Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 1

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, October 17, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - October 17, 1992, Baku, Azerbaijan 4i A\l m 17 OKTJAM 1992-чм ИЛ. ШвИМ, W IM |118»| Эскы 1919-му илд* го}упмушдур. КУНДЭЛИК ИЧТИМАИ-СШАСИ ГЭЗЕТ гиимтишм Нар вахтыныз xejnp! СеНорммиз си)асетяа ачы-лыр, ахшамымых си|асатяа бмтир. Ишяамеймиз, бояяуг {аратмаг чаНдимиэ да бала олса|ды йраяарымы» та* еа-галарды. Юла салдыгымы» Нафтада Азербайанла Руси|а а рас ыи да    достлуг, амамдаш- лыг аа гаршылыглы теплую-сиэлми Ьаггымда мугавмяамми имзалаимасыиы Гафта» кечи-дмида дли сабаНымыэа саяыи-мыш а тмбарлы карт Несаб атмам олар. А»ерб«)чдаым мусгатиллм|Иг иаНамк бмр деа-лат тарафмидаи да расмам «Али тарафяар-л Тахминан IM мл аааал Азарбаймы ба-яуб мустемяоюй чавираи «Кулустаи мугавмяаси» да бу » башламырды. фага? • вахт тала)и Налл адм-лаи АэарбЦчаи «али тарафа-ларми а|аглары алтына сеяыи-мышды. Тармх а» имтигамы-иы кач-таэ аяыр. У хук мллар «ачомдеи соира Аз»рба|чда «али тараф» кимЙ габул адмл-дм. Гона тармх ики |ара бе-луммушг авяадлары дун)амын мухталиф гиталармма вапа-лаимиш Аэарба|чамы дуи{а сЦасатиида али тараф» ча-амрдм. .Руси|а Наэырда А»арба|ча-иыи сых талларяа баглы олду-гу аи ба|ук алкадир. Тараф-ларии алагаларм гаршылыглы талабатдаи )араныб аа бу кун да каракли|мим субут адмр. Руси)« ФадараоЦасыида )арым мил)оиадак а»арба|чаняы |а-ша|ыр. Бу гадар русдиллм aha-ли да А»арба|чаиы батан са-|ыр. Демократии РусиЦиыи демократии А*»рба|чаны та-иымасЫ) дун|а си)асатиида ирали)а дотру аддымдыр. СаНбат кадан мугавила кечмиш ССРИ араэисиида Нарби тоггушмаяарыи чмлов ланмасында, Гарабат мунаги-шасииии Наллммда та сирли роя о)иа)а бмлар. СярНядлярии «шаффаф» сахланмасы иса Аарона ила Аси)аиы гоауш дураи ики даалатмн бир-бири на е'тимады» имамы на Нар мети кмми да)арлаидирилма-|а ла{мгдмр. чэбь» хаттинда БАКЫ, 15 окт|абр (Ааарнм-формуи мухбирм). Азерба)чан Распубликасы Мудафиа На-эирли)инин аналитик инфор-меси ja маркаэинда Аэарин-формуи мухбириие демиш-лар км, армани акспадиси|а корпусунун Атдамы аташа тут-масы Натта Аэарбв|чан Мудафиа Наэирли|иидан а» Ру-cHja Нарби мушаНидачиларин-даи ибарат хусуси    групун бура|а калди|и кун да дааам атмишдир. Мудафиа Назирл^инин ма‘-луматына кар», окт]абрын 15-на качан кеч» Занкилан, Газах, Кадаба; ра)онларынын •а Нахчыван Мухтар Респуб-ликасынын сарНад)аны канд-лари Ерманистан тарафин-дан аташа тутулмушдур. Аэ»рба)чан СилаНлы Гувва-лари качмиш Ат дара вэ Ла-чын ра^онларында д»)ушлари давам атдирирлар. а * * БАКЫ, 16 окт]абр (АНэр-ннфориув мухбнри). Брмэни тэрэфи Ьэрби потенсиалыны артырыр. Бу, республика Мудафиэ Назирлий аналитик информасий мэркэзинин хэ-бэрлэриндэн, дикар мэнбэ-лэрдэн, о чумлэдэн харнчи мэнбэлэрдэн мэ’лум олмуш-дур. Ьэмин хабарларэ кара, Ерманистан Республикасынын рэЬбэрлий Франсадан мува-фиг мугавиладэ нэзэрдэ ту-тулмуш «Миража типли 16 бомбардманчы тэ^арэдэн 6-сыны алмышдыр. АьШ-дакы ермэни диаспорунун квмэ]и ила Ерманистан Ьэмчннин «Фантома типли 8 агыр бомбардманчы тэЦарэ алмышдыр. Ьэмин тэ^арэлэр Аме-риканын Филиппиндаки «Суб-бик-бей Ьэрби базасындан чыхарылдыгдан сонра бура)а кэтирилэчэкдир. Ьэрби идарэнин мэ’луматы-на кара, Ьазырда Ерманистан Ленинаканда ]ерлэшдирил-миш СУ-27 типли 4 Ьэрби БАКЫ, 16 оюгйбр (Азэр-Информун мухбнри). Бу кун сэЬэр Ерманистан СилаЬлы Гуввэлари довлэт сэрЬэдини позараг Лачын ра!онунун Ку-лэбирд кэндинэ Ьучума кеч-мишлэр. Азэринформун мух-биринин Азэрбайан Мудафиа Назирл^инин • аналитик - ин-формасий марказиндан алды-гы мэ’луматда дейлир ни, ермэни тэрэфинин бу Ьэрэ- Tajjapaja, Ьабелэ Курчустан-дан катирилмиш «Стрела» типли 21 зенит гургусуна ма-ликдир. Ьэмин идарэнин мэ -луматына керэ, JaxwH за манда ермэни тэрэфи «Мираж» вэ Ф-16 «Фантом» типли тэ)-)арэлэр алмаг ниМэтиндэдир. Республика Мудафиэ На-зирли)инин аналитик инфор-MacHja мэркэзиндэ Азэринформун мухбиринэ верилэн мэ’лумата керэ, ермэни бир-лэшмэлэри етэн кечэ Зэнки-лан, Газах, Кэдэбэ] ра)онла-рынын вэ Нахчыван Мухтар Республикасынын сэрЬэд^а-ны кэндлэрини атэшэ тутмаг-да давам етмишлэр. Мудафиэ Назирл^инин мэ луматында де)илир ки, ejHH заманда рес-публиканын СилаЬлы Гуввэ-лэри Лачын, Агдам, Агдэрэ ра)онларында ермэни експеди-CHja корпусу тэрэфиндэн гэсО олунмуш эразилэрин азад едилмэси учун эмэли))атлары давам етдирирлар. кати A3ap6aj4aH вэ Ермэнис-тан СилаЬлы Гуввэлэри сэ-лаЬи))этли нума)эндэлэринин бу кун кунорта Ермэниста-нын МеЬри ра)онунун Нувэди кэндиндэ кечирилмэси нэзэрдэ тутулан керушунун мумкунлyjyHy шубЬэ ^лтына алыр. Нулэбирд кэндиндэ гызгын де)ушлар давам едир. АМРБАЛАН РЕШБАИКАСЫ ИЛ9 PKAJA ФЕДЕРАСШАСЫ АРАСЫНДА ДОСТЯУГ, ОМЭКДАШЛЫГ U ГАРШЫЛЫГЛЫ ТвБЛУКМИЗЛИК НАГГЫНДА иггАвиа Бундам сонра раэылыта калан Али тарафлар адланды-рылачаг Аэарба|чан Распуб-ликасы •» Русн)а Фадараси^а-сы, «аа халглары арасында тарм-хан ташаккул тапмыш елаге-лара, достлуг мунасибатла-рмна аа маЬрибан унснЬат ан'амалармна архаланараг, араларындакы, достлуг, маИ-рибан гоншулуг аа гаршылыглы суратда фа|далы амак-дашлыг мунасибатлармнин да-На да инкишаф атдирилмаси-нин Нар нкн доалатин халг-ларынын На)ати мемафе)ин» урун калди]ини, сулН аа таН-лукасмзлик мшнн» хмдмат от-д»цинм кумаи адэрак, аз аразилариида дамокра-тик Нугугн давлатлар гурмаг азми кастарарак, Бирлошмиш Миллатлар Таш-килаты Нмзамнамасинин, Нал-синки 1акун актынын, Ааро-пада ТаНлукасмзли)» аа Эмек-дашлыга дайр Мушавиранин баш га санедлеримии магсад-ларина аа принсипларина са-дмг олдугяарыны тасдиг ада- ^ннсан НугуГлары саЬасимда Ьамы тарафиндан г абул адмл-ммш ба)налхалг стандартла-ра амал олуимасына азлари-нмн садагатимм гасднг одарак, ^ ашагыдакылар барада ра-зылыга кал ммш лар* мАдде 1 Разылыга Калан Али Тарафлар аа мунасибатларини дост давлатлар кмми инкишаф ет-диречаклар. Омлар бир-бири-ими даалат суваранли|мна аа мустегмллм)иие Ьармат, Нугуг барабарли)м аа бир-биринин дахилм мшларина гарышмамаг, арази бутаелуж, сарНадяармм певулмаэлыгы, вор ишлатмак - аа Й вор мшладил»ча}и ила, о чумладан игтмсади аа дм кар усулларла таэ|иг кастарила-ча)и ила Ьедаламамек, му-баЬмсаларии дннч ааснтеперле ара дан галдырылмасы, им-еда Нугу г лары на а» асас азад-лыглара Нармат, аНдалмкларнм вмчдамла )армма {атмрнлмаси прммемлларини, Набал» ба|-1 иелхалг Нугугун Намы тара-финдаи габуя адмлммш башга иермаларымы данмадан р»Н-бар тутачагларыны а» апда-лариив иатуруряар. , . МАДДе 2 Разылыга Калан Али Тарафлар истер глобал, истер- са да ракионал ммпасда сул-Нун маНкамлаидирилмаси, са-битли)ин аа т»Нлукасизли|ин _ артырылмасы магсади    ила гаршылыглы фаали))ат    кас^ тарачаклар. Онлар тарксилаН просесинин дааам атмасин», 6»jH»nxanr коллектив таНлука-сизлик систем ларинин japa-дылмасына аа маНкамланди-рилмасина, Набала БМТ-ним сулНпараарлик ролуну    куч- ландирма)» аа ракионал ^ ма-хаиизмларии самаралилийни jyKceATMeja камак адаи струк-турларын аа та'сисатларын ташаккулуиэ шараит фарада-чаглар. Онлар Тарафларин манафа]ина тохунан ракионал мунагишаларин в» дикар аа-эи^етлерин танзим одилмаси-на камак атмак учун ce'j кас-тарачаклар. Разылыга Калан Али Тарафлар бу мегседлерл» гаршылыглы мараг догуран проблем-лар арасында мунтазам мае-лаНатлашмалар качирачаклар. мддда з Разылыга Калан Али Тереф-л ар дан    биринии фмкринча, 'сулН учуй аэ ja онларын таН-лукаснзли|ина чиддм халал кетиреи шараит )арандыгы тагдирд», Тарафларин Нар би-рн дикар Терефдан та’хирэ салынмадан маслаНатлашма-лар качирилмаемнм хаНиш ада билар. Разылыга Калан Али Тарафлар Намин шараитим арадаи    галдырылмасы учун бир-бирмна мувафмг инфор-MBCMja аарачак аа мунасиб тад-бмрлари    разылаш дырмагa ce’j кастарачаклар. МАДДЭ 4 Разылыга Калам Али Тараф-лар дам    Нар бири аз аразм- еммда дикар Разылыга Ка--лай Алм Тарафин Даалат су-■аранли|мна, муст»гиллн)ина а» арази бутевлу/ум» гаршы {аиалдмлан ташки лат лар в» груплар )арадылмасыны аа онларын фаали)|атнни, Кабале а|ры-а|ры шахсларим фаали)-|атинм гадаган адир аа бунла-рын гаршысыны гети||етлз алыр. Разылыга Калан Али Тарафлар ajpw-ajpai сазишлар аса-сында даалат caphaдинин му-Нафизасм. саНасинд» амакдаш-лыг в дача к лар. МАДДв 5 Разылыга Калан Алм Тараф-ларии Нар бири дикар Разы- МИК MUEKTMMN Ш WWMJW Дунан Азэрбд)чая Респуб-ликасы баш МР* ¡р ринчи муавлвк ВаЬид ЭЬма-дов шаЬарин нрн weaje му-эссисэлариндэ — бору прокаты эалодунда ** «Аавря-кям1а> Дввлэт Ширкаткнин «Оштеэкаучук» ИстеЬсалат Бярди]инда олмущдур. Сухга]ыт бору прокаты за водунун мартен вэ бору прокаты сехларкнда баш нази-рнн биринчи муавняи борула-рыы истеЬсалынын техноло-жи просеси ила тавыш ол-муш, истеЬсалын хаммал ва материалларла тэчЬизи проблеял эри ила марагланмыш дыр. Завод белмэлари pah бэрларинин иштнракы ила ке-ииш мушавирода термин сник-лама сехи тикинтисиним ке-диши музакира едилмишдир. Tejfl олункушдур ки, респуб-ликанын сэиаУесииа • кениш миг]асда капитал гоJ мага Ьа-зыр слан «Амоко», «Бритиш петролеум», «Пенэо1л> ними апарычы нефтчыхарма фирма л ары ила Азэрбайанын амакдашлыгы Ьазырланан аваданлыгын, хусусая бору-ларын 1уксэк кеДОиМатлй ол-масына тэ’минат верир. «Синтезкаучук» ИстеЬсалат Бирли]инда В. ЭЬмадов газа натичэсинда хе)ли зарар чэкмиш ЕП-ЭОО гургусунда бэрпа ишлэринин кедишини нэзэрдан кечирмишдир. Азарняформ. лыга Калан Али Тарафа гар-шы )»нэлдилэн Нар Нансы Наракэтларда вэ ja .тадбирлар-да иштирак атмакдан чэкин-нэчэ)'ини ва аз аразисичдан дикар Разылыга Калан Али Тарафа гаршы тачааузкарлыг •a ja башга эоракылыг На-ракатлэри учун истифада олун-масына jon верма{ач»|ини ah-дасина катурур. МАДДЭ 6 Разылыга Калан Али Тарафларин Нар бири дикэр Тара-фии аэ суаеренли}иии, »рази бутеэлу{уну, сарНадларинии тохунулмаэлыгыны аа мудафиа габили^^атини горумага ¡внал-дилан тадбирлар комплекси-ни мустагил тэ’)ин атмак ва HajaTB качирмак Нугугуну тасдиг адир ва бу Нугуга' Нармат адир. МАДДЭ 7 Разылыга Калан Али Тарафлар милли т»Нлукесизли}ин те'мин едилмаси в» мудафиа гуручулугу масалаларини мустагил Налл едарак Нэмии маг-седла амакдашлыг в» амали гаршылыглы фаали|1»т HajaTa качирачаклар. Бу саНада гаршылыглы ф»али]|»тин форма-лары аа га|дасы а]ры«а сазиш-ла танзим адилачакдир. МАДДЭ 8 Разылыга Калан Али Тарафларин Нар бири дикар Тарэ-фии оиун араэисиида |аша-jbh ватандашларыиа -эмлак •а шахеи га]ри-амлак Нугуг-лары, истираНат Нугугу, саг-ламлыгы муНафиэ», сосиал-та'минат, манзил алмаг, таН-сил, мадаинцат наилн§]атлв-риндэн истифада етмэк, интимен ташкилатларда ишги-рак атмак Нугуглары, Набал» аз ватандашларына верди]и асасларла а» Начмда шахеи Нугуглар ва азадлыглар верир. Разылыга Калан Али Тарэфл-*-рии Нар биринии аразисинда дикар Тарафин аатандашла-ры, »мак мунасибатларинд» оиун ее ватэндашлары учун иазарда * тутулан Нугуглардан истифада едир ва Намин аН-даликларм дашы|ырлар. Намин "Тарафин ватандашлыуы-на менсуби]|»тле баглы олан •аэифалара та'|мн адилмак аа ja фаели){атла машгул ол* маг нстисна ташкил адир. (Арды 1-чу саНнфада) «ПАМБЫГЫ СОН ГОЗАСЫНДДЭК JUfAf!» ДУРГУНЛУГ ИЛЛЭРИНИН ШУАРЫ ДА ОЛСА НЭ1И ЛИСДИР1 Сон иллар Коранбо)да пам-быга мунасибэт ¡ахшы олма-]ыб. Ела бумун нетичаемдир ки, бир аахтлар 30 — 40 мин тон памбыг таЬаил варан ра-¡онда Нач оиун учд» бир га-дэри да ¡ыгылмырды. Зетиш-дирнлан маНсул чох эаМан чалдэ галырды. Амма бу мав сумдэ... Нансы тасарруфата joлy-муз душдуса aнлYjYHY долдур-мага чалышан ¡узларла пам-быгчы    ила растлашдыг. Ра}он аграр комбинатынын баш директору Акиф ИбраНимо» да-ди ки,    кун эрзинда саНаларэ 7 — 8 мин нэфэр адам чыхыр. Гоншу Нафталандан да кем»)» калирлэр. — Памбыгы сон гозасынадак |ыгаг!    Задыныздадырса бу Шуар    дургунлуг илларинда дэбдэ иди, — де^в райи ичра Накими{}атинин башчысы Ма-шаллаЬ Абдулла]ев кулумса-дн. — Дургунлугун шуарыдыр, амма нajи писдир? Эзаб-»зи{-|атлэ jвтишдиpилaн мвНсулу чалдэ    го|маг нанкорлугдур. Игтисвди|}атымызын всасыиы памбыгчылыг ташкил едир. Бу эвэземз не'мата {анлыш мунасибэти кекундан да)иш-дирмэли^ик. Ивисы ¡олла? Бу суалын да чавабы    верилди; Памбыгы бе- чарана да, )ыгана да даггот ■a rajrbi ила. «Хзнгорванд» кол« хозуиуи гочаман памбыгчысы Маизар дзизова дало)лонди ки, азтапылан куидалик то-лабат мал л ары ила пис то'* мин олунурлар. Баш директор саз варди ки, дузалачак, ра* joH ичра Накими||отинии кос-таришина коре pajona кот рилан арзаг ва саиа|о мая-* лары аавалча памбыгчылара, сонра магазалара чатдырылыр. Памбыг чылар    |мгдыглары маНсулуи мугабнлннда Нар он кундан бир ала тарладача пулларыны алырлар. Кун ар-зинда 80— 100 килограм маНсул топла}аи оиларла «ам быгчы ила саНбат отдик. На мысы разылыг атдм. Додалор ки, бир aj эрзинда а дамба шыма орта Насабла 3 тон лам быг }ыга бнлеалор 15 мни ма наг газанчлары о начат. Уму MHjjaTaa, «Хангараанд» колхо зуида бу ил бол меНсул jo тишдирилиб. Инес олунур ки памбыгчылар иазарда туту лай 570 тон маНсулу аажтын да j»iTM6 таНвия аарочаклар Калалик 400 тона )ахыи м»Н сул Назырдыр. Kajyw Муста фа{еа адыиа, «ГыэылНачылы», «Jbhh jo л» колхозларыида да |ыгымыи сур'ати куидан-куиа артыр. — 1агыш амда аорсо, чал-да бмр гоаа бело галма|ачаг, — дай ра|оида млк голове рапорту варан Ни|аз Ночы|ов билдирди. Ьаааларыи cojyr качмаси бу pajoHM Via ЙАгадаа ом аш 20 кун иачикдирмб. Амма •ахтыида левыми тадбирлар керулду}уидеи Б мни тома |а-хыи маЬсул }ыгылыб. Оиун 5 тоидаи чоху завода таЬаид ■арилиб. МаНсулуи дамок м, Намысы алло |ыгы-Индайдак машыиларыигяТтгтп &ÌWW* «Амрб*лыг. Димт Консарниими Тури# и Ирм фирмиири им Вммаым гариыяыглн ФИ-' ра аараи ииираатмрм распубяикамыада муаеир тачана им иФи «яуимуш ваяыг имкара саиа|а сииии (арарылмасым м оиуи ииииаф атририяма сим маым «ми аая|ута аасаиш »M* атмасиим ai ми lina пачаг пып Намин фирмалардан бири биза таза дон дуру л му ш иар» балыгы ати ва rapa куру коидарочакдир. Дикар бир фирма мло харчоик баслаиилмаси, тутулмесы, онлар дан консареваш дирмлмиш ма'мулат истоЬсал едилмаси ила машгул олан бир-мо муоссисаиии )арадылмасы борода ишлар иизама салыи-магдадат Турклар иса биза эерури авадаилыг аа иоу-Нау “"TSST ираилыларла бирка {арадылмыш «Азаршил» муассисаси фоали|)ата башла)ачагдыр. иммррс тиМтумлу Гафт билмсиирми А*«* бчичымры мрушуиуи иштмрмчымры бу б*яи*-ими бутуи хмгмры арасында сулН аа барышыг |а-радынмасы (олларыны ахтарырлар. Коруш бу кун Грозны ¡ахынлыгындакы кичик Чмшки го-саба си и да баштн^т-ч^дг^р Коруш да Шимали Гвфгаздакы республик ала рын, Ставропол ао Краснодар дм}арларыныи, Азорба]чдаыи, Курчустаныи, Ерманистанын аа бир сыра дм-мар даалат парии мусалмаиларымын, прааослааларыныи, ка-толиклорииин, буддачыларыиыи ва дакар днмлера атигад адаиларииин салаНийатли иумайнда НаГатлари тамсил олуи-мушдур. I Чоченмстаиым прозидаити ЧоНар Дуда)оаии ташаб-бусу ила 6ypaja топлашмыш дини йчмаларыи башчылары аа иумаймдалари аз ишлариии ики куи дааам отдирачаклар. РИТА — C0TA мухбмриним Н|уОвркдан мрди|и мбф| мр*. Бирмшмиш Милмтмр Тлшиилатыи» да ТНмуМсиэлик Шурасыныи «анади кмми Ерма-иистаиым БМТ |аиыидакы даими иума|аидали|ииии маитубу |а|ылмышдыр. Ммтубм Камин республиками« р«Кб*рлИ|И вМТ-«иц Баш катибимдда «аташин да|аидырылмасыиа иаид олмагда тарафлар» камак кастармак учуй» мумкун гадар таз бкр вахт да Даглыг Гарабага БМТ мушаНидачилари групуну кон- *^Ма1оубдаШдайлир кк. Ерманистан Накумати Набала Даглыг Гарабат да БМТ-нии ролуну .иазардан качирмак учуй ТаН* лукасизлик Шурасыныи та'чили ичласыиыи чагырылмасыны хаНиш адир, «чуики, Ерманиааи Нокумати аминдир ки, Бир-лашмиш Миллатлар Ташкилатыиыи бирбаша иштиракыныи вахты чатмышдыр». Ермммстмыи харнчи ишмр ммири Раффи Оаан*с|аи иста'фа мрмишдир. О, буму думи «*Ыр Мрмаида а'лам атмиш аа бипдирмишдир ки, республика праэидаити Лае он Тар-Гйтрофмын хаки» щи им бу аддммы атмышдыр. P. Otanaejan ишлариии баша чатдырмадаи KBTAnjHHM raja атмиш аа дамишдир ки, оиун агйдасинч», Ерманистан учун дузкум олан принсипларина аа тут дугу joaa садит г алыр. АБШ аатандашы олан Ерманистан харичи ишлар иазири-нии иста'фасы ajpы•ajpы enjaen даираларин харнчи ишлар назирда^ииии*'фаали}1атииии.празидант ао онуи «параты, рас-публикаиыи башга раНбар стуруктурлары ила кифа]ат гадар аиаталандирилмамасинм тантид «тмалари фоиуида баш аар-мишдир. Назирин бу {ахынларда Истанбула сафари замаиы Ерманистан Турки)« ила мунасибатлари иормал Нала салмага Назырдыр, лакии 1915-чи ил армани даносидмми уму да билмааг а» унутмамалыдырг Анкара бу коиосиди писламамишдир Дамаск, наразылыта сабаб олмушдур. бункарлариидои чоми V той памбыг бошалдыл«|б Коруиур, бундам артыг |ыгмаг мумкуи олма)ачат. Чуикй сусузлуг колларыи иииишафыиа пис та'сир костариб. Р«Йида бу ил I мни 200 Нектар саНодда 15 мни той памбыг й»маг плаилашдыры-лыб. Мутохессмслер Носабла-)ыблар ко, ч*4ид солмлои со-Налар 7 мим Нектар дачат олар. Башга соЗло, 15 мин том )ыг-мат четим олачаг. Амма буиум о гадар да ф»рги )охдур. Баш-лычасы о дур ки, иша муиееи-бог да)ишиб. Камлот ГАСЫМОВ» «Хаят гозотивлии мухбори. ТоЬсмлйио коре филолог во 1»угугчу олан полис полковники Ариф Багыроо россам кими биринчи дофо до|илдир ки» чыхыш адир. Оиуи догма Азор-ба|чана Носр олунмуш лов Но лори Бакыда во Мос-клада урурла нума|иш отдирилмиш» Исраил ао Тур-ки|о коллокси|ачылары торофиндои алынмышдыр. Тосвирм сонет    паросгиш кврлвры Нусу Начы|ов ку-„ часиидаки салоида ачылмыш саркида рассамлытыи 53 |ашлы полис ишчкеи учуй ади бир а)лаича да|ил, оиуи учуй Не|«ги аЬомиЦота малик иш олдугуиа бкр даНа амии олмушлар. Норвои Нобол Комитоси 1902-00 ил учуй Нобол СулН мукофатыным Гаатомалада иисаи Нугугларыиын мудафиоси учуй оз фэали)|оти ила машНур о лай Ригоборта MaHuyja аорилди|иии а’лан атмишдир. Комитоиии гарарыида квст»рилди)м кими, Ригобарта Манну бу мукафата «сосиал адалатии •# атник-мадаии барышы-гым то'мии едилмаси саНосиида jepnn «Налинии Нугугларыма Нормат адилмасииа асвслвиви фаали))ати» учуй na\mr ко-ру л мушдур. (Ачрияфоркул да ВИТА - СОТАним мо оуматоары eco- АЛИ СОВЕТДЭ ГЭБУЛ Окт1абрын 15*дэ республика Али Советинин сэдри Иса Гэмбэров АзэрбаЗчанда го-наг олан Аси1а вэ Африка Халглары Ьэмрэ’]лик Тэшки-латынын президенти Мурад Галиби гэбул етмишдир. СеЬ-бэтин эввэлиндэ парламен-тин башчысы Мисирдэ баш вермиш зэлзэлэ нэтнчэсиндэ )узлэрлэ адамын Ьэлак олма-сы илэ элагэдар Мурад Талиба башеаглыгы вермишдир. Гонаг бакЛылыг етди)и Ьэмрэ^лик тэшкилатынын фа-али))эти барэдэ мэ’лумат вер* миш, Гарабагда вэзиЛэтлэ баглы нараЬатлыгыны бнл-дирмиш, Ьабелэ Азэрбайан-да муасир ичтимаи-си]аси шэ* раит вэ игтисади просеслэр-лэ марагланмышдыр. Али Советин сэдри Ьер-мэтли гонага девлэтимизии дахили вэ харичи си!асэтинин эсас истигамэтлэриндэн да* нышмыш, мустагил респуб-ликамызын гаршысында ду* ран вэзифэлэрдэн саз ачмыш-дыр. МусаЬиблэр Гарабаг прОблеминин Ьэлли 1оллары барэдэ фикир мубадилэси етмишлэр. Иса Гэмбэров бил-дирмишдир ки, Гарабаг проб-леминнн дун1а ичтимаи1)эти тэрэфиндэн дузкун баша ду-шулмэсиндэ бе1нэлхалг тэп5-килатлардан, о чумлэдэн Аси- вэ Афоика Халглары Ьэм-рэ*)лик Тэшкилатьшдан чох ше) асылыдыр. Керушдэ Азэрба]чан Респуб ли касы Милли Мэчлиси-нин харичи ишлэр даими ко-мисси)асынын сэдри зускф Сэмэдоглу. Аси1а вэ Африка ОлкэлэрК Ьэмрэ’]лик Тэшки-латы Республика Комитэси-нин сэдри, 1азычы Анар иш* тирак етмишлэр. Азэрянфорк. Ермэнилардэн да муЬарибэиин гуртармасыны иста^анлэр вар Зугулбадакы, «Кммямк» «мрмхинд» h «каики Ввтвндаш Ассамбм|асыиыи ?«ш««6т«Т    ,5и> зоракылыгын .п«|Ы«н*)*<к» мшпусуид« с«ммир и«-чнрилмишдмр. Семинард« Турм#Д«и. Аям»«#-дай, Руси|адаи, Курчустамдм ««~ Ерм«ннетИ1ДИ1 дв'азт олунмуш иума|Ы1Д«мр кштмрхк «Дирди/шр. Семинар да иисаи Нугупшрыиыи горунмвеы, муи«-гишанмн «уяН Jony ил• Ь«яки (ояяарыидаи ты яды Азарба)ч«м Сосиал-Домокраг Кагчлар    Ташкилатымыи чу- м«)аидаси Р. Багырбо)лииии фикриичв, ики даалотии коич-лар ташкмлатлары арасында алагалар ¿арадыпмвлыдыр. Иидикм B»3Mjj»TAa    каичлор бир-бириии даНа ¡ахшы баша душа бил ар лар. «Мемориал» ташкилатымыи нумейидаси Ч. Батыров т«|д атди ки, да-)алылвр халты бу боладаи хи-лас атмак кими тармхи вези-фами japoM» )«тирмирлор. Иа-данса бо)малхалг    мчтимда ташкилвтлар да бу проблеме бир о гадар чиддм муиесибег беслемирлер. МуНорибо ии-саиларыи )ашамат    Нугугуну алимдда алыб. Амма дуи|а ичтммаи^ати иисаи Нугугядаы-ныи мудафиоси учуй бу беш илда хусуси чопд костормо-)иб. Бе)нелх«лг мчтимда ташкилвтлар асирлар в» гачтыи-ларлв баглы проблемки Неллино да комок етмейблер. Республике Гады л пар Ко* митасииии узау Елмира Cynaj-мвиовв да дм «и, азорбайаи-лы тадымлар ормаим тадыи-лврла дафаларла корушуб-лар. Амма бу корушлорим моги-чаем олма)ыб, чуики ерм»пиперин дили ила урой луз калмир. Мосалаи, Азарбайаи-дда кочмуш бмр «рмомм га-дым биза ¿ахымлашыб отои куидорм хатырла|ыр, бу муНа-рибоии башлайияары яа’нагла) мр, амма даиышытлар баш-лаиеида тамам башга созлор да jap,    Азорбайаи тара финн кумаНламдырыр. Брманияор Нотитоти дама«дан горхурлар. Самимарда чыхыш . адаи талыш Ui. За)малоа, курд К. Чобра)ылоа, уда Р. Мобили Аз халшарыи пробламявриидаи «дмышдыддв Бы иыхышаао бо'зи    мзгамлорда мубаНиса- лара да сабоб ‘ АЛИК МУР >б олурду-АДОб* «»у МуЬармбоиии од-алоеумуи ичиидам налои Алик Мурода-•уи чыхышы мубоНисолорм дайидырды ва бо'зи мат лоб-лари . a j дыня аш двум ага кома« отди: «Маи си)асот ад«* метла машгулам. Бу торпегда ЙшаЦй hop бир хдатыи иума- 1ЭНЛАСМ халглара оз даляориии, миЬотлориии, адаш|й< инкишаф атдирмак учуй шеренг ]ар«тмаг лазымдыр. Бу саНада пробламлор вар. Амма Нар Нансы бир учуичу ryaaoja бо'зи иичикликлардан истифада атмо|а имкам вар-мак олмаз. Маиим дестзмд» талыш да, курд да, лазки да аурушур. Маи омларыи Намы-сымы озума гардаш билирам ао омларыи )олуида чамымдан да кенаром. Алик Мурадов доди:    «Бу муЬарибоиин сому коруммур, чуики о, учуичу тораф учуй сорфолидир. Амма гам токул-меси ни    да|дадырмат лазым дыр. Мои буму бмр Нарбчи кмми дайрем. влбетта, врма-им еиследиси)а корпусу Га-рабат дай чыхмалыдыр». Алик Мурадов билдирди ки, есирлер даелет савиЦасинда да^ишдарилмалм, бо)иалхалт мчтимда ташкилвтлар, о «умно дан, Наясиики Ватаидвш Ассамблойсы бу иша, Номчи-мии осмрлорми сахлаиылма-сыиа иаззрот атмалмдирлар. Ермаиистдада азарба)«анлы •счрлоро мни чур ишкоича аорилмр. . АбПбБАИАН - KYWVCTAH •яАГПЛпаи зпифдмр Ноосимки Вотомдаш Ассвм-блойсыиыи Курчустда узро •лагаломдиричиси Александр русолрш Пурчустенда, »араи-мыш аози|йтдан дачышды. О дали:    «Качмиш    ССРИ дун- ja cwwh базарыида оз «««-чыларам«ы мтмрдайидаи Ру-сий топлвимыш склвНы хырд отмой учуй й* топмага чалы-шыр. 0и jaxuiM йл исо коч* миш муттафигяарии «рази* лари ид» муиагиша зоивлвры )арвтмаг дыр. Виз Намымыз бу си)вси о|уиуи гурбаилвры-)ыт. Бал» вези))етда Курчус-таила Asap6Bj4BM арвсында муивгиш» )врвимвсынв й^ •армамали|ии». А. Руседски Курчустанле Азарб«]чвн арасында Нач бмр дипломатии ва имформасий алагасииии елмвдытыидаи иВ-рвНатлытымы билдирди; «Ни-ja биэ бир-биримиздан «Вести» васитасила хабар тутурут? « вести »ja иса боя бвгламат олмур. Алтвривткв, информа-си)а вистами japafMar лазымдыр. 1ахшы олар км, Баиыда ва Тбилисида зи)даыл«рым ка-рушларм кечирилсии. Ики доалат арасында Ьалаяик со-фирлик соаийасимда олмаса да, иума)аидаяик сааи)йсин-да дипломатии алагалар ja* ротмат лазымдыр». РУОИАДА ТАФТАЗУН Д9РДМНИ БАША ДYttHMt Марина Смлаемска|а — Ьая-синки Ватаидаш Ассамблой-сымым < Русий узра еяегелем-. диричмеи; — Мам Русий ватоидашы кими PyenjeHMH а'тираф едирем. 1Би» ларымызы jyмате )ыг. Теессуф ки, бу л чикирик Русийиын дахили пробламлари чох дур. Балка-да бума кора Русийда Гаф-дардаии баша душой (Арды 2-чя сэЬяфадэ). ;
RealCheck