Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

  • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
  • Location: Baku, Azerbaijan
  • Pages Available: 1,084
  • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.16+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, October 18, 1991

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.16+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - October 18, 1991, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ « OKTJA6P i9n'm ил- NC 205 Редакси/анын    га НАШ ГСРШ ГАЛЛЫ... Или бахышда Ьэддан ар-тыг ]оргун вэ эзкнн ке-рунэн бу адам данышдыг-ча одсуз-аловсуз тустулэннр-ди: — Имарэт-Гэрвэнди ермэ-нилэр Гарабагын ачары ад- лаядырырлар. Чунки Ермвг-нистанла Даглыг Гарабагын бирбаша элагэсинэ. ]араг-лыларын сэрбэст излишке дишинэ аз-чох бу кэндин чамааты мане ола билирд». Онлары да говуб ев-ешик-лэриндэн дидэркин салды-лар... Вэкил Гара]ев Мардакерт раЗонунун Имарэт-гэрвэнд кандиндэ догулуб Вакы План-Учот Техникумунда Зер гурулушчусу ихтисасына Мэлэндикдэн сонра догма кэндэ гаЗыдыб. Ихтисасы узрэ иш олса да ону кет-кэ-лэ салыблар. Бу, «кирвэлэ-рин» сьгаанмыш ищ усулу иди. Бу Золла азэрбаЗчан-лылары бездириб кэнддан дидэркин салырдылар. Ьэр-би хидмэтда олан, республи-канын башга шэЬэрлэриндэ тэЬсил алан чаванлар он-суз да иш тала билмэЗэчаклэ-ринэ амин олдуглары учуй дунЗаЗа кез ачдыглары кэнд-лэрэ гаЗытмырдылар. Бе-лача, азарбаЗчанлылар За* шаЗан кэндлэр се|рэклэшир-ди, гочалырды. Бир иллик кет-кэлдэн сонра Вэкилин умидлэ кез дивд^и    иш Зеринэ техникуму тэзэчэ битирмиш ермэни отуртду-лар. Анчаг о, кэнддан чых-мады, Зол тикинти идарэ-синдэ ишэ кирди. Бир нечэ илдан сонра бу идарэнин рэиси олду. Ьазырда    иса Имарэт-Гэрвэнд канд    Со- вети ИчраиЗЗа Комитасинин сэдридир. Вэкил сон уч илдэ бир кеча дэфа редаксиЗамызын гонагы олуб. Имарэт-Гэрванд кандинин узун иллар уну-дулмуш сосиал проблемлэ-ринин Ьэлли ила баглы кв-мак кестэрмэЗи хаЬиш едиб. Тэбивтан чошгун олан бу вдамын свЬбэтинэ, Гарабагын азарбаЗчанлылар Заша-]ан квндларинда апармаг истэдиЗи абадлыг    ишлэ- ринэ биканв галмаг чэтин иди. Гаты бурократ, даш урэкли адамлар бела онунла свЬбэтдэн сонра Зумшалыр-ды. Она кврэ да Зол тикинти идарэси учуя гыса муддэт-да хеЗли техника: Т-330 мар-калы булдозер,    дврд Нам.АЗ, ики Т-130, Дврд ДТ-75 маркалы трактор вэ динар аваданлыг    алмыш- ды. Имарат-Гарвэнди Кэл-бачарин Агдабан канди ила бирлэшдирэн 16 километр-лик Зол чэкмишди. Ел ара-сында Ьамы ону * хил ас Золу» адландырырды. — Чамаат Ьаглы имиш, — деЗа Вэкил дилланди. — Лараглыларын сон Ьучумун-да имарэт-гарвэндлилар мэЬз бу ¿екана Золла гачыб чанларыны гуртара билди-лер. ел а билмэЗин ки. гор-худан гачдыг. Башга эла-чымыз Зох иди. Бизим канд ерманилар ЗашаЗан Чапар, Кетаван, Зардахач, Вагу ас вэ Атерк кэндлари ила эЬа-тэ олунуб. СентЗабрын 18-дэ Ьэмин кэндлэрдан бизим евлари Алазан типли ракетларла вэ миномЗотлар-ла кучлу атэшэ тутдулар. ПулемЗот вэ автомат атэш-лэри ара вермирди. 9сл му-Ьарибэ иди. Эли силаЬ ту-тан имарэт-гарвандлилэр Калбэчардэн кемэЗэ калан 7 нэфэр милис ишчиси вэ хусуси тэ’Зинатлы милис ¡дэстэсинин 8 нэфар нума]эн дэси ила бирликдэ геЗри-бэрабэр деЗушэ кирди. Рат сиЗа ила куманымыз калан бутун Зерларэ хабар, вер дик. Анчаг кемэЗэ калан, адича патрон катиран бела Зох иди. дврдунчу кун бир милис ма^ру калиб свз верди ки, тэ'чили кемак квстэрэчэк. Бу вэ’дэ да эмал олунмады. — Бас кэндде Ьэрбчилэр Зох иди? — Варды, ела бу ганлы деЗуш да «музэффэр» вэ «Ьуманист» Совет Ордусу эскерлэринин кезу гэбагын-да кедирди. 54 ев дагы-дылды. 80 ¡ашлы ЗеЗнэб йена еви ила бирка Зандырыл-ды. Эскарлэр иса бутун бунлары е’тинасызчасына сеЗр едирдилэр. Кэнддэ Зерлашэн Ьэрби Ьиссанин командири маЗор Плотниковдан шехсэн взум квмэк истадим. Ушаглары, гочалары горумасыны хаЬиш етдим. Элини Зеллэ-Зэрэк «биз сизин ишинизв гарышмырыг» — деди. Ам-ма гарышырдылар. Ермени-лэра ики БТР багышла-мышдылар. Ьэмин БТР-лврлэ канд аташв тутулур-ду. Сонрадан ©3 ран дик ки, Ьэрби писсэвин раЬбар лари гулдурларла разылыга калиблэр. Чунки кэнддэ 54 ев, мэктэб бинасы тамам дагылдыгы Ьалда, Ьэрби Ьиссанин ЗерлэшдиЗи эрази-Зэ на бир ракет, на да бир мэрми душмушду. Ал ты кун лук ге1ри-бэра-бэр деЗушдан сонра гэнаэт-ло ишлэтдиЗимиз патронлар да гуртарды. Ьамымыз езу-муз учун еЬтиЗат бир патрон сахладыг. Кеча саат 4-дэ кэнддан чыхдыг. Бе* Зук мусибэтла Ьэрв башыны бир тврафэ квтуруб гачды. Гардаш гардашдан бела хабар тута билмвди. Бу JaxbiH-ларда еЗранмишэм ки. атам Агдабанда, гардашым иса КоранбоЗ раЗонунун Хан Гэр-ввнд квндиндэдир. Инди 1280 нэфэр эЬалиси олан канд бом-бошдур. Евина raJbiT-маг истэЗанлари аскарлар гоЗмур. Минбир азиЗЗэтлэ алыб кэтирдиЗим Зол машын-ларынын Ьиссэларини, да-гылмыш биналарын тахта-шалбаныны ерманиларэ са-тырл ар. Бах, биза милли орду бу-на кврэ лазымдыр. Баш-гасына бел багламагын фаЗдасы Joxflyp. Евимизи, аилэмизи, намусумузу езу-муз горумалыЗыг. Ьамымыз баша душурук ки, чох лан-кимишик. Инди ленкимаЗа иса Ьаггымыз JoxAyp. АЗрыланда Вэкил утана-утана буну да элавэ етди: — БвЗук гызымы калин кечурмэли идим. Магар гу-рулу галды... Дврд илдир ки, белэчэ не-ча-нечэ магарымыз гурулу галыр, тоЗумуз-дуЗунумуз Jaca чеврилир. Каш бу, со-нунчусу олаЗды. ЭлипэнаЬ BAJPAMOB. Ели деми ja лаг в еднлмншднр, амма таЬлука галыр {яаняав Чидди сигнал -Jaxuibi ки, hap uiej Захшы гуртарды. Бу илин Hjyn—август аЗларында Загатала раЗонунун Даначы эонасынын кэндлэриндэ — о« мин нэ-фэрдан чох аЬалинин Jauia-дыгы Зерда баш вермиш га-рын Заталагы епидемиЗасы хошбэхтликдан инсан тела-фаты ила нэтичэлэнмамиш-дир. Бу хасталиЗа тутулдугу куман едиланлария демак олар Ьамысы — 200 иофор-дэн чох адам хэстэханаЗа апа-рылмыш ва онлар саг-саламат вз евларнна гаЗытмыш-лар. Лерли ЬакимиЗЗат орган-ларынын, санитарйЗа-епиде-миолокиЗа стансиЗасы а» мер-кази pajOH хастэханасы кол-лективларинин АзарбаЗчан CahHjJs НазирлиЗюшн республика санитариЗа-епидеми-олокиЗа бвлмэлари ила бир* дикде оператив кврдуклари гати вэ самараля твдбирлар мусбат натичалар вермиш-дир. ХасталиЗин манбаЗннин су камэри олдугу MyaJJaH едил-мишдир. Масэла бурасьшда-дыр ки, шэЬари ичмали су -илэ та’мин едан уч су камэ-.риндэн Ьеч биринии эмалли-башлы тэмизлэЗичи гургула-ры, дурулдучу чэни Зохдур. лазыми компонентларла тач* Ьизатда фасилалар олдугуя-дан cyjy мунтазам хлорпаЗа билмирлар. ШаЬарда ааЬид канализасиЗа системи да Jox-дур. Мввчуд хатларин бура-хычылыг габилиЗЗэти реал талэбата yJryH деЗилдир: бу Зерлардэ тез-тез JaraK Jarbiiii-лар бэ’зэн газа ила нэтичэ- лакнр. Чиркаблар Силбанча-1а ахыр. о иса чиркаблары ГарачаЗа апарыр. Ьалбуки Гарача] Зерли аЬалшшн Зе-кана ва башлыча ичмали су манбаЗидир. Бу ча»3 фарди ту-алетларлэ. чамашырханалар-ла, ча]ын Захынлыгында ЗашаЗан мэядли аилалэрикин башга тикилилери ила да чирклонир. Дуздур, бу Зер-ларда артезиан гуЗулары да вар. Амма Ьамин гуЗулар кандлардан о гадэр узагдадыр ки. аЬали онлардан Ьеч да Ьамиша истифада еда бал-мир. Загатала раЗон санитариза-епидемиолокиЗа стансиЗасы-нын баш Ьакими ШаЬии Иб-раЬимов деЗир: — ЕпидемиЗа лагв едил-са да хасталиЗин Зеки дан баш галдырмасы таЬлукаси гал-магдадыр. Башлыча сабаб будур ки, салаЬиЗЗатли ко-миссизанын нэзэрда тут-дугу бир чох тадбирлар Ьала дэ ЬаЗата кечирилмамишдир. Масалан, бутун раЗо« учун чох бвЗук апамиЗЗатли олан обЗектларин — су камэринии вэ канализасизанын тикин-тиси учун лаЗнЬа-смета сэ-нэдларинин Ьазырланмасы иши Ьеч чур ирэли кетмир. 15 Зени артезиая гуЗусу газ-маг нэзэрда тутулмушдур. Иэлэ ки. бунлардаи З-у па-зырдыр. Бу баланын |енидан баш галдырмамасы учун та лес мак лазымдыр. Вахт квз-лэмир. Э. МИКАШЛЗАДЭ. Азэринформун мухбирн. ЗАГАТАЛА. Ги|мэтли асэр АзарбаЗчан Дввлат Наш-pHjJaTbi мэшЬур тарихчн вэ чографиЗашунас Лев Никола-Зевич ГумилЗовун <Хазв!рат-рафы халгларын миниллик тарихи» китабыны 57 мин нусхэ тиражла рус д-илинда чапдан бурахмышдыр. Шуб-Ьэсиз, ас эр респуоликамы-зын Ьудудларындан канарда да кениш охучу кутласинин диггэтини чалб едэчэкдир. Ьам да такча OiHa кара 1ох ки, эсэрин муаллифи Н. гу-мил]ов ва А. Ахматова кимя ики 6eJyK шаирин оглу, Сталин двврундэ узун иллар Ьэбсда олмуш, фачиали тале-, Зэ малик адамдыр. Илк нвв-бэдэ она кера ки, асар ори-жиналлыгы, тадгигатын да-ринлиЗи ва ел ми бахымдан мв’тебэрлиЗи илэ сечилир. Л. Н. ГумилЗовун тарихи-ет-ноложи мввзуда Заздыгы чох-, лу эсардэн бири олан бу ки-таб влкэмизин Ьудудлары да-хилиндэки туркдилли алэ-мин «ечмишнна Ьаср едил-мишдир ва ерамыздан аввал III эсрдэн башлаЗараг ерамы-зын XII эсри да дахил 0Л1 магла кениш бмр девру aha-те едир. Алим ЬэЗатынын Ja* рысыны AepacHjaHbiH ура^и адландырдыгы Хэзаратрафы аразинин    вЗранилмасинэ сэгФ етмиш, бураны гоншу влкэларин — дахили AcHja* нын, Тибет—Памир Jajjjacbi-нын ва шимал-гэрбдэ 6eJyK дузэнликла ЬамсэрЬад гадим рус девлетииин тарихи «ила алагалэндирмишдир. Биздэн. АзарбаЗчан сакинлжриидан втру «итабын муэллифиния мумкун ола билан ачдадла-рымыз барадаки фякирлари аз мараг догурмур. О ja3bjp: «AepaoHjaHbiH дузанликда Ja-шаЗан халгларын чайка вэрлэр Авропасындан, хаЗалпарвар Ьиндистандан ва савадлы Чиндан кери галмаЗан вз ма-даниЗЗати, икидлик вэ сэда-гэт эн’анэси олмушдур. Кенари туркларин «ваЬшилиЗи» вэ Шэрг славЗанларынын «керидэ галмасы» барада сез-сеЬбэт с ал и б Зурушлари дввру дилломатларыньш обы-зател бвЬтаны ними XX вс- £ин сонунадек калиб чыхан иЗлэкэр уЗдурмасьадыр». Я. Н. ГумилЗовун охучу- лара тагдим олунан китабы-нын алЗазмасыны тарих елм-лари намизэди Акиф Фэрза-лиЗев нашра Ьазырламыш-дьф. Муаллиф бу ташоббу-суна кврэ она бв)ук миняат-даряыгыны билдирмищдир. 9с эра АзарбаЗчанын орта эсрлэр тарихи саЬасинда му-тахассис, тарих елмлари доктору Р. 9. hycejHOB ра’1 вер- мишдир. Азэринформун мух-бири Рауф ЬусеЗновдан бу китаб Ьаггында фикрини свЗ-лэмгсини хаЬиш етмишдир. — 9л еввал ону демэк лазымдыр ки, Ьала бу Захын-ларадак, За’ни Зенидэнгурма-дан габаг бела эсэрин нэш- садачэ мумкун олмазды. ш бурасындадыр ки. «Ха-зарэтрафы халгларын миниллик тарихи» китабыны« муаллифи етник тарихла машгул оларкэн Зени Золла иетмиш, етносла, етнокенез-лэ (етник системин Заранма вахты вэ .Зох олуб кетмэсинин бутун просеси бела адланыр) такча а|ры-а>ры муддаалара деЗил, Ьэм дэ бутвв консеп-си]алара Зенидан гиЗмэт вермиш. тэкрар квздан кечирг мишдир. Башга сезлэ, мух-талиф сэбаблар — сиЗаси вэ елми. мэдани вэ милли сэ-бэблар узундан инди биздан етру чох мараглы олан бу* тун масалэлара Зени квзлэ бахмышдыр. Бир ачдаддан твраЗан ет- нос 3охДУР вэ ола да маз. бутун етносла рын ики вэ За даЬа чох эчдады вар, етник субстратлар меЗдана кэлэн орижинал етносун тэр-киб Ьиссалариднр, онлар бу-тавлук кэсб едарак вз орижинал    мадэииЗЗэтини ]арадыр —I ДвЗвн мугл-лифин муддэалары Залан-чы алимларин бу вэ За башга етносун надирлиЗиндэн данышмаг чоЬдлариии радд едан квзал тезисдир. Л. Н. ГумялЗов эсэрин башлангычында вЗранилэн мевзунун тарихдэн аввалки двврундан бэпс едир вэ Зал-ныз бундан сонра башлыча мэсэлэни — Хазар этрафын-да ЗашаЗан турк халглары-нын талеЗини, езу да онлары аЬата едан етник, чогра-фи. сиЗаси вэ мадэни, дини вэ Ьэрби муЬитлэ гаршы-лыглы элагэдэ нэзэрдан ке-чирир. Китаб асан охунур, кул-ли мигдарда хусуси эдэбиЗ-Заты арашдыран муэллифин вз фикирлэрини шэрЬ ет-мак тэрзи вэ дарин билиЗи охучуну валеЬ едир. ГеЗд едим ки, конкрет сужетдэн тез-тез кэнара чыхылмасы охучуну чашдырмыр, ЗаЗын-дырмыр, эксинэ, фикри та-мамлаЗыр, материалын гав-ранылмасыны асанлашды-рыр. НаЬаЗэт алимин Зара-дычылыг ЛабораториЗасына назэр салмага, эсэрин Звра-дылмасынын бир нев шаЬиди олмага имкан Зарадыр. Бело-ликлэ, материалын шэрЬи-нин садэлиЗинэ 6axMaJapar, шубЬэси^, гаршымырда ис-тэр мутэхэссисэ, истэрсэ дэ геЗри-мутэхэссисэ анлашыг-лы олан вэ ahaMHjJaTHHH итирмэЗэн дэлиллар систе-минэ малик чидди елми эсэр дурур. Ону да rejfl етмэк истэр-д«м кй. JI. Н. ГумилЗовун зэнкин, та гадим заманлар дан мввчуд олан турк дун JacbiHa xejHpxah мунасибэ ти эсардэн гырмызы хэтлэ кечир. Бела мунасибат ин сан вэ тэдгигатчы кими муэллифин такча шэхси Ьусн-рэгбэтиндэн деЗил, Ьэм дэ. шубЬэсиз. бэшэриЗЗэтин вэ AYHja сивилизаси}асынын талеЗиндэ турк дунЗасынын оЗнадыгы ролун е’тнраф едилмэсиндэн ирэли кэлир. JI. Н. ГумилЗов Зазыр: «Бизим тэсвир етдиЗимиз девр бутввдур. Онун хроноложи сэрЬэдлэри аЗдындыр. «Хэ-зэрмаркэзчилик» исэ мевзу-нун шэрЬини асанлашдыр-маг учун муэллифин сеч-диЗи эдэби усулдур. Пла-нетин истэнилэн рекиону-нун хроноложи сэрЬадлэри-ни — башлаягычыны вэ сонуну габагчадан тапараг бу усулла онун тарихини асанлыгла дэрк етмэк олар. Догрудан да. л<уэллиф-ла разылашмамаг олмаз. Бу китаб Ьагигэтэн бир чох-ларына кениш мэ’лумат верир вэ нбрэтамиздир. Л. Н. ГумилЗов JyKcaK елми, тари-хи-етноложи сэвиЗЗэдэ кес-тарир ки. турклэр кимлэр-дир вэ неча Заранмышлар, тарих просесинэ. гоншу вэ узаг халгларла, бунларын сырасында Ьэм дэ азэрбаЗ-чанлыларла чо^лаЗлы эла-галэрэ кэ вахт вэ Ьарада кирмишлэр. шэргдэн гэрбэ ЗаЗылмага вэ Зени торпаглар-да мэскунлашмага нечэ башламышлар, бутун бу нэ-Ьэнк просес нэ илэ нэтичэ-ланмишдир... Зэннимизчэ, тарих, етно-локиЗа вэ чографиЗанын син-тези базасында, башга свз-лэ десэк, Ьуманитар вэ тэ-биэт елмлэринин говушу-гунда вэ гаршылыглы тэ’-сири нэтичэсиндэ Зарады-лан бу китаб АзарбаЗчан охучусу учун дэ мараглы олачагдыр. Буна кврэ дэ онун Ьвкмэн АзарбаЗчан дилиндэ дэ нэшр олунмасы-ны тэклиф едирэм. (Азэринформ). ДЕДАМ ТЕАТРЫ MOCKBAJA КЕДИР Агдам Дввлат Драм Театры Умумнттнфаг «Дружба» театрынын да’ватн яла Москва] а гастрол сафари-на ]ола душур. Мухбири-миз театрын днректору ва бэдии рэпбэрн Назир РУС-ТЭМОВЛА свЬбэт етмнш-дир: — Бир ил аввал «Дружба» театрынын рэЬбарлиЗ-и Агда- ма калмишди. Кврунур, та-машаларымызы бэЗаниблар. Москвада чыхыш етмэк учун онлардан да'вэт алмышыг. ОктЗабрын 20-дан 24ннадак М. Горки адына Москва Двв-лэт Академик БадаЗе Теат-рыньш сэЬнасинда синхрон тэрчума илэ 9. Несини« «»Ал чанымы, агрын алым» ва Анары« «ТэЬминэ ва Заур» тамашаларыны квстарачэЗик. Кэ.лэчэкдэ репертуарымы-зы кенишландирмак фикрин-дэЗик. Инди A. KaMjyHyH «Гисмвт», Ь. Чавидин «Учу-рум» тамашаларыны Ьазыр-лаЗырыг. Кала« ил Турки Ja-нин, Ьабелэ Ки]ев вэ Санкт-Петербургун театр Ьэввскар-лары гаршькында чыхыш ет мак HHjJarHHAejHK. С. Т9РЛАНОГЛУ. БИЗИМ КАРАТИСТИ JAnOHHJAJA ЧАРЫРЫРЛАР ДвЛШМЭК Y4YH J0X, 9JP3HMSK Y4VH Ьэгигат инсанын ма’навн паклыгы, учалыгыдыр, му-баризаларла долу чарлышма-лардан, эзаб-эзиЗЗатлардэн сонра доган мантиги севинчи, галэбасидир. Нэзэри вэ практик эсаслары ЛапониЗада го-Зулан киокусинкаЗ албэЗаха деЗуш нввунун магсади дэ елэ мутлэг Ьэгиги чэмиЗЗат угрунда мубаризадир (кноку — пэдд, син — Ьагигзт, каЗ — элагэ, рабитэ). Киокусин каЗла Зер узэриндэ он мил-Зон нэфар машгул олур, ону 128 елкэдэ таныЗырлар. ьу саЬэдэ АзарбаЗчанда Зеканэ мутэхэссис «Динамо» чамиз-Зати республика шурасынын машгчиси Элэддин МирзаЗев ЛапониЗаЗа да’вэт едилиб. Сэфэр эрэфэсиндэ о деди: — 1990-чы илин авгус-тунда Низами адына Азэр-баЗчан МэдэниЗЗэт Маркази-нин хэтти илэ Владивосток-да кечирилан карате узрэ беЗналхалг За/рышлара кет-мишдим. Дема, чыхьппларьгм Запани]алы машгчиларнн диггэтини чалб едибмиш, керуш-лэрими видеолента чэкир-лармиш. Фасилэлэрдан би-риндэ токиолу бешннчи дан аЗкидочу Какута Ласуси мэ-нэ Захынлашды, унванымы квтурду. Бу Захынларда ЛапониЗадан да’вэт алмьппам. Мани Какута Ласуси ва КиокусинкаЗ БеЗналхалг Карате Тошкила-тынын Зарадычысы, доггу-зунчу дан Масутатсу ОЗама ики аЗлыг хусуси курс кеч-мак, усталыгымы тэкмиллаш-дирмак учун ToKHOja чагы-рырлар. Фурсэтдан истифа-дэ едарак тэшкилати ва ма-лиЗЗэ ишларини jOwiyHa roj-магда мана Ьадсиз кемак квс-тардиклари учун «Динамо» чэм«33этинин шв’ба раиси А. ГулиЗевэ ва Шарур pajo-нундакы «Араз» кооперати-винин садри Т. Гасымова дарин миняэтдарлыгымы бил-дирирэм. ШаЬэддяи ЧАНЫЛЕВ. «ЛИТОСТАР-ПЛЛУС»- 4dPPAhHJJ9CH3 9М9ЛИШТ Республика клиник уро-noimja хэстахаиасыныи Ал-маниЗаныи «Сименс» фнр-масындан «Лнтостар-ПлЗус» гургусу алдыгы барэдэ мэ’лумат вермнш-днк. Бир милЗон 500 мин доллара баша кэлэн бу му-аснр lypry зэрбэ далгала-ры васитэсилэ бэЗрэидэкя вэ ед кисэсиндэки дашла-ры нарын гум Ьалына са-лыр. Клинихаяьш дистан-сион зэрбэ далгалы литот-рипсяЗа шв’бэснинн муди-ри Самир ЧАВАДЗА/ мухбиримнзлэ сеЬбэтнндэ де мишдир: — «Сименс» фирмасынын мутахэссислэри бу илин Зан-ва рында алдыгымыз «Литос-тар-ПлЗус»ун гурашдырыл-масьшы баша чатдырмыш-лар. Мэ’лум олдугу кими, гургунун эн 6eJyK устунлуЗу хэсталэри гыса муддэтэ ва 4appahHjjacH3 муаличэ етма-сидир. Лалныз бэ’зи хастала-рэ aMajwiJJaTAaH аввал арзу етдиЗи тагдирдэ агрыкэсичи и]нэ вурулур. 0кар аввэллэр Ьар хастэнин муаличесина бир aJaAdK вахт лазым калир-дисэ, инди кун эрзинда беш-алты пасиенти муаличэ еди-рик. Ьэм дэ онлар эмэлиНат-дан дврд-беш куя соярв хастэханадан бурах ылыр-лар. Конкрет олараг деЗэ би-лэрвм ки, «Литостар-ПлЗус» ики Ьвфтэ эрзиндэ ояларла хэстаЗэ шэфа вермишдир. Салар АСЛАНОВ, «Халг гэзетн»нин мухбирн. К V НЭШ «шэш» АССОСИАСШДСЫ МБНЕЧГР—БИЗНЕС М8КТЭБИ 1991 — 1992-ми ДЭРС ИЛИ Y4YH 0JAHH ВЭ АХШАМ ШЭ'БЭЛЭРЭ АШАРЫДАКЫ ИХТИСАСЛАР Y3P9 ДИНЛЭЗИ^ИЛЭР ГЭБУЛУ Е'ЛАН ЕДИР: МвиМвр-бизибс; Байк ишлэри и бизнвсин вс вс леры. Мвктвб базар игтисадиЦаты швраитиндв ишлэмвк учуй ¡вни пешо саЬиблври Ьазырла* ]ыр. Мвктвб там твсврруфат Ьвсабы всасыида фвали^вт квстврир. Твпсил Ьаггы гвбул олунан швхсин тврвфиндвн нагд пулла, ¡ахуд онун ишлвди{и мувсснсвнин Ьвсабындан квчур-мв ¡олу иле вдвниле билвр. Мвктвбв алн, орта нхтисас твЬснллн, рвс-публиканын Koonepacnja, тичарвт, Канд Твсвр-руфаты ва Эрзаг Назирли]и, банк ва мали{)а систамннда ва ассосиаси]аларда фарди коо паратиаларда ишле)вн, ¡ахуд орта мактаби битиран (инкилис ва турк днлннн биланлар) шахслар мусабига ¡олу ила габул олунур. hap ики ша'бада таЬснл муддатн 10 ajAMp. Э]*ани ша'баннн динла{нчиларинин ишлади{и муасснса аа ташкилатда иш ¡ери ва орта емек Ьаггы сахланылыр. МЭКТЭБИН МЭ'ЗУНЛАРЫНА «МЕНЕЧЕР-БИЗНЕСМЕН» ва «БАНК ИШЛЭРИ ВЭ ВИЗ-НЕСИН ЭСАСЛАРЫ» ИХТИСАСЫ ВЭ ДИПЛОМУ ВЕРИЛИР. Мешгалелер республиканын али мактаб-лариидаи, алми-тадгигат ииститутларындаи да'ват олунмуш профессор, досент, алмлар намизадлари ва халг тасарруфатыныи мухта* лиф саЬаларимда чалышан раЬбар ишчилер тарафиндаи апарылачаг. Мактабда инкилис аа турк дили кениш тадрис олунур. Динла]ичилар тадрис планы узра назарда тутулмуш тачруба ишларини харичи алкала* рин биринда (Итали)а аа ¡а Турине) качачак-лар. Тачруба муддети учуй чакилан алааа харч динла]ичинин Ьасабына, ¡ахуд оиуи иш-лади)и муассиса тарафиндаи адамилачакдир. Мактаба дахил олмаг иста{анлар ашагы-дакы санадлари тагдим атмалидирлар: 1. Директоруи адына ааЬид форма да ери* за. 2. ТаЬсил Ьаггында санадин нотариус аа |а муассиса раЬбари тарафиндаи тасдиг олун* муш сурати. 3. 086/У намрали формада тибби ара)ыш. 4. Иш ¡ариндан каидариш (муассиса раЬбари тарафиндаи тасдиг олунмалыдыр). 5. 6X9 см. алчуда 4 адад фотошакил. 6. Эмек китабчасындан чыхарыш (муассиса раЬбари тарафиндаи тасдиг олунмалыдыр). Санадлар окт]абрыи 31-дек Ьар кун саат 10-дан 17-дек (базар кунунден башга) габул олунур. Дарслар HojaópbiH 1-да саат 15-да башланыр. Мактабин уиваны: Бакы, Лермонтов кучаси, 74, 1’чи мартаба, отаг 2. Телефон: 92*60-74.    МУДИРИЗЗЭТ. АЗЭРБАЗЧАИ РЕСПУБЛИКАСЫ КЭНД ТЭСЭРРУФАТЫ ВЭ ЭРЗАГ НАЗИРЛИЗИ P. A. HYCEJHOB АДЫНА A30PBAJ4AH ЕЛМИ-ТЭДГИГАТ ИПЭКЧИЛИК ИНСТИТУТУ ашегыдакы вазифалари тутмаг r*V* мусабига Е'ЛАН ЕДИР: Тут илакгурдунун свлакси|асы лаборатори|г сыиын мудмри — 1 ¡ер; Намин лаборатори|анын Гренаж балмасмнин •ими ишчиси — 1 ¡ер; тут биткисииин селекси)асы аа афотахки-касы лаборатори|асыиыи мудирн -г 1 |ер. Лаборатори{а мудмри аазифвларини туг мвг учун мусабигада алмлар намизадлари аа докторлары, елми ишчи вазифасини тутмаг учун иса Ьамчинии алми дарачаси олма|ан али таЬсилли мутахассислар да иштирак ада би-ларла^. Мусабиганин муддатн а'лан гаэатда дарч адилаидан бир а| качанадакдир. Санадлари та'лимата у)туи олараг диракто рун адына ¡аэылмыш ариаа ила бирликда бу уиаана каидармак лазымдыр: 374712, К*нч» шаЬари, Ленин проепакти, 45. Талафонпар: 2-47-24, 2-57-07. ДИРЕКТОРЛУГ. БАШ РЕДАКТОР Т. Т. РУСТЭМОВ ТЭ'СИСЧИЛЭР: A38PBAJ4AH РЕ^ПУВЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИ АПАРАТЫ ВО «ХАЛГ ГЭЗЕТИаНИН ЖУРНАЛИСТ КОЛЛЕКТИВИ Ежедневная общественно-политическая гавота Азербайджанской Республики. Учредители:    Аппарат Президенте Азербай джанской Республики и журналистский коллектив «Халг газети». Редаксм|аиын уиааиы: КИРОВ ПРОСПЕКТИ. 18. Мв’ЛУМАТ УЧУН 93-62-37. 38-51-68. 370158. «АКЫ ШвЬвРИ, | Кеавагш редактор 0. BAJPAMOB. ТЕЛЕФОНЛАР:    93-64-92,    |    яш    иизаланмалыдыр:    23.00. Имзалаииышдыр: 23.30. Индекс 68814 4123466789 10 11 12 18 14 Вакы, «Авврб«1чяп» ившриЦатынын иатбмса. Баку, типография издательства «Азербайджан». Тиражы 255.918 •Сифариш 6943 Г! ;
RealCheck