Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

  • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
  • Location: Baku, Azerbaijan
  • Pages Available: 1,084
  • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.16+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, October 29, 1992

Get Access to These Newspapers Plus 2.16+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - October 29, 1992, Baku, Azerbaijan НШЪлШЛ ütírtAKf, ÍMHtoV. 27N0V1992 8смы-1Г99-«у м и го(упмушяур. КУНД9ЛИК ИЧТИМАИ-СЖАСИ Г93ЕТ гижети г рубл. hap вахтыныз xajnp! Бу cahap хе]ир-дуасы ha-мы учун де)ил. Дунэн дэ, ела бу сэЬэрдэн дэ. caoah VTJ-    »v-wjTn—-    — да Вэтэии тала]ан, халгын зиллэтлэ apcaja кэтирдик-лэрини дагыдан, мисгал-мис-тал ¡ыгыланы машын-машын, вагон-вагон дашы)ыб )адла ры пуллу едэнлэр Ьеч бир xejup тапмазлар. Бу, саат-басаат, дэгигэбэдэгигэ joxa-лан. гашына-гашына ,суау-лэн. ввлады нанкор чыхан бир Вэтэнин гаргышыдыр. ! Ишыг мэфтиллэрини, ди-~эримизи,# мисмарымызы, дэМиримизн, кемурумуау апа рырлар, динмирик. Евимизин хал чапал азьшы,    нэнэмизин гулпу сьшыг самоварыны гашыгымызы, стэкан-нэлбэ кимизи Ьоррача rojypaap ис Teh залы кулушдэ кифа)эт лэнирик. Мал-гарамызы саг гыза дэ]иширлэр, бал апа рыб до!Йаб кэтирирлэр, jena сусуруг. Сусуруг вэ эн jax-шы Лалда полисин, кемрук ишчилэринин гарасына се]лэ-нирик. Инди дэ памбыЛшыза, тахылымыза дарашыблар. Jox, даЬа челдэ памбыг го-]ан ¿охдур, чуваллар, харал-лар евлэрэ, знрзэмилэрэ да-шыныр, та]аларда кизлэди-лир. Ьэлэлик евлэрэ, зирзэ-милэрэ дашыныр вэ кизлэди-лир... .Гыртычылар демократка танымыр. Jыpтычылap учун Вэтэн 1охдур. Лыртычылар ]аман чохалыб. Тэк полис вэ кемрукхана учун чэтин ола-чаг... ПАЛЙЗ.    « I В. М. МЭММаДвЛШЕВв «АЗвРВАтН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЭМвКДАР ЕЛМ ХАДИМИ» ФвХРИ АДЫ ВЕРИЛМвСИ НАГГЫНДА A39P6AJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН ФЭРМАНЫ Республкквде елмин инкишвфындв хидматларина аа се-морали падагожи феалидетине кара профессор Васмф Мам-мадали агяу МаммадалиЦва «А*арба|чан Распубликасынын амакдар алм ходим*» фахри оды варилсин. Азарба)чан Распубликасынын президента Эбулфаа ЕЛЧИБ91. Бакы шеЬери, 28 окт|«бр 1992-ии ил. Фотоатуд Ч. Ибадовуидур. емэкдАШЛЫг кЕнишленечэк А*арба)чаи Респубямквсы-ныи президента Алмани)адаи мелмнш Накимлари — ДуС' салдорфдакы (Шимали Ре)н-Васгфели}« оплати) Алмаии-je — Ааарбфаи чемиЙетиним раЬбарлари профассор Ь»Р май Вам Лассан* аа Araéej Азарба^иснмни габул атмиш* дир. Гв|Д олунмушдур ки, инди емекдашлыгы даЬа ¡учсак се-BHHaja галдырмаг мумкум-дур. Аэарба)иаиын Cahnjja HatMpflHjK АФР СеЬийе Нв-амрли)инин реЬберли)и уиуи истар алм, истарса# да практики тибб саЬасинда таклиф-пар пакати Ьвзырявмышдыр. Масалаи, Азербв^чвмын дард балкасиида бирка ачзачылыг фабриклсри ачмаг планлаш дырылыр. Бундаи алааа, ая-ман мутахассисларииин Ба-иыда АФР-ии ихтисаслашды-рылмыш тибб маркааимм та-киб там Ьаэыр вази^атда ис-тифада|а аармалари иааарда тутулур. Алмаин|ада иса Аэер-ба)чан тибб маркааи ¡ервтмвг ллаилашдырылыр. Азаримформ. A38PBAJ4AH ПРЕЗИДЕНТ!! 9БУЯФ93 ЕПЧИШНИ TVPKNJ9J9 С9Ф9РИ Окт)абрын 28-да Азерба*-1ви Распубликасынын прези-даити вбулфаз Елчибе* Тур-cHja Республикесынв расми :афара joла душмушдур. Се-рерде ону муше^ивт ада к ну-ла|анда Ьв|'етмник таркибина »еспубликамын баш нозири >еЬим hycajHoa, дазлат муша-1Ирлври, празидантин муша-1ирлари, назирлар, кутлави имрормасий ааситаларииии |ума)оидалари аа башгалары дахилдирлар. Азарба|иаи ал-млери Турюде Республика* :ы |арадылмасыныи 69-иу ил-даиумуиа Ьаср олуимуш 6aj->ам шаили|инда иштирак ада-аклар. Сафар заманы Турина ила AaapéajaaH арасында чохиа-Натли алагаларии иикишафы-на хидмвт адаи быр сыра му-Нум саиадлар имзаланачаг-дыр. Буиларыи арасында са-Maja, тичарат, теЬсил, малина, нагли^ат, cahnjja, рабита аа дикар саЬаларда мки алка-иии амакдашлыгына дайр св-надлар аардыр. Республика-мызын празмданти туркдил-ли давлатларми раЬбарларинии мушавираснида иштирак ада-чакдир. Бундаи баидга Эбул-фаз Елчиба] Азарба^чан Рас-лубликасыныи Анкарадакы са-фирл*)имин ачылышында ола- чаг аа Турков али мактаб-лариида таЬсил алаи талаба-ларимизла карушачакдир. Сафар замены амакдашлыг ■а маслаЬатлвшмалар Наггыи-да сазиш имзаламачаты, бирка ба|аннама габул вдилача-)и казланилир. Твиарв ма]данында Азар-ба|чан лразидантини аа ону муша)иат адаи швхслерм республика Али Советники садри Иса Гамбаров, даалат катиби ПанаЬ Нуса)ноа, баш иазирии биринчи муааиии ВаЬид 9Кма-дов аа бешг« расми шахслар |ола салмышлар. Азаримформ. кеьнэ БЭЛАНЫН JEHH T93AhYPY: КАДР ИСРАФЧЫЛЫРЫ Адамларын ahBan-pyhHjja-ей jaMaH гарышыб. Давра-ныш-данышыгларында бяр сустлук, чашгынлыг, кезлэ-риндэ интизар, никаранчылыг сезнлнр. Киминлэ сеЬбэт едиб кефини, иш-кучуну со-рушурдумса. 11эвэссиз бир суал ешидирдим: — Вал л ah. нэ flejHM?! Кв-рэк нэ олур? Бела rejpH-MyajjaH чаваб-лары лагеЗдлкклэ, кимдэнсэ еЬти]атланыб ачыг фикир се^эмакдэн чэкинмэклэ дэ изаЬ етмэк олар, доланачаг-кузаран сыхынтылары илэ дэ. Умуми pyh дYшкYHЛYjY-нун сэбэблэри тэкчэ дедик-лэрнмиздирми? Элбэттэ, jox. Зэннимчэ, умнд, инам гыры-лыб. Инсанын Ьэ]атында ол-дугу ними, елкэнин, халгын hajarbiHAa да угурсуз дввр-лэр ола билэр. Хусусэн му-Ьарибэ кедэн бир дн]арда. Лакин дурумун fl9jHni94ajH-нэ, вэзиЛэтин ]ахшылашача-гына инам ¿арадан зламэт-лэр олмалыдыр. Тээссуф ки. ишлэрнмнзин кедиши тэш-виш догурур. Агдащда кердуклэрими- Шлк тээссураты белэдир. да тэсэрруфатын ела ahacH ]охдур ки, орада лиш нэзэрэ чарпсын. ica ]ени ичра haraiMHj-J9TH башчылары, бир raj да ола par, фэалнЛэтэ кадрлары кутлави сурэтдэ дэЗишмэк-дэн башла.)ыблар. О чумлэ-дэн Агдашда. Тэлэм-тэлэсик кадр дэ]ншмэлэрн кэнддэ иш-лэрин гызгын чагына. та-хыл, JeM топланышы, памбы-гын бечэрилмэси деврунэ тэ-садуф едиб.    Нечэ де/эрлэр. ара гарышыб. мэзЬэб итиб. Ьамы билир ки, памбыг шЫл-таг биткидир. Агротехники муддэтлэри    кезлэнилмэмэси, бечэрмэ, хэстэликлэрэ вэ совка ja гаршы мубарнзэ тэд-бирлэриннн    вахтында апа- рылмамасы    ачы бэпрэсини теэликлэ кестэрир. Тэлэб-карлыгын зэифли]и, нэзарэ-тин ол!цмасы нэтичэсиндэ pajosAa хе]ди МэЬсул иткисн-яэ )ол верилмишдир. Бир-икн мисал    «Гызыл эсаор» колхозу кда    М. Казымовун вэ Ф. 4d6pajbui0ByH бригада- лары бостана ме]л салыб, памбыгы бечэрмэ1и <унуУ-муш», хе]ли мэЬсул иткиси-нэ Jofl вермишлэр. ' С. Аб-дулла)ев адына колхозда бригадир Э. Ьида]этов 40 Нектар памбыгьш бечэрилмэси--ни jajuaH чыхарыб. Уму ми J-]этлэ, тэсэрруфатда мэЬсул батырылыб. Бела мисаллар чохдур. Дуздур, сонрадан бэ'зи сэЬлэнкарлары чэза-ландырмышлар. Ла’кин дал-дан атылан даш топуга дэ-•jap. МэЪсул jыFЫмы лазыми caBHjjaAa тэшкил oлyкмajыб. Журналистин душунчэлари Бу jaHAaH па)ызлыг экин гуртармалыдыр. Ье]вандар-ларын гыш га]гылары гапы-ны harAajbi6. PajoHyH эксэр эЬалисинин кузэраны пам-быга, Ъе]вандарлыг мэЬсул-ларына баглыдыр. Ьэлэ ону демирик ки. памбыг дар ajarla республиканы хилас едир. Негсанлар диггэтдэн JajUH-Maju6. Иш пис KeTflHjHHa, кадр cHjacaTHHAd сэЬвлэрэ кора пешэчэ муэллим олан ичра haKHMHjjaTHHHH башчы-сы BejHc Мэммэдов вэзифэ-синдан кетурулмушдур. Дерд aj дерд кундэн сонра. Оиун фэали)]этинэ Ьаглы ирадлар Тутулмущдур. JaniH ки, оху-чу —, тамашачылар расми телевизи)а кадрларында езу-ну итирмиш Ьалда «apajbiui», чмутэхэссис» барэдэ суал-лара оиун чашгын чавабла-рыны керуб ешидцблэр. Гы-иамаг олмаз. МуФиимлэр билирлэр — сорушмаг асан, суаллара чаваб вермэк Ьэми-шэ чэтиидир. Ишлэмэ]ия да-^ышмагдан гат-гат чэтин ол-•дугу чохдан мэ’лумдур. • Гыса муддэтдэ Агдашда 30-а гэдэр кадр дэ]ишдири-ляб. Бяр сыра Ъалда сариш-тэсизлэр. идарэетмэ вэрды-шн oAMajaHHtp тэчрубэлилэ- рнн )ериии тутублар. Эксэ-pHjJaTH ез эризэси илэ иш-сиз галыб. Бела чыхыр ки, ^ерлэрини кенуллу вериблэр. Эслиндэ иса онлары ичра Ка-KHMHjJaTHHa чагырыб Aejn6-лэр: эризэни Ja3. Сэбэбини сорушдугда билдирилиб ки. кепнэ деврун кадрыдыр. Ьэ-мин эризэлэрдэн бири:    ha- зырда 42 jauibiM вар вэ he4 бир вахт Ьеч бир. партийный узву олмамышам. Али Tah-cиллиjэм. Он * ]едди ил иш стажына маликам вэ бунун он алты илини верки органла-рында ишлэмишэм. Ат даш pajón ичра haKHMHjjaTHHfla мэнэ билднрилди ки, сан Keji-нэ деврун кадры олдугуи учун эризэ ]азыб ишдэн кет-мэлисэн.* Бела шэраитдэ иш-лэмэк мумкун олмадыгына керэ мани тутдугум вэзифэ-дан азад етмэ]инизи хапиш едирэм». 2 окт}абр 1992-чи ил. Фэхрэддин Манафов pajoK верки муфэттншли]индэ иш- Республика Милли Мачлисинда Окт)#брын 27-да распуб-ликаиын Милли Мачлиси аз ишини дааам атдирмишдир. Навбати ичласым кундали|ин-да 15-дан артыг масала в ар. Дапутатлар Дагпыг Гарабаг-дакы, о чумладан Хочалыда cojrwpwMW Ьедисвлериннм таф-силатыны а^дынлашдыраи депутат истинтаг комксси|асы-ныи ма'луматымы, Шуша аа Лачын Надиселарннин таЬги-ги Ьаггымда республика баш прокуроруиуи ма'луматыны, раслубликаныи 1992-чи ил буд-часинин flaj*hacHv Азарба|чан Распубликасында будчо счетами Ьаггында, канд тасарру-фатында ислаЬатларын качи-рилмаси Наггыида, теЬсил har-гында, Ьарби хидмат Ьаггында аа сайр масала лари дии-ламели аа музакира атмали-дирлар. Даглыг Гарабагдакы, о чум-ладан Хочалыда с<чгырымы Ьадисаларииин тафеилатыны «¿дынлашдыран депутат истинтаг комисси|асыныи садри Р. Фател^еа индики Ьалда теЬгигатын гати )ак](млары Ьаггында комиссуемый атрафлы Ьасабат тагдим arMaja Ьаэыр олмадыгыиы билдирарак, Хо-чалы фечиеси Ьаггында маса-Алании музакирасини башга шахта качирма|и таклиф атди. Лакин далутатларыи бир чоху буиуила разылашмадылар ■а хатырлатдылар ки, Фетелм: jai Ьала ма^ын 14-да Али Со-•атии сассиуасында чыхыш адаркаи комиссиуаныи иши баша чатдырмагда олдугуну билдирмишди., Ичлас депутат комнсси|асымыи ма'луматыиын динпанилмасинми башга вахта качирилмаси барада хаЬи-ши габул етмеди. Намин масала окфбрым 28-да музакира ояуиачагдыр. Депутат Чумшуд Нуриев Нахчыван Мухтар Республи- касындакы Ьадисалар Ьаггында информасЦаны дмнлама-)и таклиф атди. Ичласы апа-ран республика Али Советники садри Исв Гамбаров бил* дирди ки, Али Соватии седрн-нии муааини Афи}аддии Мали-лов Нахчыааи Мухтар Распуб-ликасыидадыр ва га|ыдандан сонра дапутатлар гаршысыи-да чыхыш едечекдир, Узуи музакиралардан сонра дапутатлар куидали^и тесдиг атдилар ва таЬсил Ьаггында Азарба)чаи Распубликасы га-нунунун ryafaja миимаси барада масалаии иазардаи кечмр-Maja башладылар. Гану* габул олунду. Искандер немидов: «ШУШАНЫ СИ1АС9ТЧИЛ9Р ВЕРМИШЛЭР» Фасиладаи сонра Милли Мачлис Шуша — Лачыи Ьа-дисаларинии тафеилатыны* ajpeHHnMacH ишииии аазийа-ти барада раслубликаныи баш прокурору депутат Ихти-jap Шириноаун ма'луматыиы диилади. И. Ширимо* билдир-ди ки, республика прокурор-лугу Шуша аа Лечындан го-шуиларыи чыхарылмасы аа бу ¡ерлерии армани бирлашмала-ри тарафиидаи ишгал адмя-маси факты узра чина|ат иши галдкфмышдыр. Намин шаЬар-ларин мудафиаси лазымыича ташкил едилмемишди. Наки-MHjjaT баЬраиы, Ьарби гуллуг-чулара гысамуддатли а’зами|-|*тлар аерилмеси, ааЬид ко-мандаилыгыи олмамасы аа бир чох башга масалалар бутуи буилары билаи армани бир-лашмаларинии ма)ыи 7 — 8-да Шуша ja Ьучумуиа сабаб олмушдур. ШаЬар чидди му гааимат кастарилмадан верил-мишдир. Лачыи да бу |Олла ишгал адилмишдир. ДаЬа сонра Ихти|ар Шириноа билдирмишдир ки, распубли-каиын раЬбарлари бурада баш ааран Ьадисалардаи Ьа-мин 1арлар ишгал адилаиа-дак хабардар идипар, лаиин лазыми тадбирлар каруяма-миш ди. Соира, о, депутат-ларыи суалларына чаваб «армии! дир. Ичласда иштирак адаи дахи-ли ишлар иазири Искандер Намидоа дамишдир ки, бу куи Шушаны шушалыларын аар* меси барсда ша]иалар ¿«¡ы-лыр. Бу |а^ландыр, шаЬари Ба-кыда отуран с^асатчилар аар-мишлар. О, Ьабала билдирмишдир ки, Шушаиыи ишгелы заманы Ьалак оланларыи 80 фаизииик иур«|иида кулла ¡а-расы олмушдур. Милли Мачлис баш проиу-роруи ма'луматыиы иазора «яды. Ичласда Ьемчимин иизиба-ти Ьугугпазмалар Ьаггында Ааарба]чаи    Распубликасы Мачалласиид* до}ишикликлер едилмаси барада гарар габул олунду, распубликаныи 1992-чи ил учун будчаси тесдиг адилди, Аз#рба|Ч«н Распуб-ликасыиин ба’зи ганунаари-чилик бктларыма алааалар ва дузалишлар адилди. БА1РАМ КУНЛЭРИНИИ САШ 10-дам ЧОХ ОЛАЧАГ Ичласын    со ну и да    Азарба}- чан Распубликасында даалат ба)рамлары Ьаггында масала назардан качирилди. Узуи му-эакиралардам соира инден бала дуиа азарба|чаилылары-иын Ьзмрв'|лик куму, распуб-лика куну, гадынлар куну, оручлуг ба|р#мы, гурбаи 6а]-рамы, иоаруз ба)рамы ва сайр ба|ремлары г«|Д «тмак гарара згыиды. Окт]абрын 28-да Милли Мачлис «з ишини дааам «т-дирмишднр. KYHYH Дунай Турим)анмм баш нааири Суна|ман Дваанр* ал Ирана нкн кун лум расми ;эфари.ин Ниумлары-иа Наср олуимуш матбуат ионфран ында билдир-мишдир км, TypxMja, Иран аа Сурн|а Шимат Ираг даны аазиЦати музакира «тмак учуй хармчи ишлар назирлари сааиЦасинда мушааира : «чмрма|и га-рарв алмышлар. С. Дамирал дамишдир км, Ирам пдрахтымдакы дамы-шыгларын кадмшинда ааааплар Совет Иттмфагыиыи таркм-бииа дахил олмуш распублмкаларын аразияаримдаки мука-гмшалар музакира адилмишдир. Турки|е Ьаиуматимии башчысы журиалистлерин суалларына чаваб аарарак билдирмчшдир ки, Иран аа ТуркЦа ара-сыида Орта Acnja аа Загафгази)« уэаринда иуфуз угруида Ьач бир регебет ^охдур Гыраызыстан празмданти Аскар Ака|аа ^алал-абад аила)атмнда Накими||ат утруида мубарнуада ммллатдахнли мунагишанин башланмасына имкан вермамишдир. Вил«|ати аз улусу ними и дара ат дичина кара витса-президент Феликс Кулаадам бу |ехынлард« таЬмат «лмыш Аким Бакмамат Османов мша бала истиг#мат аармишдир ки, а му и тарафдарлары бутуи аила^атм онуч угруида мубариза1а гал-дырачаглары ила Ьадаламишлар. Бунун ала^дарлары даалат идар*симин*бииасы гаршысыи да митинг аа пикетлерле чаааб аармишлар. ШаЬарда аазиЛатми чиддили^ици мазера алараг аила)ат Соаатинии, даалат ндаресинии аа халг депутат л* рым нм ка ниш ичласым да иштирак «тмак учуй орд]а ка дан Аскар Ак«|аа максимум мезаиет ва тамкинлик кастарарак, мчласа теплашаи-лары инандырмышдыр им, Ьакимийат угруида мубармзаним бу чур комституси)«!« зидд усуллары лабудаи Ьадисаяарим ми-кишафынын «Тачмкчстаи аарнамтына» катиркб чыхарар. Инди шаЬарда сакитлнкдир. PycHjBHMN празмданти Борис Юлтсии окт|абрым 27*да Русн|а Фадарасн|асы Хвричн Ишлар Назир-пм\и колламм)асынын цчласындакы чыхышында мнили гуртулуш чабНасини «фаалиЦатн алканин комс-титусн|асына аа гануиааричмли)ииа зидд олан га|до алынмамыш ташкнлат» кимн бурах маты таклиф ат-мишдир. Борис Jobtcmh костармишдчр ки, милли гуртулуш чаб* Ьвси «гаиуни ЬакимиЦати дввирма]а чагырыр, чамиЦатин са* битли{иии позур, адамларын бир гисмиии башга гмеминим узарина галдырыр». Даалат башчысы «бирбаша та'сир кас-таран фермам» татбиг атмак теклифини ирали сурмуш аа оиун татбигм учуй мес'улийети аз узарина кетурме|е Ьаэыр олдугуну билдирмишдир. Баларусда Ьарби иува сыивгы ма|даиы |охдур аа Ьач вахт олмамышдыр. Бу, республика Мудафиа Наэнрли|ими.ч матбуат маркаэи тарафиидаи варилмиш расми ма'луматда иддиа олумур. Мудафиа Наэирли|инин бв.)аматы ондан ирали калммш-дир ки, сом вахтлар распубликаныи кутлави ииформаси]а аа-сителаримде, масалан, «Радиофакт» програмыида бала хе-барлар |«|ылмышдыр ки, к^а Брест анле)етмним Степин ра|о-иуиун аразнсинда уэун муддат гапалы Ьарби сынаг майданы олмуш, орада нуаа силаЬынын сынаглары качирилмишдир. Бала бир метича чыхарылмышдыр ки, полас^анин ириммг|ас-лы малмараеи]асы ку|а )аралты аа торпаг суларында радма-си)аным сави)|«ларини ашагы салмаг учуй Ьа|ата качирилирдм, Фалостин Азадлыг Тащкилаты ИчраиЦа Коми-тасииии садри ¿асир Эрэфат «Фалостин халгыиы Исрам!? ншталмыларыным озбашыналыгыидан во зоракылыгындан мудафиа атмак» магсаднла БМТ нума)аидаларимин ншгал олунмуш араб араэиларни-да (орлашдирилмасинин зарури олдугуиу билдир* мишдир. J. Эра фат чаршанб* ахшамы куну араб давлатларинин башчыларына, Ьабала БМТ-нин Баш катиби Бутрос Галя^а те’-чилм мактуб кандармишдир. Фаластин ямдеои ¡анидам ракли Фаласгми пробламииии Ьаллиидам ¡ам качмай чаЬд иастармакда иттиЬам атмишдир Чахи)а аа Слоааки)а Федоратив Распубликасы 1993-чу ил {аиварын 1-на качан кача лага о луна* чагдыр. Бу, ЧСФР-ии лага олуимасы Ьаггында федерал Ьакумат тарафиидаи 6е)енилмиш гануи ла|иЬасиним баш маддасиими биринчисинда га)д едилкр Санад алиа парламаитинии калам Ьафта иачирилачак сасси»асында музакира еяуи«чагды]Х Ешары — Сухуми нстигаматннда чабЬа хатти бо|унча бутуи смлаН ноалариндаи ннтонсиа аташ ачылыр. Абхазке Распублмиасымым Руе^адакы салвЬи^атли ну-м#)андасииин матбуат хидматинин факсимил рабита узра РИТА — СвТА-ja аарди]и ме'яумате кара, Курчустамым Ьакумат гошунлары A6xa3Hjaja зираЬли техника аа чамлы гуава |аРмАир, Сухуминин мудафиаскна Ьазырлашырлар. Матбуат маркази ма'яумат аарир ки, Очамчира — Ткаар-чал истигаматиида бир кун арзинда имтанеча да|ушлар «ат-мишдир. Намин ма'лумата кара, Ьар икм тарафдаи алаилар аа {араланаилар аардыр. (Азармиформум аа РИТА — СОТА-иык ма'яуматлары аса-емкда Ьашрлаимышдыр) jiajHp, мудирин муавини вэ-эифэсиндэ. Му дир Г. Гэдим-ли «ез эризэси илэ» чыхыо вэ иJyлyн 1-дан мэшгуллуг мэркэзиндэ иш невбэсиндэ дуруб. Онларын hap нкиси ез пешэсини мукэммэл отлай, тэчрубэли ва принсипи-ал мутэхэссислэрднр. Кэ-лНрлэрини веркидэн кизла-дан кооперативлэр, кичик муэссисэлэр вэ алверчилэр-лэ мубаризэдэ башлары чох агрь^ыб, инди дэ arpHjup. — Hahar эризэ вермиеэн. — дедик. — Jox, мумкун AejM, — fleja о б ил дирди. — Эслиндэ вэзифэ истэмирам. Ихти-сасыма yjfyH иш.тапарам. Ьаглы дыр. Зорэн тэбиб ол-маг. кнминсэ хешу на кал мак мушкул ишдир. Деди-году-дан Jaxa гуртарыр. Эризэ вермэ]энлэр Ьеч дэ чанлары-ны гуртармыр, бэ'зэн беЬтан Ьэдэфи олур, а)агларьтын алты газылыр. Бела факт лар чохдур. Тэч-рубэлн мутэхэссис, агрокомбинаты» директору Вагиф Каримов колхоз садри ишлэ-миш Рагиф Искэндаровла (Арды З-чу сэЬафэдэ) ХАРИЧИ ИШЛЭР НАЗИРИНИН МЭКТУБУ ВМТ. 28 окт]абр (Азарнн-фориув мухбири). Азэрба] чанын харичи ишлэр иазири Тофиг Гасымов БМТ ТэЬлу-кэсизлик Шурасынын садри Ж.-Б. Мериме1э (Франса) кендэрди)и мэктубунда. оиун фикринчэ. Ермэнистан илэ Азэрба]чан арасындакы мунагишанин АТЭМ чэрчивэ-синдэ «Лрадан галдырылма-сы просесинин фэаллашача-гы барэдэ никбинлик учун эсас верэн сон Ьадисэлар Ьаггында* мэ’лумат вермиш-дир. Гасимов гeJд етмишдир: «Бу Иадисэлэрдэн эн муЬу: му. Минск групунун чагьфы шына у]гун олараг. Азэрба]-чан Республикасынын президента Эбулфэз Елчибэ]нн белкэдэ Ьарби эмалиЦатла-рын да]андырылмасына ра-зылыг вермэсидир, бу барэдэ Даглыг Гарабага дайр АТЭМ-ин Минск конфрансы-нын сэдрн чэнаб Марио Раф-фаеллиТэ мувафиг мактуб кендэрилмишдир. Мэн бу ад-дымы мунагишанин тезлик-лэ арадан галдырылмасьшда сон дэрэчэ мараглы олан Азэрба)чан Республикасынын атдыгы хошмэрамлы аддым Ьесаб едирэм». Назир «Минск групу чэр-чивэсиндэ кечирилэн даны шыгларда АБШ-ын нума)эн-дэси. бу )ахынларда белкэдэ олмуш вэ тэрэфлэрин муза-кирэсинэ бир сыра умидве-ричи тэклифлэр тагдим ет-чиш Чек Маресконун ирэ-ли сурду)у )ени тэшэббусу» ге)д етмишдир. Гасымовун деди)инэ керэ. «Ьазырда Азэрба)чан тэрэфи Ьэ.мин тэклифлари диггэтлэ иэзэр-дэн кечирир». Гасымов <Азарба1чанын эввэлкн ними ¿енэ дэ муна-гишэнин АТЭМ принсиплэрн эсасында сулЬ )олу илэ арадан галдырылмасына тэрэф-дар олдугуну билдирмиш вэ бу мурэккэб просесэ тэмкин-лэ. еЬт^атла )анашмагын» зэрурили)ини ге]д атмишдир. Азэрба)чанын харичи ишлэр назирннин мэктубу чэр-шэнбэ ахшамы куиу оурада БМТ ТэЬлукэсизлик Шурасынын рэсми сэнэди кими ¡а)ылмышдыр. ЕРМЭНПРЕСС B9JAHAT ВЕРМИШДИР- Ерменистанын даалат мнфор-маси{а а«сантли|* — Ерман-прасс ба)аи атмишдир ки, «Даглыг Гарабаг Распублика-сыныи ва Ерменмстамыи даалат ц!мРк*тинм тамсия адаи телеаизм}а журив лист лари ок-т|абрыи 28-дан аЧибараи Русщанын талаамзи)# прог-рамларына Даглыг Гарабагдакы ва Ерменмстаи — Азар-ба)чан серЬадм зонасыидакы Ьарби Ьадисалара дайр ре-портажлар хаарма|и хабар- дарлыг га^дасыида бмр Ьафта муддатииа дайндырырлар. Baja мат да да)илмр: Бу аддым о ну ила елагедердыр ки, им-формаси)* талапрограмлары, масала^ «Новости», «Вести», «Итоги» ку)а «Азарииформуи материал ларыиы, Азарба^чаи-даи алыимыш тала«мзи|а рапорт ажлврыиы — бунларда би-ларакдан ¡алан факт лар ее-рилмр — заррача [охламадаи «фире бурахырлар» чавьа хэттнндэ -Ф- Азарба|чак ордусуиук амамфатлары дааам атдмрирпар тарпагларымыаыи душмакдаи тамкзааимасм угруида Азарииформуи фотехроникасы. М9КШН МУДАФИ9 НАЗНРЛН!НННН Р9’!Н БАКЫ, 28 onJo6p (Азар-■иформ). Республиканыя Му-дафиэ Назнрли|нндэ бела Ьес&б едирлэр ки. Ерманис-танын муаНэн даирэлэри ер-мэнн—Азэрба)ч&н    мунаги- шасинин Ьарби }олла Ьэлл едклмэсинэ истигамэт кетур- мушлэр. Газах. Агстафа. То-вуз, Зэнхилан. Губадлы ра-)оиларынын. Нахчыван Мухтар Республикасьтый сэр-Ьад)аны кэндлэринин, Ьабелэ Агдам paJoeynyH )аюа]ыш мант эг зло ринин ермэии си-лаЬлы бирлэшмэлэри тара- £ индэн атэшэ тутулмасаршя у куиэдэк дааам етмэси да б>-иа субутдур. Мудафиа Наг знрл^инин фнкркнчэ. Ермэ-нястам тэрэфи Jyxapu Гарабаг да ез Ь^рби гуввэлэриня артырмага чалышыр. ;
RealCheck