Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - October 16, 1992, Baku, Azerbaijan НОНДИСИОНЕРИ » I > ЕЛМ-ИСТЕЬСАЛАТ БИРЛМИ I I I i ВИЗ ИСТЕНСАЛ ЕТДИ1ИМИЗ МЭНСУЛЛАРЫ САТЫР, 1САТДЫЕЫНЫЗА хидмат кествририк! Сизиндэ _  ____tVMiMie ИСВЕЧР0 ФИРМАЛАРЫНЫН ЛИСЕНЭИМЛАРЫ ЭСАСЫНДА ИСТЕНСАЛ ЕТДИ|И МЭНСУЛЛАРЫН КЕНИШ ЧЕШИДИНИ - ЗАПОНИМ, НТАЛИ1 ,    »    спеитрии »ТЧЭКвН ШИРЭЧЭКЭН ШИРЭСО/УДАН, ТОЗСОРАН МАШЫНЛАР В9 С. КОНДИСИОНЕРЛ9Р, МвТБвХ КОМБАТНЛАРЫ. ЕЛЕКТРИК МИКСЕРЛ9Р, ЕЛЕКТРИК ЭТЧЭКЭН, ШИРЭЧЭКЭН, ШИРЭС01УДА Т9КЛИФ ЕДИР. «БАКЫ НОНДИСИОНЕРИ» ЕМНКТСИШТ БНРЛКТИНИН МЭЬСУЛЛАРЫ ДУНДНЫН Н-д|н чох елкосш НХРАЧ едилир. 4 -8АКЦНОНДИСИОНЕРИ» Елм-Исте*к»я«т Бирли|м «вломи-1М.ЫИ «МИСУБИСИ ЕЛЕКТРИК КОРПОРЕШН» ширк»тммд» ис-теКсвл олумаи колдисжжерлИкчм мухтелиф мвд*лл»рмнм СКВ-i» сатмаг учуй мустесиа hycyra малммдмр. Ишкуаар вмвидашяытыи даНа бир |вии мвНсуяу — Ввиы Тешмкч-Тичврет.М*ртм «епомЦеныи мвлЛур HITACHI шмр- ✓ яетиимм SHIVAKI мер «мы телеелхеряерыиы твклмф вдир. Ихтнсвслашмыш фирма махаэаларыидан алдыгыны» мвл-ларыи манэил башмиа чвтдырылмасы, гурашдырылмасы вв динар хидматяар бирли|ии «Сервис» хидмат муассисаси та-рефинден та'мии адияир. «Сервис» мутахассиеларинии ¡учен ихтисас сааиЦаси меНсуллерымыаа дайр hap Иаиеы бир масалаиии Неллинде си*ли иамакмиииэ влачагдыр. «Сар- аисаии мв'лумв» твлвфомлары: 64-89-16, 67-08-17.    фШ.    «Щ.    ,    ii» Бизим истеЬсал етди/имиз мэЬсуллары алсаныз пешман олмазсыныз. БИЗИМ YHBAH: Балы—170019, 1-чи Каидалаи мучвси, 10, Телефоилар: 66-89-93, 67-31-14. ТЕЛЕКС: 141181 FLAG SU ФАКС: 668315.    jj ЙЗЭРБАШН КЭЙД ТЗСЭРРУФДТЫ ШДЕМНЖЫ кяфядрялврда бош о лян ашагыдакы ммфкяри тутмвг учуй мусабнге в лай ядмр: Омяк муВяфияяси — кафедра мудири, тахни-ка елмлери намизеди, досент.. Биткичилик — кафедра мудири, профессор, кенд тесерруфаты елмлери доктору. фмтопаголокм|а — кафедра мудири, елмлер доктору« профессор ае ]в елмлер нвмизоди, досвнт. Игтисяди иеяерм|||е — кафадра мудири« профессор, игтисвд елмлери доктору ее ¡а досент, игтисад елмлери иамиаеди. Уаяи ее биолежи кмм|а — профессор, 1 ¡ер, биолоки)а елмлери доктору, биоложи ким)а фении узре, тедрис Аз#рба]чан ве рус диллериндедир. Кейд тесерруфаты истаЬсалыиыи тешки ли — досент, 1 ¡ер, игтисад елмлери намизеди, кенд тесерруфаты муессиселерииде истеНсалыи тешкили узре, тедрис Азерба}чан ве рус диллериндедир. 1ем истеНсалы ве елми тедгигятлярын есаслары — досент, 1 ¡ер, кенд тесерруфаты елмлери намизеди, ¡ем истеНсалы фении узре, тедрис Азерба/чан ее рус Диллериндедир. СмЦсм тарих ва А*ерве)чан тарчхи — баш му-аллим, 1 |арк тарих елмлери иамиаеди, Ааербччаи тарихи фении узре, тедрис Азерба)чан дилиндедир. Зооломи|а яе аооииюфмя — досент, 1 ¡ер, кенд тесерруфаты елмлери намизеди, зоокикй)еия фении узре, тедрис Азерб^чан дилиндедир. Фелсефе ве политеяоии|а — муеллим, 1 /ер, ДИ- поаитолоки{а фении узре, тедрис Азерба)чан лйидедир. Ге|ри-узви ве анялити* кнм|е — ассистент, 1 ¡ер, ким)я елмлери иемизеди, ге)ри узаи ае аналитик ким)а фении узре, тедрис Ааерба]чаи дилиндедир. Агроким|а — досент, 1 ¡ер, кенд тесерруфаты елмлери намизеди, агроким]а фении узре, тфдрис Азерба{чаи дилиндедир. Машыи-трактор паркыиыи истнсмары — ассистент, 1 ¡ер, техника елмлери намизеди, машын-трактор ларкынын истисмары фении узре, тедрис Азерба^аи дилиндедир. Экмичилмк — ассистент, 1 ¡ер, кенд тесерру* фаты елмлери намизеди, екиичилик феини узре, тедрис Азерба¡чан дилиндедир. , Кейд тесерруфаты Маамяарыиым |атишднр«л-меси — ассистент, 1 ¡ер, кенд тесерруфаты Не/аан-ларыиын ненетикасы ее ¡етншдириЛмеси феннм узре, тедрис Аэерба/чан ае рус диллериндедир. Мусабигеиин муддети е'яаи гезетде дербадия- дикдеи бир а) кеченедекдир. Семедлери те'лимата у)гун олараг ранторун адыиа (азылмыш ериза иле бирликде бу    уиаака тегдим етмеи лазымдыр: Кеибе шеНери,    Софлу дучеси, 262а Телефон: 2*02*75. кктомуг Азеоба1чан Реслубликасы Ханг ТаНсили Назнряи|н деШВДЧАН ДЭВЛ6Т ИГТИСАД ИНСТИТУТУ ашагыдакы кафедраларыи профессор-муеллим НеГетммин еваз адилмесине МУСАБИГ© Е'ЛАН ЕДИР: «Ри|ази||ат» Баш муеллим, физика-ри/азинат елмлери намизеди — 2 ¡ер- Муеллим, физика-ри| аз и/j ат елмлери иамизе- ди — 1 ¡ер. «Ткерруфат феалиЦетинин теЬлилн ае истеНсалын семерели|и» Баш муеллим, игтисвд елмлери намизеди «МаяиЦе» Баш муеллим, игтисад елмлери намизеди — 1 ¡•Р- ¡•Р* «Халг тесерруфаты саНелерииин тахиолоки|асы системлери» Баш муеллим — 1 ¡ер. «Харичи диллер» Баш муеллим «*- 1 ¡ер. «Аз»рба)чам тарихи» Муеллим — 1 ¡ер. «МуЬасибат учоту ее иеэарет» Муеллим — 1 ¡ер. «Игтисяди информатика аа АИС» баш муеллим, техника елмлери намизеди — 1 /ер. «Игтисяди девлет танаимяеимеси ва плаилаиАДырылмасы» Досент, игтисад елмлери намизеди — 1 jap. Семедлер е'лаи дерч едилен кундеи бир aj муддетинде гебул едилир- Сенедлер ректоруи адыиа ашагыдакы умаана тег дим едилир: Бакы шеНери 370001, Истиглалинет кучеси, 6. Кадрлар ше,беси, телефон: 92-87-64 A30PBAJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫ МАЛки]Э НАЗИРЛИЛ^ Мали||е системи ишчилерииии даими феелиЦет пестерей текмиллешдмрме курсуиа чилинкер-елеи-трик монт|ору те лев олуиур. А|лыг емек Наггы 1716 рублдур. БИЗИМ YИВАН: Академии влиешреф Элизаде кучеси, 19. . ТЕЛЕФОИЛАР: 66-28-63; 67-60-88. 19ВТ-ыу илдэ Бакы Машымг^ырма Тмнккуму тФрФфмидаи Шыхы}аа Офгам Ь«|Д«р в»яуиа вфрилммш МТ-1 3S4J/T н«м-рэли диплом итди/« тку» о’тибарсы» са/ылыр. А TV ОКТ1АБРЫН 16-да 730. «Хош кордук». Cohop программ. 90S. ЧобЬо «отпн*- дои. 9.10. Чижи филми. #30. Мусиги тотимиидок ¡apnor-яар. 1000. Биромдо Итали}« ии-иосу куилорм. БОЛИМ фмлмх lAiiniiaanoM муоллша*. 1SOO. КуКуи яоборяари. li.05. Чижи филми. 18.25. «Аиа iypxуми. Эм jaxuiM ушат росмлориимм толооиэи)а муоабигоеи. 18.45. Роллом. 1830. Чоикя. Aaop6aj-чаи баетокарларымым }арады-кылыгммДа гоЬромамлыг моо-зусу. 19.30. Толофоис. 19.40. Роняем. 19.45. Поичоромо ai гоиуб. 20.00. Ктиуи хоборяорм. 2030 ЧобЬо хаттммдои. 20.35. «МоЬсул—92».    20.40. UMhop 2130. АЬорбфем Расяу8ии«а-сы Мудафио Нажрлм/иимм мо-луматы. 2130. Оаанпардам-ко-чоилордои. Дорами то|лары. 2235. «Бакы» студи/осмими программ. 00.05. Кум ум хобор* 7j00. /оииаинлор. 730. Cohop нимиасшиосм. 730. СФф. 930. Мултипиииосмй фиими, 1030. 1 аььлш емкЛМО jOJO. «Варлмиор да агаа/мрм 1131 Со}аЬотчмлар клубу. 1130. Консорт. 1230. м. 16*док ко даЬа 6ojyK. 1100. JoHMKKWiap. 1330. Бодии филм! «Шам суба/лар». 14.00. /омилмклор. 14.25. Брич. 1431 Бмаиос 173)0. Блокнот. 17.101 «Уолт Дмсмор тог дим одмр. 1W0. Моркоа. 1140. Поож|о албому. 1910. /оЕМЛНилар 1935. Консорт. 19.40. Иисом ао гонун. 2110. Муятиплккосм|а фмлмлорн. 2031 Роомлыга кодом {ол. «¡»«см/а» наиалм 911 Хоборлор. 931 Ишку эср сдамын аохтк. 935. PyaMjo оисм клопа ди)асм. 1031 АсуД» вахт. 1115. Аг гарта. 11.51 То-лаоиж]« фнямм:    «Коруш». 1141 Чохсорм}алы бодии то- лоамж)а филми: ^аитаБарба-рв». 14.31 ТоловиИ* ннфор- MOOKjo-KOMMOpCMja хоборяори. 1140. Ком дли суолм. 15.00. Хоборлор. 1530. Русн1вмыи коме-тм ту си ja ааоНкомоси «аломуида. 1711 Толобириса. 1730. «Рост» cry ДМ) асы    1100. J ей или мл ар. 1115. Таяамим сарЬоди. 1145. •М—Трест». 19Д». * Теноамж/о филми: «Смириоолар аилоси». 19.45. «Уолт Дивно)» «умо иу-иумдо. 2135. Мултмпл»*каси)а филми. 20.45. hop «ум 6ajpaM, «Халг гоаотм» родаквм|асымым омокдамлары иш /олдаш* лары Сордор Эян/00% бачысы 8эфа хамымыи аахтсыа вофатымдан к«д«рломдиклоримм билдирир ао дармм Ьувмло башеаглыты аарирлар. X. Эли1ев. Д. Эл«]ев. А. Рза/ев, И. Эзяаов. С. Гара* /ев X. Гули/ев. С. Момлюдое. Р. Исбатов, Н. Ферманов, В. Вам]*». Е. Керимов М. Элаибвров Э. В«[да)ев, Ф-Мвчидов. Т. Рвсуяов А. Эзизов, Б.    Б    ДИ°Г” даров. Т. Маммадов. И. Халилов, Н. Э^кбарсв. А. Али-м^ов Б Будагов. 3. ИбраЛимов, Н. Абдулов, М. Стле/-мП.ов, П. Мзммадов. Д. В»и*в, Ф. Эяв]ев ШЫияра. Ьабнбоаа, эзнз гардашы Ьатъшярза Баламмрза отлуиун вахтеыз вэфаты ила элагадар дорин Ьузнла башеаглыты верирлэр.    ^ В. Муса/ев. Р. Салимов Л.Суле/маиов, К. Р Искандаров. С. Се/идое. П. Мустафа/ева. Ф. Ba6ajee, Б. Эли/ев. Т. Абдулла/оа. Н. Bwwje*. И. мадов, В. Судаков. Э. Аббасов. К. Зе/налов, М. 8ли/ев ШаЬшфм Ьабябова, эзиз гардашы _ Ьачымярэо Вадамираа отлуаух вахтеыз вафаты ила элагадар дэряи Лузила башеатлыты верирлар.    __ CyMraJbiT кез хастэханасыиын Ьакимлэрн М. Ноару зов, А. Мэммадова, Р. Мурадова. Е. Ма/ылова, Л. Гулн-/ева 3. Ьусе/нова. Л. Гули/«»а. И. Эли/ееа. Ь. Эли/ев. В. ЗеЬрабова Bahap Мустафаjtaa/t бдба ав наиасхижв вэфаты ил» »лхгздар дврия Ьузял* быосеглыгы еерфлер ВОЕ рЕЯЕПЕТ т. т. лепим Иинфм (мм мин, мим кож ЮПИ АНЮ Теяефвмер: ме'лумет тчул — 9J-61-9X иифврмев# — П-4МЯ шфшаЛшш-П-иЯХ мЬм 9    -МОЕ««. в. BAJP в рцАвиу АМОВ _ №7841, 3UB 88814    ||*«411188И11«Н<4а1Ш8в1Б Тжражм 25047. Снфаркш 6665. ;