Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 2

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - October 28, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ Г83ЕТИ 28 ОКТ1АБР 1992-Чм ИЛ. -Ф-,М*202 Куя7Я х в б эр л вря ШЭКвР ЧУГУНДУРУ ИРАНА ИвНДвРИЛМИШДИР Шоки рв]онунун тесерруфатларындв )втишдирилмиш ^ша-» кео чугундуру Ирвныи Персвбад шаНериндэки звводда • мал е^лткдир Швквр чугундуру бу кун е.томашынларла гон-шу влка|э кандерилмишдир. ¿еряи мутехассислэрин фикринче, шаквр чугундуру ис-таЬсалы игтисвди чеИвтдан сврфалидир. Калан ил Р*!*1*** онун вкин саНалари ики дафа артырылачагдыр. ¿ахын кэ-пачакдэ бурада швкар «'малы эааоду тикмек нвзарда туту лмушдур. НОМИССИМЛАРЫН БИРКЭ ИЧЛАСЫ Милли Мечлисин игтисвди си]асвт, будила нвзарвт- аз еосиал си]асат комисси]вларынын бирка ичлвсында «Сыгор- ?:Гг«ид1. АеарбеН.н Р.епублик.сы г.„унунук л.1иН.сн «у.акира едилмишдир. Гв|Д олун«ушдур ки с«орт.нын умуми, игтисвди, Ьугуги вв твшиилвти 7^“;; “ТЗн вдэи 6у гвнун »Ьмвтквшлврин сабит Ь»|вт , с»1И)1»'ин“н та'ми» олунмасына, хвлг твсарруфатмиын инкишафынв ка-мак кастврачзкдир. Чыхыш аданлар ганун лфНаси барэда ирад ва таклиф-лзрини да билдирмишлар. Санад узаринда иши дааам ет-дирмак учун акспарт трупу |арадылмышдыр. Бу трупа та -шырылмышдыр ки, Намин иши бир Нафта)а баша чатдырыб ла|иНани Милли Мачлиснн музакирасина версии. КЭНД ТЭСЭРРУ^ТЫ: ИСЛАЬАТЛАР НЕЧЭ КЕДИР! Окт]а6рын 26-да Азарба]чан Республикасынын Али Сова-тинлэ кэнд тасарруфатыида апарылан мсяаЬатларын aaaHj-¡.тина Ьэср олунмуш мушааиро к.чирилмишдир^ Муша.и. рани Али Сонатин сдринин биринии муалинн Тамерлан Га- ра)Э* апармышдыр. Ге!д олунмуш дур ки, аграр саЬада ислаНатлар к^ирил-мэси учун Милли Мечлис торпат мачалласи, «Кандлв (фер-мар) тасарруфаты Наггында» ганун габул етмишди|». «Торпа г аеркиси Наггында» ганун ла)иНаси Наэырланмышдыр. Канд Тасарруфаты ва Эрзаг Наэирл^и бу санадлара муаафиг олараг бир сыра норматив актларым Назырлаймасыны баша чатдырмыш, Наэирлар Кабипати онлары тасдиг атмишдир. Белаликла, канд тасарруфатыида ислаНатлар качирилмэси учун гамучааричилик баэасы ¿арадыпмышдыр. Бунунла бала, мушааирада де|илди)и кими, сон )арым ил арзинда бу истигаматда эслинда конкрет иш карулмур. ¿ер-лардв колхоз аа соахоэларын кэлачак талв)и аа квндли тв-сарруфатларынын пврспвктиалври барасиндв а)дын фикир |Охдур. Бу да мвс'улиЦатсизлик «в чвшгынлыг |арадыр. Колхоз аа соахоэларын вмлакы дагыдылыр, качд твсарру-фаты ишлэринин вахтында карулмаси та'мич едипмир. маИ-сул истеИсалы ва тадаруку *е)ли азалмышдыр. Бутун бунлар Ь^ачан догурур. Jaxын- кунларде Милли Мачлис кэнд тасарруфатыида ввзиjjвти. музакира едачакдир. Бу мушавира Иамин ичласа Наэырлыг магсэди дашы)ырдвк сэнэт ешги тукенмаздир Аэарба)чан Рассамлар Иттифагы маЬир фырча устасы, республиканын халг рэссамы БэДурэ Эфгаялынын 80 )ашыны ва ¡арадычылыгынын 60 иллинии санаткарын мзнзилинда гв|д атмишдир. Суфра атрафында самими табриклар олмуш, саИна тартибаты саИасинда каркамли рассам, театр санати-мизин ва киномузун инкишафында ааазсиз ролу олан, паша-кар милли ка)им рэссамы кими танынан Бэдурэ ханымын хидмзтлзри га]д адилмишдир. Сенат достлары аз )втишдир-мэлзри ]арадычылыг шаагуну итирмз)вн рассама дени угурлар арэуламышлар: ахы о, республика Мадэнинзт Назирли)инин сифариши ила бадии коллективлзр ва солистлэр учун милли к#)им ескизлэриндан ибарат албом уэзринда ишлв|ир. )убил)ар самими табрик учун сенат достларына тешакку- руну билдирмишдир. Jafbim излэри jyjy6 а пары р... манком» ¡и кими оняврыи гардашы Мирзалинии гас дан елдурул-МаНкамаиии или ичласы 1992- маем ила баглыдыр. Гетилин чи ил и)улун 22-на т*Чин олуи- уза чыхарылмадыаыны карай мушду. Зарарчаканлар ва он- гардашлар шубНеландиклари ларын гоНумлары салонда аз адамларла Нагг-Насаб чакмак ¡ерларини тутмушдулар. Он- гарарына калирЛар. ларча газабли каз дамир ИггиНамнамадан сатирлар: бармаглыглар архасында отур- «...МуттаНим Расим Ислам от -муш муттаНимлара дикилмиш- лу Маммадоа 1990-чы ил де-ди. Онлар уч гардашдыр: Ра* кабрын 27-да,    1991-чи ил ап- сим, Елшад ва Гасым. Be|yjy релин 10-да, IWI-чи ил njy-29. кичи!и 23 |ашындадыр. лун 16-да аа 1991-чи ил но-Иала ки, Накимлар карунмур- )абрын 19-да таратди)и чина-дулар, фурсатдан истифа- |атлар натинасинда ики алум да едиб дамир гафаса ]ахын- аа уч алума суи-гасдда итти-лашдыг. Журналист Арараты Нам олунур.6» куч кэлди:    •    Бу,    такча    охунмасы    )арым — взуиузу Рашидин алумун- саатдан чох чаквн иттиНамна-да мугвссир са|ырсыны»мы? мвнин гыса мэзмунудур — да ja сорушдуг, МЭИКЭМЭ ОЧЕРКИ к Уч гардаша унаанланмыш By суалымыза Расим (о, гатл-да билаваситв иттиНам олу* нурду) чаааб аарди: — Мухбири биз алдурмами-шик... Оиу Нач танымырдыг да... Ьвч олмаса сиз дузуну )азын. Карушсв)дик Нар ша)и даны-шардым. — МуттаНимл’врла саНбат ат-мак олмаз! — муНафиза дэе-таси раисинин бу хвбардарлы-тындан сонра дамир тзфас-дан уэаглашасы олдуг... HahajdT, Накимлар калиб чыхдылар. Ва баш.саат |уба-нан илк маНкама ичласы баш- Соира Неким узуну муттаНимлара тутараг сорушду: — Сиза гаршы ирали суру* лай иттиНамларда озунузу мугвссир билирсинизми? Р. Маммадоа: — Гисман. Е. Маммадоа: — Гисман. Г. Маммадоа: — .)ох. Балаликла. ан агыр чина)ат-лардв иттиНам олунан Расим Маммадоа маНкама ичласын-да она шамил в дилен чмне]ат-лврдвн взуну {алныз ичазв-сиз силаЬ алда адиб сахла-магда ва аатомашын огур-ламагда тагсирли са$мыш-дыр. Налбуки нбтидаи истин-таг замены РасиМ едем ал- ^...... МаНкама АуТТС" _ Нул суаллара чаааб тапмагдыр. ибтидаи истинтагда . аард^и ШАЬИДЛОР минан дард тапанча атаит ашигдмк, бундам сонра Hajat {олдашым имари кнрди*. Т. Эскароааиын дадн|мна пора о, ери ила дефелерле ова кетмишдир. Бундам башга, Ланкаран днаиа^асыиын ко-маидири ила достлуг адир-лар. Дивиаи1а командири онлары дафаларла машглара дэ'вэт адиб. орада ааТомат-тапанча саси ашмтдиЫ учун аташлари ajwpA ада били р. Чииа}ет ишиида мараглы то-раф олдугларына «opa бу мфадалардоки теэадлары да бир тарафа rojar. Бас Кадиса {ариини билааасита )ахын-лытында олан шаНидлар на да-{ирлар? Тарана Муслумованын ис-;    тинтагда aapAMjn ифададан: s.    ,    ;    J    «Уч кулла саси калди, башы- даныныи    муНаиимаеина    бура-    мы галдырыб баханда кордум хыб,    Надисании    тафарруаты-    ки, ФарЬвд кишинии ааимдви лачдь!.    ДУРАУЛГНУ бо^нуна алмыш ва Ма'лумат учун: Иша А sap- бу баредэ ]азылы ифаде аар-ба)чаи Распубликасы Али мишдио. МаНкамаси чина)ат ишлари yapa бириичи дарачали маНкама коллами|асы бахырды. Ичласа Али МаНкамаиий уз-•у Маммад Абдулла|аа садр-лик едирди. Бириичи дарача Налларда чазасына чатмалы-дыр. Мкаиа ни))атимиз дигга тишубНали карунан ба’зи ма-    мы дагиглашдирак. мапкама гамлара )^налтмак, ба'зи мач-    муттаНим Расим М.мм.до.ун •Р*    -     l    ибтидаи истинтагда . аардир ифаданм асас субутлардан б» ри кими габул атмишдир. Мараглы дыр ки, Р. МеммедоВун Гатиллар кими олдурмек ис-    аризаеннда аа та]ирмиш? Журналист Рашид    костардИи фшнгплр Ш. ®ска- Рустамоаун арвары С. Оли]а-    ров, оиун араады Т. Оскароаа, ва истинтагда    аа маИкамода    гызы С. Оскарова,    дикар ша- дамишдир    ки,    Рашид иии aj    Нидлардан 3.    J гг jsssfigSmiz    ^ с» чох наРаНат иди. Да^ирди    башга фектларле такзиб олу-    гадыныи    архасынча катди». й ону ‘м.лфр"вР ®««    нур. Р«ИМ Мвммвдо. mi-    Т.всеуф    ки,    вАш    про- бвш верен кун кек. серы    «и ил декеврын 18-д. ¡еедыгы    с.синдв    Ьемнн шеНид Т. «Жигуя«» гелымыеын еееынде ифедескиде ее сонрвкы нфе-    дмн*ир"^**^ бир нече деере вуруб кетди.    делермнде и^тврмишдир и*    М.Ьиемеде    шеЬидлерии Г.ТПЛТПИ. Ш.ПТГПП.Т .и«.. МвШЫКЫК ИЧИНДв уЧ-Д.рД Ив-    ЬвДИСв ¡вриИв ИвСЫНЫН ri«H- вяиушдур.    -А1Ърбе)чеилыдыр.    Ф*Р    ^.".“н.’д.к*^    мм.’*— **ele wwpw6 ет«и Субе)дыр. Леииереи    ре|вн хеяг    ”**    м,м Ш.мм.д    ¡еиыидеиы азча вралыда, )олуи канарыи-да бир машым да^вныб. Гаршы тарафда сакида ики на-фар дурмушду. Абашын та-рафдаи оилардам биринин сине-сине ала бил,, алоа сачылды. Бу вахт кордум ки, сокидо да-|анаи ики кишидаи бири |ыхы-лыб, о бири до оиун ч^ниидон тутуб. ¿олуи узбауз тарафин-да бир гадын аарды. О, Намин кишини чагырды, киши да Ма'лумат учун: Расим Ислам оглу Маммадоа 1967-чи нпдв Ланкаран шаКариида анадаи ифадасиним на га дар ahaMHj-je тли о л дугу ну хатырлатмага ]агин ки, аНти|вч )охдур. Ша-Нмдларин дадикларинда иса _______________ .. .    моКкамасинии    1989-чу    мл 23    i---    """гаияаоынын    оос-    адамыи    голумдан    тутуб    азуив    азачыг да олса узлашма тала ли маКиама коллемм)асы маН- HOja6p тарихли Накму ила уч g    прокурорлутуна    аор-    тереф    чакмиш,    онларын    hap    билмадик. кама структуруида аи а’тибар- ил муддатииа аэадлыгдаи маЬ .    олуо    .Леи    ¡вое    Ыхылмышдыр.    Ду1уиун    aWjajn- лы ва салаКи|)атли инстанси лы ва салапицатли иистаиси- рум вдипмяшдир.    '    р    Pv'    #МОв    Ьадисе    куну ja Насаб едилир. Оиун чыхар- деиабрын 24-иа гадар Бакы- ««>    17 30овлалаоинда Азар- дыгы Нокмдаи на - кассаси|а дакы 11 иамрали хусуси ко- саат 1*30 РМ^инд. Ааор шыимЫги ua аа п в ответ ввоила моидатурада чаза чакмиш- информун мухоири le мл ап ШИИ.1.ТИ, и.да протест »риле    моидетуреда    «ote чекмиш-    Jjggi    'бирл^де    кееер Ьугуг 'ма’лумат китабындан:    МуттаНим    чина)эти 6ojHy«-    ^^“J^epC*^pb|M¡JypMar    кс- «Накнмдан ва ики халг ич-    дан ата билар. Бу, табиидир.    ^мыиын ласчысыидан ибарат бириичи    МаНкамачин    вазифаси онун дарачали маНкама коллаки|а- чина)ат тарвтди{ини субута ja-"    тисмэкднр. Натта дилетант-криминалист кими муНакима |урутдукда бела шубНа етмирик ки, муЬа* кимэ олунан гардашлар «аз сы чииа|ат ишииа бахаркаи субутлары билааасита араш-дырмага, муттаНимлари, за-рэрчакаилариу шаНидлори дин-дирма)а, окслартлории гене та)иб. Бу факты истинтаг зама ны Т. АллаЬаарди)ав да тас диг атмишдир. Такча бу ики шаЬидин ма* Ш. Оскаров Расимии бу ифа-дасини тасдиг aTMajn6: «Шам-мад» — Aoja чагыран олма-)ыб, Рустамоаун голундбн тутуб азума тараф »шкмами-шам. Аташ далбадал ачылса да, автомат аташи да}илди. Нар икимиз japa {ыхылдыг, голуму та'рпадвнда бир купле да голума да{ди. Кимин этлар^ни ешитма^а,    аш}а|и-да-    ашыА дузу да]иллвр». Масв- назардан    квчирма)а,    пан, Расимии Бакыда чаза чакди)и муддатдэ иста/р«|и вахт JlaHKeoBHav MocKaaja, Ки)вва, Луганска катмаси, Натта силаЬ алыб сахламасы, ма-шын огуоламасы, онун Неч да «гузу хислатиклан» хабар вар лиллери протоколлары ва динар санад-лари охумата борчлудур ..» Нар бир чине|атин уза чы-харылмасында асас амиллар-дэн бири да онун мотиалэри-ни дагиглэшдйрмакдир. Расим, Елшад ва Гасым Мемме-довлара в ери пан иттиНамлар истинтагын муа}{анлашдирди- луматы бала куман атма{а аташ ачдыгыны кормадим. Би-асас аарир ки, гесд меНз Р. зим терефден очлара атеш Рустемова - гаршы |анелнбмиш. ачам олмады...» Буну бала бир факт да тас- Он мараглысы будур ки, диг адир ки, Рашида бир |ох, Шаммад Оскароаун На)ат }ол-уч кулла да]иб, азу да сн^пор дашы Т. Эскароааиын дадик-дегиглжи ила сииасина тушла- лари аааолки ики ифадани нан куллаларШ    бусбутун алт-уст адир: «...Би- Шаммад Оскароаун маНка- ринчи дафа тапанчадан дал-ма]а варди|и ифададан:    бадал    5 кулла атылды, арадам «Расима мимнатдарам ки, уч дагига качмиш 2 «очарад» маним да голума бир кулла аташ ешитдим. Биринчи атыш- мир.    пвН*МЬэмин    вуруб, joxca 'мухбирии алду- ма икинчидан узун олду. ‘TÜSí рулмесини -.ним аднумого- Соир.^мчи^-дарД да- сонра псосеса далиллар аа* ситасила ачылачагы куманында идик. 1991-чи ил апралин 10-да Р. Рустамова аа Ш. Оскароаа Нансы машындан аташ ачыл-масы атрафында да долашыг ифаДалар ашитдик. Расим аа Елшад Маммедовларын ибтидаи истинтагда вер/оди ифа-двлара кара, онлар аталары-на мехсус «Жигули» машынын-да олублар. Зэрзрчеквн Ш. Оскаров аа шаНид Заринтач Мирза|ааа истинтаг замены онларын дедиклерини такзиб атмишлар. Ш. Оскаров: «Намин машын |а таза чыхен «Москвич», ¡а да оиуи кими архасы фургон* лу машыи, )ахуд харичи марка-лы аатомобил иди». 3. Ммрзо^еаа: «Архасы фургон тип ли машыи Гагарки ку-часи ила Калинин кучасина ¡ачагдылар». Ш. Оскароаун бу гига Нач на ешидилмед* Май тараф Перекат едирди. Арка гетиЦан узеримизе чаиилэоин    лпжм    м»«азк    ма’-    гызым Сев да ила пияяаианд» дан калан «Жигули»нии ишы- гында кардум ки, машынын га- ,      мЛадасинда    олан    мачази    ма    -    гызым    Савда    ила    пиляаиандз |8ееелм гедашмиеин 27 окт- егкили ролуиу м^ме^ вл»;    №)ЫГЛ>НМКЫНЫ    „    ,м,.    отурдуг,    бу    е«т    ¡еииден    »•«- тЦбр намрасимда).    гадар    де)ил.    Чич»)« ка»> ъуту    ___ 61т отурачат ыида мин нафар •ар. Бири мешымы сурурду. Икинчисинин алиида дамир парчасы кардум, силаЬ лупа-сине охшв)ырды. Сачлары гыа-рым, ару да да)асан    учабо% иди. Орта каклукда, анлику-рак адам иди...». ¿«на зиддиЦат, )ана муам-ма... МуттаЬимларин Нач бири 3. Мирэа)аааиын тасаир атди-¡и адамлара банзамир. Гар-дашпарыи арасында на уча бо|лусу, на анли кураклиси, на да гыарым сачлысы tap. Ичерисиндеи аташ ачылаи машынын шиняврн баре да иса на акспарт ра>ма, иа да истинтаг метерналыиа раст кала билдмк. Налбуки бу иа Нагигатин уза чыхарылмееын-да аа рол о|намазды. УмумиЦатла, маНкама про-сасииин кедмшмнде биза ала калирди ки, бу ишдан Нач фа-лек де баш ача билмеа. Истинтаг матариалларындам а}дмн олур ки, .гардашлар jaxana-наркен Гасым Малиладоа полис ишчиларииа мугааимат костармишдир. Сан дама, али* ¡алыч Гасым такбашыма по-лислара «диаан» тутубмуш. Зарарчакмиш Бахти{1р Вали* jes касгврмишдир ки, Гасым ону 1умругла саг голуидаи еу-рараг хасарат )атирмишдир (?!). Дикар полис ишчиси Му-бариа Arajaa иса Гасымыи тспикла онуи едина хасарат |е-тирди|индан шика|атлвнмишди. М. ArajaiKH силаНдашы Ил-Нам МаЬматоа даЬа «шиддатли» тачаауза ма’руз гапмышдыр: Гасым онуи саг ajarwHa тапик вуруб задаламмшдмр. Евларикда актарыш апары-ларкан Елшадын устундан 49,1 грам марихуана ашкар адн-либ катурулмушду. Лакин ах-тарышда иштирак адиб бу 6а-ртда протокола имзасыны roj-муш полис ишчилариндан Неч бири Е. Мзммедовун чибин-ден наркотик мадда чыхарыл-дытыны тасдиг етмвди}кнв квот бу цттиЬам маНкамвда су-бута ¡етмэди. Тесеавур адирик, гармба стНнадир: «Евдэ ахтарыш ana-рылыр, гардашлардан бири полислэс* шип-кут адир, ди-кериндан наркотик мадда та-пылыр. МэНкема онун Ел-шед Мтммэдоаа мэхсус оя-мадыгы гачаатича калмр. Бас омда кимин имиш Намни 49,1 грам марихуана?! Балка Ел-шадын устундан Намин мадда-ни тапач полисич? Бу суал да ча«абсыз галлы. Бас сигаН? Бас куляалао?.» Еямам ГОДИРОВ, Салар АСЛАНОВ. «Халг гаэетиинин мухбирлари (Арды вар). ХАЯГЫ БвЬРЯНЦАИ ЕЛИ НЫХЛРЛЧЛГ (Эввэ1И 1-чн сдЬнфэдэ) елминин баш гэраркаЬы he- верилмэси дэ ^ВВЭЛИ А лп    Глн    пяхтлао    6hd    яио. вачиб шэрт- мэ’нэви hejaTH 6ypYJ?H 6eh-' ран девлэти агли омэк са- шьГсын^ ДУран' вэзифалари чох ме'тэбэр ичласларда |ы- ко^^ири^эсТнТ олан^аГгы ¡унунд» а^д xivaibH е1эокэн эн эввэл ел- гынчагларда Елмлэр А    *    У    vvhv    вэ    етмир МуЬарибании ¿арат ^СЬГьтанУ"аадо“Т тан-    SSÍ “ГТуи^Т игтисаянЛатынын инкишаф ggp    J*    SUSb кими л» олунмасы таклиф-    чевирмамалидир. Довлэтин тэлэблэринв у!гунлуру прин сипи кезлэнилмэлидир. Рес-публикачыз учун эн энэви са]ылан бир чох елми нс-тигамэтлэрдэ итнрилмиш мвв-rejH кери rajTapMar лазым-дыр. Маним фикримчэ, Елм лэри ешйдилир. Бу «ингила-    кучу* онун интеллектуал по- Миллэт.тарарасы мукаснйэт- тенсиалына мунасибатн ила психолокэдасы и.1э республи- лэр проблеминин дврин ел- MyajJoH едил р. ка елминдэ «¿епидэнгурма» ми-нэзэри тэИлили ишлэниб ьазырда эн ¿ахшы алим- ■..... лэримизин тзин оеспуил! Нал тэо ЖемнГасында апары- апаранлара бир даЬа демэк Пазырланмалыдыр.      ««.пчблика “ р -    -    -      тэдгигат-    HCTDjnpsM    ки, 6ejyK агылла- 1980-чи иллэрин ахырла- димлэримизин республика гм ф» :MHja< ГршФУ"’    рын * он иллэр арзинда тик- р^р^пу^ликамьад^и- дан кетмвеи кутдави осаслы сурэтдэ кучлэнди- AHjn бир елм мэ бэдини мэс - лософларын, полвтологла- алыб. Мэн оуну о р р ^ рилмэси. длм илэ истеЪсала- v.injjaTCH3, елчулуб-бичилмэ- рын, тарихчилэрин вэ,1ки^®^ гиЕйэтлэндирмэздим Халгын a jifeiasa.’S «”*»** 5sssir.«us asrassjh.«. университет ел-минин респуб-    кундэ ¡ыхмаг атмаз.    мнллэтлэрараеы    мунагнша-    мадди Herawwje    дез    =0 ликанын ичтимаи мэЬсул ис-    JbIXMarAaH, дагытмагдан-    лэрин компутер    “оДоллари    чарыр. Буну    -да теЬлакындакы па]ынын ар-    са 0нлары горумаг, онлар-    гурулмушду.    Бу мрделлэр    J . - Ьалли вар. тырылмасы Да Нэлли вачиб    дан сэмэрэли истифадэ ¿ол-    йэм квИнэ Иттифагда, Иэм Д \ * Y олан мэсэлэлэрдир. Лахшы    ларыНы ахтарыб тапмаг да-    дэ дун^нын    бир сыра ди--    Кунумузун    проблемлэрин- оларды ки. ичтимаи елмлэ- *ha ]аХшыдыр. Мэн академи- кар влкэлэриндэ кениш ма- деЯ бири дэ исте'дадлы кэнч-рин hajat дан тэчрид олунма- «а университет вэ caha елм- par догурмушду. Тээссуф ки. ЛЭрИН ком мерси Ja структурой ара дан галдырылсын, бу 1ШйНи элагэли шэкилдэ ин- бу ишлэр ¿арымчыг галды. ларына ахыныдыр. Ьу ахы-елмлэрин ¿ену 49MHjj9THH КИщаф етдирмэ]ин, елм илэ Онларын давам етдирилмэси нын> гаршысыны алмаг ¿ал-гаршысыида дуран проблем- ИСТеЬсалатын HHTerpacnjacbi- эмэли ишимизэ 6eJyK фазда ныз бир ¿олла — елми фэ-лэрин hэллина догру чеври.1- нын муКэммэл формалары- верэ билэрди.    ,    али^эти стимуллашдырмаг- сии. Ичтимаи елмлэрин со- нын Ьазырланмасыны вэ Азэрба1чан тарихинин, эдэ- ла. елм адамына rajfbfflbi евз-сиал вэ си]аси просеслэрин тэтбнгинин тэрэфдары]ам. биjjaтынын, эдэби вэ фэл- да Jox, эмэли ищдэ артыр-гавранылмасы, прогнозлаш- gv мэгсэдлэ Елм, Техника вэ еэфи фикринин, инчэсэ- магла мумкундур. Экэр ас Технолоки]а Комитэсинин Ja- Нэт вэ етнограф^амызын пирантын тэгауду вур-тут радылмасы фajдaлы оларды. елми консепси1асынын Japa- 700—800 рублдурса Ьэмин Бела бир гурум елми тадги- дылмасы вэ мувафиг чох- аеппрантдан угурлу елми нэ-гатларын интенсивлэшдирил- чилдликлэрин нащрн дэ рес- тичэ кезлэма]э Ьеч бир мэ -мэсини, ке)фи1]эт вэ сэмэ- публика елми гаршысында нэвн Иаггымыз ¿охдур. Бэс Иэмин проблемлэри не-    рвеинин ¿унсэлдилмэсини,    дуран умдэ    мэсэлэлэрдэн-    Чэми]]этин    динамик    инки- чэ Ьэлл етмэли? Эн эввэл    патент, .iHceH3Hja, експерти-    дир.    шафы бизи елэ    бир    ¿унсэк елми тэдгигатларын идарэ    за мэсэлэлэлэринии Ьэллин- 0Лбэттэ елми    потенсиалын    -’«¿э галдырыр    ки,    пэмие олунмасы вэ тэшкили квклу дэ га ¿да ¿арадылмасыны ** -сурэтдэ ¿ахшылашдырылма- мин едэрдн. Kov*' лы, фундаментал тэдгигат- jw дылмасы ел мин дырылмасы вэ идарэ олунмасы мэсэлэлэринэ тэсири-ни артырмаг MarcaAayjryH оларды/ И. 3. Тагы)ов адыка Бакы то-хучулуг    комбинат ыида |мш иахышбвемв корпусу истифа-да)а аарилмишдир. Бурада иид* дум ja етамдартларыма у)гуи олараг 62 ммЩом мотр парча а мал адмяамакдмр. -р- OjNpMMM сонм умуми морумушу. -ф- Нахыш устаяары Оли Эли )ав аа Шукур Гурбамоа. Фото А Маммадоаумдур. САЛВАДОР АЗвРБАМАНЫ ТАНЫМЫШДЬ» БАКЫ, 27 окт)абр (Азэр-янформ). Бу кун республиканын Харичи Ишлэр На-зиpли¿индэ Азэрннформун- ба)чан Респу! тиг.la.iHjjaTHHK таиымышдыр. ШA¿И0Л©P ВО ЬОГИГОТ Искандер намидов НАХЧЫВАНА КЕТмамишдир БАШ, 27 огт)вбр (Азар- ияформ). Республика Дахили Ишлэр Назирли)инин идарэ рэиси Ьэмид Чэфэров Ис-кондэр Ьэмидовун куЗа Ье]-дзр Эл^евин тэрэфдарлары-иа диван ту тмаг учун хусу-. си групла бирлнкдэ Нахчывана кетмэси барэдэ ша]иэлэ-ри иевбэти ¿алан кими ги]-мэтлэндирмишдир. О, бу кун саат 16.30-да Азэрннформун мухбири илэ гыса телефон | сеЬбэтиндэ билдирмишдир ки, назир Нэфтэнин эввэлия-дэн Ьеч ¿ерэ кетмэмишдир вэ кундэлик ишлэрлэ мэш-гулдур. Инди иеэ И. Ьэяи-дов Aзэpбa¿чaн Презндеитя Апаратында кечирилэн му-шавирэдэ иштирак едир. кпмитаннн Т?я горунмасы тэкчэ структур . ¿уксэкликдэн кммипдашз, бу «ин Ma.iHjja- Д^ишикликлари але. елмин | Инсан зама- _    малли-техники базасынын дын квр\ нур. лар апармалы олан Елмлэр лэшдирилмэсинэ вэ онун мад- мвНкэмлэндирнлМ9СИ илэ бит- ны дэрк едэрэк онун бурул-AKaAeMHjacHHAa аз эЬэми]- ди-техники оазасынын эсас- *    £    танлы ахынында вз кэмиси- ¿этли мэсэлэлэрии    * Ьэллин-    лы сурэтдэ ¿ахшылашдырыл    Д9пи1]эт    хадимтэринин 3Hja-    ни    идарэ    едир. Бу кзми вл- дэ ¿уксэк ихтисаслы кадр- масьша имкан верэрди. Ко- a jj    f    OI;laDbIH    кэнин, 49MhJJ9THh сивилиза* лардан истифадэ едилмэси митэнин гаршысында чари    эмэ^ине    оилар^    си]асыдыр 0 haM маддн, кими зэрэрли практика ара- вэзифэ кими hen олмазса оу ри1МЭЛИДир £HVTMar тазым мэ'нэвн, интеллектуал сэр-дан галдырылмалыдыр. Елм- кун мввчуд олан елми- по- *    6ytvh халглаоын нэтлэрлэ, Ьэм дэ проблемлэр- лэр Aкaдeмиjacынын устун тенсиалы ropyJy6 сахламаг вэ- тапИХИНл’а олаУг\- кими иили-    беЬран- елмн истигамэтлэри ¿енидэи знфэсини rojMar даЪа ¿ахшы кн м9Гамда ?йзим халгы да лы вази^этларлэ ¿уклэнмиш-нэзэрдэн кечиридмэли, ака- оларды.    бАЬпянпзн елм чыхягйчяг дир. Кэминин суканы арха* деми]аиын структуру респуб- 11чтимаи елмлэрин h3jaT-    ?ыкда отуранларын иеэ елмэ ликанын сосиал-игтисади ла элагэсинин ¿ахшылапады-    cejKdHMdCH вэ бу кэмидэ rap- проблемлэринин Ьэлли, халг рылмасы; онларын республи- сэси gFbi тапдагы: мтында шЫЛЫГЛЬ1 анлашманын, уму-тэсэрруфатынын идарэ олуи-. кадакы гур^улуг ишлэрин- дыр. Эслиндэ^терпагларшль^ ми мзыдыгын олмасы сон масынын    мввчуд    тэлэблэрэ    дэ тэтбиги формаларыны тап-    у г рун да    муЬарнбэ хашъш    дэр0(ЧЭ    вачибдир. у!гунл\ту    бахымындан тэш*    маг лазымдыр. Игтисади, со-    ел азадлыгы, м^стэгилли^и    _ сиал, екаложи. cnjacH про-    угрунда    мубаризэсидир. Ла    р* сеслэрин тэйлили вэ модел- кин нэ мупарибэнин д у]гунлугу Ana^ieMHja Наггында она сеслэрин тэЬлили вэ модёл- кин нэ муЬарибэнин догур-керэ хусуси данышырам ки, лэшдирилмэси, ¿ахын кэлэ- дугу oójeKTitó мэн 6v гуруму республика чэк учун елми прогяозлар, нэ до HmicaflHjjaibi. сосиал Р. ОЛШЕЭ, A39p6aj4BH Елмлэр Ажбде-ин)асыньо мухбяр узву, профессор. юршчм пиши тин иедмы всрняшшднр .,:s3,.™”£5;    ¡sor sss^sss кдакивте елчи элагэтэв кгаишлэнир конгрёси кечирилмншдар. академик Нариман Гулн]ев KHjaJa иша да ГаГот ^Зарин физиклэ- Ьамин гурум 1950-чи иллар- турй физика Дарна]ин„н ме-    конфра^да ™Рда эмэкдашлыг 1д=    бОО-д^и    от* ^ 5иЖ, %2£ш,*£    чохР”    .jaSTejSSg    республика Ел-арА^-    W ^ мактэбляпинпя лэос ле!ио    DHD    Онуи    иевбэти мэч-    ми]асы Физика Институту-    алимлэримизин зуксэк oej- елми отат ¿^ари Йа-    лисиидэ    Азарба1чан    нуи директору, академик ha-    налхалг иуфуз^на субутдар. рЫр    физики    мэ’рузэ    етмишлио.    сэи Аблулла1ев Азэринфор-    Азэрннформ. етмишдир. / тиряляхяш иял^оялар ПО- сомрв Атам шайба why Нвамр- меларыи натмчоемнда калмр- лм)иммм хусусила чидди — т~г - •    •    л    cMD „.ГкиннТГинТчи ел- лерни гасдан емидамт еунтулары ешкер. чмедамл- ...еплер гуааеда «пан б.р Республиканын баш Набала онларын ¡аилыш НО” мыыдыр. нааитГ**аЬмлГнусе|»ювуи содр- сабланлшсына,' Цхуд будча|в пщ* ила качирилмиш имлведа вахтында    “— фармаи мрнлдимдан хунту лары ашкар* чыхар ыл- аввалла »7 у к-    г-    цох Ьугугм    шр    гув»*см:ш Ичласда мшларин бу «YP нтнрммшдир. к*чнрнлм*ма«нна ааэиЬатннмн себеблерм таН- ИчЛАСЫН иштир*кчыл*ры «Варки    гвиунвориммли)инкн    дайр чехлу факт    ашкар адня-    лил •*****»•    ааркк нитиаамымын    1уксая- ичрасы    ва    даалат гк|матларм-    мишдир. Бу ]ожламаларыи на-    сыида, Црпл    днлмасн саЬаскнда тадбиряар нининтиаамы, ка лир ларин буд-    тичаларииа асасан    татбмг адмл-    кифа)ат гадар    комплаксини Myajjan    атмкш- ГГГз IIonvммасымын аа- миш малина свнкск)агарынын мадывы ила {анашы, ааркнла-    Муэакираиии    натмкала- аи!)ати Наггында» масал*)# ба- умуми маблави Намни даарда рин Ьасаблаимасына дамр му-    асасыдда    муаафиг гарар 2ST 6.. W М.-ИН руб- 0-7“.    z    йу" олум*"*ГАЫр- расянда    ,*pítü    44?. чшп6 «дипммш, тееесежлер учу« *У    Имлееда    Ьеммнняи,    дилере. сама- А..р6^»еи Рдап^янкесы беш    яувяи'к^гяерыиын    оя-    ммяЦе-тесарруфет нм в^1- ЛИГЛИмГ^авя^ 1.1 мня- мадаш -жлркям-шдар. Кос- нян е»нй«тн е._а«уи дирмишдир кн, клин аваалмн- С IT оублУМташкнл атммш, 4100 паратиалардаи ааркмлар ими-' ралил^нни ¿уксаятмак тад яРУ6я т»*^м*я».    ^жтп    в(Им яяряятнн вяряеря Неггыядея мясаяр дяи дан барк могrye М -р—У “7»сжа -    '7^    '„;^Да'^уя.н'» <да«я« с.- »ни^яшдяр. 8у м^я. 6е жЕ£.1ЬЕ:    c=s wars каямяш еа оне    Апарина 7врнмм»даф. Канд    яарян cajú *гв|да аяыимыш    фааямИвтя, онун ташвяяуяу фана олмушдур.    М»-УД ^6    .»ядаыжааряям e*jp ^    |t^nepJ„e^m| „¡ыядея    яравяамяаря уварянда на«- на» варкииин    р    МУассксалармнда,    хаЫи аадыр. Е)ии ааыанд» лашдмрмишдир. -5га--да    £¿SríeSÍS    йеГГаГ ÍS "Ж    й? OZiSf'SZZ ” “    zz*z¡r¿ssz    ssjaasr-SES    ar* каным рафиндаи I 1 ;