Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 3

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, October 20, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - October 20, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ Г93КТИ » оким» ««ч* ил •♦**« JepH керунэн алим АзарОДчанын суверенли-jHHa oeJyK инам бэслаЗан зи-]алыларымыздан бнри до тарах елмлари доктору, профессор, эмэкдвр елм хадими МеЬдихан Лусиф оглу Вэки-лов иди. М. Вэкилов AYHjaja каз ачанда талатумлу XX эср ики ¿ашында иди. Jap-Зарашыгы. баг-бос таны, аб-Ьавасы . илэ Азэрба^аиын дикар кушала-риндан бир о гэдар да фэрг-,iaHM9j9H газахын СалаЬлы кэнди дунЗаиын чоррафи хэ-ритэсина душмамишдан чох-чох эввал мэЬэ сиЗаси фнкир хэритасиядэ Вэкиловлар нас-линии шеЬрэти ила езунэ Jep тапмышды. Ана нэвазишиндан чох ер-кэн мэЬрум олан МеЬдихан ]екана гардашы Самэдла ана нэнаси AJnma ханымын Ьи-маЗэсинда бе)умущду. AjHuia нэнэ гызынын ¿адикарлары-ны 6ejyTM9K, haJaTa Ьазырла-маг учун ha,p чур аэаб-эзиЗ-jara гатлашырды. МеЬдихан дердсинифли кэнд ибтидаи мэктэбинда тэЬ-снлини мувэффэгиЗЗэтлэ давай етдирди. О. 16 Зашында оланда Гори муаллимлэр се-минариЗасынын турк ше’бэ-сини Газаха кочурдулэр. ha-мин ceuMHHapKjaHbm илк мэ’-зунларындан бири М. Баки-лов олду. О, семинари]а му-эллимларини, Золдашларыны, ан башлычасы исэ орадакы тэ’лим-тэрбиЗэ методуну, )ук-сэк низам-интизамы Ьэмишэ 6ejyK миннатдарлыг Ьисси илэ хатырла1ь)рды. Бир дэфэ сеЬбэт эснасында деди: — Валл ah, элимдэ Hxntjap олса бу институту (ректору олдуру педагожи институту нэзэрде тутурду) багла]ыб авазиндэ бир семинарцЗа ачардым. СеминариЗа бу инс-титутдан гат-гат кучлу мутэ-хэссислэр Jетишдирирди. Ин-динин ушаглары он ил орта мэктэбдэ, 4—5 ил да бура-да охуЗурлар, гуртаранда Jena Зарысындан чоху савадсыз галыр. МеЬдихан муэллим бутун шуурлу ЬэЗатыны хал-гын ма-арифланмэсинэ, кэнч нэслин тэ'лим-тэрб^асинэ, респуб-ликанын умумтаЬсил мэктэб-лэринин ихтисаслы кадрлар-ла тэ’мин едилмэси кими шэ-рэфли бир иша Ьэср едиб. Муэллимлнк сэнатинэ садит галдыгы учун тэлэбалари, достлары она муаллимлэр му-аллими деЗирдилэр. Семина-pHjaHN гуртарандан сонра МеЬдихан муэллим эввэлчэ Кэнчэ гэзасы мактэблари уз-рэ инспектор. Губа гэзасы маариф ше’басинин мудири вэ Шуша муаллимлэр курсу- нун мудири вэзифаларинда чалышмыш, 1920-чи илларда АзэрбаЗчан кандлэриндэ мак-тэблэрнн ачылмасында За-хындан иштирак етмишдир. Али тэЬсил алмаг арзусу илэ Бакь^а калан М. Вэкилов 1926-чы илда АзэрбаЗчан Педагожи Институтунун тарих факултэсина гэбул олунуб. 1926—1931-чи нлларда о. тэлэбэ ayдитopиJaлapындa елмлэрин асасына ^алэнмэк-лэ Занашы, Ьэм да муаллимэ чидди еЬти}ач олдугундан Ба-лаханыда вэ Сураханыда фабрик-завод мсктэолэринда яу-эллимлик едирди. Ьэм ¿аш-лы. Ьэм да ЗениЗетмэ групла-ры арасында савадсызлыгын лэрв едилмасинда эляндан калан квмaJи асиркамирди. М. Вэкилов али таЬсил ал-дыгдан сонра Kэнчajэ кендэ-рилмишдир. Бир муддат Aзэpбajчaн Канд тэсэрруфа-ты Институтунда муэллим ишлэдикдан сонра БакыЗа дэ'-ват едилмиш, республика халг маариф комиссарлырынын инспектору, Азэрба]чан ХКС нэздинда Инчэсанэт Ишлэри Идарэсинин вэ кечмиш ССРИ Елмлэр Академи^сы АзэрбаЗчан филиалы Тарих Институтунун гадим вэ орта эсрлэр тарихи ше'бэсинин мудири вэзифэлэриндэ ча-лышмышдыр. 1941-чи илин августунда М. Вэкилов Тэбрнзэ кенда-рилир вэ орада нашр едилэн «Батан Золунда» гэзети ре-дакси^сында чалышыр. 1947-чи илда «Ана диллэр» эсэрини ]азыр. Бу эсэрдэ МеЬдихан муэллимин дэрин мушаЬидэ гaбилиJjэти, часа-рати, зиЗалы узагкерэнли]и вэ мубаризл^и aJдын Ьисс олу-нур. МуЬарибэдэн сонра М.-Вэ-килов Бакы Девлэт Универ-ситетиндэ, сонра исэ Азар-бaJчaн Девлэт Педагожи Инс- титутунда педагожи кадрла- рын }етищдирилмэсивда фа-ал иштирак етмнш, 1958 — 1962-чн илларда АПИ-нин (Н. Тусн адына АзэрбаЗчан Девлэт Педагожи Уииверси-тетинин) ректору ишлэмиш-дир. Камин илларда инсти-тувда бир сыре Зени нхти-саслар ачылмыш. кафедра ва лабораториЗалар ¿арадылмыш. бир сыра нхтисаслар узра му,-дафиа шуралары тэшкил едилмищдир. Тарих елмлэри доктору, профессор, эмакдар муэллим Новруз hycejHOB МеЬдихан муэллимк Захындан таныЗан-лардандыр. 20 илдан аютыг еЗни кафедрада чалышыблар. Новруз муаллим деЗир: — МеЬдиханла 1948-чи илда таныш о л дуг. Овда май napTHja органларында ишла-]ирдим. Тале ела катирди ки, сонра бир Зердэ ишлэма-ли олдуг. ион дэрача самими ва меЬрибан иди. Адам-лара ал тутмагдан, кемак ет-макдэн Ьазз алырды. Узун иллар мудир олдугу кафедрада ела оир ишкузар ша-раит Заратмышды ки, Ьамы бир-биринэ чан деЗиб, чан ешидирди. МеЬдихан муаллим бош вахтларыны муэллимлерин, тэлэбэлэрин, аспирантларын эЬатэсиндэ кечирарди, Адам онун ширин, чазибали свЬба-тиндэн, инчэ Зуморундан Jo-рулмазды. Кардэн сеЬбвт вн чох севдиЗи Сэмед Вургунлу кунлариндан душарди, С. Вуррун Ьаггында хатиралари бутунлуклэ «0мур дедиклари бир нарван Золу» китабында топланыб. МеЬдихан муэллимин на-мизэдлик ва докторлуг дис-сертасиЗаларынын елми тэЬ-лили кестэрир ки, о, мэдэни тэрэгги уррунда АзэрбаЗчан халгынын мубаризэ тарихини дэриндэн вэ Ьэртерафли тэд-гиг етмэЗэ сэ’З кестарэн илк азэрбаЗчанлы алимлэримиз-дэндир. Онун «ЗагафгазиЗа халгларынын тарихи», «Азэр-баЗчанда дипломатиЗа тари-хиндэн», «АзарбаЗчан мэдэ-ниЗЗетинин инкишафы», «АзэрбаЗчан али педагожи тэЬсил тарихиндан», «АзэрбаЗчан университет тэЬсили тарихиндан» кими эсэрлэри Ьагг верир деЗэк ки, МеЬдихан муэллим республикамыз-да халг маарифинин тэкчэ тэшкилатчыларындан деЗил, ЬэиМ да онун илк тэдгнгатчы-ларындандыр. Закир С ЭР ДАРОВ, Н. Тусн адына АДПУ-нун cHjacH тарих кафедрасы- иын досенти. МИЛЛИ СИ1АСЭТ ХЭТТИ БЭТЭННЛИР АзэрбаЗчан Республикасы К. Оручов аэсаЗлы халгда-презндентюадн миллатлар- рыя ва етник групларын ну-арасы мунасибатлар узра му- маЗэндалари илэ, агсаггаллар шавири Ь. Оручов Балакай, ва зиЗалыларла да керушуо Загатила, Гах, Огуз, Габэлэ сеЬбэтлэр етмиш. онларын раЗоиларына сафари ааманы мвдани Ьугугларыны горумаг оелханин эЬалиси илэ керуш- саЬасияде девлэтин bajara муш Зерли ячра haKmraJJara кечирдиЗи демократии тад-органларынын, ичтимая-сиЗа- бирлардэн данышмышдыр. си тэшквлатларын, чамиЗЗэт Керушлардэ «АзэрбаЗчан ва бирликлари^ишя ила Ja* Республикасында    Jama Jäh хыидан таныш олмушдур. Ко- милли азлыг, аэсаЗлы халг рушларда бир чох сослал, си« ва етник групларын Ьугут ва Заси, нгтисади проблемлар азадлыгларынын горуимасы, Ьэртарафли музакирэ едил- дил вэ мадэннЗЗэтишш ин-миш, демократии, Ьугуги чэ- кишафы учуй девлэт Зарды-mhJJöt гуручулугунда девлэ- мы Ьаггында» республика тин кердуЗу ишлардаи, перс, президеитинии форманы та-пектив фэалиЗЗат истигамат- рихи аЬэмиЗЗатли бир сэн*д лариндэн, Ьабело Ьэр бир вэ- кими гиЗматландирилмиш. тэндашын бу гуручулугда фа- девлэтин милли сиЗвсэт хэт-ал иштиракынын зэрурили- ти тэгдир едилмншдир. ГеЗд Зиндан данышылмышдыр. олунмушдур ки, Залныз мил-ЗэЬмэткешлэр Гарабаг му- ли бирлик асасында вэ де-Ьарибэсияин тезликлэ гур- мократик ЬакимиЗЗат атра-тармасы учун мудрик, саЗыг фында сых бирлашмаклэ бу-сиЗасвт ЗеридиддиЗийи, бу са- тун проблемлэрин еЬдэсиндэн Ьэдв угурлу аддымлар атыл- квлмэк олар. дыг ыны геЗд етмишлвр.    А    зарин    форм. ВалеИ Шыхлы (Mycajes) Амаясыз хабар Ьвмымызы сарсытды. Иш Золд&шымыз. П1 гэлам дос ту муз ВалеЬ Шыхлы октЗабрын 18-да хидмэти вэзифэскнн Зерннэ Зетирэркэн Зол-газа Ьадисаси нэтичэсин-дэ Ьэлак олмушдур. Онунла редвисц]ада тэзачэ керуш-мушдук, }еня тапшырыглар-ла одлу яегтаЗа Зола салмыш-дыг... ВалеЬ Сэ'ди оглу МусаЗев 1940-чы *илдэ Газах pajoey-нун II Шыхлы кандияда ана* дай олмушдур. АзвроаЗчаи Педагожи Институтунун та* рих-филолокяЗа факултасини битирмищдир. Дарадычылыга-сонсуз меЗли ону тезликлэ канд муэллимлиЗиндэн жур-налистнхаЗа чакиб катирмнш» ди. 1969-чу илдан талеЗини редаксиЗамыэла    баг лам ыш- ды. Тез-тез деЗирди; «Халг гээетя»ядэн канарда маним ШЬаЗат, мубаризэ Зрхдур». ишн, Зарадычылыгы бу сезлэри Ьэмишэ тэсдиглаЗир-ди. ВалеЬ исте'дадлы вэ прин-сипиал гэлами ила редаксиЗа-нын саЗылан-сечилэн мухбир-лэриндэн иди. «Гызыл гэлам» мукафатыны алмышды. АЗ-ры-аЗры илларда гэзетимизин Ширван белкэси узра хусУ“ си мухбири ншламиш. унсиЗ-Зэтда олдугу адамларын Дарин Ьерматини. охучуларыя рагбатини газанмышды. Аналитик. хеЗирхаЬ яиЗЗатли За-зылары Ьамкарлары арасында Зуксак гиЗмэглэндирилмиш, кениш экс-сада догурмушду. Бир неча ил иди ки, ВалеЬ гэзетимизин Газах белкэси узра хусуси мухбири ки ми одлу негтэда фэалйЗЗэт кестэрирдя. СарЬэдлэримизда баш верой фачиэли Ьадисэлэ-рин бир гисмини биза вэ оху-чуларымыза ВалеЬ чатдыркр-ды. Ерманилерин теретдиЗи ганлы Ьадисэлари бириичвлвр сырасында кермушду. Онун кеврак гэлби бутун бунлар-дан сарсылыр, лакни баш ве-рэнлари Ьамымыза вахтыяда чатдырырды.    • Онун мевзу даиреси сои дарэча кеииш иди. Лап бу Захынларда Газахдакы кем-рукханадан Зазмыш, сарвати* мизин амансызчасьша талан едилмэси баред» ЬараЗ гопар-мышды. Камин чыхыш сон деврун ан Захшы материалы кими редаксиЗа мукафатына лаЗиг керулмушду. ВалеЬ пэм да бадии эда-биЗЗатда гэлэмини сынаЗыр-ды. Бир неча китабы чых-мышды. Инсан иткисннин авази Зохдур. Бу кун Зекана тасэл-лимиз ВалеЬин Задикарлары — Улфэт, Анар, АЗиур вэ онун унудулмаз хатирэсиднр. «Халг ■ХАЛГ Г«ЭЕТИ»Н9 4ABAS ВЕРИРЛ9Р Твхгяд во явтлвся J асам ал pajón ячра ha- шЗЗэтянии башчысы С. МЭММ0ДОВ: — «Мэнзили хш бошалт- вврнлмэси ила paJOH дахили ишлер ше’бвси мвшгул олур. Кемрук мвнтэгасиндаки мви-фи Ьаллары арадан галдыр- малыдыр?» сарлевЬэли Зазы маг учун тадбирлар керулур (19 феврал 1992-чи ил) ила БеЗлегая раЗоя нчра Ьам элагадар олараг билдиририк ки, 7-чи Саллагхана кучаси, 7 немрэли енин 43-чу мэнзи-лини еэбашына тутмуш А. Гурбанов Ьамин манзилдан чыхарылмыш, мэнзилин саЬи-би М. КанифеЗев opa кечурул-мушдур. А. Гурбанов бу Ьэ-ракэтина кора мэЬкэма гаЗда-сында чэзаландырылмыш-дыр. .    _ Астара раЗон ячра ЬакнмнЗ-Затянин башчысы Ф. ЧЭФ9-РОВ: — «Имкан Зараяды, ам- ма..> Зазысында (23 иЗул 1992-чи ил) кестэрилдиЗи кими, Ьагигэтан сэрпэд гошун-ларйнын забит ва эскерлэри-нин мудахилэси, виза буросу-нун сэЬлэнкарлыгы натича-синдэ Астара кемрукханасын-да бир сыра ганун позунтула-ры олмушдур. Виза буросу лэгв едилмищдир, визаларын миЗЗати башчысыныи муавн-ни Т. АББАСОВ: — «Дад Зарымчыг алнн-дэи» сэрлевЬэли Зазы (1 Hjy.i 1992-чи ил) ила алагадар jox-ламадан мэлум олмушдур ки, Ьагигэтан ье)лаган шэЬэ- 1992-чи ил) кестарилан факт-лар Зохланылмышдыр. ьил-диририк ки, раЗонун арази-синдэн мал-гаранын кенара апарылмасынын гаршысыны алмаг учун тадбирлар керулур. Ланкаран—Масаллы— Лардымлы раЗоиларына бити-шик эразилэрдэ назарэт пост-лары тэшкил едилмншдир. СэрЬад постларына paJOH полис идарэсинин нэзарэти куч-лэндирилмишдир. ЭЬалиЗэ кэнд тэсэрруфатц КУЛЛЭ СОНУНЧУ НвГТЭНИ rOJAMAfMH? ри, Р. Рза кучаси, 30 номра- н^уллары, о чумлэдэн мал-ли мэнзилдэ та мир. ишлари га сатЫ1иы, тэдаруку учун Зарымчыг сахланылмышдыр. лазЬ|МИ шэраит Зарадылмыш-Евин та’мирини баша чатдыр-    эЬалинин сосиал-игти- маг учун шэЬэр манзид та- ^ вазиЗЗэтини Захшылаш-сэрруфатынын та мир^ истис* ДЫрМаг а3тэ'минатлы аила- мар ва истеЬсалат саЬасинин мудириЗЗатинэ кестэриш ве-рилмишдир. Казырда евин тэ’мири да вам етдирилир ва Захын вахтларда гуртарачаг-дыр. Лерик раЗон ячра Ьакнмн!-Заэя башчысыныи муавннн Н. НОВРУЗОВ: — «Эти саггыза дэЗишмэ-Зэк» Зазысында (17 иЗул ларе, кимсэсиз гочалара, де-]ушчу аилэлэринэ Ьар чур Зардым кестэрмэк, эрзаг мэЬ-сулларынын белушдурулмэ-синдэ сосиал эдалэти кезлэ-мэк даим диггэт маркэзин-дэ сахланылыр. РаЗонун фэЬлэ вэ гуллуг-чуларына эмак Ьагларынын вёрилмэси гаЗдаЗа душмуш-ДУР- 3. „Ar ев“ Нала аг кун демэк де]ил БАКЫ ДАН MOCKBAJA СШЬЭТ РЕКВТЧИЛЭР Москвада газ вуруб, газан долдуран тэкчэ бизнесменлэр деЗил. Бурократин девлэт мэ'мурларыадан. сэлэмчи банкирлэрдэн да горхулу олан рекетчилар Ьэр дэгига ада-мын башынын устуну кэсди-рэ билар. Хусусилэ чечен ма- 0асы паггында чох горхунч шатлар данышырлар. «Во газындан касиб» силаЬлы uiaxcH муЬафизэчилзр сахла-Зан чохдур. ьэс нечэ, милЗон газанад ону горумагын raj-гысына да галмалыдыр. Че-ченлэр Москваны даим гор-ху ичиндэ сахламагла кулли мигдарда пул гопарырлар. ШэЬэрдэки харичи машын-ларын эксэриЗЗэти онларын-дыр. Кэр Ьалда адама белэ к эли р. Анчаг онларын «яатэ-миз Золла» пул газананлар-даи. мэсэлан, наркотик мад-дэ алверчилэриндэн хошу кал-мир! Кэр кун Зуздан чох машын гачырылыр. ЭксэриЗЗэти та-пылмыр. Москва милиси чох вахт от таЗасында Hjna ахтар-магла мэшгул олур. МИЛДОНЛАР ЬАРАДА ХЭРЧЛЭНИР Корунур, белэ дэ олмалы-дыр, кундуз газанылан мил-Зонлар кечэ харчлэнир. Казино, кечэ клублары, валюта ила ншлэЗан дискотекала-рын саЗына керэ Москва дун-}анын казино паЗтахтлары Лас-Вегас, Монте-Карло, Лондон вэ Ja Амстердама чатма-са да бир шеЗ галмаЗыб. Ин-ди Москвада гумар оЗунлары хадимлэринин ассосиасиЗасы да вар. Казннолар валЗута ила иш-лэЗир. Кэлирин 90 фаизи вер-khJb тутулур. Буна бахмаЗа-раг, казино бкзнеси кундан-кунэ чичэклэнир. Гэзетлэрин Заздыгына керэ, машЬур «Ро-Зал» казниосунда Ьэр кун гумара 25—30 мин доллар пул гоЗулур. Бу казиноЗа ким рэЬбэрлик етсэ Захшыдыр? МэшЬур офталмолог, профессор Св|атослав ФЗодоров. Белэ Зерлардэ анчаг мил-Зончулар «динчэлэ» билэр. Варлылары чох меЬкэм гору-Зурлар (киадэн?). Кириш га-пыларында вэ ичэрцдэ аса-Зиш кешикчилэри Ьэмишэ сэр-вахтдыр. Кермэтли хаяымлары вэ меЬтэрэм чэнаблары вахтларыны хош кечнрмэк учун бир аз учуз днскотекаларда эр лэимэЗэ дэ'вэт едэн даЬа чохдур. Ортабаб дискотекаЗа кириш Ьаггы 10 доллардыр .(3 мин рублдаи чох). Демэк-ячмэк исэ Ьэвэсдон. иштаЬ-дан ва чибиияэдэя асылыдыр. Бэо нэ Земэк. яэ ичмэн олар? дэ асан деЗил. Рабита хидмэ-тина соз ола билмаз. КоЬна биналар, киле ал эр бэрпа еди-либ, rajFH илэ горунур. Yct-устэ Зыгылан проблемлэра бахма)арат шэЬэрин ЬакимиЗ-Зэт    органлары «Маркэз» програмыны bajara кечирмаЗэ башлаЗыблар. РусиЗанын би-ринчи шэхеи езу бу иша хе-Зир-дуа вериб. Гадим Москванын Садово-Je даирэсиндэки эразиси 1900 Ьектардыр, 47 микрораЗона    ______ белуиуб. Бурада 609 миндэн рода дэрдяии картон лввЬэлэ- MypKy.iaJeH РусиЗаиы аг ку-нэ чыхара билэчокми? ...Ваган ков габярнствилы* гына cajahare да вэт «дви турист бэлвдчясшшк гулвгов-тыран сэси кадэрлк душумчэ-лара сон rojyp. «Аг ев» му* дафиэчилоринки гебрн орада-дыр. 03КЭ К9Д9РИ КОЗ ДАШЬ! ДОГУРМУР Куча вэ меЗданлАрдв. мет- Шампан 500—1000 рубл. «Пепси» вэ За «Кока-кола» 250. бутерброд 200—300 рубл, Дереван конЗакы 2000 рубл. Бакы шампаны да пне кетмир. 300 рубла тапмаг олар. Сент]абрда Москванын ба-зар-дуканларында бэ'зи мал-ларын гиЗмэти бела цди: колбаса 700—1000 рубл, TOjyr 300, сосиска — 1 дэнэси 40 рубл. узум 120, помидор 80, алма 50, картоф 20—25, «Аг-дам» чахыры 150—180, «Астра» сигарета 30—35, гэрэн-фил 50, гызылкул 80 руол. кекнэ АРБАТ Чох да беЗук олмаЗаи бу кучэдэ адам элинден тарпэн-мэк олмур. ШэЬэр сакинлэри Москва мери Д. Лужковдан бир да она керэ разыдырлар ки, бу кучадэ машынларын Ьэрэкэтини гадаган едиб. Бура эн чох халг сэнэткарлары топлашыр. Онлар Ьэр чур эн-таг мал сатырлар. Эскэр па-пагы, кенерал кителя (гиЗмэти 4 мин рубл), гадим само-варлар, хал чал ар. сиккэ вэ эскянаслар, ДТК эмэкдашы-нын васигэси, napraja билета. орден вэ медаллар, совет баЗрагдары, надир элЗазмалар вэ китаблар, иконалар совет рэЬбэрлэринин вэ НиколаЗын фигурларындан ибарэт мат-рЗошкалар, чэрчивэси взун-дэн баЬа реем эсэрлэри вэ сатылмасы бизим аглымыза кэлмэЗэн мин чур хырдават. ГиЗмэтлэр олдугча Зуксэкдар. Н. Кэичэвинин 850 шшф! илэ элагадар бурахылмыш ЗубилеЗ манатыны 100 рубла аадым. КеЬнэ Арбатда Ьамы-нын узундэ гэрибэ бир hej-ранлыг вэ ЬеЗрэт ифадэси вар. Бура'баш чэкэвдэн сонра адам даЬа чох пул газан-маг Ьэвэсинэ дущр. Амма нечэ? Тээссуф ки, Ьэлэлик бунун бирчэ Золуну билирик: учуз алыб, баЬа сатмаг. Нэ вахтачаи? ШЭЬЭР ГАД1ЫЛАРЫ «Москва бирдэн бирэ гу-рулмаЗыб» кэламы чохдан диллэр ээбэри олуб. Бали. империЗа najтахты нечэ ил-лэрдяр ки, республикаларын Ьесабына тикилэрэк топда-гытмаз галаЗа чеврилиб. Вах-тилэ Бакы милЗончусу К. 3. ТагыЗевин дэ бурада мулку вар имиш. Кечмиш ССРИ-нин паJтахты империЗа дагыландан сонра ез нуфузуну бир гэдэр ити-риб. ГаЗгылары бащдан ашыр. амма Москва Зенэ дэ Москва дыр. Ьэр евдэ кечэ-куядуэ иста су вар. БаЬа ой-са да боллуг адамлары узун яевбэлэрин чаясыхычы эза-бындан хилас едир. НэглиЗЗа-тыи, хусусилэ метронун ишиядаи шнкаЗэтлэнмэк ни-сафсызлыг оларды. 7—8 мил» }ов адамы Задириб ичирмэк. щраш тэ’мнн етмэк о гэдэр чох адам Защ^Зыр. Кундуз-лэр иша. кэзмэЗэ дэ бир о гэдэр адам кэлир. Мэркэзде коммунал евлэрда ЗашаЗанла-ры кечурмаЗэ, бэрпа вэ Зени-дэнгурма ишларина эн азы 100—120 милЗард рубл вэ-саит лазымдыр. Ишкузар ада мл ар бу ишэ пул харчла-мэЗэ Ьазырдьфлар, авазиндэ офис алмаг учун саЬа алыр-лар. Кезэкэлнмли бинала-рын муштэрйси чохдур. Ха-ричи инвесторла р да хусуси мараг кестэрирлэр. Кекумэт програмында ишкузар маркэз Заратмаг учун нэЬэкк биналар тикмэк нэ-зэрдэ тутулур. Кансы бииа-нын бэладиЗЗэ, Захуд федерал мулюШат олдугу Ьэлэ дэ бэлли деЗил. 0злэщдирмэдан еЬт^ат едэн РусиЗа президента хусуси фэрмаяла БеЗук Театрын бинасыны девлэт мулкиЗЗэтв е’лан етмишдир. ТретЗаков галереЗасына, зоопарка да кез диканлар вар. Сои вахтлар евсиз-ешиксиз-лар учуй хусуси далдаданачаг Зерлэри Зарадылмасы вахтилэ умумхалг мулкиЗЗэтиндан фаЗ-д ал ана билмаЗэилари соЗугдан елмэк горхусундан хилас етмишдир. Москвада ев алмаг асаи-дцрмы? Эзлэшдирилмиш бир-отаглы мэнзил 1,5 милЗон рубла сатылыр. Элнниз чи-биаяздэ олсун, чанаблар. Кезэкэлнмли Зерлврдакя кеЬна биналар тэ’мир едилэр» кан дерд бир Звиы тоз кечир-мэЗэн торла эЬатэ олунур. Бу бурунчвк шэЬэри чирклэимэ-деи горуЗур. Аг дапздан ти-килмиш бутун биналар 70 илии чиркабындан тэмизлэ-ниб агардылыр. Бу, шаЬэрии каркэмини хеЗли кезэллеш-дирир. Аг биналар ичиндэ «Аг ев»ин хусуси Зерв вэ Ьермэти вар. МДБ узву олан елкаларин милли баЗраглары инди дв узу Москва чаЗына бахая «Аг ев»ин гаршысьшда далгалаиыр. Бир вахт Гызыл МеЗдандан, гызылы кэрпич-дэн тикялмяш Кремлдан вери-лэи фэрмаялар руслары (твк-чэ русларымы?) 'гыэыла бэ-ламэди. Керасэн, «Аг ев» тукэямэз пфватлар ус^идэ рэ Зазыб синэсиндэн асанлара санки Ьеч ким мэЬэл rojMyp. Мунагишэ эоналарында влду-рулэн оглунун интигамьгаы талаб едэн бир ананын гуссэ-ли чеЬрэси Ьэлэ дэ кеэумуи енундэднр. Уран елэЗиб Ьеч на с^уша билмадим. ToJ хончасы ШаЬидлэр xHja6a-ныида тутулан икидлэрими-зин габрини ал гырмыэы гэ-рэнфилларлэ бэзэмэкдэн Jo-рулмаЗан аналарымыз Зады-ма душду. Бу шэЬэр топ-туфэнк сэ-синдэн, барыт гохусундан. елум хэбэриндэн чох узаг-дыр. Балка она керэ дэ ээ-кэ кэдэринэ ачыЗан Зохдур. Огуллары рус силаЬы ила эл-дурулэн аналарын аЬ-налэси анчаг мави екранлардая еиш-дилнр. Буна да е1рэшиблэр. Шукур едирлэр ки, дава онларын торпагында кетмиур, елей онлардан деЗил. Амма дахили бир нараЬйтлыг дуЗу лур. РусяЗаны Ьэр тарэфдэв буруЗэн мунагишэ рыв дай мупарибе аловуиуи гыгылчымы бура да Зетяшэ билэр. Вах овда... Калэлик исэ кечмиш ямое-рнЗаныи чалхаИтылы белка-лэриндэи верилэн гэрэзли-гэрээсиз хэбэрлэр дун Ja Ja Москва дан jajtump. РусиЗада ЗашаЗаи Ьамвэтэнлэрямнз Га рабагдая хабар тутмаг учун «Вести» программный бнри-ни да етурмурлэр. Орада нэ верилдиЗи исэ ма'лумдур. МеЬманхаиада 12 каналла верилиш кестарилир. ТуркяЗэ-нин «Интерстар» вэ «Шоу ТВ» програмлары кечэ-кун дуз траислЗасиЗа едилир. Де-Зирдкк балка Гарабаг Ьадиса--лари баредэ турк гардашлар оператнв ма’луматлар верэр ахы информасиЗа блокадасы ны о тарэфдан JapMara jax шы имкан вар. Амма Ьар кос ез хеЗирнни кудур. «Кеча ке-фи» вэ «Мерседес» удушла ры, корунур, даЬа мараглы дыр. “    ‘ ГЭРИБОВ, «Халг гметя»0ш мухбири. (АрДы вар) - ИКИ РЕПЛИКА БАЛЫГ ТОРДАН JAH КЕЧИР- ГаЗдадыр, газан гарышды->анын cajM артанда хервк дадсыз олар. ЬачыгЕбул кел балыгчылыгыньш да талеЗи беладир. Ьэлэ икинчи ДУН3® мтЬарибэси иллэрияде бура-даи чэбЬэЗэ вагоиларла ба* лыг кендэрклирдн. Соира-лар Эля БаЗрамлы шэЬэринда ре балыгартырма заводу тикилдв. Балыгчылыгла мэшгул олаи дикар ики муэсся-сэ Japaдылды. СаЬэиин инки шафы илэ элагадар чохлу гэрарлар гэбул едилди. Инди Эли БаЗрамлыда она гэлао балыгчы кооперативи, и чаре коллективи фэалйЗЗэт кестэрир. Качыгабул келу-нун овлыгы исэ артмаг эвэ-эина илдан-илэ азалыр. Бу ил ичарэ тэсэрруфаты тячарэт ташкилатларына 100 тон сатлыг балыг кендармэ-лиЗди. Анчаг иидиЗэдэк Ьэ-мин балыгыи Ьеч учда бири да верилмэЗиб. Тэсэрруфа-тын Ьислама вэ дузлама сех-лэри бош даЗаныб. Балыг Joxca да. бэЬанэ ки Шгг гэдэрдир. KyJa этраф нтин чирклэнмаси. рес-публикадакы BaraJJar. игти сади гармагарашыглыг саЬэ-нин ишини позуб. Балка да буна инанмаг оларДы. Анчаг Зол кэварларыида. ичтимаи наша муэссисэлэринда. ба зарда сатылан балыг лары кэ-рэидэ адам чаш-баш галыр Керунур. балыглар дв бячлэ-шиб: девлэт торундан Jäh I чир. баЬа гиЗматэ сатыдмаг ястаднклариндэн брвкоиЗер гармагыяа чая атырлар... ЧЫРМАНЫРЫГ КЕЧМШ. Беш ил аааэл Саатлы шэ-Ьаринин кэпа рында, кичик мэнзэрали келуи саЬилиидэ 240 Зерлмк сагламлыг эос сы вэ пионер душэркэси сал-маг гэрэра алыяды. Буиу Ьамы алгышлады. Амма дедя-лэр. кэрэк захынлыгдакы Му-гаи—СалЗан ирригасяЗа мешэ тэсэрруфаты идарэсинин би пасы секулсуи. Идаре кол лектяви, назирляЗин ишчилэ-ри нэ гэдэр Залвар-Jaxap ела-дилэр. Бинаны секмэЗэ еЬта-Зач олмадыгыва асаслы дал ил лэр кэтирдилар, мумкун ол мады. Бинаны да секдулэр устэлик етоафа сэринлик Ja Зан голлу-оудаглы нечэ ага-чы кекундэн гопардылар. Мешэчилэр езлэри учуй бина тикдилэр. Сагламлыг очагынын тикинтисина 725 мня рубл харчлаяди. Соноа бирдэн-бирэ иш даЗанды. Инди тикинтИ меЗдаячасына уза-ная Зол-ризи от басыб. Ара Зерда кул кими бина ЬеЗиф олду. РэЬмэтлик Сабир де-мишкэн, чырманырыг кечмэ-ja ча] кэлмэмиш... ТаЬир МУХТАРОГЛУ, «Халг гэзети»яин мухбири. Чамлы aA«MÍ9j9H9 сонунчу Д9ф» бахмагдам «тру Росте« м«Ьк9м«синин салонуна журиалистл«рд«м ■« Ьелак оланларын геНумларыидач башга х«}ли адам, «н чох да чааанлар, гоншулугдакы кис-титутда таНсмл алан т«лаб9-л«р толлашмышды. Накнмнн агаындан «елум «еаасына м«Ь* кум едмлммшдир» келмеле-рн чыханда Ьамыдан бери «ура» гышгыраи да, омлерла кмнокамеранын габегында «с-меч« тутмуш ЧнкатнлеЗа та- Ша 9ТМ9КД9Н «тру скем|в- лара дырмашан да енлер иди. Ман санкн ««puja*« гошул-муш салонун гаршылыглы гаддарлыг Ьнсси иле «Зуклеи-м«смии» чисмеи ДУПГРДУЫ Тмк«-тмиа едилмиш ушегыи анисы артыг иечеичи д«ф«1ди ки, «ону биае аерии» де)е чыгырараг гефесе серы чей «тырды. Ку гадыны аиламаг мумкун дур. Амма еиуи гатияле че р«фтар едече)иии душу-иеид« адамыи «аиына ушутме душур. Неле бир-бир^^риии кт«л«}«р«к урэ}и кечмиш аиа-лары лейте алмеге чумам on«-раторлары демирем — филеры да баша душмек олар, иш-лермиии хусусмЦети беледир, салоидакы Недиселерии дра-матиэмиии тамашачы|а чет* дырмаг лааымдыр. Нотта еда-лат мучессемеси елей Неким А» журнал ист л«р«, гетле je-тирилмишлории    г oh у а«л ары на ачыгча чымхырыр, чамаатла ел« терад« данышырды ки, чох адам галысындакы игмии бол« бу чур диидкрмир. Je-гии буиу имН етмек мумкун* дур — raj да-ганун кеалеиил* малмдир, «с«бл«р не« демир-Д«и д«|ил. Нер ииЦм аялемег да, мух-телиф чур иееН «тамж де олар. Амане бир фнкир шымдан Ьеч чыХАмкр: Ь«|етымыаде иесе Кеч г сымде де)ил... Чмкатмло т ее чииеЗеткее фееянЦетм-ним Ьемсысе сеКрли аяыи je-эысы олдугу на    ншаре аур- мушду. Онун ем керякк аехт-леры муитахем елерег елты мл дои бмр бош геядырыр, Кет- гуаДдм    м    Л fllfMil* toi * У I#    ГГ    f ими феммлиЗесм де — Кости- . 11лмАтме1е    Т    MllHHÉMBfl Щф,    i    е Коростннк — еиуи ее феми-лмЗесыме смрлм шекилдо беи-а«;мрди. Xojp, Зогии ки, соЬрми буме Кеч бир еидмЗЗоти Зохдур ее Ростов гулЗвбеимсы биее repe гуоелерии кеидерди)и чеее деЗил. О, бу олкеде боЗуЗуб, бу елкемии де геддерлыгыиы в« луч лугу ну чвиымв чокмб. Чикетиломуи в'тирафлеры-иы, ому Зехшы теиы}еи едем-лерыи сеЬботими Зеедыгче де-he еЗдыи дерк едирдим км, еди коид ушегыиыи ео|уггеилы, серКесеб ее емеисыа имеем оачусуиа чеврилмеси Ьеч де геЗри-тобии деЗил, чох еди бир uiejAMp. Эаеелчо анасы егеыидем гечыртды ки, онун гердешыны ечлыг илмнде jep-ли кеииибеллер Зе)иблор, — бу, Чикетиломуи лсмхмкесыи-дам дерми чалыг кими омур-лум силиммеди. Сонра исе Зешыдлерымыи омуи еркеклии гебилиЗЗетиие истеЬеалерм, бирдеи-биро техники пошо моктобиидеии hep чеКетдеи сет лам таЗ-тушлерыие гаршы оида баш г ал дырам аоЬши па* хыллыг, поегуилуг {уаесы олем ииториат Зетапсемеларыиде 1772* чм ил дои бори «Гае погибли педагог во торбиЗочиимм ае^ашлы ушаглорыЗла сыелыг отмоем, оеу бородо Зуксок фииирде ео токоббур* лу оле-оло оеуидои кучлу лор во иуфуеяулер геремжыида ачмалик дуЗмееы «иотаааемлыг компломсиио» чоарнпорок ем-да летоложм сексуеллыга со-боб олду. Илк елум Ьеднсо-си вехты, ааеКа 177б-чи меде 9 Зашлы Лема ЗоиетиеЗемаш »егаамАв    П    пШып мыш готяииде ое гуееесиидеи гурбамы уеорми- ДО мутлег б#рл#шммш Т*Чмиетиле ееуие ие. ла* эым ол^гуиу дегиглошдмр-ди ее буиу ила де иефес ал-Накнм Акуб-AOAHjHM« коре е, 12 ее Ьеесеслмгде им-еелеЗыб. Чмиетмло маршрут леры деЗитерои мухто- герлере — Урал Tejf есыидеи тутмуш Укра|иеими лея иче-рмпорнн«д«к Ммекми, леик адеммстемое гоча домирдеи елей бу мех луг гувеетлм, сеЗуггеиЛы, кхтире* чы. сеЗыг оечу(е чеермлир-дм. О, чииеЗоти Зехыилеш-дырмага, плеилешдмрАаеге aj-лерле вахт итирмеЗи бачерыр-ды — еле Петрос/аи феммли-,алы таныш гедииы «утлое гыеы иле ееуиуи олмаЗан ба* гыме гоиаг колме|е те Ьеааии бедбехтлер раеылыг вороночек дня« тутмагдан усвима-мышды. О, саатлерла ее гур-баиымы иелеЗмр, ему Ьеесело •е Ьогмгото чох охшеЗаи сеЬботлери иле ееуие мемммш-сомро исе еввеячодеи шичесиио елдуро бмлирди. О, бирче самм|«дв Ьоашо одо-рои мое гырпымыида бутун •ариамтлеры иетур-rej одиб ушаты секидои гырете чокмр ее кур иедиш-иелмшли jo лун уч мотрлм)индоки келлугда гмко-тмко до#ра)ырды. S2 готлми Ьоч бириидо бмр-чо доио до не, бмрчо домо до уиудулмуш бмр wej, ио ДО су-бут талылма|ыб. Чикатило ое мудКиш ошуиу сои доги гоj«-де« девам    «тдиркб.    Кебе олуидуту куи, jo’ии 1970-чы ил Moia6ptm 20-Д« о, «ад«и чыхераг лиае учуй гоишулуг-кафе)« кетмишди, ем-Ь«р еЬтимеле гаршы ичми-де бычег, ил, веаолии иоедир-* дм}и портфели до влияв вл-мышды. МоЬкомо Чииетилоиу атлы башыида олаи адем Ьосеб вт-мишди. Амме она нормал имеем дома)# адамыи дили дои-мур. Be еемиимче, Неким Л Акубчемое Чикетилвиуи мшии-до . психиатр Бухвмовскиним ролуиу иеЬег jopo шичилтме* je чоЬд едирди, е, Сербски иистмтутумда «бир )ытым ели-мин» Чииетилоиу гоЗулмуш •ехтдам бир е) де вртыг oj-ронмоси ее Нотте оку мяв беглы мотбуат комфренсы кечир-м«сиии иаНаг Jepo есебилиило хатырлеЗырды. МемЗекыи тв-рихчеси Нем Неииаалор, Ком криминалист лор, Ком сесио-логлер, Ком до одобиЗЗетчы-лер учуй тоНяилдои, Л«ШМОКДОМ отру Ч4М а« акту ал даеториелдыр. МоКе бу чур тоКлил миди, ааоКкома просос мндом сонра чрифт yuwu МАОАГПЫ |ЫЯ , !|м|» а мам «Леесамомавр 17 ;
RealCheck