Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 1

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - October 29, 1992, Baku, Azerbaijan НШЪлШЛ ütírtAKf, ÍMHtoV. 27N0V1992 8смы-1Г99-«у м и го(упмушяур. КУНД9ЛИК ИЧТИМАИ-СЖАСИ Г93ЕТ гижети г рубл. hap вахтыныз xajnp! Бу cahap хе]ир-дуасы ha-мы учун де)ил. Дунэн дэ, ела бу сэЬэрдэн дэ. caoah VTJ-    »v-wjTn—-    — да Вэтэии тала]ан, халгын зиллэтлэ apcaja кэтирдик-лэрини дагыдан, мисгал-мис-тал ¡ыгыланы машын-машын, вагон-вагон дашы)ыб )адла ры пуллу едэнлэр Ьеч бир xejup тапмазлар. Бу, саат-басаат, дэгигэбэдэгигэ joxa-лан. гашына-гашына ,суау-лэн. ввлады нанкор чыхан бир Вэтэнин гаргышыдыр. ! Ишыг мэфтиллэрини, ди-~эримизи,# мисмарымызы, дэМиримизн, кемурумуау апа рырлар, динмирик. Евимизин хал чапал азьшы,    нэнэмизин гулпу сьшыг самоварыны гашыгымызы, стэкан-нэлбэ кимизи Ьоррача rojypaap ис Teh залы кулушдэ кифа)эт лэнирик. Мал-гарамызы саг гыза дэ]иширлэр, бал апа рыб до!Йаб кэтирирлэр, jena сусуруг. Сусуруг вэ эн jax-шы Лалда полисин, кемрук ишчилэринин гарасына се]лэ-нирик. Инди дэ памбыЛшыза, тахылымыза дарашыблар. Jox, даЬа челдэ памбыг го-]ан ¿охдур, чуваллар, харал-лар евлэрэ, знрзэмилэрэ да-шыныр, та]аларда кизлэди-лир. Ьэлэлик евлэрэ, зирзэ-милэрэ дашыныр вэ кизлэди-лир... .Гыртычылар демократка танымыр. Jыpтычылap учун Вэтэн 1охдур. Лыртычылар ]аман чохалыб. Тэк полис вэ кемрукхана учун чэтин ола-чаг... ПАЛЙЗ.    « I В. М. МЭММаДвЛШЕВв «АЗвРВАтН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЭМвКДАР ЕЛМ ХАДИМИ» ФвХРИ АДЫ ВЕРИЛМвСИ НАГГЫНДА A39P6AJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН ФЭРМАНЫ Республкквде елмин инкишвфындв хидматларина аа се-морали падагожи феалидетине кара профессор Васмф Мам-мадали агяу МаммадалиЦва «А*арба|чан Распубликасынын амакдар алм ходим*» фахри оды варилсин. Азарба)чан Распубликасынын президента Эбулфаа ЕЛЧИБ91. Бакы шеЬери, 28 окт|«бр 1992-ии ил. Фотоатуд Ч. Ибадовуидур. емэкдАШЛЫг кЕнишленечэк А*арба)чаи Респубямквсы-ныи президента Алмани)адаи мелмнш Накимлари — ДуС' салдорфдакы (Шимали Ре)н-Васгфели}« оплати) Алмаии-je — Ааарбфаи чемиЙетиним раЬбарлари профассор Ь»Р май Вам Лассан* аа Araéej Азарба^иснмни габул атмиш* дир. Гв|Д олунмушдур ки, инди емекдашлыгы даЬа ¡учсак се-BHHaja галдырмаг мумкум-дур. Аэарба)иаиын Cahnjja HatMpflHjK АФР СеЬийе Нв-амрли)инин реЬберли)и уиуи истар алм, истарса# да практики тибб саЬасинда таклиф-пар пакати Ьвзырявмышдыр. Масалаи, Азербв^чвмын дард балкасиида бирка ачзачылыг фабриклсри ачмаг планлаш дырылыр. Бундаи алааа, ая-ман мутахассисларииин Ба-иыда АФР-ии ихтисаслашды-рылмыш тибб маркааимм та-киб там Ьаэыр вази^атда ис-тифада|а аармалари иааарда тутулур. Алмаин|ада иса Аэер-ба)чан тибб маркааи ¡ервтмвг ллаилашдырылыр. Азаримформ. A38PBAJ4AH ПРЕЗИДЕНТ!! 9БУЯФ93 ЕПЧИШНИ TVPKNJ9J9 С9Ф9РИ Окт)абрын 28-да Азерба*-1ви Распубликасынын прези-даити вбулфаз Елчибе* Тур-cHja Республикесынв расми :афара joла душмушдур. Се-рерде ону муше^ивт ада к ну-ла|анда Ьв|'етмник таркибина »еспубликамын баш нозири >еЬим hycajHoa, дазлат муша-1Ирлври, празидантин муша-1ирлари, назирлар, кутлави имрормасий ааситаларииии |ума)оидалари аа башгалары дахилдирлар. Азарба|иаи ал-млери Турюде Республика* :ы |арадылмасыныи 69-иу ил-даиумуиа Ьаср олуимуш 6aj->ам шаили|инда иштирак ада-аклар. Сафар заманы Турина ила AaapéajaaH арасында чохиа-Натли алагаларии иикишафы-на хидмвт адаи быр сыра му-Нум саиадлар имзаланачаг-дыр. Буиларыи арасында са-Maja, тичарат, теЬсил, малина, нагли^ат, cahnjja, рабита аа дикар саЬаларда мки алка-иии амакдашлыгына дайр св-надлар аардыр. Республика-мызын празмданти туркдил-ли давлатларми раЬбарларинии мушавираснида иштирак ада-чакдир. Бундаи баидга Эбул-фаз Елчиба] Азарба^чан Рас-лубликасыныи Анкарадакы са-фирл*)имин ачылышында ола- чаг аа Турков али мактаб-лариида таЬсил алаи талаба-ларимизла карушачакдир. Сафар замены амакдашлыг ■а маслаЬатлвшмалар Наггыи-да сазиш имзаламачаты, бирка ба|аннама габул вдилача-)и казланилир. Твиарв ма]данында Азар-ба|чан лразидантини аа ону муша)иат адаи швхслерм республика Али Советники садри Иса Гамбаров, даалат катиби ПанаЬ Нуса)ноа, баш иазирии биринчи муааиии ВаЬид 9Кма-дов аа бешг« расми шахслар |ола салмышлар. Азаримформ. кеьнэ БЭЛАНЫН JEHH T93AhYPY: КАДР ИСРАФЧЫЛЫРЫ Адамларын ahBan-pyhHjja-ей jaMaH гарышыб. Давра-ныш-данышыгларында бяр сустлук, чашгынлыг, кезлэ-риндэ интизар, никаранчылыг сезнлнр. Киминлэ сеЬбэт едиб кефини, иш-кучуну со-рушурдумса. 11эвэссиз бир суал ешидирдим: — Вал л ah. нэ flejHM?! Кв-рэк нэ олур? Бела rejpH-MyajjaH чаваб-лары лагеЗдлкклэ, кимдэнсэ еЬти]атланыб ачыг фикир се^эмакдэн чэкинмэклэ дэ изаЬ етмэк олар, доланачаг-кузаран сыхынтылары илэ дэ. Умуми pyh дYшкYHЛYjY-нун сэбэблэри тэкчэ дедик-лэрнмиздирми? Элбэттэ, jox. Зэннимчэ, умнд, инам гыры-лыб. Инсанын Ьэ]атында ол-дугу ними, елкэнин, халгын hajarbiHAa да угурсуз дввр-лэр ола билэр. Хусусэн му-Ьарибэ кедэн бир дн]арда. Лакин дурумун fl9jHni94ajH-нэ, вэзиЛэтин ]ахшылашача-гына инам ¿арадан зламэт-лэр олмалыдыр. Тээссуф ки. ишлэрнмнзин кедиши тэш-виш догурур. Агдащда кердуклэрими- Шлк тээссураты белэдир. да тэсэрруфатын ела ahacH ]охдур ки, орада лиш нэзэрэ чарпсын. ica ]ени ичра haraiMHj-J9TH башчылары, бир raj да ола par, фэалнЛэтэ кадрлары кутлави сурэтдэ дэЗишмэк-дэн башла.)ыблар. О чумлэ-дэн Агдашда. Тэлэм-тэлэсик кадр дэ]ншмэлэрн кэнддэ иш-лэрин гызгын чагына. та-хыл, JeM топланышы, памбы-гын бечэрилмэси деврунэ тэ-садуф едиб.    Нечэ де/эрлэр. ара гарышыб. мэзЬэб итиб. Ьамы билир ки, памбыг шЫл-таг биткидир. Агротехники муддэтлэри    кезлэнилмэмэси, бечэрмэ, хэстэликлэрэ вэ совка ja гаршы мубарнзэ тэд-бирлэриннн    вахтында апа- рылмамасы    ачы бэпрэсини теэликлэ кестэрир. Тэлэб-карлыгын зэифли]и, нэзарэ-тин ол!цмасы нэтичэсиндэ pajosAa хе]ди МэЬсул иткисн-яэ )ол верилмишдир. Бир-икн мисал    «Гызыл эсаор» колхозу кда    М. Казымовун вэ Ф. 4d6pajbui0ByH бригада- лары бостана ме]л салыб, памбыгы бечэрмэ1и <унуУ-муш», хе]ли мэЬсул иткиси-нэ Jofl вермишлэр. ' С. Аб-дулла)ев адына колхозда бригадир Э. Ьида]этов 40 Нектар памбыгьш бечэрилмэси--ни jajuaH чыхарыб. Уму ми J-]этлэ, тэсэрруфатда мэЬсул батырылыб. Бела мисаллар чохдур. Дуздур, сонрадан бэ'зи сэЬлэнкарлары чэза-ландырмышлар. Ла’кин дал-дан атылан даш топуга дэ-•jap. МэЪсул jыFЫмы лазыми caBHjjaAa тэшкил oлyкмajыб. Журналистин душунчэлари Бу jaHAaH па)ызлыг экин гуртармалыдыр. Ье]вандар-ларын гыш га]гылары гапы-ны harAajbi6. PajoHyH эксэр эЬалисинин кузэраны пам-быга, Ъе]вандарлыг мэЬсул-ларына баглыдыр. Ьэлэ ону демирик ки. памбыг дар ajarla республиканы хилас едир. Негсанлар диггэтдэн JajUH-Maju6. Иш пис KeTflHjHHa, кадр cHjacaTHHAd сэЬвлэрэ кора пешэчэ муэллим олан ичра haKHMHjjaTHHHH башчы-сы BejHc Мэммэдов вэзифэ-синдан кетурулмушдур. Дерд aj дерд кундэн сонра. Оиун фэали)]этинэ Ьаглы ирадлар Тутулмущдур. JaniH ки, оху-чу —, тамашачылар расми телевизи)а кадрларында езу-ну итирмиш Ьалда «apajbiui», чмутэхэссис» барэдэ суал-лара оиун чашгын чавабла-рыны керуб ешидцблэр. Гы-иамаг олмаз. МуФиимлэр билирлэр — сорушмаг асан, суаллара чаваб вермэк Ьэми-шэ чэтиидир. Ишлэмэ]ия да-^ышмагдан гат-гат чэтин ол-•дугу чохдан мэ’лумдур. • Гыса муддэтдэ Агдашда 30-а гэдэр кадр дэ]ишдири-ляб. Бяр сыра Ъалда сариш-тэсизлэр. идарэетмэ вэрды-шн oAMajaHHtp тэчрубэлилэ- рнн )ериии тутублар. Эксэ-pHjJaTH ез эризэси илэ иш-сиз галыб. Бела чыхыр ки, ^ерлэрини кенуллу вериблэр. Эслиндэ иса онлары ичра Ка-KHMHjJaTHHa чагырыб Aejn6-лэр: эризэни Ja3. Сэбэбини сорушдугда билдирилиб ки. кепнэ деврун кадрыдыр. Ьэ-мин эризэлэрдэн бири:    ha- зырда 42 jauibiM вар вэ he4 бир вахт Ьеч бир. партийный узву олмамышам. Али Tah-cиллиjэм. Он * ]едди ил иш стажына маликам вэ бунун он алты илини верки органла-рында ишлэмишэм. Ат даш pajón ичра haKHMHjjaTHHfla мэнэ билднрилди ки, сан Keji-нэ деврун кадры олдугуи учун эризэ ]азыб ишдэн кет-мэлисэн.* Бела шэраитдэ иш-лэмэк мумкун олмадыгына керэ мани тутдугум вэзифэ-дан азад етмэ]инизи хапиш едирэм». 2 окт}абр 1992-чи ил. Фэхрэддин Манафов pajoK верки муфэттншли]индэ иш- Республика Милли Мачлисинда Окт)#брын 27-да распуб-ликаиын Милли Мачлиси аз ишини дааам атдирмишдир. Навбати ичласым кундали|ин-да 15-дан артыг масала в ар. Дапутатлар Дагпыг Гарабаг-дакы, о чумладан Хочалыда cojrwpwMW Ьедисвлериннм таф-силатыны а^дынлашдыраи депутат истинтаг комксси|асы-ныи ма'луматымы, Шуша аа Лачын Надиселарннин таЬги-ги Ьаггымда республика баш прокуроруиуи ма'луматыны, раслубликаныи 1992-чи ил буд-часинин flaj*hacHv Азарба|чан Распубликасында будчо счетами Ьаггында, канд тасарру-фатында ислаЬатларын качи-рилмаси Наггыида, теЬсил har-гында, Ьарби хидмат Ьаггында аа сайр масала лари дии-ламели аа музакира атмали-дирлар. Даглыг Гарабагдакы, о чум-ладан Хочалыда с<чгырымы Ьадисаларииин тафеилатыны «¿дынлашдыран депутат истинтаг комисси|асыныи садри Р. Фател^еа индики Ьалда теЬгигатын гати )ак](млары Ьаггында комиссуемый атрафлы Ьасабат тагдим arMaja Ьаэыр олмадыгыиы билдирарак, Хо-чалы фечиеси Ьаггында маса-Алании музакирасини башга шахта качирма|и таклиф атди. Лакин далутатларыи бир чоху буиуила разылашмадылар ■а хатырлатдылар ки, Фетелм: jai Ьала ма^ын 14-да Али Со-•атии сассиуасында чыхыш адаркаи комиссиуаныи иши баша чатдырмагда олдугуну билдирмишди., Ичлас депутат комнсси|асымыи ма'луматыиын динпанилмасинми башга вахта качирилмаси барада хаЬи-ши габул етмеди. Намин масала окфбрым 28-да музакира ояуиачагдыр. Депутат Чумшуд Нуриев Нахчыван Мухтар Республи- касындакы Ьадисалар Ьаггында информасЦаны дмнлама-)и таклиф атди. Ичласы апа-ран республика Али Советники садри Исв Гамбаров бил* дирди ки, Али Соватии седрн-нии муааини Афи}аддии Мали-лов Нахчыааи Мухтар Распуб-ликасыидадыр ва га|ыдандан сонра дапутатлар гаршысыи-да чыхыш едечекдир, Узуи музакиралардан сонра дапутатлар куидали^и тесдиг атдилар ва таЬсил Ьаггында Азарба)чаи Распубликасы га-нунунун ryafaja миимаси барада масалаии иазардаи кечмр-Maja башладылар. Гану* габул олунду. Искандер немидов: «ШУШАНЫ СИ1АС9ТЧИЛ9Р ВЕРМИШЛЭР» Фасиладаи сонра Милли Мачлис Шуша — Лачыи Ьа-дисаларинии тафеилатыны* ajpeHHnMacH ишииии аазийа-ти барада раслубликаныи баш прокурору депутат Ихти-jap Шириноаун ма'луматыиы диилади. И. Ширимо* билдир-ди ки, республика прокурор-лугу Шуша аа Лечындан го-шуиларыи чыхарылмасы аа бу ¡ерлерии армани бирлашмала-ри тарафиидаи ишгал адмя-маси факты узра чина|ат иши галдкфмышдыр. Намин шаЬар-ларин мудафиаси лазымыича ташкил едилмемишди. Наки-MHjjaT баЬраиы, Ьарби гуллуг-чулара гысамуддатли а’зами|-|*тлар аерилмеси, ааЬид ко-мандаилыгыи олмамасы аа бир чох башга масалалар бутуи буилары билаи армани бир-лашмаларинии ма)ыи 7 — 8-да Шуша ja Ьучумуиа сабаб олмушдур. ШаЬар чидди му гааимат кастарилмадан верил-мишдир. Лачыи да бу |Олла ишгал адилмишдир. ДаЬа сонра Ихти|ар Шириноа билдирмишдир ки, распубли-каиын раЬбарлари бурада баш ааран Ьадисалардаи Ьа-мин 1арлар ишгал адилаиа-дак хабардар идипар, лаиин лазыми тадбирлар каруяма-миш ди. Соира, о, депутат-ларыи суалларына чаваб «армии! дир. Ичласда иштирак адаи дахи-ли ишлар иазири Искандер Намидоа дамишдир ки, бу куи Шушаны шушалыларын аар* меси барсда ша]иалар ¿«¡ы-лыр. Бу |а^ландыр, шаЬари Ба-кыда отуран с^асатчилар аар-мишлар. О, Ьабала билдирмишдир ки, Шушаиыи ишгелы заманы Ьалак оланларыи 80 фаизииик иур«|иида кулла ¡а-расы олмушдур. Милли Мачлис баш проиу-роруи ма'луматыиы иазора «яды. Ичласда Ьемчимин иизиба-ти Ьугугпазмалар Ьаггында Ааарба]чаи    Распубликасы Мачалласиид* до}ишикликлер едилмаси барада гарар габул олунду, распубликаныи 1992-чи ил учун будчаси тесдиг адилди, Аз#рба|Ч«н Распуб-ликасыиин ба’зи ганунаари-чилик бктларыма алааалар ва дузалишлар адилди. БА1РАМ КУНЛЭРИНИИ САШ 10-дам ЧОХ ОЛАЧАГ Ичласын    со ну и да    Азарба}- чан Распубликасында даалат ба)рамлары Ьаггында масала назардан качирилди. Узуи му-эакиралардам соира инден бала дуиа азарба|чаилылары-иын Ьзмрв'|лик куму, распуб-лика куну, гадынлар куну, оручлуг ба|р#мы, гурбаи 6а]-рамы, иоаруз ба)рамы ва сайр ба|ремлары г«|Д «тмак гарара згыиды. Окт]абрын 28-да Милли Мачлис «з ишини дааам «т-дирмишднр. KYHYH Дунай Турим)анмм баш нааири Суна|ман Дваанр* ал Ирана нкн кун лум расми ;эфари.ин Ниумлары-иа Наср олуимуш матбуат ионфран ында билдир-мишдир км, TypxMja, Иран аа Сурн|а Шимат Ираг даны аазиЦати музакира «тмак учуй хармчи ишлар назирлари сааиЦасинда мушааира : «чмрма|и га-рарв алмышлар. С. Дамирал дамишдир км, Ирам пдрахтымдакы дамы-шыгларын кадмшинда ааааплар Совет Иттмфагыиыи таркм-бииа дахил олмуш распублмкаларын аразияаримдаки мука-гмшалар музакира адилмишдир. Турки|е Ьаиуматимии башчысы журиалистлерин суалларына чаваб аарарак билдирмчшдир ки, Иран аа ТуркЦа ара-сыида Орта Acnja аа Загафгази)« уэаринда иуфуз угруида Ьач бир регебет ^охдур Гыраызыстан празмданти Аскар Ака|аа ^алал-абад аила)атмнда Накими||ат утруида мубарнуада ммллатдахнли мунагишанин башланмасына имкан вермамишдир. Вил«|ати аз улусу ними и дара ат дичина кара витса-президент Феликс Кулаадам бу |ехынлард« таЬмат «лмыш Аким Бакмамат Османов мша бала истиг#мат аармишдир ки, а му и тарафдарлары бутуи аила^атм онуч угруида мубариза1а гал-дырачаглары ила Ьадаламишлар. Бунун ала^дарлары даалат идар*симин*бииасы гаршысыи да митинг аа пикетлерле чаааб аармишлар. ШаЬарда аазиЛатми чиддили^ици мазера алараг аила)ат Соаатинии, даалат ндаресинии аа халг депутат л* рым нм ка ниш ичласым да иштирак «тмак учуй орд]а ка дан Аскар Ак«|аа максимум мезаиет ва тамкинлик кастарарак, мчласа теплашаи-лары инандырмышдыр им, Ьакимийат угруида мубармзаним бу чур комституси)«!« зидд усуллары лабудаи Ьадисаяарим ми-кишафынын «Тачмкчстаи аарнамтына» катиркб чыхарар. Инди шаЬарда сакитлнкдир. PycHjBHMN празмданти Борис Юлтсии окт|абрым 27*да Русн|а Фадарасн|асы Хвричн Ишлар Назир-пм\и колламм)асынын цчласындакы чыхышында мнили гуртулуш чабНасини «фаалиЦатн алканин комс-титусн|асына аа гануиааричмли)ииа зидд олан га|до алынмамыш ташкнлат» кимн бурах маты таклиф ат-мишдир. Борис Jobtcmh костармишдчр ки, милли гуртулуш чаб* Ьвси «гаиуни ЬакимиЦати дввирма]а чагырыр, чамиЦатин са* битли{иии позур, адамларын бир гисмиии башга гмеминим узарина галдырыр». Даалат башчысы «бирбаша та'сир кас-таран фермам» татбиг атмак теклифини ирали сурмуш аа оиун татбигм учуй мес'улийети аз узарина кетурме|е Ьаэыр олдугуну билдирмишдир. Баларусда Ьарби иува сыивгы ма|даиы |охдур аа Ьач вахт олмамышдыр. Бу, республика Мудафиа Наэнрли|ими.ч матбуат маркаэи тарафиидаи варилмиш расми ма'луматда иддиа олумур. Мудафиа Наэирли|инин бв.)аматы ондан ирали калммш-дир ки, сом вахтлар распубликаныи кутлави ииформаси]а аа-сителаримде, масалан, «Радиофакт» програмыида бала хе-барлар |«|ылмышдыр ки, к^а Брест анле)етмним Степин ра|о-иуиун аразнсинда уэун муддат гапалы Ьарби сынаг майданы олмуш, орада нуаа силаЬынын сынаглары качирилмишдир. Бала бир метича чыхарылмышдыр ки, полас^анин ириммг|ас-лы малмараеи]асы ку|а )аралты аа торпаг суларында радма-си)аным сави)|«ларини ашагы салмаг учуй Ьа|ата качирилирдм, Фалостин Азадлыг Тащкилаты ИчраиЦа Коми-тасииии садри ¿асир Эрэфат «Фалостин халгыиы Исрам!? ншталмыларыным озбашыналыгыидан во зоракылыгындан мудафиа атмак» магсаднла БМТ нума)аидаларимин ншгал олунмуш араб араэиларни-да (орлашдирилмасинин зарури олдугуиу билдир* мишдир. J. Эра фат чаршанб* ахшамы куну араб давлатларинин башчыларына, Ьабала БМТ-нин Баш катиби Бутрос Галя^а те’-чилм мактуб кандармишдир. Фаластин ямдеои ¡анидам ракли Фаласгми пробламииии Ьаллиидам ¡ам качмай чаЬд иастармакда иттиЬам атмишдир Чахи)а аа Слоааки)а Федоратив Распубликасы 1993-чу ил {аиварын 1-на качан кача лага о луна* чагдыр. Бу, ЧСФР-ии лага олуимасы Ьаггында федерал Ьакумат тарафиидаи 6е)енилмиш гануи ла|иЬасиним баш маддасиими биринчисинда га)д едилкр Санад алиа парламаитинии калам Ьафта иачирилачак сасси»асында музакира еяуи«чагды]Х Ешары — Сухуми нстигаматннда чабЬа хатти бо|унча бутуи смлаН ноалариндаи ннтонсиа аташ ачылыр. Абхазке Распублмиасымым Руе^адакы салвЬи^атли ну-м#)андасииин матбуат хидматинин факсимил рабита узра РИТА — СвТА-ja аарди]и ме'яумате кара, Курчустамым Ьакумат гошунлары A6xa3Hjaja зираЬли техника аа чамлы гуава |аРмАир, Сухуминин мудафиаскна Ьазырлашырлар. Матбуат маркази ма'яумат аарир ки, Очамчира — Ткаар-чал истигаматиида бир кун арзинда имтанеча да|ушлар «ат-мишдир. Намин ма'лумата кара, Ьар икм тарафдаи алаилар аа {араланаилар аардыр. (Азармиформум аа РИТА — СОТА-иык ма'яуматлары аса-емкда Ьашрлаимышдыр) jiajHp, мудирин муавини вэ-эифэсиндэ. Му дир Г. Гэдим-ли «ез эризэси илэ» чыхыо вэ иJyлyн 1-дан мэшгуллуг мэркэзиндэ иш невбэсиндэ дуруб. Онларын hap нкиси ез пешэсини мукэммэл отлай, тэчрубэли ва принсипи-ал мутэхэссислэрднр. Кэ-лНрлэрини веркидэн кизла-дан кооперативлэр, кичик муэссисэлэр вэ алверчилэр-лэ мубаризэдэ башлары чох агрь^ыб, инди дэ arpHjup. — Hahar эризэ вермиеэн. — дедик. — Jox, мумкун AejM, — fleja о б ил дирди. — Эслиндэ вэзифэ истэмирам. Ихти-сасыма yjfyH иш.тапарам. Ьаглы дыр. Зорэн тэбиб ол-маг. кнминсэ хешу на кал мак мушкул ишдир. Деди-году-дан Jaxa гуртарыр. Эризэ вермэ]энлэр Ьеч дэ чанлары-ны гуртармыр, бэ'зэн беЬтан Ьэдэфи олур, а)агларьтын алты газылыр. Бела факт лар чохдур. Тэч-рубэлн мутэхэссис, агрокомбинаты» директору Вагиф Каримов колхоз садри ишлэ-миш Рагиф Искэндаровла (Арды З-чу сэЬафэдэ) ХАРИЧИ ИШЛЭР НАЗИРИНИН МЭКТУБУ ВМТ. 28 окт]абр (Азарнн-фориув мухбири). Азэрба] чанын харичи ишлэр иазири Тофиг Гасымов БМТ ТэЬлу-кэсизлик Шурасынын садри Ж.-Б. Мериме1э (Франса) кендэрди)и мэктубунда. оиун фикринчэ. Ермэнистан илэ Азэрба]чан арасындакы мунагишанин АТЭМ чэрчивэ-синдэ «Лрадан галдырылма-сы просесинин фэаллашача-гы барэдэ никбинлик учун эсас верэн сон Ьадисэлар Ьаггында* мэ’лумат вермиш-дир. Гасимов гeJд етмишдир: «Бу Иадисэлэрдэн эн муЬу: му. Минск групунун чагьфы шына у]гун олараг. Азэрба]-чан Республикасынын президента Эбулфэз Елчибэ]нн белкэдэ Ьарби эмалиЦатла-рын да]андырылмасына ра-зылыг вермэсидир, бу барэдэ Даглыг Гарабага дайр АТЭМ-ин Минск конфрансы-нын сэдрн чэнаб Марио Раф-фаеллиТэ мувафиг мактуб кендэрилмишдир. Мэн бу ад-дымы мунагишанин тезлик-лэ арадан галдырылмасьшда сон дэрэчэ мараглы олан Азэрба)чан Республикасынын атдыгы хошмэрамлы аддым Ьесаб едирэм». Назир «Минск групу чэр-чивэсиндэ кечирилэн даны шыгларда АБШ-ын нума)эн-дэси. бу )ахынларда белкэдэ олмуш вэ тэрэфлэрин муза-кирэсинэ бир сыра умидве-ричи тэклифлэр тагдим ет-чиш Чек Маресконун ирэ-ли сурду)у )ени тэшэббусу» ге)д етмишдир. Гасымовун деди)инэ керэ. «Ьазырда Азэрба)чан тэрэфи Ьэ.мин тэклифлари диггэтлэ иэзэр-дэн кечирир». Гасымов <Азарба1чанын эввэлкн ними ¿енэ дэ муна-гишэнин АТЭМ принсиплэрн эсасында сулЬ )олу илэ арадан галдырылмасына тэрэф-дар олдугуну билдирмиш вэ бу мурэккэб просесэ тэмкин-лэ. еЬт^атла )анашмагын» зэрурили)ини ге]д атмишдир. Азэрба)чанын харичи ишлэр назирннин мэктубу чэр-шэнбэ ахшамы куиу оурада БМТ ТэЬлукэсизлик Шурасынын рэсми сэнэди кими ¡а)ылмышдыр. ЕРМЭНПРЕСС B9JAHAT ВЕРМИШДИР- Ерменистанын даалат мнфор-маси{а а«сантли|* — Ерман-прасс ба)аи атмишдир ки, «Даглыг Гарабаг Распублика-сыныи ва Ерменмстамыи даалат ц!мРк*тинм тамсия адаи телеаизм}а журив лист лари ок-т|абрыи 28-дан аЧибараи Русщанын талаамзи)# прог-рамларына Даглыг Гарабагдакы ва Ерменмстаи — Азар-ба)чан серЬадм зонасыидакы Ьарби Ьадисалара дайр ре-портажлар хаарма|и хабар- дарлыг га^дасыида бмр Ьафта муддатииа дайндырырлар. Baja мат да да)илмр: Бу аддым о ну ила елагедердыр ки, им-формаси)* талапрограмлары, масала^ «Новости», «Вести», «Итоги» ку)а «Азарииформуи материал ларыиы, Азарба^чаи-даи алыимыш тала«мзи|а рапорт ажлврыиы — бунларда би-ларакдан ¡алан факт лар ее-рилмр — заррача [охламадаи «фире бурахырлар» чавьа хэттнндэ -Ф- Азарба|чак ордусуиук амамфатлары дааам атдмрирпар тарпагларымыаыи душмакдаи тамкзааимасм угруида Азарииформуи фотехроникасы. М9КШН МУДАФИ9 НАЗНРЛН!НННН Р9’!Н БАКЫ, 28 onJo6p (Азар-■иформ). Республиканыя Му-дафиэ Назнрли|нндэ бела Ьес&б едирлэр ки. Ерманис-танын муаНэн даирэлэри ер-мэнн—Азэрба)ч&н    мунаги- шасинин Ьарби }олла Ьэлл едклмэсинэ истигамэт кетур- мушлэр. Газах. Агстафа. То-вуз, Зэнхилан. Губадлы ра-)оиларынын. Нахчыван Мухтар Республикасьтый сэр-Ьад)аны кэндлэринин, Ьабелэ Агдам paJoeynyH )аюа]ыш мант эг зло ринин ермэии си-лаЬлы бирлэшмэлэри тара- £ индэн атэшэ тутулмасаршя у куиэдэк дааам етмэси да б>-иа субутдур. Мудафиа Наг знрл^инин фнкркнчэ. Ермэ-нястам тэрэфи Jyxapu Гарабаг да ез Ь^рби гуввэлэриня артырмага чалышыр. ;