Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 2

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - October 22, 1991, Baku, Azerbaijan XAJIГ ГЭ6ЕТИ — » OKTJASP mt'w ил~ N9 107 Азэр6а]чан~—Ермэнистан: ДАНЫШЫГЛАР ПРОСЕСИ ДАВАМ ЕДИР ìssy ras™    к£££*    д™иланм9Сд терэт дик лори во 11 адамьи олмушдур нин амали кврушу A3op6aJ-чаньгн ва Ермэнистанын рес-ми «ywaJOHAo hej'orлэринин гаршыдакы даяышыглары ила олагедар яш raj-дасы мо-сэлэлэринин дэгиглошдирил- эсасэн сэрЬэд ногли]- бэрпа ©лумуна сабаб олмуш бир рэсми мэ луматда разылаш сыра фитналар ва тоггушма- дырылмыш мэсэлэлэр я- jaT элагэлэринин едилмэси Ьаггында кедэчэк дир. Мввгелэр дэгиглэшди tDlFa    о«.    Липка    гэоаолао    ha-    рилэркэн Ьэмчинин зэрури лар Ьаггында молумат вер- Р9синда _ бирке ^®Р*РлаРт    ¿мэл^ грУплар вэ комисси- барадэ ра-кэлднк. Онлара МИУахшы чэЬэтдир ки, да-    саЪэсиндэ Азэр*5а)чан    ва    ^“£га1ар£ЗЛди •Жан^Куяу^Г'ва рГм^лвриГ^ир^ а^ниГсалХврин^н ^^^^ал^лари Газахыстан мушаЬидочилори1-    заманы коскин мевзуларыл    муэЛэн 0Лу"*?л““АД!*    Ьазырласынлар,    групларьп^ нин иштиракы ила Газахда    устундэнчалышмыш.    мишдир.    ^эр^лер    ЬеГат    фэалиЗЗэтини    «    элагэлэндир- кечирилмиш бу керуш Во-    Ьэр ики торэф    учун мэгбул    публика    нумаЗэндэ    heJ эт-    Ф    и рис Лелтсинин вэ Нурсултан    олан гэрарлары    бирка сэ ¿лэ    лэринин ил к Р^ми    кврушу-    Ру    гуртардыгдан    сон- Назарба1евин Загафгази^а-    ахтарыб тапмышлар. Онлар    Нун регламентинэ. кечири-    мэ’лум олмушдур ки. ГаТри заманы би^биринэ    Даглыг Гарабаг Мухтар Ви-    Лэчэ]и Зерэ вэ кундэлиЗинэ    ™ Тарабагда вэ икй гаршы дуран тэрэфлор ара-    лаЗотанян азэрбаЗчанлы вэ    аид мэсэлэлэр барэсиндэ    да    ^публиканын    сэрЬэдиндэ сьшда башланмыш омэли дн- ермани ичмаларынын яума-. разылыга кэлмишлэр. Ирэли    ш»пэн    Ьалисэлэрин алогун давамы олмушдур.    Зэндэлори арасында даны-    кедэрэк    дejэк ни,    гаршы Керуш иштиракчылары    шыглар просесинин кучлан-    лыглы разылашмаЗа эсасэи баш верэн Ьадисэлэрин A39p6aj4aH вэ Ермэнистан (екдаллйНлэ бу фикрэ кэл- меси йаггьшда мушаЬидэчи- бу квру-ш узумузэ калан чу- ^"™" ИН^Мыгл1ндырыл-мишлэр к», дорд суверен рес- лэрш мэ луматьшы разылыг мэ Ку„у Ермэнистанда- ^сьГ мэсэлвлэрини да Иче-публика башчыларьшын им-    ”лэ    u^Ia    АзэрбаЗчанын    ^ Га за ^ у*}ону ванда музакирэ етмэк гэра заладыгы Железноводск рас- НумаЗэндэ Ье^этлеринин вэ илэ ЬэмсэрЬэд олан Иче ми мэ’луматы илэ башлая- мушаЬидэчилэрин ичласлары ван шэЬэриндэ кечирилэ мыш данышыглар просеси арасындакы фасилэлэрдэ да чэкдир# ванда ра алынмышдыр. тутулур кн. Нэзэрдэ тэрэфлэр жур- Азэрба]чан Республикасы ^ар^н^ики^^лГарас^ йы арадан галдыра билан Je- гьшда кениш свЬбэт кетмиш- арйы^эсэлэлэр уэрэ муш£ ^ °Yp h    а%у°Гмдакл“риК канэ усулдур. Бу, ики гон- дир.    вири раСим Мусабэ|ов Азэр-    ®ТМЭЛ®Р"""' * * Газахда шу республика_арасында му- Е^^ста^Д^^ТэЬлу- информун мухбиринэ демиш- НИд едилРМИШдИр ‘кн. жур- Ьор ики халгы танк» кэтир- ики халгьш сулЬ ^лунда ат-    .................... ««лапын миш тэЬлукэли гаршыдурма- ма-пы олдугу ^^мла^^паг- Президентинин миллэтлэр- ляЬнсллл мэсэлэл&ри «изама кэсизлиуи Комитесинин сад-    ...    --    мицта1ам    Кй. салмагын jenaHa дузкун jo- ри Усик ApyrJyHjaH Азэрнн- „ Виз чох М0СЭЛ0 барэ-    объектив    информа- лудур. Эмали нума]эндэ hej - формуй мухбирн «лэ сеЬбэ-    разылыга    кэлмэли-    °тУшдурмалары вэ ятлэринин вэ мушаЬидач» тиндэ демишдир:    1ик Бирка рэсми мэ’лумат- сн^^. У /тмаХапи л^ны- групларынын рэЬбэрлори —    —    Эмином    ки,    бело    ко-    экс 0ЛуНМуШ мэгсэдлэ- М^ДЛИ- э ‘ р ¿шыглан- Аззрба]чан Республикасы рушлор гоншуларымыз> ба- ри hajaTa кечирмэк. Загаф- ““JJSSaS \чун Ьэр чур баш назиринин муавини Зул- росиндэ фикримизин до]иш ra3HjaHbIH Ики халгы ара- д p^i^ ?аг.япЛЛоЧагпЫо Bv-Ьачы1ев, Ермэнистан мосинэ имкан верэчок, тороф- гынпа «эбЬэлэшмани да1ан- шэраит ^арад.ь1Лачагд р'Ьг^. ^публикасы Али Совети лэрин бир-бирино душман с“™\”гТрарл5рын ла- Р?Да ешитди]имиз Эн муЬум оадринин биринчи муавини козу илэ бахмасына сон roj- «иЬрлор1в1НИ Ьазырламаг во фикир исэ, ермы <му£а Бабкен ApapKTCJaH, PycHja мага комэк едэчокдир% Эл- J етмэк саЬэсиндэ бе1ук финин е тирафы «м\на Федераси!асы Республика- бэгго, биркэ рэсми мэ лума- ^эс*улипЭТЛи иш керул- сибэтлэри а^дынлашдырмаг» лат^расы Элагелор Комитосн    ТЫн тезлнкло Ьэ)ата кечири-    ®э и_и^‘    Велэ    ^есаб еди- учун наЬаг jepa вахт ити- «уа^ни^влалимир    лэЧЭ]инэ умад    дог;    Д ДР-    республика- Д* Д™В бГ„=ЛЛ бунуи Ъэр ^ки халгын фйа- миш jo.n Азэрба]чан вэ ер- Xvh ^'элчэГэн бутун акт- чиэсииэ чеврилди]ини е ти-мэии халгларьшы    биИ5ирииэ    У£УИ млмэ^эн    оутун »    етмэси олду ЕрМэнис- Jaxb-.нлашлыран    чэЬилэри    лар лэгв    еди .    - Д р-    парламентинии рэПбар- ахтарыб тапмага кэмэк едэ-    фякримизчэ.    бу    эмэли    ^ бири бу фИКри ran    ------ чек, кузэштлэрэ вэ гаршы-    ®"®”ory6    ®ыча    ЭЭмиидир.    PycHja вэ Газахыстан му- олунмамыш    муЬарибэнин    да-    лыглы анлаш-Maja, бутун му-    У V    ТЭг>э(Ьинэ    Ьэмчинин    шаЬидэчилэринин вэ онлары ваГ етдирилмэсйиГ    догру    баЬисэли меоэлэлэрин Ьэлл    Е^эни    тэртфинэ    пэмчииин    муша]И0Т едан муиагиша апарыр    олунмасына кэтириб чыхара-    билдирилми д р    ' рУ.    30насьшда баш верэн Ьади- Мэ’лум олмушдур ки. Га- чагдыр. Бу, асан Joл де]ил- ^^нагишэсинин haJ у    барэсиндэ    рэсми    ни зах керушунун эле]одарлары дир, мунапишэнин давам[«- ^реинШИПиГ^аршыдакы ^ формас^а Ьазырламаг учун имиш Февгол’адэ boqhJ- ди^ иллэрдэ ]ыгылыб галан ли ишидир. 1аршыдакы    MQ.rtVMaTa    vIfvh    су- Подопритора, Газахыстан ССР Президентинин мушави-ри Леркин Ay je лбе ков ез чы-хьппларында бу бародэ да-нышмышлар. Онлар демиш-лэр ки, бутун галан Joллap ган твкулмосинэ. е’лан ру олмазды. Е]ни заманда белэ Ьесаб едиром ки, сечил БУТУН A39P5AJ4AH ХАЛГЫНЫН ГвЛЭБЭСИ - - т :\Ь, втон шонбо куну Азар-ба]чая Халг ЧэбЬесииин то-шэббусу илэ Бакынын баш меЛдаяы олан Азадлыг ме]-даньшда кечирилвн ба1рам митинги республика Али Советники Aз%)бaJчaн довлэт нcшглaлиJJэfгк Ьаггында гэ-бул етди1и конститус^а ак-тына Ьоср едилмишди. Митингдо чыхыш едон рес публшанын халг депутатла-ры Т. Е. Гараев, И. Л. Гом-боров,    Е. С. Мэммэдрв. И. М. Ьомидов, Р. Ь. Газы-Jeв. М.    Д. Ьэсонова,    Азор- ба]чан    CлaвJaнлapы    Мэдо- ниИэт    Моркозинин    седри В. Н. CepкeJeвa вэ башгала-ры митинге топлашанлары, республиканын бутуи сакин-лорини парламентин тарихи горар гэбул етмэси мунаси-бэти ило тэбрик етдилэр. На-тиглор ге]д етдилэр ки, Во-тонимизии истиглали]]эт га-заначагы бу куну биз он ил-лор бoJy кезломишик, Азор* баЗча-нын огул во гызлары-ньш бир чох носиллори шан-лы голэбэ кунуну Jaxьшлaш-дырмага чалышмышлар. помин голэбэ бутун Азорба]-чан халгы ©з азадлыгы уг-руида мубаризэ апармадан мумкун де]илди. Митингдэ гeJд едилмишдир ки, лакин Ьэгиги иcтиглaлиJJoт Joлyндa ]алныз ил к аддымлар атььл-мышдыр, бизи Ьэлэ гаршьща чотин сынаглар к©зло]ир вэ бунлары арадан галдырмаг учун республика парламенти мумкун гэдэр тезликло игти-сади ислаЬата дайр ганун ла-¿иЬолари гэбул етмоли, мил-ли орду Japaтмaг вэ Азар-ба!чаны Ермонистаньад точа-вузундан мудафио етмок учун конкрет аддымлар атмалы--- ньи'    ¡ГЬем- сэдринин бнринчи муавнни ]олу тутмаглТ Ьэлл 3. Э. Семодзадо «итикгдэ ^м«( \-лчку1и\р.    чыхыш    едэрак Азадлыг меГ Р^пуЖ^ Алн Совета данына топлашанлары. бу Фото Ч. Мбадеауидур. тун Азо1^ба1чан халгьшы рес- Президента А. Н. Мутэлли- публиканьш девлэгг ястигла- бовун во парламент узв.юри-ми,|!отиннн е’лан олуымасы нин адьшдан тэбрик етмиш-MynucjfcjTH ИЛО Азорба]чан дпр. (Азоринформ). ЧОХ irm т- —-B     -    „    . . , 1эт ра]ону комендантлыгы- инчикликлор сон дэрэч^ чох нын вэ A3op6aj4aH Дахили дур, лакин онлары арадан рушде рэчэдэ 6v вэ ía дикэр дэ- рэсми мэ лумата yjryH су адан рэчэдэ тохунулачаг галан рэтдэ ^    Мм    ухбн о л э рин АХЫ мэсэлэлэрэ кэлдикдэ. СвЬбЭТ —1^оГшУЛМАН. Азэрннформун мухбнрн. Йшлэр Назирли]ннин опера- галдырмаг «змвдыр. л*» 6уЙуГмЙунс7з'сиТаКльТвн^ гштиракы илэ тамамилэ ачыг ^f=2fs Ы&Е£  - ФИТНЭКАРЫН МАНИФЕСТИ (Эввэлн 1-чн сэЬнфэдэ) санки дерд республика рэЬ-бэрлэринин керушундэн сонра Гарабагда вози]- .t isss-Tars-srs: s дур’    ,    рахылмыш совет тарих енсик- чаглар». Кврунур, взу учун , . *    .    Муоллифйн    М<ввге]и —! Л0Педи]асына    нэзэр салса- душман образы ]аратмагки- Jothh Зенидэн коркинлэш- ^рэфлэрдан би.рино hop чур НЬ13 керэрсиниз ки, бу муга- ми мэнфур адэт Ьэло дэ мэсинин собобкары^ он- ^угуглар eepMoJo чагырмасы, к11вил§*э" эсаСэн «Иран Дагыс- влуб кетмомишдир. Msrahyc лар деЗилдир. АзорбаЗча- ДИК)ЭрИна исэ вз догма тор- танын Шэрги Курчустанын. отуз ]еддинчи илдо Ьэр ики нын Дахили Ишлэр Назир- пагына гадом го]магы бело рарабаг (кврунду1у кими, эдамдан бирини «империа-ли]и.ндон алдыгымыз рэгэм- гадаран етмэси об]ектив ада- даРЛЫГ Гарабаг де]илмир, лизмин олвлтысы» Ьесаб лэрин ]алныз бир нечэсини ма Баглы олараг горибэ ко- ЧУнкн 1813-чу илдэ Ьеч белэ одкрдилор. Jep« кэлмишкзн, мисал котирэчэ]ик. CeHTja- рунэчэкдир. Данышыглар хермин jox иди), Кэнчэ, Шир- д. Нуjкин дэ бу терминдзн брын 24-дэн OKTja6pbiH 2U- заманы ¿елтсинин во Назар- ван Шэки, Бакы, Дэрбэнд, истифадэ едэрэк Иттифаг да-дэк A3ap6aj4aH кэндлэри <5aJeBHH мустогил АзорбаЗча- руба вэ халыш ханлыглары- х»ли гошунларьшы «АзорбаЗ-79 дофэ атэшэ тутулмуш. ,ньш сувер^нлиЗино тохунмаг н^ш (Н030р9 алын ки, ханлыг чанын элалтыларыг, мухтэ-онлара 10 дэфэ силаЬлы фИкриндэ олмадыгларыны дззрбаЗчана мэхсус инзиба- лиф кэшфиЗЗатларын часу-басгын едилмиш, 9 милис дэфэлэрлэ токрар етмолори) ти бвлкудур) PycHja тэрки- су халг душмэни адлан-эмэкдашы вэ 12 сакин елду- нуЗкини борк эсэбилэшдир- бинэ кечдизини гэбул етмиш- дырмышдыр. Инди хошуна рулмуш, азэрбаЗчанлыларын МИшдир. НуЗкин оилара ©Зуд- дир>< Гарабаг ханлыгына кэлмоЗэн а^дамлары гизам-20 еви дарыдылмыш вэ Зан- НэсиЬот вериб Зазыр ки, мэи инди дгмВ-нин тэркибиндэ чы ними гэломэ вермоЗэ ча-дырылмыш, 8 тэхрибат, о демирэм бу барэдэ Ьеч да- олан ра]0нлар вэ даЬа алты, лышырлар. НуЗкинин квзу-чумлэдэн Зардымчы елек- ньипмаг лаэьии деЗилди, ам- нисбэтэн 60JYK pajoH дахил Н0 ИС9 бутев бир халг хунта трик стансиЗаларында вэ су ма бу муддоа сулЬ елчилэ- иди Ву q ханлыгын Ьамысы ги1афэсиндэ кврунур. тэчЬизаты обЗектлэриндэ ринин дахили мевгеЗи ол- шимали АзэрбаЗчанын тэр-    «„^nxrvrxr^u    гят тэхрибатлар терэдилмишдир. мама.лы иди.    киб Ьиссэлэри иди. Гарабага Гараоаг зурдумузун г •    -■    iivjKHHHH    Ьоггаларыны ак- ермэнилэрин квчмэсинэ и,л- бидар, Д гэлб„ „ гопар-гмаг чаг тэблигат азгынлыгы ки- дикдэ. бу, 1828 чи илдэ у    j агоымызы ду!мага га- ЛЫО ГИПНУНЛЭМЭМл”сИНДЭ 3ТЭС-    1S.hhc вир етдгОи ишкэнчэлэр „ни- дыгдан, сонра    верш- Гэрибэ взунумудафиэ так-тикасыдыр. елэ де1илми? НуЗкин Зазыр ки, Гарачи-нар кэндинэ 250 гаубитса мэрмиси атылмышдыр. Бэл- дыгдан сонра й    РД£ркиР™аяИраи    ры ^рлэрдэн амаисыачасы- вйчэ Ьэмнн рэгэмя атэш ^Д'ь‘ч б„п 7™ли ]охдур. ермэнилэрин PycHjaJa кеч- Ва говулмуш 200 мин азэр-ачанларын езлэри вермишлэр. анчаг h3MHH ТЭсвир мэтнэ елэ мэсинэ мане олма)ачагыны «а]ча»лы гачгыньш муси -Анчаг атэш Гарачинара де- усталыгла дахил едилиб ки. Вэ'д етмишди. Бундан исти- тши Ьеч замай Ьисс ет^э] Jht. азэрба]чанлы кэндлэ- де1эрсэн бэс. бу ишкэнчэлэр фадэ еДэрэк 1828-1830-чу ^дяг7ьааГчалмаг тапшы- ринэ ачылмышдыр.    )алиыз бурада тэтбиг олу- ил,лэпт|0 40 миндэн чохираи- _ _ лакин HvIkhh ер- Бэс Зараглыларда техника ¿ур мэсэлэн. «севимли халг иллэрдэ минд    к«    pf    I    “    iff Ьарадандыр? Чэми бир ми- адэти» — toJ куну эсир ер- лы ермани вэ 80 мин ур- мэнилэрин тэрэф н с х-сал квстэрэк. СИТА хэбэр МЭНИНин коллектив сурэтдэ ки^эли ермэни Загафгази]а]з jbipca. roj jашадьгг. арьь т Р-вермишдир ки, окт]абрьш дejYлмэcи барэдэ гэлблэри квчуб кэлди. Рус алими С. -пагын та1 ejH i У    ДД 11-дэ зиреЬли техника дэс- рЬтизаза кэтирэн уЗдурманы ™    Ьатто ioqi чи ил- наРаЬат оЛан Гарлбаг ер^э тэси планлы тэ’мир учун квтурэк Ону oxyjai адам Глинка да Ьэло 1831 чи ил- ,ниларинин д0 сэ,сиии ешит- Леревандан Тбилиси истига- ИСтэр-истэмэз душунэчэк:    до Москвада нэшр олунмуш син 122 H0j2^^p®6a'>?? мэтинэ Зола салынмышды. Бу нечэ халгдыр ки, белэ «АзербаЗчан ермэнилоринин ермзнинин А з эраа j чан ^ ха л - Шэхси hej'ai снлаЬсыз иди. мэнээрэдэн Ьэзз алыр? Мэга- Руси.а 9разисинэ кочмэлэ- гь“а *_^ЧИ®ТН^Э ^ PaJOH марквзй Апаранын лэ гззетдэ чыхан кун рес-    твсвВДи    вэ    Ермэнис-    *и?,ят!anhora баш меЗданында дэстэ эв- публика дахили ишлэр нази- Ринин тэсв р    Дэ3ик, h9jaTbiMbi3 зэпэрэ вэлчэ гадынлар, гочалар вэ ринин муавини Н. М. Талы- ианыи тарихи деврлэри двнуб... Билирик, башлаЗан дэ блокадаЗа алынды (Jepn кэл- таг изол]аторунда истинтаг мишкэн деЗэк ки, бу Захын- алтында олан ермэнилэрин А. НуЗкин вз «эсэр»ин»н муш аээрба]ча«лылар олду- мишнаи    ______ вЛ1И„ми _____  г—    жаирыны кундэлик кими    Лакин    кезларимиз ларда 40 нэфэр силаЬлы эс- ССРИ Дахили Ишлэр Назир- MyajJaH едэркэн c8oh®f.    ачылыр. Чохумуз «вз» мил- кэп ермэни кэндиндэ мэЬз ли3и ИслаЬ Ишлэри Баш вермишдир. Бу, манифеста лэтчилоримизи» Ьодолэри бэмин усулла Киров тутул- Идарэсинин рэиси В. Гул]а- да*а чох охша]ыр. Фит(й- гарШысында горху Ьисснн-мушду) Сонра 200-э Захын    Jee илэ керушундэ    мэЬбусла-    карька миллэтчи чагырыш-    Д0Н jaBam-jaBam хилас олур, «наняли* nel да олду, анчаг    рын Ьеч бири Ьугугларынын    ларла долу олан манифести.    дзэрбаЗчан халгы илэ нор- нэдэнсэ онлар ираглыларын мэЬдудлашдырылмЙсы. ис- о ]азыр: «Башыбэлалы ре- мал «унасибэтлори дирчэлт-(Ьопмасыны ке1мишдилар, тинтаг H30.TjaTopy MYAHpHjJy- нионун сакинлэринин hyгуг ма1К |оллары ахтарырыг... езлРэои дэ овчу туфенклэрй    тинин онларый    л^агэ-    Вэ азадлыгларыньш мудафиэ-    Бив Азэрб^чан халгы илэ итэ де1ил автомат снлаЬла    тини тэЬгир едэн    вэ алчал    Си PycwjaHbiH бутун д п-    бирликдэ инсана ла]иг jeHH вэ гумбараатан силаЬлар- дан ганунсуз Ьэрэкэтлэрэ Зол ЛОматик, игтисади, интел- h0jaT ГуруЛМасында ишти-ла силаЬланмышдылар. Не- вермэси барэдэ шикаЗэт лектуал гудрэти илэ, кениш рак етмэк истэрдик. Тэсдиг тичэпэ 11 десант деЗуш ма- етмэмишдир. СентЗабр аЗын мигЗаолы jeHH кеносид чэЬд- едирик ки, Гарабаг ермэни-тмны 7 зиоеЬли транспорт- да назир муавини истинтаг ^ри кестэрилдивдэ исэ Ьом л^рИнии азы 70 фаизи бу Firssr Е*гс rs« s.“s."8ss,s«    »... ЙГКнЛ” дат-    истэрднкн « д- Андре3 Александрович Даг лыг Гарабага невбэти сэфэ-риндэ бу техника Ja «Арт-сах»ын узум плантасиЗала-рында раст кэлсэ. roj Ьеч дэ ТЭ^тепанакеотэН Б Лелтсин синдэ, Захуд ез мэтбэхиндэ р0Тин"и ез узэриндэ _ иCJ n„2,рН илэ бирлик бошбогазлыг едэн бир адам дафЭ hlícc етмишдир. О за- взунэ санбаллы сиЗаси ка-пэ Азэоба^шн Президента Д^Зил. Зазычы, журнал”с_т май НуЗкин кими «демок- ПИТал газананлар, Гарабаг — кими jyKCOK ад дапп>шаг нд- ратлар, взлэриии елэ кестэ- тоягалынын свнмэсиви истэ- билдирмэмишдир. Демэли. илэ та'иин олувмалыдыр».    тэсаэт*    олл'у- HyjKHH ]алан данышыр. Бу, Азэр5а]чана гаршы зор 'ВЬ’йД!    s    ss    "»"»¿S'áa пи)алэ достларынын ^мэчли- шадэтли силаЬымызын гуд- «¿“да СЕЧИЧИЛЭР кемэк кбзлашэр Бир аЗдан чохда» ш, Нахчыван Мухтар Республика-сында вэви}Зот к эркин дир. Бакы—Нахчыван домир Золу хэттиндо Ьэрокэт бэрпа едил-мэмиш, сэнаЗе материалла-ры, хаммал, ноглиЗЗат васито-лори, Заначаг олмадыгына керэ тикинти ишлэри даЗаи-дырылмышдыр. Статистика мэ’луматындан кврундуЗу кими, мухтар республика Ьэр кун ]арым милЗон манат-лыгдан артыг зорэр чэкир. ШэЬорлорарасы телефон ра-битэси фаоилАЛорлв ишло-Зир. Ермэни }араглылары тэ-рэфиндэн дагыдылмыш Зер-ли телевизиЗа стансиЗасынын верилишлори бэрпа едилмо-мишдир. Бэс Зараямыш вэзиЗЗэтдэн нечэ чыхмалы? Мевчуд чо-тинликлори нечэ арадан гал-дырмалы? Тэбиидир ки^ бу кун Нахчыван Мухтар Реслубликасынын бутун са-кинлорн бу суаллара чаваб квзлоЗирлор. Бу да аЗдындьф ки, сечичилэрин ССРИ Али Советиндо онларын мэнафе-лорини тэмсил едэн ез депу-татларындан кемэк кезломэ ]э Ьаггы вардыр. Лакин тэ-эссуфлор олсун ки, бу кемэк Ьэлэлик нэзэрэ чарпмыр вэ бир сэмэрэ вермир. Депутат-лар сечичилэрло надир Ьал ларда керушур, онларын га] гылары в© проблемлори ило марагланмырлар. Бу бародэ мухтар республиканын Али Мэчлисинин невбадонконар сессиЗасында сеЬбэт кетмиш-дир. СессиЗада Нахчыван Мухтар Республикасындан ССРИ халг депутатларынын фэалиЗЗэти музакиро олун-мушдур. Али Мочлисин гэбул етди-Зи горарда деЗилир ки. етэн ики ял эрзиндо ССРИ халг депутатларынын бир чоху, о чум ладой АзорбаЗчан халг 1азычысы, республика Елм-лор Академи'Засынын академики Мирзэ ИбраЬимов, Зазычы, АзорбаЗчан Кннемато-графчылар Иттифагы идарэ ЬеЗ’огинин катиби Р. Ибра-ЬнмбоЗрв, Космик Тэдгигат лар Елм-ИстеЬсал Бирл и Зинин баш директору Т. Исма-Зылов, орду кенералы Н. Попов, Нахчыван ВилаЗэт Пар-ти]а Комитэсиния кеч миш биринчи катиби Ь. ИсаЗев, Хз~ зорнефтгаз ИстеЬсал Бирли-Зинин баш директору Г. Абасов. ССРИ Елмлор Акаде-миЗасьшьвн мухбир узву Ч. Коримов во башгалары ез сечичилори ило Ьеч бир дофэ дэ керушмомишлэр. МоЬз буна керэ до бэ’зи сечичи-лор мухтар республиканын Али Мэчлисино мурачиет едиб депутатларыи кери ча-гырылмасыны токлиф едир ДАНА ХАТИР8 КИТАМ ЬАГГЫНДА душмэнле омэкдашлыг ет- ну нэзэрэ алараг neHCHjaJa лньлэри барэдэ инандыры- чыхмыш кеЬнэ ишчилэрэ чы субутлар мо’лум олан Зардым кестэрмэк учун Зол-шэхслер ист иена олмагла, лар ахтарыб тапырлар. (Бакы шэЬор халг депутат-СоветИнин депутаты, Ьэлак олмуш де]уитчулэрин, о чумлэдэн иткин душмуш бутун АзорбаЗчан вэтэндаш-ларынын там сиЗаЬысы 1992-чи илин и^ун аЗьшадок Бакы шоЬори. БеЗук Гала ку-чэси, мшмрэли ев.до jep-лэшэн Хатирэ китабы редак-CHjacbwa тэгдим едилмсли-дир Си Jab ы ларда ашагыдакы мэ’луматлар олмалыдььр: Ьо-лак олмуш вэ ja иткин душмуш деЗушчунун фамили]а-сы. ады, атасынын ады, до-гулдугу ил вэ Jep. милли» мэнсубиЗЗэти, нечэнчи илдо, Ьарада, Ьансы Ьэрби комис-сарлыгдан чагырылмыш- лары мупарибэ иштиракчысынын оглу Мири Гэнбэров ез Ьеса-бына ветеранлар клубу тик-дирир). Бу ишдэ башга респуб-ликаларын тэчрубэсиндэн истифадэ етмэк олар. Ниж-ни-Ту’ринск ДРЕС-и 30 ил-лик иш стажы илэ тэгаудэ чыхан ишчилэринэ 6 мааш мэблэгиндэ бирдэфэлик Зардым верир. Ьэштэрхан ви-лаЗэтиндэн Зерли будчэ Ъе-сабына Ьэр ил касыб пен-сиЗачылардан ©тру 3,6 милЗон манат, Свердловск ви- Кутлэви информасиЗа ва-ситэлэриндо республика Ха-тирэ китабыньж иэшрнно Ьа-зырлыг барэдэ матерналлар дэрч олунур. Китаб муЬари-бэ орэфэсиндэ вэ БеЗук Бэтой муЬарнбэси деврундэ Вот они мудафио едоркэн, елэчэ дэ беЗнэлмилэл борчу-ну Jepmio Зетироркэн Ьэлак олмуш вэ иткИн дуисмуй! ата-аналарымызын, бачылардаш-ларымызын хатиресини эбэ-дилэшдирмэк мэгсади илэ нэшр едилир. Бу китаб Вэ-тэнин азадлыгьшы вэ мусто> гиллиЗини ©з hoJaTbi баЬасы-на горумуш адамларыи ха-тирэсинэ халгьш дорин Ьер-мотинин тэзаЬурудур. Хатирэ китабыньш «эшри-нэ ©з твЬфэмизи вермэк Ьа- мымызын али мэ’нсви    бор-    сарлыгда» ’"«‘'““пЙТуш    ла'ютнмэ    исэ 1в‘мил1он    150 чудур. Бунунла о-чагэдар    дыр. hop6n рутбэси. ДвТуш    иеэ^о м ч гомублика Назирлор    Каби-    diaa.nijjOTii. Ьарада вэ Ьансы    мин    манат вэсаит а;рылыр. нети «Хатирэ китабыньш    шораитдэ Ьэлак    олмуш вэ    ]а    Амма елэ рэЬбэрлэр    дэ Ьазьюланмасы вэ нашри мэ-    i    гкии    душмушдур. фэкри    тапылыр ки, Ьэтта    ветеран- смэл^ри Ьаггында» гэрар гэ    ады (Совет Иттифагы ГэЬ-    лар    учун    нэзэрдэ тутулмуш 6vn етмишдир    рвманы во и. а.), дэфн олун-    кузэштлэрдэн онларын    ис- оу.1 С1.У1А1Ш1Л р.    Киминсэ    Ьаггында    ТИфадэ етмэсинэ манечи- itnnuriilf ™к и ,п> мо’луматын натамам олмасы    ЛИК тврэдирлэр. Бэ'зи раЗон- онун адыныи сиЗаЬыдан чы-    ларда муЬарибэ элиллэри харылмасына сэбоб ола бил-    В0 ветеранлары онлар учун мэз.    нэзэрдэ тутулмуш Jarbi, эти, Хатирэ китабы тэкрарсыз    Г0НДИ> 4ajbi ала бнлмирлэр. надир    мемориал    нэшрдир.    хичарэт    НазирлиЗинин, Онун Ьазырланмаеы вэ нэш-    Азэриттифагын, СэпиЗЗэ На- риидэн нчтиман тэшкилат-    зирлиЗинин, Мэишэт Хидмэ- лар. ветеранлар шуралары, --    ■ елэчэ дэ aJpbi-аЗры вэтэн-дашлар. эн чох да Ьэлак оланларын вэ иткин душэн-лэрин гоЬумлары кэнарда гала билмэз-тэр. Зэрдаб раЗонундан Afa-hycejH Лусиф оглу hycejHOB    чиб. (2(Х^ нэфэрдэн чох), кур-    Бу кун совет Иттифагы iv  ____ ,    дэханылы РаЬид СаЬиб оглу    ГэЬрэманларььньш    вэ    Ш©Ь- бурахылышы ило элагадар Нэримов вэ Шэки paJowyHyH    рэт 0рдени    кавалерларинин «шин 6©Jyk Ьэчмияи нгзэрэ Сарыча кэндиндэн ЭбдуррэЬ-    Печ он    нэфэриндэн    бири май ЭбдулрэЬманов (Ьэрэ-    дэ    сар де3ил.    Республика- си 100 -— 160 нэфэр) Ьэлак    нын qqq    сакининэ    бир ио- олмуш вэ иткин душмуш деЗушчулэрин сиЗаЬысыны тэгдим етмишлзр. «Совет Ермэнистаны* гэзетинин кечмиш эмэкдашы, тарих елмлэри намизэди, Ьазырда пенсиЗада олан Исрафил Мэммэдов 6eJyK иш кермуш. тэхминэн 9 мин нэфэр Ьэлак олмуш вэ иткин душмуш деЗушчу Ьаггында мэ'-лумат* топламышдыр. Зэнкилан, Саатлы, Аг-даш. Шамахы вэ бир сыра башга раЗонларда Ьэмин иш Jaxuibi тэшкил едилмэмиш-дир. Ьэмин раЗонларын ветеран тэшкилатлары, нчти-маиЗЗэти ез раЗонларынын Ьэрби комиссарлыгларынын вэ ичраиЗЗэ комитэлэринин миссарлыглара pajón, шэ-Ьэр халг депутатлары С.’овет-лэринин H4Pa*iJJa комнтоло-ринэ, китабханалара. назир-лик, идарэ вэ тэшкилатлара сифаришлэ, ajpbi-ajpw в :тэн-дашлара исо абунэ, васигэси-лэ сатылачагдыр. Китаб Ьэлак олмуш деЗушчулэрин ва-яидеЗнлоринэ вэ дул гадын-ларына Ьэрби комиссарлыг-лар вэ pajoH, шэЬэр халг депутатлары Советлэрн ичра-Hjja комитэлэринин хэтти илэ пулсуз тэгдим едилэчэкдир. Китабьш ношринии тарихи, умумхалг ohoMHjjarH, елэчэ дэ онун Ьазырланмаеы вэ ти НазирлиЗинин тэшкилат вэ муэссисэлэриндэ «МуЬарибэ иштиракчыларына вэ элиллоро «евбодонкэнар хидмэт олунур» е’ланы Joxa чыхыб. Ьалбуки, онларын эн чаванынын jaiiiu 65-и ке- алараг назирликлэрэ, идарэ-лэ1>э, муоссисэлорэ, тэшкилатлара, xeJpHjJa чомлЗЗэтлэ-ринэ. бирликлоро, вэтсидаш-лара TeeenJa олунмушдур ни. peAaitcHjaja мадди Jар-дым кесторсинлор. Бу мэг-садлэ Бакы шэЬори 26 Бакы комиссары paje ну нун Девлэт банкында 363121 немрэли Ьесаб ачылмышдыр. Фикримизчо, Ьолак олан-ларын вэ иткин душонлорин хатиросини эош тутан Ьэр кос бу тадбирэ квро миннэт-дар олачагдыр. Ахы керпэ-лори Зетим, hoJaT Золдашла-ры дул галан елоглуларымы-зын чохунун 20—25 jambi анчаг оларды. Бу саЬадэ илк аддымлар атьшыр. «Ьакы-електрикчиЬаз» БярлиЗн, Ба- днасында oiZ нифрэтдэн ду рур л ар. Ким бибол кэ дэ бу, Игтисади ?“Нв;'&л1ГГаН«Аз^ ^"гыэанЛутав-^-хТл:    КсТ^шверм^мишднр.^Г-    мэ1энлэр Зевин (муэллиф^ ону Азi р гы H0jHH баЬасына олурса    башга    бир    мисал:    «©л-    лир,    бэл...    _    _ ы V м л 1 эн п • >с и » адландьгрыр) олсун кездэи саЛмагистэ^а кэмиздэ гиЗам Затырдылыб- Бирлик Ьаггында мугавилэ- ■SSSSSS» ss?* sbrsa^a.V’*' «чагигьагг - мэсинэ НуЗкинин эсэбилэш-мэсинин сэбэбини Ьеч чур баша душмэк олмур. Го] Ну]кин билсии ки, Т. Га-pajee эслэн вэ нэслэи Га-рабаглыдыр. Гарабаг онун езунун дэ, эчдадларынын да мэтбу; Мэгалэдэ тарих дэ Снечэн-чи дэфэ!) тэЬриф олунур. Ьэгигэтэн, 1813-чу илдэ вада баш вериб, учгарларда, мэсэлэн, АзорбаЗ чанда исэ rHja.M галиб кэлиб? Экор биз паргглаЗыш тэЬлукэси |а-радаи рекионларда хунта- Иран илэ PycHja арасында ларын фоалиЗЗэт кестэрмэ-Кулустан мугавилэси баг- синэ дезсэк, тезликло онлар ланмышдыр, лакин орада гисас гуввэлэрини топлама- камыза хэбэрдарлыгдыр? С. АБДУЛЛА1ЕВА, А. ШЭРИФОВ, Азэрннформун ичмал. чылары. вдт фабрик-iapiTpwa^xn)aSын Хатирй китабынын редан Ьесанбына 1.000—2.000 ма- сиЗаеына си]аЬы кендэрмэ-нат пул кечурмушлэр. Лакин мэси, jaxyA чэми бир нечэ республикада даЬа варлы, нэфэр • Ьэлак олмуш AeJyiu-бе1ук колири олан муэссиса- чунун ады Зазылмыш cwJahM лор, колхоз вэ совхозлар кендэрмэлэри илэ нечэ 0а- лор. Горарда деЗилир. ^**“1 Ч°н^Рирлор Кабинети Азор- Р хатирэ китабынын Ьазыр-чилории бир чох шика^атлэ- 6aj4aH республикасы Ьэрби лаНмасч.1 вэ нэшри барэ- Комиссарлыгына, pajoH. ш- да данышаркэн Ma’HOBHjJa-Ьор халг депутатлары Со-ветлэринин ичраиЗЗэ комитэ лорино тапшырмышдыр ки, республика Дахили Ишлэр НаэирлиЗи вэ Девлэт ТеЬлу-косизлИуЗи- Комитэсн, дикэр идарэ вэ тэшкилат ларла бирка АзорбаЗчандан Зола са-лын.мыш, Ьэлак олмуш вэ иткин душмуш деЗушчулэрин адыныи дэгиглэшди рил-мэсм учун 1991 —1992 чи ри нэзэрэ алынараг, Нахчыван Мухтар Республикасындан ССРИ халг депутатларынын фэалиЗЗэти геЗри-гэнаот-бэхш са]ылмышдыр. Ьэмчинин Нахчыван Мухтар Республикасы Али Мэчлисинин нумаЗондэлэрини ССРИ Али Советинин сессиЗасына кен-дэрмок горара алынмышдыр. (Азэринформ). тымызын даЬа бир чэЬэти узэриндэ даЗанмаг истэр- дим. Базар игтисадиЗЗатына кечид. илкин тэлэбат мал-ларынын вэ эрзагын агла-сыгмаз дэрэчэдэ баЬалаш-масы иенсиЗачыларын вэ муЬарибэ ветеранларынын мадди тэ’минатына мэнфи тэ’сир кветэрир. Бир чох иллэрдэ этавэ ахтарыш иш- муэссисэлэрин. «о*«“ J» лэри апарсынлар. Лалныз совхозларын рэЬбэрлэри оу- фэр гэЬрэман душур. Буна бахмаЗараг онларын хаЬиш-лэринэ лазыми диггэт Зети-рилмир. Мэсэлэн, Астарада ЗашаЗан ШвЬрэт орденинин уч дэрэчэсинэ лаЗиг керул-муш АгаЬэсэн НэЬимэтову еЬдэсиндэн кэлдиЗи ишдэн чыхарыблар. ШвЬрэт орден-ли С. А. Елда^овса артыг нечэ илдир ки, фэрди ашто-мобил ала бнлмир. ДаЬа бир мисал. Бе)ук Вэтэн муЬарнбэси чэбЬэло-риндэ вурушмуш вэ 37 ил девлэтэ гуллуг етмиш Ш. Ьэсэнова ез мэнзил мэсэ-лэсиии Ьэлэ дэ Ьэлл едэ билмир. Онун мэнзил шэраи-тинн Захшылашдырмагдан ©тру республика вэ Бакы шэЬэр муЬарибэ рэ эмэк ветеранлары шуралары, Совет МуЬарибэ Ветеранлары Комитэсннин Бакы белмэри дэ шэЬэр ичраиЗЗэ комита* синэ мурачиэт етмишдир. Лакин мэсэлэ Ьэлэ Ьэлл олун-мур. Ш. Ьэсэнованын дог-гуз нэфэрлик аилэси Зенэ дэ 30 квадратметрлик дарыс-гал мэнзилдэ ЗащаЗыр. Мэ’нэвн зэнкинлик мэ’-мур бурократлыгы илэ бир ара]а сыгмыр. Бу кунумуз вэ кэлэчэЗимиз наминэ мэ’-нэви зэнкинлик мутлэг гэ-лэбэ чалачагдыр. Мустафа НЭСИРОВ, республика Ветеранлар Щурасыиыя сэдри, Хатирэ китабы редакторуиуи муааапш. ;