Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 2

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, October 24, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - October 24, 1992, Baku, Azerbaijan V халг газета *♦- 24 OKTJAIT 1И2-ЧИ ИЛ. \кпш\хзт*т Ш ишнтшшш* итшт микин нвси емиимивекдиз Anpliijmi Реслублмкесымми Нммрмр Кабинет* маха* им«*, тех« иже, нефт аа гаа |втегяер«иым техиояошцесы аа ишиеимеси уара фумдамеитвл ааммм есесыма» гоумуш мер* нами* АаарбаНан алими, АхербеНеи Реслубликесы аа 6*ш* гырдыгтвн Реслубликесы елмлар *к*деми|Ол*рымын екеде-мини, фехрм нафт аа гаа санауаем ишчиси, и«и дафа Ааар-6е{и*и Даалат мукефеты лауреаты, г« А*фа И. М. Губкин едина мукафатым лауреаты, Авербс{иеи Раепублииасынын амаидар аям аа техника хадимм Ааад Халил оглу Ммрхеквм-аадаиии алми-ладагежи ирсинии е|реиилмеси, * сметам л аш дирилмаси аа калекам месиллере чатдырылмасы Наггында га* рар габул атмишдир. Республика Елмлар Анедеми|ссыиым прааидаити, академии влдар Селегеем* реЬберли/м ила муаафиг тешу и пет комитет ¡ередылмышдыр. доадычылыг влАгалвРи кенмшлфнэчфк ТаЬраида Аэарбфан Рессемлар Иттмфагм ила Иран Ии* касаиат Маомааи арасиида мугааила имаалакмышднр. Рас* самлар Иттйфагыида Ааеринформуи мухбиримв двмжилар им, харики Ьамкарларла беглеимыш бу илк мугааила А »ар* 6ajK«* аа Ираиии фырча аа тиша усталары арасиида }арады* кыла(г алагалармики кемцШлеидирмлмесмме уаналднлмишдкр. 1АРАЛЫЛАРЫ hMMAJM КвТУРМУШЛФВ Республика прекурорлугуиуи мшкмдерм Геребегда аа сер-Ьад|аны ра)екларымыада агыр ¿ерелемемпере /«рдым атма|и гарара алараг емларыи 40 иафариии НимеМ* кетурмушлар. бу нунаарда лрекурерлугуи вир труп ишкиси баш лреку-реруи бирник* муааиии М. Муталлимеапа бирликда Нерби геслиталда, динар трупу ива баш прокурерум муааини М. Чефероеле бирликда лретеалашдирма ставка мары мда еямуш* дур. Н*ма|а)а натуру лам {ерелылерыи Перес кие кии мим рубя еасаит, Кабала ерааг аарилмишдир. Каруш хамами прокурерлуг ишкилари ¿ерелылерыи ah* WpyHiijjec*, аила еехН/етн, муаликаиии иадиши ила мерег-леиммшлвр. Республика прокурорлугу шикает ха маркам* лытлары мааара алараг, |аралыяарин сослал мудафиасм аа KMTMjaxaapM Наггында геиумаерикилик актларыиыи икрасы •ехиЦегим» {охлемег барада {арли лрокурорлуглара иастариш кармишдир. ГАЧГЫНЛАЗ Y4YH СЫГМНАЧАГ Фухулм р«*онуидекы 4 намрали уаум а'малы хахаду ах фаЬлалари укум Алыхаилы каидинда {еше/ыш аалари ниша адир. Истифвде{е харилмиш 6 аада муассиса емеккилермиим рахылыгы ила муааггатк олараг гекгын аилалари jap паи» дм-рмлмншдир. Каидда даЬе 2S аа тмкмак махарда тутулмущ* АУР- Зааод електрмк де/ирмвиы укум веедеилыг алмышдыр. бу де/мрмвм Алыхамяыдан башга 19 каидим ебкмнлериае да хидмет адакакдир. хитине чемилети Флаги» тикит K»A^>j pajoKyMAl мяч* фябрнкинин тикмитмсяк. б«шяак-мышдыр. бакыным Хатам ра!омуидхкы xejpK/je кеммЙетм бу муассисаиим иншасы укун 3 мил/ом рубл в/ырмышдыр. Феб* риида 100*# гадар /арли гадын ишла те'мин ояумСкаг, яа/-фи//атлм маЬсул Нахирланакагдыр. Назнрлэр Кабвнетиндэ ке* чнрилан мушавирэдэ республика arpap-csHaJe комплекси-ннн назирликдари вэ баш ндаралэри реЬберлэринин бу илии 9 aju эрзиндэки истеп-салат фэалнЯэтиннн ¿екун* лары Ьаггында Ьесабат дин* ленилмишдир, TejA едилмиш* дир кн, Кэйд Тосэрруфаты вэ Эрзаг Наэирлк)и cahaje poh* бэрликдэ чиддн негсанларв ¡ол вермиш, бу иеэ экинчи-лик ва Ье]вандарлыг мэЬсул-лары йстеПсалынын азал-масына кэтцриб чыхармыш* дыр. Умумэн назирлик па)ыз экини планыный ¿еринэ )ети-рилмосини тэ'мин етмэмиш. сэпин вэ башга jaa тарла иш-лэри агротехники муддэтлэрэ эмэл олунмадан вэ ашагы ке)фиЯэтлэ апарылмышдыр. Мвл-rapaja зооба}тарлыг хид-мэти гэнаэтбэхш олмамыш-дыр. Бутун бунлар, шубЬэ-сиз, тарлаларын вэ фермала-рын мэЬсулдарлыгыка мэн-фи тэ’сир кветармишдир. Нэ-тичэдэ квзлэннлд^нндэн xej-лй аз тахыл, памбыг. узум, тэрэвэз. Mejaa, картоф, бос* тан биткклэри, ]ашыл 4aj ]арпа?ы. ет, суд вэ башга Ье]вандарлыг мэЬсуллары ис-теЬсал вэ тэдарук едилмиш* дир. Мал-гаранын вэ гушла- 8ын caju хе}пн азалмышдыр. 1эПсул иткисинэ, онун иера-фына дайр чохлу фактлар вар. Аграр caHaje комплекеи нин башга назнрлнилэри вэ баш идарэлэринин фэалиЯэ-тиндэ дэ чидди нэгсанлар аш* кар едилмишдир. Назирликлэрнн вэ идарэ* лэрин рэПбэрлэринэ тапшы* рылмышдыр кн, па]ызлыг дэнли битнилэр экининя, пам* быгын, узумун, тэрэвэзин, MejBdRHH вэ картофуя ]ыгыл-масыны ,вэ тэдарукуяу сур’* этлэцднрмэк. ]етишдирилмиш бутуи мэЬсулу сон килогра-мынадэк топламаг, онун итки-сииэ >ол вермэмэк учун тэд-бирлэр керсунлэр. Илин ]екунларына керэ Назирлэр Кабинетиндэ на знрликлэрнн вэ баш идарэлэ рин Ъесабатыны JeHHflan дин* лэмэк гарара алынмышдыр Тапшырылмыш иш саЬэсин дэ рэпбэрл^н лазымынча тэ'мин едэ билмэ]эн шэхелэр барэдэ эн чидди тэдбирлэр керулэчэкдир. Мушавирэни A3ap6aj4aK Республикасы баш назирннин биринчк муавкни Аббас Аббасов апармышдыр. 1ыр. Нхтш бу адт ее Нхлмкп щыт мм ебапю яацдде* 1ДПМ ТЭ'ЫЫр пдчяб ДМЦфИЦД федагив ) рп хеетг бу шва aaj ajBOua маеад-де медресе дэ лчыхмышдыр. Сопоэуи Miwqr Нелам Ьоы|а мэсодэ ты » табы бесишлаМ je 35 у шага араб димв, Гур а оху-■am е^редир. Гешиу иэидлэ-рп дхшрири да 4fU9 аш мазыш бура хм* * ¿едя акиДД. ф Нелам ЫчвОся пэиак иэтдрмши Мики тури* лэри аресыида. Фото Р. Св—шшуедур д|С1Я1 ма’нзви дирчэлиша КЕД9Н J0JI ТаПсилин Нуманит «тарлашмасы мупум проб« еомлардеи биридир. Ьаммн маселе** келефин учу, дамак динар техники фаилер ^а* дун/аиаруш аере бияме* ее демеяи, милли муеИеишфш, л ери тедрис лрогремлерыи* паи кыхермете, Цхуд де ей-яерым тедрис фермелерыны де|ишма^е кеПд едирлер. Теессуф детуреи еда ки. Халг ТеПсили И*зирли)ими» «у меселелере мариаелеш-дарилмиш rajдх да аикам мая ееехиие аху де бу лер да теласииеЦа тасихли)#    *«P<    ^ да бир бирими таиаиб едем та'лиметеер    ертыб кееелыр. Али таПсмя системимде "У* меиитер феилерии стетусуиум, мш- маткни еилемег мумиуи ел, ме]акетд|ир. Дилер терефдеи, сом аахт* лер eOjenree xepypf^ кеаркл-миш ееуиегд|мдыш, евуыу-дери ееелфелерими »алмые таЬсмлин Пертерефли Пуме* иитарлешдырылмесы |олу иле baiate кекире бшшрик. Дир кох ма'иеак • серэетлардаи, идеолоши оПлемлердеи имт* НО етди)имме ллдили еахтде бу, iena ма’иелииета, iona ах лаг с, |еии дуфоаруш* "+ итиглашдирилмаси eoo- едир. Ит^уцуэуи ш» л..—   (АйГМЙкМ Оирлем-е»р-*    ■ иаским ееелдмямесы Joayae — *** *    - гадом rejyny^ <уи*и сураеде кшиеры ем теЬсилде ислеПеглерык артыг - фаиларда уеуи иллео х яетамилдир, чел миш, cajacM см)аск бмышлерыиыи таткмсы ролу му е)иемышдыр. кисеи Ьалеликла, Пемии *деолеии^е|е хидмет ет мштц* дедлН • ■меК г * МОХОЙИЛОТИММЗО тт коромдир Азэрба^чанын елм, эдэби]-*т вэ MBABHUjjBT хадимлэ-шпин Азэрннформа >лмуш бэ1анатында де]илир. халгымыз тарихивин эн мэс -улмиэтли, эн муИум вэ эи чэтин девруну jamajwp. Азад-лыг, миллй мустэгиллик, демократка JoflyHAa илк ад-дымларымыз, 6ejYK вэ кичик угурларымыз, чэойэдан кэ* лэн Пэр хош хэбэр гэлбимн-зи гурур Писек ила долду-jyp. Б]ни заманда CHjacn гаршыдурма, нгтисади беП->ан, кун-куадэи азалма]ыо артан чешид-чешид проблем-лэр биздэ никаранчылыг, та* лашлы Пнсслэр о]адыр. Бэ]аватда тээосуфлэ rejA едилир ки, Пазырда халгын бутун модэяи кечмиши тэф* тиш олунур, керкэмли шэх-снЯэтлэрин фэaлнjJэтиt та-рихдэ }ери чэк-чевир едилир, онлара шэр атылыр. JeHH ]етишэн нэсидаэрин урэклэ-ринэ вэ бeJинлэpинэ инкар-чылыг, бэjэнмэзлик, бутун кечмкш иреэ инамсызлыг то-хуму сэпилир. Ьалбуки XX эердэ вэ сон 70 илдэ Шима-ли Азэрба]чанда )аранмыш эн угурлу елм, инчэсэнэт вэ эдэоиЯат эсэрлэри Щэргин вэ Гэрбнн бир чох елкэлэри учун эрнэк ола бклэр. Керкэмли зи]алылар базар игтисадиМатына кечид шэраитиндэ елмин, эдэби^а тын вэ инчэсэнэтин гаршы лашдыгы проблемлэрдэн сез ачараг билдкрдилэр кн, наш-ри)}атларымыз, эдэби жур-нал лары мыз чидди мадди чэ* тннлнк кечнрирлэр. Киному зун ]алныз кэлэчэ>ини де]ил кечмншини дэ итнрэ билэ-рик. Нечэ нлдйр ки, Аээр* баланда опера вэ балет, ири симфонии эсэрлэр ]арадыл маеына ме]л азалыб. Ифачы ларымыз мэчбури муПачирэ-тэ мэ’руз галыолар. Милли девлэт театрьжыз кечми Шин cajjap труппаллры сэоки енндз сэркэрдан ha/ат сурур BajaHai/u даЬа сомра де jHAHp: индй гаршымызда ду ран вачиб вэзифэ Азэрба]ча НЫМЫЗЫ дун]ада AajKTHH49 танытмаг. бутун планетдэ халгымызын Пэгиги вэ чан лы образыны тэсдиг етмэк-дир. By магсэдлэри . hajan кечирмэк, MaAaHHjj3THMH3H горумаг вэ Jaiuawar учуй ]арадычы. елми вэ техники зк;алыларын мустэгил Ьэрэ-катыны — А)дынлар очагы ны ]арадырыг. Бу очаг си)а си тэшкилат д^кл. гаршн)а cHjacH мэгсэдлэр rojMyp, да кии Jepn кэЛэрсэ мэ’иэмЛа тымызыи горунмасы вэ мэ* AaHHjjanHMH3KH кнкншафы наминэ реейублнканын сн]а-си Ьэ]атыяда иштирак етмэк-дэн имтина етмирик. Зи]алылар биддирярлэр ки, Ьэрэиатыи кениш та сис конфрансыны чагырмаг. замнамэсияи тэсдиг eaajmiM Japancar. келэчэкде \вз гэзетини, журвалыиы бу* рахмаг,    харнчи еяхэлэрлэ мэдэни вАагвлэр JapaiMar фикриндэ эдярдэр. Авар—фирн. Экс-схда аае JeH3 дил де]иб дад едирик АимфМГ, р* \МТХ«*М«фМ|> AMPVNA* м*тв»«.    ;;Тгт;Х-Г    —-У—-    _________ М чыжкмимры, ШтТМец», вирм#'Н«ПЫ гаршыми-    h£“r.,À*p    ^и?.и*«ия«г    £гг    «•    U-.      -1«    «и    Р*1"    h.«„ «МСЯЯСЯЩ» «К«»- ммр. Сахкшьмараг, арау рмипр«тит|ит wp» Мф    ^    ^    uZJTSTZjPZtZ фМ— Ышсы мулаНмВО tjpW'ajjlM {ымвфрдем гебуя едилир. лиф меЬдуд бир деиремии етмиш, бумумле |амешы ди- Ямиии темиели|и, емум 1фоб*1с*/ит м ду«|а«аруш форма- W Ьаисы нийетяара хидмет ЯРКИМ чоммиете мехсус «ЛЯ элчупер вар КМ, имебм ра*|мнм мутлаглашдмрер, му- лимихим адабм иормхлэрыны    мае    ху су и да бириич*} лашдырылмасы иЩетлэрмм* едмр? Омсух А» Ь*|втыммх- «рн.Лт.|. С.А-Г1И.К    t ом**«» *-J° мф-Ш 2L, OTJm 3LS&£ Ъ* npMTMMMVH    6»p мутяф—яцяи..    m „м. imummu    гатбигм к мм«, душу wen кисам    пар харектардам^маЦрум еямуш! елк?суЯУ|ГIone аардиш* сырф иаеери мулаЬихалор jw- ^рмм. гыиатыма кеармлммшдир. Еаш* »    £    6?* re кур еле де билмехди. Чуй- луну «и меекуд «чесы режиме мее. Яе»ши раел пробламлармн Паял* укум рии таедмеяиеи^ таиммллаш^ елми маслеПатлер де)ий, бу аа дмриямаси ила быдм • ¡а дийер еЬкамлерыи есес- еддымлэр ишим духалдилма л.ндырылм.еы, «(.си Ьмх- ««*•“ *«Ь. чож онун «оямм MNjjanM ♦«я«Ц*п< y-Y- «Г»' ДЦР-ямкми. ”яКотяю7я» лелерде мдаоложм илгымлер Чумим бурхде мслапртяер нт.    Т.Я.М-Т.Я ЙЦ •'* 1 _    ду алерылыр ки, гурууувуг даееллер «Mjaca ха иктимаи ^ чож да#ыдыкылмг тасаа Ье)ет елми суретде нк* вуру jape*bip. вху де 6 лхмдмрмлыб    е/реиилмирди.    |униул    муиесибет е( Иктимеи алмлармн муЬум    MejnnepMM де/ил, *j практик •• татбмги ммжаиЛа*    реЬбер шехслерми ^уб рындам ист««фада елуимурду, t#IITl<e шылтаглхрымын матикеси о мл ар тадгкга» фуикси)аларыи- KMMn па/да елур. бура да ». дай даЬа кох ид*||а хидмет- ^¡уиум «Baia» асармидаки кием аахмфееинм /армма ja-    фц„Нр    )*д* душур; «Тары* тирмрдилар, Лакмм ву е да* ШЫГЛытлар даерукда журиалкы* май да)млдкр ки, мктммхи ЛЫг фалсефенм, «диетика дм-фамларми тадрисм тарихм )#л*    ^ АСтролоииja астромоми|а- иых иде)а    иеивркмли]кидам    аротмка меЬеббетм аааа «Марат рлмуш, таЬсилкм ми- ФАнр*. бу кун ба’хм ели мак-таллектуал хахкфеяеркмдем    раЬбарларииии ислаПат year душмушдур. бутуи деар* вдм АЛТЫИМ «тдыгы аддым-ларда Ьумемитар ее иктимаи    МфНэ    бу Вахи]]атм хатыр- фамдар бу аа it дикар идао- мдыр. Ьлш« душулмург Как лежи бехышлерыи, диии аа си- ¿ир hyryrw ккы вяме|еи. hap ДМВВНИИС! ммеэфлы,    ОДВЛВТЛН олмвсыдыр.    Квшгв    маме, а/нм кур душунма|амла*    ёмакдашм    Дв|мл,    а* геле бу*    ^цЦтш д«сиусси{алар^ акмыш,    "• душуиупмаммш    де|мшмм Калда, ела бимни им, бмрмичм |алаи даиышыр, ним- Р« б.р бнрин. г.ршы rojyp. тун «•*<• рормммааырммм- ^    «я, вуияар «««• }    .    .    »«"»Р *» w г.|р^му.ц.и ...Tri Мни.» ranaia ап «тир    9. Шуяуряу, бу .«ун.«.,сух    дыр.    рмя. гаямаммадыр. ^*»я.1    •*«". Ьуыанотар ,ahc»»    ,    д.ha    «а    д^мял.ш«яра И. НС. брИтана. гар.а. »л атыр.    «ришд.н ЙИаа »уеуая    г.-    Му,ляиф ,ори б«|иуму»    *+Л дад -д-рд»^* |.,ы«ы-1 гп.р.|._ ,.СТ..?п.р.?    д.. Гахатимихии 2 омт/абр нам- матлаба какмахдаи ахаал ба*    рахкарлыгла raj* олумен    му-    rejMAfe ЧАлышыр км, ку|е бмх    ими дегурдуку аис-седе бир] i**» ,*i    __ раеммде дерк олуимуш «Дил*    ]ук бир св'|ла еХалг гахатие*    W* Л*ллшрмим* бмр-бирии* да!иб дад вдмрдмк...» серпах-    ним — макмиш «Коммунисте    оа|улучу шуше хлтыма го/ур,    вн (ф) габул етмесимим Пали мусаНиба бу бахьиидаи    гахатмиии тарихини харагла*    меоложн    *еилу «марраЬм/ja    ¡щфшфш. Нтшш    бие, дил*    лемлари    моееусуида дкоус- j Г^ГГГГГ    тахмммам^е^«л-« "'Г.^’м каммш pa‘j догурмушдур. Xaj-    |мр, XI ордумум 6*KMja кали-    амалм||атыв    апарыр. Нарештлм    д#|(    еданлерии Па-    си|алерм    /омидаи деаам ет-1 дыям    сехеур    «А Р    ИижГдв*ларыи ли охукумух (оиларыи икари-    шмми хатырла/ыр, А. Ммко/аи*    профессор    ммсаф «а об/ак-    мысм бмрлаока да    тебии аа    дирмои    фа|дхеы спиде тамыимыш дилкиларм- дай ситат катирир. Тааккуб-    тмхл^м бир камара rojyS    ку-    мр1Ш яммтаметмк просасии    Алияшори ее дилимихии таос-j самый еа-ехумуи, Пабел*    ке-    кадр    п®т*Т;'^*Г1ти!*вм    елм* мях да а ер) мусаПибеде аксм- ламме|а билммрсам ки, имха*    маи •• шубНелер* ^лем    ее-    ГАршы<ЫН4< ала 6мл мах. Геее-    субиешяериии мшеухар    I    ммиатии дарим не, еисаилв    ка-    шрп ни тапмыш иараПатлыгла Пам- сымым алтымда «профессор» Р*Р, мусаПибе муеллифларм- тмммв дмлда гемдарма, jape их кирелере де вот едирик. j j. аоасында кохимаели Г.р    ?у«секдмр    ка бмяданр—ишдир. су ICH6.P яд.« С h..    UT    .¡-«-»«I-. усяуби .д^яы-    ^    СЯСШ.    ‘с ÌIJT мян ¡.»Ы*.    «¡А ряуиурду    ГИГ.,« .губут. ¡««РМ.К. у«ун    н!    *• гяршы «ыхыр.    р. 9. Шухуляуиу 1«ЫЫЦ,.|*<МС,1"7*11    ‘1«р    .я«н    «МР".Р- “ —    г.— *'-“« —    г’-ж .sa:.:    w rg.:    zsrjzvsz:Г»---■ I бели, «халг гахатм.    1f1f -    бммих беле Ьесеб едмр ки.„»,    хетммихмм    дмли    ?*** JzZJ!!!!    ------ ^ п#|ИЖ*# ,, 1ЭЭ1-КИ мл лер да    кыхмыш    «-..журнал истин у/дурмасыдыр»,    е,    ^¡2емЛТ2Г^ x/Z . «Коммунист» гахатмиии Пугу-    «редакси|*,.. гарышыглыг    /а-    *е |еии келарлы сеелерее ееи олмушуг. Ленин jewe дили- иуи хелге хидметле беглы ей Дкперле Э. Шукурлу    uw«vei»vHVM михин гедрмим лахымымка {ехшы ен'еиелериие, чохиллик Д»н Пехырладыгы cnjecM /хр- билмир, оиуи темнелMja ее текрубесиме бу кун де седмг- "ыгы гшхетии ее муеллмфле*    • I    К ишдеилиш Ыгысына гелмы- дир.    Рмк унееиыне |елышдырмеге га)ытмегы^ ертыг___билиб, еб рем пеиеэ/е )ешыие четмыш, оф* 1 фуииси|елерыиы деПе де км-    д#    шмДД||    шптм    меили)- едилмемиш- J ^немхяашдмрмалмдир. бу ее* j «г лари олма|ен адамлар ху* «УС* МИДОМ км, етаи онилликларда дилиммхин раемм статусу Jy- какмр. харыдам маПдудлхшдырыяса да, о /ашамыш, килаламмыш, эемкммлашммшдмр. Им дм шу- «Коммунист» гахатмиии hyry-    атыоГТимм иЫх киилашир. Гахатимихда дар« АШР* Гарабагда Налам елмуш 1    гм|Г.т    tttnaMifftiMav*    суси ^ ме'1арлар асасыида i«' асас баладаи хилас ги харисидмр. Гахетими* аау* рэтмага чаи атыр» кими мфх* иии»»ипч». имяДГП, ¿¿^гмпе» бу матао«-!^    Ф«Рч«ясжды-    чй ^ ; «_______   ....    —-------a-мм аиловла в. Шукуолу «««елке- олуимуш мусапмваии4 хош    тхлебипе    техНIрылмасыимя «берет еееи- пиден секилмелидир. дил-услуб беем-1 фелер деКа е/дыи еекиямели- ^цымД\ртырмм<ым« хусуси ишлеилм/и ге]гыеыма гелмы- дир.    Рщщ упя«"жн* ^пишдмрм»«    -г—  ---- —    мыпдем П*У**?щbt’ 1 ***    угг#т ^¡¡¡^^^¡»в^^иеаи^ ишлекли/и гхужмм г«ямм Л ip«,     _м    малыш ые.    ]актмх    иатике кыхермегы ему- Р* т**Ред милаиме^е гера-Ъ    *ы»«мамм    Ну    мам    м*    Деелат Умиеарситетм меедии ’•V'**.    ..    ....    Му.лл«^н    м..г.|и«    .и    П    Г^С    .у .. мгтмкекячм« «"«• »мяыелм. муя»»»« «о/    _______ А. |«Р«АЫЯИЫШ ««»ясжяртыл- быиг. ,«|»Ы1МАЫ«Я А* су    -У««"*-,    .Хнг гтп> .1 т.рих.ид. |ярын* буААшры,.    ■»»»—«» «М Цммыи тя-1    _____ и, ««пмутунуи стАтуеу Д. иу"гр*г-    ^    "•«rmttirrr    |м*    М-    ь.ммш. ).«.    IlHilp««    i-ы-ы    А^ .яус    Аф —, -»*»«—*-    «*«ы|ZSL.^c    '•'Я^^.Дл,»!?' 1С«<лы иадрлара малб атмак мегсадила бурада «]«мм Мусааат» гаеетииим лыр. Фагат бу дафа да «ку- "емише !•«* /хрэнан сахлармм    э    ШумуиТу    г.яиб    кшмаметдыр Waie «с ...и«« ммпмнкм К«, immku бомба «ai и л а емче гобагыиа сад каииб. бу мула- сапариси о. шукурлу галио    -    -    *    • мми мусаПмба мла беглы про-    герлыхдыр». Je-мм, «Халг ге-    Пмха    дотру олса|ды, емда не-    Wjw фассор влмса Шуиурлунум    хатмимми иакмишда «Комму-    Р*«    ву дм «Халг г*хатм»нми    ¡Г    Т    * «Халг гехатм» ам'амаемме са-    имст* ады ила кыхмасы ДТК    дили    1Я9*ку илмм матбуат ди-    лум олду диг галыр» серлехПели /ахысы архмаиидем ашиар едилмиш лииден гетиНеи еекмлм*]а/ди. Муеллмф мехфи фект Де)ил, профев- вх терихиимн бутуи Деерле- едиямеди/иидаи /ехы гахетиммада дери Нрмг дерк олуимуш дур. МЕТАЛЛУРК1МА: 1ЫХЫЛАН Д0ВЛ8ТИН ДИРЭ1Н , киса мы м и драм „5*1=; "*'~* «^1 м«гяя дун)« «рмы»- «™    " Й!Г    Ь*,,ы ..рняы««н. «Нтяй« в« ««•    «»*»"»»• «*» *• МУИССРП-Р- ^(“Х«"^.р/И,Ь..«ряы,    т»» ^4Г2ЙГ!ПГ ш«к«и«тям м«д«и« СЯИ««-    1    **р мим    сиаилихаси/еяылытыи    еп-    и»*г* кусу ка кеарилмели, феел Па-    Или аахтларда иктимаи фаии {«гг моага{миии, еетеидашлыг    «афеДраларында муеллимлвр яа)фиЦатлермиии фермелаш-    уму и тедрис {уку мормесы- дырылмесыие хидмет етма*    маж «аелдыпмасыне бе/'ук еЬ- лидер.    тм)ек аердыр. Сырф чехарк влбетте Пумеимтвр файла-    метариеллвра авевлеиеи бу (8иш 1« пкфА») а, »лмад«: Надар ф»1да- мартен собаларывын елек- да рагабат габилнИати кучл»- ВД*.    I    И" . «ус«)аядаы«. да««я 2Т’,Чр1^''1Гсси*«’ <мма 1^» иашу.д.,    ^здвтылара.    о му»иэдда трда собалары ила зраз »лун- нар.    ^^к ^ссусЬ ка б""”“ «ссядаян ся- ^гвм,^нм”л„м,г тм 127 миллвметрдак газма бо- магнетит «Ьилнзлэрииэ керэ масы учун техшжн-иткади Ф. Ьамадов. Зэнкин аа су- мти 25и,юм»ри»*м И'-еыны С™-*    ••    ^ с »¿уле «акты мшмыдыр. рулашиы баш олдууу учун Дашкэсэи Ьаглы олараг Азэр- асаснамэ Ьазырлаяыб.    перконсентратлардаи даиааар    ТЖГГ    маЬ«й«я    са    бу«у«-    "• с сд»    ..... а.м!Гия!1Х а»юки ппог- (Зиманын У палы алландыры* Лаг-мэ’дэн комбинатынын истеЪсалыны ДашкэСэн ¿а- гулага рдына вурур.    1    ^ битмир. Эсес месеяе ей-    Аспирантура •• деитареи рам л ар эаеоду Тумен вэ лыр. Бу еПтн)атлардан истн- инди бурахдыты 60 фаизли хынлырьшда. онларын метал-    ?Ладэратмэ^эм*    I    А*м иб*Р#12ГР    ^    Д    * Узаг Шимал иефтчилэринин фадэни максимум сэвиЛа]э дэмир консеитратыныи хари- лашдырылмасыиы иеэ )енн- ^^1.эд“ишим*ыиа Л«о *-н,>-р|<" ¡Ч>-    *^"г    ру«м«ыям    сур етя»на«Р».« еЬ™1а«ларыны едэма)э    .1е-    адтдырсаг    Ьзлэ    )уз    ил    сонра    «и    базарда току    16-20    дол-    дэ„гуРмадан    сонра    за»»»-    £!^^1»“    да    ^    •"7и»р- иштщи    Ивда талэбат ‘ истйфадэ    едэчэ)вмиэ    гадар    ларадырса,    филизнн    дэнэ-    му3да ташкнл.етмак    мумкуи- саЬадэ асылылыгдаи    да    гур1Ьтгуп<    етЛ¥С¥    л^«,««ля-    . азалдыгча    бнзи даЬа    чох ¿шОвхл>{1М машдацдытГр. сэндэ фи л издан зэнкин (65— лара ]ахын олачаг. игтиса- - фасилэ ила ишлэДэн лпл    лу?гун чэтйошк-1п#м ле суо/акти» мТл,п"а,,^> ¡¡^икликяар ¡аратмег мумкуи Ахэо6*1чанын нефт Аатагла- 67 фаиз дэмир) вэ суперной- даПатымыз сабитлэшдикчэ, тяпли реакторлардаи вэ )а    ¿ти*1мими    игтпеадя    1    Ьамии    тиЛ*9ф    **?’    ¡»«мЫлкагдыр. бу кур дар** се_Ж^^68~70_1^э) «Р^^^иэ^лэрдэн    ^н^мй^дапГ^)    -»М? учун сафлашдарма «дэ еднла вэса« артды^а „шлэ{эн шахта собед^н^    ^    а/шлмел«, ¡ередыиы муал- нин бу саПэсиии дмрчэлт-1 Т'ЛТГТ biei^noeipaMÌ#- "ИФ Ь^’атлари укум еехыми мэк, он дан фа J д алан маг ез "    шараит {«редылмелыдыр. Мухбмр: Уэу ШЛЖШШ fЭХ* еИдэмизэ душур*    |    дылмасыих. к*федр*я*рыи    бутуи бу мшлара марках префилииим де)иш дирилмаси- лашдирияммш raj дед* иаЬкэм вэ ашынма]а давам* ал маг .-—-ж ——. .    . ..    ...    ,    j       . лы борулар твлвб едир. Аме- технолоки)асынын мукэммэл-    ^ени мэрПэлэ]э кечэрик. Бу    истифадэ етмэк мэгсэдэу)- рикамын «Дмоко» ширкэтииин лэщдярнлмэенндэн вэ мо-    мэрПэлэдэ Дашкэсэн кон*    гундур. «Азэрие Штаты иэ беглы дернлэщдирилмэсиядэн. маг-    сентратыныя денэвэрлэринин    м . —**лЛйгад;«’»    SirsisreS    ¡ааа.“Д7Юу    ^rsu-tsr =rass--ss язяхляс.*    *ftj=rtgr    xssxr-,ч—* ггггв, етбEpSSi« j- asjras SsSSSjwSSS ^-rr ¿-Ss* ■— жгк. ггязяг гглагг sssr asjra "ьдту •— «шт. -------- СеЬбети    Цтиир    ] I тыг мерме/е кеерилххеидедир. 4мвб4*е* 7 дм OnmfMii ивтмршцт серф публяквдв онун муввсЬаг не емавеЗееакТ Лака буиуя теЬсалат саЬэлэри {арадыла- твллашдырылмыш vm или ««вм» ]уясда ке)- нлдак Ьэмин филизлэри ха- лэрия альгамасы Ьэ)ата кечи ilitnXK ama «¿мб олу- рячи базарда рагабат габи- рнлир. Чугува эвэз метал ^    " -*“*----с^.    ¡^Матли едардн. Е)ни замав- лашдмрылиыш дэнэвэвлэ кур ■ергея собалары да. «opyJaJMa зааодукда 6opyJaJna зааодуну ке]фн]  Пмя 100—150 тонлуг електряк ¿этли хаммалла тэ мин едэр. знрлэр Совсти. Девлэт пдми ^¡т^ГасдаЬтГтМ* »«Ь    ¿¿^‘^»«"вГ'пвтйяарм    метал мэЬсуллармш^'. '~ху-    Комйтэса тар лама»    тШшЦвпжхаимал    фасаласяз текла гургусунуи сусилэ нефт сэва^еснндэ не- мудафн» олунуб. д»ф«ларла 1ар2даймалыдыр    гуращдырылмасы вачибдир.    дафада едала« Лрулчдак    «У Мухбмр:    Ведем ее меча    «Ьнпромез»дэ заводун je»Hr    чешвди артар, ке1фиЛэти    рэдэ мэрказэ    «тР«ч Ахвлевхыйиг?    лэн гурулмвем, кшшэлюш    )ахшылашар. aYHja база рын-    лмб. Б> ншаэ    Алта) Бжвскэр ЧАВВАРОВ, ХАСПОЛАД» «Халг I мим юн мухбмр- бир сыро чидди су ел лер двгурур. Эмма, ому де{ем ки, ие ри- ;
RealCheck