Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

  • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
  • Location: Baku, Azerbaijan
  • Pages Available: 1,084
  • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.16+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, October 16, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.16+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - October 16, 1992, Baku, Azerbaijan НОНДИСИОНЕРИ » I > ЕЛМ-ИСТЕЬСАЛАТ БИРЛМИ I I I i ВИЗ ИСТЕНСАЛ ЕТДИ1ИМИЗ МЭНСУЛЛАРЫ САТЫР, 1САТДЫЕЫНЫЗА хидмат кествририк! Сизиндэ _  ____tVMiMie ИСВЕЧР0 ФИРМАЛАРЫНЫН ЛИСЕНЭИМЛАРЫ ЭСАСЫНДА ИСТЕНСАЛ ЕТДИ|И МЭНСУЛЛАРЫН КЕНИШ ЧЕШИДИНИ - ЗАПОНИМ, НТАЛИ1 ,    »    спеитрии »ТЧЭКвН ШИРЭЧЭКЭН ШИРЭСО/УДАН, ТОЗСОРАН МАШЫНЛАР В9 С. КОНДИСИОНЕРЛ9Р, МвТБвХ КОМБАТНЛАРЫ. ЕЛЕКТРИК МИКСЕРЛ9Р, ЕЛЕКТРИК ЭТЧЭКЭН, ШИРЭЧЭКЭН, ШИРЭС01УДА Т9КЛИФ ЕДИР. «БАКЫ НОНДИСИОНЕРИ» ЕМНКТСИШТ БНРЛКТИНИН МЭЬСУЛЛАРЫ ДУНДНЫН Н-д|н чох елкосш НХРАЧ едилир. 4 -8АКЦНОНДИСИОНЕРИ» Елм-Исте*к»я«т Бирли|м «вломи-1М.ЫИ «МИСУБИСИ ЕЛЕКТРИК КОРПОРЕШН» ширк»тммд» ис-теКсвл олумаи колдисжжерлИкчм мухтелиф мвд*лл»рмнм СКВ-i» сатмаг учуй мустесиа hycyra малммдмр. Ишкуаар вмвидашяытыи даНа бир |вии мвНсуяу — Ввиы Тешмкч-Тичврет.М*ртм «епомЦеныи мвлЛур HITACHI шмр- ✓ яетиимм SHIVAKI мер «мы телеелхеряерыиы твклмф вдир. Ихтнсвслашмыш фирма махаэаларыидан алдыгыны» мвл-ларыи манэил башмиа чвтдырылмасы, гурашдырылмасы вв динар хидматяар бирли|ии «Сервис» хидмат муассисаси та-рефинден та'мии адияир. «Сервис» мутахассиеларинии ¡учен ихтисас сааиЦаси меНсуллерымыаа дайр hap Иаиеы бир масалаиии Неллинде си*ли иамакмиииэ влачагдыр. «Сар- аисаии мв'лумв» твлвфомлары: 64-89-16, 67-08-17.    фШ.    «Щ.    ,    ii» Бизим истеЬсал етди/имиз мэЬсуллары алсаныз пешман олмазсыныз. БИЗИМ YHBAH: Балы—170019, 1-чи Каидалаи мучвси, 10, Телефоилар: 66-89-93, 67-31-14. ТЕЛЕКС: 141181 FLAG SU ФАКС: 668315.    jj ЙЗЭРБАШН КЭЙД ТЗСЭРРУФДТЫ ШДЕМНЖЫ кяфядрялврда бош о лян ашагыдакы ммфкяри тутмвг учуй мусабнге в лай ядмр: Омяк муВяфияяси — кафедра мудири, тахни-ка елмлери намизеди, досент.. Биткичилик — кафедра мудири, профессор, кенд тесерруфаты елмлери доктору. фмтопаголокм|а — кафедра мудири, елмлер доктору« профессор ае ]в елмлер нвмизоди, досвнт. Игтисяди иеяерм|||е — кафадра мудири« профессор, игтисвд елмлери доктору ее ¡а досент, игтисад елмлери иамиаеди. Уаяи ее биолежи кмм|а — профессор, 1 ¡ер, биолоки)а елмлери доктору, биоложи ким)а фении узре, тедрис Аз#рба]чан ве рус диллериндедир. Кейд тесерруфаты истаЬсалыиыи тешки ли — досент, 1 ¡ер, игтисад елмлери намизеди, кенд тесерруфаты муессиселерииде истеНсалыи тешкили узре, тедрис Азерба}чан ве рус диллериндедир. 1ем истеНсалы ве елми тедгигятлярын есаслары — досент, 1 ¡ер, кенд тесерруфаты елмлери намизеди, ¡ем истеНсалы фении узре, тедрис Азерба/чан ее рус Диллериндедир. СмЦсм тарих ва А*ерве)чан тарчхи — баш му-аллим, 1 |арк тарих елмлери иамиаеди, Ааербччаи тарихи фении узре, тедрис Азерба)чан дилиндедир. Зооломи|а яе аооииюфмя — досент, 1 ¡ер, кенд тесерруфаты елмлери намизеди, зоокикй)еия фении узре, тедрис Азерб^чан дилиндедир. Фелсефе ве политеяоии|а — муеллим, 1 /ер, ДИ- поаитолоки{а фении узре, тедрис Азерба)чан лйидедир. Ге|ри-узви ве анялити* кнм|е — ассистент, 1 ¡ер, ким)я елмлери иемизеди, ге)ри узаи ае аналитик ким)а фении узре, тедрис Ааерба]чаи дилиндедир. Агроким|а — досент, 1 ¡ер, кенд тесерруфаты елмлери намизеди, агроким]а фении узре, тфдрис Азерба{чаи дилиндедир. Машыи-трактор паркыиыи истнсмары — ассистент, 1 ¡ер, техника елмлери намизеди, машын-трактор ларкынын истисмары фении узре, тедрис Азерба^аи дилиндедир. Экмичилмк — ассистент, 1 ¡ер, кенд тесерру* фаты елмлери намизеди, екиичилик феини узре, тедрис Азерба¡чан дилиндедир. , Кейд тесерруфаты Маамяарыиым |атишднр«л-меси — ассистент, 1 ¡ер, кенд тесерруфаты Не/аан-ларыиын ненетикасы ее ¡етншдириЛмеси феннм узре, тедрис Аэерба/чан ае рус диллериндедир. Мусабигеиин муддети е'яаи гезетде дербадия- дикдеи бир а) кеченедекдир. Семедлери те'лимата у)гун олараг ранторун адыиа (азылмыш ериза иле бирликде бу    уиаака тегдим етмеи лазымдыр: Кеибе шеНери,    Софлу дучеси, 262а Телефон: 2*02*75. кктомуг Азеоба1чан Реслубликасы Ханг ТаНсили Назнряи|н деШВДЧАН ДЭВЛ6Т ИГТИСАД ИНСТИТУТУ ашагыдакы кафедраларыи профессор-муеллим НеГетммин еваз адилмесине МУСАБИГ© Е'ЛАН ЕДИР: «Ри|ази||ат» Баш муеллим, физика-ри/азинат елмлери намизеди — 2 ¡ер- Муеллим, физика-ри| аз и/j ат елмлери иамизе- ди — 1 ¡ер. «Ткерруфат феалиЦетинин теЬлилн ае истеНсалын семерели|и» Баш муеллим, игтисвд елмлери намизеди «МаяиЦе» Баш муеллим, игтисад елмлери намизеди — 1 ¡•Р- ¡•Р* «Халг тесерруфаты саНелерииин тахиолоки|асы системлери» Баш муеллим — 1 ¡ер. «Харичи диллер» Баш муеллим «*- 1 ¡ер. «Аз»рба)чам тарихи» Муеллим — 1 ¡ер. «МуЬасибат учоту ее иеэарет» Муеллим — 1 ¡ер. «Игтисяди информатика аа АИС» баш муеллим, техника елмлери намизеди — 1 /ер. «Игтисяди девлет танаимяеимеси ва плаилаиАДырылмасы» Досент, игтисад елмлери намизеди — 1 jap. Семедлер е'лаи дерч едилен кундеи бир aj муддетинде гебул едилир- Сенедлер ректоруи адыиа ашагыдакы умаана тег дим едилир: Бакы шеНери 370001, Истиглалинет кучеси, 6. Кадрлар ше,беси, телефон: 92-87-64 A30PBAJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫ МАЛки]Э НАЗИРЛИЛ^ Мали||е системи ишчилерииии даими феелиЦет пестерей текмиллешдмрме курсуиа чилинкер-елеи-трик монт|ору те лев олуиур. А|лыг емек Наггы 1716 рублдур. БИЗИМ YИВАН: Академии влиешреф Элизаде кучеси, 19. . ТЕЛЕФОИЛАР: 66-28-63; 67-60-88. 19ВТ-ыу илдэ Бакы Машымг^ырма Тмнккуму тФрФфмидаи Шыхы}аа Офгам Ь«|Д«р в»яуиа вфрилммш МТ-1 3S4J/T н«м-рэли диплом итди/« тку» о’тибарсы» са/ылыр. А TV ОКТ1АБРЫН 16-да 730. «Хош кордук». Cohop программ. 90S. ЧобЬо «отпн*- дои. 9.10. Чижи филми. #30. Мусиги тотимиидок ¡apnor-яар. 1000. Биромдо Итали}« ии-иосу куилорм. БОЛИМ фмлмх lAiiniiaanoM муоллша*. 1SOO. КуКуи яоборяари. li.05. Чижи филми. 18.25. «Аиа iypxуми. Эм jaxuiM ушат росмлориимм толооиэи)а муоабигоеи. 18.45. Роллом. 1830. Чоикя. Aaop6aj-чаи баетокарларымым }арады-кылыгммДа гоЬромамлыг моо-зусу. 19.30. Толофоис. 19.40. Роняем. 19.45. Поичоромо ai гоиуб. 20.00. Ктиуи хоборяорм. 2030 ЧобЬо хаттммдои. 20.35. «МоЬсул—92».    20.40. UMhop 2130. АЬорбфем Расяу8ии«а-сы Мудафио Нажрлм/иимм мо-луматы. 2130. Оаанпардам-ко-чоилордои. Дорами то|лары. 2235. «Бакы» студи/осмими программ. 00.05. Кум ум хобор* 7j00. /оииаинлор. 730. Cohop нимиасшиосм. 730. СФф. 930. Мултипиииосмй фиими, 1030. 1 аььлш емкЛМО jOJO. «Варлмиор да агаа/мрм 1131 Со}аЬотчмлар клубу. 1130. Консорт. 1230. м. 16*док ко даЬа 6ojyK. 1100. JoHMKKWiap. 1330. Бодии филм! «Шам суба/лар». 14.00. /омилмклор. 14.25. Брич. 1431 Бмаиос 173)0. Блокнот. 17.101 «Уолт Дмсмор тог дим одмр. 1W0. Моркоа. 1140. Поож|о албому. 1910. /оЕМЛНилар 1935. Консорт. 19.40. Иисом ао гонун. 2110. Муятиплккосм|а фмлмлорн. 2031 Роомлыга кодом {ол. «¡»«см/а» наиалм 911 Хоборлор. 931 Ишку эср сдамын аохтк. 935. PyaMjo оисм клопа ди)асм. 1031 АсуД» вахт. 1115. Аг гарта. 11.51 То-лаоиж]« фнямм:    «Коруш». 1141 Чохсорм}алы бодии то- лоамж)а филми: ^аитаБарба-рв». 14.31 ТоловиИ* ннфор- MOOKjo-KOMMOpCMja хоборяори. 1140. Ком дли суолм. 15.00. Хоборлор. 1530. Русн1вмыи коме-тм ту си ja ааоНкомоси «аломуида. 1711 Толобириса. 1730. «Рост» cry ДМ) асы    1100. J ей или мл ар. 1115. Таяамим сарЬоди. 1145. •М—Трест». 19Д». * Теноамж/о филми: «Смириоолар аилоси». 19.45. «Уолт Дивно)» «умо иу-иумдо. 2135. Мултмпл»*каси)а филми. 20.45. hop «ум 6ajpaM, «Халг гоаотм» родаквм|асымым омокдамлары иш /олдаш* лары Сордор Эян/00% бачысы 8эфа хамымыи аахтсыа вофатымдан к«д«рломдиклоримм билдирир ао дармм Ьувмло башеаглыты аарирлар. X. Эли1ев. Д. Эл«]ев. А. Рза/ев, И. Эзяаов. С. Гара* /ев X. Гули/ев. С. Момлюдое. Р. Исбатов, Н. Ферманов, В. Вам]*». Е. Керимов М. Элаибвров Э. В«[да)ев, Ф-Мвчидов. Т. Рвсуяов А. Эзизов, Б.    Б    ДИ°Г” даров. Т. Маммадов. И. Халилов, Н. Э^кбарсв. А. Али-м^ов Б Будагов. 3. ИбраЛимов, Н. Абдулов, М. Стле/-мП.ов, П. Мзммадов. Д. В»и*в, Ф. Эяв]ев ШЫияра. Ьабнбоаа, эзнз гардашы Ьатъшярза Баламмрза отлуиун вахтеыз вэфаты ила элагадар дорин Ьузнла башеаглыты верирлэр.    ^ В. Муса/ев. Р. Салимов Л.Суле/маиов, К. Р Искандаров. С. Се/идое. П. Мустафа/ева. Ф. Ba6ajee, Б. Эли/ев. Т. Абдулла/оа. Н. Bwwje*. И. мадов, В. Судаков. Э. Аббасов. К. Зе/налов, М. 8ли/ев ШаЬшфм Ьабябова, эзиз гардашы _ Ьачымярэо Вадамираа отлуаух вахтеыз вафаты ила элагадар дэряи Лузила башеатлыты верирлар.    __ CyMraJbiT кез хастэханасыиын Ьакимлэрн М. Ноару зов, А. Мэммадова, Р. Мурадова. Е. Ма/ылова, Л. Гулн-/ева 3. Ьусе/нова. Л. Гули/«»а. И. Эли/ееа. Ь. Эли/ев. В. ЗеЬрабова Bahap Мустафаjtaa/t бдба ав наиасхижв вэфаты ил» »лхгздар дврия Ьузял* быосеглыгы еерфлер ВОЕ рЕЯЕПЕТ т. т. лепим Иинфм (мм мин, мим кож ЮПИ АНЮ Теяефвмер: ме'лумет тчул — 9J-61-9X иифврмев# — П-4МЯ шфшаЛшш-П-иЯХ мЬм 9    -МОЕ««. в. BAJP в рцАвиу АМОВ _ №7841, 3UB 88814    ||*«411188И11«Н<4а1Ш8в1Б Тжражм 25047. Снфаркш 6665. ;
RealCheck