Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 2

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,666,337 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, October 19, 1991

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - October 19, 1991, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭвЕТИ« OKTJAW iwi-ш ил. и» 2М Видади БАБАНЛЫХЙЛГЫ МДЙТМЙМГ М9НИМ фикримчгэ Мея ЭДИбОИ. СИ|8С9ТДЭН бир Г8Д9Р КЭВйр ЙДЙМЙМ. Озуму Ьарйдаса ва хэдаса иаза сохмаг, шаа-шаЬрат тгж даридэн габыгдаи чыхиаг ашшдан калмяр. Анчаг мевчуд .чаоЬэлара, гр^плара гоШулмага ме1л етмэсан да хадгц-иыя Ьа/аты, бу куну ва кaдaчaJн ила бвг|№1 Ь®Р бнр ма-салэ]э марагым oeJYKДYp. Санатнмнн xYcycнJJaтянa нерв, ан чох да ватаядаш кями, атрафымыдда баш верен ярялн-хырдалы, севннчля-кадарля бу^ Ьаднсадарн днг-гетла нэлajиpaи. Бу Ьаднсаларв бадии сез васнтаснла ара-сыра аз муваснбатнмн бнлдврир, нмкавым ва raбвляJja-тнм дахилннда умуми душманларнмхзла мубврязвдан ке-рида галмамага чалышырат. Ову да иралнчадав бoJвyмa алырам кн, чэбЬэлвшманвн ен хэттивдэ дуравлйрдан, «до1уш чанкавэрлдриндан» дeJнлэм. Ахы Ьамы сн^асат ^данси ола билмэз. Эдэби])ат да иубарнза мeJдaяыдыp. Она да фадакарлыгла хндмэт едаилэр лазымдыр. Сон заманлар «ачыг мэк-туб* Ja;i.viar ади Ьал очуб. Али органларын унваныш, JY'kcok рутбэли шэхслэрэ бу cajar ]азы фор.масы илэ тез-тез мурачиэт едирлэр. Нансы гэзет гатыны ачырсан, Ьансы мэтбуат топлусуну вэ-рэглэШрсэн, она раст кэлир-сэн. Лрезидентимизэ вэ пар-ла.мент у^в.юримизэ уз тутуб демэЕг истади'клэрими сэрбост нфадэ етмэк учун МЭИ дэ ачыг сеЬбэт усулуну устун тутду.м. Истэдкм ки, бу }азымын умуми ншимизэ чуз'и дэ олса xejpn дэ]син. HajH исэ JaAa сллмагда, Ьансы вачиб мэсэло^т исэ ха-тырлатмагда my'oJJbh рол oj-насын. «МэслэЬэтлн дон кен олар» ~ дeJиб аталар. На-зыркл кэрклн деврдэ, CHjacH вэ игтисади Ьэрч-мэрчлик за-манында. кэмфурсэт душмэ-нимизля азгынлашдыгы, баш гатдыгы бир вахтда к^ээк-лл Ьэр сезэ оЬти]ач бв]ук-ДУР. Aja3 М\тэлли6ов joaAa-шьш A30p6aj4aH халгьша 1991-чи ил 27 сент|абр та-рихли мурачиэтиндэ де/и-лир: «Республика рэЬбэрли-]и умумхалг ншинэ азадлыг ]олуну кечмэ]ин бутун мэс’-yлнJJэтини дэрк едэн, Вэтанэ борчуну эмэли фэaлиJjэти илэ субут етмэ]о Ьазыр ала« Ьэр бир вотэндашьш чэлб сдилмэоини зэрури cajbip. Бачарыгы, гaб«лиjJэти олан Ьеч кэс идарэетмэдэн кэнар-да галмамаль1дыр...» Догру фикирдир. Мэн бу сезлэрн кеЬнэ идарэетмэ усу-.лунун кекундэн JaнльшIЛы-гыныл, амиранэлик доврун-дэ Joл верилмиш чидди гэба-Ьэтлэрин е’тирафы кими гэбул етдим. Она керэ дэ бир дара Ьэгнгэтлэри там чыл-1иглыгы илэ (элбэттэ. етика raj да лары пы, улу мэ’рифэт вэ MOABHHjjoT нормаларыны кез-лэjэpэк) пэзэрэ чарпдырма-гы. унудуланлары ]ада сал-магы взумэ борч са]дьш. Елэ бурада да мэндэн сору-ша билэрлэр: haKHMHjjaTa кэ-лэн тэзэ рэЬбэрин белэ ширин сезлзрини, jaFЛы вэ’длэ-рини aзмь^ ешитмишик? Саг-гызымызы 0Fypлajaн, кен-лум\'здэ умид гыгылчымла-ры алышдыран мурачиэглэрэ азмы гулаг асмышыг? Сонра нсэ боша чыхмыш умидлэри-мизин, садэлевЬ инамььмы-зын пешманчылыгыны азмы чэкмишик? Соргуларла шэрикэм. Совет гурулушу japaнaндa« бэ-ри агылкзсднрэн «хош кэлэ-чэк» нагыллары динлэмэк-йэн гулагларымыз AejaHOK олуб. Елэ мэним езум илк кэнчлик чагларымдап инди-jэдэк республикамызда алты рэЬбврин дY;зЛYjэ. o6jeKTHB- лиJэ, мугэддэс амаллар уг-рунда курултулу, одлу- алов-лу чарьгрышларына аз эл чалмамышам. hajaYbiMbiabiH jeHHa©nj34ajH'Ha гэлбэн инан-мышам. Лакин... Букун^'н руЬу. исэ бамбаш-гадыр. Нэ инсанлар о инса«-лардыр. нэ дэ заман о заман-дыр. Лалан .вэ’длэрлэ, . ши-рин-шэкэр сезлэрлэ баш га-рышдырмаг, вахт удмаг, мин бир эмэ.тдэн чыхыб дввран сурмэк кечмншлэрдо галды. Инд{1 халгын е'тимадьшы ja-ланлар|ла дejил. фoaлJiJjэт-лэ. 6eJyK арыл вэ фэрасэтлэ газанмаг вахтыдыр. Бу joл-ла газаньшаи е’тимад }ад-дашлара Ьокк олунуб, нэсил-нэснл cвjлэннp, лэмишэ рэт-бэтлэ хатырланыр. ЬазЫркы тарихн шэраит халгьш онун-дэ кедэнлэрдэн ]уксэк cHja-си савад вэ габаты керэ бил-мэк бачарь1гы тэлэб • едир. Ади агылла, орта билик вэ ra6HjiHjj3T C»B«JJ9C« илэ Ьа-дисэлэрдэн баш чыхартмаг, говгалы, тэлатумлу 49IMHjj9T-дэ суканы элдэ сахламаг rej-ри-мумкундур. ¥ч-дврд ил бу7здан ЭВ8ЭЛЭЧЭН вэош}>э ба-шына Ьэр кэс кэлэ билэрди. Эн JyKcaK курсудэ — рес-публиканьш али haKHMHjJar органларьшда кучлу AajapH, меЬкэм архадураны олан, рртабаб арьгла, ДYШYнчэJ0 малик Ьэр адам бу]уруб oj-лэшэрди; бутев бир ipecny6-ликаЗа, мэмлэкэтэ «рэЬбор-лик» едэрди-. Арлынын, ид-ракьшын зэифлиJИ), дашьады-ры ,вэзифэ]э сэриштэсииин азлыры кэнардан о гэдар дэ бйлинмэзди. Чуши идарэетмэ мехаязими елэ гурулмуш-ду ки, Ьэр иш Мэркэзин ху-суси диктэс» ило керулурду. Бунун учун баш сьшдырмаг, кэллэ ишлзтмэк лазым кэл-мирди,. Лузлэрлэ иш ичрачы-сы, бири дикэринэ иэзарэтчи’ олан бутев бир апарат она ишлЫирди. ...Бах белэчэ. дама-дама кел олду. Кадр мэсэлэлэрин-дэки сэЬвлэр артды, шахэлэ-йиб эн учгарлара гэдэр ja-)ь1лды. Протекси>а элеЗЬииэ дань1ша-дань1ша ону эл ал-тындан бир аз да кучлэндир-дилэр. Гыса вахт эрэиндэ бу, ^уми мэркэзэ чеврилди. Нэтичэдэ 60-чы ил лэри н лап башланрычындан совет бу.р-жуази]асы jeтишиб тэкмил-лэшмэjэ (¿1шлады. Ьэмин иллэрдэ Чин Халг Республи-касьшьш баш гэзети «Жен-мин-жибао» ССРИ-дэ буржуа эхлагьшьш, психолоки]асы-нын тэоаЬурлэри керунмэси барэдэ денэ-яенэ jasflbi, хэ-бэрдарлыг етди. Лаки« она гаршы Ьеч бир тэдбир ке-рулмэди. Ахы КИМ тэдбир керэчэкди? Буржуа психоло-KHjacbi илэ хэстэлэнэнлэр Ьэмин партократиЗаиьш — ей jyKcoK мевге саЬиблэринин взлэри идилэр. «ПартиЗанын програмы халгьш програмы-дыр», «Ьэр шeJ халг учун-дур», «Амалымьи синифсиа 49MHjjOT japaTMarAbipl» --шуарларыны дилдэ, мэтбуат-да 6ajpar едэрвк, эмэли aflHjjerflopHHH шэхси мэнафе узэриндэ гурур, кезу ез га-багларьша чэкирдилэр. Бу Ьал JeTMHmraf4H иллэрдэ даЬа 6ejyK вус’эт алды. Улу-ларымызын лэ'нэт дамгасы илэ дамраландьулары, хал-гымыз арасьшда Ьэмишэ лага, мэсхэрэ]9 го]улмуш, ниф-рэтлэ гаршыланмыш чиркин сифэтлзр — jaлaнчылbIг, ри-jaкapлыг, рушвэтхорлуг, та-маЬкарлыг кими пис хислэт-лэр мэ’нэвиЗ]атлара кечди, урэклэрэ, бе]инлэрэ сохул-ду, jamaMar, 48MHjj9TAo jax-шы мевге тутмаг учун вачиб xycycHjj<9T.nap9 чеврилди. Вэ-3Hjj3T ахырда о flapanejo чат- ды кн, бу уздэнираг «хусу-с^^Зэтлэр» дузлук, адалэгли-лик, сезубуревлук кими мус-бет инсани сифэглэри сыхыш-дырыб jaBam-iJaBam арадан чыхартды. Бу сифэглэрэ малик адамлар MYajJe« бэЬа«^ лэр, Ьи]лэ вэ кэлэклэрлэ еЬ-мал-еЬмал арадан кетуфул-ду. Кезумузу ачыб бир дэ ону кердук ки, дунэнэчэн бэ-jЭHM9ДИjИMИЗ, кулуш вэ риш-хэнд Ьэдэфинэ 4e«»pAHjifMH3, киши мэчлислэрииэ jaxbffl бурахмадырымыз jaлaнчы вэ фьфылдагчылар pYT6aja м«»-ниб. башымызьш óejyjy олуб--лар. bapaJ-Ьэшир гопаранлар, Ьэр Ш€Jдэ дузлук, oÓjeKTHB-лик ахтаранлар демагог ад-ландырь1лдылар. беЬтанлара салындьшар. Нечэ он иллэрлэ" давам едиб кэлэн «мэндэн етсун, кимэ дэ]ир-дэ]син» — .ojy-ну 43MHjj9TH гурд кими ичэ-ридэн JejH6 чурутду. игтисади] jaты ифласа урратды, мэ’нэви]]атлары позду. Инсан . эхлагында, онун руЬи алэминдэ мугэддэс, гиб-тэ]э ла]иг чох ше]и кор-шалтды, мэишэти, кун-ку-зэраны Ьечэ ендирди. Ади KejHM ше]лэри, кундэлик эрзаг маллары Joxa чыхды. Дефиситлэр дукан вэ мага-зала1эа диш гычады, базар-лар од тутуб JaHjiH. Бу саат дукан-базара ]ахын кет-мэк мумкун де]ил, ги]мэт-лэр эл гарсыдыр. ШэЬэр эЬалиси дилэнчи кекунэ ду-шуб. ФэЬлэ вэ гуллугчулар бир кирвэнкэ этэ, jara, пендирэ, мер-ме]вэ]э тамар-зы, галыб. Башымызын. ус-туну алмыш фэлакэт бир чох-ларымызын вечинэ кэлмир. Ра]онларда шиширтмэ рэ-гэмлэрэ алудэ оланлар, KoppyncHja илэ Ьэлэ дэ мэш-рул оланлар вар. Сахта планедэмэ мэрэзи эксэр тэш-килатларын чанындан чых-ма]ыб. Пис вэрдиш чэтин тэркидилэн ше]дир, гана Ьопур. КеЬнэ рэЬбэр йшчи-лэр, сахтакарлыра эл бу-ла]анлар адэтлэриндэн белэ тезликлэ эл чэкэ билмэзлэр. Элбэттэ, онларын арасында корланмамыш, инсани си-фэтлэрини итирмэмиш иш-чилэр дэ вардыр. Мэним шэхсэн таныдыгларымдан белэлэрини чэсарэтлэ кос-тэрмэк, нумунэ кими тэг-дим етмэк мумкундур. Лакин онлар азлыг тэшкил едирлэр, чохлуг ичиндэ итиб-батырлар. Ма]алары рушвэт-лэ, ]аланла, алыб-алдатмаг-ла Зогрулмуш бутун сахта-карлар рэЬбэр ишлэрдэн тамам узаглашдырылмалы- дырлар. Ьэр ]ердэ, Ьэр иш-дэ тэзэ услуб ду]улмалы-дыр. Joxca душду]умуз ба-таглыгдан Ьеч чур чыха бил-мэрик. Президентимизин jyxapM-да мисал кэтирди]им мура-чиэтиндэн буна а]дын ме]л Ьисс едилир, кадрларын тэ-зэлэнмэсн ишинин вачибли-]инэ ачыг ишарэ вурулур: <Бу да бир фактдыр- кн. кадрларын ]ерл0шдирилмэ-си узун иллэр 6oJy «сун’и селексй]а» принсиплэринэ у]рунлашдырылмышды. Бег лэ бир принсипин ЛЭРВ едилэчэ]и "вахт кэлиб чат-мышдыр. Лени Азэрба]чан учун JeHH эгидэли. Ьэгигэ-тэн мутэрэгги фикирли пе-шэкарлар лазымдыр. ...Бу кун сэриштэли вэтэн евлад-ларынын сечилиб фэали]]э-тэ чэлб едилмэси эн муЬум мэсэлэ]э чеврилмишдир». Бэли, мустэгиллик ]олу-на гэдэм го]муш, кеч дэ олса суверенлик Ьугугу алмыш республикамызын кэ-лэчэ]и онун ашарыдан-]ухары]адэк тэзэлэнэчэк. там )енклашэчэк рэЬбэр ишчилэринин фэали]]этин-дэн вэ . фэрасэтиндэн чох асылыдыр. BaJ ондаи ки, бу саЬэдэ ]енэ чидди сэЬвлэрэ ]ол верилсин, тэсадуфи адамлар бир дэ иш башына кэлсин, шэхси мунасибэтлэр ме']ары Ьэлледичи дустур олсун. Бизи иллэрлэ кери атмыш. эгли, шуури инки-шафымыза, игтисади вэ мэ-дэни ирэлилэ]ишимизэ эн-кэл терэтмиш белэ вэзи]-]эт тэкрарланарса, сабаЬа умидимиз гaлмaJaчaг. Бу^-тун ишлэримиз jeH3 дэ ахса* ]ачаг. jeHO дэ башгалары-на меЬтачлыгдан jaxa гур-тар.ма]ачагыг. Баша душмэ-ли5ик ки, 03 тале]имизи ]ал-ныз езу.муз Ьэлл ет.мэли]ик. Ьэр бир мэсэлэ ез арлы.\1ы-.зын, идракымызын кучу илэ, мевчуд вэзи] ]этдэн баш чыхармаг, си]асэтдэ дузкун ]ол сечмэк бачары-рымызла бэЬрэлэнмэлидир. Бизи зэифлэтмэ]э, мэЬ-вэ сурукломэ]э чалышан бир гэддар душмэнимиз дэ мев-чуддур:    пис    ни]]этли, пис нэфсли со]дашларымыз, Ьэр чур чиркин ]олла варлан-магы. миг]ассыз девлэт са-Ьиби олмары гаршысына мэг-сэд го]анлар. Ьансы шэхси ду’кана, магаза]а кедирсэн-сэ, кучэ вэ ме]данларда jaH-]ана дузулмуш фэрди са-тыш ]ерлэринэ ajar басыр-санса сэни дэЬшэт буру]ур. Ешитди]ин ги]мэтэ матын-гутун rypyjyp. Вахтйлэ девлэт магазаларында 12 — 15 маната олан галетуклар 250 — 300 маната сатылыр. Гыш чэкмэлэри 800 —- 1000 маната дэ]эрлэниб. Кос-т]умлара. палто вэ плаш-лара jaxbiH душмэк белэ мумкун де]ил. Мин беш ]уздэн, ики миндэн дэм вурурлар. Сорушмарына, диндиpмэJи-нэ пешман олурсан. Ьэр ]ердэ дэ ejHH ги]мэт. Елэ бил ]арыша кириблэр. Белэ «]арыш» намуслу зэЬмэт, хусуси сэриштэ вэ габили]]эт са]эсиндэ кетсэ, кимин но созу ола билэр? Тэки газансынлар, респуб-лика]а Ьэр ]ердэн вал]ута кэтирсинлэр. О кэлирин ча-маата да бир хе]ри-бэЬри дэ]син, мал деври]]эси чо-халсын, боллуг ]арансын. Лакин бу газанч гудурган нэфсэ хидмэт едэндэ, со]рун* чулуг характери дашы]анда адамларын хиртдэ]индэн ja-пышыб чаныны аланда, хал-гы дилэнчили]э суруклэ]9Ндэ онунла барышмаг, кэнарда дуруб она со]угганлы бахмаг мумкун олмур. Бунун ахыры нэ илэ гур-тарачаг? Куну-кундэн артан со)рунчулурун, дэринлэшэн ифласын гаршысы нечэ алыначаг? Нгтисади]]атдакы Ьэрч-мэрчли]э КИМ сон го-ja4ar? Ьеч бир*елчу]э, бел-ку]э yjryH кэлмэ]эн ги]-мэтлэри ким тэнзимлэ]эчэк? Ьеч кэс Ьеч нэ билмир, 0л-кэдэ га]да-ганун ]аранача-гына, вэзи]]этин ]ункуллэ-шэчэ]инэ адамларда бир зэррэ инам галмаЗыб. Ьеч ]ердз ганун-га1да, нэзарэт ]охдур. Ьекумэт сугута уг-ра]ыб. Ьэр кэс езунун Ьа-Зындадыр. Идарэ . рэЬбэр-лэри баш киpлэjиpлэp, га-. багкы амирликдэн чэкинир, демократик идарэетмэнИ исэ бачармырлар. Ленэ дэ jyxa-рыдан кестэриш, сэрэнчам К0злэ]ирлэр. Лухарыда да КИ, бэрк гарышыглыгдыр, галмагаллыгдыр. Ьакими]]эт уррунда чарпышма кедир. Гану иве ричи орган олан Али Совет cHjacH дидиш-мэлэр, гаршыдурмалар мэс-кэнинэ чеврилиб. Ичласлар бош сезкулэшдирмэлэр, ла-зымсыз мубаЬисэлэрлэ ке- чир. Трибуналар дава-да.1аш. се]уш. эдэбсиэ давраныш jepH олуб. Бэ’зн чэиэдэн саз парламент узвлэри Ьэ-дэр вахт алыр, данышыг вэ. давраныш га1даларына ^ рй]аэт етмир. чэнэ-богазла. паглы-Ьагсыз экс мевге тут-магла хал газанмага чалы-шырлар. Сечичилэринэ ез-лэриня кестэрйрлэр ки. «ке-рурсунузму, МЭН нечэ гочаг, нечэ чэсарэтли]эм, е’тима-дынызы нечо догрулдурам». ДаЬа ону билмирлэр ки, бу-нунла кездэн душурлэр. Депутат, элбэттэ. натиг олмалыдыр. Фикирлэринн сэлис, анлашыглы диллэ, мэнтиглэ башгаларына чат-* дырмары, Myajjaii тэ’сир ба-рышламагы бачармалыдыр... Амма натиглик донуб Ьэр-зэли]э чеерилэндэ, нэзакэт вэ модэни давраныш норма-лары позуланда, саЬибинэ гусур кэтирир, кэнчли]ин тэрби]асинэ мэнфи тэ’сир кестэрир. Адамларын олуб-галан умидлорини дибиндэн балталаЗыр. эллэрини иш-яучдэн со]удуб. тамам инам-сызлашдырыр, руЬ душкун-луЗуну артырыр. Бу илдэн памбырын дев-лэтэ сатыш ги]мэти арты-рылса да, онун бир килосунун дэ]эри 20 гэпикдэи 50 гэ-пи]э галдырылса да. Ьеч < кэсдэ чидди мараг о]атмады. Сэбэби аЗдындыр, Габагкы 20 гэпи]ин алычылыг гуввэ-си индики 50 гэпикдэи гат-гат артыг иди. Мэсэлэн. эввэллэрдэ ги]мэти бир гз-пик олан кибрит гутусуну инди бир маната да тапмаг олмур. Вах' бутун бунлар халгын мэ’иэви]]атына кек-лучэ зорбэ вурду. Ьамыны истэр-истэмэз зэЬмотэ, чиркин кэлирэ совг етди. Эли-ajapbi тутан саглам киши-лэр, бырыбурма орланлар меЬкэм алверэ гуршаныб-лар. Дукан ачмагла. хыр-дават сатмагла, алыб-алдат-магла мэшрулдурлар. Бир сезлэ, ким нэдэн пул чы-хартмары бачарырса, Ьэтта аД'Санына лэкэ кэтирэчэк, лэ]агэтини ашары салачаг ишлэрдэн дэ кери дурмур. Пула Ьэрислик, хусуси' мул- 63 СЭРВЭТЛдРШИЗИН САЬИБШИКСЭ... (9мадн 1-чн саЬнфада) Ьеч HoJitH саЬиби деЗилдя-лар. Ьэтта эн беЗук pecnj^ ликалар да ез сэрвэтлэринэ саЬиблин Ьнсонни итирмиш-ди.тэр. Ицдк, кечмнш Итти-(^гын субЗектлэри оиЗаси во киЗЗэт еЬтирасы Ьэр шеЗи устэлэЗиб. Бир аз да белэ давам елэсэ, инсанлыга мэхсус бутун кеЗфиЗЗэтлэр Заваш-Заваш арха плана ке-чэчэк. Бу. мэ’нови ифлас-дыр, ашынмадыр, муаличэ-си чох чэтин олан Золухучу хэстэликдир. Игтисади ^беЬ-ранын, тэбии ерозиЗанын гаршысы уч илэ, беш илэ, эн узары он илэ алынарса, Ьэр шеЗдэ муэЗЗэн гэдэр сабит-лик Зарадыларса. мэ’нэви ерозиЗаньш даЗандырылмасы-на бир гэринэдэн дэ артыг вахт тэлэб олунур. Чунки бу, Ьэдсиз дэрэчэдэ лэнк кедэн, чох мурэккэб просес-дир... Узуму Зенэ скзэ тутурам Ьермэтли халг елчилэри ---миллэт вэкиллэри! Кэлин. мевгелэримизи бир аз да дЭриндэн душунэк. Халга^ миллэтэ борчумузу Ьэртак рэфли кетур-гоЗ' едэк. Уму-ми душмэнлэримизин аз-рынлашдыры, шэрэфимизи аЗаглар алтына салмагд чалышдыры бир даманда Ьэ-рэмиз ез егоизмимизэ га-пылмаЗаг. Шэхси мэнафелэ-римизи, уму-кусулэримизи бир кэнара атаг, сезун мус-тэгим мэ’насьшда бирлэ-шэк. ДуищуЗумуз мудЬиш вэзиЗЗэтдэн алныачыг чых-маг барэдэ усуллар фикир-лэшиб тапаг, мэслэЬэтли мубаризэ Золу сечэк. Бир эсрэ Захын алдадылмыш. тапданмыш халгы биз дэ бир тэрэфдэн алдатмаЗаг... игтисаои ы^'стогиллшс алдо етмеЗэ имкан тацдыглары 6Jtp шораитдо республикаларын демэк олар Ьеч бнр» таз», дон Ьансыса бнр нттифага кирмэ1о чан атмыр. Бу otf-гат АзорбаЗчан парламенти узвлор»п1Ш1 эксэриЗЗэтинии чыхышларында ДУЗулурд}'. Вэс но СТ.МОЛН? Игтисади иттифага кир1Мокдон 6oJy« гачыраи АзорбаЗчан еЬтиЗач н чин до галыб, oHa4Syna .меЬ тач атачаг, .Joxca бу иггиса-ди бнрлнкдо Зено до хам.мал донору ролу оЗиаЗачаг? Дэ-лиллэр мухтолифдир. Эн чох ешидилэн фикир белэдир: Ьеч КИМ узун нллор 6oJy бир боЗундуругда олдуру^муз рес-публикаларла, елкэнин дикэр рекионлары ило игтисади элаголэри бирдофалик коомок фикриндэ деЗил. Анчаг е..1э ет.мон лазымдьф ки-, hop кос ез малынын, ез сэ{у вэтинин ихтиЗарыны езундо сахласын. Доррудан да >шди бутун республикаларын вэвиЗЗати-miH арырлашмасыньи! эсас собоби онларьгн араларьи1да-кы игтисади элагэлорин по-зулмасыдьф. Бэс ола бил-мэами ки, бу элагэлор ирги*-сади иттифаг субЗектлоринин hop би ри НИ Н монафеЗшт- нэг зоро алсып, штисади мокан Заратмаг мэгсэдило Иттифаг мугавилоои и-мзаламагы горара алмыш бутун мустогил •девлотлэрин Ьеч биринин мо-нафеЗи тапданмасын? Вело олса нечэ. парла.меитимио Ьэмин мэгсэд дашы]ан муга-ВИЛЭ1ШН имзалан.масьша ра-зь|дыр.мы? Депутат И. Ьо.мидов бил-днрди ки. бу мугавило Зено дэ АзорбаЗчан учун игтисади боЗундуруг олачаг: «Азадлыг уррунда ачлыры гэбул едэрик, амма тох олмаг учун Зенидэи мелолнЗэ разылыг вер.мзрик». СеЗлонилэн фикирлор, игти-оади олаголэрлэ баглы ро гамлэр бэ’зон мэнтигсиз во геЗри-реал керуну'рду. МалиЗ-jo «азири Б. ГараЗешш. девлэт банкьшын сэдри Г. Ага-Зевин вэ тичарог назири А. Багыровуи чыхышлары. иза-Ьатлары, депутат ларын сор-гуларына чаваблары бнр чох моглэблэри анлатдь!. Moco лон. мо’лум олду ки, Азор-баЗчаньш но гызыл еЬтиЗаты вар. но да езунун валЗута-фонду. Бир чох эрзаг мал-ларыиы башга Зерлардон а л-мага мэчбуруг. Буна керэ до игтисади мэнафеЗимизо холэл тохунмамасы шорти ило Ьо-лэлкк бело <^р мугавилэни имзаламаг зорорнмизо деЗил. Вахт газаныб игтисадиЗ-Затымызы ■ меЬкомлондирмо jo, валЗута фонду Заратмара, дун Ja базарыиа чыхькп Зол-ларыны талмага чалышмалы-' Зыг. ГеЗд едок ки, Ьекумэт узв-лоринин. аЗры-аЗры иазир-ликлории, ко.митолорин, баш идаро рэЬборлориннн парламент узвлэри гаршысында чыхьиилары, гаранлыг мог-лэблори ачыб изаЬ етмолори аичаг ЯШИН хеЗрииэдир. Буну парла.ментин дуноики ичла-сыньш кедиши бир даЬа субут етди. Мэтлобдон узаглаш.маЗаг. Тутаг ки, игтисади бирлик Ьаггында мугавило имзалан-ды. Онун там гуввэ илэ иш-лоЗэчоЗшю то’.минат вармы? Бос мугавилони имзаламасаг нечэ, онда бизи но кезлэЗир? Ачлыг? Бу copryja республика Девлэт ИгтисадиЗЗат -во План-лашдырма Комитосинин сэдри Р. Ьусе)новдан чаваб ал-дыг: — Мон дэ мугавилони индики шокилдо нмза.тамагьш олеЗЬинэЗом. Алма-Ата нарушу идо бу лаЗиЬо .эслиндо алт-уст едилди. Аичаг игтисади элаголэри ело бу кун кэсиб мустогил олмаг чэтин .мосо-лэдир. Бу, тодричи иросес-д1ф. Корок биз дунЗа база-рына чыхарыла билэчэк Ьазыр моЬсул истеЬсал етмоЗо башлаЗаг ки, ону сата билэк, колири.миз ола, Ьэлолик биз нефт вэ па.мбыг сатмага ку-воннрик. Бу да бизи хам.мал ихрачатчысына чевирир. Ело бир елка Зохдур ки, Ьэр шеЗи озу истеЬсал етсии. — Газахыстандаи 5 мил-JOH тон нефт алмага керэ сизо ирад тутдулар. — Мосэло белэдир. 0зу-музун илдо 11 милЗон то« • нефтимиз олур. Аичаг вахты ило т«килон е’мал заводлал рыиьш кучу бундан ики до-фо чох нефт е’мал етмоЗо имкан верир. Биз бу гургулары бош rojear иэ годор адам иш-сиз галар. Онсуз да респуб ликада 500 мин нэфэр иш Фото ^ ИЕаяоаумйУ^ сиз вар. Бундан башга, неф-тин бурада е’мал олунмасы республика .учун сорфэлиднр. ьиз ез еЬтиЗачларымызы едомосок, «э сата бнлэркк? 90 мин то« эти, 280 мин тон ГЭНДИ, 60 мш тон Загы бир шеЗ сатмасаг нечэ ала , бипорик? Игтисади бирлик Ьаггьшда мугавило лаЗиЬэси бу шокил-дэ и.мзалана билмэз. Амма бело бнр игтисади олаголэр маканы ол.маса boohJJot даЬа да пислэшочок. Ьэмин муга-вилэ .мувоггэти характер да-шыЗачаг. Ону уч ил арзиндэ фэалиПэт учу« эсас кету-ру-рук. Анчаг элагэлор борпа олуимаса вэ Зеяи элагэлор Заранмаса чэтинлиЗимиз бундан да чох -олачаг. Бу кун гэнд, jar гытлыры варса, биз ону нэ илэсэ доЗишиб алма-лыЗыг. Елэ билирситшо Зени партнЗорлар тапмаг асандыр? Мин чур шорт гоЗурлар. Бэ’-зи ха ричи девлэтлэр хэбэр-дарлыг едир ки, Мэркэзин борчлары мэсэтэси Ьэлл едилмэсэ. Ьеч бир республика илэ сазиш багланылмаЗа-чаг. Бу мосолэЗо депутат Т. Га-сымовун мунасибоггини ej-рондик. О. деди: Бунун бело олачагы{ш инанмырам. Экэр биз мустогил девлэтш{Со, Ьеч кимин борчунун бизо дохли Зохдур. Ьесабласаг, Мэрказ Азэ^аЗчаиа борчлу галар. ИнднЗэчэн биздо дуокун ит-тисади информасиЗа олмаЗыб. Она керэ до билмирик ки. кэлиримиз нэ гэдэр олуб, чыхарымыз нэ гэдэр. Мугавилони имзаласаг, Зено бело о.тачаг... ...Вэ бирдэн ахшам ичла-сында салону алгыш оэслэ-ри буруду. АзорбаЗчаньш девлэт мустэгиллиЗини е лан едзн конституоиЗа акты Зек-днлликло тэсдиг олунду. Бу, Ьамынын гэлбини риггэтэ ко-тирэн эн сеЬимли анлар ид». Р. САВАЛАН. Г. ПИРШЕВ. Г. ГЭРИВОВ. сарьадлер МУБАНИСаЛИДИР, вас харита!. ССРИ КеодеэяЗй ва Квр-тографнЗа Комнтасяяяя сад-ря Виктор JameHKO демяш-днр кн, адкадйхялн сарЬад-лар мубйЬясаЗа сабаб олдугу на кора Совет Иттяфв-гыяын боЗукмвсштаблы ха-рнтасяняя яапгоняэ Ьазыр-лыг Ьала да (^шлаямамыш-дыр. Онун фякрияча, Ъад-Ьазырда авваякя ресяубля-калар арасында |аляыа сар-Ьэдларяв 50 фанэя разы-лашдырышб. (Acca — «Ирада»). Сан /анмасан. М9н /аммасам НиЗэ сусуруг? > ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ АБОНЕМЕНТА! На абонементе должен быть проставлен оттиск кассовой Машины. При 01рормленин подписки (переадресовки) без кассовой машины па абонементе проставляется оттиск календарного штемпели отделения связи. В этом случае абонемент выдается подписчику с квитанцией об оплате стоимости подписки (переадресовки) Для оформления Ьолписки на газету или журнал, а также для переадресования издания бланк абонелзента с лос^авоч-ной карточкой заполняется посдписчиком чернилами, разборчиво, без сокращений, в соответствии с условиями, изложенными в каталогах Союзпечати. Заполнение месячных клеток при переадресовании издания, а также клетки «ПВ—^^МЕСТО» производится работни-к:»ми предприятий связи и Союзпечати. Иран керутлэри Бу елкэЗэ ЗеЬрэ ха-ным Мустафави тэрофиндэн дэ’вэт олунмуш республика Гадынлар Шурасынын нума-Зэндэ ЬеЗ’этини чох меЬри-бан гаршылады. Биз бир чох хеЗирхаЬ вэ сэмими адамлар-ла таныш олдуг, онларын го-нагпэрвэрлиЗини Ьисс етдик, ишэ нечэ вичданлы мунаси-бэт бэслэдиклэрини вэ иш-лэдиклэрини кердук. Бир дэ баша душдук ки. бу елкэни, бу халгы чох аз танымышыг. Зэннимизчэ, бурада гадын-ларЫн там Кугугсуз олдуг-лары барэдэ фикир геЗри-обЗективдир. Тара Чаршаба бурунмуш Иран гадынлары кишилэрлэ барэбэр али тэЬсил алмаг. истэнилэн саЬэдэ ишламэк. ичтимаи ишлэ мэшрул олмаг Ьугугу-на маликдирлэр. Биз киник киностудиЗада. мухтэлиф тодрис муэссисэлэрин-дэ. хэстэханада, тйкиш фабрикиндэ, узкучулук ho вузунда, компутер марка-зиндэ вэ Ьэтта Ьэрби сынаг меЗданында олдуг вэ бун>’ ез. кезлэримизлэ кердук. АзэрбаЗчан гадынларынын нумаЗэндэ ЬеЗ’этини эн Зук* CDK сэвиЗЗэдэ гэбул етдилор. Иран Ислам Республикасы президентинин зевчэси Иф-фэт ханым Ьашими-Рэфсэн-чани гонагларыи шэрэфинэ шам зиЗафоги вердн. Ьеч бир турист трупу ики Ьэфтэ орзиндэ влкэняи бу гэдэр мухтэлиф шэЬэрлори-ни кэзиб бу гэдэр чох адам-ла керушэ билмэзди. Сэфэр-дэн алдырымыз тээссурат- .lap Ьэр биримизэ. демэк олар, емур боЗу бэсдир. Ладда галан Ьадисэлэрдэн бири МэшЬэд шэЬэринэ кетмэЗи-миз олду. АзэрбаЗчан гадынларынын бу групу илк дэфэ иди ки, мусэлманла-рын мугэддэс ибадэткаЬы олан Гэриб Имам Рзанын гэбрини зиЗарэт едирди. Ьэмин вахт бураЗа Пакистандан вэ Эфганыстандан, Чиндэн вэ ИндонезиЗадан, Ирагдан вэ Чэнуби КореЗадан зиЗарэ та ме’мин мусэлманлар кэл-мишдилэр. МэшЬэддэн кедэр-кэн республикамызын гадын нумаЗэндэлэри Туе шэЬэрин-дэ даЗаныб даЬи Фирдовси-нин мэгбэрэсинэ баш чэкди-лэр. НумаЗэндэ ЬеЗ’Эти Золусту даЬа бир зиЗарэткаЬы—Ира-нын дин мэркэзи олан мэш-Ьур Гум шэЬэриндэ Имам Рзанын бачысы Мо’сумэиин туйбэсини зиЗарот етди. Азэр-баЗчандан кэлмиш гоиаглар геЗри-ади кезэллиЗэ .ммик мэсмиддэ дофн олунмуш Ьэз-рэт Мэ’сумэнин руЬуна фа-тиЬэ охудулар. салават че-вирдилэр, ШаЬ Аббасын сараЗ ан-самблыны мубалиросиз Нра-нын эн кезэл шэЬэри олан ИсфаЬанын инчиси адлан-дырмаг олар. Виза тарих дэрсликлэриндои таныш олаи мэнзорэлэри бурада ез кез-лэримизлэ кермэк сэадэтя нэсиб 0ЛД5'. Ьекмдарын го^ наг еви. сараЗ, Зсри мишкэя деЗэк ки. илкин керкэмини горуЗуб сахлаЗа билмиш бир чох башга ти-килилэр чох кезэл тэ’сир багышлады. Ьалбуки нэ ти-килилэр- но дивар Зазыла-ры. нэ дэ ошЗалар эсрлэр кечдиЗинэ бахмаЗараг бир дэфэ дэ олсун борпа едил-мэмишдир. ИсфаЬанда шэ-Ьэрин рэЬбэрлори адындан АзэрбаЗчан гадынлары нумаЗэндэ ЬеЗ’этинин шэрэфинэ наЬар верилди. Республикамызын нумаЗэн-дэлэринин Иран софэри прог-рамынын бизи Тэбризэ кэти-рэчэЗи куну гадынлар даЬа сэбирсиэликлэ кезлэЗирди-лэр. Бунун собоби аЗдын иди: ахы бу шоЬэрдэ эЬалинин эк-сэриЗЗэти азэрбаЗчанлылар-дыр. Ьэмин кун кэлиб чат-ды. Тэбриз торпагына гэдэм гоЗдурумуз ан Ьамы|иызын ке-чирдиЗн Ьисслэри сезлэ ифа-до етмэк чотинднр. Бурада тэбэссумлэр кез Зашларына гарышды. ои иллэр боЗу ке-рушмэк имканы ЬлмаЗан гоЬумлар керушдулэр. НэЬаЗэт. сон даЗаначаг Иран Астарасы олду. Узун сэфэрдэн соира биз. нэЬаЗэт. мэЬз бурада Ьисс етдик ки, ев учун. адот етднЗимяз ке-Зим .учун чох дарыхмышыг. Республика Гадынлар Шура-сыныи Ираи Ислам Респуб-лякасына тэшкил етдиЗн сэ-фэр белэ баша чатды. Элви-да. Ираи - бизим Захын вэ инди бизэ таныш гоншумуз! К. РЗАДЕВА. Азаряяформуи хусуея мух- бяря. Индики сынаг куилэрин-дэ Ьэгиги зиЗалынын Зери вэ мовгеЗи мевзусунда го-зетиниздэ ачылмыш музаки-рэни диггэтлэ излэЗирэм. Бу барэдэ чидди. ачыг сеЬ-бэто Ьэмишэкиндэн чох еЬтиЗач дуЗулур. Экэр бир нечэ ил эввэл сезуну чо-кинмодэн деЗон зиЗалыныи соси борулурдуса. бу кун меЗдан ачыгдыр. Лакин Зер-ли-Зерсиз данышан о гэдэр чохалыб ки, зиЗалы соси ешидилмэз олуб. Надан-лар. Ззрымчыглар зиЗалыдан еткэм олублар. Тээссуф ки, зиЗалылар Ьэлэ дэ абыр-Ьо]а кезлэЗирлэр. Вэс де-Зилмн? Инди зиЗалыларын магамыдцр. Ьор шеЗэ дузкун. кэскин гиЗмэт вермо-Зин вахтыдыр. Мэн осл зиЗа-лыны — ез эмэли вэ мослаки илэ халгын, ел-обанын Ьермэтини газанаилары нэ-зэрдэ тутурам. Биз халгын Ьисслэри ила оЗнамамалыЗыг. онлара истигамэт вермэлиЗик. ЗиЗа-лыны халг Зетишдирир. Дорру деЗиблэр ки, зиЗалы-сыз халг кутлэЗо чеврнлэр. ВиЗалысы    олмаЗан    халг компассыз    кэмндир.    Инди халгын умуми оЗанышы зиЗалыларын    билик во    тэч- рубэси илэ бирлэшсэ Зах-шы-пис даЬа аЗдын сечи* лэр. дузкун Зол асан тапы-лар. Ьаны бу чэмиЗЗэтнн Ье-сабыиа охуЗуб эли черэЗэ чатан иуэллям. Ьэким. алим зиЗалылар?    Тээссуф ки. эв- воллэр лузумсуз мэддйЬ-лыг едэнлэр инди дуз свзу демэЗн езлэрини пис киши етмэк кими баша душурлэр. Ьэр чур дагыды-чы просес (пролеткултчулугу Зада салаг) халг учун фадакэтлндир. Буну халга КИМ баша салмалыдыр? 9л-бэттэ. биз зиЗалылар. Фэлсэфэдэ оптимизм де Зилэн кеЗфиЗЗэт кетдикчэ ЬэЗатымыздан геЗб олур. Халгын сабаЬа инамы ел-кунлэшир. Сои 70 нллик тарихимизин бундан да чэ-тия кунлэри олуб. ЧэмиЗ-Зэти Ьэр шеЗдэн эввэл инам хилас едИб. Зуксэлдиб. Ииа-мы исэ халга онун башбилен-лэри, узагиерэнлари, За’ни зиЗалылары ашылаЗырлар. Дуздур. халгын инамыны сарсыдан чох шеЗлэ узлэш-мишнк. Лакин аталарын «Ьагг назилэр, амма узул-мэз»- кэламыны зиЗалылар мэш’эл кими адамларын башы узэрннэ галдырма-лыдырлар. 0ТЭИ ИЛИИ мудЬиш Ззнвар Ьаднсэлэрз! хал-гымызы ПСИХОЛОЖИ чэЬэтдэн бэрк сарсытды, шок вэзиЗЗотэ салды. Тээссуф ки. биз зиЗалылар да езу-музу итирдик. Халгын Зара* сына мэлЬэм гоЗа билна-дик. Август Ьадисолэрии-дэн сонракы кунлардэ дэ беЗук чашгынлыг Зар^нды. ЗиЗалылар Зено дэ сусдулар. Бу барэдэ чидди фюшр-лэшмэлиЗик. Тарих зиЗалыларын чи)-ниндэ аддьшлаЗыр. Ьарал ки, зиЗалы будрэди, демоли халгын тарихи Дэ енэр. втэнлэримиз хатнрина. б^-кунумуз наминэ, сабаЬын ешгинэ^ ачы да олса Ьзгигэ-ти деиэкдэн горхмамалыЗыг. Адамлара баша салаг ки. халгымызын Звкано ничаты мэс’улиЗЗэт. узагиеранлик вэ rypy'iy^yr платформасын-да бирлиЗэ наил олмагдыр. Кузэранын Ьалал зэЬмэтлэ баглы олдугуиу ЬамыЗа денэ-денэ хатырладаг. ГоЗ халг билсин кн. бадниЗЗат-лэр Ьэмишэ -елумэ маЬкум олуб. инсаилыры xejHpxah эмэллэр. никбинлик Заша-дыб. Наданлар, гэдирбнлмэзлэр онун-бунун Ьесабыиы апа-ранлар Ьэмишэ олуб. Лакин чох олмаЗыб. Чунки мудриклэр онларын агзындан вурублар, бу бэлаиыи ЗаЗыл-масына имкан вермэЗиблэр. взуну эиЗалы саЗан Ьэр бир кэс бу Ьэгнгати дэрнидэн дэрк етмэлядяр. КазломэЗэ, фурсэтя олдэн вермаЗэ, негсана кез Зуммага мэ’яа-ви Ьапымыз Зохдур. Буну бир ам бело унутмаг олмаз. Ариф Я9РИМ0В, Агсу Hiahap 2 амфаля яаятабяя Jiipempy. ;