Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 3

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,666,337 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, October 25, 1991

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - October 25, 1991, Baku, Azerbaijan ХАЛГ Г03ЕТИ ^ ** ОКТ1АБР 1991«h ил. HS 210 Игтисади hdjar: дирч9лиш ¡опуида „Бир газанда га]наиышыг áé ■ II 10 мня яэфврлнк металлзгрглар аялэся ч» 1ахыя кечмяшя «Дерво|ед режякя» ад-ландырыр. О даврдэ кадрлар сыхышды-рылыр, иуэсснсэдэя узагяашдырылырды. Мэязяллар ачыг-ачыгыяа. кяиа калдя сашлыр, мняях иашынлары |аляыз нм* канлылара а!рылырды. Заводуя чохтя-ражлы «Металлург» гааетя багланмышды. Сезун дузуну де1анлар бирдэфэлик «rapa cHjahHja» салынырды. МаЬсул HCTehcanai ашагы душур, керялик гя]мэтлэрнн сун’н шэкилдэ артырылиасы ила бяртэ* hap ерт-басдыр едялярдя. Республикада Е. Дерво1едэ батан Jox иди. Архасында Москвадакы нуфузлу достлары дурурду. На иеталлургларыя кяле|-кузарыны ешн-дэн, на да мэтбуатда ара*сыра керунан тэнгядя jaзылapa («Халг гэзетя» да днрек* торун бэд амэллэря барадэ чыхыш едяб) реакси1а верая вар идя. Узуя иуддэтлн чарпышмалардан, мэ*нзвн-псяхолояш ча* квшмэлардэн сояра баш директор кетма* ля олду. Коллектив она е’тямадсызлыг кecтэpднJини гатя шэкялдэ, рэсман бил* дярдикдэн сояра. Вэ 1976-чы нлдэн тале1нян бу иуасси* сэ1э багламыш аля тэЬснлля металлург Фэхрэддин Ьэмндов беш намизэдяя ячян* ДЭН коллектива рэЬбэр тэ*]ия олунду. Муса* Ьябнмнзэ илк суал: — Ваш директор сечилиа-1инизн табни Ьесаб едяр-синизми? Бу креслода дапа кнмин отурмаг шансы вар иди? — М-енимлэ бирка тагдам олунаюар да хэчрубэли, ду”’ ]акв|рмуш металлург,лар иди — истеЬсалат у’зра директор Тофиг Качь^ев, коммер-cHja мссалэлари узрэ директор hacdH hycejHOB, техники директор авази Ьэсзн Багы-ров, сех ранен Закир Каримов. Мгни имаслаЬэт билди-лэр. Ьэмкарларьш да (май он лары ,рогн!б caJ.MbipaM) бу тэ')инатдан rsTHjJaH инчимо-дилэр. Саглыг олсун, бир jep-дэ •ишлэ'Jaíчat)lик. — Е. Дерво]ед взундэн сояра чох агыр, ^зуолунмаз мярас roJy6 кедиб. Бу сизи ropjtyTMyp кн7 — Jox, чунки игтисади ча-тинликлар. Ma’HOBH-cHjacH каркин.пнк hap JepAa вар. Ка-рэк езундэ гуввэ тапасан, адамлары сафарбар eлs.'мaJи бачарасан ми, бу чэтинликлэ-ри арадан галдырасан. hap ими тэрефин кучуно инаны-рам. Бу ики ajAa ела кун ол-Majbi6 ки, чамаатла кору шмалим. Онлары душундурэн, агрыдан лробле.млэри нечэ даф едача]имизи кетур-roj етмишик. КеЬнэ рэЬбарлик-дгн на аз, на чох — 30 мнл-joH манат борч галыб. Нала мэ’нави ДУШкyнлyJY, наразы-лыгы де.мнрам. ИстеЬсалат интизамы, техники инкншаф. KOMMepcHja тадбирлари тамам унудулмущду. Чэмишмэлар, ^огурмадан-]апмадан Ьазырча кока тап.маг чэЬдлари азал-мырды. Лахшы ки, коллектив hap mejA0H алини узма-jH6MHm. Металлург лар игтн-сади батаплыгдан чыхмаг учун езлариндэ тапар тапды-лар. Чох куман ки, тезлик-лэ баш J(Via чыха билсчз-JHK. — Бу ]олда ан эарури тэд-бирлэр Ьансылардыр? — ILiK «евбада хам-мал тачЬизатыны гaJдaja салма-abijbir. Инди PycHjaAaH, Ук-pajHaAan чугуну кифaj0т гэ-дар кондармирлэр. CenTja6p-да 13 мин тон авсзинэ чэми мин тон aiTMbiiubir. Амма 6jli да бош AajaHMaMbimHr. Eh-THjaT манбглари ахтар.мы-шыг. Техно лог ларымыз Бакы коксуну apHTAwjHMH3 метала алавэ ет.маклэ (истэни-лэн гмаркалы полад аллшг имканыны ашкарламыгллар. Бу. игтисади чэЬэтдэн свр-фгли борулар истеЬсалыны артырмага комак едэчэк. Базар игтисадиjjarы мут-лзг харичи тарэфдашлар тап-магы, щарикли .мувоаисзлар japai.Marbi талаб едир. Бу сапада илк аддымл^ атырыг. ИтaлнJaнын «Марчегал]а HMnjanTH» вэ TypKHjaHii'H «Экинчи» фирма лары ила мугавилалар багла.мышыг. Бизим базамызда тикилэчак муассисаларда 17 мн л л им етр-ликдвн 76 м!иллиметрл.и3эда,к су ва газ борулары, арматур вэ учбучаг профилли метал та|5агалар Ьазырланачаг. Белэлнклэ, биз Ь.а.м с^ьфа-эишлэри |ерина ]етирачэк. 1SM да реопублнкамызын ар- тан талабатьшы вдэJa била- чвОнк. Газахьктанла мувафит са-зишлар багламаг ниJJarгиндзь jик. Онлар биза метал та(^ гэлэр кендэрэчэк, эвэзиндэ су ва газ кэмарлари учун мухталиф диаметрли бору* лар алачаглар. Лени иш jepлs^pи барэда да душунм0ли}ш. Илии ахьь (Рынадэк бнзда эн азы 200 .нафар ихтнсара душмалидир. Ам'ма гарара ка-..чмиши1к ки, онлар заводун дахилиндачэ черок пулу газана билоинлар. Кв.макчи сехлэрн бирлашди!-риб метал аваданль1гынын та'мири узра ихтисаслашды-(рьшмьш! муассисэ ]арадача-гыг. Бурада Ьам во аваданлы-гымьхз сазланачаг, Ьа.м да ди-кар муассиюгяарин сИфариш-лари ljep«!нa ^етирилачак. — Республика Президен* ТИНИН фэрманына эсасан Ит-тифаг табели муэссисэлэр тэдричэн AзэpбaJчaнын ез тaбeлиJинэ хечирилэчэк. Бу тэшаббус сизда Ьансы чэтин-лнклэрлэ баглыдыр? Хе]ри-низ на олачаг? — Нттифаг табели муас-сисалэр Ьазырда еке1 ушаг та’сири бaгbШIлajblp. Москва jaxacыны канара чЕКнб, ке-.ме;к етмир, JepлгFдэ иса Нала да киминсэ }ардымына умидла jaшajb^pлap. ВаЬид н'-зарат, ко.мак структурлары коза да)мир. Игтисади елагэ-лерт узмак гырх аршынлыг гу]уда кемак «езлаланин кан-дирини кEcмeja барабардир. Ишлэтди)jíимиз хаммалын 90-—95 фаиоини республи- кадан канардая алырьг. Ка* зыр маЬсулуяогзун 80 фаиза ГЕдэри да АзарбаЗчандан узаглара квндарил*ф. Эмэ«-дашлыга Ьазьфыг. еЬдомиза душЕНи едярик. Ьалэ ки. бартер мугавилолэри Ьавачгу ними лазьшдыр. Коллентивин арзаг маЬсулларьша талаба* тыны башга чур едэма« мум-кун дeJил. Харичи базара Ьа- ЛЭЛИК чыха бИЛ|М£,МИ1Ш(КХ. МаЬсулумузун ке]фиЛэт!и бу-на ]ол вермир. Муоосисалар миллилашди-рилэн заман дикар реслубли-каларла паритет игтисади элагала1р позулмаз гатогнлар-ла ТЕ'НзнмлЕнмелидир. — Невбэтн директор кол* лективян е'тимадыны дог-рулда билэчэкмя? Металлург достлары яла бир газанда гajнaJыб•rapышaчaгмы7 — Ичазэ верин, суалыны-аььн 1ИКИНЧИ Ьиссасин-э гис* ман дузалиш едиим. Уяут-ма-JbIн ки, он беш илдир бу га-занда]ам. Мэна бела келир ки, бишиб-душмЕ« учун аз муддат дeJил,.. Баш директор ними jaшa-Jыб-ишлaдиjим ики aJ емру- М|УН эн ЧБТИН, ME1C’yЛИJjaiTЛИ вэ шарафли деврудур. Пил-лэлар артдыгча М|Ес’улии8гг да артыр. Уст-уста мивлэрин талеЗина чавабдеЬ олмагьш гара-гархусу, валимаси бир ан да мани тэрк етмир. Лах-шы билирам ки, Ьар бир металлург ахшам тэpин-cyJyн ичиндэ 1ИШ.ДЕН кедэнда евдэ «гарангуш балалары» агзы-«ы ачыб ону кoзлвjиpлгlp. Тв-биидир, ЛедиртмЕЖ, кеЛинди-риб-кечиндирмэк, .мин чур га}гькьшы чакмэк лазькмдыр. Индики доврдэ бу ишлв,рин неча чвтинликлэ баша квл-диJи ма’лумдур. Ги|матлэр адамы гар'сала]ыр, арзаг та-пылмьф. На гЕДар давам еда-ЧЕК, бшш нм Ир. ДезмЕ к лазьшдыр, лакин бош-бошуна отуруб «бачадан гу],руг» ду-ШEчajини квзлБмэк да олмаз. Ишлэмак, apajblб-axтa,pмaг, jeни игтисади имканлар тап-маг каракдир. СеЬбэти 1азды: Акнф ЧАББАРОВ, «Халг гэзетя»ннн мухбяри. БУ ДА БИР аМУРДУР НЭ ШШЫ Щ ВАРСЫНЫЗ Kej4Bj paJoByqABSM Ьв-зя Асланов адывв яолхоада Ьаиы ЭлншаЬ ининнян башы* на аид ячяр. О, узуя яялвр колхозуя ’ бостан*тэрэвээшш экяб*беч9ряб. Шорав саЬв* лэрэ чэлтнк экмэк CBh6an душэндэ Ьамы ова «афэ-рян» дев1ншдн. Колхозда шоран торпаглар иа гэдэр десэн, истифадэ едэн ясэ Jox иди. ЭлншаЬ кншя Jax* шы бнлирдя кя, бела тор* пага чэлтнк экмэк, шоран* лыгын гаршысыны алыр, ону дуздан TaMH3HajHp. Ики*уч кун арзннда н]нр* мн Ьектар кол*кослу шоран caha тэмнзлэндн, экян учун ]арарлы Ьала салыцды. Чэлтн]ин Jeтишмacи, Ьасн* ла кэлмэся учун она бол-луча су вермак лазым ндн. О да кн, Ве]сэллн кацднн* да, саЬэнин башы устуцда. JaJ фэслнння гызмарыяда ЭлишаЬ киши, онуя знрак огланлары Эляса вэ AJды* яын куну чэлтнк саЬэсшщэ кечди. Бир нечэ кундур кн, чэлтнк бнчнлир. Эя азы 15 тон мэЬсул 1ыгмаг яэзэрдэ ту-тулуб. Нэ гэдэр кн, бела а]ыг агсаггалларыиыз вар, xejHp-бэрэкэт дэ олачаг. МаЬмуд ЬЭСЭНОВ. Тэнгид вэ нэтичэси «Халг Г9зеги»н9 чаваб верирл9р Аварба|чаа Дятр А>лу В«кы Ьксэсшпн рэмся В. МЭММЭДОВ: — Гээетин бу ил 15 HjyH не.мрэсиндэ еМп бнр дврд-дя гатардар...» сэрлевЬэли мэнзум ше*р элагэдар тэш* килатларын рэЬбэрлэриния ии1тиракы ила оператнв ]ы* гынчагда музакнрэ олун* муш, ногсанлары арадан галдырмаг учун конкрет тэдбирлэр муэиэнлэшдирил* мишдир. Гата^арда сэр-нишинлэрин кифaJэт гэдэр тэмиз JaTar лэвазиматы ила тэчЬиз едилмэсинэ назарэт артырылмышдыр. Хусуси Japaдылмыш ]охлама бри-гадасы, малина шв’бэсинин муфэттишлэриндэн вэ Ьис* сэ эмэкдашларындан ибарэт KOMHCcHja ]ол 6ojy вагон ба-лэдчилэринин ишинэ назарэт едир. мушаЬидэ олунан по-зунту палларыны дэрЬал арадан галдырыр. Бакы сэрнишин вагзалы* нын рэЬбэрли]и тэрэфиндэн билет сатышыны тэкмил* лашдирмэк саЬэсиндэ денуш Зарадылмышдыр. Гатарлар-да бир Jepa ики билет са* тылмасынын гаршысыны алмаг мэгсэдилэ даЬа чид* ди чэза тэдбирлэри тэтбиг олунур. Насаз вагонлары сэфэрэ кендэрмэмэк вэ Ьэрэкэтин тэЬлукоснзлн]инн тэ'мин ет-мэк учун xeJли иш керу-лур. Бакы вагон депосуиун рэпб8рли1и насаз вагонлары мYгaвилэjэ эсасан елкэ-яян заводларына тэ’мирэ кендэрир. Депода тэ'мир-дэн сояра вагонларын вэ-sHjJaTHHa чидди назарэт го-1улур. Сэрнишин гатарларынын вахтында мэнзил башына чатдырылмасы, Ьэрэкэт чэд-вэлинэ дэгиг эмэл олун.ма-сы Ьиссэ рэЬбэрли]инин даим нэзарэтиндадир. Республика Канд Тэсар-руфаты вэ Эрэаг Назнрлн* JH Бвгчылыг, Чв1чылыг ва Субтрошпс Бяткнлэр Идарэ-снняя рэяся С. ЭЛИУЕВ: — «Бадам ястеЬсалы ар* тырылмалыдыр» сэрлевЬэли мэгалэ (25 и]ун 1991-чн ил) идарэдэ музакирэ едил-мишдир. Ьазырда Абшерон paJOHyHyH тэсэрруфатларын-да бар верэн 951 Ьектар бадам баглары вардыр. 0тан ил бурада 113,5 тон мэЬ-сул истеЬсал едилмишдир. Бу, нэзэрдэ тутулан тап-шырыгдан хе)ли аздыр. Эсас сэбэби гышда Ьава-ларын сэрт кечмэси ол-мушдур. Температурун кэс-кин сурэтдэ ашагы душмэ-си вэ кучлу кулэклэр нэ-тимэсиндэ бадам. энчир вэ зе)тун багларына чидди зи-)ан дэ)мишдир. Кечэн ил истеЬсал едил-миш бада.мын 48 тону Маш* тага субтропнк биткилэр совхозунун па)ына душу^ Ра)онун дикэр тасэрруфат* ларында олдугу кими бу совхозда да бадам истеЬса-лыны артырмаг учун муэ)-)эн тэдбирлэр керулур. Онун эразисиндэ 1987-чи илда башланмыш )ералты дренаж системинин тикинтиси баша чатдырылмаг узрэдир. Бу да зэрэрли суларын саЬэ-лардэн ахыдылмасына шэраит )арадыр. 120 Ьектар шоранлаш-мыш саЬэда )ени баглар салмаг мэгсэдилэ рекулти* васи]а ишлэри апарылыр. Ьэлэлик 25 Ьектар саЬэ кипе* Лэнмиш вэ экинэ ]арарлы Ьа* па салынмышдыр. Бу ил 6 Ьектар чаван баг бэрпа едилмишдир. Батмыш баг* ларын бэрпасы ила ала* гэдар тинклик тэшкил едил* МИШ вэ орада 1500 эдэд бадам тинки )етишдирилир. Бадам багларында комплекс    агротехники тэдбирлэр    суварма, )емлэмэ вэ дэр.манлама ишлэри керулур. Вунлар бадам багла-рынын    вэзи))этини ]ахшы- лашдырмага, мэЬсулдарлы-гыны    вэ истеЬсалыны ар тырмага и.мкан верэчэкдир. TEЛE8ИЗИJA ЕКР.АНЫНДА «АЧЫГ СвЬБЭТ» «Ачыг ceh6ar» ячтнман* cHjacH ва публисистик прот-рамы Азэрба]чан телевнзи]а-сьшын JeHH верилишлариндан биридир. TeAeBH3Hja екра* нындакы бу верилиш нечэ олачагдыр7 Програмын апа-рычысы, 1азычы*публисист Сирус Тэбризлн Азэринфор-мун мухбири ила сеЬбэтиндэ бу барадэ данышмышдыр. О демишдир: Мэн аминам ки, проблемлэрнмнз барадэ данышмаг, Ьэм дэ ачыг, буя-лары Ьэлл етма]ин ]оллары-ны музакирэ етмэклэ, эн мух* тэлиф HAeJaAap вэ тэклифлар ceJлэмэклa данышмаг лазым-дыр. Разылашын кн, Ьатта эн мухталиф бахышлары ва эгидэлари олан, лакин муба* Ьисэдэ Ьэгигэтн ащкар еда билэн, бизлэрдэн hap бири* мнзн нараЬат едэн масэлэлар барэда ачыг данышмагдан ча-KHHMajaH ЬамсеЬбэтлэрлэ ке-рушмэк мараглыдыр. Илк ве-рилишн бу 1ахынларда ефи-рэ чыхан програмымызда биз чохминлик телевизи1а ayдвтopиjacы гаршысында чыхыш exMdJa маЬз бела адамлары дэ’ват едирик. Бн-ринчи верилишнмизин го-наглары республика ЕА*нын академики И. Мустафа1ев ва иранлы алнм Г. Бегдели ол-I мушлар. Онларын hap икиси бир чох чэЬэтдэн фачиэли тарихнмизин Ьадисэлариннн чанлы шаЬндлэрн вэ ншти* ракчыларыдыр. Элбэттэ. биз Jaлныз кеч-мншдэн сеЬбат a4MaJa4arbir. А1да ики дэфэ екрана чыха* чаг «Ачыг сеЬбэтда» ншти-рак етмэ]э нрн назирликлэ* рин вэ баш ндарэлэрин, дев-лат органларынын, идарэ ва муасснсалэрин, мухталиф си-JacH партн1аларыи вэ Ьэра* катларын, ичтиман ташки* латларын рэЬбэрлэрннн да’-вэт етмэк фнкриядэ1як. Умнд еднрик ки, програмымызда галдырылан проблем л ар мэк-тэблн вэ тэлэбэ, cHjacaT4H вэ евдар гадын, алнм вэ 1азычы учун дэ мараглы .олачагдыр. Элбэттэ, планларымыз ва фи-кнрлэрнмиз аз де]илдир. TeAeBH3Hja тамашачыла* рынын «Ачыг сеЬбатдэ» ке-рэчэклэрннин Ьамысы барадэ даньппма]вчагаи, лакин даЬа бир чэЬэтн rejA eTMOJa бил-мэрам: телевизиЗа тамашачы-лары ила сых ал ага Заряда-чаг, калэчэк вернлншларн ha-зырлаЗаркэн онларын рэ’Зини ва арзуларыны назарэ алача* А. АМАШОВ, Азэринформуя мухбнря. rHJM8T Л8]ИШЙБ. БЭС ХЙДМЭТ? Сои яундэр газетимнзин Кэнчадэкн мухбир мэнта* гасннэ мурачнэт едэнлэрин cajia хеЗлн артыб. Адамлар шэЬэр нэглиЗЗатында кедиш Ьаггынын артырылмасына бахмаЗараг хндмат мэдэниЗЗэтнннн эввэлкн кими ашагы сзвиЗЗэдэ олмасындан килеЗланнрлар. «Сэрнишинлэрнн нэзэри-нэ! ОктЗабрын 1-дэн сэр-нишинлэрин дашынмасы har-гы адамбашына 15 гэпик-дир. МудириЗЗэт». CeHTja-брын ахырларында трол-леЗбусларын пэнчэрэлэринэ вурулмуш бу гуру е’лан сэр-нишинлэри бэрк эсэбилаш-дирди. «HHja?», «Сэбэби надир?» ТроллеЗбус идарэси}-нин рэЬбэрлиЗи дэ, суручу-лэр да. сэбэби догру-дузкун изаЬ едэ билмэдилэр. ШэЬэр ичраиЗЗэ комитэсинин кедиш Ьаггынын дэЗишмэси илэ элагэдар сэрэнчамы исэ нэглиЗЗат муэссисэлэри-нэ сентЗабрын 30-да, езу да кунортадан сонра дахил олду. Лалныз октЗабрын 1-дэ суручулэрин иллэр бо- Зу ал вурмадыглары микро-фонлар ишо душду, сэрэн-чамын сурэтлэрн шушэлэрэ Запышдырылды... — Бакы бизи пис вэзиЗ-Зэтдэ гоЗду. — деЗэ трол-леЗбус идарэсинин баш му-Ьэндиси Фузули МэЬэррамов килеЗланир. — Орада да автобус вэ троллеЗбусларда кедиш Ьаггы 15 гэпик ол-малыЗды. Лакин эввэлки гиЗмэти дэЗишмэдилэр. На-тичэдэ биз Кэнчадэ сэр-нишинлэрлэ уз-кез олдуг. Сэрнишинлэрлэ «уз-кез» олмамаг учун нэ етмэк лазым иди? Эввэла, шэЬардэ Ьала ики-уч аЗ эввэл изаЬат иши апарылмалыЗды. ШэЬэр ичраиЗЗэ комитэсинин нума-Зэндэлэри. нэглиЗЗат муэс-сисалэринин рэЬбэрлэри jep-ли гэзетлэрдэ, радиода чыхыш етмэли, З^ранмыш вэзиЗЗэт Ьаггында эЬалиЗэ дагиг мэ’лумат вермэли иди-лэр. ЭЬали билмэлиЗди ки, кедиш Ьаггынын артмасы та.мамилэ тэбии бир ишдир. Фикир верин. Чэми бир ил эввэл троллеЗбусун девлэт гиЗмэти 27 мин манат иди-сэ, Ьазырда 108 мин маната чатмышдыр. Електрик енер-жиси дэ онун кими. Тэкчэ бу ИЛИИ 6 аЗы . эрзиндэ троллеЗбуслар 5 милЗон 200 мин киловат-саат електрик енержисн ишлэдиблэр. Эв* валлэр нэглиЗЗат муэссиса-си Ьар киловат-саат учун 5,3 гэпик пул верирдисэ. ин-ди уч дэфэдэн дэ артыг харч чэкма-тидир. ЕЬтиЗат Ьиссэ-лэри барадэ исэ данышмага дэЗмэз. Кундуз ишыгында эличыраглы кэзсэн тапа бил-мэзсэн. Тапсан да од гиЗ-мэтинэ. Тэкча девлэт гиЗмэти уч дэфэдэн чох артыб. 2713'нвмрэли автобус дэстэсиндэ игтисадчылар ЬесаблаЗыблар ки, бир сэр-нишинин дашынмасы муэс-сисэЗэ 28,87 гэпнЗэ баша кэлир. Демэли. Ьэтта 15 гэпиЗин езу дэ азлыг едир. ТроллеЗбус идарэсиндэ су-ручу аЗда орта Ьесабла 266 манат мааш алыр. Калин ра-зылашаг ки, бу, олдугча аздыр. Догрудур. кедиш Ьаггынын артмасы онларын эмак Ьаггына да сезсуз тэ’-сир кестарачак. Лакин Ьэлэлик реал вэзиЗЗэт белэдир. НэглиЗЗат муэссисэлэри-нин машын истисмар парк-лары сырадан чыхмагдадыр. ТроллеЗбус идарэсинин та’-мир деполарынын таванла-ры дамыр. JaFblш-cy наглиЗ-Зат ' васитэлэрини сырадан чыхарыр. Ьазырда идарэнин вур-тут 97 троллеЗбусу вар. Онларын бир чоху «емруну» чохдан баша вурса да Зенэ куч-бэла илэ хэттэ чыхыр. Ьалбуки шэЬэр куну-кун-дэн боЗуЗур. Зени ЗашаЗыш массивлэри салыныр. = Индики тэлэбат эн азы 100— ЫО троллеЗбусадыр. Сон ики илда исэ идарэ чэми 13 таза ТроллеЗбус ала би* либ. Автобус паркында да еЗни вэзиЗЗэт Ьекм сурур. Ьазырда шэЬэрин тэлэбаты-ны едэмэк учун эн азы 40 автобус лазьшдыр. Ил баша чатса да чэми 3 автобус алыныб. Тэкэр. муЬэр-рик вэ дикэр вачиб Ьиссэ-лэр аЗларла верилмир. — Биза имкан версэлэр, Ьеч олмазса езумуз башы-мыза чара гыларыг, — деЗэ 2713 немрэли автомобил дэстэсинин рэиси Эфлатун ЭлиЗев билдирир. — Онсуз да еЬтиЗат Ьиссалэри ордан-бурдан езумуз тапыб кати* ририк. Эслиндэ назирлик бизим учун Ьар аЗын башын-да Ьесабат топлаЗан бир тэшкилатдан башга бир шеЗ деЗил. Лахын вахтларда бартер эмэлиЗЗатыны ЬэЗата кечирэ билмэсэк, вэзиЗЗэти-миз даЬа да агырлашачаг. ТроллеЗбус идарэси дэ езунун баш идарэси саЗы* лан Мэнзил-Коммунал Тэсэр* руфаты НазирлиЗиндэн олдугча наразыдыр. Идарэнин рэЬбэрлэри ачыгча билдир-дилэр ки, шэЬэр тэшкилат-лары • олмаса троллеЗбуслар чохдан даЗанарды. Мэсэлэн кил-торпаг комбинаты нэг-лиЗЗатчылара 12 тон мис тэ-бэгэ вериб ки, Дашкэнддэ ТроллеЗбус хэтлари учун мэфтил дузэлтдирэ билсин. 1956-чы илдэн ишлэЗэн хат-лэрин чоху насаздыр. Ьазырда 70 километра Захын хэтт дэЗ иш д ири л мэ лидир... Элбэттэ, бутун бунларыя сэрнишинлэрэ гэтиЗЗэн дэх-ли ЗохдУР- Онлара мэдэни . хидмат кестэрмэк, раЬат- лыгыны тэ’мин етмэк нэглиЗ* Затчыларын борчудур. НэглиЗЗат муэссисэлэринин рэЬбэрлэри бизи инандыр-мага чалышырлар ки, ис-лаЬатдан сонра хидмэтин сэвиЗЗэсини артырмага имкан Зараначагдыр. Ьазырда биринчи дэрэчэли автобус суручусунун орта аЗлыг эмак Ьаггы 900 — 1000 маната З^хьшдыр. Лакин нэ Низлэдэк, суручулар ара-сында интизам Зенэ ашагы сэвиЗЗэдэдир. Талон За-худ билет тэтбиг олунмасы барадэ садэчэ сеЬбэт ке-дир. Суручулар пулу Зенэ дэ бирбаша езлэри алыр-лар. НэглиЗЗат муэссисэлэринин рэЬбэрлэри аз гала ачыгча е’тираф едирлэр ки, талон системи тэтбиг едил-сэ машынларын эксэриЗЗэ-ти хэттэ чыхмаЗачаг. Чунки суручу еЬтиЗат Ьиссэ-лэринин демэк олар ки, эк-сэриЗЗэтини ез пулу илэ алыр. Ьэтта ТроллеЗбус идарэсиндэ буну нэзэрэ алараг суручулэрин кундэлик пла-нында чох чуз'и дэЗишиклик едиблэр. Лэ’ни октЗабрын 1-дэк орта Ьесабла кассаЗа 40 манат пул кечирэн суручу, инди чэми 55 манат ве-рир. Ьалбуки кедиш Ьаггы уч * дэфэ артыб. Парадокс деЗилми? Экэр нэглиЗЗат васитэлэ-ри суручулэрин Ьесабына хэттэ чыхарса онда автобус, ТроллеЗбус идарэлэри-ни, умумиЗЗэтлэ, назирли-Зи сахламага еЬтиЗач вармы? Бэс онда маршрут нэзарэтчи-лэри (диспетчерлэр) нэдэн етрудур? Фикир верин, бу ИЛИИ 9 аЗы эрзиндэ нэзарэт-чилэр тэрэфиндэн бир дэфэ дэ олсун гаЗда-ганун по-зунтусу геЗдэ алынмаЗыб. — Нэзарэтчилэр Ьэр Ьан-сы суручу барэдэ шикаЗэт етсэлэр оелэ, биз Ьэмин автобусу маршрутдан чыхара билмэрик, — деЗэ 2713 немрэли автомобил дэстэси истисмар ше’бэсинин муЬэнди-си БаЗрам БабаЗев фикрини билдирир, — чунки маршрут-лара онсуз да нэзэрдэ тутул-дугундан аз машын чыхыр. Бэли. нэ гэдэр ки, нэглиЗЗат муэссисэлэринин рэЬбэрлэри суручулэрин тэлэб-лэри гаршысында ачиздир-лэр, вэзиЗЗэтин дузэлэчэЗинэ умид аздыр. Кэнчэ Автомобил НэглиЗЗаты ИстеЬсалат БирлиЗи рэЬбэрлэринин гэ-тиЗЗэтсизлиЗи, Заранмыш вэ-зиЗЗэтлэ барышмасы, суру-чулэрэ «кезун устэ гашын вар». — деЗэ билмэЗэн идарэ башчыларына гаршы геЗри-тэлэбкарлыгы сон анДа сэр-нишинйн баШында чатлаЗыр. Уч Зуз мин нэфэрдэн артыг эЬалйси олан бир шэЬэрдэ бу Ьал нэ вахтадэк давам едэчэк, Ьеч ним билмир. Ьамлет ГАСЫМОВ, «Халг гэзетя»ннн мухбирн. КЭНЧЭ. ДУША: КАДИСЭЛЭР, ШЭРЬЛЭР yKPAJHA: БОРЧА ШЭРИКИК, КРЕДИТЛЭРЭ JOX си]Аса1чилэрэ кaшФИJJAт ьамиша каракдир Чэршэнбэ куну ахшам АБШ    Президента    Чорч Буш демишдир: «Коммунизма гаршы мубаризэдэ му-вэффэгиЗЗэт о демэк деЗил ки, Мэркэзи КэшфиЗЗат Идарэсинин иши баша чатмышдыр».    Президент Мэркэзи КэшфиЗЗат Идарэсинин сэ-лэфи олмуш стратежи хид-мэт идарэси ветеранлары-нын шэрэфинэ тэшкил олун-муш наЬар зиЗафэтиндэ чыхыш етмишдир. Буш демишдир; «Индики кими биз вахтилэ Совет тэЬлукэсииин гаршысыны алмага хидмэт етмиш ну-вэ гуввэлэринин даЬа да азалдылмасы Золу илэ кеда билэрик, инди биз Совет Ит-тифагынын сирлэрини вJ рэнмэк учун тэлэб олун-муш еЬтиЗатлардан даЬа Захшы истифадэ едэ билэрик вэ етмэлиЗик. Биз чох чэтинликлэ Заратдыгымыз КэшфиЗЗат имканларымызы лэгв етмэк ниЗЗэтиндэ де-Зилик. Лакин онлары Зени керчэкликлэрэ уЗгунлаш-дырмалыЗыг». 70-чи иллэрин орталарын-да Мэркэзи КэшфиЗЗат Ида-^ рэсинэ башчылыг ет.миш* Президент Буш демишдир; СабаЬын кэшфиЗЗат бир-лиЗи гаршысында демокра-тиЗанын наилиЗЗэтлэрини меЬкэмлэтмэк вэ кенишлэн-дирмэк мэсэлэси дурачаг-дыр. КэшфиЗЗатын' иши террорчулуга вэ наркотик маддэ алверинэ гаршы му-баризэ апармагдан ибарэт олачагдыр. Бундан башга. кэшфиЗЗат меЗдана чыхан игтисади имкан лары вэ ча-гырышлары даЬа З^^хшы баша душмэкдэ сиЗасэтчилэ-римизэ кемэк едэчэкдир. ОктЗабрын 23-де УкраЗна Али Совети ССР Иттифагы-нын харичи борчуна вэ ак-тивлэринэ ащ республиканьш Ьугуг варислиЗинин эсас принсиплари Ьаггында бгЗа* нат гэбул ет.мишдир. БэЗанат-да деЗилир: УкраЗна ВеЗнзл-халг ВалЗута Фондунда, БеЗ-нэлхалг Ленидэнгурма вэ Ин-кишаф Банкында, тарифларэ вэ тичарэтэ дайр баш сазиш-дэ, Ьабелэ дикэр беЗнэлхалг игтисади тэшкилатларда онун .мЕнафеларини тэмсил етмэ-3« ССР Иттифагына тап-шыр.мамышдыр. УкраЗна Ьэм-чинин БеЗналхалг ВалЗута Фондунун чэлб едилмиш Y3* ву олдугдан сонра Совет Ит-тифагынын ала билэчэр'. кре-дитлэр узрэ еЬдэликлэр да-шьшаЗачагдыр. Бунунла бирликдэ бэЗанат-да геЗд едилир ки, УкраЗна елкЕ-нин харичи борчунун вэ активлэркнин анчаг респуб-ликаныя паЛына душэн Ьис- С0СИНДЭ ССР Иттифагынын Ьугуг вариовдир. УкраЗна тэсдиг €Д«р кн, кечмиш Ит-тифагын субЗекти олан бутун башга дввлЕТ.лг.рлэ ра-зылашдырыл.мыш Ьиссэдэ ССР Иттифагынын харичи борчунун 0ДЗНИЛ.МЕСИИДЭ нш-тирак етмЕЗэ Ьазырдыр вэ бу борчу едэмэЗи еЬдзоннэ ке-турур. ВэЗанатда деЗилир: УкраЗна тэсдиг едир ки, Иттифаг-республика ВалЗута Комитэсинин разылыгы илэ алын-.мыш, лакин бунун учун онун разылыгы дэгиг муэЗЗгн едил.нЕмиш вэ лазымынча рэс.милэшдирилм&м(»ш ССР Иттифагы кредитлэриннн еДЕИИЛМЕСИ учун МЕС’уЛИЗЗЭТ дашымьф. Республика Итти-фагын бутун активларинин вэ еЬтиЗатларынын кечмнш ССРИ-нин субЗекти олан бутун дввлЕгл&рлэ разылашды-рылмыш принсиплэр Есасын-да дгрЬал белушдурул.мэсин- дэ тэ’кид едир. УкраЗна Али Совети ССРИ-нин б\*тун девлэт органларын-дан Иттифагын бутун борч-лары вэ актьвлЕри Ьаггында она отрафлы мэ’лумат верил.vie си ни вэ бунларын ун-ванынын кестэрилмэсини хаЬиш едир. Республиканьш али девлэт Ьаки.миЗЗэти органы Ьзмчинин дунЗа бнрлиЗнн-ДЕН ССР Иттифагынын ха-ричдэ Зерлвшдирилмиш мул-киЗЗэти BS активлгри Ьаггында ннформасиЗа верил.мэоини хаЬиш едиб кестгрир ки, бу, борч еЬдЕЛиклэричин УкраЗна тврЕфиндЕм Зеринэ Зети-рилмвсинэ камэк едир. Республика кечмиш ССРИ-нин дикэр девлэтларннэ тэклиф едир ки, ССР Иттифагынын xapH'iH бррчунун, едэнил.ме-сн учун дЕ!рЬэл д^лзтлэрара-сы механизм Заратсынлар. БгЗанатда деЗилир; УкраЗна исэ ез борч .мЕблЕГИни била-васито едэмаЗз Ьазырдыр. Ч«ч«и-Ингуш Мухтар Распублмкасында каркинлик азалААыр. Кэндлэрд» аа шаЬаряар да Чачан Конграсм Ичрачпа Комитасмммн тарафдарлары иле ]анашы але]Ндарлвры да фааллашыблар. Грозиыда митинг. Т. ЖИВКОВ муьАКИма ОЛУНУР Беш аЗлыг фасилэдэн сонра октЗабрын 23-дэ Болга-рыстан    Али МэЬкэмэсиндэ елкэнин кечмиш • рэЬбэри Т. Живкова гаршы мэЬ-кэмэ ’ просеси бэрпа едилмишдир. Просесдэ фасилэ Живковун сэЬЬэтинин пис-лэшмэси илэ элагэдар иди. МэЬкэмэ она тэгдим олун-муш тибби експертиза мэ’-луматлары илэ таныш ол-мушдур. Ьэмин мэ'лумат-лара керэ, Ьазырда кечмиш девлэт башчысынын сэЬЬэти онун мэЬкэмэ ич-ласларында кундэ уч саа-та гэдэр иштирак етмэсинэ имкан верир. Болгарыстан Телеграф АкентлиЗи хэбэр верир ки, Ьэкимлэрин бела бир мэЬдудиЗЗэт гоЗмасы-нын сэбэби одур ки. муттэ-Ьим «сон бир илда онун сэксэн Зашы учун нормал Ьесаб едилэн Зункул инсулт кечирмишдир». МэЬкэмэ алты шаЬиди динлэмишдир. ШаЬидлэр Живковун ЬакимиЗЗэти дев-рундэ Болгарыстанын рэЬ-бэр ишчилэри арасында мэнзил    белкусу барэдэ су- аллара    чаваб вермишлэр. Кечмиш    девлэт вэ партиЗа рэЬбэри хидмэти вэзифэ-синдэн    суи-истифадэ ет- мэкдэ вэ елкэЗэ 26,5 милЗон левдэн чох мадди зиЗан вурмагда иттиЬам едилир. ПЕЛЕ МИЛЛ8ТНН8 ХИДМ8Т ЕДИР ДунЗа футболу тарихинэ Ьэмншэлик дахил о-тмуш БраэилиЗанын супер Ьучумчусу. пэрастишкарларьгаын даЬа чох Пеле ады илэ таныдыгы ЕАсон Арантис Ду Наси-менту БразилиЗа Президенти Фернандо Коллорра Де Мел-лодан    милли    мукафаты — .миллэт га1миысында хидмЕтлэрннэ керэ ораенини гэбул етмнщдир. ЕФЕ АкентлиЗи Бразилиа шэЬэривден хэбэр верир ки, 51 Зашы тамам олан ПелеЗэ мукафатын тэгдим едилмэси мэрасими чэршэнбэ ахшамы Президент сараЗында кечирилмишдир. Мс'расимдэ Пеле ез гыса нитгиндэ бахымсыз ушаг-ларын Ьугугларыны мудафиэ етмтидир. О демишдир ки. ушагларын Ьугугларыньш горунмасына дайр Ьекумзт програмларынын ЬэЗата кечирилмэсиндэ эмэкдашлыг ет-мэЗэ Ьазырдыр. Пеле милли кэлири даЬа Едалэтлэ бе-лушдурмэЗэ чагырмышдыр. 0Р9Б 0ЛК8ЛЭРИНИН ИУШАВИРЭСИ СуриЗа паЗтахтында Исраиллэ мунагяшэЗэ билаваси-тэ чвлб олунмуш эрэб девлэтлэринин бештЕ-рефли муша-вирэси ачылмышдьф. СуриЗанын харичи ишлэр назири Фаруг Шэр’э. М-и сирин харичи яшлэр наэири Эмр Муса. Иордани)анын харичи (Ишлэр назири Камал Эбу-Чабир, Ливанын неглиЗЗзт назири Шауги Фахури вэ Фэлэстин Азадлыг Тешкилв-тынын сиЗаси департаментинин рЕ<иси Фэруг Гэддуми. кезлэнилдиЗинэ керэ, умуми мевге ишлЕЗкб Ьазырлама-лыдыртар. Эрэб елкелэри октЗабрын 30-да Мадриддэ ачы-лачаг Лахын Шэрг сулЬ конфрансында Ьэмин мевгедэн чыхыш етмэлиднр-тэр. Лерли мэгбуатын геЗд етдиЗинэ керэ. Мадрид кон-франсынын эсас эрэб иштиракчыларынын ваЬид р«э’»дэ олмалары февгэл’адэ дэрэчэдэ зэруридир. Чунки конфраи-сын ачылышындан дэрЬал сонра онлар Исраиллэ бирбаша икитЕ'рефли данышыглара башлаЗачаглар. СИТА-ныи фотохроимиаеы, ПРАГАДА СИЛАЬ МАЕАЗАЛАРЫ Прагада ачылан ики силаЬ магазасыиын саЬиблэри Ье-саб едирлэр ки. пистолетлэрэ, тапанчалара тэлэбат чох бе-Зукдур. минлэрлэ Чехо-Сло-вакиЗа вэтэндашы силаЬлан-.маг истэрди. «Ловена^ магазасында ЧСФР-дэ истеЬсал едилэн вэ тнчарэт алэминдэ <Лу-кер» ады ила танынан 9 мил-лиметрлик пистолетин ики невуну алмаг олар. ГиЗмэти — 16800 крон. Захуд 500 доллардан Зухарыдыр. Москва кучэсиндэ Зерлэшэн «Арнесса» фирмасынын магазасында cилahwlap даЬа мухтэлифдир; бурада гиЗмэти 9200 крондан 11500 кронадэк олан он чур та-панча сатылыр. Гадын чан-тасында Збрлэшэн кичик тапанчаЗа (хусусилэ гадын-лар арасында) тэлэбат даЬа беЗукдур. «Лове на» магазасыиын мудири Карел Бак билдирир ки. силаЬы Залныз ону алмага ичазэси оланлара сатырыг. Иш бурасындадыр ки. ЧСФР ганунунда вэ-тэндашын силаЬа малик ол-маг Ьугугу нэ.зэрдэ тутул-мур. Лакин он сэккиз Зашы тамам олан Ьэр кэс белэ ичазэ верилмэси Ьаггында мэсэ-лэ галдыра билэр. ;