Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 1

Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

  • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
  • Location: Baku, Azerbaijan
  • Pages Available: 1,084
  • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.16+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, October 18, 1991

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.16+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - October 18, 1991, Baku, Azerbaijan АЗЭРБА)ЧАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КУНДЭЛИК И'ЧТИМАИ-СЩАСИ ГЭЗЕТИ ф Цсасы 1И1»-чу илд» го-]улизгЩДУР-    _ I № 205 I21S72)    9 Чум», 18 оифбр 1991-чм МП. Ги|м»тн 10 г»1мк |абуи» учуй 4,5 г»пми|.СУВЕРЕНЛИЛИ я Азоринформ СИГА * НАХОДКА: KYP4YCTAH ва Д38РБА5ЧАНЫН таклифлари СУВЕРЕНЛИЛИНЭ Нефтгаадвтомат Клм-Ис-теНсал БиpлиJинин М. И. Калинин адына тэчруба за-зоду республиканын елм тутумлу !У!»Ьсул    бурахвн габагчыл муассисэлэриндан биридир. Заводун асас маИ сулуна — нефтчыхарма му эссисэлйри учун    автомат- лашдырма вэ телемеханик-лэшдирмэ васитэлэринэ Пазы рда    бв)ук тэлэбат вар- дыр. Буна бахмаЗараг, муэс-сисэнин угурлу кэлэчэjинп инамла Занашмаг учун ясаг аздыр:    тэтбиг олуначаг ба зар мунасибэтлэри бир чох эн’энэви иш методларыны ■д0Jицlдиpмajи, истеПсалын инкишаф cтpaтeкиjacыны вз тактикасыны )енидан ги)-м0ТЛ0ндирмэ1и т0Л0б едир OктJaбpын 17-Д0 Азэр ба]чан Республикасынын Президенти А. Н. Мутэл-либов муэссисэдз олмушдур. Заводун асас кириш га-пысында илк керушлардэн сонра Президент вэ ону мYIlIajиэт ед0Н июхслэр му-0ССИСЭНИН сехлэрини коз-дилар, истеПсал технолоки-jacы. э.макчилэрин ин! вэ мэишэт шэранти ило таныш олдулар, Ьазырда Нефтгазавто.мат Клм-ИстеЬсал Бирли1и тэч-рубэ .заводунун ишиндэ фэрг-лэндиричи чэПэт бундан ибарэтдир ки, 0ЛКЭНИН игтн-caдиjjaтындa Ьекм сурэн Пэрч-мэрчлик вэ ни.замсыз-лыг шэраитиндо муэссисо 9СЛИНДЭ бир тэчЬизатчыны В0 бир истеЬлакчыны да итирмамишдир, Бурада муга-вилэ вПделиклэри )уэ фаиз ]еринэ ]етирилир, Башга сезл0 десак, уфги алагалар тамамила горунуб сахланыл-мышдыр. Лакин маПсулун на гэдар Ьиссэсини харичи базара чыхармаг мумкун ол-дугу барада Президентин Бунлары алмаг учун вал]ута 0ДЭМЭК лазымдыр. Лакин валЗута вэсаитимиз даим чатышмыр. Вас чыхыш Joлy ибарэтдир? 4, Керуш замены. Фото J. Хапмпоауидур. суалына бела чаваб верил-д'и:    эн чоху бир фаизини. Муэссисанин    амэкчилэри ила    сеПбэтин кедишиндэ мэ'лум олду ки, бу суал абас    jepa лерилмамишди. Заводун    ищчилэринин Президента вердиклари чох-лу суалларын арасында ha-jaTH    эhэмиJJaтли проблем- лэрэ; аЬалинин эрзаг мэП-суллары ила пис тэ'мин едил- мэсина, ги]матлэрин JyKcaK олмасына, кeJфиjJэтcиз коо> ператив малларынын базары ала кечирмэсина, шаЬэр нэглиjjaтынын пис ишламэ-синэ вэ с. аид суаллар эоас Jep тутурду. А. Н. Мутэллибов суал-лара этрафлы вэ муфэссал чаваб верэрэк деди ки. ha-jax шараитинин ]ахшылаш-.масы, доланачаг caBHjJacH- нин ]уксэлмэси тамамила биздэн асылыдыр. Лузлар-лэ игтисади програм тэртиб етмэк, онларча KOHcencHja вэ стратежи план Ьазырла-маг олар, ^ лакин фаалиЯэт-' сизлик, тэшэббуссузлук, эмаЗэ е’тинасыз мунасибэт шараити Japanca, онларын Ьеч бири hajaxa кечирилэ билмэз. Чох агыр игтисади беЬрандан бэЗаннамэлэрин вэ шуарларын квмэЗи ила деЗил. кэркин эмак васитэ-силэ чыхмаг, бу мэгсэдлэ халгын Зуксак интеллекту, ал гуввасиндэн истифадэ етмэк лазымдыр. Таассуф ки, технолокиЗа-мыз Ьэдсиз дэрэчэлэ кери галмышдыр. Мутэрэгги тех-нолоки]алар вэ аваданлыг олмадан дунЗа сэвиЗЗэсинэ чыхмаг мумкун деЗилдир. нэдэн Ьазырда чыхыш Золу бирка муэссисэлэр Заратмаг-дадыр. А. Н. Мутэллиф)в Бакыкондисионер Елм-Ис-теЬсал БирлиЗинин тэчру-босини мисал кэтирди. Бу бирлик республикада бирин-чилэр сырасында ташэббус кестэрмиш ва ИталиЗа фир-масы ила барабар «Бакмил» бирка муассисаси Заратмыш-дыр Президент деди ки. сизин муассисэ дэ бу Золла кетмэлидир. Ьазырда чэ-тин вазиЗЗэтдэн чыхыш Зо* ly бундан ибарэтдир. Дун-Ja савиЗЗэсиндэ е’тибарлы. рэгабэт габилиЗЗэтли мэЬ-сул бурахаркэн эсликдэ бу-тун .мэсэлэлэри: Пэм истей* сал, Пам эмак мэсэлэлэрини. Нам дэ сосиал проблемлэ-ри Пэлл етмэк мумкундур. езу д© эн Зуксэк с&виЗОадэ. «Лахшы Зашамаг учун на етмак лазымдыр?* суалы-нын чавабы да бундан ибарэтдир. СвПбат заманы даЬа бир вачиб фикир свЗлэнилд^!; hap бир дввлэтин сиЗасэти-ни онун игтисади гудрэти м^аЗЗэн едир. Одур ки. ики шеЗдэн бирини ’ сечмэк лазымдыр: За митинг кечир-.мэк. За да ишлэЗэрэк индики вэ кэлэчэк нэсилларин мад-ди рифаЬы учун меПкэм замни Заратмаг лазымдыр. Реал суверенлиЗэ чан атан республиканын девлэт си-Засэтинин мэрзини мэЬз бу икинчи вэзифэ тэшкил етмэ-лидир. ДаЬа ики суверен республика — Курчустая ва Азарба|чан ПриморЗенин лиман шзЬарн раЗонундд азад игтисади зонанын имканларындан нсткфадо eтмaJи гара-ра алмышлар. Бурада вз нумаЗэвдэлнЗини ачмыш Лаку-тиЗадан сонра онлар да АсиЗа—Сакит океан реююну ол-келаринин ширкэтлар« вэ фирмалары нлэ тичарагдэ иш-тирак етмак истадикларини билдирмишлэр. ЗагафгазиЛа республикалары ЛапоннЗада. ЧлРда. АсиЗа ва Сакит океан рекионунун дикар елкэларинда олан ортагларына беЗук кимЗа .маЬсулу, нефт .моПсулла-ры. халча тэклиф едир вэ эвэзиндэ бартер узра елек-трон санаЗеси маллары алмаг истэЗирлэр. Курчустан Сэ-наЗе НазирлиЗинин вэ АзэрбаЗчанын «Гэ(^1э* харичи игтисади ассосиасиЗасынын мэнафедарини Находка азад зо-насьшда Узаг Шэрг беЗнелхалг туризм ассосиасиЗасынын баш директору Станислав Кобелев там сил едзчэкдир. * НАХЧЫВАН: КИРОВ ТУТУЛАНЛАР ЕВЛаРИНа ГА1ЫТДЫЛАР Президентлэ    бирликдр заводда Бакы ШэЬэр Халг Депутат лары    Советинин сэдри Р. А. АгаЗев дэ ол-.мушдур. (Азэринформ). ха шрш штш ртштса ш ттшив ншт сшшш Дввмт истишавиЦати Ьаггында актын музакирэси ■ ■    „г    .    «<г_______А А..л. -1ÛD. П1ГМ Ьятчгмнля м\тав01ла ОктЗабрып 17-да АзарбаЗ-чан Р^спубликасы Ал-и Со-вети садринин биринчи му-авини 3. Э. Сэмэдзадэнин апардыгы парламент сессиЗа-сынын саЬэр ичласы геЗри-ади «дарсла* башланды. Тач-рубэл1ь програмчыларын баш-чылыгы алтында депутатлар бир неча саат эрзинда сэс ПесаблаЗан Зени електрон сие* теми ила таныш олдулар вэ бу системла неча ишла.мэЗи 03|рэндилар. Ичлас салснун-да Ьэ.мин систе.ми Ьоллан-диJa .мутахэссислэри гурмуш-лар. Депутатлара верилан .ма’лумата кора, систе.м уч функсиЗа Зеринэ Зетирир; де-путатлары геЗдэ алыр, сэс-лари ЬесаблаЗыр вэ Зерлзр-дэн чыхышларын невбасиии геЗд едир. Бундан башга. компутер гургулары сасвер-манин бир неча режимини: кнзли. ачыг вэ адбаад сас-вер.ма режимларини та’мин етмэЗэ имкан верир. Гыса фасиладан сонра .микрофонлар гаршысында ан’анави чыхышлар кедишин-дэ мухталиф маселалар гал-дьшылды. Месолан, депутат-лардан М. 3. МусаЗев вэ В. М. ВаЬабзадэ ез чыхыш-ларында гачгынларын проблем л эриндгн данышдылар. Депутат М. Э. Мэммадов пар-ламентин узвларини респуб-, ликанын «Чернобыл* чамиЗ* Зэти Кенча ше’бэси фэалла-рынын АзэрбаЗчан Али Советика мурачиатн илэ таныш етдн ки. Мурачиатда деЗилирди Чернобыл АЕС-дэ гэза-нын лагв едил.маси ишлари-нин иштнракчыларына эла-вэ кузаштлер верилмзлидир. Сонра деп^'татлар, бир кун еввэл гарара алындыгы кн-ми. республика конституси-Засынын 112-чи маддасннэ аид дузэлишин музакирэсина кечдилер. Сэдрлик еден бу месалэ узра тэкрар сэсверма кечирмвк Ьаггы'нда Али Со-ветин гану.нвер|счилик, ганун-чулуг вэ вэтаидашларын Ьу-гуглары мэселэлар-и даи.ми ко.миссиЗасыньш таклифи 6а-рэсинда сессиЗаЗа мз'лумат верди. Башланмыш кур музакирэ-лэр кедишинде мухталиф негтеЗи-иазарлер ирэли су-рулду. Депутатлардан Ч. Г. НуриЗев, С. X. Рустэмханлы, М. Э. Чэфэр1'улиЗев, Р. Ь. ЭЬ.мэдов, ф. А, Чэлилов вэ башгалары комиссиЗанын таклифинэ тарафдар чыхды-лар. Депутатлардан Е. И, ИсмаЗылов, Р. Ь. АгаЗев, Т. 3. Кэримли вэ башгалары АзэрбаЗчан КонститусиЗасы-нын (Эсас Ганунунун) 112-чи маддесинэ деЗишикликлар ва элавалар едилмаси Ьаг-гында парламентин октЗаб-рьш 8-дэ гэбул олунмуш га-рарынын лаге едилмасинэ тарафдар олдугларьшы бнл-дирдилэр. Онларын фикрин-чэ, бундан сонра Ьа.мин ма-сэленин музакирвсино гаЗыт-маг олар. Узун музакирадэ« сонра депутатлар парламентин ок-TjaôpbiH 8-дэ габул олунмуш гарарынын лагв едилмаси ле-Ьинэ сес вердилэр. Ирэли су-рулмуш .лаЗиЬэнин ахырьш-чы бендини чыха-рмагла кон-ститусиЗаЗа (Эсас Гануна) алавалар едилмаси месаласи узра тэкрар сэсверма да ке-чирилди. Лакин кворум ол-.мадыгына квра герар габул едилмэди. Белэликлэ, масэла эввалки ними ачыг галыр.*' Сонра депутатлар сесоиЗа-ньгн кундалиЗинин HeBÔaTH меселэсинин — АзэрбаЗчан Республикасынын девлэт нс-тиглалиЗЗати Ьаггында актын лаЗиЬэсинин музакирэсина, кечдилэр. РедакоиЗз комиссиЗасынын узву депутат Ь. С. Эзимов бу масзлэ баресиндэ ма’лумат верди.. Сонра депутатлар ганун лаЗиЬасинин музакирэсина кечдилэр. ДискуссиЗа кеди-шинда чыхыш еденлер Азар-баЗчан халгы учун бу сана-дин тарихи эЬамиЗЗэтини кес-тэриб сане да бир сыра ата-валер вэ деЗишикликлар едил-месини те<клиф етдил^. Депутатлардан Т. М. Гасымо-вун, С. X. Рустамханлынын, Г. С. Багыровун XI Гызыл Орду Ьиссаларинин АзарбаЗ-чана Зеридилмасинэ онун ара-зисинин ишгалы ними сиЗаси гиЗмат вермак вэ сон 70 ил арз-инда габул едилмиш, АзэрбаЗчан хадгыньш суве- рен Ьугугларына тохуяан бу-тун ганунларын геЗрн-гануни олдугу барада масалэ гал-дырмаг тэклифлари этрафын-да каскин дискуссиЗа баш-ланды. Депутатлардан М. Н. Элн-Зевин, Р. В. Г^лиЗевин, И. М. Ьэмидовун, м. 0. Мэммэдо-вун вэ дискуссиЗанын динар иштиракчыларынын рэ’Зинчэ, республйканын девлат истиг-лалнЗЗэти масалэоина оз му-насибатини АзэрбаЗчан халгы референдум Золу илэ бил-дирмэлидир. Ьэмчинин тек-лиф олунду ки, республиканын калачак конститусиЗасы да умумхалг музакирзсина чыхарылсын, лакин бу так-лиф Зерлэрдэн депутатларын е’тиразына себэб олду. Онларын фикринчэ, конституси-Заны г^ул етмак З^^лныз парламентин мустэсна hyryry-дур. Депутат Т. 3. Кэримли ва башгалары теклиф етдилэр ки, ганун лаЗ'иЬасина Турк-манчаЗ вв Кулустан мугавила-лэринин геЗри-ЬугугилиЗини тасдиг еда« мадда дахил олун-сун. 1920-чи илдэн сонракы деврдэ' АзэрбаЗчанын мэЬ-рум олдугу торпагларын ¡рес-публикаЗа гаЗтарылмасы мэ-свлэси дэ галдырылды. КонститусиЗа актында сеп-бэт 1920-чи илдэ АзарбаЗ-чан ©разисинии ишгал олун-масьшдан деЗил, и л har масиндэн кетмэлидир. фикри сеЗлаЗан депутат Е. С. Мэммадов АзэрбаЗчанын девлат истиглалиЗЗати ‘ Паггында ганунун алтернатнв ^заЗиЬсси-ни парламент узвларииа так-лиф етди. Натигнн фикрин-ча, ганун лаЗиЬаси .музакирв олунарквн кеч.миш Иттнфа-гын милЗардларла Песабла-нан харичи девлэт борчуну да унут.маг олмаз ва бу бор-чун едЕНил.маси Зуку Азер-баЗчаныи узвринэ гоЗула бил-.мез. Депутат Б. С. Базра-мов депутат,.чары парламентш! ишиндэ даЬа фаал иштирак етмаЗэ чагырды. Онун фик-ринча, республика халг де-путатынын статусу Ьаггында ганун парламент интизамы-иын вэ фэаллыгынын куч-лэнмэсинэ К0МЭК етмэлидир, буна керэ дэ Ьамии ганун тезликлэ музакира олунма-малы ва гэбул едил.малидир, Парла.ментпн узвлэрн сэдрлик еден 3. 0. Сэмэдзадэнин бу таклифи илэ разы-лашдылар ки, ирэли сурул-муш дузалишлер вэ геЗдлар нэзэрэ альшмагла АзэрбаЗчан Республикасынын девлет истиглалиЗЗати Ьаггьшда кон-ститусиЗа акты бутввлукдэ гебул едилсин вэ акт депутат Е. С. М^ммэдовун ирэли сурдуЗу алтернатив лаЗи-Ьэ илэ бирликдэ Али Сове-тин ганунверичилик, ганун-чулуг вэ .вэтэндаш Ьугугла-ры мэсэлэлэри даими комис-сиЗасына верилсин. Депутатлар игтисади бир- лнк Ьапгында мугавила лаЗиЬаси барасиндэ АзэрбаЗчан Республикасы баш назиринин .муавини, Девлет ИгтисадиЗ* Зат вэ Планлашдырма Коми-тасинин садри Р. Ч-новун мэ’лу.матыны диилади-лэр. Бу масалэнин музакира-си парламентин невбати «ч-ласында башланачагдыр. Депутат Е. С. Мэммадов сез алыб парламент узвле-ринэ билдирди ки, кун зр-зиндэ республика Али Советинин бинасы гаршькында кечен митингин иштиракчы-лары Ьугуг муЬафизе орган-ларынын эмэкдашлары тэрв-финдан дагьдыл.мыщдыр. Бу вахт 12 нэфэр Зараланмыш, бир неча нафар Ьэбс едил-мишдир. Бир сыра депутат-ларын тэклифи илэ бу Нади-сэни тэЬгиг етмек учун депутат комиссиЗасы Зарадылды. Депутат С. X. Рустэмханлы Али Совети ез сечичиларин-ден алдыгы телеграмларла таныш етди. Телеграмларда ДГМВ Марту ни раЗонунун азарбаЗчанлылар ЗашаЗан Га-радаглы кендинии мудафие олунмасы мэсэл&лер« ва гачгынларын проблем.1эри гал-дырылыр. Гыса фикир муба-дилэсиндан сонра алынмыш мурачиетлари вэ сэнэдлари еЗранмэк учун депутатларын эмали групу Зарадылды. Республика Али Советинин икинчи сессиЗась! ок-тЗабрын 18-дэ ишини давам етдирэчэк. (Азэринформ). Танамулун чотин ]олу ПАРЛАМЕНТ мухвирларимиз хавар вЕРИРлар Ьар Ьансы парламент мэн-суб олдугу халгын симасы-ны. онун сэвиЗЗэсини экс етдирир. ДунЗанын бир' чох елкэси вэ халгы учун артыг данылмаз Ьэгигэт кими сэс-лэнэн бу фикри АзэрбаЗчан парламентинэ вэ халгына бутввлукдэ шамил етмэк эслиндэ дузкун олмаз. Чун-ки дунЗа бинэ оландан ез адэт-эн’энэлэринин демок-ратиклиЗи. беЗук-кичик- Зе-ри билмэси, агсаггал сезуну улу саЗмасы, ЗедиЗи черэЗи йтирмэмэси, андына сада-гэти илэ танынан халгымы-зын ■ парламенти, эксиПэ, За-ранандан бэри иш кермэк. проблем Нэлл етмек эвази-нэ, сез кулэшдирмэк, гар-шыдурма Заратмаг «бачары-гы» нумаЗиш етдирир. Вес онда неча олуб ки, бела бир лалг бу чур парламент сечиб езунэ? Елэ мэ-сэлэнин мэгзи дэ бундадыр. Онл^^ча халгын вэ миллэ-тин «кенуллу иттифагы* СС1?И-нин Ьэр Зериндэ олдугу кими.    АзэрбаЗчан да да Зетмиш илдэн оэри парламент. миллат вэкиллэри сечкилэринэ «Зухарыларын* кестэриши илэ муэЗЗэнлэш-дирилэн бир тэдбир кими бахШлшлар. Бу кун пешэ-карлыг бахымындан сэвиЗ- Зэсинин ЗуксэклиЗи илэ еЗун-мэЗэ Ьаггы олмаЗан парламент дэ бу овгатын натичэ-сидир. Икинчи иш куну даЬа сэмэрэли ола билэрди. Ьэм илк иш кунунун сонунда За-ранмыш ишкузарлыг буна эсас верирди, Ьэм дэ са-лонда гурулмуш електрон сэсвермэ системинин ишэ душмэси. Бу гургулары ЬоллакдиЗанын мэшЬур «Филипс* фирмасынын му-тэхэссислэри гурашдырыб-лар. Лени техника илэ та-нышлыг ики саатдан чох чэкди. ШубЬэсиз, бу Занили-Зин ичласларын даЬа сэмэрэ- (Арды 2-чв сэЪяфеде) Срагакун ахшам Ордубад илэ Ерменистанын МеПри раЗонунун сэрЬеоиндэ тарафлэр ки^в тутул\1уш ры бир-бирине гаЗтармышлар АзарбаЗчан Халг Ордубад шв’бэси нумаЗэнделеринин Лереван—Гафан сэрь нишин гатарында киров тутдуглары шохслер ермани ^ оэфина ермани >араглыларынын киров кетурд\т<лэри адамлар — мухтар республиканын уч сакини иса АзарбаЗчан тарафина гаЗтарылмышдыр, Азаринформун мух-биринэ бу ма’луматы Нахчыван Мухтар Республикасы Али Мачлиси седринин муавини А. Сафа(ров «вермишдир. Киров тутуланларын кери гаЗтарылмасы марасиминда Нахчыван Мухтар Республикасынын дахити ишлэр назири М Мэммадов. hyryr муЬафнза органларынын раЬбэрлэ-ри. Ьабелэ Ермэнистан нумаЗэндэлари иштирак етмиш-лар. * АЛМА-АТА: АФР ила виРВАША амакдАШЛыг мумкундур АФР харичи ишлэр назири Ьанс-Дитрих Кеншер ок-т1абрын 16-да ахшам бураЗа рэсми керушэ кэлмишдир. КезлзнилдиЗинэ керэ. Алма-АтаЗа бнр кунлук сэфзри кедишиндэ гонаг Газахыстан Црезиденти Нурсултан На-зарбаЗевлэ. республиканын дикар рэЬберлэри вэ харичи Ишлэр НазирлиЗинин нумаЗэндэлэри илэ кврушэчэкдир. Куман едилир ки. планлашдырылмыш матбуат конфран-сындан сонра Ьанс-Дитрих Кеншер Газахыстанын алман ичтимаиЗЗэти вэ Зерли    му- сиЗаеынын коллективи илэ сеЬбэт ®^3’<экдир. Лерли шаЬидечилэрин фикринчэ. назнрин илэ АФР арасында бирбаша чохтэрефли сМэкдашЛыгын инкишафыны ирэлилэдэ билэр. * МОСКВА: ИГОР МАЛАХОВ «ПЕТРОВКА, J8»-» К8ЛМИШДИР Петровка кучвсквдаки 38 «омрэли бинаДа Wims« Москва Чииа]эт Ахтарышы Идарэсинин на1еткаотыгла мубаризэ ше бэсинин емэкдашларьшдан би{:и ^а^ышЛглавдан сонра Игор Малахов öypaja “’'■’“ше'??' рзиси Владимир Луша1лонун    »'fy. чяата 1ГАПЯ инди танын.мыш мугЕнни ВЭ бэстэкар Иг р Татковун влдурул\:асиндо Малаховун иштиракы фергле-нир. Истпнтаг давам едир. СЫТОРТА ФОАпилатинин девлет тараФиндан танзимланмаси тадвирлари КАГГЫНДА A3ePBAJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН ФЭРМАНЫ Республика сыгорта хид-мэтлэри базарынын тэшэк-кул тапмасы вэ сэмэрэли инкишаф етмэси, сыгорта етдирэнлэрин Ьугуглары-нын вэ республиканын мэ-нафеЗинин горунмасы мэг-сэдилэ гарара алырам: 1. АзэрбаЗчан Республикасынын Назирлэр^ Нэзарэтинин едилсин. сэдри та’Зин горта сын. 3. А. М. Чэфэров Золдаша тапшырылсын ки, бир вЗ эр-зиндэ АзэрбаЗчан Республикасынын Назирлэр Ка-бинети З^иында АзэтоаЗчан Республикасынын Девлэт Сыгорта Нэзарэти Ьаггын-да эсаснамэ Ьазырласын вэ тэсдиг олунмаг учун ону АзэрбаЗчан Республикасы* _______нын Назирлэр Кабинетинэ Нэзарэти    Зарадыл-    ^эгдим етсин. 4. АзэрбаЗчан Республикасынын Назирлэр Кабинети АзэрбаЗчан Республикасы азиолэо    каоине-    Назирлэр Кабинетинин гэ- A38p6aJ«a«    Рсс-    рарларыны бу фврмана Девлет    Сыгорта    тунлашдырсын. ти Занында Азэ|^аЗчан Республикасынын Девлэт Сы- 2. Азэр Мэчид оглу Ч^э-ров АзэрбаЗчан Республикасынын Назирлэр ти Занында публикасы УЗ- AaepeaJWH Бакы шэЬэри, 1в OKTjaep 1991-чи «л.____ A3aPBAJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫ АЛИ СОВЕТИ садр|^нин БИРИНЧИ муавининин СЕЧИЛМ8СИ НАГГЫНДА азэрба1Чан республикасы АЛИ СОВЕТИНИН ФЭРМАНЫ Азэрба1чан Республикасы- публикасы Али Совети сед-нын Али Совети гэрара алыр:    биринчи    муавини    се* ЗиЗад Элаббас оглу Сэмэд-задэ Золдаш АзэрбаЗчан Рес- чилсин. Азерба1ман Республикасы Аля ¿ов^н » Бакы ШЕЬэри, 16 окт1абр 1991-,i« ил. А»»рба|чан Р»«пувпнкасы Апи Св»»тм садрииии enpHM^iN Зи1ад Эпаббас Ofny СЭМЭДЗАДЭ Зи|ад onauuei; ф|ссордур. Бир чох елми эсэрлэрин муэллифидир. Эмэк фэалиЗЗэтииэ 1961-чи илдэ республика ЕА Иг ли кечиэсинэ кемэЗи чох олачаг. Амма дуиэнки ичлас-да хеЗли вахт итирилмэси-ни тэкчэ Ьэмин гург^глара «алыш.маг> зэрурэти илэ изаЬ етмэк олмаз. СессиЗа-да Заранмыш ишкузар шэ-раити горуЗуб сахламаг ла-зым иди. Бу. парламентин иш габилиЗЗэтини итирдиЗи барэдэ сез-сеЬбэтэ дэ сон гоЗарды. Електрон гургуларла узун-узады мэшгдэн вэ тез-тез е’лан олунан фасилэлэрдэн сонра эввэлки ичласларда Ja- тисадиЗЗат Институтунда баш-ламыш, орада баш елми иш-елми катиб. ше’бэ муди-вэзифэлэриндэ ншлэ- чи. ри мишдир. Сон|^ лэт республика Дев-План Комитвси ЕлмИ- Тадгигат ИгтисадиЗЗат Инс титуту директорунуи мр-АзэрбаЗчан Халг Тэ- вини . сэрруфаты елми 1940-чы илдэ анадан олмушдур. азэрбаЗчанлыдыр. М. 0. Рэсулзадэ адына Бакы Девлэт Унивсрситетини битирмишднр. АзэрбаЗчан Рес1^бликасы Елмлэр Ака-демиЗасынын академики, иг-тисад ел мл Эри доктору, про- Институтунун ишлэр узрэ проректору олмуш, партиЗа ишиндэ чалышмышдыр.    ^    ^ Дэфэлэрлэ АзэрбаЗчан Республикасы Али Советинин депутаты сечилмишдир. Он биринчи чагырыш Али Совети план-будчэ комиссиЗасынын, индики чагырыш республика парламентинин игтисадиЗЗат мэсэлэлэри комиссиЗасынын сэд-сечилмишдир. Евлидир. бир оглу, ики гызы вар. даими ри расми хавдР АзэрбаЗчан Республюсасьшыи Назирлэр Кабянетя Бакы шэЬэрняня Нэсими раЗонунда Зерлэшэя заводлардая бярнян республнка Мудафнэ Назнр}тЗяяяя нхтяЗарыяа вериэк Ьаггында сэрэнчам гэбул етиишдир. ;
RealCheck