Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 3

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - October 17, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ Г03ЕТИ « оияш» 1”2-чн ил. -фг мки A38PEAJ4AH РЕСПУБЛИКАМ ИМ PKNJA ФЕДЕРЛСИШЫ АРАМНДА ДОСТЯУГ, 8И8КДАШЛЫГ М ГАРШЫИЫГИЫ Т8ШКМИШК ААГГЫНДА . 1И1ГАВШ (вавали 1-ВИ саНлфада) Разылыга Калан Алм Тараф-лардан Нар биринии арази-сиида динар Тарафин аатаи-. дашлары а* Нугугларынын го-руимасы учун MahnaMaja аа башга дав лат    органларына мурачиат атмак Ьугугуна ма* ликдирлар ва Намин Тарафин аа ватандашларынын истифа-да атдиклари просассуал Ну-гуглардан истифада адирлар. Разылыга Калан Али Тараф* ларин Нар бири динар Тара* фин арааисинда jauiajan аз ватандашларынын Нугуглары-ны Намы тарафиндан га-бул адилмиш ба]налхалг hy* гуг иормаларына мувафиг суратда ropyjyp, онлара Ни-ма{адарлыг кастарир ва На* вадарлыг адир. Разылыга Калан Али Тарафлар консул муаНидаси, ватандаш, вила ва чииа^ат ишлари узра Ну* гуги ¡ардым Наггында муга-вила ва динар Разылыга Калан Али Тарафин арааисинда ja* ша|вн «з ватандашларынын Нугугларынын горунмасыиы та'мин атмак учун зарури олан башга сазишлар багла* ]ачаглар, МАДДЭ 9 Разылыга Калан Али Тарафлар тасдиг адирлар ки, Намы тарафиндан габул адилмиш инсан Нугугларынын бир Нис* саси кими милли азлыглара мансуб олан шахсларин Ну* гугларына Нармат адилмаси, Азарба^чан Распубликасында ва Pycnja Федарас^’асында сулНун, адалатин, сабитли;ин ва дамократи]анын муНум амилидир. Разылыга Калан Али Тарафлар милли азлыглара мансуб шахсларин аз инсан Нугугла-рыны ва асас азадлыгларыны там ва самарали шакилда bajara кечирмак, Нач бир ajpbi-сачкилик олмадан ганун rap* шысында там барабарлик ша-раитинда Намин Иугуглардан истифада атмак Иугугума за-манат варирлар. Разылыга Калан Али Тарафлар милли азлыглара мансуб шахсларин аз ирадасинин эид-дина олараг Нач бир ассимил-‘"jacnja чаНдларина ма'руз го-¡улмадан фарди суратда ва ja милли азлыглара мансуб башга шахсларла бирликда отник, маданиЛэт, дил ва ja дин азкунлу;’уну сарбаст ифада атмак, ropyjy6 сахла-маг ва инкишаф атдирмак, аз маданийатини hap чаИэт-дан горумаг ва инкишаф ат-дирмак Нугугуна заманат варирлар. Разылыга Калан Али Тарафлар аз аразиларинда милли азлыглара атник, мадани^ат ва дин азкуилу)унун горун-масыны та’мин адир ва бу аз-KyHAyjyH ташвиг адилмаси учун шараит ¡арадырлар. Разылыга Калан Али Тарафлар милли, ирги, атнйк ва ja дини а;ры-сечкилик, душманчилик ва ja нифрат асасында шахслара ва ja груплара гаршы зоракы^ лыга таНрик еден Нар чур На-ракатларии гаршысыиыи алын-масы ва какунун касилмаси учун та'сирли тадбирлар кар-Majn, о чумладан мувафиг га-нунваричилик актлары габул адилмаси; анаркатика, иагли]-1«т ва рабита систамларинин идара адилмасинин а лаг* леи-дирилмаси; атраф муЬитин муНафизаси саНасинда амак-дашлыг; муташаккил чииа^ат-карлыга, таррррчулуга аа нар-кобизнаса гаршы мубаризада амакдашлыг ©нларыи амак-дашлыгынык уступ истигамат-лари олачагдыр. * Разылыга Калан Али Тарафлар гаршылыглы мараг догу-ран бу ва )а башга масаяалар-да амакдашлыг Наггыида а)* рыча сазишлар багла)ачаглар. МАДДЭ 12 Разылыга Калан Али Тараф* лардан биринин дикар Разылыга Калан Али Тарафин ара* зисинда олан давлаУ о,млакы-иын Нугуги шахсларинин ва ватандашларынын амлакыныи Нугуги ражими, акар Тарафлар арасындакы сазишда башга га;да назарда тутулма)ыбса, амлакын о л дугу Тарафин га-нунваричили{и ила танзимла-1 нир. Экар Разылыга Калан Али Тарафлардан бири динар Разылыга Калан Али Тарафин арааисинда олан, учунчу шах-син ва ja давлатин амлакы ба-расинда иддиа ирали сурур ва амлакын азуна махсус оя-дугуну билдирирса, Намин ам* лакын махсуслугу масаласи гати Н^лл олуианадак дикар Тараф оиун горунмасы аа сах-ланмасы учун бутун лазыми тадбирлари кармалидир ва биринчи Тарафин гати ифада адилмиш разылыгы олмадан ону кимса)а аарма]а са-лаИмЬвтли да] ил. Разылыга Калан Али Тараф-ларин мэнафе}ииа аид олан мYЛкиjjaт мунасибатларинин бутун дикар масалалари а|-ры*а)ры сазишларла танзим адилмалидир. МАДДЭ И Разылыга Калан Али Тарафлар игтиcaдиjjaт, тичарат, алм ва тахника саНасинда мунаси* батларин инкишафыиы ашагы-дакы сааи]]аларда та'мин адирлар: — девлат    haкимиjjaти    ва идараатма органлары; — банк ва мaлиjja счетами; •— ераэи (балад»ща) азуну-идар% органлары; — муассисалар, бирликлар, ташкилатлар ва идаралер; — бирка    муассисалар    ва ташкилатлар; — фарди саНибкарлар. Тарафлар    саНибкарлыг    ва дикар тасарруфат фаали]]ати учуй аз аразиларинда алва-ришли игтисади, малине ва Нугуги шараит ¡адедылмасына, о чумладан иивастиси]аларын стимуллашдырылмасына ва гаршылыглы суратда горунмасы-на камак адачаклар. Тарафлар онлардан биринин узв олдугу ба) налхалг таш-килатларда иштирак атмакда ва ¡а Намин ташкилатларла дахил олмагда бир-бирина камак адачак, мухталиф ба{*» налхалг игтисади, мaлиjja во башга' тешкилатларда ва та'-сисатларда гаршылыглы фаали}* |эт кастарачаклар. Тарафлар дикар Тарафин Нугугуна ва гануни манафа{ина eтмвjи аНдаларина катурурлар. тохуна билачак игтисади гарар- Разылыга Калан Али Тараф лар атник, дил, MaAaHHjjaT ва ja дин азкунлу{уна кара На-да-ropxyja ва ja эоракылыг На-ракатларина, а]ры-сечкили|в ва ja душмаичили]а ма'руз га-лан ва ja ма'руз гала билачак шахсларин ва ja грулларыи го-рунмасы ва оиларын мулки;-jaTHHHH горунмасы учун самарали тадбирлар карачаклари* ни аНдаларина катурурлар. . Разылыга Калан Али Тарафлар атник, дил, MaAannjjaT ва дин чаЬэтдан аэлыг ташкил еданлара мансуб шахсларин Нугугларынын та'мин едилма-си магсади иле амакдашлыг Наггында сазиш багла{ачаглар. МАДДЭ 10 Разылыга Калан Али Тарафлар аразиларинда jauiajaH шахс-ларии ирадасини сарбаст ифада етмаси асасында ¡ашадыг-лары давлатин ватандашлы* гыны сахламаг ва ja дикар Тарафин ватандашлыгы алда ет-мак Нугугуна заманат верир-лар. Разылыга Калан Али Тареф-ларин ватандашлыг масалала-рина дайр ганунверичили{ин-да у;гуисуэлугларла беглы Mej-дана чыха билачак проблем-лар тарафлар арасыида баг-ланылачаг *ajpn сазиш асасында Налл едилачакдир. МАДДЭ 11 Разылыга Калам Али Тарафлар спасет, игтисадиjjaT, ма-AOHHjjaT, cahHjja, енеркетика, eKonoKHja, алм, техника, тича-рет саНаларинде ва башга са-Наларде барабар Нугуглу ва гаршылыглы суратда фа]далы амакдашлыгы инкишаф етди-рачак, кениш информаси)а мубадиласина кемак адачаклар. 2-чи, 3-чу ва 7-чи маддалар-да кастарилам ивеигаматлардан алава фаалмЦатии алаге-ламдирилмаси, о чумладан мухталиф ба|налхалг ташки-латларда разылашдырылмыш ташаббуслар Hajen качирил-масм; инсан Нугуглары caha-синде гуввада олам башлыча 6ej налхалг санадлара yjryn олараг бу Нугугларым та’мии аразилариндан |укларин ва cap нишинларин транзит га|даАии г. JF ев“ нала дг кун демзн aejkji БАКЫДАН МОСКВА JA COJAbOT лар Наггыида бир-бирина вахтында ма'лумат верачак-пар. МАДДЭ 14 Разылыга Калан Али Тарафлар аз* даниз, naj ва Нава ли-маилары, дамир)ол ва авто* мобил joaaapai шабакаси в.а бору камарлари васитасила |ук ва сарнишин дашынмасыиы та'мин адачак, ан алваришли режим japaTMar асасында аз ■а са| даЛи да дашынмасы масалалариним танзим адилмаси учун ajpM* ajpbi сазишлар багла;ачаглар. МАДДЭ 15 Разылыга Калан Али Тарафлар нафтин ва табии газын е'малы, истифада адилмаси ва ихрачы саНасинда, алача да cejcMOAOKHja, канд тесерру* фаты ва арзаг те'мииаты саНасинда амакдашлыгын Начми* ни caxAajaaar ва инкишаф ат-дирачаклар. МАДДЭ 16 » Разылыга Калам Али Тарафлар елми тадгигат марказлари арасыида бирбаша алагаларии ва хусусан габагчыл техноло-KMjaaap саНасинда бирка прог-рамларын ва тадгигатларын HajaTa качирилмасини ташвиг атмакла алм ва тахника саНасинда амакдашлыгы инкишаф етдиречаклар. Тарафлар кадр-лер Назырламагла    гаршы лыглы фаали^ат мастарачак, Небела алимларии,    стажчы- ларын ва тачрубачиларии му-бадилесиии ташвиг адачак, таН-сил ва алми дарачалар Наггында дипломларыи танынма-сы Наггында сазиш багла|ачаг-лар. МАДДЭ 17 Разылыга Калам Али Тарафлар игтисади, медеии, атник ва Нумамитар алагаларии ин-кишафыиа Нартарафли jap-дым адачак, таЬсил, туризм саНасинда мубадилаии инкишаф ет диречек ве сарбаст Азербе}чаи Расяублимсы О. EH4HSOI. информаси)а -мубадиласина камак адачаклар. Тарафлар бу масалелер узра ajpn-ajpM сазишлар багла)ачаглар. Разылыга Калан Али Тарафлар Asap6aj4aH дилинии Ру-enja Федераси{асыида ва Ру-см{а халглары дилларинин Азар-ба{чаида а)ранилмасини ва ja-{ылмасыны ташвиг адачаклар, Разылыга Калан Али Тарафлар бу саНаларда амакдашлыгы, о чумладан, бирка ла$и-ha ларин HajaTa ’ качирилма-сЪнде, мадани, алми, ва башга фондларыи ва ассосиаси-¿аларыи чфэалиЛэтинда Наку-мат ва rajpH-Накумет ташкилат лары ва идаралари, хусуси ташкилатлар ва шахслар ара сыида амакдашлыгы ташвиг адачаклар. Тарафлар бир-би рииин аразисинда ики елка* нии мадени^ат марказлари мин ачылмасы Наггында сазиш багла}ачаглар. МАДДЭ 18 Разылыга Калан Али Тараф% лар анаркатика, HarnHjjaT, и и форматика ва рабита, о чумладан najK рабитаси ва тала KOMMyHHKacHja систамларинин идара адилмаси саНасинда амакдашлыгын инкишафына хусуси диггат jaTHpaaaK, бу са Нелерде ташаккул тапмыш ком плаксларин ва ваНид систам ларин горунуб сахланылма сына ва инкишафына камак адачаклар. МАДДЭ 19 Разылыга Калан Али Тараф лар атраф муНитин муНафизаси саНасинда амакдашлыгы инкишаф атдирачак, бу саНада ракионал ва глобал cesHjje ларда разылашдырылмыш тадбирларин HajaTa кечирил-масииа камак адачак, Нартэ-рафли 6е;нелхалг аколожи таНлукасизлик $ системинин ja-ранмасына ва гаршылыглы фаали}{ата, масалан, Хазарин аколожи систаминин - горун-масында ва барла адилмасин-да гаршылыглы фаали{}ата^ ca’j кастарачаклар. МАДДЭ 20 ' .Ж    t    * Разылыга Калам Али Тарафлар муташаккил ва 6ej налхалг чина]аткарлыга, наркотик мад-даларии ганунсуз даври}{а-сина, таррорчулуга гаршы, даниз камичил^инии ва мулки авиаси;аиыи таНлукасизли{ини лозан ганунсуз    Наракатлара, MeABHHjjaT сарватлариним ал-кадан ганунсуз    апарылмасы- иа гаршы мубариза тадбир-лариида    фаал амакдашлыг адачаклар. Разылыга Калам Али Тарафлар    гаршылыглы мараг догу ран бу ва ja башга масалалерда амакдашлыг Нзггында а)рыча сазишлар багла;ачаглар. МАДДЭ 21 Разылыга Калан Али Тарафлар Нар ики давлатин парла-мантлари ва парламент узвла-ри арасыида алагаларии ва амакдашлыгын инкишафына хусуси диггат ¿етирачеклар. МАДДЭ 22 Бу Мугавила Разылыга Калан Али Тарафларин иштиракчысы олдуглары башга бе{налхалг мугавилалардан ирали калан • Нугугларыиа ва аНдаликларина тохунмур. МАДДЭ 23 Разылыга Калан Али Тарафларин бу Мугавиланин 8-чи, 9-чу, 10-чу маддалариндаки ah-даликлара емел атмасини та'мин атмак мегседи ила инсан Нугуглары узра бирка комис-CMja ¡арадылыр. Бу мадде{е yjryH олараг {арадылан комис-си{аиыи формалашдырылмасы ва ишламаси га)дасы, Набеле ону и салаНи|{ати Тарафларин хусуси сазиши ила MyajjaH еди-лачакднр. МАДДЭ 24 Бу Мугавиланин ¡озуму ва jepHHe |атирилмаси барада мубаНксалар Разылыга Калан Али Тарафлар арасыида мес-лаНатлашмалар ва данышыг-лар jony ила Налл адилмалидир. МАДДЭ 25 Бу Мугавила тасдиг адилмалидир ва тасдигнамалерин му-бадила адилди{и кун ryeaeje минир. МАДДЭ 26 Бу Мугавила баш иллик муд-дата багланыр. Экар Разылыга Калам Али Тарафлардан бири аяты aj габагчадан |азылы ха-бардарлыг атмак шарти ила бу мугааилани лагв атмак ар-зусуму билдирмадикда, бу му-гавилаиин гувваси навбати баш ила автоматик узадылмыш са|ылыр. Разылыга Калан Али Тарафларин гаршылыглы разылыгы ила бу Мугавиланин муддааларына алавалар ва ja да^ишмкликлер едилэ билэр. 1992-чи мл OKTja6pbtH 12-да Москва шэНэримда . Нар бири Азарба|чан ва рус дилларинда олмагла ики мусхеден ибарат тартмб едилммшдир, Нар ики матн ejHH ryaBaja маликдмр. Русн|а Федараси|асы Б. JEJVTCMH. МОСКВА К63 ДАШЛАРЫНА доле Д9 ИНАНМЫР Мэн МоскваJa август чев-рилишинин филденумундэн сонра кетмишдим. Этэн бир ил эрзиндэ шэЬэрда чох дэ-¿ишиклик олуб. Кечмиш им-nepHjaHbiH hap ]ериндэ олду-ру ними, онун па]тахтында да кучэ, MeJflaH, метро cTaHCHja-ларынын адлары д^ишиб, Ье1кэллэр евкулуб. Ьэтта про-летар ]азычысы кими таны-нан М. Горки дэ унудулмуш адамлар cujahbicbiHa душуб. Онун адыны дашы1ан мэркэ-зи кучэ инди Твер кучэси ад-ланыр. ШэЬэрин CHjacH эЬвалыны фикирли вэ га^ылы адамла-рын узундэн охумаг о гэдэр чатин дejил. Ca6ah онлары нэ кезлэд^ини Ьеч ним де-ja билмэз. Ьэр mej чох сур’-этлэ AajHluHp. Она керэ ha-мы бу кунун rajFUAapu илэ JaiuaJbip. Москвалылар доррудан he4 Hdja, hana коз JamAapHHa да инанмырлар. Игтисади чэ-тинликлэрэ 6axMaJapar бир вахтлар бутун елкэнин Москва учун ишлэд^и хошбэхт кунлэрэ ДЭ }^фСНЛЭН9Н Jox-дур. Гаршыда фираван кунлэр олачагына инананлар да аз-дыр. Ьеч Haja бахмадан hspa бир ишлэ мэшрул олмары. Ьекумэтэ бел барламамары flaha устун тутур. 0зу дэ hen ким буну ejH6 cajмыp. Бир чут ajarra6HHH бурадан алыб бир тин о JaHfla 6aha сатыб черэк пулу чыхаранлары he4 ким гынамыр. Инди девран белэдир, чалыш елмэ. Базар игтисади^аты нэ гэдэр мил}ончу дорурубса, бун-дан он гат артыг адамы да ачындан елмэмэк учун кун-дэлик черэк пулу газанмаг фии j0 б] сатанлар тутур. Эслиндэ он-лар чох адамын ншннэ Japa-1ыр. Елэ Американын мэш-hyp «Макдоналд» фирмасы да сур’этли хидмэт кестэрди-JHH9 керэ haMbiHbM рогбэти-ни газаныб. Ьеч 1ерде бела невбэ кермэзсэн. 20—25 дэ-гигэ вахт нтярмэклэ чох ке)-этли вэ дадлы ]емэк je-шлоренннз. Хидмэт едэн-лэрин эллэрини кермэк ол-мур. Вахтын чоху невбэдэ да-jaHMapa кедир. Сифаришлэри иеэ бир Aornraja jepraa jem-рирлэр. EJhh заманда бэлкэ дэ 200 адамы Joлa салырлар. Ьэрэ эн азы 200 рубл хэрч лэ/ир. Кириш вэ чыхыш га пыларында да]анан кулэруз гызларын бу гэдэр адамын Ьамысына нэзакэтлэ «хош кэлдиниз». сбир дэ кэлин* AeM9j9 нечэ мачал тапдыгы-ны тэсэввурэ кэтирмэзеи-низ. Москвалылар буна нечэ инансынлар? «РУСШАДА КИМИН KYHY ХОШ КВЧИР?» Бу эбэди суал анчаг сыблары душундурур. Ьалда москвалылар Руси]а нын дикэр белкэлэриндэ олан }19МВ9ТЭНЛ9рИНД9Н чох Jaxnuj JaшaJыpлap. ЭИалидэ о гэдэр нард пул вар ки, бир* нечэ адам эмэлли-башлы банк ача билэр. Харичдэн кэтирилэн, лап елэ Рус^ада истеЬсал едилэн малларын пуллу адам- диклэри де]эсэн дуз чыхачаг. J. Га]дарын командасы Ру-cHja игтисадиJJaTHHH сабит-лэшдирмэк, рублун мэзэннэ-сини сабит сахламаг учун нэ гэдэр эллвширеэ MaaMjja олн-rapxHjacu биржа эмэлииатла-рында hap uiejH алт-уст едир. Инди 350 рубЛа да бир доллар алмаг олмур. Пуд кэсэн фабриклэрдэ чалышанлар иеэ элдэн душублэр. Кэрэк-сиз бир mejH бу гэдэр бурах-магын    мэнасы вармы? 14—15 ¿ашлы ушаглар да доллар вэ Ja алман маркасы элэ кечирмэ1э чан атыр. Ьэр тэрэф вал]ута алмаг истэ]эн-лэрин е’ланлары илэ долу-дур. BaлJyтa ахтаранларын чоху харнчэ кетмэк фикринэ душэнлэрдир. Ьэлэлик иеэ харичэ Руси]а хаммалы ахы ДЫЛЫр. 03Y ДЭ СУ rHjM9THH9. МОСКВА РОМАНОВЛАРЫ В0 ВЕРОНИКА КАСТРОНУ ГАРШЫЛАДЫР 54 нл PycHja тахт-тачынын вариси олмуш бв]ук KHja3 Владимир Кирилловичи» ана-дан олмасынын 75 иллн]и му-насибэтилэ император аилэ-си узвлэринин MocKBaja кэ-лиши MDiuhyp кино улдузу Вероника Кастронун еэфэри илэ ejHH вахта душмушду. рэфдэ rapa nepejHH дерддэ    сэЬифэлэриндэ сЭхавэтлэ Jep    _____ бирини алмаг учун эллэрини    верирлэр. «Алчаглар, сионист    Cehpnap Мариананын шеЬрэ- ачыб ]олдан етэнлэрин нэ    пуллары кор сязи нечэ гудур-    ти онлары квлкэдэ rojAy. Им- вахт JOAAaH бир манат пул верэчэ- л2вын элин8 течмэсина he" 1ини квмэмвкд.н свбои ту ким мане олмур. даЬа дотру-    бинэсиалар^о.    «ф^тэ- су, мане ола билмир. Экар    °    «“«¿има    мрв-»* бу маллар бирбаша эЬал^э сатылса, девлэт чэми бир дэ-фэ верки алар, эЬалиннн элиндэ иеэ xejAH пул галар. Маллар элдэн элэ кечир. бу фирмадан о фирмам саты-лыр, hap алгы-сатгы aMMHj-JaTbiHfla фирмалар еэ кэлири-ни кетурур. EJhh малый де- кими чэтин бир проблемлэ уз- нэ-денэ алыныб сатылмасын бэуз rojy6. Бэ зилэринин иши дан девлэт дэфэлэрлэ верки Íar кими кедир, муЬасиб эн юрмэтли пешэлэрдэн cajú-лыр. Онлара hap jepAd иш тапылыр. Элим]андыда га-ланларын эксэри^эти 3Hja-лылардыр. Адамларын мэр-haMdT сынагына чэкилди]и Jepлэpдэ — метро cTaHcnja-ларынын кечидлэриндэ кон-серт верэн мусигичилэрин, ез эсэрлэрини сатан рэссамла-рын ]анындан диггэтсиз етуб кечмэк олмур. Невбэ илэ ^)э-рэ ез MdhapaTHHH кестэрир. СэЬэрлэр кедиш-кэлиш кур олан ¿ерлэрдэ cajcH3-hecao-сыз C9jjap стол-дуканлар nej- тутур, бизнесменлэрсэ heca6-лашмаларда кecтэpилмэJэн нагд пуллары (онлары ма-рагландыран да елэ будур) чиблэринэ го]урлар. Невбэ чатыр зэЬмэткешлэрэ. Бэли, hap mej халг учундур. Ачын пул киеэнизи, чэнаб 38h мэт-кешлэр! Сиздэн эввэл зэЬмэт чэкнб мал аланларын хэрчи-ни eflajHH. Алычынын кез-лэрини кэллэсинэ чыхаран фантастнк ^мэтлер бах бе-лэчэ JapaHbip. Бу га]дадан Ьеч классик сн^сн игтисадын Ja-радычысы чэнаб Адам Смит дэ баш чыхара билмади. Ко да олур, Бурада Ьэр нэ ис- рас эн, бу варланма механиз тасэниз вар, Ьамысы да ха-ричи маллар.. Базар игтиса-AHjJaTM Гэрбэ PycHja 6ojfla базар бэхш етмишдир. Ахшамлар стол-дукан' са-Ьиблэрннин jepHHH ajar устэ ]ункул гэлjaнaлты вэ ич^и мини кэшф етмэк учун JeHH бйр Маркса ehrejan олачаг- мы? Фирмаларла бирбаша эла-гэсн олма]анлар сур’этлэ пролетарлашырлар. Бир тэ- машын алмаг учун пуллары-ны електрон caJraчдaн кечи-рэн зэнкинлэр. Лолунуз о ¿аылара душсэ, ири пуллар кетурун. Чунки коммерси]а магазаларында бир рубл, учлук вэ бешлик кетурмурлэр. Лалвар-]ахар елэсэннз, бэлкэ бир он дэнэ кетурдулэр. - Апрелнн 1-дэн Рус^ада минимум эмэк Ьаггы 900 рубл MYэJJэн едилиб. Пeнcиjaчы бу пула нечэ долансын? Эл^а-гы оланлар гэзет сатмагла, евлэрдэ хидмэтчилик етмэй-лэ биртэЬэр доланырлар. Про-летарнатын даЬи рэЬбэри иеэ бутун бунлардан хэбэренз Гы-эыл ме] дан дакы мaвзoлeJдэ сакитчэ ¿атыр. Эскэрлэр |е-нэ дэ кешик чэкир. Ьэр |а-рым саатдан бир Кешикчилэ-рин дэjишдиpнлмэcин8 та маша елэмэк учун JYЗЛэpлэ адам топлашыр. Ленин адына музе^н гаршысында тез-тез мубаЬисэ душур. Ypэjини бо-шалтмаг истэ]энлэрэ 1. Дол-горукинин heJкэли гаршысында да раст кэлмэк олар.. .. Москва гээетлэри нэдэн. }азмыр! Варлы кишилэро хидмэт кecтэpмэJ9 Ьазыр олан кезэл. чазибэли ханымларын дэбдэбэли е'ланларына гэзет дуб ки, зэЬмэткешлэро агыз бузурсунуэ. Ишлэмэкдэн эл-лэримиз габар-габардыр. Нэ олсун ки, ишимиз кэтирмир. Буна керэ бизи дилэнчи ке-куйэ салмаг IlcтэJиpcиниз7 Она керэ ки, бу дэ’нэтэ кэл-мнш азад базарда ез Ьалал фэЬлэ-кэндли эмэк Ьаггы мыза «Филипп Морис» сигарети, ператор аилэси узвлэринин эчдадларынын догулдугу Кос-TpoMaJa нечэ кетдаОиндэн Ьеч ким хэбэр тутмады. Москвалылар Ьэр нл сен-TjaópuH 5-дэ кечирилэн шэ-Ьэр кунунэ 6eJyK Ьазырлыг кермушдулэр. театрлашды-рылмь!ш 6aJpaM шонликлэ-риндэ сэркэрдэ Кутузовун Л*УДЖ ВУР^нберг колбасасы ^höhJJbwh JypymyHyH бир ала 6wiM9jaK? Бирчэ буну езКэ рэмзи мэ насы варды. KepM8j949KCHHH3, криминал- Бедз тэдбнрлэр шэЬэрнн xej- компрадор капиталын алчаг муздлулары!» « Московски je новости» гээетинэ бу чур мэк-туб ]азанларын озлэринэ Гы-зыл MejAaHAa тез-тез раст кэлмэк олар. Мнллилэшмэ деврундэ халгын элиндэн алынанлары тэзэдэн белуш-AYPMaJa кез дикэнлэр дэ вар. 0злэшдирмэ чеклэри па^а-маг иде]асы белэлэрини бир гэдэр сакитлэшдирмишдир. Русларын ваучер адландыр-дыглары 10 мин рубл A8j9-риндэ олан бу чеклэр PycHja вэтэндашларына илкнн капитала малик олмаг имханы ве-рэчэк. Ьэр iuejA8H газанч ке-TypMajH бачараи ищбаалар ннди дэ кимсэсиз гочаларын гылыгына KHDMaja башла]ыб-лар. Ваучер бу гочала ринэдир. Ба]рамгабагы кучэ-лэр тэр-тэмиз JyJyлyб томиз-лэнир. Сез-сеЬбэтин мевзусу бир Ьэфтэ дэ Мариана олду. Да-марларында пэм дэ рус га-ны ахан Вероника дejилэн лэрэ керэ Лелтсин тэрэфин-дэн гэбул олунмадыгы учун наразы галмыщды. Мухбир-лэрэ мэЬэл ^мадыгына ке- В Москва телевизи]асы да рониканы тэ’риф-^иб ке]-лэрэ галдырмады. Виз дэ ма дам Мариананы «Москва» кино-видео мэркэзиндэ чох кезлэднк кэлиб чыхмады Кинотеатрын директору, Ьэм1ерлимнз Расим Дэр-каЬзадэ иеэ Ьеч Ьалыны да поэмады. Ьэмнн ахшам бу Жрдьур7ггЖ гГ. :'%<Jzrp 50 р^лдан м KnÄlYpHaÄ    Гэзэнфэр    ГЭРИВОВ, нэччим Нострадамусун 500    «Халг гэзети»нии мухбири, ил эввэл PycHja Ьаггында де-    (Арды вар) ЧИКАТИЛО УЧУН БУ ЧЭЗА ЭН АТЫР ЧЭЗА ДШЛ Ростов-Донда нэ Вэтэн, нэ дэ AYHja ¿уридик практикасы тарихиндэ аналогу onMajaH надир мэЬкэмэ просеси баша чатмышдыр. AHflpeJ Романович Чикатило садизм, некро-садизм вэ Ьаннибализм актлары илэ муша]иэт олунан сексуал эсасда 52 вэЬши гэтл-дэ кунаЬкар билинмишдир. Ростов вила}эт мэЬкэмэси 4HHaj9T ишлэри узрэ мэЬкэмэ коллек^асы J1. Акубчано-вун сэдрли]и илэ Чикaтилoja эн агыр чэза — елум Ьек-му нэсмишдир. Бу Ьекм га-HyHayJryH иди вэ Ьамы буну кезлэ)ирди. Ьэрчэнд Ьекм е’лан олунмамышдан эввэл куман едилирди ки, бэлкэ Чикатилону аглы башында «wiMajaH адам Ьесаб етдилэр, бэлкэ дэ гадын вэ ушаглары инчитмиш бу ^Ja6aHH тэд-гигат апармаг учун алимлэрэ верилэчэк. МэЬкэмэ коллеки]асынын 350 сэЬифэлик Ьекмунун оху-нушу ики кун вахт апарды. Ики кун эрзиндэ салона топ-лашанлар ajar устэ дэЬшэт-ли чина]эт ишинин салнамэ-сини динлэмишлэр. Ешитдик-лэриндэн Ьалы AdjHiuawidpa — Ьэлак оланларын гоЬумла-рына ¿ардым кестэрэн тибб бригадасы ики кун JopyЛмa-дан ишлэмишдир, Гэфэсэ са-лынмыш MRHajaTKap иеэ езу-ну дали кими кестэрэрэк мэ -насыз сезлэр чыгырырды. Онун дедиклэриндэн ]алныз «линолеуму oryp^ajaH мэн де]илэм», «мэн буну ишкэнчэ вэ наркотиканын тэ’сири ал-тында имзаламышам», «ja-шасын азад YKpajHa» кэлмэ-лэрини баша душмэк олурду вэ Ьаким Л. Акубчанов Чикатилону салондан ч)лхартма-га мэчбур олду. Ьекмдэ Чикатилонун дэли олмадыгы инадла. Ьэм дэ инандырычы шэкилдэ субут едилЯрди. ЧинaJэткapын езу-ну дэлилиJэ вурмасы ез hэJa-тыны хилас етмэкдэн етру эн кичик имкандан истифадэ ет* мэк чэЬди иди. Ростовдакы мэЬкэмэ просеси бутун ду^ада бeJYк мараг ‘Догурмушдур. * Ланин Ьаким Акубчанов дэфэлэрлэ 1^д етмишдир ки, Чикатило пуч, мискин бир мэхлугдур. О Ьеч дэ ДYнJa эЬэм^)этли ча-ни де)илдир. Бу чинaJэт ишинин тээччуб вэ heJpэт догу-ран чэЬэти Залныз гурбанла-рын Ьэдсиз чохлугу вэ ман1а-кын чинaJэткap фэал^]эти-нин хе.)ли узун сурмэсиндэ-дир. МэЬкэмэ бунун мэс’ул^-]этини 12 ил эрзиндэ гатили дэфэлэрлэ элэ кечирмиш. ла-кин сэплэнкарлыг вэ иашы-лыг учбатындан Jeни чина-Jэтлэp терэтмэк учун азад-лыга бурахмыш Ьугуг му-Ьафизэ органларынын бо)-нуна ^мущдур. МэЬкэмэ бунунла элагэдар Ру-с^а баш прокурорунун вэ дахили ишлэр назиринин ун-ванына сэрт вэ тамамилэ эда-лэтли гэрарлар гэбул етмнш-дир. Лакин мэЬкэмэ дэ чидди сэЬвлэрэ }ол вермишдир, чунки ЧикaпIлoJa вэ онун вэки-линэ 7 кун эрзиндэ Руаф Али МэЬкВИэсинэ aпeлjacи-)а учун мурачиат етмэк Ьу-гугу верилмишдир. I. БЕСПАЛОВ, «Коасонолсжа|а правда», 16 опПабр. dlCMSjOH 0ИЧМ93 nñJbI3 БЕЧЭРМЭСИ ГАЧАГМАЛЧЫЛЫГЫН ГАРШЫСЫ АЛЫНЫР АзорбаЬваи сорНоднмлорм Т0КЧ9 бир КУНДО ИКИ МОНТО- гедв сорНоддои гачаг мал ка-чирилмасинми гаршысыны ал-мышлар. Республика Доалат СарНадини МуНафиэа Комм-тасии^ин мвгбувт аа мнформа-CMja шо'бвеммдв Ааарммфор-мум мухбмрмме бмядмрммш-лар км, Бабак рв|©муиум Ба-{укдуз каиди истмгаматмнда Аэар6а|«аидам гоншу алкв|в качмак мста)ан мкм на фар дан (бирм Иран, дикари иса МДБ аатамдашыдыр) гачаг мал ва таламча таяылмышдыр. Ас-тара pa jo иумда иса |арлм са-кмм JBUMP ЭНмадоа сарНад кашмкчиларм тарафиндан jaxa-ланаркам оиун устуида иарко- тик мадда ашкар адилмишдир. Самадларм дуакуи олунма|ан шахсларин ди качмак чаНдлари ара »ар-мир. Окт|абрыи 14-да Бакы алаНидда иааарат-бурахылыш мантагасиида самадларм raj-дасыида олма|аи Фрака аа- А стара мантагасиида Намин сабаба нора баш нафар Иран аатаидашы во сахта самадлар-ла сарЬади качмак истцам даНа бу годар Ааорба|иаи ао-тандашы гоишу aatcaja бура* гасиида иса лмыми самадларм олма|аи 6 маглиЦат ааситаси Азэрба]чанда гыш мула-jим кeчдиjянд9H бутун нев-лэрдэн олан мeJвэ агачлары-ны нисбэтэн динчэлдиклэри (сукудэт деврундэ) муддэтдэ, ¿э'ни па)ыз—гыш а)ларында Оарпаглар текуддукдэн сонра вэ ¿азда ширэ ахыны Ьэ-рэкэт етмэ)э башла)ана гэдэр) будамаг лазымдыр. Бу муддэт Ьэр бир рл)о-иун иглим шэраитиндэн асы-лы олараг окт)абрын 15-дэн но)абрын 15-дэк, февралын 1-и илэ мартын 15-и арасыида давам едир. Шахталы гыш куилэриидэ паванын температуру мэнфи 4—5 дэречэ1э гэдэр душдукдэ агачлары будамаг мэслэЬэт де)Ил. Буда-ма заманы чэтнрэ форма ве-рилмасн ишини агачы багда даими )еринэ экдикдэн сонра, чэтин бе)уду)у бутун деврдэ давам етдирмэк олар. Азэрба)чан шэраитиндэ тумлу (алма. армуд, Ье)ва) вэ чэ)нрдэкли ме)вэ (эрик, шафталы, алча, кавалы, зо-гал, ал балы) агачлары на ики системлэ форма верилмэси гэбул едилмишдир. Бунлардан биринчиси мэртэбэли бешголлу. икинчиси иеэ мэр-тэбэсиз формадыр. Чэтнрэ мэртэбэли форма верднкдэ скелет будагларыны кевдэнии узэриндэ ики-уч мэртэбэ яла )ерлэшдирирлэр. Биринчи мэртэбэдэ бир-бири-нэ jaxHH бет тумурчугдан бешэ гэдэр будаг )етишдири-лир, алтынчы тумурчугдан иеэ мэркэзи будаг эмэлэ кэ-лир. Формавермэ эмэли))аты гуртардыгда мэркэзи будаг да кэсилиб атылыр, ja да Jbh будара тэрэф э)илир. Форма эркэн hi дакы будаг ашагыдакы гон- верилэркэн пэмишэ jyxapM- шу будагдан гыса ол малы дыр. JáH будаглары бир га]да олараг 6ajbtp тэрэфэ бахая тумурчугун ¿ухарысындан, тумурчуга- JaxbiH Ьнссэдэн кэ-енрлэр. Bojee рэн эогу (мдр-кэзи ¿арадан эогу) елэ кэеяр-л'эр ки. бундам сонра да о. чэтирин JaH будагларындаи узун вэ кучлу олсун. Агачьш инкишафетмэ дэ-рэчэсинэ керэ бутун галаИ' будаг л а рын мэркэзи будага табе етдирилмэси — чэти- 10 сяядэ> рнн меНкэм скелетини эмэлэ кэтирнб формалашдырмаг учун эсас шэртдир. Дени са-лынмыш MejBa багынын биринчи илиядэ чэтирин биринчи, икинчи илиндэ икин* чи, учунчу илиндэ иеэ учуи-чу мэртэбэсини эмэлэ кэти-рирлэр. Мэртэбэлэрин арасы эн азы 50—70 сантиметр ол-малыдыр. Агачлара мэртэбэсиз систем узрэ форма вердикдэ скелет будаглары бнр-биринэ Ja-хын олан тумурчугларын чэр-кэсицдэ де)ил, бир-бирнндэн эн азы 15—30 сантиметр Jy-харь» олан тумурчуглардан сечилир. Бу га]да илэ арач-лара форма вермэк иши биринчи мэртэбэнин 7—8 будары ЭМЭЛЭ К9Л9Н9 ГЭДЭр, )Э -ни экиндэн 6*—5 ил coHpaJa кими давам едир. Мэртэбэ-сиз систем узрэ форма верэр-кэн апарылан будама техни-касы вэ га)далары чэтнрэ мэртэбэли форма верилди)и кимидир. Ме]вэ багчылыгы тэчрубэ-синдэ ики чур будама усулу вардыр: се|рэлтмэ вэ чэтирн гысалтма. Се)рэлтмэ усулун-да артыг будаглары, эорлары вэ ja чичэк тумурчуглары олан гыса будаглары дибдэн кэсиб атырлар. Гысалтма усулуяда иеэ бударын, эогун вэ ja чичэк тумурчуглары илэ долу будагын бир Ьис-сэсини кэсиб атырлар. Бостан-тэрэвэз саЬэлэри тер-текунтулэрдэн тэмизлэн-дикдэн сонра кубрэлэнэрэк (узви вэ минерал кубрэлер гарышыгы илэ) шумлаиыр. Ьэр ики саЬэдэ кубрелэмэ вэ шум галдырылмасы (беллаи-мэ) эмэлнЛатлары демэк ол^ф ки, eJmAHD. Ьэр ики (бостан вэ тэрэвэз) битки неялэря-нин торпагдан ал дыры гида елемеитлэриянн мигдарына yjryH олараг торпага nejiw, битки чурунтусу, компост, фосфор вэ к&лиум кубрэлэрн ^БослДэрэвэз саЬэлэри-иия Ьэр Ьектарыиа шум ад-тына 20—30 тон ат, ]ахуд 30—35 тон rapa мал ва ja 35—40 тона гэдэр roJyn пе-Juhh верилнр. шум алтыяа верил эн ih»Jhh чурумуш Ьал-да оларса, даЬа элверяшли-днр. Чунки чурумуш nejHHHH тэркибицдэ олан гида еде-ментлэря биткилэр тарофии* дэн тез вэ раЬат мэнимсэия; лир. UejuH cahaja бэрабэр су- Сдэ ¿а]ылдыгдан сонра са-20 — 30 сантиметр дэрин-ликдэ шумлаиыр. Тэсэрруфат тэчрубэсиндэн мэ’лумдур ки, бостан битки-лэринин памысы чари илин бапарында экилир. Лакин Аб-шерон вэ бир сыра аран ра--1онларында тэрэвэз биткилэ-ринин бэ'зилэри па1ызда сэ-пилиб (экилиб), гыш деврундэ дэ онлардан мэЬсул алыныр. Белэ    тэрэвэз биткилэринэ аг    турпу. кешниши, вэзэрини, соганы, ¿еркекуну вэ с. кестэрмэк олар. Бу биткилэр Ьава шэраитиндэн асылы олараг ок-Tja6pbiH эввэллэриндэн баш-ланараг сэпилир. * Тэрэвэз биткилэриндэн бол вэ кejфиJJэтлн мэЬсул алмаг учун онлары суварма cyjyna гарыщдырмагла фосфор вэ калиум минерал кубрэлари-нин гарышыгы B93HjJaTHHA3 вермэк мэслэЬэтдир. Ьэр Ьек-тар тэрэвэз саЬэсинэ 2,5—3 сентиер суперфосфат, 1 —1.5 сентнер калиум-хлорид ве-рилмэлидир. Тэрэвэз биткилэринэ азот кубрэсинин верилмэси мэслэпэт дeJил. Чунки азот бирбаша мэЬсула кеча билир. Одур ки. азот куб-рэсини jam nejHH ширэси илэ эвэз етмэк олар. Бу Ье-сабла сэбзэ тэрэвэзин (кв)эр-тиниИ) Ьэр квадраийетр саЬэсинэ 250 —300 г рам суперфосфат вэ 100—150 грам калиум-хлорид кубрэси душур. Па)ызда тэрэвэз биткилэри-нин суварылмасы эсасэн ha-ванын гураг вэ Jaxyfl JtPMyp-лу кечмэсиядэя чох асылы-дыр. Ьавалар гураг кечдикдэ тэрэвэз биткялэрн 7—Ю кун дэн бир суварылмалыдыр. Багбаилар окТ)абрда бадок биткилэринин да экиляб-оечэ-рилмэенни уиутмасыилар. Ме|вэ биткилэри гада мэЬсу* лу вериб рузу ¿арадырса, бэ-зэк биткилэри да кезэллик ja-' козлэри охша]ьф, кум-к эти ряб иш габиля* артырыр. Экар ( кун сагыгса. биткилэр ало-мина миниэтдар оямальЦыг. Лакин мнннэтдарлыг чох аэ-дыр. Мевчуд биткилэри пу ру[уб сахламалы. ]еинлэрини иеэ экнб бечармэли]ик. Нэсир ИЛГАРЛЫ, ме % Р ;