Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 3

Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

  • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
  • Location: Baku, Azerbaijan
  • Pages Available: 1,084
  • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.17+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, October 29, 1991

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.17+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - October 29, 1991, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ 29 oktiarp iwi-ч* ил. *-•- и* 2« ЭКОНОМИКА И ЖИЗШЛЭ K0PYIH 1 h8M МУБАЬИСЭЛИ, ЬЭМ Д8 МАРАГЛЫ ЙДИ втэк шэнбэ Кэнч Тама-шачылар Театрьгаын бина-сында «Биономика и жнзн> гэзетинин республика ичтимаяНэтинэ пре-зентаси)асы (тагдим олунма мера си ми)    кечирилмиш* дир. Тадбири республика кооперативлэр иттифагы* нын Ьамкарлар иттифагы комитэси, «Монарем» елм-истеЬсалат кооперативи вэ Азэрба)чан Халг Биржа-сы тэшкил етмишди. АРАЛ>1Ш: «Економика и жизн» дун)анын эн охунаг-лы ГЕзетлэриндзндир. Игти-садн гезетин тиражы 622 мин нусхади,р. Азэрба)чанда 10 миндэн чох абунэчиси вар. Бу илин август Ьадисэлэрин-дан сопра муст гг и л нашрэ чеврилиб. ...Нврушун апарычысы Азгрба)чан Халг Биржасы-нын Ьэмсгдри Рауф МэЬэр-рвмов гыса мэ’луматдан сон-ра сезу газет и н баш редак-тору, игтисад елмлгри на-мизэди Лур.и Лакутинэ верди. О, гэзетин фзалиПэти, кеч-мнш Советлср Иттифагынын игтисади вэзиНети, базар иг-тисадиПатына кечид барэсин-дэ этрафлы сеЬбат ачды. Ре-дакои)а Ье)’стинин узву, ССРИ малина назиринин муавини, Баш Дввлат Верки Инспекси)асынын рэиси Владимир Род) у шиин елкэдэ ке-дэн ислаЬатлар вэ )ени игтисади бирлик Ьаггында мэ’-лумат верди. Фасилэдэ гонагларла керу-шуб сеЬбЕт етдик. СеЬбэти-миз бу кун кечмиш Иттифа-гын халгларыны нараЬат едгн игтисади бирлн)И|Н та- леЗи баргдэ иди. ССРИ малина назири-нин муавини В. Род)ушкин деди: — блкани игтисади батаг-лыгдан чыхармаг учуй республика лар мугавилэ)э гол чгкмэлидир. Ахы игтисади элагэлэр позулса, республи-каныз нечэ кечиначэк? Дуз-дур, Ьазырда сиз дикэр ,рес-публикаларла икитэрэфли мугавилэлер багла)ырсыныз, амма мгним бунун нас© верэ-чэ)инэ инамым аздыр. Бизи )алныз игтисади б>ирлик хи-лас еда билэр. Авропа елкэ-лэри бирлэшдиклэри Ьалда биз Иттифагы парчала)ы-рыг... — Ахы Авропа Игтисади Бирли)и ила . ЪазырДа бйзэ тгклиф едилэн сазиши е)ни-лэщдирмэк алмаз. АИБ-э дахил олаи елкэлар мустэгил си)асэт )еритмэк, БМТ-дэ тамсил олунмаг вэ нэЬа^ет, езларини мудафиэ етмак гуд-ратина .маликдирлар, — де-]э ЬамсвЬбэтимэ е’тираз еди-ргм. — Оз милли вал)утала-ры, ордулары вар. Амма:бизим игтисади бирликда мэр-кеэчилик в© си) ас и бирлик ме)ли даЬа кучлудур... Таэссуф к», назир муавини бизим муддэаларла разы-лашмады...    1У- СеЬбэтимизи газет и н баш редактору ^ри Jaкyтинлэ да вам етдирдик : — Элбэтта, игтисади бирлик Ьаггында мугавила)© гол чакиб-чэкмэмэк 11эр бир суверен девлэтин вз ишидир. Анчаг зэннимча, бела бир игтисади мугавилэ вачибдир. Маи мугавилэ)» кетма)ан девлэтлари баша душурэм. Бу саявддэ ишланмэли чэ-Ьетлар чохдур. Эн асасы одур ки. игтисади бирлик Ьаггын-да мугавиледэ си)асзт игти-сади)}аты устал а) ир. Одур ки, бирлиеда отуруб буиу сырф игтисади мугавила1а чевирмали)ик. Гонаглар охучулары ма-рагландыран суаллара ча-ваб вердилар. Онлардан би-ри нин суалы даЪа чох мараг догурду: «Бу кун «тахта манат» мэзеннэдг« душуб. Ру-си)адан кэланлар иса бу пул-ларла республикамыздан мух-тзлиф маллар алыб апарыр-лар. Белаликла, биздэ хе)ли ги)метгсиз кагыз )ыгылыр. Бсс бу пулларын тале) и нечэ олачаг? Руси)а Ьеиумати бунларын кери кетурулзчэ-)ина зэманэт верирми?» ССРИ мали))э назиринин муавини В. Р од) ушкин ии чавабы гыса олду: «Игтисади бирлик Ьаггыида мугави-лэ)о гол чэкин!» Кечмиш ССРИ-нин индики мали)) а назири муавининин азачыг ултиматум характер-ли бу гыса чавабы могбул са)ы.лмады. Ахы бу кун Ру-си)а ез манатларыны ни-шанламаг вэ белэликле, эс-линдэ ез вал)утасыны )арат*. маг фикриндадир. Керунур. Али Советимиз бу месэлгни музакирэ етмэли, мувафиг тэдбирлэр Ьазырламалыдыр. ВаЬид ЭЗИЗОВ, «ХГ»-иия мухбирн. Керуш замены... Фото Ч. Ибадовундур. КЗРКИНЛИК ЛАВАН ЕДИР ДГМВ-1ДЭ вэ республика- нын Ермэнистанла ЬэмсэрЬэд ра)онларында каркинлик азалмыр. Азэрба)|ча1Н Дахи-лн Ишлвр Назирли)индэ Азарннформун мухбирина ашагыдакы мэ’луматы вер-мишлэр: Левлах—Лачын автомобил Joлунда, Зэримбах адланан )ерд&, окт)абрын 27-дэ Шу-шадан Хочалы)а кедэн авто-машын атэшэ тутулмушдур. Лараглыларын атгши алтьгн-да машьгны да)андырмага мэчбур олмуш суручу киров кетурулмушдур. Газах pajoHynaa бутун кун арзинда Ерманистанын , Но-. jeM6epjaH pajoHy тэрэфдэи долудагыдан топлардан вэ «Алазан» типли ракетлэрдзи Лухары ва Ашагы Эскипара, Мазамлы кэндлэрн атэшг тутулмушдур. Эслинда бутун кун эрзин-дэ Ерманистанын Корус ра-jOHy тсрафдэ,н Губадлы ра-joHynyH Элигулуушагы кэн-ди артиллери)а топларындан вэ нричаплы пулем)отлардан атэшэ тутулмушдур. Ики ев дагыдылмышдыр. Бу дгфэ зэрэрчакэн олмамышдьф. (Азаринформ). ВЭ’ДЭ ХИЛАФ РОСТОВДАКЫ ЧИНАЛЭТИН АРХАСЫНДА НЭ КИЗЛЭНИР? ЧЫХДЫЛАР ГАЗАХ (мухбиримиздэн). Га)маглы «эндиндэ )аша)ан механизатор Балакэдэ Ьачы-)ев cohop тездэн ДТ-150 маркалы тракторун суканы архасына а)лошиб совхозун экин )ерини шумламага )ол-ланды. Лакии кунортаЛа гэ-дэр ишлг)э бнлдн. Саггаллы «гонаглар» Но)ембер)ан ра-)онунун Бердеван кэнди то-рафдгн пе)да олуб трактору ел© кечирмгк истэдилэр, сонра онун )аначаг бакыны партлатдылар. Трактор од ту ту б )анды. Балакэ|Да каби-нэдан )ера тулланды, гулдур-лар ону )ахала)ыб киров кету рдулэр. Кэнд чамааты езу-ну атышма)а )етир£ндэ бир котан галмышды, бир да ха-ричи маркалы автоматын хе)ли кнлизи... Ьэмин кун ермэнилэр Воскепар кэндиндэн Ала-зан ракетлэри ила Ашагы Эскипара кендини дэ атэ-шз тутублар. Хошбэхтлик-дэн елум-<итим олма)ыб. Бу Иадисглар базар куну баш весиб. Бир кун аввол иса Ичеван ра)онунун Kaj-наван i е сгбас пн .э сэрИэддо гу-1дурлуга сом го)маг барэ-дз данышыглар кетмишди. Гоншуларымыз бу дэфэ дэ* вэ’дэ хилаф чыхдылар. АЗЭРИНФОРМДАН: Газах ра)онунун Ерманис таила сарЬэд)аны зонасын-да каркинлик за иф л эмир. Бурада )ерлэшэн 17 кандин сакинларинин чоху ишэ гор-ху Ьисси ила чыхырлар: ер-мани )араглыларынын атзш лзрини. )ахуд басгынларыны hap ан кезлэмэк олар. Газах PaJOH ДИШ рэиси-нин муавини подполковник М. Ба}рамов де)ир:    Киров кетурулмэси Нал,лары арт-мыщдыр. Бу )ахынларда ер-мэни )арагльилары Ком ар л и кандинин сакини Лолчу Османову тутмушдулар. Сон радан ону бизим тутдугумуз ермзни )араглысы илэ бе)ук чатинликлз дэ)ишэ билдик Икинчи Шыхлы кандинин сакини Чавид Аббасов )ал ныз хошбэхт тасадуф узун дэн эсирливдэн гачмышдыр. Ермэнилэр hap ики кирова ишкэнча вермиш, узун муд д-эт соргу-суала тутмуш, де) мушлэр. «Полковник В. Блахотинин гатиллэринин архасында Ер-мэнистанын )уксэк вэзифэли росми шэхслэри да)аныр...», «Загафгази)ада е'лан едил-мэмиш перспективсиз му-Ьарибэ)э чэлб едилэн дахи-ли гошунлар орадан дэр-11а л чыхарылмалыдыр...» — Ростов да терэдилмиш тер-рорчулуг акты илэ элагэдар апарылан тэЬгигатын ке* дишинэ Ьэср олунмуш мэт-буат конфрансында белэ бэ-)анатлар сэслэнмишдир. «Извести)а» гэзетинин (19Ф1-чи ил, № 90) «Хе)ри))э е'з'аМй))эсинэ. влдурмэк учун» сэрлевЬэли )азысын-да кестэрилирди ки, апре-лин 8-дэ сэЬэр тездэн Рос-товун мэркэзиндэ ССРИ Дахили Ишлэр Назирли)и Шимали Гафгаз вэ Загаф-гази)а узрэ дахили гошунлар идарэси рэисинин муавини полковник В. Блахо-тин ез гапысынын агзында идарэ машынына э)лэшэн ними автомат атэши илэ гэтлэ )етирилмишдир. Суручу )араланмыш, Гатил ара дан чыхмышдыр... Тезликлэ террорчулар 1эбс едилдилэр. Онлардан ¡гчу Степанакерт сакини, бири )ереванлы. бири исэ зостовлудур. Чанилэр силаЪ-ла ела тэчЪиз едилмишди-лэр ки, куллэлэри боша чыхмасын. Онларда Чехо-Словаки)а истеЪсалы олан ики «Скорпион» автоматы, гумбара, оптик нишанкаЪлы туфэнк, узагдан идарэ едилэн партладычы гургу, елек-трик детонаторлары вар иди. Тэ11гигат ашкара чы-хармышдыр ки, чина)эткар-лар гэсдин мухталиф ва-]эиантларыны ишлэ)иб Ьа-зырла)ыблармыш. 0зу дэ гэс- . дин об)екти Блахотин )ох, • онун рэиси кенерал Сафонов имиш. ТэЬгигатын кедишиндэ Девлэт ТэЬлукэсизли)и Ко-митэсинин ишчилэри бир сыра суалларла гаршылаш-мышлар. Ьэрбчилэрин дэ гаршысына аз суал чыхма-мышды. Девлэт тэЬлукэ-сизли)и ишчилэри вэ Ьэрб-чилэр элдэ етдиклэри ин-формаси)аны журналистлэр-лэ белушмэк гэрарына кэл-мишлэр, Белэликлэ, мэтбуат конфрансына кечэк. ...Бизэ мэ‘лумат вермиш-лэр ки. террорчулуг актыны 11э)ата кечирмиш )араглы-лар Ьэлэ март • а)ында Je-реванда тутулмуш вэ онлардан )ухарыда адлары чэкилэн сила!1лар тапылмышдыр. Лакин сонра онлар... бура-хылмышлар. Ьэтта силаЬ-лары вэ де)уш сурсатыны эллэриндэн алмамышлар. Ке-рэсэн ни)э? Чина)этин алтынчы ишти-ракчысы олан 17 )ашлы рос-товлу Г. Бородкина илэ элагэдар бир нечэ суал ме)дана чыхмышдыр. ТэЬгигат ашкар етмишдир ки, бу гыз фа!ш-шэликлэ- мэшгул олмуш, тер-рорчулара гошулмущдур. О, кенералын Ьарада )аша-дыгыны е)рэнирмиш. Полковник В. Блахотин гэтлэ )етирилдикдэн сонра Г.'Бородкина )оха чыхмыш. сон-ралар Лереванда тапылмышдыр. Ростовдан верилэй. мэ’лумат эсасында Ермэ-нистан милиси ону Лереванда Ъэбс етмишдир. Ики эмэн-даша Бородкинаны Ростова кэтирмэк тапшырылмышды. ТэЬгигаты апаранлар хусу-си олараг ге)д едирлэр ки, бундан )алныэ Ермэниста- нын Девлэт ТэЬлукэсизлн-)и Комитэси вэ Дахили' Ишлэр Назирли)инин мэЬ-дуд са)да )уксэк вэзифэли ишчилэринин хэбэри вар иди. Сонра исэ д^унлэр зэнчири кэлир. Республика Девлэт ТэЬлукэсизли)и Комитэси рэиси муавининин минди)и машыны аеропор-та зорла бурахырлар. СилаЬ-ланмыш бе)ук бир дэстэ мул-ки шэхс исэ сэрбэст сурэт-дэ аеропорта дахил олур. Онлар тэ))арэ)э галхырлар. Ростовдан Ермэнистан Девлэт Тэ11лукэсизли)и Комитэси ишчилэринэ кендэрил-миш вэ Ьансы )олла исэ бу адамларын элинэ кечмиш фотошэклин кемэ)и илэ Бородкина тэ))арэнин са-лонунда тапылыр. Гыз ез хиласкарларыны дэрЬал та-ны)ыр. Ону (Бородкинаны муша)иэт едэн ростовлу орган ишчилэри илэ бирликдэ) тэ))арэдэн чыхарыр вэ Ьан-сы )олласа лап тэПарэнин ганадлары алтына кэлиб чыхмыш машына миндирир-лэр. ДаЪа сонра муша)иэт-чилэри бурахыб, Бородкинаны апарырлар... Сонралар мэ’лум олмуш-дур ки, бу сэЬнэни халг депутаты Зори Бала)ан вэ Ермэнистан мулки авиаси)а ширкэтинин рэиси кэнардан се)р етмишлэр. Чох кэрэк-ли шаЪид олан Г. Бородкина тэЬгигатчыларын элин-дэн алынандан сонра Балаян вэ мулки авиаси)а ширкэтинин рэиси тэИарэнин са-лонуна кирмиш вэ габагда-кы ¿ерлэрдэ отурмушлар. Бу фактлар вэ мэтбуат конфрансында кэтирилэн ди-кэр дэлиллэр тэ11гигаты апа-ран група белэ бир нэти-чэ чыхармага имкан верир: •террорчуларла Ермэниста-нын рэсми структурлары арасында элагэ вардыр. Рес-публиканын эразисиндэ ис-тинтагын кедишинэ исэ мил-лэтлэрарасы мунасибэтлэ-рин низамланмасыны истэ-мэ)энлэр мане олурлар. Эввэллэр ге)д едилди)и ними, террорчуларын «Ама-рас» хе)ри))э чэми))этинин е’зами))э вэрэгэлэри тапылмышдыр. Бу чэми))эт Ермэнистана кэлэн Ьумани-тар )ардымын белушдурул-мэси илэ мэшгул олур. Онун мэркэзи Степанакертдэдир. Полковникин гатили Ьэмин чэми))этин Лереван филиа-лында суручу ишлэ)ир. «Ама-рас» бу гэтллэ элагэси ол-мадыгы барэдэ Ьеч бир бэ-)анат вермэмишдир. Мустэн-тиглэрин билдирди)инэ ‘ | ке-рэ, чэми))эт наркотиклэрдэн вэ эхлагсыз гызлардан Истэ-диклэри гэдэр истифадэ едэн террорчулара кулли мигдар-да пул кендэрмишдир. «Ама-рас»ын рэЬбэрлэри мустэн-тиглэрлэ керушдэн бо)ун га- мушдур. 174 адам )аралан-мышдыр. 451 вэтэндаш ел-муш, 557 нофэр мухтэлиф Japa алмышдыр. Лаша)ыш мэнтаргелэри Jy3 дэфэлэрлэ атэшэ тутулмушдур. Бура-дакы иткилэр америкалыла-рьш «СэЪрада туфан» эмэ-ли))аты. заманы вердиклэри итки)э тэгрибэн бэрабэрднр. Загафгази)ада муЬарибэ 4-чу ил дир ки, давам едир. Ган текулур. А. Куликов ха-тЫрлатмышдыр: бу ра)онда февгэл’адэ вэзи))эти ССРИ дир. Лакин ССРИ Али Со АЗЭРБА1ЧАЯ РЕСПУБЛИНАСЫНЫН НАЗИРЛ8Р КАБННЕТИНД8 ДГМВ-дэ вэ бнтшпик ра-Jонларда февгэл’адэ вэои)-J8T Хрусту нэгли))ат невл^-ринин «шин» поэмушдур. Нэ-тичадэ вила)етин вэ бити-шик ра)онларын аээрба)чан-лы кандлв(ри тэчрид олунмуш, эрзаг мэЬсулларынын, дава-дэрманын вэ динар чох зэрури материалларын да-шынмасы пислэшмишдир, aha-линии кедиш-калишинин таЬ-лукэсизли)и тэ'мин едил-мир. Буна керэ дэ Азарба)чан Республикасынын Назирлар Кабинета ез гэрары илэ Азбравиахетт консернинэ тапшырмышдыр ки> Агдам-ла ДГМВ-нин Азэрба)чан ССР Назирлэр Советнннн 1990-чы ил 22 феврал та-рихли 82 немрэли гэрарын-да MyeJjaH едилмиш JauiaJbiui мгнтэгалэри вэ битишик ра-)онлар арасында МИ-8 вер-тол)отлары илэ Ьава рабитэ-си тэшкил етоин. Азерба)чан Республикасы-нын малн))э назиринэ (Б. Ч. Гара)ев )олдаша) тапшырыл-мышдыр ки, ДГМВ ра)онла-рында вергол)от рабитзсинин Ьаггынын едэнилмэои учун hap ил Азгравиахэтт кон-сернинз 2,8 мил)он манат вэ-саит а)ырсын. ТаЬирэ Энбэр гызы ТАЬИРОВА Танынмыш cHjacH хадим вэ елм хадими, бачарыглы тэш-килатчы. Азэрба)чанын халг тэсэрруфатынын. елминин вэ мэдэни)]этинин инкишафына бе)ук тэЪфэ вермиш шэхс олан ТаЪирэ Экбэр гызы Та-Ьирова узун сурэн агыр хэс-тэликдэи сонра 1991-чи ил Октябрин 26-да 78 )ашында вэфат етмишдир. ТаЬирэ TahHpoea 1913-чу ил но)абрын 7-дэ Туркмэнис-танын Ба)рамэли шэЬэриндэ анадан олмушдур. Азэрба)-чан CaHaJe Институтуну би-тирдикдэн сонра республика-мызын нефт сэна)есиндэ иш-Ломишдир. 1940—1942-чи иллэрдэ Азэрба)чан Елми Тэдгигат Нефт Институтуну н директору олмуш, сонра исэ 1949-чу илэдэк Азэрба)чан КП МК-нын нефт сэна)еси ше’бэсинэ башчылыг етмишдир. влкэнин вэ республика-нын бу мурэккэб деврундэ Т. Э. ТаИированын тэшкилат-чылыг исте’дады езуну пар-лаг шэкилдэ кестэрмишдир. BeJyK Вэтэн муЬарибэсиндэ совет халгынын газандыгы гэлэбэдэ онун да ролу олмушдур. Онун фэдакар эмэ)и елкэнин муйарибэ нэтичэсин-дэ дагылмыш халг тэсорру-фатынын тезликлэ бэрпа олунмасы ишинэ кемэк етмишдир. 1943-чу ил дэн 1953-чу илэдэк Т. ТаЬирова Азэрба)чан Нефт вэ Ким)а Институтунда елми ишлэ мэшгул олмуш. е)ни заманда Азэрба)чан СулЬ Комитэсинэ башчылыг етмишдир. 1953-чу илдэ о, Азэрба)чан Ьгмкарлар Итти-фаглары Шурасынын сэдри вэзифэсинэ сечилмишдир. Бу. респуб^тиканын бе)нэлхалг элагэлэринин хе)ли кениш-лэнди)и девр иди. Т. ТаЬиро-ва да 1955-чи илдэ Лозанна-да (Исвечрэ) кечирилэн бе)-нэлхалг гадынлар конгресин-дэ иштирак етмиш, сонра совет парламент нума)эндэ hej’aTHHHH узву кими Чехо-Словаки)ада (1955-чи ил). Белчикада (1956-чы ил) олмушдур. 1957-чи илдэ о, Азэрба)чан Елм вэ Техника Комитэсинин сэдри олмуш, 1959-чу и-тдэ исэ республи-канын харичи ишлэр назири тэ')ин едилэрэк 1984-чу илдэ neHCHjaja чыханадэк бу вэ-зифэдэ ишлэмишдир. EJhh заманда ТаЬирэ ТаЬнрова 1963-чу и л дэн 1968-чи илэдэк Азэрба)чан Назирлэр Со-вети сэдринин муавини олмушдур. Харичи cHjacoT ида-рэсинин рэЬбэри кими Т. Та-Ьирова Азэрба)чаны Совет Иттифагынын харичи cnJacaT фэалиПэтинэ чэлб етмэк вэ-зифасинин Ьэ)ата кечирилмэ-синэ фэал кемэк етмишдир. Онун БМТ Баш Мэчлисинин 13:чу, 23-чу, 30-чу сесси)а-ларында сэриштэли чыхыш-лары. совет нума)эндэ heJ’aT-лэринин тэркибиндэ Ьиндис-гана. Bnp.waja, Индонези)а-ja, Эфганыстана, Туниса вэ Элчэзаирэ сэфэрлэри респуб-ликамызын бе)нэлхалг нуфу-зуну артырмышдыр. ‘ Онун рэЪбэрл^и илэ Ьэм нефт вэ KHMja саЬэсиндэ, haM дэ дипломати)а саЬэсиндэ милли кадрларын исте'дадлы нума)эндэлэринин бутев бир наели )етишдирилмишдир. Т. ТаЪированын хидмэтлэ-ри Ленин ордени, алты Гыр-мызы Эмек Ба)рагы ордени, Шэрэф Нишаны ордени, Халг-лар Достлугу ордени илэ вэ дикэр 1юкумэт мукафатлары илэ ге)д едилмишдир. Азэрба)чан халгынын ис-те’дадлы Гызы ТаЬирэ Экбэр гызы ТаЬированын парлаг ха-тирэси гэлбимиздэ даим ja-ша)ачагдыр. А. Н. Мутэллибов, Е. М. Гафарова, Ь. Э. Ьэсэнов, Т. К. Исма)ылов, Ь. М. Садыгов, Е. J. Canajee, 3. Н. Верди-)ева, X. М. Ьаснлова. тар.,    дтк рэьбэрлэри thjam кунлэриндэ чырырлар. Мэтбуат конфрансынын икинчи Ьиссэсиндэ дахили гошунларын забитлэри, пра-поршиклэри вэ эскэрлэри иштирак етмишлэр. ССРИ ДахиЬи Ишлэр Назирли)и дахили гошунлар идарэсинин Шимали Гафгаз вэ Загафга-зи)а узрэ рэиси кенерал-ма-)ор А. Куликов мэтбуат кон-франсыны ачараг дахили гошунларын Загафгази)ада верди)и иткилэри кестэрэн диаграмлары вэ чэдчфплэри нума)иш етдирмишдир., Е’лан едилмэмиш перспективсиз муЬарибэ башланандай бэри бурада 86 Ъэрби гуллугчу вэ милис ишчиси Ъэлак ол- ветинин бурада даими нума-)эндэлэри* )охдур. Сабит гы-чыгландырычы олан гошун бу рекионда Ъэр ики тэрэф-дэн силаЬлы дэстэлэрин му-Ьасирэсиндэ галмышдыр. Мэркэз вэзи))эт узэриндэ нэ-зарэти бутунлуклэ итирмиш-дир. Е’лан едилмэмиш му-Ьарибэ)э чэлб олунмуш дахили гошунлар тэкчэ итки вермэклэ галмыр. Бу вэзи)-)эт Ьэрби гуллугчулара по-зучу тэ’сир кестэрир. Ке-нуллу эскэрлэр тэрхисолун-ма илэ баглы сэнэдлэрин Ьа-зырланмасыны кезлэмэдэн ордудан гачырлар. Артыг )уздэн чох де)ушчу ^ачыб кетмишдир. Онлара де)ирлэр ки, ушаглар, сиз Ъэрби бор-чунузу )еринэ ¿етирирсиниз! Л^кин рисгин Ъеч олмаса Ьаггы едэнилмэлидир. Ким-дир онлар? Бе)нэлмилэлчи гэЬрэманлар? Вэ )а... Дахили гошунларда хидмэт едэн-лэрэ )араланмагла баглы чох кичик мигдарда компен-саси)а верилир. Забитлэрин чохунун мэнзили )охдур, мэ-ишэт шэраити писдир. ПаГ тахта кетмэк учун верилэн ? е’зами))э пулу Ьэрби эмэли)-)атларын кечирилди)и ме)-дана кетмэк учун верилэн-дэн... 3 манат чохдур. Била* васитэ де)ушдэ иштирак едэн забитин маашы ону )охла-)анларын маашындан аздыр. Ганунлар ела )аэылыб ки. мэсэлэн, елдурулмуш полковник В. Блахотинин аилэ-си Ьеч бир пенси)а алмыр. Кенерал А. Куликов де-мишдир: «Бурада Ьэрби гув-вэнин иштиракы Ьеч нэ Ьэлл едэ билмир. Бу муЬарибэ персйективсиздир. Бурада галиблэр олма)ачаг. Тэрэф-лэр бизим архамыздан бир-биринэ эл атырлар. Биз белэ Ьесаб едирик ки, га)нар негтолэрдэки гошунлар чы-харылмалыдыр. Железно-водск керушунун кестэрди-)и ними, бэ’зи си)асэтчилэр бу фикрэ тэрэфдар де)ил-лэр. Лакин бурада проблем-лэри 1алныз си)аси )олла Ьэл)г етмэк лазымдыр. Ва экэр биз орадан чыхыб кет сэк, халг дэрЬал баша ду шэчэк ки, онлары гаршы дурма)а мэчбур едэн ким лэрдир. Гошун олмаса, он лар данышыглар столу1 ар хасында даЬа тез э)лэшэр-лэр...» Мэтбуат конфрансында бир чох Ьэрбчи чыхыш етмишдир. Онлар билдирмиш-лэр ки, полковник Блахотинин террорчулар тэрэфин-дэн елдурулмэсини гануна-у)рун са)ырлар. Бу Ьэлэ Ьа-расыдыр, . гошунлар Даглыг Гара^гда нэ гэдэр чох галса,.., тёрроризмин кетдикчэ кеыишлэнмэси еЬтималы да артачагдыр. /    • и,    В.    ВУТ# «Известн)&»нын хусуси мухбирн. ррстов-дон «Извести)а». 25 окт)абр 1991. МОСКВА МУЧАЬИДЛЭРЭ ИНАНАЧАГМЫ? Базар куну ИРНА Акент-ли)инин Исламабаддан верди)« хебэрэ керэ, Эфганыс-1йЕИ му^алмфэтиниН' «кечй'Ь” Ьекумэтинин» башчысы Сиб-гэтулла Мучэддиди билдир-мишдир ки, «Эфганыстанын Ислам Чгми))ати» тэшкила-тынын лидери БурЬансдднн Рэббани башда олмагла еф-ган мучаЬидлэринин нуфуз-,лу нума)©ндэ Ье)’эт« бу Ьзф-тэ Москва)а )ола душзчБ«-дир. Онун деди)и1Гэ керэ, нума)эндэ Ье)'эти кэлэчзк Эфганььстан Ьекумэтинин Совет Иттифагына душмэнчи-лик мунасибэти бэслэмэ)эчэ-)инэ совет рэЬбэрли)ини инан-дырмага чалышмалыдыр. С. Мучэддидинин фикринчэ. белэ олдугда ССРИ рэЬбэрлэ-ри Эфганыстан проблеминин »низама салынмасы )оллары-нын ахтарышында мучаЬид-лэрин мевге)и!нэ тэрэфдар чыха билэрдэр. «Кечид Ьекумэтинин* башчысы ге)д етмишдир ки. о, Исламабадын мучаЬидла-рэ кемэк кестзрмзсинэ керэ Пакистана ез миннзтдарлы-гыны билдирир. Бунунла белэ, С. Мучэддиди «Пакиста-нын а)£ы-а)ры Ьарбчилзри-нин» эфганларын дахили «шларинэ гарышмасына е’тираз едир. Бунунла элаггдар олараг С. Мучэддиди «Эфганыстан Ислам Парти)асы-нын» лидери Гу.лбэддин Ьик-мэт)арын тутдугу мевге)э ез тангиди мунасибэти,ни бил-дирмищдир. Г. Ьикмат)ар Эфганыстан проблеминин Ьаллинэ пакистанлыларын м ум кун Гэдэр даЬа кениш шэ-кидд© чэлб олунмасына чан атыр. ССРИ респу бл икала рара-с ы тэЬлукасизлик хадмэти рзЬбэринин биринчи муавини Анатоли AлeJílИкoв чев-рилиш деврундэ таЬлукэсиз-лнк гошунлары белмэлэри-нин вэ ССРИ Девлэт ТэЬлу-касизли)« Комитэси гошунла-рынын вэзифэли шэхслэрн-нин фэали))этинин тэЬгиги )екунларына Ьэср олунмуш МЕтбуат конфрансында де-мишдир: «Истинтагын кедишиндэ елде олунмуш мате-риаллар субут едир ки, ССРИ ДТК-нын рЕЬбэрли)и девлэт чеврилишинин Ьазыр-ланмасында вэ hajaia ке-чирилмэсиндэ фэал иштирак етмишдир». ДТК-нын хусуси комисси-)асыиа башчылыг едэн А. Але)ников демищдир ки. ко-^цо0>))аиын топладыгы ма- териаллар РСФСР-ин девлэт KOMHccHjacbiHa верилмишдир. О демишдир ки, тэЬгигатын кедишиндэ ССРИ ДТК нын кечмиш сгдри В. Кр)учко-вун гасддэ 6i та васитэ иштирак етмэси факты тесдиг олунмушдур. Але)никовун деди)инэ кора, Кр)учковун биринчи муавини — кене-рал-полковннк В. Грушко да чеврилишин билавасит© иш-тиракчысы олмуш вэ гвсдчи-ларин ниИэтинин Ьэ)ата ке-чирилмэси учун чох муЬум кестаришлэр вермишдир. Комисси)а ССРИ Прези-дентинин Форосдакы багда информаси)а блокадасьша алынмасынын вэ чисман тэчрид олунмасынын тэфсила-ты Ьаггында мэ’луматлар эл-дэ етмишдир. Алеников демищдир ки, {,.бу тэдбирдэро кенерал-полковиик Г. Anejee рвЬбарлик етмишдир. МэЬз онун эмри илэ сэрЬэдчилэр дэстеси вэ сэрЬэд кешик кэ-милэри бригадасы муЬафизэ хидмэти«ин рэиси J. Плеханова вэ онун муавини В. Ке-н ера лова табе едилмиш, Ьа-белэ Президентин багында ‘рабйтэ васиггэлЕри кэсил-мишдир. ССРИ ДТК-нын мэркэзи апаратынын бир сыра бел-мэлэриндэ апарь’.лмыш тзЬ-гигатын кедишиндэ эмоли)-)ат-ахтарыш феали))этини тэнзим едэн норматив акт-ларын кобудчасына позулма-сы фактлары, РСФСРии халг депутатлары вэ вэзифэли шгхслЕри барэсиндэ хусуси гуввэлэрдэи вэ васитэ-лэрдэн истифадэ олундугу муэ))эн едилмрщдир. Ф0ЛЭСТИНЛИЛ8Р Y4YH MYhYM ДАНЫШЫГЛАР Исраилин ишгал олунмуш J. Эрэфат ге)д етмишдир демишдир:    <    ИСтэр    эразидэ эразилэрдэ мэскэнлэр тикин- ки, экэр Исраил данышыг- (Фэлэстиндэ ситан тисини давам етдирмэси Ja- лар деврундэ мэскэнлэр ти- ге)ди), истарсэ да ондан на хын Шгргда вэзи))ети низа- килмэсиндэ тэ’кид едэ^э, нарда олан hap бир Ф^юс-ма салмага дайр тезликлэ «фглэстинлилэрэ вэ ерзблэ- тинли Фэлгстин Азадлыг Мадриддэ башла)ачаг даны- рэ бу данышыгларда ишти- Ташнилатыны вэ шыглар учун асас тэЬлукэ- рак етмгк чатин олачагдыр». халгыны тэмсил ед“р». «ин дир. Буну Фэлестин Азад- Бунунла белэ о кестэрмиш- депендент» гадетшшн фик- лыг Ташнилаты Милли Ич- дир ки, гаршыдакы конфранс    Нш/, nÍi-м-кла^í о iэетин ну- LViMUTnruuuH гаппи Та-    ..    НИ ИШЛЭТМЭКЛЭ Ч^ЭЛЭСТИН ну фм,астин;шлэр учун чох V Majanja Ье)'этинин тэркибн лент. гаетиндэ лэрч олу"^н    Ьумдур    барада Исраилин hap Иансы мссабибэсиндэ демишдир. О    ФАТ Милли Ичраи^э Ко-    «гадаганларынын» мумкун- кестэрмишдир: «Онлар кун- митгсинин сэдри кестэрмиш- лу)унэ )ол вермэмэк дЦГ бизРим торпаглары- дир ки. онун башчылыг ет- тиндэ олмувдр. Лакин ар- клоноиипюп Тй-пик- ди)и тэшктатын ку)а Мад- * тыг м\са!шбэдэн сонра ис мыза ]и)элэнирлэр. Тезлик    J данЬ1ШЬ1гларыида ИШТИ-    раил билдирмишдир ки, уч лэ Ьаггында данышыглар    £ак едэн ф2Лэстинлилэрэ    нэфэр Фэлэстин мушавири- апармаг мумкун ола билэчэк    «нэзарэт етмесиидзн* да-    нин Мадрида учмасына им срази галма)ачагдыр*. нышмаг дузкун де)илдир. О. кан вермир. Мусиги С9двлары алтында асжар аддымлары сасламмр. На гадар ки, орду мр, парад да галаиаг. 7 HojaópAa олмаса Дв» башга бир 6в1рамда..,    íCMTAl 5Ц Ьэрби оркестр парад хэттиидэ.    2%т    ’* ««Кама+Т ул пан» ДЕМЭКД] Окт|абрын 30-да Забмтмр «мша* (С»мад Вургуи иучаси, 12) наев*™ алгы-сатгы иачирнлачакдмр (кмриш гтулсуадур). БУРАДА СИЗ СЭРФЭЛИ ГШМЭТЭ адм ммсмардаи тутмуш тахта-шалбаиа нммм, куркдан тутмуш мтомобила кими кенмш чвшмдли Нар чур халг истаНлакы маллары алыб ва сата биларсмииа. Биржада алгы-сатгы — Нар Нафтании III куилари качмрмлир, Ара|ыш учуй 93-18-54 ва 69-04-61 иамрали телефон пара зенк вуруи. ТЭЛЭСИН! Ф1РСЭТИ ЭЛДЭН ВЕРМЭЛЛК ;
RealCheck