Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 3

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,666,337 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, October 19, 1991

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - October 19, 1991, Baku, Azerbaijan ХАЛ г ГЭЗЕТИ ^ окнАБр iwi-«. ил н* 10« АЛИМИН, ИЧТИМАИ ХАДИМИН, ИНСАНЫН ХАТИР8СИ Бу кун онун 75 Jaшы та мам олачагды. Беш ил бундам эввэл, Воли Лусиф от лу Ахундов д\'нjaдaн кочэн-дэ опу сон мэнзилэ ]ола салмаг иcтэJ0нлэpин Ьеч до Ьамысы буну едэ билмэди: Jeкaнэ башсаглыгынын (аи* лоси адындан) мэтниндэн КИМ исо гуллуг квстэрэрэк онун ев унваныны во дофн ]ериии снлиб чыхармышды. Корунур, онун шеЬротиндон еЬти]ат едирдилэр. Хошбэхтликдэп, Ьомин девр етуб кечмишдир. Ин-ди биз бу кезол инсаньш, асл алимип во зиjaлынын. керкомли нчтимаи хадимин хатирэсини    чэсаротло во ашкар шокилду jaд едирик. Академик Воли Ахундовун Ьамкарлары, ]етишдирмоло-ри, достлары. гоЬумлары, ]олдашлары бу мэгсэдлэ окт]а^ын 18-дэ республика CэhиjJэ Иазирли]и^шн кон-франс салонуна — онун 75 илли]инэ Ьэср олунмуш ел-мигпрактик    конфранса топ- лашмышдылар. Конфрансы сэмими ки-риш созу ило cohиjjo нази-ри .Т. Гасымов ачды. Онун созлэри сонракы чыхыш-ларын Ьамысынын руЬуну мyэjjoн етди. AзэpбaJчaн халгынын ог-лу Воли Ахундовун хати-росино Ьэср олунмуш кон-франсдакы бутун чыхышлар-да бело бир фикир сэслэн-ди:    лэjaгэтли адамлары унутма]аг ки, озумузу до }аддан чыхармасынлар. Алимип гардашы, профессор Н. Ахундов конфрансын тоткилатчыларыиа во иш-тиракчыларына Ахундовлар аилэси адындан тошэккур етди. Азэрннформун мухбнри. Aз»pбaJчw^ Квнд Тэсэрруфаты Академ11|асы Загаф-газн]ада Jeкallв аля мвктэбднр ки, бу статусу алыб. Иядк езунун во нллях ]убнле1ини гejд етмэ]в Ьазырлашан ака-демн]аньш гаршысыида даЬа кениш перспектнвлдр ачыл-мышдыр. Лакни бу ады доарултмаг учук бир сыра проб-лемлар мевчуддур кн, ояларын да Ьалля тэкчэ академн-]адан де]нл, мувафяг яазярлнклэрдзн вэ алагадар таш-кнлатлардан асылыдыр. Академн]анын ректору, респуб-ликаяын амэкдар елм хаднми, профессор Раул ГЭДИ-МОВЛА сеЬбатнмнз да ела бу барэдэдир. “ Раул муаллим, мая би- шасы баша чатдырылмыш-лан С. Агамалыоглу адына дыр. Лакнн тооссуф ки, ола Азарба]чан Кэнд Тасарруфв- гэдар тошкилатлар, илк нев-ты Академн]асы алкэдэ ез бодо республика Coнaje Ти-статусу^ даЗяшэн 8 алн мак- кинтиои Нааирли]и бело ва-табдэн онряднр. 1агяв кн, "^иб компле^ксин лншасына бу свзян мас’улнЛэтинизн лазымн диггот jeтиpмиpл■op. гат-гат артырыб. Хе|ли вахтдыр ки, бурада <иш Бело бв/ук е’тимад )«рымчыг галыб. Тикнн-учун коллективнмиз илк нов бодо республика Президен-тино миннэтдардыр. Инди бизим ф9али]]отимиз во Ьэ!р-торофли ннктпафымыз учун кениш имканлар ачыльгб. Мустогилик, Планларымызы взумуз тортиб едирик. Леш* лаборатори]аларьш. ихтисас-ларын ачыл.масы учун дага-даша душмурук. Бутун бунда р JYкcí>к ихтнсаслы конд тосорруфаты мутохэссисло-ри Ьазырламата шубЬооиз, мусбэт то’сир кесторочэ«-Д»Р- — Тнкннтиснна он нл эв-вэл башладыгыныз ]ени тад-рис корпусундан инднча ка-лнрам. Бурада ншлар Japым' чыг галыб. ИcтнфaдвJa верн- cahocHHH чох коэол ичмалн cyjy олан «Гызыл raja» су-jy ило то’мин етмэ« олар. Лакин свзумузу ешидон Jox-дур. Керунур, бу комплексин тикинтиси мэоэлоси республика ЬвКуМЭТИ COBHjjOCHHAO Ьолл едилмолидир. — Профессор, сиз бу ja-хынларда Истанбул Универ-ситетн талэбэлэрн гаршысьш-да бир Ьэфта муЬазнраларлэ чыхыш етмясиннз. Лэгия кя, талэбэлэрйн ианшатя, тэдрн-сия тэшкнлн яла |ахыядан таныш ола бнлмисиниз. Озу* нузун рэЬбарлнк ctahJhhhs алн мэктэблэ Ьэмии универ-снтетян фэргннн нэда карур-сунуз? Халг тэЬсили: ¡енидэнгурма ¡оппарында Институт aKa4eMHja олурса... ОНУН САБАНЫ БАРЭДЭ НАМЫ ФИКИРЛЭШМЭЛИДИР Биз Истанбул Упивер-ситетн ило .мугавило багла-.мышыг. JaxbiH вахтларда ака-деми]амызын бир груп му»л-ЛН.МИ opaja точру’бо мубади- лэн JararxaHaAapAa тэлэба тнннн давам етдирилмоси исо )ашамыр. Ахы aкaдeмиJaны илдон ило кечирилир, плана бела кедишла Ьеч чур инки- салынмыр. Инди^адок бурада шаф етднрмак олмаз.    40 miuiJoh манатлыг (rHjMor- — Ело чыхмасын ки, бу- ларин артмасы кло олагодар тун Moc'yjiHjjoTH ез узорн- об]ектнн лajиh0-cмeтa AoJopH мнздон кетурурук. Лени ком- 100 милJoн маната чатьгб) плексин тикинтиси учун 6н- овозино чомн 10 милjoн ма-ринчи нввбодо биз чавабде- натлыг иш керулуб. О ки, Ник. Лакин ток олдои сос галды истифадо]о верилон чыхмаз. Бу* комплексин ти- Jaтaгxalнaлapдa тэлэболорин кинтиси Наггьшда Ноло 1978- ]ашама.масы, бунун да об]ек-чи нлдо мувафкг девлот сэг тив сабэблори шрдыр. Чун-ноди гэбул олун.мушдур. Эс ки ]атагха.налар кejфнjjэт-линдэ бурада 300 Ьектар са- сиз'тикнлиб, коммуникаси]а Нои,и оНато едон óojyK толо- хотлори ишламир, су joxayp. 60 шоЬорчи]и салынмалыдыр. Ьалбуки тутуму 2 мин куб-Инди]одок комнлексдо 1200 метр олан су анбарыны чуз’и JepBHK ики jaTarxana, 300 jep- ко.здирмокло ишо салмаг Тэдрис корпуслары, Jaxarxa- «-Р- езу датакча би.™ Ja- налар коз охша,ыр. Дбрсл. тифад0!1о верилмиш во осас тагханачары де1ил, jaxынлыг муЬондис гургуларынын ин- дакы «Кулустан» jaiuajbim Налалча тодрис-точрубо то ]асынын Кончо шо’босннин сорруфатьшыз олдугу Налда ]арааыл.масы Наггыща гора-ондан HCT0WHjH.Mii3 кими не- ры AeJupcHKHa. Белн. бело тифадо едэ билмирик...    бнр горар вар, лакин бу ку- — JemH сеЬбэт академя]а- нодок по]ата кеч1АРНлмамиш-нызын Говлар тадрис-точру- днр. Ьалбуки Кончо ШоНор бэ тзсорруфатыидан кедяр.. ХДС Ичраи^о Кокгитосинэ Кечон ил гоэетнмиз буяуила тапшырылыб ки, ше’бэ учун длагвдар тэвгядя JasH дорч бика а)ьфсын. Республика етмишди. Мокар Ьеч бнр яра- Елмлэр Акад€ми]асынын лнла]нш JoxAyp?    мос’ул ишчилори колиб бу -- Ьомнн ]азы]а квро го- ишн тошкил етмолиднрлор. зетинизэ 1ми,ннэтдарыг. Тон- Лакин «нди)адок сос-сомир гнддэн сонра xeJли иш ко- joxAyp. рул.мушдуР- Тосорруфатын — Раул иуаллям, Acja-Ханлар ipaJoHyHAaH асылылы- сан проблемлардая о гадар гы нисбэтэн арадан галды- данышдыг кн, асас масала рылмьппдыр. Планлар Ja-ры- ]аддая чыхды:    кадр Ьааыр- ба]ары азалдылмьшиыр. Ла- лыгы яла алагадар ax«ACM>J«* кин Yмy.мнjjэтлo, планлы то- да Ьансы jemuiHKaap аар? - - ЬаэьАроа академи]ада 14 ихтисас уэро он мин но-фердон артыг тол обо тоНсил альф. Онларын то’лим-тор-би]оси ило 500 нэфордэн чох .муоллим мошрул олур. Би-знм peдaкcиja-н»шpиJjaт шу-ра.мыз, MOT(¿o.MH3, эанкин ки-таб фонду олан осаслы ки-табханамыз, My3ejHMH3, ид-ман комплексимиз вар. Дун-JaiibiH надир битки во агач-ларындан ибарет дендраю-жи барын сорагы hop Jepe Jajbwibi6. Лакин биз бунун ла кифaJзтлэнo билморик. Бу иддэн Гаэахда Ьололик икн ихтисас ^'зро мутохоссис haabipciajan филиалымыз дчы-лыб. Бурада 200 .нофорадок толобэ тэЬсил алыр. Бу. Кур-чустанда jamajan aaopÒajnaH- С,ц>руфатда т&чруба кеч^к    ге>днМатдан нанд тэсэрруфатыньщ бутун чыхмадан теЬсил алмасына саЬэлорини дэриндэн мэ蹫- щэрд,,,, )арадыб. самэк reJpи•мyм^вдyp. Мэ- 35 нллнк фаснладэн сонра .    салан. Ьазырда Ьамнн тэсар-    „ешэчилнк ихтисасыны )ени- ласинэ    кедачэк.    Табииднр    руфатдакы мал гара арасьш-    ^ етаншик. Ба)тар- ки, TYpкиJэ    алнмлори    да    би-    да хэсталик JaJылмыluдыp.    дыр-зоомуЬандислш, ихтисасы Биз бу xэcтa.^нJнн арадан    удрэ .„„т^хэсоислэр до Ьазыр- галдырылмасы тан орада    башла]мрыг. пш апармалы, тэчрубэ кеч-    свело,    квруласи    ишлэ- моли}нк. Лакин тосэрруфа-    ^ тын тамамила бизим табели- ^ д дц,    моктэбин jимизэ кечмамэсн ишимизэ пр<’к5лемлэ1М»нэ, ра1гылары-мане олур.    на бундан сонра даЬа диг- — Вадэ чыхыр кн,    гэтло 1анашылачвгдыр. Инс- дэ мYэJJэн гэрарлар, квсто-    aкaдeмиJa    олубса, онун ришлэр кагыз Узэрнндэ га-    барэдо    Ьамы фикир^ лыр. Ело республика Назир- т^щ^длидого. лор Кабинетнннн 1990-чы ил    ^ в но1абр тарнхлн гэрары кн- зим академи!]ада олачаглар Калэчокдо hop ики али моктэбин толоболори мубадилз Joay ило таЬсило чолб едило-чоклор. Лакин но кизлодим, Ьэлэлик биз Истанбул толоболори ни гобул eTMojo Ьазыр Д€jилик. Тосэввур един кн, 52 мин нэфэр толобгнин тоЬ-сил алдыгы бу универоитет-дэ Ьеч бн'р проблем joxдyp. рнн чоху тэсорруфатларда ке-чилнр. Бизим исо ез'у'музун ми. JorHH ки, У.мумнтткфаг Конд Тосэрруфаты Академи- МусаЬнбани алды: Ьамлет ГАСЫМОВ, «Халг газетя>нмн мухбнрн. кэнчо. Удмуртм|я Ряспублмма ЭмТОфьфоид Уммнярсал Бмржасмиыи Бакы фклмалы «Кама + Туллак» БИРИНЧИ Бамиша УДУР! Вззар итщи]}аты: муяактщ такмфлзр М0ДЕЛЛ9Р МУХТ8ЛИФ, Р9’]Л8Р БИРДИР Муасир тэчpYбэjэ эсас лэ онлары марагландырмаг артымы тэхминэн 1.2 — «узон» гиJмэтлэp арасында ланараг базарын уч модели- имканы japaныp, «тэклиф- 1,5 милjapд манат тэшкил азад мубадилэ учун харак-ни кестармэк олар. Бирин- лэр банкыны» формалаш- едир. Вэ’зи алимлорнн фик- терикдир. • Бу систем, эса-чиси. дввлэт мулки]]эти дырмаг учун верилэн лajи- ринчэ, Ьом дэ буна керэ сон, истеЬсалын нэтичэси-шэраитиидэ планлы тэш- Ьолэр Ьаггында информа- девлэтин мудахилэси ва ■ на хидмот едир. «Узэн» кил едилмиш базардыр. Бу cиja олдэ олунур, онун истеЬ- 'чибдир. Лакин башга груп гиjмarлэp истеЬсалын че-кун о, зэрурэтдир Чунки сал иланлары муэБанлэш- игтисадчыларын мулаЬизэ- виклиJини, тэлабаты стимул-эЬалинин тэлэбатынын еда- дирилир Тэклифлэр мусаби- лэрина керэ. на гэдар чэ- лашдырыр, саЬибкары ма нилмэсини девлэтдон баш- га Joлy ила сечилир, истеЬ- тин олса да, базар сист га Ьеч кэс ез узэринэ кетур салчыларла муддэт вэ ги 1- да девлэтин игтисади мур. МэЬз бу заман идарает- мэт разылашдырылыр, ]а- сэлолэра гарышмасы BAJljyTA ВЕРКИДЭН АЗАД ОЛУНУР Харичи инвесторлар Азорба]чая Рееяублнкасынын халг тэсэрруфатына сорф етднкларя вал]ута веркнларнн-дэн яки ил муддэтнно азад еднлирлор. Онлар «зад яг-тисади зоналарда там фaaляJJoт азадлыгы алачаг, ]алныз сон мэЬсулун сатышындаи элдэ ctahJh колнрдэн верки верэчэклэр. (ACCA - ИРАДЭ). «КАМА 4-ТУЛПАНб БИРЖАСЫ АЗеРБА1ЧАНДА ИЛК ДОФв ОЛАРАГ 03Y^ не ишчи кетурмэк учун мусабигэ Е'ЛАН ЕДИР: Биржа ааситачилиила |даллал11ЫГ11а| млиг гул олмаг имкаиы аа арзусу олаиларым Ьамы-сыиы мусабигада иштирак атма|а чааырмр. Брсжар шаКадатиамаси олаилара устуилум аа* рмлаааи. hap бир угурлу алгы'сатгы амали|-)аты учуй брокарлар амалиЦат маблагиидаи 5.000 маиатдан аз олмамаг шартила фаиз алырлар. «КАМА + ТУЛПАН» БИРЖАСЫ БУ ИЛ Н01АБРЫН 11-даи 15 дак БРОКЕРЛеР УЧУН JEHM КУРСЛАР ТЭШКИЛ ЕДИР. «емтаа биржасыь иурсунуи лреграмына ашагыдакылар дажилдир: биржа фаал14|ати асасларыиыи а|раиилмаси, броиар ишииин жараитари аа маузи ила тамышлыг, броиар коиторларыиыи ташкили, ишкузар биржа о|унуиуи качирилмаси. Курсу лашакар биржа-чылар аларыр. ТаНсил баша чатдыгдаи сонра ма'зунлара )расмн брокер шаНадатиамаларн аа броиар ишламак учун зарури олан саиод* лар аарилйр. ХАТЫРЛАДЫРЫГ Бу нлнн сант|абрыида ташинл атди|имнз или иурсун 106 ма'зуиуиун чожу Ьазырда муж* талнф бнржаларда броиар аа ja броиар иа-маичисн ишла|ир. Мусабнгада иштирам атмак ва иурса |а* зылмаг учуй арнзалари, Ьабала 525 манат маблауннда таНсил Иаггыиы hap кун cahap саат 8-даи 17-даи ашатыдаиы уиаана тагднм етмаи олар: 370130. Баиы, Ланин проспакти, 161 (сто-матоложн лолнклиниианын аржасы]. Элааа ма'лумат учуй талафои: 60*04-61. тин олса да, базар системин рагландырыр ки. истеЬса- мо лын инкишафы учун кэли-1ол ри артырсын. мэ системи васитэсилэ та- рыш эсасында мугавилалэр верилмэздир. Бу мевге ез    Де)илэнлэрдан бир нати- лэб вэ тэклифин таразлыгы багланыр ва нэЬа]эт. муга- эксини «ССРИ-дэ муэсси- чэ дэ чыхыр; экэр девлэт мар JapaAbMbip: муэссисалэрэ дев- вилэда нэ^эрда тутулмуш. сэлэр Ьаггында лэт тапшырыгыны узэоина шэртлара у]гун стимуллаш- тагшф. кетуруб плана салмаг так дырылыр. Ганун^да кетинг тэшкилаты ]арадыб, ja’HH малсатан ахтарыб, си-Рэгабэтин тэсарруфатчы- фариш вериб. мэЬсул кен- лиф едилир. муэссисалар да    Базарын икинчи моде-    лыгда. хусусэн базар муЬи- дэрмэк учун мугавилэ баг- ег> невбэсиндэ малсатан-    ли мугавилэ ги1мати аса    тиндэ    ahaMHjjaTH чохдур.    ла]ырса,    алычы    ахтарыб. ларла, подратчыларла rap-    сында тарафларин тичарэт    Ладдан    чыхармаг олмаз ки.    талэбат    Ьаггында    информа- шылыглы разылашма]а аса элагэлэринин низа.мланма- о. ]арышын кортабии форма- си]а верирсэ, мэЬсулу вэ сэн мэЬсулун номенклату-    сына эсасланыр. Моделлар    сыдыр.    МаЬ.з буна керэ дэ    хидмэти    реклам    едирсэ, 1ешидини Kej- арасында фарг рэгабэт рэгабэт эмтээ нстеЬсалчы- чохлу сифариш формалаш-механизми вэ HrTHcaAHjJarbiH ларынын бирини дикэриндэн дырырса, топдансатыш raj- конкретлэшди инкишафындадыр. Муасир мэЬсулдар г/нвэлэрин ха у.заглашдырыр. Дввлэт дэ дасы ило мэЬсул алыб ону низамландырылан базарда реаллашдырырса, истеЬса- расыны. фиБэтини рир Девлэт истеЬсалын баш рактери девлэтин нчтимаи рэгабэти нэ.заратсиз roja лын сэ.мэрэси наминэ габаг--тангычында дэгиг. меЬкэ.м истеЬсалын тэшкилиндэ иш- билмэз. Демэли, базар тэн- чыл тэчрубэнин jajbWMacbi-THjMOTH дэ мYэjjэнлэшди тиракыны тэлэб едир. RJhh зим едилмэлидир. Бэс бу на кемэк едирсэ, о, Ьэм азад рир. МеЬкэм rHjMar нэинки заманда, рэгабэтин инкиша- шараитдэ бэЬслэшмэ нечэ базара. Ьэм дэ рэгабэтэ тэ’-фэрди истеЬсалын харчини фы учун дввлэт ' мYЛкиjjaти- апарылмалыдыр? ИстеЬсал- сир кестэрир. одэ]ир. Ьэм дэ jvKCOK МЭН НИН ]еиилэшмэси, харичи ка- чы озунэ мэЬсулкендэрэн Девлэт азад саЬибкарлы-фээт кэтирир. Бэс девла- питалын чэлб олунмасы зэ- сечир, мугавилэ rHjMOTHHH |*ын бир сыра вэзифэлэрини тин тапшырыгыны ]еринэ руридир. Нэзэрдэ тутулур тэклиф едир, игтисади сэ- дд jepHHo jeтиpмэлидиp. jeiHpMOK учун japbiui нечэ ки. MynkHjjoTHH хусусилэш- мэрэ KexypMojo чалышыр. MYфлиcлиjин гаршысыны тэшкил едилир? Бу Ьансы дирилмэси апшгыдакы ис- алычы исэ инЬисар тэз]и- алмалы, муздлу oMajHH ис- етдир- гуручулугуну давам мэк лазы.мдыр. «EKcnancjoH» журналы- .мэЬсул угрунда .зэруридир?    тигамэтлэр узрэ азы 10    гиндэн    кэнар ги]мэтэ Ьэр ше]дэн эввэл, азад ба    15 ил чэкэ билэр: дввлэт    зылашыр. зарда тапылма]ан мэЬсул- муэссисэлэрини аксирнер Базар лар угрунда. Мэсэлэн, му-    тэшкилатларына чевирмэк-    Ьэгиги    KO.MMepcHja вэ    ис-    шысыны    алмалы,    кичик    са- оссисэ авиалаЗнери Ьазыр    ла. чох да 6ejyK олма]ан    теЬсалат сирлэри учун    зэ-v    Ьибкарлары    бejнэлxaлг    ба- Р^‘ тисмарыны мэЬдудлашдыр-малы, азад базарда ге]ри-игтисади]]атында бэрабэр мэсрэфлэрин гар- ла1а билмир. чунки эввэл- муэссисэлэри сатмагла. мин japaдылыp. Экэр дев- зара чыхармаг вэзифэсини чэдэн Ъну кимуГП вэ Ьансы Мугавилэ гиjмэтинин агыр- лат информаси]а мубадилэси- ©з узэринэ кетурмэлидир. ги]мэта алачагы Ьаггында лыгы гытлы.г шэраитиндх^ ни низамлашдырмаса игти- Довлэт нчтимаи мэнафе илэ мэ’луматы ]охдур. Вуна алычыларын узэринэ душур. caдиjjaт истеЬсалат сирлэри тэнзимлэнэн базар мунаси-керэ дэ илк невбэдо планын эЬалидэн Ьэр ил бир нечэ узундэн лэнкиjэp. Лахшы бэтлэринэ наил олмалы вэ вахтыны узатмагла (ифа- милjapд манат алыныр. олар ки, истеЬсалын вэ ]алныз бу шэраитдэ базара ришлэри эввэлчэдэн прогноз- . ССРИ Девлэт Ги1мэт Ко- эмэJин тэшкилинин габаг- мудахило етмэлидир. лашдырмаг лазымдыр. Бе- митэсинин    мэ'луматына    чыл тэчрубэсини jajaн бир лэдэ истеЬсалчыларьш мад- керэ муэссисэлэр тэрэфин- ме:тнизм дэ 1арадылсын. ди-технини кучуну билмэк дэн ги]мэтлэрин ганунсуз YKPAJHA hE4 БИР ИТТИФАГА тараодАР дЕ]ил КШКВ, 18 окт1абр (Укр- 11Ь1н”ахьфынчы намрвсинда мн к«ч.чншв чэкйлир, ССРИ- Мвркази Авропа влкздэринэ ннформ—СИТА) Укпа1иа Дорч олунмуш мусаЬибэсин- ннн кечмиш »лалтылары ис- ]ардым KecTop.M^&jH еЬдэсшгэ Али Советинин с^дри Леонид ДЭ о rejA етмишдир ки, бело тиглaлиjJэт газанырлар. Бун* котурмуш мвЬком Авропа Кравчук    конфед1?аси1адГ ¥>ус»1аньж дан сонра Авропа .ез ¡олу- бирли1инз е1пи]ачы вардыр... дан хе1ли кечмнш Ки- иштирак етмзси учун бнр эн- нун саНибнднр аэ а онун Она кениш сэлаЬнПэтлэр bl-jeBHH Ьэмкарлао итти- кал кврмур. Онун фикринчэ, саЕшби ола билэр». Ики дун- рилмиш Авропа Шур^ы ла-сЬэаЗы илэ адиа ei.ioK олмаз киГ Kyja ja муЬарпбэси терэтмиш им- зы.мдыр. Авропа кон^^дера-рушдэ демишдир- «Ук- кoнфeдepacиjaньш japaabw- nepHja ганунлары сэЬиэдэн cиjacы, Авропада тэЬлук^ ш1н2 Алй CobShhh Рэ1а- масы мумкун д€jилдиp. Мос- чэмилдикдэн сонра «нди ди- сизлик вэ эмэкдашлыг мэсэ-ЬеГэти    к^да Kyja даЬа eia oprar- алог. сазишлэр. hoMpe^nja лаларииа дайр мушавиранин шппдио ш LcnvÓjÌHKaHWH лар joxiyp ки. онларла ди- эсасланан acajwm ганунлары сабит вэ е тимад догуран та -таклиф^э^ т^^^ алог anapvi^r мумкун олсун. Ьаким олачаг. Фран^ дев- сисатлары кэрэкдир. она Ьам-едилма]инчэ ва -нэзорэ алын- Фр»нса Президенти Демнш-    нинин ики «взула» - Авро- ма]ынча, Ьеч биримиз Ьеч Дир: «Руси>ада Ьэмишэ pah- -^“г едир. Jox^. бю мичлэт ^ Америка взулларина ...    ^^'”к'’э.“чэкм да ^ь^рлэр Р^'а/ры далглар вэ миллэ^- эсасланан 1енилэш.дирнлмиш халгын азад сечкиси joлy лар арасында рэтабэтин ша- НАТО блоку да каракдир». К8РКННЛИК АЗАЛМЫР Базарын учунчу модели Мустафа BAJPAMOB, игтнсад елмлэрн намязэдн. АЕСАГГАЛЛАР Ч9ЛТИ)И ХАТЫРЛАМЫШЛАР ШЭКИ, 18 0KTja6p (Азар ннформ). Отуз ил эрзиндэ илк дэфэ олараг Шэки pajo-нупда, «Гафгаз» колхозунда чэлгнк саЬэлэриндэн мэЬсул кетурмушлар. Ьалалик 10 тон чэлтикдэн ибарэт бу моЬсул бутунлуклэ тохумлуг учун сахлаимыщдыр. калан ил гат-гат артыг чэлтик мэЬсулу )ыгылачагдыр. Колхо-зуп агсаггаллары МаЬмуд Асланов вэ Ьэмид Мэммэ-дов тэсдиг едирлэр ки. бу Jaлныз шинн башлангычы-дыр. Онларыи эзмкарлыгы вэ o.MaKceeaíxinjH сн гэдим чэлтикчп пешэсннии днрчэл-дилмасинин эсасыны го)муш-дур. Кар икнси ичара)э тор-паг котурмуш. бригадалара башчылыг етмиш, онлара оз тэчрубэсини ojpoTMmuAHp. Унудулмагда олан пешэ гочамал чэлтикчнлик уста ларынын камэЗ« ила башга та-сарруфатларда «да дирчэлдн-лир. Кэлэи ил чэлтик акин-.лэри 250—300 Ьектар саЬа тутачагдыр. Гушчулуг: угурпар, пробпемлвр «алАч esYMYsa ГАЛЫБ» Гэсэбэдэ тезликл^ гочалар еви, тичарэт маркэзи да Республнкада бнр-бириннн ардынча нэЬэнк гушчу ЛУГ canaJecH об]ектлэря тикиландэ Ьамы севииярдн кн,    .    _ чох хечмаз. JyMypia, гуш эти болЛугу japaHap. Иллэр истифадэ]э верилэчэк. Jap-втду. умидлар догрулмады. Сон вахтлар aaaHjjai даЬа да дымчы саЬэ олан го]унчу-пяслашиб. Дввлэт магазаларында )умурта, Tojyr эти та- луг тэсэрруфатыны да ин-бэррука донуб. Амма муэсснсэлэрин Ьамысы бела дeJнл. кишаф етдиририк. Билэ<?увар гушчулуг фабрики отэн ял довлэтэ 26,4 мил- Фабрикимиздэ техниканын joH эвэзинэ 29 wDUijoH эдада Jaxbm )умурта, 250 тон эвэ- тэ’миринн ез гуввэмиадэ зннэ 350 тон ГУШ эти таЬвнл вернб. Фабрик директо- hajata кечиририк. Бу Ьэм рунун муавини Эфсэр HVPHJEB мухбнрямилэ демнш- тез вэ учуз баша кэл1ф, 1    'Г    к    Ьэм дэ ке)фи))этли олур. Бу да артыма кемэк едир. Мэ’лум олдугу кими, маг. истеЬсалатдан )а!ын- Елэ билмэ)ин ки. проблем-А.зэ1)ба)манда гушчулугун маг Ьаллары Ьеча енир. лэрими.з )охдур. Фабрик мадди базасы башга респуб- ИстеЬсалын интенсивли]и. гуш вэ )умурта истеЬсалы-ликалардан асылы вэзи)- артыр. аваданлыгларын иш нын илкин эсасы олан чучэ-jaтдэдиp. Индики шэраитдэ эмсалы гат-гат 1уксэлнр. ни Естони|адан алыр. Кебу асылылыг даЬа чох чэтин- мэЬсул чохалыр.    рун. илдэ 160 -    1/0 мин лик japaAMp. КаЬ )умурта. Бу илин доггуз    а)лыг гуш бэслэмэк учун минлэр- каЬ да чучэ алмаг мушкул планларыны чохдан едэми- лэ километр мэсафэдэн нэ ишэ чеврилир. Ja авадан- шик. ИстеЬсал чохалдыгча гэдэр керпэ. исти)э. cojyra лыг. гургулар, ja да гуш эмэкчилэрин Ьэвэслэнди- дезумсуз, кеврэк чучэ да-jeMM учун компонентлэр рилмэсинэ дэ шэраит japa- шынмалыдыр. Республика-кендэрилмир. Ja*HH o6jeKTHB ныр, Инди Ьэр фaЬлэjэ aj- нын даЬа нечэ гушчулуг сэбэблэр вар вэ онлары дан- да 5 килограм эт. 60 эдэд фабрикиндэ да ea3HjjaT 6j-маг олмаз. Лакин бела шэ jyMypia верилир. Елэ истеЬ- на бэнзэрдир. Бу сэбэбдэн-раитдэ дэ ишэ мунасибэти сал саЬэлэри вар ки. орада дир ки, чохлу иткилэр олур. ]ахшылашдырмаг. дахили ишлэjэнлэpин ajлыг ком- мэЬсулун Maja AajapH jyKca-имканлары cvbapóapjiHja ncHcacHjacuHH 100 — 120 лир. Лакин истасэк да, ис-алмаг мадди марагы куч- маната чатдырмышыг. Фаб- тэмэсэк дэ Ьамымыз билмэ-лэнди’рмэк лазымдыр. Мэн рикимизин фэЬлэ вэ гуллуг- nnjHK кн. ез башымыза ча^ буну ез тэчрубэмизэ эсас- чулары учун japaшыглы рэ гылмасаг. взумуз Ьарэ-ланыб AejHpoM. Елэ ки. ма- гэсэбэ салмышыг. Озунун кэтэ кэлмэсэк, на Tojyr олараг 'артды, низам-интизам Ьамамы. ушаг багчасы. иа- чаг. нэ ]умурта. нэ доланы-меЬкэмлэнди. ишдэн чых- шэ. тичарэт о6]ектлари вар. шыг ДУША; ЬАДИСЭЛЭР, ШЭРКЛЭР Ф. МИПЕРАН: «BYTYH АВР011АЛЫЛАР, ВИРЛЭШИН!» Франса Президенти Фран- илэ .MyajjaH едилачаклар». Ьиди оларыг кн», бу да гн- суа Миттеран бела Ьесаб Ф. Миттеран даЬа сонра нес* raja «joлyxa» билан локал едир ки, Авропанын шарг ва тэр.мишдир: «hap неча олур- .муЬарибалэр теродар. гэрб Ьиссалэринин елкала- са-олсун, PyoKja 6ej\*K дев- Франса Пр>е8идентинин рини кoнфeдepacиjaдa бир- лот ки.ми галачагдыр, ...бу фикриича, Авропа 6HpaHjH ляшпипиб «FelvK Авоопа* »^«9 Aeponaja мэнсубдур». во онун тэклиф erAHjH Авро-лэшдириО bejyK Авро    дeдиjннa    кара,    «биз    па    конфедераси]асы    бнр^ри- гита.миздэ ахырынчы импе- ни та.мам ламалыдыр. DHjaHbiH jox олмасынын ша- Президент ахьфда демиш-пиди|нк», Ком.мунизм систе- днр; «Авропаяьш Шарги во О демишдир; «СабаЬа игтисади сазиши и.м.заламаг нэзэрдэ тутулмушду’р, Ьалбуки МОП сазишин узуну да кер-мэмишэм. Кимсэ дeja дэ билэр ки, Укр84на иддиальадыр: сэнэди квзYjyмy.^y имзала-.маг нстэмир. Буна керэ дэ Укра]на Али Совети Pэjacэт hej’sтинни ичласында бело гэрар гэбул етдик: сэиэд бн зэ тзгдим олунма]ьшча. 6н.^ ону мутохзсснслэрлэ, Али Советин експертлэри. Назир лэр Кабинети илэ таЬлил ет .ма]инчэ, игтисади мугавилэ НИН имзаланмасында иштирак еда билмзрик». Леонид Кравчук е)ни за манда демишдир ки. Укра]-на ДYнjaнын бутун деалзтлэ-ри илэ, о чумлэдан кеч.миш Яттифаг республикалары илэ cиjacи, игтисади, .мэ'нэви вэ башга ©лагэларэ тэрафдар-дыр. Укpajнa Ьеч бир итти-фага, биpлиjэ дахил олмаг истамнр вэ дахил олма]ачаг, реопубликанын иcтиглaлиj-jsтинэ Ьэтта чуз’и дэрэчэда дэ тохунаи мугавилалэр баг-ламаг истэ.мнр вэ баглама-Jaчaг. Укра|на Али Советинин сэдри Ьэмчинин демишдир ки. республика учун биртэ-рэфли ва ja чохтарэфли игтисади сазишлэр вачибднр. чунки инди бутун алагалар гырь1лыр вэ муэссисэлэр да-jaнмaг Ьаддиндадир. Бу му-гавилэлэр республикалар арасында баг.тана билэр. Сонра иса онларыи нума|э!ндалэри керушуб бутун мевчуд проб-лемлэр барэсиндэ разылыга кала билэрлар. ССРИ-Д* ХАШЧИ АВТОМОБИЛЛОР НАРАДАНДЫР! БЕЛГРАД, 18 оЩабр 1    (СИТА). Аташин AajaHAM* рыл масы Ьаггында сазишэ 6axMajapar. етэн куилар эрзиндэ XopeaTHjaHHH* ра-)онларында. силаЬлар сусма-мышдыр. TAHjyr Aкeнтлиjи хэбор верир ки. Вуковар шэЬари (Дyнajjaны Хорва-THja) )ахынлыгында артил-lepHja вэ авиаси)адан исти-фадэ едилмэклэ шиддэтли силаЬлы тоггушмалар баш вермишдир. Орада )ерлэшэн Хорвати]а силаЬлы бнрлаш-мэлэри MyhacHpaja алын-.мышдыр. Элдэ олунмуш сазишэ керэ Илокда Хорвати)а Ьис-Ьу    су «л»    чааеб »epeN    «TejM»    Ьефт#ян)и    jesMp    «и,    сэлэри силаЬы тэЬв1Ш вер- сои мллер    Полшад« Гербм Авропа    олколорм,    о    чумлодвн    Maja башламышлар. Авропа Совет Итткфвгы мле моНкем    елвгелер»»    олан    кучлу    мафи)«    ÓHpaHjHHHH мушаЬидэчилэ- )аранмышдыр.    Ьеммн мафн|в автомобмл    гачырыб    сатмагла    ри эмaлиjjaтын кедишинэ ри эмэлиjjaтын нэзарэт едирлэр. Гыса (|жсилэдэн сонра Дубровник этрафында двjYш 9мэлиjjaтлapы jeнидэн баш-ланмышдыр. Гэрби Славо-ниjaдa да двjYШлap дajaн-дырылмамышдыр. Загребдэ Ьэрби коман-данлыгын вэ Xopвaтиja Ьа-кимиjjэт органларынын ну мajэндэлэpи арасында даны-шыглар кечирнлмишдир. Тэ-рэфлэр Вуковара Ьумани тар japдым чатдырылмасы вэ ]аралыларын апарылма-сы барэда разылыга кэлмиш- МОСКВА.    18    ост1*бр    (СИТА).    Москва    Баш    Дахши    , „алг Оодусу Иихазр    Идарэсинин    матвуат    мэркэзнндэ    мэлум    олмуш-    "ьава гуввэлэринин дур ки, Сов.ИКП МК бej^^aлxaлг ше’бэсинин кечмиш мае - команданлыгы билдирмиш-ул ишчиси. сон вахтлар ишлэмajэн Дмитри Лисоволик дир ки, Xopвaтиja силаЬлы нитиЬар ет.«ишд«р. Окт)абрын 17^» саат 21.30 дагигада бирлэшмэлэри :."ча,иш«    ку^акнГнанын    12-в„    «аргабэсвнда    Г,рГ'^«^н^5н*'”?рупл7ш; .тгшэн мэпзилиндэн езуну атмышдыр. 54 jaшлы пapтиja дырмыш вэ ордунун мевге-ишчисиннн 1lв■jэ керэ интиЬар етди^ина /астинтаг чаваб лэрина Ьучумлары бэрпа вермалидир.    етмишлэр». мешгулдур. Автомобиллер он мод АФР-ден, Австрм|вАвн огурланыр, кизлм |олла Полш«а котирилмр во кмаледилир. Реммм до-{ишдмрмлдикден сомра кмалм {олла да сатмлыр. Ишл» Интерпол мерегленмашдыр. Полше полнен иле бирликде бу тешкнлет мнне{етиер «бнэнеснн* гершысыны елмеге чеЬд кестерир. Оурлуг автомобнляернн де|лн Нмссесм совет бааерына кендерилир. Чуннн бу, мафи|В учун серфелиднр. 5к Полша полнен огурлаимыш аатомобнллорнн кналн да|аначагынде.    СНТА-яыя фртехроямиасы. ИНТИЬАР ЕТМИШДИР ;