Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - October 18, 1991, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ « OKTJA6P i9n'm ил- NC 205 Редакси/анын    га НАШ ГСРШ ГАЛЛЫ... Или бахышда Ьэддан ар-тыг ]оргун вэ эзкнн ке-рунэн бу адам данышдыг-ча одсуз-аловсуз тустулэннр-ди: — Имарэт-Гэрвэнди ермэ-нилэр Гарабагын ачары ад- лаядырырлар. Чунки Ермвг-нистанла Даглыг Гарабагын бирбаша элагэсинэ. ]араг-лыларын сэрбэст излишке дишинэ аз-чох бу кэндин чамааты мане ола билирд». Онлары да говуб ев-ешик-лэриндэн дидэркин салды-лар... Вэкил Гара]ев Мардакерт раЗонунун Имарэт-гэрвэнд кандиндэ догулуб Вакы План-Учот Техникумунда Зер гурулушчусу ихтисасына Мэлэндикдэн сонра догма кэндэ гаЗыдыб. Ихтисасы узрэ иш олса да ону кет-кэ-лэ салыблар. Бу, «кирвэлэ-рин» сьгаанмыш ищ усулу иди. Бу Золла азэрбаЗчан-лылары бездириб кэнддан дидэркин салырдылар. Ьэр-би хидмэтда олан, республи-канын башга шэЬэрлэриндэ тэЬсил алан чаванлар он-суз да иш тала билмэЗэчаклэ-ринэ амин олдуглары учуй дунЗаЗа кез ачдыглары кэнд-лэрэ гаЗытмырдылар. Бе-лача, азарбаЗчанлылар За* шаЗан кэндлэр се|рэклэшир-ди, гочалырды. Бир иллик кет-кэлдэн сонра Вэкилин умидлэ кез дивд^и    иш Зеринэ техникуму тэзэчэ битирмиш ермэни отуртду-лар. Анчаг о, кэнддан чых-мады, Зол тикинти идарэ-синдэ ишэ кирди. Бир нечэ илдан сонра бу идарэнин рэиси олду. Ьазырда    иса Имарэт-Гэрвэнд канд    Со- вети ИчраиЗЗа Комитасинин сэдридир. Вэкил сон уч илдэ бир кеча дэфа редаксиЗамызын гонагы олуб. Имарэт-Гэрванд кандинин узун иллар уну-дулмуш сосиал проблемлэ-ринин Ьэлли ила баглы кв-мак кестэрмэЗи хаЬиш едиб. Тэбивтан чошгун олан бу вдамын свЬбэтинэ, Гарабагын азарбаЗчанлылар Заша-]ан квндларинда апармаг истэдиЗи абадлыг    ишлэ- ринэ биканв галмаг чэтин иди. Гаты бурократ, даш урэкли адамлар бела онунла свЬбэтдэн сонра Зумшалыр-ды. Она кврэ да Зол тикинти идарэси учуя гыса муддэт-да хеЗли техника: Т-330 мар-калы булдозер,    дврд Нам.АЗ, ики Т-130, Дврд ДТ-75 маркалы трактор вэ динар аваданлыг    алмыш- ды. Имарат-Гарвэнди Кэл-бачарин Агдабан канди ила бирлэшдирэн 16 километр-лик Зол чэкмишди. Ел ара-сында Ьамы ону * хил ас Золу» адландырырды. — Чамаат Ьаглы имиш, — деЗа Вэкил дилланди. — Лараглыларын сон Ьучумун-да имарэт-гарвэндлилар мэЬз бу ¿екана Золла гачыб чанларыны гуртара билди-лер. ел а билмэЗин ки. гор-худан гачдыг. Башга эла-чымыз Зох иди. Бизим канд ерманилар ЗашаЗан Чапар, Кетаван, Зардахач, Вагу ас вэ Атерк кэндлари ила эЬа-тэ олунуб. СентЗабрын 18-дэ Ьэмин кэндлэрдан бизим евлари Алазан типли ракетларла вэ миномЗотлар-ла кучлу атэшэ тутдулар. ПулемЗот вэ автомат атэш-лэри ара вермирди. 9сл му-Ьарибэ иди. Эли силаЬ ту-тан имарэт-гарвандлилэр Калбэчардэн кемэЗэ калан 7 нэфэр милис ишчиси вэ хусуси тэ’Зинатлы милис ¡дэстэсинин 8 нэфар нума]эн дэси ила бирликдэ геЗри-бэрабэр деЗушэ кирди. Рат сиЗа ила куманымыз калан бутун Зерларэ хабар, вер дик. Анчаг кемэЗэ калан, адича патрон катиран бела Зох иди. дврдунчу кун бир милис ма^ру калиб свз верди ки, тэ'чили кемак квстэрэчэк. Бу вэ’дэ да эмал олунмады. — Бас кэндде Ьэрбчилэр Зох иди? — Варды, ела бу ганлы деЗуш да «музэффэр» вэ «Ьуманист» Совет Ордусу эскерлэринин кезу гэбагын-да кедирди. 54 ев дагы-дылды. 80 ¡ашлы ЗеЗнэб йена еви ила бирка Зандырыл-ды. Эскарлэр иса бутун бунлары е’тинасызчасына сеЗр едирдилэр. Кэнддэ Зерлашэн Ьэрби Ьиссанин командири маЗор Плотниковдан шехсэн взум квмэк истадим. Ушаглары, гочалары горумасыны хаЬиш етдим. Элини Зеллэ-Зэрэк «биз сизин ишинизв гарышмырыг» — деди. Ам-ма гарышырдылар. Ермени-лэра ики БТР багышла-мышдылар. Ьэмин БТР-лврлэ канд аташв тутулур-ду. Сонрадан ©3 ран дик ки, Ьэрби писсэвин раЬбар лари гулдурларла разылыга калиблэр. Чунки кэнддэ 54 ев, мэктэб бинасы тамам дагылдыгы Ьалда, Ьэрби Ьиссанин ЗерлэшдиЗи эрази-Зэ на бир ракет, на да бир мэрми душмушду. Ал ты кун лук ге1ри-бэра-бэр деЗушдан сонра гэнаэт-ло ишлэтдиЗимиз патронлар да гуртарды. Ьамымыз езу-муз учун еЬтиЗат бир патрон сахладыг. Кеча саат 4-дэ кэнддан чыхдыг. Бе* Зук мусибэтла Ьэрв башыны бир тврафэ квтуруб гачды. Гардаш гардашдан бела хабар тута билмвди. Бу JaxbiH-ларда еЗранмишэм ки. атам Агдабанда, гардашым иса КоранбоЗ раЗонунун Хан Гэр-ввнд квндиндэдир. Инди 1280 нэфэр эЬалиси олан канд бом-бошдур. Евина raJbiT-маг истэЗанлари аскарлар гоЗмур. Минбир азиЗЗэтлэ алыб кэтирдиЗим Зол машын-ларынын Ьиссэларини, да-гылмыш биналарын тахта-шалбаныны ерманиларэ са-тырл ар. Бах, биза милли орду бу-на кврэ лазымдыр. Баш-гасына бел багламагын фаЗдасы Joxflyp. Евимизи, аилэмизи, намусумузу езу-муз горумалыЗыг. Ьамымыз баша душурук ки, чох лан-кимишик. Инди ленкимаЗа иса Ьаггымыз JoxAyp. АЗрыланда Вэкил утана-утана буну да элавэ етди: — БвЗук гызымы калин кечурмэли идим. Магар гу-рулу галды... Дврд илдир ки, белэчэ не-ча-нечэ магарымыз гурулу галыр, тоЗумуз-дуЗунумуз Jaca чеврилир. Каш бу, со-нунчусу олаЗды. ЭлипэнаЬ BAJPAMOB. Ели деми ja лаг в еднлмншднр, амма таЬлука галыр {яаняав Чидди сигнал -Jaxuibi ки, hap uiej Захшы гуртарды. Бу илин Hjyn—август аЗларында Загатала раЗонунун Даначы эонасынын кэндлэриндэ — о« мин нэ-фэрдан чох аЬалинин Jauia-дыгы Зерда баш вермиш га-рын Заталагы епидемиЗасы хошбэхтликдан инсан тела-фаты ила нэтичэлэнмамиш-дир. Бу хасталиЗа тутулдугу куман едиланлария демак олар Ьамысы — 200 иофор-дэн чох адам хэстэханаЗа апа-рылмыш ва онлар саг-саламат вз евларнна гаЗытмыш-лар. Лерли ЬакимиЗЗат орган-ларынын, санитарйЗа-епиде-миолокиЗа стансиЗасы а» мер-кази pajOH хастэханасы кол-лективларинин АзарбаЗчан CahHjJs НазирлиЗюшн республика санитариЗа-епидеми-олокиЗа бвлмэлари ила бир* дикде оператив кврдуклари гати вэ самараля твдбирлар мусбат натичалар вермиш-дир. ХасталиЗин манбаЗннин су камэри олдугу MyaJJaH едил-мишдир. Масэла бурасьшда-дыр ки, шэЬари ичмали су -илэ та’мин едан уч су камэ-.риндэн Ьеч биринии эмалли-башлы тэмизлэЗичи гургула-ры, дурулдучу чэни Зохдур. лазыми компонентларла тач* Ьизатда фасилалар олдугуя-дан cyjy мунтазам хлорпаЗа билмирлар. ШаЬарда ааЬид канализасиЗа системи да Jox-дур. Мввчуд хатларин бура-хычылыг габилиЗЗэти реал талэбата yJryH деЗилдир: бу Зерлардэ тез-тез JaraK Jarbiiii-лар бэ’зэн газа ила нэтичэ- лакнр. Чиркаблар Силбанча-1а ахыр. о иса чиркаблары ГарачаЗа апарыр. Ьалбуки Гарача] Зерли аЬалшшн Зе-кана ва башлыча ичмали су манбаЗидир. Бу ча»3 фарди ту-алетларлэ. чамашырханалар-ла, ча]ын Захынлыгында ЗашаЗан мэядли аилалэрикин башга тикилилери ила да чирклонир. Дуздур, бу Зер-ларда артезиан гуЗулары да вар. Амма Ьамин гуЗулар кандлардан о гадэр узагдадыр ки. аЬали онлардан Ьеч да Ьамиша истифада еда бал-мир. Загатала раЗон санитариза-епидемиолокиЗа стансиЗасы-нын баш Ьакими ШаЬии Иб-раЬимов деЗир: — ЕпидемиЗа лагв едил-са да хасталиЗин Зеки дан баш галдырмасы таЬлукаси гал-магдадыр. Башлыча сабаб будур ки, салаЬиЗЗатли ко-миссизанын нэзэрда тут-дугу бир чох тадбирлар Ьала дэ ЬаЗата кечирилмамишдир. Масалан, бутун раЗо« учун чох бвЗук апамиЗЗатли олан обЗектларин — су камэринии вэ канализасизанын тикин-тиси учун лаЗнЬа-смета сэ-нэдларинин Ьазырланмасы иши Ьеч чур ирэли кетмир. 15 Зени артезиая гуЗусу газ-маг нэзэрда тутулмушдур. Иэлэ ки. бунлардаи З-у па-зырдыр. Бу баланын |енидан баш галдырмамасы учун та лес мак лазымдыр. Вахт квз-лэмир. Э. МИКАШЛЗАДЭ. Азэринформун мухбирн. ЗАГАТАЛА. Ги|мэтли асэр АзарбаЗчан Дввлат Наш-pHjJaTbi мэшЬур тарихчн вэ чографиЗашунас Лев Никола-Зевич ГумилЗовун <Хазв!рат-рафы халгларын миниллик тарихи» китабыны 57 мин нусхэ тиражла рус д-илинда чапдан бурахмышдыр. Шуб-Ьэсиз, ас эр респуоликамы-зын Ьудудларындан канарда да кениш охучу кутласинин диггэтини чалб едэчэкдир. Ьам да такча OiHa кара 1ох ки, эсэрин муаллифи Н. гу-мил]ов ва А. Ахматова кимя ики 6eJyK шаирин оглу, Сталин двврундэ узун иллар Ьэбсда олмуш, фачиали тале-, Зэ малик адамдыр. Илк нвв-бэдэ она кера ки, асар ори-жиналлыгы, тадгигатын да-ринлиЗи ва ел ми бахымдан мв’тебэрлиЗи илэ сечилир. Л. Н. ГумилЗовун тарихи-ет-ноложи мввзуда Заздыгы чох-, лу эсардэн бири олан бу ки-таб влкэмизин Ьудудлары да-хилиндэки туркдилли алэ-мин «ечмишнна Ьаср едил-мишдир ва ерамыздан аввал III эсрдэн башлаЗараг ерамы-зын XII эсри да дахил 0Л1 магла кениш бмр девру aha-те едир. Алим ЬэЗатынын Ja* рысыны AepacHjaHbiH ура^и адландырдыгы Хэзаратрафы аразинин    вЗранилмасинэ сэгФ етмиш, бураны гоншу влкэларин — дахили AcHja* нын, Тибет—Памир Jajjjacbi-нын ва шимал-гэрбдэ 6eJyK дузэнликла ЬамсэрЬад гадим рус девлетииин тарихи «ила алагалэндирмишдир. Биздэн. АзарбаЗчан сакинлжриидан втру «итабын муэллифиния мумкун ола билан ачдадла-рымыз барадаки фякирлари аз мараг догурмур. О ja3bjp: «AepaoHjaHbiH дузанликда Ja-шаЗан халгларын чайка вэрлэр Авропасындан, хаЗалпарвар Ьиндистандан ва савадлы Чиндан кери галмаЗан вз ма-даниЗЗати, икидлик вэ сэда-гэт эн’анэси олмушдур. Кенари туркларин «ваЬшилиЗи» вэ Шэрг славЗанларынын «керидэ галмасы» барада сез-сеЬбэт с ал и б Зурушлари дввру дилломатларыньш обы-зател бвЬтаны ними XX вс- £ин сонунадек калиб чыхан иЗлэкэр уЗдурмасьадыр». Я. Н. ГумилЗовун охучу- лара тагдим олунан китабы-нын алЗазмасыны тарих елм-лари намизэди Акиф Фэрза-лиЗев нашра Ьазырламыш-дьф. Муаллиф бу ташоббу-суна кврэ она бв)ук миняат-даряыгыны билдирмищдир. 9с эра АзарбаЗчанын орта эсрлэр тарихи саЬасинда му-тахассис, тарих елмлари доктору Р. 9. hycejHOB ра’1 вер- мишдир. Азэринформун мух-бири Рауф ЬусеЗновдан бу китаб Ьаггында фикрини свЗ-лэмгсини хаЬиш етмишдир. — 9л еввал ону демэк лазымдыр ки, Ьала бу Захын-ларадак, За’ни Зенидэнгурма-дан габаг бела эсэрин нэш- садачэ мумкун олмазды. ш бурасындадыр ки. «Ха-зарэтрафы халгларын миниллик тарихи» китабыны« муаллифи етник тарихла машгул оларкэн Зени Золла иетмиш, етносла, етнокенез-лэ (етник системин Заранма вахты вэ .Зох олуб кетмэсинин бутун просеси бела адланыр) такча а|ры-а>ры муддаалара деЗил, Ьэм дэ бутвв консеп-си]алара Зенидан гиЗмэт вермиш. тэкрар квздан кечирг мишдир. Башга сезлэ, мух-талиф сэбаблар — сиЗаси вэ елми. мэдани вэ милли сэ-бэблар узундан инди биздан етру чох мараглы олан бу* тун масалэлара Зени квзлэ бахмышдыр. Бир ачдаддан твраЗан ет- нос 3охДУР вэ ола да маз. бутун етносла рын ики вэ За даЬа чох эчдады вар, етник субстратлар меЗдана кэлэн орижинал етносун тэр-киб Ьиссалариднр, онлар бу-тавлук кэсб едарак вз орижинал    мадэииЗЗэтини ]арадыр —I ДвЗвн мугл-лифин муддэалары Залан-чы алимларин бу вэ За башга етносун надирлиЗиндэн данышмаг чоЬдлариии радд едан квзал тезисдир. Л. Н. ГумялЗов эсэрин башлангычында вЗранилэн мевзунун тарихдэн аввалки двврундан бэпс едир вэ Зал-ныз бундан сонра башлыча мэсэлэни — Хазар этрафын-да ЗашаЗан турк халглары-нын талеЗини, езу да онлары аЬата едан етник, чогра-фи. сиЗаси вэ мадэни, дини вэ Ьэрби муЬитлэ гаршы-лыглы элагэдэ нэзэрдан ке-чирир. Китаб асан охунур, кул-ли мигдарда хусуси эдэбиЗ-Заты арашдыран муэллифин вз фикирлэрини шэрЬ ет-мак тэрзи вэ дарин билиЗи охучуну валеЬ едир. ГеЗд едим ки, конкрет сужетдэн тез-тез кэнара чыхылмасы охучуну чашдырмыр, ЗаЗын-дырмыр, эксинэ, фикри та-мамлаЗыр, материалын гав-ранылмасыны асанлашды-рыр. НаЬаЗэт алимин Зара-дычылыг ЛабораториЗасына назэр салмага, эсэрин Звра-дылмасынын бир нев шаЬиди олмага имкан Зарадыр. Бело-ликлэ, материалын шэрЬи-нин садэлиЗинэ 6axMaJapar, шубЬэси^, гаршымырда ис-тэр мутэхэссисэ, истэрсэ дэ геЗри-мутэхэссисэ анлашыг-лы олан вэ ahaMHjJaTHHH итирмэЗэн дэлиллар систе-минэ малик чидди елми эсэр дурур. Ону да rejfl етмэк истэр-д«м кй. JI. Н. ГумилЗовун зэнкин, та гадим заманлар дан мввчуд олан турк дун JacbiHa xejHpxah мунасибэ ти эсардэн гырмызы хэтлэ кечир. Бела мунасибат ин сан вэ тэдгигатчы кими муэллифин такча шэхси Ьусн-рэгбэтиндэн деЗил, Ьэм дэ. шубЬэсиз. бэшэриЗЗэтин вэ AYHja сивилизаси}асынын талеЗиндэ турк дунЗасынын оЗнадыгы ролун е’тнраф едилмэсиндэн ирэли кэлир. JI. Н. ГумилЗов Зазыр: «Бизим тэсвир етдиЗимиз девр бутввдур. Онун хроноложи сэрЬэдлэри аЗдындыр. «Хэ-зэрмаркэзчилик» исэ мевзу-нун шэрЬини асанлашдыр-маг учун муэллифин сеч-диЗи эдэби усулдур. Пла-нетин истэнилэн рекиону-нун хроноложи сэрЬадлэри-ни — башлаягычыны вэ сонуну габагчадан тапараг бу усулла онун тарихини асанлыгла дэрк етмэк олар. Догрудан да. л<уэллиф-ла разылашмамаг олмаз. Бу китаб Ьагигэтэн бир чох-ларына кениш мэ’лумат верир вэ нбрэтамиздир. Л. Н. ГумилЗов JyKcaK елми, тари-хи-етноложи сэвиЗЗэдэ кес-тарир ки. турклэр кимлэр-дир вэ неча Заранмышлар, тарих просесинэ. гоншу вэ узаг халгларла, бунларын сырасында Ьэм дэ азэрбаЗ-чанлыларла чо^лаЗлы эла-галэрэ кэ вахт вэ Ьарада кирмишлэр. шэргдэн гэрбэ ЗаЗылмага вэ Зени торпаглар-да мэскунлашмага нечэ башламышлар, бутун бу нэ-Ьэнк просес нэ илэ нэтичэ-ланмишдир... Зэннимизчэ, тарих, етно-локиЗа вэ чографиЗанын син-тези базасында, башга свз-лэ десэк, Ьуманитар вэ тэ-биэт елмлэринин говушу-гунда вэ гаршылыглы тэ’-сири нэтичэсиндэ Зарады-лан бу китаб АзарбаЗчан охучусу учун дэ мараглы олачагдыр. Буна кврэ дэ онун Ьвкмэн АзарбаЗчан дилиндэ дэ нэшр олунмасы-ны тэклиф едирэм. (Азэринформ). ДЕДАМ ТЕАТРЫ MOCKBAJA КЕДИР Агдам Дввлат Драм Театры Умумнттнфаг «Дружба» театрынын да’ватн яла Москва] а гастрол сафари-на ]ола душур. Мухбири-миз театрын днректору ва бэдии рэпбэрн Назир РУС-ТЭМОВЛА свЬбэт етмнш-дир: — Бир ил аввал «Дружба» театрынын рэЬбарлиЗ-и Агда- ма калмишди. Кврунур, та-машаларымызы бэЗаниблар. Москвада чыхыш етмэк учун онлардан да'вэт алмышыг. ОктЗабрын 20-дан 24ннадак М. Горки адына Москва Двв-лэт Академик БадаЗе Теат-рыньш сэЬнасинда синхрон тэрчума илэ 9. Несини« «»Ал чанымы, агрын алым» ва Анары« «ТэЬминэ ва Заур» тамашаларыны квстарачэЗик. Кэ.лэчэкдэ репертуарымы-зы кенишландирмак фикрин-дэЗик. Инди A. KaMjyHyH «Гисмвт», Ь. Чавидин «Учу-рум» тамашаларыны Ьазыр-лаЗырыг. Кала« ил Турки Ja-нин, Ьабелэ Ки]ев вэ Санкт-Петербургун театр Ьэввскар-лары гаршькында чыхыш ет мак HHjJarHHAejHK. С. Т9РЛАНОГЛУ. БИЗИМ КАРАТИСТИ JAnOHHJAJA ЧАРЫРЫРЛАР ДвЛШМЭК Y4YH J0X, 9JP3HMSK Y4VH Ьэгигат инсанын ма’навн паклыгы, учалыгыдыр, му-баризаларла долу чарлышма-лардан, эзаб-эзиЗЗатлардэн сонра доган мантиги севинчи, галэбасидир. Нэзэри вэ практик эсаслары ЛапониЗада го-Зулан киокусинкаЗ албэЗаха деЗуш нввунун магсади дэ елэ мутлэг Ьэгиги чэмиЗЗат угрунда мубаризадир (кноку — пэдд, син — Ьагигзт, каЗ — элагэ, рабитэ). Киокусин каЗла Зер узэриндэ он мил-Зон нэфар машгул олур, ону 128 елкэдэ таныЗырлар. ьу саЬэдэ АзарбаЗчанда Зеканэ мутэхэссис «Динамо» чамиз-Зати республика шурасынын машгчиси Элэддин МирзаЗев ЛапониЗаЗа да’вэт едилиб. Сэфэр эрэфэсиндэ о деди: — 1990-чы илин авгус-тунда Низами адына Азэр-баЗчан МэдэниЗЗэт Маркази-нин хэтти илэ Владивосток-да кечирилан карате узрэ беЗналхалг За/рышлара кет-мишдим. Дема, чыхьппларьгм Запани]алы машгчиларнн диггэтини чалб едибмиш, керуш-лэрими видеолента чэкир-лармиш. Фасилэлэрдан би-риндэ токиолу бешннчи дан аЗкидочу Какута Ласуси мэ-нэ Захынлашды, унванымы квтурду. Бу Захынларда ЛапониЗадан да’вэт алмьппам. Мани Какута Ласуси ва КиокусинкаЗ БеЗналхалг Карате Тошкила-тынын Зарадычысы, доггу-зунчу дан Масутатсу ОЗама ики аЗлыг хусуси курс кеч-мак, усталыгымы тэкмиллаш-дирмак учун ToKHOja чагы-рырлар. Фурсэтдан истифа-дэ едарак тэшкилати ва ма-лиЗЗэ ишларини jOwiyHa roj-магда мана Ьадсиз кемак квс-тардиклари учун «Динамо» чэм«33этинин шв’ба раиси А. ГулиЗевэ ва Шарур pajo-нундакы «Араз» кооперати-винин садри Т. Гасымова дарин миняэтдарлыгымы бил-дирирэм. ШаЬэддяи ЧАНЫЛЕВ. «ЛИТОСТАР-ПЛЛУС»- 4dPPAhHJJ9CH3 9М9ЛИШТ Республика клиник уро-noimja хэстахаиасыныи Ал-маниЗаныи «Сименс» фнр-масындан «Лнтостар-ПлЗус» гургусу алдыгы барэдэ мэ’лумат вермнш-днк. Бир милЗон 500 мин доллара баша кэлэн бу му-аснр lypry зэрбэ далгала-ры васитэсилэ бэЗрэидэкя вэ ед кисэсиндэки дашла-ры нарын гум Ьалына са-лыр. Клинихаяьш дистан-сион зэрбэ далгалы литот-рипсяЗа шв’бэснинн муди-ри Самир ЧАВАДЗА/ мухбиримнзлэ сеЬбэтнндэ де мишдир: — «Сименс» фирмасынын мутахэссислэри бу илин Зан-ва рында алдыгымыз «Литос-тар-ПлЗус»ун гурашдырыл-масьшы баша чатдырмыш-лар. Мэ’лум олдугу кими, гургунун эн 6eJyK устунлуЗу хэсталэри гыса муддэтэ ва 4appahHjjacH3 муаличэ етма-сидир. Лалныз бэ’зи хастала-рэ aMajwiJJaTAaH аввал арзу етдиЗи тагдирдэ агрыкэсичи и]нэ вурулур. 0кар аввэллэр Ьар хастэнин муаличесина бир aJaAdK вахт лазым калир-дисэ, инди кун эрзинда беш-алты пасиенти муаличэ еди-рик. Ьэм дэ онлар эмэлиНат-дан дврд-беш куя соярв хастэханадан бурах ылыр-лар. Конкрет олараг деЗэ би-лэрвм ки, «Литостар-ПлЗус» ики Ьвфтэ эрзиндэ ояларла хэстаЗэ шэфа вермишдир. Салар АСЛАНОВ, «Халг гэзетн»нин мухбирн. К V НЭШ «шэш» АССОСИАСШДСЫ МБНЕЧГР—БИЗНЕС М8КТЭБИ 1991 — 1992-ми ДЭРС ИЛИ Y4YH 0JAHH ВЭ АХШАМ ШЭ'БЭЛЭРЭ АШАРЫДАКЫ ИХТИСАСЛАР Y3P9 ДИНЛЭЗИ^ИЛЭР ГЭБУЛУ Е'ЛАН ЕДИР: МвиМвр-бизибс; Байк ишлэри и бизнвсин вс вс леры. Мвктвб базар игтисадиЦаты швраитиндв ишлэмвк учуй ¡вни пешо саЬиблври Ьазырла* ]ыр. Мвктвб там твсврруфат Ьвсабы всасыида фвали^вт квстврир. Твпсил Ьаггы гвбул олунан швхсин тврвфиндвн нагд пулла, ¡ахуд онун ишлвди{и мувсснсвнин Ьвсабындан квчур-мв ¡олу иле вдвниле билвр. Мвктвбв алн, орта нхтисас твЬснллн, рвс-публиканын Koonepacnja, тичарвт, Канд Твсвр-руфаты ва Эрзаг Назирли]и, банк ва мали{)а систамннда ва ассосиаси]аларда фарди коо паратиаларда ишле)вн, ¡ахуд орта мактаби битиран (инкилис ва турк днлннн биланлар) шахслар мусабига ¡олу ила габул олунур. hap ики ша'бада таЬснл муддатн 10 ajAMp. Э]*ани ша'баннн динла{нчиларинин ишлади{и муасснса аа ташкилатда иш ¡ери ва орта емек Ьаггы сахланылыр. МЭКТЭБИН МЭ'ЗУНЛАРЫНА «МЕНЕЧЕР-БИЗНЕСМЕН» ва «БАНК ИШЛЭРИ ВЭ ВИЗ-НЕСИН ЭСАСЛАРЫ» ИХТИСАСЫ ВЭ ДИПЛОМУ ВЕРИЛИР. Мешгалелер республиканын али мактаб-лариидаи, алми-тадгигат ииститутларындаи да'ват олунмуш профессор, досент, алмлар намизадлари ва халг тасарруфатыныи мухта* лиф саЬаларимда чалышан раЬбар ишчилер тарафиндаи апарылачаг. Мактабда инкилис аа турк дили кениш тадрис олунур. Динла]ичилар тадрис планы узра назарда тутулмуш тачруба ишларини харичи алкала* рин биринда (Итали)а аа ¡а Турине) качачак-лар. Тачруба муддети учуй чакилан алааа харч динла]ичинин Ьасабына, ¡ахуд оиуи иш-лади)и муассиса тарафиндаи адамилачакдир. Мактаба дахил олмаг иста{анлар ашагы-дакы санадлари тагдим атмалидирлар: 1. Директоруи адына ааЬид форма да ери* за. 2. ТаЬсил Ьаггында санадин нотариус аа |а муассиса раЬбари тарафиндаи тасдиг олун* муш сурати. 3. 086/У намрали формада тибби ара)ыш. 4. Иш ¡ариндан каидариш (муассиса раЬбари тарафиндаи тасдиг олунмалыдыр). 5. 6X9 см. алчуда 4 адад фотошакил. 6. Эмек китабчасындан чыхарыш (муассиса раЬбари тарафиндаи тасдиг олунмалыдыр). Санадлар окт]абрыи 31-дек Ьар кун саат 10-дан 17-дек (базар кунунден башга) габул олунур. Дарслар HojaópbiH 1-да саат 15-да башланыр. Мактабин уиваны: Бакы, Лермонтов кучаси, 74, 1’чи мартаба, отаг 2. Телефон: 92*60-74.    МУДИРИЗЗЭТ. АЗЭРБАЗЧАИ РЕСПУБЛИКАСЫ КЭНД ТЭСЭРРУФАТЫ ВЭ ЭРЗАГ НАЗИРЛИЗИ P. A. HYCEJHOB АДЫНА A30PBAJ4AH ЕЛМИ-ТЭДГИГАТ ИПЭКЧИЛИК ИНСТИТУТУ ашегыдакы вазифалари тутмаг r*V* мусабига Е'ЛАН ЕДИР: Тут илакгурдунун свлакси|асы лаборатори|г сыиын мудмри — 1 ¡ер; Намин лаборатори|анын Гренаж балмасмнин •ими ишчиси — 1 ¡ер; тут биткисииин селекси)асы аа афотахки-касы лаборатори|асыиыи мудирн -г 1 |ер. Лаборатори{а мудмри аазифвларини туг мвг учун мусабигада алмлар намизадлари аа докторлары, елми ишчи вазифасини тутмаг учун иса Ьамчинии алми дарачаси олма|ан али таЬсилли мутахассислар да иштирак ада би-ларла^. Мусабиганин муддатн а'лан гаэатда дарч адилаидан бир а| качанадакдир. Санадлари та'лимата у)туи олараг диракто рун адына ¡аэылмыш ариаа ила бирликда бу уиаана каидармак лазымдыр: 374712, К*нч» шаЬари, Ленин проепакти, 45. Талафонпар: 2-47-24, 2-57-07. ДИРЕКТОРЛУГ. БАШ РЕДАКТОР Т. Т. РУСТЭМОВ ТЭ'СИСЧИЛЭР: A38PBAJ4AH РЕ^ПУВЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИ АПАРАТЫ ВО «ХАЛГ ГЭЗЕТИаНИН ЖУРНАЛИСТ КОЛЛЕКТИВИ Ежедневная общественно-политическая гавота Азербайджанской Республики. Учредители:    Аппарат Президенте Азербай джанской Республики и журналистский коллектив «Халг газети». Редаксм|аиын уиааиы: КИРОВ ПРОСПЕКТИ. 18. Мв’ЛУМАТ УЧУН 93-62-37. 38-51-68. 370158. «АКЫ ШвЬвРИ, | Кеавагш редактор 0. BAJPAMOB. ТЕЛЕФОНЛАР:    93-64-92,    |    яш    иизаланмалыдыр:    23.00. Имзалаииышдыр: 23.30. Индекс 68814 4123466789 10 11 12 18 14 Вакы, «Авврб«1чяп» ившриЦатынын иатбмса. Баку, типография издательства «Азербайджан». Тиражы 255.918 •Сифариш 6943 Г! ;