олмушдур. Ье мин ра)ондакы Антоновка кеидинин шарг самтинда aj-рыча габирда дафн едилмиш-дир. Маммадов Садыг ИбраЬим оглу — 1922-чк илда Губа ша-Ьаринда анадан олмушдур. 1942-чм илда Губа РЬК дан му-bapM6aja чвгырылмышдыр. 164-чы атычы диаиз^амын 423-чу атычы anajwHMH сыра аи аскари иди. 1944-чу ил ма-)ым 2-да Калинин •млajвтин-даки Пуштошииски р ajo ну угрунда AejyuiflepAa гвЬрвманча-сына Ьалак олмушдур. Ьамин pajoHyn CapnajTcaao канди-ним мврквзиндв дафн едил-мишдир. Ьа)даров МаЬмуд Мааяуд оглу (санадда Ха}даров ДАах-мут Маввлутовкч ^азылмыш-дыр) — 1922-чм илда Губа ша-Ьаринда анадан / олмушдур. 1941-чи илда Губа РЬК-даи муЬарибв)а чвгырылмышдыр. 84-чу    даниз апгычы бригада-сыиын сырави аскари иди. 1942-чи ил дакабрыи 7-да Ор- чоникидзе диуарынын Крас-ногор канди угрунда Д*1уш-лардэ гаЬраманчасына Ьалак олмушдур. Ьамин канднн шм-мал-шарг самтинда -дафн едилмишднр. , Маммадов Элмчан Ьабиб оглу (санадда Мамедов Алишан Хабула ¡азылмышдыр). — 1912-чи илда Губа ра)онунун Рустов кандинда анадан олмушдур. 1941-чи илда Губа РЬК-дан муЬери6в)в чагы-рылмышдыр. В4-чу даниз атычы ^ригадасымын сыравм ес-кэри иди. 1942-чи ил дакабрын 19-да    Орчоникидза ди{ары угрунда да|ушларда Ьалак олмушдур. Ьамин д^арын Ар-дон ра)онундакы Кироао кан-дминн герб самтинда дафн еднлмишдир. • Баба)ав Элибала бабахай оглу — 190^*ии илда Хызы ша-Ьариндэ анадан олмушдур. 1941-чи илда Хызы РЬК-дан муЬариб^а чвгырылмышдыр. 1943-чу ил сенпабрын 13-да Палорожск вила}атинин Лук* самбург ра}онундакы Зд|гв-тавка канди угрунда дajYШ-лерда гаЬраманчасына Ьалак олмушдур. Ьамкн канднн га-биристанында дафн адилмиш-дир. . Искандеров Маммад Агааб- дул оглу — 1922-чи илда Губа ра)онунун Чнчи кандинда анадан олмушдур. 1941-чн нл-да Губа РЬК-дан мYhapкбaía чвгырылмышдыр. 274-чу ¿арт-севски атычы дивмзиjacынын сыраам аскари иди. 1943-чу ил дакабрыи 1-де Витебск вила-)ати угрунда дejYШлepдe гаЬ-раманчасына Ьалак олмушдур. Ьамин вмла{атии Дубровин ра}онундакы Ново)# Сало кандинда дафн едилмиш-дир. Абдулла)аа Мирза МаЬам-мад оглу — Губа шаЬармнда анадан олмушдур. (Догулдугу ил кастарилмамишдир). 1941-чи илда Губа РЬК-даи муЬа-риба)а чвгырылмышдыр. 18-чи ордунун 107-чи алаЬндда атычы бригадасынын сырави аскари иди. 1943-чу ил и|у-лун 27-да Новороссийск рв)Ону угрунда де{ушлерда гаЬраманчасына Ьалак олмушдур. Мысклко дагында дафн адил-мишдир. Гара)ев Фа)зулла Эсадулла оглу — 1910-чу илда Губа ра-{о ну нун 2-чи Нукади кандии-да анадан олмушдур. 1941-чи илда Бакы шаЬариндан муЬа-риба)а чвгырылмышдыр. 50- чи гзардм)ачы атычы диам-зи}анын сырели аскари иди. 1944-чу ил и)унун 24-да Полесски вила)ати угрунда да-¡ушларда гаЬраманчасына Ьалак олмушдур. Ьамин вила-¡атин Паричск ра)онунда-кы Moиcaja•кa канд габн-ристанында дафн еднлмишдир. Фарзалм)ав Несен Бала оглу — 1925-чи илда Губа ра)о-нунун Cycaj кандинда ана-даи олмушдур. 1942-чи илда Губа РЬК-дан муЬариба]а ча-гырылмышдыр. 399-чу атычы ала{ыи сырааи аскари иди. 1943-чу ил дакабрын 4-де Кировоград еила{етмнин Алак-сандри{ск ра)Ону угрунда да-{ушларда гаЬраманчасына Ьалак олмушдур. Ьамин р^онуи Ворошиловка кандинин чаиуб-шарг самтинда дафн адмл-мишдир. Ьачы)ев Аббас Е)ваз оглу — 1903-чу млда Губа шаЬаринда анадан олмушдур. 1941-чи илда Губа РЬК-дан муЬариба{в чвгырылмышдыр. 257-чи атычы диаизи]анын 7-чм алаЬндда батальону нуч сырааи аскари иди. 1943-чу ил ^улун 30-да Краснодар ди{ары угрунда де)ушлерда гаЬраманчасына Ьалак олмушдур. Намин ди)врын Крымские станнт-сасында 114,1 ¿уксакли)нндв дафн еднлмишдир. Начы)ав За)д Эли оглу — 1898-чи илда Губа шаЬаринда анадан олмушдур. 1941-чи илда Губа РЬК-дан муЬари6в)е чвгырылмышдыр. 257-чи атычы дивизи^амын 7-чм алаЬид-да батал|онунуи сырааи аскари иди. 1943-чу ил *дулун 30-да Краснодар д^ары угрунда де|ушлерде гаЬраманчасына Ьалак олмушдур. Ьамкн ди)арын Крымские станитса-сымда 114,1 1уксаклк{кнда дафн адилмишдир. ШаНбазов Ьачыбала Ьу«в|н оглу (евнвдда Ашбала Гусга-нович {азылмышдыр) — 1916-чы млда Хызы шаЬаринда анадан олмушдур. 1941-чи илда Хызы РЬК-дан муЬариба{а ча-гырылмышдыр. 3-чу гварди{а-чы атычы дивизи{анын сырааи аскари иди. 1943-чу ил и)у-лун 30-да Сталин •няа)ати-нмн Сиажн{анск району угрунда да)ушларда гаЬраманчасына Ьалак олмушдур. Намин ра{онум Сшур Мокнлск каид габиристаныида Д*ФМ адилмишдир. Халилов Назар (санадда ага-сынын ады )азылмамышдыр. —• 1915-чи илда Губа шаЬэ-рин да анадан олмушдур. 1941-чи илда Губа РНК-дан муЬа-риба)а чвгырылмышдыр. 353-чу атычы дивиэи{аным 1145-чи атычы ала{ынын сырави ас-карм иди. 1943-чу мл сант-ja6pwH 5-да Харков e*naja-тинин 3aMja*CKM ра{онумда-кы Тарановка канди угрунда да{ушларда гаЬраманчасына Ьалак олмушдур. Намни кандмн габиристаиымда дафн еднлмишдир. HycajMOB Насаи Нуса|и оглу — 1916-чы илда Губа шаЬарии-да анадан олмушдур. 1941-чн млда Губа РНК-дан муЬариба-je чвгырылмышдыр. 353-чу атычы диаизи|аиын 1149-чу атычы ала{ынын сырааи аскари иди. 1943-чу ил августу и 27-да Харкоа аила)атииии 3MejaacKM ра)онундакы Бас-лаловка стамитсасы угрунда да)ушларда гаЬраманчасына Ьалак олмушдур. Намин ста-нитсанын габиристаныида дафн адилмишдир. Чавадоа фа)зулла (атасынын ады кастарнлмамишдмр) — 1921-чи илда Хызы ра{оиунун Бахышлы кандинда анадан олмушдур. 1942-чм илда Хы-эы РНК-дан муЬариба)# чаты-рылмвнидыр. 67-чи raapAMja-чы атычы диаилцаиын 201-чи атычы ала)ыиыи сырааи аскари иди. 1944-чу ил jaHaapbiH 26-да Житомир вила{атинин Комсомолск pa jo ну и дакы Пы-хоаатс канди угрунда да{уш-ларда гаЬраманчасына Ьалак олмушдур. Намки каидда-кн дивизи)а габиристаныида дафн адилммшдмр. HypMjaa Эбдул 1усиф оглу — 1905-чи илда Хызы шаЬарии-да анадан олмушдур. 159-чу атычы ала)ынын сырааи аскари и дм. 1944-чу илин ма)ыи-да Ланимград вмяа{атмиии Луга шаЬари угрунда да* ¡ушларда алдыгы {арадан тах-ли/ja хастахамасында алмуш-дур. Ьамин шаЬарии габ*фмс-танында 15 намрали меэарда дафн адилммшдмр. ату — 1921 теЬерммде 1941-чи илда Хызы муЬариба)# 99-чу агкамы ламзмамми 1942-чи 31 -чи млда Кыш чагыр мушдур РНК дач шаЬарии габиристаныида дафн адилмишдир. Мурадо« Ьамза МаЬаммад оглу — 1925-чи млда Губа шаЬаринда анадан олмушдур. Губа РЬК-дан муЬариба!# ча-гырылмкнидыр. 134-чу атычы дмвизи|анын 738-чм атычы ала-jwHWH сырави всиари иди. 1943-чу ил HO¡a6pnM 9-да Ви- табск B'HAajaTMHHM Лаазн}ански ра)оиуидакы Шарики канди угрунда да{ушларда гаЬра-маичасыиа Ьалак олмушдур. Ьамин каидин габиристаныида дафн адилмишдир. Бабаев Маммад Ьачы оглу — 1921-чи илда Губа шбЬарми* да внадаи олмушдур. 1941-чи илда Губа РЬК-даи муЬариба)а чвгырылмышдыр. 99-чу атычы диамзи$виым 206-чы (башга санадда иса 197-чм) атычы ала)ыиыи сырави бскври иди. 1942-чм мл апрал им б-да CnaejiHCK угрунда AajyuMiep-да гаЬраманчасына Ьалак олмушдур. Ьамин шаЬарии га-биристанында дафн адилмиш- А"&вЧм htan» ГТ*и ***Т — 1921-чи илда Губа pBjeny-нун Куснет кандинда анадан олмушдур. 1941-чи илда Губа РЬК-дан муЬариба)# чагырыл-мышдыр. Шимели Гафгаз Ьар- даираси 100-чу атычы ала-сырави аскари иди. ил мартын 11-да Сечи угрунда AajyuinapA# ал-дыгы japaABM алмушдур. Со-чида гардашлыг габиристаиын-да дафн адилмишдир. ЭЬмвдов Га|буяш (атасынын еды кастарилмамишдир) шт. 1925-чи илда Хызы да анадан олмушдур. 1943-чу илда Хызы РЬК-дан муЬариба)# чвгырылмышдыр. 25-чм гаардщв-чы атычы диамзи{амын 78-чи гаарди{ачы атычы влв)ыиын сыраам аскари иди. 1944-чу ил 9-да Молдави{амын канди угрунда да* гаЬраманчасына Ьа* олмушдур. Ьамин( квн-габиристаиымда дафи а мшим тыт 9т Ьмдв)вт вшу — 1900-чу илда Хызы ра)оиуи-да вмадаи олмушдур. 1941-чи илда Хызы РЬК-даи муЬлри- шдыр. 180-чм и 1 -чи багвя)о* би |ынын 1944-чу впралин Маркувтс )ушларда. лак дай 1942-чм «в «Цулум 12-да Мои-иаида )авыилыгыида «КАРЛСОН В9 КАПЛАН» ИМТИНА иди Ьоиконгуи уКарлсан аа Квплам» фирмасы Шикотан ада-сыида торлаг ичара)# кетурмам барада {арли Ьакуматла баг-лаимыш мугавиланим позу л дугу ну а'лаи атмишдмр. Фирма #з гарерыны мубаЬмсали торлаг саЬаскнкн ичара]# иатурул-маскиин «Куркл адалары масаласиним» Ьаллмни ва бутаалук* да JanoHHja — Руси)# мумасибатлариии агырлашдыра била-ча)и ила асасландырыр. «Интерфакс» Аяоитяшииии ма'лумо* тын« кардачЭа Савааин вила/вт пакумати «Карлсон во Квп-лан»ыи ла)иЬвсинв тврафдардыр. Ьакумат башчысы Валентин Ф)одоров фирманы бвглвммыш мугавиланим бутун шорт* ларини |арина )4тирм#)а чагырмышдыр. «Комсамалскв)« правда» ТЭБИИ ЕЬТИМТЛАР ЧОХ ЧОЛБВДИЧИДИР... Сом уч ил «рзимде Гврб сама)ачиларм квчмиш ССРИ да* хил олмвгла Маркази ■« Шарги Авропч а л ка лари ник игтиса* ди))атыиа 12 мил)ард доллар маблагмида в аса иг го{мушлар. Ракиоиа rojynan г«)ри*расми капитал саЬиблори Мачарыстдав, алача да Чахо-Словаков аа Пояш*|а устумлуи варирдвр. Ха* ричи инвосторларыи всаслвидыгы асас ма')ар си)аси са* битлмкдаи, капитал го)улушуиуи дагиг Ьугуги та'мииатлары* ныи маачудлугу аа ja {охлугуидаи, алача да ширметларим иши учун алаармшли варки цгартларммдан ибаратдар Чахо-Слоааки)ада радикал азлашдирма планы opaja, ху* сусмла Haxnjaja бу ил ха)ли капитал саЬмбини чалб атмиш* дир. Лакин 1993-чу ил {диварыи биринда алиаиин ларчалана* чаты хабари алмаиларым, франсызларын, )апонларыи ва ама-рикалыларыи аЬтирасыны со)утмушдур. Харичи фирмалар nomuaja бир мил^ард до л пар дан чох аасаит го{мушлар. В)ама* дакы амслартлар бала Ьасаб адирлар ни, амарикалылар Ьа* ла ики мил)ард )арым доллар да капитал roja биларлар ла* ими бу алкадаии синаем чахнашмалар, Ьакумат лари к таз*таз да}ишмаси оиларыи Ьавасимм аза л дыр. МДБ алкаларииа вид ла)'иЬал»ра Гарб    инвестор леры и иди je дай 4 мил)ард доллар капитал rojapar баш мни гары* шыг чами)jar {аратмышлар. Лакин онларын {влныз 15 ф4изи иормал ишла)ир. Бунунла |анашы, квчмиш ССРИ-даии агыр игтисади ввэи{{вте аа харичи ширкатларин растлашдыгы чех* са)лы чатииликлара бахма|араг, Гарб ииевсторлары {ахыи илларда Руси«# аа дикар МДБ влколври игтисад^атыиа, ху* сусилв {аиачаг-аиаркатмка комплаксииа аасаит го{маг фик- риндадирлар.    ;__ «Фигара» (Франса) ЛИТВАНУН НУМУН0СИ ЗАРАФАТ ДЫИЛ Полша си{асатчмлари ва журналист лари го мшу Литаада качирилаи сачкиларда квчмиш коАшуиистларии муааффа* гиуатиидаи гв{гылвммышлар. Ба'зилари бала кумам адир ни, Демократии Эмаи Парти)асыиыи и на мл ы лидартди качмиш коммунист алиалармнии аксарЦ{ати учун умуми ме|ли аис атдирир: Ьамин елка лар да базар ислаЬатларыныи муваффа-rnjjaTH ила баглы хул^алар дагылыр. Сн{асатчил»рдан бири аз фикрини ифада адарак дам иш дир: «Бала чыхыр ки, коммунизм Ьач да керуиду{у гадар чурума{иб. О, совет низа* лари идеи даЬа а’тмбарлы да)ага са)канибмиш». Лакин Лит* ввдакы сачииларин иатичалари чатии ки, Пояшадакы зази)* ¡ата та'сир кастара. «Комсомолеnaja правда» к агыз узеринда орурлуг Самара вила/ати таКлукасизлик оргамларынын амаидаш* лары 57 миnjoи рубя огурламаг чаЬдинин гаршысыны алмыш* лар. СаЬбат Ьач да банк са)флари japa» «даммрбармаг»лар-дан jox, малин» санадяарини раЬатча сахталашдыран чанаб-лер дам ка дир. Масалем, Дат ыстамдан аа Старозагарскдан Са-маранын Ьасаблашма кассе мариозииа 11 ми|Цом рубя алмаг учуй катириямиш сана дин сахта олдугу ашкар адилмишдир. Башга бир тасадуфда иса )арлм коммеpenje фирмаларымдан бмримии директору на омуи загафгазЦалы муштариси 24 мил)ои рубя луг сахта чаила Ьасаб вармиш дир. ЬАРДАСАН» МОЗДАДЫИ у Кургамдаиы ушат ввлвриида, митариат гадар муассисаларда падину л)ов (бас) ва .. . лари кедами суретда аргыб. Готурлуга тутуланлары» ефг уч »артмышдыр. ШаЬарии санитар хмдмотч буиун свбабиим аа шампуне ганаатда нарур- ЯРВВР ;