Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, October 23, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - October 23, 1992, Baku, Azerbaijan истеЬсал етди|и мэЬсуллары республиканын мухталиф муэссисэ вэ тэ шкилатларына^ о чумлэдэн МДБ елкэлэринэ квндэрир ЗАВОД ИСТ ÍHCАЛ ЕДИР: литрлмк поли.тип^'лрту". *.25 110 Ьечмлм пояи.««*, **1*». «В ПГЧ    «    -    « еедрилер, 14 литр лик л*|*м, муттвлиф илиулу сини пар, муядаилар, дивили алтлыгяары •• *• САЛ1АН ПЛАСТИН КУТЯ» ГМАЛЫ ЗАВОДУНДА АШАГЫДАКЫ СЕХЛвР «вАЛИЛвТ КвСТЭРИР. Полилтилли вртук евхм — истаЬсия кучу 14 мии той; -а- Полиатияаи вору «ахи - истлЬс.л кучу 7 мии той; ^ Пмски нутлаиии про«лайма «ахи - истаЬеал кучу 1090 тон; ф Хааг ихтоАлвк маклеры истлЬсал олунан сах — истаЬсал кучу 200 тон* -а- Таима «ахи — иствНевл кучу 350 той; -а- Такрар о*мал истаЬсал саЬаси _ истаЬсал кучу 500 той. ИстаЬсал просасиида ллилг •• ¡уксак та^игли полиатилаид.и, амииопласт. фанопласт. полистрол, полипропил*. а. дикар х.мм.лл.рд.и истифада адилир. Зааод мyлкиii.т формасыид.и асылы оп, ма|.р.г мухталиф -уассмс. а. ташкипатлардан. .¡ры-а)ры шахслардаи 6у маЬсулл.ры, о .у«лед полиатилан аа плотик кутл. тулл.итыл.рьжы габул адир. Э..»иид. наг* пул. ,.худ «стеНс.л олунаи мвЬсуллардан алмаг мумкундур.    у___ Распубликада или д.ф. олараг з.ао дда-по ли атилаи артук истаЬсал ад.и гурту ишла.ир. Хамма таклиф втмвклв мухталиф сифаришлер аара биварсиииэ.    ги, Харичдан алыимыш КУАСИ-175/55. КУАСИ-630/160, КУАСИ-1400/250. КУАСИ-1700/400. КУАСИ- • 1800/400 маркалм термопласт автомат ааадаилыглар сифаришчилари казла;ир. Зааод хе|ри||е ишлари ила да машгул олур. Ватаи угруида д.|ушаи огулл^ымыз. таз-т., мухталиф ар.» мал»*« иаидарилир. Республика Мудафиа Фоидуиа 200 мии рубя весаит качирилиб. СИЭИНЛЭ ИШИУЗАР ЭМЭКДАШЛЫТА уАЗЫРЫГ! Бизим уиаан: 373007, Сал|аи шаЬари. Ма'лумат телефоилары: 5-2М2; 5-40 И; *1641; *«-«1 ¡    * Чумэ овгаты    -- CHJACH ЛЭТИФЭЛЭР ..«вмаМНетФ* í# ивИнй-Ktojt БЕЛ» Н91АТЫ КИМ ГУРБАН 1ЕРМЭЗ! Кони теЬсилли бир jehyA* iptMja ташкилаты катибинин ныне келмб билдирир ки, »ммуиист парти^асына уза »маг Hcrajnp. Катиб де|ир: — Чааан отлей, napTMja уз* f ними сиз мох luejnepn гур-IH *армали олвчвгсыныэ. апиросу, MMMajn, арвадбаз* игы атмалы олвчагсыныз. Кэнч билдирир ки, бунлары rMaja Ьазырдыр. Катиб:  Иш ела кэтирэ билар ки, уз лап Ьа^атыиыздан кечмэ-4 оларсыныз. — Папироссуз, шарабсыз, »дынсыз hajaT кима кэрак ир ки, ону да гурбан аермак-ан горхасан?1 ХРУШШОВ hEJBAHJlAPWH ДИЛИНИ БИЛИРДИ Бир    дэфэ Тито Мо.сквада зларкен Хрушшоала бирка онун шэЬэр атрафындакы ба-гыиа кедирмиш. Бирден ка-рурлэр ки, бир инэк дуз ¡олун ортасында ¡атыб. Сур.учу на ге-цер сигнал аериреэ, та сири элмур. Бела олдугда, Хрушшов машындан чыхыр, «naja ¡ахынлашыб онуи гулагына несе flejMp. Инак о дэгига |ОЛ-дан чыхыр. Тито мааттал га-лыр аа сорушур ки, Хрушшов она на деди. Хрушшов бепэ чаваб аерир: — Май hejaawa дедим ки, акар бу дэгига ¡олдан радд олуб    кетмаса, ону совхоза кфндарача]эм. ГОЧАНЫН ЧАВАБЫ Хрушшов Сибирда оларквн 90 ¡вшлы бир гоча ила растла-шыр аа омдвн сорушур: «Баба, дузуну А®. С9М Окфбр инги-лабындаи ваавл ¡ахшы jauia-¡ырдын, joxca инди?» Гоча бела чаваб верир: «Бил-мирам, ¡олдаш Хрушшов. Амма ¡адымдадыр ки, ингилабадэк маним ики палтом аар иди. Бири Натта хазли иди. Бундан башга ики кост{умум, ики чут лапагым, уэунботаз чакмам ва елчэ^м вар иди. Инди иеэ Ьарасиндан бири аар. Онлар да «и, кеИне, чырыг-чмндыр-дыр». Хрушшов саз алтында гал* мыр ва де)ир; «Баба, ону да билирсанми ки, Чинда, пим-дистанда, Ассада, Африкада ва Латын Америкасында |аша-¡аиларда Неч буилар да ¡охдур, онлар лут-уиан казирлар?» Гоча башыны гашы|араг: «Дог-рудаимы беладир, ¡олдаш Хрушшоа? ©кар беладирса, демали, онларда сосиалист ингилабы биздан да чох-чох габаг олуб». Хрушшоа саз тапмыр, кулур ва гочадан ал чекмр. ХРУШШОВУН «таидури. 1ЕМЭСИ Бир дафэ Ниндистаным Мос-квадакы сефирлм}инде Индира Гамдинин шарафина сэНер ¡емэ)и верилирмиш. Еа саЬиб-лари гонаглар учун Ьиндлиле-рии «таидури» адландырдыг-лары чолпа гызартмасы Ьа-зырла^ыбмышлар. Зи]афата Хрушшов, араады, гызы Рада ва онун эри Ачубе), Намчи-нин Громыко аа Фуртсеаа да дэ'вэт олунубмуш. «Таидури» верилэн кими Хрушшов дарЬал пенча)ини чыхарыб, ке]нв|инин голла-рыны чырмала]ыр ва аллари ила |ема)а киришир. Ондан сорушанда ки, «тандури»ни Ииндли кими }еме$и Ьарадан билир? — Хрушшов бела чаааб аерир:    «Баш наэир НвЬру мэна де^ирди ки, «тандури»ни чвнкал-бычагла ]ем»к кфзфл гызла тврчумачи ааситасмла мазаланмак кими бир шв|дир». «ГЫШДА «ЮРЛвР» Бири АБШ-да, дикари иса кечмиш ССРИ-дв |вша}ан ики гардаш ОеНуди) касыб имиш, пис доланырлармыш. Бир-бир-ларина 1вздыглары мактубла-рындв Нвмишэ килф|ленвр, На]атларыиын агыр кфчдик- шика|атланврмиш* лариидан пар. Кумларин бириндф ССгИ-даки rapД®ш АБШ-дакы гар-дашындаи навбати мактуб алыр, oxyjyp, казларииа мнаи-мыр. Гардашы хабар аарирди ки, Нар ша< бирдан-бира, казланилмадан ]ахшылыга дотру дэ|ишмишдир. Инди Ва-шимгтокун марказиида онун манзили, хусуси автомобили, гаражы, шаЬар атрафыида м-гы, калирли иши вар. Сабаби да бу олуб ки, о гасдан Аг еаии |ахынлыгыида да|вныб, кудуб, президент калиб кв-чаида башлв|ыб... ртлвмвгв. Буну карай давлат башчысы |внындакылврдан сорушуб:  Бу а дам на адир? А]дын- лашдырын! А)дынлашдырырлар км, онун ¡атмага вам, jaMaja нарвЫ |схдур. Ачымдам мачбур олуб отла{ыр. Президент бунун АБШ кими бир мамлаквт учун биабырчы факт олдугуиу дв-¡нб саранчам аарир км, Намин ввтандаша ва, иш, машын, бир саэла, на лвзымсв варил- СИНа ССРИ-даки гардаш да бу габагчыл тачрубвдвн истифада втмак гарарына калир. Амма Кремл атрафыида акиб-бачарилан кулу-чича1и, ¡ашыл отлары )вмаклв иши Kopflaja-чагындан горхараг бир гучаг гуру от тапыб Гызыл мв|дан* да твкур габвгына ва Хрушшоа калиб квчвнда башла)ыр ач* казлукла ¡вма]в. Буиу карай Хрушшоа втрафыидакыларв Надисвнин сабабини ajpaHMa-jh амр адир. Ma'лум олур ки, бу адамыи jaMaja 4apajn, jатмага ¡ери ¡охдур. Лутун бири-дир, одур ки, отламага мач-бурдур. Хрушшоа квнд та-еврруфвтыны «¡ахшы бмлирди». Одур ки, барк асабилашир ва А*>МР:    С    ,    .    л — hajaaH ки, hajaaHl Оиа да- ¡ин ки, сосиализм гаиаатчмл о л маты талаб адир. Гуру оту, силосу гышда jajapflap. Инди ¡ашыл отум аахтыдыр. взуиу •арсич Москва атрафындакы колхоз пара... Tannatami Р. С9Ф0РО». 9.05 9.10 9.20 9.55 10.00 1В.ОО 16.05 ШАИРИН вэтэниндэ BajyK A3ap6aj4BH шамри ва мутафаккири Низами аииии анадан олаавсынын 85 илли{и ба^рамы арафасинда Камча Алимлар еаинда оиа Иаср адилмиш адаби-бадии сарки ачылмышдыр. Саркида такча шаирин асарлари дв|ил, Набала Низами да и баЬс еден фотошакиллар, китаблар, са-надлар MyMajnw атдмрилир. )убнпь\ арафасинда Низа-мииии маг ба раем комплакси бутунлукла тазаланмишдир. BajpaM тадбирлари маНз бу-радаи башланачагдыр. Каича ичра HaKMMMjjaTM башчысыныи сараичамы ила шаирин аета- ииида ики кун девам в дачек ¡убиле{ шанлмкларини кечираи шаНар ташки лат комитаси jape дылмыш дыр. Шаняикларии программна комсартлар, поа-SHja качалари, инчасаиат уста-лары ила керушлер дахилдир. Милли т»лмиви|л ОКТМБРЫН 23-Дв 7.30 «Хош иардук!*. СеНер программ. ЧабНа хаттиндан. Чмзкм филми. Ел ¡аддаш*. ¿ардммлм. Реклам. Е кран да Франса кииосу кунлари. Вадим фмлм «Тара звнбагв. Кунун хабарларм. Чизми филмн. 16.20 .Бизим На{ат. 19.00 ГеНремеилыг аябому. 19.30 Талафавс. 19.40 Реклам. 19.45 Панчарама щ гоиуб. 20.00 Кунун хабарларн. 20.30 МаЬсул—92. 20.35 ЧабЬа хаттиндан. 30.40 Карушунуза калмишкк. ЭдабиЦат аа инчасаиат хадммлерм Ланкараидд^ 22.40 Азарба{чан Распублакаем Мудафиа Назирлн}и-нмн ма'л^рматм. 23.00 «бекмв студИаемнми программ. 00.30 Кунун хабарларм. ОКиАБРЫН 24-да 9.05 Кунун хабарларн. 9.20 Чиэкм филмн. 9.30 Сумга}мтмн бир ахша-мы. 10.50 Еаларииин ану ¡онча... Ираг талаанзи{асыиым му сиги таЬфаси. «Бакы» студи) аемнмн программ. Реклам. Е-кранда Франса имносу кунлари. Бадии филм «Уф мушиат)орв. Кунун хабарларм. Чизни филмн. Душуичалар. Мусмги программ. Бу ¡олларми сон учуи-да галаба... Тая аф вне. Реклам. Панчарама в| гонуб. Кунун хабарларм. ЧабЬа хаттиндан. Тикд им км, и зим гала^. Ба{ук Азарба^чан ма'ма-ры Мика}км Нусагноауи хатнраоима Ьаср олунур Идмам программ.. 1. Мойрам рнигиида он кун. 2. Фрбоа. Аирвф 11.25 1235 13.00 IBjOO 1 8jOS 1В.15 16.45 19.30 19.40 19.45 2аоо 20.30 20.35 21.10 A3df6AJ4AH РБСПУБЛИКАСЫ ХАЛГ ТЭЬСИЛИ НАЗИР Ь. ЗВРДАБИ АДЫНА К8НЧ8 ДвВЛвТ ПБДАГОЖИ аанимричеича ИНСТИТУТУ бош Ы1ВИ ВШ6РЫД6КМ вахифаларм тутмаг учуй МУСАБИГЭ Е'ЛАН ЕДИР. 1 | Фолсафа ва полмтолоки|а кафадрасына профессор — 1 jop. 2. Азарба|чан тарихм кафадрасына — досент — 1 jap.    . 3. Падагокика кафадрасьжа — баш муаллим— 1 ¡ар (алмлар иамизади). 4. Психолоки|в кафадрасына — баш муаллим — 1 jap. 5. Анатомов, физиолок^а аа зоолокм|а кафад расына — досент — 1 jap. 6. KHMja аа табиатшунаслыг кафадрасына — досент — 1 jap, баш муаллим — 2 jap (алмлар на- 7. A3ap6ajaaH дили ва онун тедриси матодика- сы кафадрасына — досент — 1 jap. 6 A3ep6aj*aH адабиЛаты ва онун твдриси ма-тодикасы кафадрасына профессор — 1 jep 9. ИстёЬсалат асаслары ва амак талими мато дикасы кафадрасына — досент — 2 jap, баш муаллим — t jap (алмлар намизеди), баш муаллим — 1 i*P-    . 10. Рус дили кафадрасына — баш муаллим 2 jap. 11. Бадан тербм^еси ва идман кафедрасына — баш муаллим — 1 jap. Мусабигении муддати бу е'лан газетда дара олунаидаи бир aj качанадакдир. Самадлари ректорун адына jвзылмыш ариза ила бирликда ашагыдакы унваиа кендармак ла-зымдыр: 374700, Ианча шаЬари, Хатаи кучаси, 187. Телефон: 2-42~53- ^    РЕКТОРЛУГ. аээрбажан ПС ПУБЛИКАСЫНЫН маданилат НАЗИГЛН1И АземАНАИ давлат АКАДбМИК о ГИГА 18 БАЛСТ ПАТРЫ 21 олт|лбр «МУГАМ АХШАМЫ» мштирак лдмрллр: Расми||а САДЫГОВА    Слфа    ГвЬГвМАНОВ Худу ХУДАВЕГДШЕВ    Разн||*    ШИРИНОВА Кул|аэ МвММОДОВА    влияв Консарт саат 19-да башламыр. Билатлар саат 10-дан 19-дак театрын иассасам-дай сатылыр. Е'ЛАН М. 0. Расулзада адына Бакы Давлат Униаарси-т#тм 24—25 Hoja6p 1992-чи илда саат 10-да «Jann даврда AiepóajnaH Распубликасынын игтисади ра-¡онлашдырылмасынын вази^ати аа перспектив лари» маазусунда алми-конструктив характарли «AajnoMH маса» музакиралари качирир- MyaaKHpaja алм аа таЬсил очвгларыича, najaba институтларында бу саЬада чалышаи мутахассис- лар да'ват олунурлар.      „ Ма'лумат учуй телефон: 39-09*74 аа 39-04-93 — «игтисади ва сосиал чографи|а» кафадрасы. (Отаг 417, ас ас бима). АЛДАН 99НМФТ 1ЛФСМИ «А1ар6а|чан» газатмнми «Халг гааатк»нкн коллакткаи Газах белкесм уэра мухбмрм Аслан Камар линии аахтсыз вафатыидан кадарламир, марЬумуч «мласима дер«и Нуанла башевгямгы варир. pejony мдаиы 249 иамрал« маитабин муаллим кая и ¡олдешлвры к,—. - Ьаа.; '-Че. гардашы Хатаи лактмам иш .    „ Аслан Камардмвнш аахтсыз авфвты ила алагадар кадарлаиди|ини билдирир аа дерии Кузнла башеаглыгы аарир «Кунэш» жур»алынын коллектиам А г лам И—вал— фачиэли вафатындан Ьэдсиз кэдэрланди^им днлдм-рир вэ мэрИумун аклэсинэ дэрин Иуэнла башеаглыгы ■«- «11ефтчие — «Турам«. 22.20 «AaepÓajnaH Hjyc-Cep-вис» таг ДИМ адир. 22.35 иРатро». ТанааийЦа кн- ИТМИШДИ9: 1986-нм ияде 254 иамрши. mm mm— аииа ааридииш АН 1T9Ü8    *тт*<т*т \jap6aj4aH Arpap Cawaje Банкынын коллективе Cejar Юлчу)«ва. азизи    -    __________ Аслан Кнмрлххмх аахтсыз вэфаты чунасибатилэ кэдэрлэнд|1]ини билдирир вэ дэрин Иузнлэ башеаглыгы верир. Р. Мэммэдзадэ. И. Ьэсэж^в, А. 11урушов М РэЬн-чов. Р. Мустафа^ва. Ф. Ьэсэнов М. AraJeiK Э. Мэми^ дов. С. АллаНверди)ев. Б Кэримов. h. HcMaJbuoi. М. Arejee. С. 0aj3Bj«e кш jaa-дашлары Ага«««- аахтсыз мфатындаа кадарландиклэриии билдирир »» »■ рин Ьузалэ бвшевглыгы аерирлэр._« Лэарба;иан Ваш Педагожм Кадрларыи Ихтисасыиыи Артырылмасы аа Jemuw Ьазырланиасы Инститггуиуи аиэкдашлары иш }олдашлары А к.ражя Нофаа Карилоауи аахтсыз вафатындан кэдэрдэндиклэриии билдирир ва Дарии hузила бвшевглыгы аерирлэр. Бая редактор Т Т РУСТЭМОВ Та сисчи: «Хааг гаэативиии журивямст а Учрадмтяяь: Журмлмтмй нллвди* иХаяг ряалк НИИ, ВАМ! ма>Ами УЧ|Я — 1М14Х ваш» даииз ктчаси. «в. — *343*3Т. Ч. ХАСПОЛАД. — И-7Т-В1, Чапа ;
RealCheck