Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,666,337 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, October 17, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - October 17, 1992, Baku, Azerbaijan БАЗДР ЕРТаСИ шамьа чума ЧУНЯ ДХШАМЫ чаршоноа маршанва дхинмы.. л \М| ми w и Pllíj 1 М Á UifJrJUillÍ5 <№*>tílХАЛГ ГВЗЕТИ 17 овил» ил. A39KAINAH «СПУБЛИКАСЫНЫМмедвнимот НАЗИР ЛИ1И АЗОВ AMAH ДвМвТ 44ч» ТИРАЖЫН ПРОГРАМЫ (30 onltóo - 1 яоЛшвр) АДМНТИСТЛОИН ЯДДИНЧИ KYHY КИЛСНСИ х«м>*Н* тадвир*БИБЛША ХФШНХТ H CAFBAH МША J0I АЧЫР Мугэини Чавад Рочэбовун ташаббусу яле Сутэмурдов кендииде истифадесиз гал* mjm тнчарат мэркэзи эсас-лы та'ияр едилиб «Нур* шад* лиг евин» чеврилмишдир. Щвдвыг евинив гонаглыг салону, матбвхи. фото лабораториям вардыр. Бурада ej-нн вахтда 500 нефэр TojAa нштирак еда билэр. АэарбаНам Расяубмшвсыиыи долг шрпкт* республика Даалат мукафаты яаурааты 3EJH0S ХАНДАРОбАИЫН "ИНТЕРКЕО-ТЕТИС" БЕТК-нин "ИНТЕРАКТ КОМПАНИ* фирмасы Бакыдакы анбардан кичик топдан сатыш парпцалары вэ пэракэнда сатыш jcwy иле: ^^PANASONIC КХ-50В", "PANASONIC КХ-вОВ" талефакслары,    _ » "PANASONIC КХ-Т2460" авточавабверони,    IB » "CANON FC-2" суратчыхарма впараты, истифаде едилэн материаллар: » "CANON АЗО” картричи, » факс учуй теряяокагыз    jÊSm тэклиф едир.    УШ » Компутерлэрин, калкул1аторларын, суратчыхарма апаратпары, телефаксларын аа дикар ташхилат^хиикасыныи™WW">y, тэ’мирини аа оилара хидмати, CANON, OLIVfcl II »SHARP, SANYO» И CO (A4 форматлы), CANON NP-1016,1215,1215S,1218,1318,202Ф(АЗ форматлы) сурат чыхарма апаратларыныи картричларииин долдурулмасыиы ичра едир. Э’ЛА СЕРВИС Y4YH ТЭ’МИНАТ ВЕРИРИК! Унванымыз: Бакы, Иншаатчылар проспекти.^ Азарба|чан Даалат Статистика Комитаси. Телефонлар: 38-93-70, 38-03-71. Но)абрын 1*да 3 Ниссали опара Эа|иаб ХАНЛАРОбА Накали 01(809 OB oxyjyp БРИШАНТ ДАДАШОБА м»ша|м»т адир раЬварпи|м ияа ИНСТРУМЕНТАЛ АНСАМЬЛ Эдабмцет »• имчесаиат жёдимлери Лаи нервна«. 12.40 Аэ«р6а)чаи Песиублика-сы Мудафма Иазирлм!*-мин тл'пумшты. 23.00 «Бакы» студЦесыиыи программ. млн Нарви еттешес* Маммад ба| Эаи}ааа Наср ояунур. 1950 Телефакс. 1М0 Реклам. 19.4S Пеичареме «i гомуб. 2000 Куиун хабарлари. 20.30 Ма»тсуя—-92. 2045 ЧебЬе кеттмпдаи. 2050 Реклам. 2055 Ьаггыи даркаНы. 21.10 Диалог. Сувлларв .рас-публика Дакилм Ишлар > » * Назир личинам •мекдаш- Кчаваб аарирлар. ► бмр паниара-дир~<*. вртотрул Чааид. 2255 Веранда Франса кииосу кумлари. Бадии филм •Тара ааибаг». 00.10 Ндмаи программ. Ушу-сайда-шоу-. 00.40 Куиум хабарлари. Е«ранда Франса кииосу «уиларм. Бадни фмпм «Шербур четирларм*. Куну« хабарлари. Низки филААларм. ПаЬралар. Ф. Мендалсои —Скрипка ила симфонии оркестр учуй комсарт. Ифа адир Y. Начмбфв едина Азарба^чаи Даалат симфонии ориастри. Солист Сараар Гаии|аа, дирижор Кирар А)кая-дмр (Туркиja). Талафаис. Реклам. Леичерема aj роиуб. Куиум хабарлари. МеЬсул—92. ЧобЬо хеттимден. Танышлиг. haKMMHjjere кимпар калмб? Харичк Иимстиси]« Комитаси-иии садри Оли Ма’сл-моа, Гарс кааалламасм. Начатым бмр аиы. Киио-програм. комсарт да нштирак сдирлер ГОРХМАЗ ЭЛИЛИ «нанки» parc ансамьлы Аисамблыи роЬбори — ГеЬремеи И0СМРО6ДУР Комсарт саат 18-до башяаиыр. бипотпор сатылыр. Бакмиыи ме’марямг алчи лари. Бакы Соеетм. «Parpo«. Талааизи)« кинозалы. «Иш вал# иотирди«. Халг вртмстм ШаЬмар Олак- м Y XT а ЛИФ ФОРМ АЛЫ Т9ШКИЛА1, MTOV.wm.e РвЬБЫЛОРИНИН. АИЫ-AJEW ■•ТвНДАШЛАРЫН НвЭвРИЙв! МуЬ*ррмк иучтидм кыяы опм»Цр«г мужтвяиф тошкилотлара, а*ры.|ры аатомдашлара махсус кичим Начмли иомиларии га)диЦаты 1И2-чи ил ио- Чаиии. Ааарба|чаи вас-таиарлармизйи |арадм-чмлыгмида гаЬрамаияыг маааусу. И аарилши. Topear. АхарвНчаи асиари. Дошли Ишлар Нааирли}*-иии гостггалыида japa-лы вскарлврла ииеаса-иат хадимларииии иару иу. JeAAH... ом )адди... Караем. «Сада». Ушаг киформа-см)а программ. Милли кщмаи о^унлары-мма. Шамамашаи аари- |абрын 15-дам дааам адир. Бу муддат арзмнда га|диЦатдаи качма)аияар га иуиа муаафиг олараг чарима олуиачаг, |ахуд узиу-чулук васиталари мусадира адилачакдир. Га|диЦат учуй ашагыдаиы уиааиа мурачиат а? «Хош иардук!». СаЬар программ. ЧабАо хаттикдак. Чихни фнлмлари. ШаНмат машгчияарииии талавизм|а -маитаби. Уаклам. Начатый бар аиы. Кина-протрем. Куиум хабарлари. Чиззш филмлари. Jon баладчиси. «1аддаш». Аеор6а|«лмми Дарадаи-тападаи. Куиум хабарлари. ЧабЬа хаттиидаи. Реклам.    i •Дурив тали». Aaapaai-чаи талаам»и|ввы аа рас-яублииа Мудофиа Иа-арл|ф|иии вириа аари- Чаомд думаем. «215 м* студи|всыиыи программ. 7.30 «Хош нердук1*. СаЬар программ. 9.05 ЧабЬа хаттиидаи. 9.10 Чизии фмлмм. 9.20 Фортепиано муемтиек. Чалыр Самира Ашумо- 7.30 «Хош кердук!*. СаЬар программ. Какумат ави, 11-а Талафеи: 93*53-51 OKTJASPWH 19-да ZL    «Хазар» « лГврабв!». 22.2Ü g)    «Аэерба/чан—Hjyc-Сараис» таг- Щ    дим адир. 22.35. «Ретро» тала- »MSHja кииосалону. 00.35. Кг ...    иуи хабарлари. OKTJASPblH 17-а»    «Остаииииа» каналы Ааарва|чви милям    8.00.    Jbmmли клар. 8.20. Cahap талааиаиЦсы    кимнастииасы. .8.30. Ишкузар адамми шайба саЬари. 9.30. 955. Куиум хабарлари. 950. Идмаи программ. ЮХХГ. «Ма-Чиани фмлми. 9.40. Театрлары- рефон—15». 10-25. Озуиа озуи мыл joMN моасумда. 10.30. На*- «омом от. 1055. СаЬионим ар-яыш адир AsapéajaaH талааи- ха тарафмида. 11.15. Ьагигат-зЦасм аа ршаюсунун Ни}ази явр> муаммалар. 11.45. Тола-адыиа симфоютк ориастри аа аиаи)а фмлми. 1255. Бадик пру. Дкрммор Р. Мустофа|аа- филм:    «Рум|а»«сааии ииш«. днр. 1050. «Аакы» студи}асм- 1455. Мусмги кашку. 1451 Самый программ. 1250. Биранда медли талаоиаи}а филми: «Му-ИтаиЦа кииосу куииари. Бедии Ьарибадаи сайра муКариба». Филям «Чар ей аа шо немал». 1100. 1аииликлар. 1451 Тала-1100. Кумуи Хаб ар вари 1001    1441    Бадии    талааи- Чкаии филми. 1121 Талая да-    ммями* иИимитимии ушаг- м. it.toT/ír—.**>• Tw — ВАШ Ремиз Гули}аа. 19.30. Та- яыгы*. 1751 А)дыи квадрат, лофеис. 1941 Реклам. 1941    1051 Муяатлииавла фмами. Паичфрама а| гоиуб. ЗОН Ку 1950. Коисарт. 1941 Таиама-иуи хабаряу. 2051 ЧебКа рвфт »51 Бадии филм: "TSr*» н к aÌaE «Кучук», 2145. Качаииа *ejpe дай jpM*.    Алрба|чаи    *    т    •    ...... Лутбоя шмиивиоти. галсми, баяалар! 22Ä. 1омч- ИТМИШДИР «Сервис» кооператив«и» махсус е тибарсыз са|ылыр. квСТОРИ! Таламарафои. филм. m к,*»* Чимм «илмячж. М3- ^Ъгрна А"!*“"“" "Р-Р—    ^ ïï.,^,nT, Ml Сим- raiM.. Аирва)^м tmmajhì#-    .e«——,---- um фш 135. МгятмммН* сы и р^1чвшм МумФ»*    фштм. МАЗ. Асу А. миг.    teje. Нмирмфмии <мрт 1ЦИ«»>      .    m    ¿шпиж>. №Я. Рот»». 1IÄ ши. 10.45. иА«т|ир«уг—уми^)«-    Ti'p^t'    А»п4т»т<>- НА Mrm»*—«»- С.)ф«. НА Руяам. НА »A    T«    ИспЬ«а- ^•гро. имиф »«ее«».    «¿7 »—и. 4вА    ,0«ж« и». 11А М»еяпаи»« «ими-    ,ада.5УУ .    щ,—., ч-.имшит,- 1АМ. ицж. Wy«    Jomj    j» JJH- cSCir»««*». S2p»    HA Ikw oT «aÄTиГ5Г2^Г»ж «а' SJS-““Ä    «    5:*ÄS КА Тирмг. ITA C*A». y«r * 'T TtS. 17Д0. «kam. 17A Пммр и WH* wt 17A Í3Í^1Í7»X7a «у. -ЧТ-, H10..»WW MW •Душу мча лари. Мусигм лроара    «арт.    1100. Панорам.    1041    Та-    да. 19.И «»афяф"» миГнАСирбмт грив»*    ZUa    НАуУут    Дистф    ш ^ • ________ ымимыа naxmia »»яим адир. 1945. Штя*т> mjnm мариааи ^«^ Оармиишда мфхтаяиф. иарти|а ^ |щ «70 |ашлм шмвФ». 2051 Нуауи ^ аа иишмаи си|ки трупаарыи    ^езар куиуиуи кииалро- .»тар иу» <а|рвм^У51 Хабми нум«|аидалари иилираи адир- грамм. Í150. *•*£    , ^Ти,У, щ«ггТ-- пар. 1951 Тофит Гули|ааии ли- «Оаш муфатттим» (АФЦ 2100. май« муштарм ираграмм 9.01 Хабарлар. 951 Саиад-ли панорам. 10.11 Коисарт. 1051 Адат. 1150. Усталая ей бир. Видеоканал. 1251 «Сула-ряиг—3». 1100. Бадии филм: «Мари}а аа АФцмбала». 14Д1 Коаыр гад ми. 1441 Каидли су алы. 1101 Хабарлар. 1121 Ишиузер адамларыи мусабига-си. 1441 Cejj 4h. 1755. Билла Грам ила «аббат. 1101 Сар-Ьадсиа футбал. 19.01 Wt—> таг дим адир. 1951 Парламент хабарлари. »11 Кошара. 3041 »тар иуи бфам. 31Л1 Хабарлар. 2150. Бадии филм: •Уаиучу». 2251 Видеофмтиа. »00. Тамас 3341 С ламе Прее-лимии Мотмидаи . иама'лум фактлар. »01 Хабарлар. 0121 Ндмаи иаруаали. (ИДИ филм: «Еелеиме» Тапафомпор: мо'яумот учуп — 93-61-02, пиформвгЦа аЯиИм 4М4.Ц икЯм ММЧ-Л«-*1 ;