Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 1

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - October 18, 1991, Baku, Azerbaijan АЗЭРБА)ЧАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КУНДЭЛИК И'ЧТИМАИ-СЩАСИ ГЭЗЕТИ ф Цсасы 1И1»-чу илд» го-]улизгЩДУР-    _ I № 205 I21S72)    9 Чум», 18 оифбр 1991-чм МП. Ги|м»тн 10 г»1мк |абуи» учуй 4,5 г»пми|.СУВЕРЕНЛИЛИ я Азоринформ СИГА * НАХОДКА: KYP4YCTAH ва Д38РБА5ЧАНЫН таклифлари СУВЕРЕНЛИЛИНЭ Нефтгаадвтомат Клм-Ис-теНсал БиpлиJинин М. И. Калинин адына тэчруба за-зоду республиканын елм тутумлу !У!»Ьсул    бурахвн габагчыл муассисэлэриндан биридир. Заводун асас маИ сулуна — нефтчыхарма му эссисэлйри учун    автомат- лашдырма вэ телемеханик-лэшдирмэ васитэлэринэ Пазы рда    бв)ук тэлэбат вар- дыр. Буна бахмаЗараг, муэс-сисэнин угурлу кэлэчэjинп инамла Занашмаг учун ясаг аздыр:    тэтбиг олуначаг ба зар мунасибэтлэри бир чох эн’энэви иш методларыны ■д0Jицlдиpмajи, истеПсалын инкишаф cтpaтeкиjacыны вз тактикасыны )енидан ги)-м0ТЛ0ндирмэ1и т0Л0б едир OктJaбpын 17-Д0 Азэр ба]чан Республикасынын Президенти А. Н. Мутэл-либов муэссисэдз олмушдур. Заводун асас кириш га-пысында илк керушлардэн сонра Президент вэ ону мYIlIajиэт ед0Н июхслэр му-0ССИСЭНИН сехлэрини коз-дилар, истеПсал технолоки-jacы. э.макчилэрин ин! вэ мэишэт шэранти ило таныш олдулар, Ьазырда Нефтгазавто.мат Клм-ИстеЬсал Бирли1и тэч-рубэ .заводунун ишиндэ фэрг-лэндиричи чэПэт бундан ибарэтдир ки, 0ЛКЭНИН игтн-caдиjjaтындa Ьекм сурэн Пэрч-мэрчлик вэ ни.замсыз-лыг шэраитиндо муэссисо 9СЛИНДЭ бир тэчЬизатчыны В0 бир истеЬлакчыны да итирмамишдир, Бурада муга-вилэ вПделиклэри )уэ фаиз ]еринэ ]етирилир, Башга сезл0 десак, уфги алагалар тамамила горунуб сахланыл-мышдыр. Лакин маПсулун на гэдар Ьиссэсини харичи базара чыхармаг мумкун ол-дугу барада Президентин Бунлары алмаг учун вал]ута 0ДЭМЭК лазымдыр. Лакин валЗута вэсаитимиз даим чатышмыр. Вас чыхыш Joлy ибарэтдир? 4, Керуш замены. Фото J. Хапмпоауидур. суалына бела чаваб верил-д'и:    эн чоху бир фаизини. Муэссисанин    амэкчилэри ила    сеПбэтин кедишиндэ мэ'лум олду ки, бу суал абас    jepa лерилмамишди. Заводун    ищчилэринин Президента вердиклари чох-лу суалларын арасында ha-jaTH    эhэмиJJaтли проблем- лэрэ; аЬалинин эрзаг мэП-суллары ила пис тэ'мин едил- мэсина, ги]матлэрин JyKcaK олмасына, кeJфиjJэтcиз коо> ператив малларынын базары ала кечирмэсина, шаЬэр нэглиjjaтынын пис ишламэ-синэ вэ с. аид суаллар эоас Jep тутурду. А. Н. Мутэллибов суал-лара этрафлы вэ муфэссал чаваб верэрэк деди ки. ha-jax шараитинин ]ахшылаш-.масы, доланачаг caBHjJacH- нин ]уксэлмэси тамамила биздэн асылыдыр. Лузлар-лэ игтисади програм тэртиб етмэк, онларча KOHcencHja вэ стратежи план Ьазырла-маг олар, ^ лакин фаалиЯэт-' сизлик, тэшэббуссузлук, эмаЗэ е’тинасыз мунасибэт шараити Japanca, онларын Ьеч бири hajaxa кечирилэ билмэз. Чох агыр игтисади беЬрандан бэЗаннамэлэрин вэ шуарларын квмэЗи ила деЗил. кэркин эмак васитэ-силэ чыхмаг, бу мэгсэдлэ халгын Зуксак интеллекту, ал гуввасиндэн истифадэ етмэк лазымдыр. Таассуф ки, технолокиЗа-мыз Ьэдсиз дэрэчэлэ кери галмышдыр. Мутэрэгги тех-нолоки]алар вэ аваданлыг олмадан дунЗа сэвиЗЗэсинэ чыхмаг мумкун деЗилдир. нэдэн Ьазырда чыхыш Золу бирка муэссисэлэр Заратмаг-дадыр. А. Н. Мутэллиф)в Бакыкондисионер Елм-Ис-теЬсал БирлиЗинин тэчру-босини мисал кэтирди. Бу бирлик республикада бирин-чилэр сырасында ташэббус кестэрмиш ва ИталиЗа фир-масы ила барабар «Бакмил» бирка муассисаси Заратмыш-дыр Президент деди ки. сизин муассисэ дэ бу Золла кетмэлидир. Ьазырда чэ-тин вазиЗЗэтдэн чыхыш Зо* ly бундан ибарэтдир. Дун-Ja савиЗЗэсиндэ е’тибарлы. рэгабэт габилиЗЗэтли мэЬ-сул бурахаркэн эсликдэ бу-тун .мэсэлэлэри: Пэм истей* сал, Пам эмак мэсэлэлэрини. Нам дэ сосиал проблемлэ-ри Пэлл етмэк мумкундур. езу д© эн Зуксэк с&виЗОадэ. «Лахшы Зашамаг учун на етмак лазымдыр?* суалы-нын чавабы да бундан ибарэтдир. СвПбат заманы даЬа бир вачиб фикир свЗлэнилд^!; hap бир дввлэтин сиЗасэти-ни онун игтисади гудрэти м^аЗЗэн едир. Одур ки. ики шеЗдэн бирини ’ сечмэк лазымдыр: За митинг кечир-.мэк. За да ишлэЗэрэк индики вэ кэлэчэк нэсилларин мад-ди рифаЬы учун меПкэм замни Заратмаг лазымдыр. Реал суверенлиЗэ чан атан республиканын девлэт си-Засэтинин мэрзини мэЬз бу икинчи вэзифэ тэшкил етмэ-лидир. ДаЬа ики суверен республика — Курчустая ва Азарба|чан ПриморЗенин лиман шзЬарн раЗонундд азад игтисади зонанын имканларындан нсткфадо eтмaJи гара-ра алмышлар. Бурада вз нумаЗэвдэлнЗини ачмыш Лаку-тиЗадан сонра онлар да АсиЗа—Сакит океан реююну ол-келаринин ширкэтлар« вэ фирмалары нлэ тичарагдэ иш-тирак етмак истадикларини билдирмишлэр. ЗагафгазиЛа республикалары ЛапоннЗада. ЧлРда. АсиЗа ва Сакит океан рекионунун дикар елкэларинда олан ортагларына беЗук кимЗа .маЬсулу, нефт .моПсулла-ры. халча тэклиф едир вэ эвэзиндэ бартер узра елек-трон санаЗеси маллары алмаг истэЗирлэр. Курчустан Сэ-наЗе НазирлиЗинин вэ АзэрбаЗчанын «Гэ(^1э* харичи игтисади ассосиасиЗасынын мэнафедарини Находка азад зо-насьшда Узаг Шэрг беЗнелхалг туризм ассосиасиЗасынын баш директору Станислав Кобелев там сил едзчэкдир. * НАХЧЫВАН: КИРОВ ТУТУЛАНЛАР ЕВЛаРИНа ГА1ЫТДЫЛАР Президентлэ    бирликдр заводда Бакы ШэЬэр Халг Депутат лары    Советинин сэдри Р. А. АгаЗев дэ ол-.мушдур. (Азэринформ). ха шрш штш ртштса ш ттшив ншт сшшш Дввмт истишавиЦати Ьаггында актын музакирэси ■ ■    „г    .    «<г_______А А..л. -1ÛD. П1ГМ Ьятчгмнля м\тав01ла ОктЗабрып 17-да АзарбаЗ-чан Р^спубликасы Ал-и Со-вети садринин биринчи му-авини 3. Э. Сэмэдзадэнин апардыгы парламент сессиЗа-сынын саЬэр ичласы геЗри-ади «дарсла* башланды. Тач-рубэл1ь програмчыларын баш-чылыгы алтында депутатлар бир неча саат эрзинда сэс ПесаблаЗан Зени електрон сие* теми ила таныш олдулар вэ бу системла неча ишла.мэЗи 03|рэндилар. Ичлас салснун-да Ьэ.мин систе.ми Ьоллан-диJa .мутахэссислэри гурмуш-лар. Депутатлара верилан .ма’лумата кора, систе.м уч функсиЗа Зеринэ Зетирир; де-путатлары геЗдэ алыр, сэс-лари ЬесаблаЗыр вэ Зерлзр-дэн чыхышларын невбасиии геЗд едир. Бундан башга. компутер гургулары сасвер-манин бир неча режимини: кнзли. ачыг вэ адбаад сас-вер.ма режимларини та’мин етмэЗэ имкан верир. Гыса фасиладан сонра .микрофонлар гаршысында ан’анави чыхышлар кедишин-дэ мухталиф маселалар гал-дьшылды. Месолан, депутат-лардан М. 3. МусаЗев вэ В. М. ВаЬабзадэ ез чыхыш-ларында гачгынларын проблем л эриндгн данышдылар. Депутат М. Э. Мэммадов пар-ламентин узвларини респуб-, ликанын «Чернобыл* чамиЗ* Зэти Кенча ше’бэси фэалла-рынын АзэрбаЗчан Али Советика мурачиатн илэ таныш етдн ки. Мурачиатда деЗилирди Чернобыл АЕС-дэ гэза-нын лагв едил.маси ишлари-нин иштнракчыларына эла-вэ кузаштлер верилмзлидир. Сонра деп^'татлар, бир кун еввэл гарара алындыгы кн-ми. республика конституси-Засынын 112-чи маддасннэ аид дузэлишин музакирэсина кечдилер. Сэдрлик еден бу месалэ узра тэкрар сэсверма кечирмвк Ьаггы'нда Али Со-ветин гану.нвер|счилик, ганун-чулуг вэ вэтаидашларын Ьу-гуглары мэселэлар-и даи.ми ко.миссиЗасыньш таклифи 6а-рэсинда сессиЗаЗа мз'лумат верди. Башланмыш кур музакирэ-лэр кедишинде мухталиф негтеЗи-иазарлер ирэли су-рулду. Депутатлардан Ч. Г. НуриЗев, С. X. Рустэмханлы, М. Э. Чэфэр1'улиЗев, Р. Ь. ЭЬ.мэдов, ф. А, Чэлилов вэ башгалары комиссиЗанын таклифинэ тарафдар чыхды-лар. Депутатлардан Е. И, ИсмаЗылов, Р. Ь. АгаЗев, Т. 3. Кэримли вэ башгалары АзэрбаЗчан КонститусиЗасы-нын (Эсас Ганунунун) 112-чи маддесинэ деЗишикликлар ва элавалар едилмаси Ьаг-гында парламентин октЗаб-рьш 8-дэ гэбул олунмуш га-рарынын лаге едилмасинэ тарафдар олдугларьшы бнл-дирдилэр. Онларын фикрин-чэ, бундан сонра Ьа.мин ма-сэленин музакирвсино гаЗыт-маг олар. Узун музакирадэ« сонра депутатлар парламентин ок-TjaôpbiH 8-дэ габул олунмуш гарарынын лагв едилмаси ле-Ьинэ сес вердилэр. Ирэли су-рулмуш .лаЗиЬэнин ахырьш-чы бендини чыха-рмагла кон-ститусиЗаЗа (Эсас Гануна) алавалар едилмаси месаласи узра тэкрар сэсверма да ке-чирилди. Лакин кворум ол-.мадыгына квра герар габул едилмэди. Белэликлэ, масэла эввалки ними ачыг галыр.*' Сонра депутатлар сесоиЗа-ньгн кундалиЗинин HeBÔaTH меселэсинин — АзэрбаЗчан Республикасынын девлэт нс-тиглалиЗЗати Ьаггында актын лаЗиЬэсинин музакирэсина, кечдилэр. РедакоиЗз комиссиЗасынын узву депутат Ь. С. Эзимов бу масзлэ баресиндэ ма’лумат верди.. Сонра депутатлар ганун лаЗиЬасинин музакирэсина кечдилэр. ДискуссиЗа кеди-шинда чыхыш еденлер Азар-баЗчан халгы учун бу сана-дин тарихи эЬамиЗЗэтини кес-тэриб сане да бир сыра ата-валер вэ деЗишикликлар едил-месини те<клиф етдил^. Депутатлардан Т. М. Гасымо-вун, С. X. Рустамханлынын, Г. С. Багыровун XI Гызыл Орду Ьиссаларинин АзарбаЗ-чана Зеридилмасинэ онун ара-зисинин ишгалы ними сиЗаси гиЗмат вермак вэ сон 70 ил арз-инда габул едилмиш, АзэрбаЗчан хадгыньш суве- рен Ьугугларына тохуяан бу-тун ганунларын геЗрн-гануни олдугу барада масалэ гал-дырмаг тэклифлари этрафын-да каскин дискуссиЗа баш-ланды. Депутатлардан М. Н. Элн-Зевин, Р. В. Г^лиЗевин, И. М. Ьэмидовун, м. 0. Мэммэдо-вун вэ дискуссиЗанын динар иштиракчыларынын рэ’Зинчэ, республйканын девлат истиг-лалнЗЗэти масалэоина оз му-насибатини АзэрбаЗчан халгы референдум Золу илэ бил-дирмэлидир. Ьэмчинин тек-лиф олунду ки, республиканын калачак конститусиЗасы да умумхалг музакирзсина чыхарылсын, лакин бу так-лиф Зерлэрдэн депутатларын е’тиразына себэб олду. Онларын фикринчэ, конституси-Заны г^ул етмак З^^лныз парламентин мустэсна hyryry-дур. Депутат Т. 3. Кэримли ва башгалары теклиф етдилэр ки, ганун лаЗ'иЬасина Турк-манчаЗ вв Кулустан мугавила-лэринин геЗри-ЬугугилиЗини тасдиг еда« мадда дахил олун-сун. 1920-чи илдэн сонракы деврдэ' АзэрбаЗчанын мэЬ-рум олдугу торпагларын ¡рес-публикаЗа гаЗтарылмасы мэ-свлэси дэ галдырылды. КонститусиЗа актында сеп-бэт 1920-чи илдэ АзарбаЗ-чан ©разисинии ишгал олун-масьшдан деЗил, и л har масиндэн кетмэлидир. фикри сеЗлаЗан депутат Е. С. Мэммадов АзэрбаЗчанын девлат истиглалиЗЗати ‘ Паггында ганунун алтернатнв ^заЗиЬсси-ни парламент узвларииа так-лиф етди. Натигнн фикрин-ча, ганун лаЗиЬаси .музакирв олунарквн кеч.миш Иттнфа-гын милЗардларла Песабла-нан харичи девлэт борчуну да унут.маг олмаз ва бу бор-чун едЕНил.маси Зуку Азер-баЗчаныи узвринэ гоЗула бил-.мез. Депутат Б. С. Базра-мов депутат,.чары парламентш! ишиндэ даЬа фаал иштирак етмаЗэ чагырды. Онун фик-ринча, республика халг де-путатынын статусу Ьаггында ганун парламент интизамы-иын вэ фэаллыгынын куч-лэнмэсинэ К0МЭК етмэлидир, буна керэ дэ Ьамии ганун тезликлэ музакира олунма-малы ва гэбул едил.малидир, Парла.ментпн узвлэрн сэдрлик еден 3. 0. Сэмэдзадэнин бу таклифи илэ разы-лашдылар ки, ирэли сурул-муш дузалишлер вэ геЗдлар нэзэрэ альшмагла АзэрбаЗчан Республикасынын девлет истиглалиЗЗати Ьаггьшда кон-ститусиЗа акты бутввлукдэ гебул едилсин вэ акт депутат Е. С. М^ммэдовун ирэли сурдуЗу алтернатив лаЗи-Ьэ илэ бирликдэ Али Сове-тин ганунверичилик, ганун-чулуг вэ .вэтэндаш Ьугугла-ры мэсэлэлэри даими комис-сиЗасына верилсин. Депутатлар игтисади бир- лнк Ьапгында мугавила лаЗиЬаси барасиндэ АзэрбаЗчан Республикасы баш назиринин .муавини, Девлет ИгтисадиЗ* Зат вэ Планлашдырма Коми-тасинин садри Р. Ч-новун мэ’лу.матыны диилади-лэр. Бу масалэнин музакира-си парламентин невбати «ч-ласында башланачагдыр. Депутат Е. С. Мэммадов сез алыб парламент узвле-ринэ билдирди ки, кун зр-зиндэ республика Али Советинин бинасы гаршькында кечен митингин иштиракчы-лары Ьугуг муЬафизе орган-ларынын эмэкдашлары тэрв-финдан дагьдыл.мыщдыр. Бу вахт 12 нэфэр Зараланмыш, бир неча нафар Ьэбс едил-мишдир. Бир сыра депутат-ларын тэклифи илэ бу Нади-сэни тэЬгиг етмек учун депутат комиссиЗасы Зарадылды. Депутат С. X. Рустэмханлы Али Совети ез сечичиларин-ден алдыгы телеграмларла таныш етди. Телеграмларда ДГМВ Марту ни раЗонунун азарбаЗчанлылар ЗашаЗан Га-радаглы кендинии мудафие олунмасы мэсэл&лер« ва гачгынларын проблем.1эри гал-дырылыр. Гыса фикир муба-дилэсиндан сонра алынмыш мурачиетлари вэ сэнэдлари еЗранмэк учун депутатларын эмали групу Зарадылды. Республика Али Советинин икинчи сессиЗась! ок-тЗабрын 18-дэ ишини давам етдирэчэк. (Азэринформ). Танамулун чотин ]олу ПАРЛАМЕНТ мухвирларимиз хавар вЕРИРлар Ьар Ьансы парламент мэн-суб олдугу халгын симасы-ны. онун сэвиЗЗэсини экс етдирир. ДунЗанын бир' чох елкэси вэ халгы учун артыг данылмаз Ьэгигэт кими сэс-лэнэн бу фикри АзэрбаЗчан парламентинэ вэ халгына бутввлукдэ шамил етмэк эслиндэ дузкун олмаз. Чун-ки дунЗа бинэ оландан ез адэт-эн’энэлэринин демок-ратиклиЗи. беЗук-кичик- Зе-ри билмэси, агсаггал сезуну улу саЗмасы, ЗедиЗи черэЗи йтирмэмэси, андына сада-гэти илэ танынан халгымы-зын ■ парламенти, эксиПэ, За-ранандан бэри иш кермэк. проблем Нэлл етмек эвази-нэ, сез кулэшдирмэк, гар-шыдурма Заратмаг «бачары-гы» нумаЗиш етдирир. Вес онда неча олуб ки, бела бир лалг бу чур парламент сечиб езунэ? Елэ мэ-сэлэнин мэгзи дэ бундадыр. Онл^^ча халгын вэ миллэ-тин «кенуллу иттифагы* СС1?И-нин Ьэр Зериндэ олдугу кими.    АзэрбаЗчан да да Зетмиш илдэн оэри парламент. миллат вэкиллэри сечкилэринэ «Зухарыларын* кестэриши илэ муэЗЗэнлэш-дирилэн бир тэдбир кими бахШлшлар. Бу кун пешэ-карлыг бахымындан сэвиЗ- Зэсинин ЗуксэклиЗи илэ еЗун-мэЗэ Ьаггы олмаЗан парламент дэ бу овгатын натичэ-сидир. Икинчи иш куну даЬа сэмэрэли ола билэрди. Ьэм илк иш кунунун сонунда За-ранмыш ишкузарлыг буна эсас верирди, Ьэм дэ са-лонда гурулмуш електрон сэсвермэ системинин ишэ душмэси. Бу гургулары ЬоллакдиЗанын мэшЬур «Филипс* фирмасынын му-тэхэссислэри гурашдырыб-лар. Лени техника илэ та-нышлыг ики саатдан чох чэкди. ШубЬэсиз, бу Занили-Зин ичласларын даЬа сэмэрэ- (Арды 2-чв сэЪяфеде) Срагакун ахшам Ордубад илэ Ерменистанын МеПри раЗонунун сэрЬеоиндэ тарафлэр ки^в тутул\1уш ры бир-бирине гаЗтармышлар АзарбаЗчан Халг Ордубад шв’бэси нумаЗэнделеринин Лереван—Гафан сэрь нишин гатарында киров тутдуглары шохслер ермани ^ оэфина ермани >араглыларынын киров кетурд\т<лэри адамлар — мухтар республиканын уч сакини иса АзарбаЗчан тарафина гаЗтарылмышдыр, Азаринформун мух-биринэ бу ма’луматы Нахчыван Мухтар Республикасы Али Мачлиси седринин муавини А. Сафа(ров «вермишдир. Киров тутуланларын кери гаЗтарылмасы марасиминда Нахчыван Мухтар Республикасынын дахити ишлэр назири М Мэммадов. hyryr муЬафнза органларынын раЬбэрлэ-ри. Ьабелэ Ермэнистан нумаЗэндэлари иштирак етмиш-лар. * АЛМА-АТА: АФР ила виРВАША амакдАШЛыг мумкундур АФР харичи ишлэр назири Ьанс-Дитрих Кеншер ок-т1абрын 16-да ахшам бураЗа рэсми керушэ кэлмишдир. КезлзнилдиЗинэ керэ. Алма-АтаЗа бнр кунлук сэфзри кедишиндэ гонаг Газахыстан Црезиденти Нурсултан На-зарбаЗевлэ. республиканын дикар рэЬберлэри вэ харичи Ишлэр НазирлиЗинин нумаЗэндэлэри илэ кврушэчэкдир. Куман едилир ки. планлашдырылмыш матбуат конфран-сындан сонра Ьанс-Дитрих Кеншер Газахыстанын алман ичтимаиЗЗэти вэ Зерли    му- сиЗаеынын коллективи илэ сеЬбэт ®^3’<экдир. Лерли шаЬидечилэрин фикринчэ. назнрин илэ АФР арасында бирбаша чохтэрефли сМэкдашЛыгын инкишафыны ирэлилэдэ билэр. * МОСКВА: ИГОР МАЛАХОВ «ПЕТРОВКА, J8»-» К8ЛМИШДИР Петровка кучвсквдаки 38 «омрэли бинаДа Wims« Москва Чииа]эт Ахтарышы Идарэсинин на1еткаотыгла мубаризэ ше бэсинин емэкдашларьшдан би{:и ^а^ышЛглавдан сонра Игор Малахов öypaja “’'■’“ше'??' рзиси Владимир Луша1лонун    »'fy. чяата 1ГАПЯ инди танын.мыш мугЕнни ВЭ бэстэкар Иг р Татковун влдурул\:асиндо Малаховун иштиракы фергле-нир. Истпнтаг давам едир. СЫТОРТА ФОАпилатинин девлет тараФиндан танзимланмаси тадвирлари КАГГЫНДА A3ePBAJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН ФЭРМАНЫ Республика сыгорта хид-мэтлэри базарынын тэшэк-кул тапмасы вэ сэмэрэли инкишаф етмэси, сыгорта етдирэнлэрин Ьугуглары-нын вэ республиканын мэ-нафеЗинин горунмасы мэг-сэдилэ гарара алырам: 1. АзэрбаЗчан Республикасынын Назирлэр^ Нэзарэтинин едилсин. сэдри та’Зин горта сын. 3. А. М. Чэфэров Золдаша тапшырылсын ки, бир вЗ эр-зиндэ АзэрбаЗчан Республикасынын Назирлэр Ка-бинети З^иында АзэтоаЗчан Республикасынын Девлэт Сыгорта Нэзарэти Ьаггын-да эсаснамэ Ьазырласын вэ тэсдиг олунмаг учун ону АзэрбаЗчан Республикасы* _______нын Назирлэр Кабинетинэ Нэзарэти    Зарадыл-    ^эгдим етсин. 4. АзэрбаЗчан Республикасынын Назирлэр Кабинети АзэрбаЗчан Республикасы азиолэо    каоине-    Назирлэр Кабинетинин гэ- A38p6aJ«a«    Рсс-    рарларыны бу фврмана Девлет    Сыгорта    тунлашдырсын. ти Занында Азэ|^аЗчан Республикасынын Девлэт Сы- 2. Азэр Мэчид оглу Ч^э-ров АзэрбаЗчан Республикасынын Назирлэр ти Занында публикасы УЗ- AaepeaJWH Бакы шэЬэри, 1в OKTjaep 1991-чи «л.____ A3aPBAJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫ АЛИ СОВЕТИ садр|^нин БИРИНЧИ муавининин СЕЧИЛМ8СИ НАГГЫНДА азэрба1Чан республикасы АЛИ СОВЕТИНИН ФЭРМАНЫ Азэрба1чан Республикасы- публикасы Али Совети сед-нын Али Совети гэрара алыр:    биринчи    муавини    се* ЗиЗад Элаббас оглу Сэмэд-задэ Золдаш АзэрбаЗчан Рес- чилсин. Азерба1ман Республикасы Аля ¿ов^н » Бакы ШЕЬэри, 16 окт1абр 1991-,i« ил. А»»рба|чан Р»«пувпнкасы Апи Св»»тм садрииии enpHM^iN Зи1ад Эпаббас Ofny СЭМЭДЗАДЭ Зи|ад onauuei; ф|ссордур. Бир чох елми эсэрлэрин муэллифидир. Эмэк фэалиЗЗэтииэ 1961-чи илдэ республика ЕА Иг ли кечиэсинэ кемэЗи чох олачаг. Амма дуиэнки ичлас-да хеЗли вахт итирилмэси-ни тэкчэ Ьэмин гург^глара «алыш.маг> зэрурэти илэ изаЬ етмэк олмаз. СессиЗа-да Заранмыш ишкузар шэ-раити горуЗуб сахламаг ла-зым иди. Бу. парламентин иш габилиЗЗэтини итирдиЗи барэдэ сез-сеЬбэтэ дэ сон гоЗарды. Електрон гургуларла узун-узады мэшгдэн вэ тез-тез е’лан олунан фасилэлэрдэн сонра эввэлки ичласларда Ja- тисадиЗЗат Институтунда баш-ламыш, орада баш елми иш-елми катиб. ше’бэ муди-вэзифэлэриндэ ншлэ- чи. ри мишдир. Сон|^ лэт республика Дев-План Комитвси ЕлмИ- Тадгигат ИгтисадиЗЗат Инс титуту директорунуи мр-АзэрбаЗчан Халг Тэ- вини . сэрруфаты елми 1940-чы илдэ анадан олмушдур. азэрбаЗчанлыдыр. М. 0. Рэсулзадэ адына Бакы Девлэт Унивсрситетини битирмишднр. АзэрбаЗчан Рес1^бликасы Елмлэр Ака-демиЗасынын академики, иг-тисад ел мл Эри доктору, про- Институтунун ишлэр узрэ проректору олмуш, партиЗа ишиндэ чалышмышдыр.    ^    ^ Дэфэлэрлэ АзэрбаЗчан Республикасы Али Советинин депутаты сечилмишдир. Он биринчи чагырыш Али Совети план-будчэ комиссиЗасынын, индики чагырыш республика парламентинин игтисадиЗЗат мэсэлэлэри комиссиЗасынын сэд-сечилмишдир. Евлидир. бир оглу, ики гызы вар. даими ри расми хавдР АзэрбаЗчан Республюсасьшыи Назирлэр Кабянетя Бакы шэЬэрняня Нэсими раЗонунда Зерлэшэя заводлардая бярнян республнка Мудафнэ Назнр}тЗяяяя нхтяЗарыяа вериэк Ьаггында сэрэнчам гэбул етиишдир. ;