Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 1

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,666,337 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, October 24, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - October 24, 1992, Baku, Azerbaijan го^пмуищу* КУНДФЛИК ИЧТИМАИ-СШАСИ ГЭ31Т ГИАМВТМ 1 WM. Н9Й ВёХТЫНЫЗ ха/ир/ Umm м дада*да •ИМ* |Ш1»МИ м "Фим* ¡¡Ьшиц    $ да- Т | м> •*«“ *мм ""нщ+т......«И»    шпмч» мьи. См МИМ**ш *■*«*•• w ммввАйАМИЙААМ МАМ МАШДМД Н    PIPÍA    AWwWW^ iémiimmimmim имтаНаиа w* иир. базар илисодЦИ**"** юр im N> Им* «w ша, ааКмапш— гззамчы— д« нами, Игикул |еллера AfMM** (ап рЦадыдарытывм ааир. Там* «уф к* И *т «Ммуииг И да масулиЦатшш кисе от* мафт. Sana «atea, «as ем-таклу— еуадты га* аасаит кесабы— epeaje чатад вир «tipa адм, савет едвм—-рммыа мутддф сававяар* дед, «т*|см да aknü— узу** рай шариаа иарир. «За— мним» saar учуй еяндеми|е—р* ран рв декшатдидир. Бу «ас* там «аагми душуяеи i*l««* нуоуму» иараииара Тяумузу аиаара туту» рул кара «арир синив, вир «а аавр аиа|и«1 ву таранти ум*» риал, ву ааигыи »»нашим ка» ра аиарсфмиим» Чагии иунра атмв иетдирлюв Ватаиа «аа ра «а уаиа га|мрвавг«мима1» чэвк» хвттинд* 38 OKTIABF * АГДАМ • • * Сцрхаеенд кеидя ва ДОын-лыгдакы ¿ухезкляклзр уг* fu да дв1 ак ку ела бир чмддя олмамышдыр. МушаЬидачя* ларин дедн&на каре, ДТш» мам тараф бир сыра мввге-лардвв Ьарбя тимианы мери 4«KMaJa мечбрр олмуш* дур. • Таассуф ни, Агдам шаЬз* -    —    Влиагал] ушлер давам едцр. [я маагеларямиада .йГкйЖ ри, Влимададли, >рбанд Асам жайир-руаим —дар*,. Оияар теми дуеинмяыш до» Им, емми мии илиарии Цриивры, вмаиатирир. Hypay чакра дери|д% агбирчад —р—мдери*—, мим -¡Нн-ри)"« Awar-гвд вгбнвчЫа вНтирвм алмазен (орда «арф taparaс рв ш, Хачындарбанд. Моллалар аа Купдлер кандларияда аа-зиЛалг каркян олараг галыр. Дашбашы JYHcewiHjHHfla jep» лашая душман «Град* ато» шина ара вермкр. вланлар аа }аралананлар аар. * Т9РТ9Т Милли Ордумузуи Тартар белмалари Довшаилы канди истигамэтинда Ьарбн амали]* Jan* давам етднрирлар. Даг* лера Jara« шнддотли ¿агыш Ьучума маке олса да, асхар» ларнмиз Ьаллсдичи маагелвр* да мвЬкамлэнмяшлар. Ону да flejan ни, Тартар—Налба-чар >олуяда, Серсаяк двр]а* часы етрафыяда му ja ермвни десантчыларыньж олмасы ба» рада асассыа хабарлар еЬалн ву иуи 1рме—«галдев тввуимуаи, Г «работ дан, «аркад бод» «вивримиадви дидарнии душмуш ММ ВВИВ ГМЫИфМ виффвтдви, ваиадиврмимв бвмми» нам му-бот—рд* cap» сыдыр, дуи)адм аисмилав иаиур. Гвививрмммамв гедриии бн—и. Мим варимшммам виду*? «ими иуривидмрви ву титраи вмур шамдерыны руаииарми ---— арасыада MyaJJeH наракатлы р. Ьазырда отит «пт» ниформаош iachtimpiiir ИДА1Т0РААР ШУРАСЫ МРАДЫЛМЫШДЫР мвсиув нутивви имфор аесмтелери рвкберяа-МИ ВВС мм дв ивмиш фи* муввдиивоемдвм сомрв гв|д аиуимуи»дур ни, рвсиуб-Ьв|втв ивимрилви СИ-{вси вв игтиеади исввКвтлвр, двмвирит^вими иииишвфы шврвитиидв мвтбувтмн вв ди-ивр иифврмвеий ВВСИТВВВРЧ* ролу иуи ]уксвлдмлмвсиив, аввдлмгымв нвимш сус'вт журнал ист лв* мудвфивсииии иуиивидирипмтинв даЬв ивх ду|улур. Ленин рве* ¡врадмимлмс вв Нвм* иттифвпм та'смслтла* Ьвлыидв ву ввви* bajara нвиирмвн, журив* _____^ IM ма'иавм вв фивинм гвв|мгв мв’руа галмаеммым гвр-ИНСМ1Н влмвг уиуи левыми са* еи^едв фввяиивт явстврмви иг* тидврыидв дв|иядмр. вуив ив* Рвслувям* ■ I* ракбвряарир Рвдантврлвр Шу* japMHHH—В Ьвггмнд» ----- м    ныиыыап амл Гв|д варижииицрф ми, Рвдвн-тврлвр Шурвсы мвшвврвтин бир вигяидмр вв фввииУвти- нутлвви И*4фОрМВСМ|В »вснтвлв-рииии рвНаврлври Рвдвитвр-лвр Шурасмммм увву Ьвввб влуиурлер. Протонов имвелеи-мвг унуи вимгдмр. Шуре им и иилвслеры мунтвввм ивнири-лвнвкдмр. Гврвре алыимышдыр ни, Рв-двкторлер Шуресыиде радак* торлерын умумм мврвг двн-расмиа вид мвевлвлврми му* авкмрвеи, умуммиллн мвевлв* лвр бвовсмидв фикир мубв-днлвсм нвиирилвивн, дамок* ратин дввлвт гуруиулуг^ вн’-врвлврмими врдыимв моЬквм-лвнднрилмвем намине бвввр мггмседи})етыме мвиид мврЬе-лесимде сов вввдиыгыио та'* минет мвмемнвмн ¿ередыл-месыма, мв'тввер монввлвр* дем мв'лумвтвлмв Ьугугунуи ИДАМДН ЯДУ ДМПМЛЫЗГMHÉ    МУС* »1А|Д“АЛ лоЛ|1яг    *    У твгил мотбуат jejwM« гурум* лерыимн тешки ли не вв фвв* ям|)ет мвхвимвмнмим heewp-леимесыне, рвдвиси|влерлв динар ташки лат лвр, )вхуд Сфы* •jpw журналист иоялоктиелв* ри ев журмвлистлор врвсым* де мумвембогяории тоивим* лвимвенмв CB’j —стариламай, мотбуат — динар нутивви Нвг- или —ласында шуроимм гвлвиднрмв трупу еоииямиш* дир. Ичласда АвврввНви Журив л мет л ер Бнрли|иини иовбв* двмкеивр гурултв|миы негыр* мет Им нвн лары мувоиирв олуимушдур. АЖв*иии евдрм Каны Неиы/ае бмлдмрммшдмр ни, бирли)ми меилиси муавфиг гарар гвбул вдарса, гуру яте] чагрыле билар. Флагаландирма групуне тепшырылмышдыр им, АЖб мла бирлимда бу мсти* геметде фвелм]]от ностарсии. Радакторлер Шураемими окт}абрым 21-да иочирилммш ичласында АЖБ-ним ноабадо«» камер гУРУ«тв|ыими чагырыл* меси маса—синим муааииро» см давам атдирмлмиш, Авар* бе)чеи журналист лари— му* раниот. габул олуимушдур «Ааарба|«аи» диронторумуи игтиеади лалар увро муааиии Алборт Камне ичласда чыхмш вдарен, республика Наамрлар Маби* МелмЦе Иевирли)и тврвфиидвн тупи шшрш а^рмлмади олмушяуо. кв&шн 1олу полис ишчйлври нвэарат алтыяда с«хла]ыр* лер. Вир яече ]ерде постлер гс^улуб. МушаЬндечилерич дедн]н-нэ мера, ]оддв ва мешедо ермаяи тахрибатчылерыяын олмасы хабври невбати ша* )иадаи башга бир шej де!ял. Индя Тартар—Калбачар )о» луяда темам сакитлихдир. хедиш-каляш яормелдыр. а султанов, «Хадг геаетвашш иухбмри. А39РННФОРМДАН: Азэрба)чан Мудефиа На* зирл^яяия ма'луматыяа кара, срагакун мунорта рес-публякамызын Губадлы вэ Газах ра)ояларьжым( Небела Нахчыван Мухтар Рес* публикасыяыя саркад!аны кэндлэрннин Ермаянстаи та* рафдэн ракет-топ аташяяа тутулмасы Давам етдирял» мяшдир. Мудафиа Назкрля]йиии ма’луматыяа мере, Ьазырда бс)виос»вр, мурожютиар гобул гмида ганунуи билдир иаифф, АЗЭРБАЛАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ХУРНАЛИСТЛЭРИНЭ MYPA4H0T «ШИМАИ» ММИОНАЛ I—ГТАААЫНЫИ МШЛВИИК НАМОЛАИМАСМ ВВ ИВ1АТА МЧИЖИМВСИ КАГГЫМДА АЭВРВАМАН РКПУ1ЛИКАСЫ ПКЭИД1НТИНИН СвРвНЧАМЫ шшяхтмФш Тумфмм В*Им Миши* АИциоиии ММ" ьт«мммм "ми—ук М—тсуи «феи* ртш éaAam МЙМШШЖМА* О, сафар мнимы боларус Аа* Соаатаиии («дм ,С1«мн«» лав Шуши««—itf, с«лг-далутатларш, рослублиисиын журив-лнетлари ила ооруш—окдмр. К биндеру« беверуе аердемемтм« —и свссфсиид* «ывыш етмак мнИатнндадмр. ТуржИа пер» ламаитн—м башжмымми Минск Шокер И—ыф Комата* еимда, «Минск свет »моду» саЬмдарлар «омиЦетммдо ооруш* лари одачагдмр. • •+* Тиимитм «МИНА МММ *ПТ" «1«м«См миииМй—и эмуМмм Дмми Ии— Ишо* miltinmi м Ммим ТМятмкмэмм Иамшммий и*-—иимримим    цтИ""*и—янмм* мткафятя    чяпт    щтшшлт имя,«« мумк да ямда» даням да«»*. Тдадада* Мямя Т*Ьяпмяим Кмятмядая мдая *пча Cjd«’ , РИТА — СЯТА-ими ммбмвя им мумЬНмяяда *»«• _ . ямяда* 9Ц •» мда» »»Ададада да|»мт« К** да* сядаЬям дапдам*дан г«*ум«г, ЬяНм ui»tt»** даяЯ» да«*яям»*яяяя да дамдада гтмммммдам «wm.mmmmmwn г»*шмсм«и *да|>,я«|»м да*,я дада)я да*»*« кии Н*|да» Д (I пив ТО Я ЯП Я ИМММАЫДЫвк ЯфЧЖриПЖф! вемр игтисадк||етыие но» чкд шарситиида идараотмо* мии |аим форме са метод» дарымым ишлемиб Ьасырлаи-масымы •• тотбиги— сур’вт» ааидирмек, сомероди)и— raj-мотпамдирмок ае игтиеади исдакетыи а—оришли рекио-нал медали— |аретмаг маг-сади идо сосиая-игтивсди ии» иишефыи идаро одуммасыида }арли —ра НакимиЦотмиии ра» л у иуи    артырыдыасы аарури- ли)иим, кабеда Шамахы ра» ои —ра НакимиЦотмиии та* шеббусуиу иоаоро адараг га» papa «дырам: Т. Шама«ы району игтиеади исдаНатдарм г«багда)аи дрог-рам магсадди бол— ними му* •Цен одидсим ва «Шираа— рамиоиад сосиад-игтисади ни-тишаф программ ишлаииб Ка* «ырлаисыи. 2. «Ширааи» раина над дрог* рамымыи ишлаииб Кааырлаи» маем «a bajaca —риямаси учуй стратажи програмлар yapa дав лат мушмири «ид-матиида роииоиад дрограм аа тадгигатлар груку (бундам соира груи) )арадмлсми. 3. Група ташиырыдсыи — бир а{ муддатиида Каид Та-сарруфаты «а Орааг Нааир* ли]и, Д—лот Торпаг Комиса» СИ, Д—Дот Аитииикмсар См* )асоти аа СаКибиарлыга Комам Коммтеси, Два дот Фмдаи Ко-митаси. Шамахы pojen — ра ЬеяммиИетм ва ди—р алжа* дар ташиидатдарда бирдимда «Ширааи» рак—над дрогрс» ммиыи асас мудд—дарыиы аа — рмат— актларыиы иш-ла)иб Кааырдасын «а вклады Иааирлар Кабкиотн ида рааы-дашдырдыгдам ееира Ааар-ба|—и каспубдк—сы «роак-даитииим таеднги— тагдим ат-сии. 4. Ра—оиад дрограм—рык аа ла)икаларим bajaca -шфмд» маем учуй мади))а оКти|атда» рыкы, о чумдадаи «ар—и ни-аастиск)адары аа крадмтдари чадб атмак могсади идо jap-ди будка дар аа мудкиЦотик аадашдирмлмаси Ьасаба*— Ааарба)«аи Распубликасыиыи раиио—я ииимшаф фонду je-радыдсыи. Груш тадшырыл-сын им, бир ai муддатиида бу фондуи асас—мадиии иш» ла]иб Ьааырласын аа ому На* аирдар Кабинати ида рааы* лашдырдыгдаи соира Ааар-6aj««H Распубд—асы прааи-даитииим таедмгина тагдим ат-сии. 1 Ааарба)—и Республике-сын—« Иааирлар Кабинетам# тапшырылсыи мм, бу еарам* чамыи hajtra иачирилмасиии та*мим адаи левыми тадбир-—р —рсуи. бТфЙуТЗвфкМкМ в в|ЫЫИ^ Utaji Майсур ады— Гроамы ааропортум— —ша литы ИОЧМКШ ■АМкйШИДО. h Тагриоо! é. ву сараичамын ]«тирилмасииа —аарот стр«-тожи програмлар yapo до»* лот 1«уша»ирм »идмоти— тапшырылсыи. АдаЦда идаЫшмя» ******* ваиы шокори, 12 оит)«бр, 1ТР2*чи мл. диы иачмашдмр, ._ дм]о формасы aajMKMMKi адамлерын —»—ума ты— одуи-муш груду росдрбдмиамым Кудудларыи— оиуи игтиеади ма* исфа)ини мудафиа одирди. |и(мявядо Ofife Ai Mi— Гвмвмву— вв Дыр* •в|— вдмлвф шидемфЕвфы яф—Амп-Ф«— ров (ЮТ вв Миумвт 8в1—вфкИЮ муфвююш рви ояуямушдуф. . Мтречиотда да)мдир: «Сосисл-игткссди мумасивотяарии дагыддыгр, базаре иачмд шараитиида до«лат ]ардммыи—и маНрум адилммш адм маЬяа моЬиумдур, 1у, бизим «адглсра ааази адаиллм^ачаи »и|«и зураиаг, доздатдаримиЗи к-ишаф атммш алиалардаи там зсылы зазиЦата салвчагдыр». вишиаиа 1адяаимыш алимлор оовтариряар ии, Ьааыриы щараитда на—лари адмв иадв атмак укуи роал вткмудлар {аратмаг, ом—рыи едармчм алм мар—зяарккдв —гуд ол* масыиы тв’мии атмак мумкуи да)илдир. Мака бу— кор«, рак—иуи д—латяари та’чили а—рас суварои д—даславда адмлор акадами{ддерымыи ваяяаиылмасы учуй бутуи тадбир» лари —рма]в борчдудурлар. и*«г im ммрмпм муииим Т**да •**» »МТ-мм мт»*ття>ида*дада «**ю*дм ним»*» *а*м- Pajrop А—ит ли ja ии и багдаддам аард«(и «абарлара — -да. Багдад ражими—и «ими — мрели шассиЦати—и» Ираг газотларинда дар« «лунмуш иитгиид« иостарилир ми, Ирагыи а» иутлааи гыргыи <ил«кларымы — онлары мствКсал atMaja гадир а—и •«—jo гургударыды мака отмеси факты БМТ му шсЬидачкдари— )ссшы аш’лумдур. Т. взмз — суме давам вдиб домдшдир им, дамирчиханада ра—т дузадтмам rajpM-мумкундуР. i—им бутуи ири карби муосс—«ларммма мак» вдилмишдир. Ирагыи иус—ам гыргыи смлакы jo»дур •• оиу истаксая отмир. AS0MAJ4AH. МСПУ 8ЛМКАСЫ САЬИМАМЫГА КВМвК ааилли •ондунун асАСИАмасинии тасдиг «дмлмаси ЬАГГМИДА A39TSAJ4AH ГССПУВЛИКАСЫ ПРЕЗИДВНТИНИН Ф8ГМАНЫ *мф Ынумдамми мч» интим им Адам ГЦдацда м Гааиытмя *т »    . С«м*| Т*у*дамдадада»уи *мрАмгм«н Ндадамвтда*- ЧИШ ДНН1МЧГМ* Гт*й* «и Гиндатн «"¡"И дададамам Сдам ««надм нниимиЖ вдам Лвчын ра]онундв аази^ат да* рминдяр. Вуредв бяр сыре jemejbrai маятагаларя* нин езед еднлмэсн угрунда Aojyauiqp меди р. Фузуля ра» )онундв Мялли Ордумузуя белмалари душмаяня чяддн мугевямат кестармэсяяа бах* Mejepar ому стратежя ataúa» маната малик алая Jyxcbk* ляклардан чыхармага чакд кестарир. А—рб^наи Расдубяииасыида игтиеади неяакатдары сур’ат* лаидмрмам, сакиб—ряыгыи ии* иишафы— иомаи — д—лат— игтиеади си|есати—и Мата иочнрим—с—да. сакибиарла* рыи сомарали иштираиыиы Наааслаидирмои маг сади и— С Aaapéaj—и Ресяублм—сы да—т антнинкн—р см|асоти Ниб—рлыга иомаи мил— фонду Ьаггыида асас—мо тасдиг адиясим. 1 Ааарбфаи Республм—• сыны и Назир—р Кабимотм— тапшырылсыи — сакнбиар* лыга иомаи милям фонду иуи фаали))ати — беглы левыми тадбир лар —реум. Э. Бу фермемыи —расы— нааарот стратажи дрограм* лар увро Д——т мушааири хидмети— тапшырылсыи. РусЫаным баш —виримии дедoj— —ра, замены гаршылыглы суратда максул —идарндмасн, а чум-яадаи Ру«и|днын Га—ыстамдаи тахыл сотый алмасы, Ру—ы муассисаларинии аасаитн адомамаси, Гааазыстаиыи Pycaja Мариааи Бамиы— борчу, Самипалотииси сыиаг мо)даиыиыи •а Байконур иосмодромуиуи — лакай Афгаддарот аа анлар* дай исгифада адидмоси — багяы ма—ладар    музе—ра ОДИЛМИШДИр. •41 Штшшт вот мвзмфм модмйм Ьапма* ваалмЫосШМ ИТ«И|И ИИ»,**»    "    ■    11    1    " иыимиинк нжтмдвфдерме ваиы шакарм, 12 аит]авр 10Р2»чи ив. рот«» iopaa мотвуотыи -рдтфе -вор—ро норе, о, бучу «Mj» :» (Домоивог— Исраил) сод —pntjooap блоиумуи |ИР* МЕТШУРКША: 1ЫХЫЛАН Д0ВЛ9ТИЙ ’SE5 SU ! ,| *■*— ал да вднл- буша „    ^ ^ ■■■ * ■ II ии ni шиш 111—0111 да» длыкадови! беда «луз яе ;