Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - October 17, 1991, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕ1’И » OKTMW iw»-'«' и«- М 204 )ени М9шри Т9ГДИМ едирик «Дирчалиш» мустагил журналдыр Илж яеярос]! Jaxkui вахтдарда чапдан чыхачаг журнал бела адлаяыр: «Днрчаяюпж. Азарнвфоря mm хаЬяша яла ясурпишя баш редаятору, тарях елмла-ря доятору К. Н. РЭЬ шыр: >ЭЬ1ШОВ |еяя яашр барэда даяы- — Виз журналымыза «Дирчэлиш» адыны тэсаду-фан всрмэмишик. Онун яэш* ря A3ap6aj4a«btH девлат ис-тиглaлlfJJaт»ншi барпасы, ha-зырда халгымызьш ]ашады-1Ы мяллл дирчаЛЯш кунла-ри ило элагадардыр. Жур-налын сэЬифаларинда илк невбэдэ маЬз бу просеслар — яекларе в» демократии ан'аналэрэ га]ыдыш, милли бирлик. суверен республика ]арадылмасы утрунда муба-риза 03 аксини тапачагдыр. Лени ношр республиканьш cRjacH, cocиaл^игтиcaди вэ мадани haJaTbiHfla баш вера« Ьадисэлари o6J€KTHb шэкил-да ишыгландырмагы гаршьь сына магсад rojyp. — Сязяя яапгр кямяя органы олачаг? • ^ «Днрчалиш» мустагил it4THMaH4»JacH кутлави журналдыр. Онун та’сисчиси ре-даксиЗаньж журналистлэр коллективидир. «Дирчалиш»-ин саЬифаларинда cHjac» аги-дэсиндэн вэ бахышларындан асылы олма]араг республи-канын hap бир ватандашы чыхыш еда билар. Муэллиф-ларэ талабларимиз беладнр — журналдакы магалглар милли höMpa’jnHja наил ол-мага. pecпyбликaJa беНран-дан чыхмага комак етмали, ичтиман ahaMHjJar дашыма-лыдыр. Камран муаллям, реал sasHjjma баглы бяр суал: яагызын rHjMaTH, газет вэ журяалларыя нашрияэ чаян-лая харчлар кундан-куиа ар-тыр. «Днрчалнш» баЬалы нашр oляaJaчaгиы? — Башга нашрларла муга-Jнcздa демак олар кн. ]ох. И л лик абунэ гиJмэfГи 12 ма-натдыр. Индекси иса беладир: 76303. ДаЬа бир масэлани ге]д етмак истардим:    редакси]а коллективинин ташаббусу ила биз чатишшк чекан канч журналистлара 1ардым фонду Japaдыpыг. ьэ’зи тэшки-латлар фонда пул кечирмиш-лэр. Фурсэтдан истифадэ едарак онлара ташэккур едир, бизим xeJFи^jJaчилик ф0aлиjjaтимизa ]ардым кос-тарма]э Ьазыр оланлар учун иса фондун Ьесабьшы билди-рирам: 609603, ССРИ Дов-лат Банкынын Аэарба)чан Республика Банкы, «Дирча-лиш> журналы учун. — Деяи яэшро Japaдычы-лыг угурлары арзула]ырыг. СеЬбати |азды: Э. АМАШОВ, Азэрняформуя мухбнри. Квз дагы! СЭРВЭТИНИЗИИ ГЭДРИНИ БИЛЭК ДАМЫГ ГАРАБЛГДА JEHN ИШ JEPJMIPH Jep.-Tu Canaje Назирли]и-нии Ввларда ЗаНмэт Бирлн-Jh Даглыг Гарабаг Мухтар BHiaJaTHHHH азэрба]чанлы-лар JamaJaH кандлариндэ aha-линин ишла та’мин олунма-сы саЬэсиндэ мaгcэдJвнлy иШ апарыр. BHpaHjHH артьп* мух тар вила]этдэ неча-неча филиалы фзалиБэт костэрир. Сон вахтлар иса бир неча 1ени кичи« муассисэси Japa-дылмышдыр. Бирли]ин директор муавини Вагиф Се]ид-задэ AejHp: -- Мэ'лум Ьадисэларла элагадар кар«инли]и азалт-маг, адамлары ]ени иш JepH ила тэ'мин етмак учун бутун имканлардан истифадэ еди^ РНК. Бу Захынларда Даглыг Гарабагын азар6а)чанлылар 1аша1ан Эмираллар, Руста-гы Туг ва Куропаткин канд-лэриндэ кичик муасоисалар ачмышыг. БирлиЗия устала-ры Ьамин муассясаларда кэнчлэра бу санагин сирлари-11И о1рэдир, онларын мутэ-xSccHc ними jeTHmM9CHH0 камак едирлар. Ьамин муос-сисэлардэ 200 нэфара Jaxbi« ишчи уст палтарлары. jop-FaH-двшак узу тикмакла маш-1 гул дур. Бу иш калачакдэ да | дава.м етдирилачак.    j (Азаринформ). THKMdjHH, гуруб-1вр1тявгыя яэ гэдэр чэтин олдугуяу H3«h emaja ehTHjae |охдур. вэу дв нядякя шарантда. Эзвб-азяВатла баша катярядяб нстяфадасяз галая бняа-лары — саряштасяздяж, даге|длня абядалэрмяя кврэн-да адамын галбя ко]яа)яр, hasaja соврулан мнл^он-лара Ье]фям кэляр. ШубЬасяз, белалэрн hap 1ердэ вар. Сабярабад шаЬаряядаяя нкн бела «абядэ» барэда соз ачмагла дяггатя бу мэсала|а |вяэлтмэк нстар-днк... ИКИ МИЛЮН МАНАТА... 4AJXAHA ШоЬарин ахар-бахарлы JepHHAii. нкимертэбзли, кум-бэзпи. корками илэ коз ох-HjajaH. 1арашыглы бир бина ^чалдылыб. Республикамы-зын paJoH мэркдзлэриндэ беласи аз-аз тапылар. Ме’-марлыг бахымындан бэ'ги чизкилэри Бакы филармо-ни1асыны хатырладыр. Ке-ниш фо1елэри, спиралвари мэрмэр пиллэлэри, муасир тэлоблэрлэ сэслэшэн идман салону, видеосалону, стол-усту идман oJyнлapы отагы, ширниДат биширмэкдэн отру мэтбэхи, 10 истираЬэт отагы, JeMoKxaHacu, 5 Нектар аразини тутан Ье]эт-ба- часы. фэвварэли. Новузу... «Механизатор еви» ады иле Ь. Асланов адына колхозун вэсаити Ьесабына тикилиб. Тэессуф ки, истифадо]э вepилдиJи кундэн — отэн илин нoJaбpындaм гапылары гыфыллыдыр, Ьо]этинда мал-гара отла]ыр Не вахт-са Ьовуза долдурулуб рэн КИНИ беле дэ]ишмиш су этрафа уфунет jaJыp. фев-варэлэрин боручуглары пас-ланыб. Экер биринчи мэртэ-бэдэки фoJeнин бир кун-чунде ачылмыш ча]хана ол-маса]ды, бинаны гэрэмит басарды. Элбетто, чajxaнa да лазымдыр. Анчаг корэ-сэн, бундан отру ики мил joн манат хэрчлемэ]е дэ-Тэрдими? «ВИЛЛА» ДАРЫХЫР Кур ча]ынын саЬилинде, «Суговушан» де]илэн ]ердэ тикилмнш. бир муддэт соз-сеНбетлере собэб олмуш, «Вилла» ады ило танынан езэмэтли бина да лаге]дли-JHH гурбаныдыр. Вурада да hep чур комму нал-мэишет шераити ]арадылыб. Ким тикдириб, не учун тик-дириб, бялмирик. Вярчо ону билирик ки, чох xejHp-xah аддым атылыб: Кур ча-]ынын мэнзэрэлн саЬилин-де ]арашыглы бир бина ун-ван тапыб. Амма тэессуф кк, саЬибсиздир, инсан не-фесинэ Ьесрэтдир... Бина дан Нансы мегсэдле истифадэ олуначагы jene pajoH башчыларынын иши дир: тибб муассисэси, медэ-HHjjoT, маариф очагы, сана-TOpHja. пионер душэркэсимя? Анчаг ону де]э билэрик ки. мил]онлар хэрчлэнмиш беле бир бинаны истифадэсиз roj.viar тесерруфатсызлыГ' ^“'’таЬир МУХТАРОГЛУ. «ХГ»-Ш1Н мухбярн. A38PfiAJ4AHflA СЯАВ1АНЯАР. HehajoT. слав]анларын меДэнйВат меркози japa дыл мышдыр Byнун зэру ри олдугуяу нэинки АзербаЗ-чанда JamaJaH руслар, укра)-налылар вэ белоруслар. Нем да республяканын Зерли са- | кйнлэри чохда1Г демишдн | ОктЗабрын 16-да «Билик» Маариф ЧэмиЗЗетинин ич-лас салонунда JeHH бирли-Зин тэ'сис Зыгынчагы ке-чирилмишдир. Лыгынчагда республиканын мухтэлиф ичтимаи-сиЗаси Нэрокатла-рынын во партиЗаларынын АзэрбаЗчанда ЗашаЗан халг-ларын мэдэниЗЗэт мэркезле-рйнйн. тэ’сисчи муессисэле-рии нумаЗендэлеря ишти-рак етмишлэр. (Азэринформ). Гадын коллечинда тэЬсил алырлар Бу |ахыяларда Бакы гадын коллечнядэ машгалалар башлгаяяышдыр. Азаряяформун мухбнря 1ени тадряс му-ассясасяяня сч>Ук1ТРУ. ояун програмы барада коллечин дярсктору Сабяра ДУНДАМАЛЬиЕВА яла сеЬбэт ет-яяшдяр. О демншдяр: — Мэ’лум олдугу кими, эсрин эввэлиндэ Бакыда мэш-hyp Нами ЗеЗналабдин Тагы-joBHH тешэббусу вэ Нэртэ-рэфли KOMOjH илэ начиб гызлар пансионаты japa-дылмышды. Виз дэ бу тэдрис муэссисэсинин структуруну эсас котурмушук. Натамам али тэНсил муэссисэси статусу алан коллечимизин низам-намэси рэсмэн геЗдиЗЗатдан кечмишдлр. Эввэлчэ уч фа-култэ ~ тэрбиЗэчи педагог-лар, тибб профилли елми тэдгигат институтлары учун тэдгигатчы лаборантлар, ана-данкэлмэ гусурлары алан ушаглар учун тибб муэссисэ- лариндэ ншлэмэкден отру тибб бачысы — мурэббиЗэ-лэр ЬазырлаЗая факултэлэр ачмаг нэзэрдэ тутулурду. Лакин гэбул имтаНанларына Ьазырлыгын кедишиндэ да-ha ики факултэ — тэтбиги сэнэт вэ моделЗер-технолог-лар НазырлаЗан факултэлэр ачмаг да гэрара алынды. Нэ-тнчэдэ коллечэ дахил олан-ларын саЗы да Зетмиш беш нэ^р эвэзинэ 125 нэфэрэ чатды. — Инди бурада ншлэЗэя педагоглар барада на деЗэ бн-ларсяняз? — Зэниимчэ, гызларын бэхти кэтирмишдир, Педа- гогларымыз тибб универси-тетинин, инчзсэнэт универсн-тетинин, Бакы Довлэт Уни-верситетинин течрубэли му-эллимлэри, мухтэлиф елми тэдгигат идарэлэринин эмэк-дашларьдыр, Онларьш ha-мысы сечмэ мусабигэсиндэн угурла кеч.мишлэр, Ьэвэслэ, Нэтта деЗэрдим ки. pyh Зук-сэклиЗи илэ ишлэЗирлэр. Ке-рунур, онлары тэдрис муэс-сисэсииин ЗенилиЗи, шакирд-.лэрлэ соНбэт мевзуларынын сечилмэсиндэки сэрбэстлик, муЬазирэлэрин даирэсинин геЗри-конкретлиЗи вэ элбэт-тэ ки. Зуксэк эмэк Ьаггы чэлб едир. Педагожи коллектив бутунлуклэ кэлэн илин маЗында тэкрар аттестасиЗа-дан кечмэлидир. Зэннимчэ, мэсэлэЗэ бела сэрт Занашыл-масы педагожи ЬеЗ’этин jvK-сэк севиЗЗэсияи сахламага имкан веречэкдир. — Ишян кедяшннда haH* сы ороблемлэрла гаршыла-шырсыныз? — Тэессуф ки, проблем лер чохдур. Биринчиси В9 эн башлычасы бинанын олмама-сыдыр^ Мэшгэлэлэрн Парада кэлди кечирик. Коллечин мадди-техники базасы зэиф-дир. Бакы университети Ja-тагханасынын биздэн отру аЗрылан ики мэртэ(^сини оз гуввэмизлэ те’мир едирик. Нем дэ бу, тэессуф ки, оз имканларымыза бел багла-малы олдугумуз Зеканэ Нал деЗилдир. ТэскинлиЗи бунда тапырыг ки, hep Нансы Зени-,лик проблемлэрсиз олмур вэ республика Халг ТэНсили НазирлиЗи'НИн даНа тэ’сирли Зардымына умид бэслэЗирик, Р. Б0КИРЗАДЭ, Азэрннформун мухбярн. Пешэси Ьэрби суручудур АзэрбаЗчан ОАДКЛЧ 2 номрэли бирлешмиш техники мэктебинин гочаман му-эллими Сэлимбэ] АгабалаЗе-вин шакирдлэри ордуда асан-лыгла хидмэт едирлэр. Кеч-миш автомобилчи забит С. АгабалаЗев автомобил мэк-тэбиндэ ишлэдиЗи 30 ил эр-зиндэ чагырыш Зашы чатма-мыш минлэрлэ ЗениЗетмэЗэ Нэрби суручу пешэсяни ©3-рэтмишдир. СэлимбэЗ Ьэ-сэнбэЗ оглу деЗир: — Бу нл мэктэбимиздэ силаНлы гуввэлэр учун Зук машынларынын суручусу вэ зиреНли транспортЗорун суручу механики ихтисасла-ры узрэ 750 кэнч Ьазыр-ламаг лазымдыр. By асан иш деЗилдир. Ахы мэктэбэ, тээссуф. бир гаЗда олараг, ибтидаи Ьэрби Ьазырлыг Ьаггында. техника Наггын- да тутгун тэсэввуру олан чаванлар кэлирлэр. ояла- Еын бир чохунун физики азырлыгы да истэнилэн сэ-виЗЗэдэ олмур. Буна керэ дэ онларын тэ’лими учун тэкчэ пешэ усталыгы аз-дыр. бурада педагожи га-билиЗЗэт, боЗук НэЗат тэчру-бэси дэ кэрэкдир. Азэрннформун мухбири С. АгабалаЗевин мэшгэлэ-лэриндэ олмуш, автомашын ларын гурулушу вэ истис-мары, Зол Нэрэкэтинин гаЗ-далары вэ тэНлукэсизлиЗи-нин эсаслары Наггында, ла-бораториЗа-практик мэшгэ-лэлэрин, сыра тэ’лими вэ физики тэ’лим Назырлы-рынын нечэ кечдиЗи Наггында 63 муэллиминин изаЬат-ларыны марагла динлэдик-лэрини мушаНидэ етмишдир СэлимбэЗ АгабалаЗевин син-финдэ бутун эЗани вэсаит педагогун озунун вэ онун шакирдлэри Надир Нэчэфо-вун, Назим ИбраЬимовун. ЭНмэд Кэримовун, Елхан Мэммэдовун. Оручэли Ьу-сеЗновун во башгаларынын еллэри илэ Назырламмыш-дыр. Онларын бир чоху силаНлы гуввэлэр сыраларын-да хидмэт вэзифэсини мувэф-фзгиЗЗэтлэ Зерина Зетирир. ДеЗирлэр ки, hap Нансы бир иш Наггында сон нэтичэЗэ корэ муНакимэ ЗурУДУРЛэр. Мэсэлэн, белэ бир кестэ-ричини котурэк: С. АгабалаЗевин 80    - 85 шакирди довлэт автомобил муфэт тишлиЗи.ндэ имтаНанлары угурла вернр. С. АгабалаЗевин озу му-Нарибэ иллэриндэ суручу ол- муш, сонра муддэтиндэн ар-тыг хидмэт етдиЗи иллэр-дэ тэлиматчылыг етмишдир, «ДеЗуш хидл^этлэри-нэ коре». «Эмэк икидлиЗинэ корэ» ме дал лары илэ тэл-тиф    едилмиш,    ССРИ ОАДКЛЧ-ын фэхри нишан-лары,    АзэрбаЗчан    Али Со- ветинин фэхри    фэрманы илэ    талтиф    едилмишдир. Нала    мухтэлиф Зарышлар- да гэлэбэЗэ корэ онун ве шакирдлэринин алдыгла-ры вымпеллэри вэ кубок-лары    саЗмырыг.    Онун На- зырладыгы бир чох мутэ-хэссислэр халг тэсэрруфа-тында ишлэЗирлэр, алты кеч-МИШ шакирди исэ инди автомобил .мэктэбиндэ муэл-лимлик едир. 3. КАРПАЧОВА, ЛзэрннфорАун мухбярн. АЗЭРБА2ЧАН РЕСПУБЛИКАСЫ СЭЬИЛЭ НАЗИРЛШИ Н. неРИМАНОБ АДЫНА ГЫРМЫЭЫ вмвк БА2РАРЫ ОРДБНЛИ ЯЗЗРБАМН ТИББ УНИВЕРСИТЕТИ 1991 — 1992-чи дере или    ♦КЭНЧ ТЭВИВ* клубуиа (бириячи тэЬсжт aw) ДИНЛЭМЧИ ГдВУЛУ Е'ЛАН ЕДИР. «КЭНЧ ТЭБИБ» ялубуаа тивб ункверсшегимэ дахил <^1лвага (Назырлашан умуыгавкил моктаблэри-ния 10-чу сивиф шарсярдлчри гвбул едалирлвр. «КЭНЧ таВИБ» млубуяун уавлар» сяНн)Зв сис-теминии гурустушу, реслуЛлика ^агламлыг» прог-ра|мынын эсас истигаяяэтлэри, тибб елминин ажтуал прсЛблелБЛэри барэде мэ’лумят алача-г, универсиге-тия коршыли тфофесоор во муоллимлэрииин мухтэлиф фонлэр узро агуНазиро во свНботлврини дин-лэЗэчэк. кафедра во лабораториЗаларла Таньни ола-чаглар. Онлар ики ил орзиидэ пешоЗвнуму Н^^зьф-лыгы кечэчоклор.    ^    ^    ^ «КЭНЧ Т9БИБ» нлубуяа сэнодлор мусаНнбэ )о лу илэ гэбул едилечэкдир. Клуба Дахмд олажвар ашагыдаяы сояадлоря тэг-дня еягмялцдярлор: - ариээ; — тэНсил Зер1шдеи «РЕСПУБЛИКА САРА1Ы> Оит|аврми 21>я» Со»«т—Алмаии|а бирка муаесмсаем «БАКЫ— ИНВЕСТ» аа «РЕСПУБЛИКА САРАТЫ. «ГаЗЭЛХАИа бадии «NNMNNiM кик тамаимскяш ташкм* амир. Сеаиари муаллифи аа гуруяушчу распубликаныи халг артмстм Шапмар оЛоК-БЭРОВДУР. Элиага ВаЬид ролунда логмяы KWPIMOB чакилмишдир. Филм саат 19-да башланыр. Бмлатлар сара- jbiH кассаларында сатылыр. Азарба|мам йаспублммасы МадаииЦат Назирлм|м. М. Магома|о адына AiapBahiN Давлат Филармо1т|асы Окт|абрым IM« Азарба|мам Даалат Ушат Фмлармоии|асы коллактлалармими КОНССРТИ Иштирак адмрлар: «Фиданлар» фолклор коллектияи Бадии раЬбар блтом HAFblJEB. Ьалатма)стар — Jary6 8ЛИ1ЕВ. Естрада коллаятиам Бадии раНбар — 1убмф МИРИШЛИ. «Ушат ритмлари» хораографи|а аисамблы. Бадии раЬбар аа балат-Majcrap — Еяамра ГАСЫМОВА. Коисарт саат 17-да баш- лаиыр* Билатлар сатылыр. БАНКЫ JAPAH ЕРМЭНИ ЧЫХДЫ Бу куилордэ ССРИ Хари-чн Игтисади Банкында баш вермиш бир фырылдагын теНгигаты гуртармышдыр. Демэ, огру банкын Несабла-ма мэркэзинин рэиси Артур HcsJaH и МИШ. О, компутер програмындан исшфадэ едэ-рэк сахта оманэтлорэ 120 мин доллар кочурмушдур. Артур ИсаЗанын озунун му-эллнфи олдугу бу програм-дан он ил иди ки, харичи игтисади банкда истифадэ едили]^и. Пуллар «СюЗуз» нстираНот мэркэзинин артис-ти Владимир Богомоловуи адына ачылмыш сахта эма-нэтлэрэ квчурулурду. Артис-тин евнндэн 6 харичи пас порт чыхмышдыр. о, Нэмин паспортларла бир аЗын эр-зиндэ 16 дэфэ банкда ол-мушдур. ИсаЗан Нэлэлик арадан чыхмышдыр. Мустэнтиг Чер-новун дедиЗииэ корэ Нэлэ там олмаЗан натичэЗэ эсасэн бир нечэ ЗУз мин доллар огурланмышдыр. 17 OKTJABP .ЛзэрбаЗчанын раЗонларын да Нава Загмурсуз кечэчек, саниЗэдэ 5—10 метр сур’эт-лэ шимал-шэрг ку.лоЗн эсэ-чок. Аран раЗоиларында 22—27, дагларда 11 — 16 дорэчэ исти олачаг. Бакыда вэ Абшеронда Нава Загмурсуз кечэчэк. СаниЗодо 5—10 метр сур’этло шимал-шэрг кулэЗи зсэчэк. Температур 26 дэрэчэ олачаг. АЗЭР|БАк1ЧАН РЕСПУБЛИКАСЫ ХАЛГ теЬОИЛИ НАЗИРЛШИ Б. ЗЭРДАБИ АДЫНА КЭНЧЭ Д0ВЛЭТ ПЕДАГОЖИ ИНСТИТУТУНУН ГАЗАХ ФИЛИАЛЫ УЗРЭ 0ЮШ оляя ашэгыдэхы вэзяфэяоря тутмяг учуй МУСАБИГЭ Е ЛАН ВДИР: Ьуманитар фанлэр кафедрасынын мудири—елм-'лэр доктору, профессор, АзорбаЗчан дпли во одо-биЗЗаты фэнни узрэ — досент. 0.5 штат — I 3«Р <фило!Ж)!КнЗа елмлори намизэди). Тэбиэт фоилори кафедрасынын муднри—ел.м-лэр доктору, профессор во За елмлар на.миэоди, досент. Ботаника во екодокиЗанын эсаслары фонии уз,рэ — биодо|квЗа ел!Нлори намизади, досент—1 З^р. Мусабигэнин .муддоти бу е’лан гозетдо дорч едвлэндан бир аЗ квчонодокднр. Сэнэдлорв то'лвмата уЗгун ректорун адына за-зылмыш оризо НЛО бирлиндо бу унвана кондэрмэк лазымдыр: Э74700. Кэнчо шоНори. Лени» проспек-187. Телефон: 2-42-53. . тн Рскторлуг. 1991-чн ил октЗабрын 14 •шачылар Теат^нда квстор1Рвн В. ВаАабзздэннн «Ьара кедир Ä дунЗа?» тамашасьтдан элдо олуяая восавт АзэрбаЗчан мудаф«® гувволорииян фсядуна кочурулур. — 2 эаэд фотошэкил (3X4 см. влчуде). «КЭНЧ ТЭБИБ» клубуна сенэдлэр октЗабрын 1в-да« 2в-де« Нэр кун (истираНэт кувлэриндэн бэш-га) саат 15-дэн 18-док ашагыдакы унванда ^ул олунур:    Вякыханоя    нучесн,    23,    4-чу яартэбо, гэ бул кс*ясс*)асы. «КЭНЧ ТЭБИБ» К.1убунда машгэлэ-1эр 1991-чи HJI ноЗабрын 1-ДЭ башланачагдыр. Тэшквлати вч-;iac 01сгЗабрын 2в-до саат 1в-да универсвтетии ана-томи!За корпусунда кечврвлэчэкднр Мэрданов гар-дашларыкучэсн. 96). ГВ7Д: «Конч табМб» к«тубуна 1990-чы И‘-1дэ гэбул олунмуш узвлэр 1991-чи ил октЗабрын 29-да саат 1в-да университегНи аматамнза корпусунда ке-чирилэчэо< тэшкилати нчласа кэлм|Элвдирдэр(«Конч тэбвб» клубу билетинв озу илэ катвр.мэли). ТФЛсфсЖ: 94-50-30. ^    Решорлуг. БИЛДМРНШ дземАМАН демет иписад институту наз|^9 смиал ьуманитау таисил маркази PNlnNH«. чвгр«а«1« •• ««P«w А«" Ф*ИП*р*«ИА«« аяи мскгавтр* Ьшыряыг курсяарыт ГаБУЛ Е’ЛАН ЕДИР. Курслары мнститутун габагчыя профасеор-му-аллнм hej'atM апарачагдыр. Курслар •»харчинмадвма асасында фвали(|вт ■астарир. Дарслар А»арба|чан аа рус дияларинда кечи-рилир. СФнФДЛФр октЗабрын 25-дак hap кун (базар ку-иуидаи башга) саат 15-дан 18-дак ииститутун асас бинасында габуя олунур. Дарслар Hoja6p а|ынын 1-дан башланыр. влааа ма'яумат аимаг учум бу уиааиа мурдчиаг етмак яааММДЫр; Коммунист кучасм, 6, 124 нам- ралм отаг. Таяафои: 92-59-14. тешкиЛАТ комитеси. АЗЭРБАЗЧАН РЕСПУБЛИКАСЫ КЭНД ТЭСЭРРУФАТЫ ВЭ ЭРЗАГ НАЗИРЛИЗИ K0J4AJ КЭНД ТЭСЭРРУФАТЫНЫ МЕХАНИКЛЭШДИРМЭ В0 ЕЛЕКТРИКЛ0ШЯИРМ;1 ТЕХНИКУМУ 1991 —1992-чя дэрс ялн учуя гя|абн ше'бэЗэ ТЭЛ9ВЭ ГЭВУЛУ В’ЛАН ЕДИР. Ихтисас: Кэнд тэсэрруфатынын мехаииклэшдирнлмэси. 10 иллик тэНсил базасындан. Габул гаЗдалары: Техникума орта умумтэНсил мэктэблэри Нэчминде тэНсили олан ОСРИ вэтэндашлары, Нэмчинин ССРИ-нин ераэисиндэ ЗашаЗан харичи елка вэтэндашлары гэбул еди-лирлэо. ТэНсил муддэти 3 ил 10 аЗдыр. Техникума дахил олмаг истоЗонлэр ашагыдакы се нэдлэои тэгдим етмэлидирлэр; 1. ВаНид формада директорун адына Зазылмыш ернзе. 2. ТэНсил Наггында сэнэдии эсли. 3. 08в/У номрэли форма узрэ тибби араЗыш. 4. Муэссисэ вэ За идаоэ оэНбэрлэри тэрэфинден тэс-диг едилмиш эмэк китабчасындан, колхозчулар учун исэ идарэ НеЗ’этинин тэсдиг етдиЗи колхозчу китабчасындан чыхарыш (ахыоынчы геЗдиЗЗат Нал-Назырда ишлэЗир вэ За азад едилмишдир тарихи кими кестэрилмэлидир). 5. 3x4 см. олчудэ башачыг чэкилмиш 4 эдэд фотошэкил.    ^ 6. Идаре. мУэСсисе. колхоз, совхоз терофиндэн кон дэрилэнлэр учун квндэриш. 7 Паспорт. Нэрби билет (еНтиЗатда олан Нэрби ве зифэли шэхслэр учун. геЗдэалма ворогэси. чагырыш Заш-ЛЫ шэхслэр Y4VH) ШЭХС9Н тэгдим едилир. Эрязэлэряя гэбул муддвтя: Техникума гэбул олмаг истэЗэнлэрдэн эризелэр но-1абрын 1-ДЭН. 30-дэк гэбул едилир. Гэбул имтаНанлары декабрын 1-дэн Техникума дахил олмаг HctaJ^ao AaapfaWaH ди^ линдэн (]азылы—имла| вэ ри}азиИатдан (шнфаЬи) габул имтаНанлары вермэлидирлэр. __ Тэлэбэлэр ЬеЗ’этяяэ гэбул газдвсы. Тэлэбэлэр НеЗ’этинэ гэбул декабрын 25-дэк апары- Эризэлэр верилэн муддатдэ гэбул имтаНанлары вер-малэн. ашагыдакы шэхслэр гэбул олунур: — орта умумтэНсил мэктэбини гызыл вэ кумуш ме- яаяла_бити^и^|Ки^и „ешэ мактавнни фэрглэнмэ дипло- **Онлаюьм*^^Ь1Нда мусабигэ олдугда габул комиетя-jacbiHa оилардаи бир гэбул ямтаЬаяы кэтурмэк hyryry “'"Тшагыдакы шэхслэр гэбул имтаЬаиларындан мувэф фэг гиЗмотлэр алдыгда мусабигэдэнкэнар гэбул олунур* _ jeTHM ушаглар вэ валидеЗнлэри торэфиндэн Нима 1эсиз бурахылан ушаглар; 1 вэ 11 груп элиллэр. — гэбул заманы кузэшт Нугугуна дайр 5®?®« сарлыгдан шэНадэтнамэси олан еНтиЗата бурахылмыш *'®*^2геНсалатда^^ аЗрылмадан тэНсил алмага биринчи невбэдэ сечдиЗи ихтисас профили узрэ ишлэЗэнлэр: сонуч ил эрзиндэ еНтиЗата бурахылан Нэрби гуллугчулар: Нэрби техники пешэ мЭкт^иии бити-оэпкэн алдыгы ихтисаса Захын ихтисас узрэ тэНсил алмаг м^^нлар; уч Jaiia гэдэр ушагы олан. ишлэмоЗэн ""*’"о>Н9ДЛэр истярвЬэт куилэриидэи башга Пэр кун са- Телефоплар: 5*34-76; 5*19-30, 5-19*40. ДИРВКТОРЛУГ. БАШ РЕДАКТОР Т. Т. PYCTOMOBтахисчмлар; АЗаРБА1ЧАН РЕСПУЕЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИ АПАРАТЫ ва «ХАЛГ ГаЗЕТИвНИН журналист коллективиЕжмимиая обществеинвиотттснее mtta Аэарбайдмсаиекой Рослублмсм. Учрадит9лм: Аппарат Прааидвита АаврбаВ джаиской Распубпикм .и nqfpnanncTCioiB коппакта «Хапг гаватм». РадапсиИиам уиааим: 370ISB» ВАШ ШакаРН, КИРОВ тОСПЕКТИр IB.Ма*ЛУМАТ учуй ТВЛВФОНЛАР:91-б2-Э7« SB-SI-éBaНаабыгча ршмртр В. С9МЭД0В.Чаша яжваяааяалмямр: 33.00. Итамяшышдыр: ЗЗ.Э0. аждеис 06814    ч    I    3    8    4    ^    в    7    8    9    16    II    13    Ю    14    Баяы,    еАвэрбя^чиг»    яяяряйаташы*    тябтмя.    Бок>%    тияаврафия WÄiieiKew ♦Aaepfttow>. Пфвжы 356.^8 Сифариш 6900. ;