Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 3

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - October 16, 1992, Baku, Azerbaijan ЖАЯГ ГвЗГГИ 1« OKTJAGP 1W2-4K ИЛ. И* 195 Чума керушу Kejiap виза квман квндарир ЕКСТРАСЕНСШвФАВЕРИЧИ АКИФ ЬЭМИДОВ «ОНЛАР»ЫН ДЕРД9 Е'ТИВАР ET ДИШ АДАМЛАРДАН БИРИДИР Сон аахтлар ajpw-ajpw «дам-лдрда смрли елометлер л«|дл олур. Кересои дор ру данмы онлар hiHCwca бир илаЬм 6а-нарыта маликдирларТ Бас он-да баш ил габаг Парада иди-лар? Ни ja optaja чыхмырды-лар? Екстрасанс-шафаааричи Акиф Ьамидоала коруше да биаУ» даНа чех бу суаллар иакиб аларырды. Оиуи Наггында мах аа билмрдик; уэуи mva* дат Руси]ада jaiuijw6, бир сыра харими алкаларда оиуи Наггында 1уксак фикирдадир* лар... бакыхаиоа гасабасиидаки И. Га)ыбоа адыма стадиона — «Нафтчу» тибби-барла марка* айна калдик. Ела илк таныш* лыгдам Акифи сынага чакмак истадик. —. Сиада га)ри*ади( шэфа* •аричи анаржи олдугуну су-бут атма]а асасыиыа аармы? —* Бирча саансла ан дэП-шотли- атрылары сакитлаш-дира билирам. Субут учуй химии атрысы аар катурум. — Бирдаи Нилиоачу олар* сымыа?.. — О, rapa гуаааларии иши* дир. Тутаг ки, ирада ила ки-миса сун'и суратда |атырды* рыг, )ахуд шууруну муаагга*. ти алиидаи алырыг. Тааадаи о барла олуиур. Намин адам буиун аэиЦатиии соиралар Нисс адир. Нар бир чанлы ки* чик каинатдыр. Оиуи фаа-лиЛатими бирча аилыг Aajan* дырмаг батышлаимаа куиаЬ* дыр, биаим бума ихт^ары-мыз joxAyp. — Оида бала чыхыр ки, сиз Кашлироаски кимилариии радд одирсиииз. — Маи Нач каси аа Ьач nain радд атмирам. 1алиыз rapa гуввалари радд адирам аа омлары ичимиза сохулмуш ша]* таилар са)ырам. Балача саНбатимиз ахарыиы талды: Акиф 1954-чу илда Ша* кинии Охут кандинда анадан олуб. 1973-чу илда аскарли)а чатырылыб. Хидматини баша аурдугдан сонра Камчатка]« кадиб, данизчи олуб. 1985-чи илда Пугуг факултасини би* тириб. Батана гв)ыды6 ишла* мак HCTajn6. Иш аарма)иблар. Jbhma»m даниза гв)ыдыб. Ики ил japaiM аааал rejpM-ади га-билиЛати ону Камчаткада маш* Пурлашдырыб. — Тахмииан орта мактаби битирандаи Нисс адирдим ки, кимса мани мушаНида адир, мама камак кастарир. Уч да-фа HajaTMMM хилас адиблар... На иса «онлар» ыи сыиаг муд* дати 20 ил чакди. Ахыр вахт* лар Нисс адирдим ки, hajaTHtM* ; да на иса баш аарачак, raj* ри-ади габили|)атим олачаг. HahajaT, дарк атдим ки, ар* тыг аазифам аар. Инсанлара хидмат атмали|ам. Оввал ah* TMjar адирдим. Бир кум оглу* мун диши барк атры|ырды. rajpM'MXTMjapM алими онуи узу барабаринда тутуб jyxa* ры галдырдым. Агры о саат касди. Арвадымы урак агры* ларыидаи хилас атдим, гоншу-ну радикулит дан. Гоншумуз-да 84 jaujflbi бир гадын ja-шв)ырдм. Ифлич олмушду. Аз аахтда ому ajara галдырдым... Бундам сонра азума инандым... Лакин чохлары Акифа ииан-мырды. Хусусила аила^ат са-hnjja ша'баси ома чидди мана олурду. Чамаат иса аксина, ондан камак ист^ирди. Бир тасадуф Пар ша)и jonyna roj-ДУ- — ianrcHHHH Камчатка]« сафари замены адамлары ja-рыб она )ахыилашдым. Маг-садими билдириб камак иста-дим. Дади ки, ман акстра* саислара инаммырам, анчаг догрудаи аладирса камак ада-рам. Аз сонра мани аила]ат cahHjja ша'басина да'ват ат-дилар. Сынаг учун 20 хаста ила он саанс качирмали идим. 3 — 4 саансдам сонра чоху ¡ахшылашды... 19-у тамам ça- галды. Бундан сонра мана му* алича учун ичаза варилди. Лакин jap масаласи jaHa муш-кул олду. Евтикма комбина-тынын директору дади ки, jya нафардан бириии сагалт-сан сана шараит ¡арадарам. Амма ман бир нача саанса онларын с«чди]м хестелерин ба|ук аксариЛатини сагалтдым аа ишлама{а башладым. Бир муддат сонра Акиф Бакы}а га]ытды. CahHjja На-зирли]инде олду. ХаПиш атди ки, сынаг учун хаста версии* лар, натичани )охласыилар, та'мин аласа мша кетурсун* лар... Она саз вардилар, лакин камак адан олмады. Ба* леча Акиф }еиа ватаниндаи «дидаркин» душду. 1990*чы илин дакабрында ону MocKaaja — «ЕНИОМ» халг табабати алми-тадгигат марказина да'ват атдилар. Марказии баш директору Ja* ков Галперин танымадыгы бу орланы каран кими hejparae дилланди:    «Башынын    устунда на ба)ук Пала вар!..» Акиф Москвада далбадал саанслар качирди, акстра* санслари hajpaTa катирди, хас* талара савиич ла|лады. Чох качмадан Knjaea да'ват олум-ду. Гыса муддат да бурада да шаЬрат газанды. J. Галларин ону MocKBaja чатырыб 4у-rocaaenjaja каидарди. — Ики*уч сааисдан сонра маним учуй Пар чур шараит ¡аратдылар. Итали]адан, Ал* ман^адан, Канададаи... хас* талар ахышыб калирдилар. Намысы дамак олар ки, сага-лыб кари г^ыдырды. Jyroc-лааи)ада уч aj галдым. Мани бурахмаг истамирдилар. Столун устунда галаглаи* мыш журналлары варагладим. Эксари^ати 1угослааи]ада чап олуиан «TV новости» журналы иди. Бу журнал дамак олар ки, Пар немрасинда Акифа саПифа ajbipn6. Нар дафа да онун анаржисииин бир rajpn* адили)индам ¡аэыблар. Акифи дашсыидырам, организми ча-ванлашдыран... адландырыб-лар. — Jyroc лав лары Па]ратлен-диран билирсмнмз на олду? 46 ¡ашлы Милутин Миланко-вич узун иллар 6ejpejMMflaKM аррылардан ази^ат чакирдк. Башга хастэликлара кара На* кимлар чарраПи^а амалиЦа-тыиы маслаПат билмирдилар. Ому ¿аныма катирдилар. Дуз 20 дагигадан сонра даш ка* либ душду. Фымдыг 6ojда, узунсов иди. hajpaTABH донуб галдым. Сонра а{рандим ки, Памин дашы {апонларын лазер апараты Пач сындыра да бмлме}и6. — Акиф, бала карунур ки, сан аэун да ишима he j рот адир* сан. — Балка да Памыдан чох. JarMH атурду|ум анаржи ка-наллары да канишландириб. Ела олуб ки, машПур Паким-ларин ики-уч кудлук амур вардиклари ам агыр хаста манимла бир дафа талафом-ла данышмагла аа кучуме ajara дурмага, japMMaja башла-|ыб... Сонра ону темам сагалт-дым. — Бу анаржи санин езумун* дурму? Горхмурсам ону харч* ла|иб гуртарасан? — Jox, саанс вахты бир алим Немише ка]а ачылы олур. Енаржини габул адирам. Jox* са бир haфтaja азум ам агыр xecTeje чавриларам. Бала дамак мумкундурса ман «атуручу]ам». «Онлар»дан ал-дыгым анаржиии башгалары* на атурурам. вкар бу ишда тамаПкарлыг атсам, Пилиоз а ласам, rapa MMjjeTflepe ал атсам о саат мани чазаланды* рарлар. — Ела luejflep вармы сама HajMca данышмагы, алвма)и гадаган адирлар? — Вар. Инанырам ки, сиз он-лары copyuiMaja4arcbiHbi3. Раслубликамыздан канарда чыхан мухталиф матбуат ор-гаиларыида Акиф Наггында мутахассис {азыларындан чох шaj ajpaHMBK олур. О, тала-BM3Hja, радио, телефоила да муалича ада билир. Дун|анын . мухталиф ¡арлариндан алды-ры мактублар буну субут адир. Камчаткада кечирд^и бир нача таласааисдан сонра мин* ларла ташаккур мактубу алыб. ...Акиф бу илин апралиида ватана га|ытды, амма иш тала билмади. — Харичда оланда руслар маним Пасабыма чохлу аал-]ута газандылар. взумдаки анаржинин кучуну Нисс втдик-ча иараПатлырым артырды. Фикирлаширдим ки, ахы на учун буну аз халгыма серф eTMejMM? JyrocnaBnjaAêH rajw-дандан сонра на гадар атди-ларса Москвада галмадым. Камчатка)« катдим. Орада да гарар тута билмадим. JaHa Бакана га/ытдым. Бурда иса ja мана иианмырлар, ja да аз* лари истамирлар. * Акиф чами он куидур ки, иша дузалиб. Бутун чаны ила, гаиы ила халгыма хидмат ет-мак HCTajnp. Бизи бир суал да мараПат адирди: на учун сон замамлар акстрасанслар чох артыб? Акиф буну бала изаП алади: — «Онлар» инсанлара даПа чох камак лазым оланда калирлар. Элбатта, rapa гув* валар да фааллашырлар. Ин* ди AYHja чох нараЛатдыр. МуПариба, алум, ган, горху* лу хасталиклар... «Онлар» ка* маклариии азлари сачди)и адамлар васитесилэ канда-рирлар. Мана ала калир ки, бу камакдам имтина атмак, она инанмамаг езумуэа зар* бэдир. ВаНид ИМАНОВ. ЧаНанкир ИБАДОВ (фото), «Халг газативими мухбиряари. A38PSAJ4AH УМУМДУМ MhHJja ТЭШКИЛАТЫИА ДАХИЛ ОЛМУШДУР ЧЕНЕВР8, 14 олт|абр (Ааар-ииформуи мухблрк). бМТ.ним нхтисаслашдырылмыш идарэ- СИИИИ — Умумдун|в    L    , Ташкилатынын    игвмвткаПы- ным бурада jajMnMMw матоу-ат хабариндв билдирилир ки, A3ap6aj4aM Рвспубликаем бу ташкилата дахил олмушдур. Республика Пвкумати Нами и ташкилатын низамнвмаси иг.а разы олмасы барада окт|вбрмн 2-да БМТ-нин Баш катиби Бутрос Гали|в хабар кемдер-мишди. Аэарба}чан бу таш килатын 182-чи узвудур- 1946-чы илда |арадылмыш YMyMAynja CahMjja Ташкипа-ты горхулу хасталикларла мубариэа, бв)налхалг санита-ри)а га^даларынын ишланиб Паэырланмасы, тибб саНасин-дэ jeHH биликларин jajbinMacw •а с. ила машгул олур. Онун фаалиЛэтинин эн муИум ма-сэлалари ташкилатын рэЬбар органынын — бутун уза дав-латларин нум^андаяариндан ибарэт олан умумдун}« Cahnj-ja мачлисинда Палл адилйр. Мэчлисин сонунчу — 45* чи caccMjacM бу клин ма{ында, ташкилатын катибли|инин jap-лашди)и Чанаврэда качирил-мишдир. Умумдуи)а. Cahnjja Ташкилатынын баш директору Хироси Накадзимадыр (JanoHn- i«)- ШЭНИДЛЭРИМИЗ торпягл бяглы иди • •• ...Орта техники пешэ мок* тобини битирмишди ЕлектрИк га]нагчысы ихтисасына ]и-]олэнмищди. Амма олиндон hap иш калирди. Торпагы hap ше]дон мугэддэе саныр-ды. 1990*4ы илин мартында Ьэрби хидмэтдэн 6©Jyk гарда шы EjHy^iaJa ]азырды: «Лаз кирир. Каш ннди кон* димнздэ ола^ым. oJh.ih6 тор* иагындан еп9]дим. Бизим тор-пагдан. Азэрба^ан торпагын-дан joxAyp дун]ада. АллаЬ rojea. raJ^aH кими ^ohoJom дуз Гарабага». Ьэрби хидмэтнни баша чат* дырыб сар-саламат Вэтэнэ денду. Дед^и кими де етмэк. тез Гарабага ]олланмаг истэ-Jиpди. Лакин ea.iHAejHnapH нин сезундэн чыха билмади, кэнддэ галыб ишлэмэли, тэ* ’ сэрруфата камак етмэли ол-ДУ- Бир кун ешитди ки. совхоз директорунун гардашы МаЬир евэ хэбэр елэмэдэн, кизлинчэ Гарабага кедиб. орада вурушур. Сэпэр о да paJOH Иэрби комиссарлыгына кэлдн. Гарабага квндэрилмэ-сини АаЬиш етдй. Белэчэ ис-TajHHa чатды. ЧэбЬэдэн илк вэ ахырынчы мэктубунда бил-дирирди: «Атачан. эзиз ана! Мэндон никаран oлмaJын. Чох JaxmHjaM, Агдамда Га-тыр Мэммэдин батал)онунда-Jbir. Хачмаздан алтмыш нэфэ-рик. ИншаллаЬ. саг-саламат rajbijbt6 Kd.iOMOjdM. Сиз Эда летин ToJyHa Ьазырлашмагда олун». 4 Амма душмэн куллэсиыэ туш кэлдн, догма кэндинэ квзлэри эбади JyMyay денду. Онун чэназэсинн MymajHor едэнлордан бири Ьэм]ерлиси МаЬир ЭЬмэдов иди. МаИяр ЭЬмэдов: —• Эбул-фэтнн нкцдля]инин сорагыны Агдамда алмышдым. О да мендэн хэбэр тутубмуш. Лакин керушэ билмэдик. Еши-дэндэ ки. Ьэлак олуб, дун]а башыма фырланды. Храморт кэнди у г рун да де)ушлердэ баш вериб Ьадисэ. Эскэр дос- ряШ? 4 ту EJиyллaнын вурулдугуиу керуб гачыр ону хилас етмэ* Je. Еле гучагыиа кетурэркэн мэрмн душур. Икиси дэ Je-риндэчэ галыр. НеЬбала АбдулЬэлимо»: — Эслимиз Дагыстанын Ахты белкэсиндэндир. Бу кэндэ му* йарибэдэн сонра кечмушук. Биздэн башга даИа он беш лэзки аилэси мэскунлашыб бурада. A3ap6aj4aH Иамымы-зын Вэтэнядир. Гарабаг ha* мымыэын торпагыдыр. Фэхр едирэм ки. оглум бу Вэтэн, бу торпаг уррунда чаныиы гурбан верно. Набран совхозу'бир вахт* лар Эоулфэтин охудуру кэяд сэккизиллик мэктэон учун тезэ бина тикдириб. Ьэмнн мэктэбэ шэЬидин адыны вер* мэк гэрара алыныб. Барнз 9С9ДОВ. Рафнг САЛМАНОВ (фото), «Халг гэзетманин мухбир-лэри. ХАЧМАЗ. да чохдур, ажушгврхеи де... Виз кэндэ чатанда кун aJmiMmiiflK. köJyh узу ну rapa булудлар эртурду. Ахырынчы фындыг тaJлapы машын-лара JyitnaHupMH. — Бу ил фындыг илидир. — Aeja «Бакы^ колхозунун баш муИасиби Ьикмэт бил- ДИрДИ, — МэЬсулу JUFW6-jbI-гышдырмаг олмур. 120 тону сезеуз Bep948jHK. JbirbUiaH мэЬсул бирбаша ан»)арлара дАшыныр. Ьэр Ьектардан он-он ики сентнер Mejßa тэда-рук едирик. Мэдинэ Мэммо* дова. МазаИир Дадашов, Рэе-MHjja Лузбашева вэ башгалары hapejo мевсум эрзиндэ тон Japымдaн чох фындыг Jw-гырлар. YMyMHjJa^Ta, норма-ны дoлдypмaJaн Joxдyp. Колхозун игтисадчысы Е’тибарын ил кин Ьесаблама-сына керэ бу ил эввэлки ил-лэрдэн фэргли олараг Mahcy-лун hap сентнеринин Maja AaJapH 50—60 рубл учуз баша калир. 4—5 MH.iJOH рубл халис калир козлэнилир. Кол-хозлар мэЬсулун учдан бири-ни езлэри сатмаг. имканы эл-дэ едиблэр. Колхозда башланан сопоо-' ти Балакай paJOH аграр ком-бинатында дава'м етдирдик. Комбинатын баш директору М. BaJpaMoa деди: — PaJoHyMyayH 19 тэсэр-руфаты фындыгчылыгла мэш-гулдур. Бу мввсумдэ 2600 Ьектар бар верэн багдан 1262 тон мэЬсул тэЬвил ве-рилмэси нэзэрдэ тутулуб. Анчаг wejBa болдур. тэхминон 20 тон да артыг верилэчэк. «Бакы*. «Азадлыг». «28 MaJ» вэ М. Гасымов адына колхозларда бол мэЬсул Je-тишдирилиб. Бу ил фындыг-дан 50 милJoн рубл калир кеэланилир. Ьамысы да дев-лэт сифаришлэриндэн элдэ едилэчэк. Фындыгын 30 фа-изинин сэрбэст сатылмасьша имкан верилэчэк. Бэли. мэЬсул болдур. гэ- бул да баша чатЬачатдадыр. Бунунла беЛэ фындыгын дев* лэт сатыналма гиJмэти твм дэrиглэиIДиpилмэJиб. Тутуи-да. барамада, памбыгда олан г^мэт чэтинликлэри, мухтэ-лиф сез-се11бэтлэр бурада Да давам едир. Бу jaндaн да мэЬсулун Ьаггыны вдэM9Jэ банкын пулу Joxдyp. ГиJмэт мубаЬисэлэриндэн. вэсаитин азлыгындан истифадэ еден курчу ишбазлары фуреэти февтэ вермир. нагд пулла эЬалидэн фындыг алыб да-шыJыpлap. Белэликлэ. эЬа-линин имкансызлыгы ги)мэт-ли мэЬсулларын республика-дан кэнара дашынмасына шэ-раит Japaдыp. Республика Кэнд Тэсэрруфаты вэ Эрзаг Назирл^и. дикэр элагэдар тэшкилатлар иеэ нэдэнсэ бу мосэлэдэ гaJдa ¿аратмага тэ-лэсмирлэр. Пнри МЭММЭДОВ, «Халг гээетн»иин мухбнрн. БАЛАКЭН paJoнy. Азэр6а}щан—Турки ja: „Елмин миллати joxAyp“ Распубликамывын даПа бир алн мактабмнин — AaapÖajnaH Тибб Униаарситатниин он те-лабаси таПсилини TypKnja-иин Истанбул Умнверснтатнм-да давам атдирачак. Пластик «appahHjja узрэ бв)иалхалг ал эм дэ таиыммыш Пэким, Истанбул Университатинин профессору ИбраПим Илды-рымын ташаббусу ила алдэ олуиви раэылыга асасвм Тур-ки)ада oxyjBH талабэларими-знн бутун харчларини Истанбул Университет« аз узэри-на катурур. A3ap6ej4BM Тмбб Униварситати да бу }ахынлвр-да ejHH шартларла TypKMja-дан 20 таяабе габул адачак. Истанбул униварситатинда кандармлачэк талабаларм сач- мэк учуй тибб уииаерситети-нин мухталиф факущеларии-дэн олан э'лачы тэлэбэлэрмн мусабигэси квчирилмишдир. OKTjaÓpwH 12-дэ Aiap6aj-чан Тибб Унивврсмтвтйндэ Истанбул« jofla душэчэм 10 тэлэбэ, онларын аалиде)ила* ри ва муаллимларла иеруш олмушдур. Карушда TypKHja-иии Азэрба|чаидакы сафи-ри Алтай Карамаиоглу ва профессор И. Илдырым нш-тирак етмишлар. АТУ-мун рай* Yopy Э. Эмираслвиоа нарушу ‘ачараг бу талаба мубадила-симм уииаарситатии ба|иал-халг элагэлэрннин башламгы-чы кими ги)матландирмишдир. И. Илдырым да аз иаабасии-да мусабигадан качмиш та- лабалара угурлар арзула-мыш аа онларын аалида|н-лериии тебрик атмишдир. Сонра сафир А. Карамаиоглу ке-рушда иштирак едай аали* да{нларн амин етмишдир ни, онларын еаяадларына Турии-j#Aa истер униаарситат pah* 6apnnjn, истерсе да Пеиумат тэрафимдаи hap чур rejrai иес-тарилачак. Сафир иитгиии бу сезларла битирмишдир: — Елмии миллати jox дур. Биз AYHja алминда )ахшы на аарса, а]раимали|ик. Бир да уиутма)аг ки, гардаш елкада да олсаиыз сиз артыг Азер* 6а)чан Распубликасыиы тамсия адачак иума{аидаларсиииз. И. PYCT8MOB. БЕЛАРУСА ЛИМИТСИЗ КРЕДИТ ВЕРДИЛОР ABcrpHja Бела рус Республикасынын игтнсадиМатыны модернлешдирмэк \*чун 5 MHAjapA шиллинг вэсакт tjup*, мышдыр. Бу мэблэг 5 ил эрзиндэ hncca-hHcce верилэчвк* дир. Беларус Республикасы нлэ -AscTpHja Республнк8сы арасында эмекдашлыг Ьаггында , В)ачеслав Кебичин вэ Франс Вранитскинин В Jana да имзаладыглары меморандум* да лимитсиз кредит верилмэси нэзэрдэ тутулур. «Правда». МемРУКХАНАДА ИМТАНАН Инди JlaTBHja па)тахтынын мэЬкэмэлериндэ «]ени типли амэк мунагишэлэри» нлэ баглы бир сыра вэтэн-даш нддиаларына бахылыр. Ики aj эввэл республика ком-рук департаменти башчысынын эмри илэ 112 нэфэр кем-рукхана ишчиси ejHH вахт да ншдэя азад еднлмишдир. Онларын эмэк китабчасында ejHH ге)д Ja3bbriMbiuiAbip: «Сынаг муддэтиндэн KeHMaflHjH учун Эмэк Ганунлары Мэчэл-лэ<;инин 24-чу маддэсинэ эсасэи ишдэн азад едилир». Кутлэви ищдэнчыхарылма]а сэбэб латыш дяли узрэ дввлэт имтаЬаны олмушдур. KepyHÄyJy кими. чохлары бу anecTacHjaflaH кечэ бклмемишдир. Лакин департамент рэЬбэрли1и «rapa cnjahbi»ja Jaлныз JeHH днректорун хо-шуна KdAMaJaH адамларын адыны салмышдыр. Иддиачы-ларын бэ’зилэри, «бораэт Покму» алараг оз ишлэринэ бэрпа едилмишлэр. Эмэк Мэчэллэсинин дикэр маддэси узрэ. Je’Hw тут-ДУГУ,ВЭЗИФ^Э мувафиг KanM9j3H тэЬсилэ керэ ишдэн чы-ха рыл маг тэ!1лукэси Рига шэЬэр хвстэханасынын гочалы-га керэ пеней jaja чыхмага Ьазырлашан бир ишчнеини дэ KeanejHp. Tejfl едэк ки. Ьэмин гадын хестэханада кемэк-чи биналарын, а]а^олуларын тэмизл^инэ чавабдеЬдир. О да латыш дили узрэ дввлэт имтаЬанындан «кэсилиб»: «Ила1ш, Латви)аиы Ьифз ет» Ьимнинин муэллифинян ким олдуг>' суалына чаваб верэ билмэ^иб. (Ьэрчэнд noMHccnJa гаршысында онун мэтнини эзбэр ceJflaMHmflHp). Догрудур. Иэмин санитар гадына «najH3fla* тэкрар имтаЬандан кеч-мэк имканы верилмишдир. «PbÖohbJb трибуна*. 1АЗЫГ ЕСТЕРИН Д9РДИ Нв ИМИШ «Варлылар да aглaJыp» телееши^асы адамларын ypajHHH елэ фэтЬ едиб ки, тамашачылар севимли rahpo-манларынын хэстэликлэрини аз г ала ©з агрылары кими гэбул едирлэр.    ..il    м Мэсэлэн. Казандакы Ьамилэ гадыиларын BKcapHjJaTH-ни Бстерин нэдэн ©Aflyjy чох нарЫшт едир. Бэс онлары нефропати]а вэ Öejpan чатышмазлыгы кими хэстэликлэр кезлэмирми? Ахы филмдэн мэ’лум олдугу кими, Jaawr Естер Mah3 бу зьэстэлнклэрин учбатындан телевизи]а ек-раиларыиы вахтсыз тэрк етди. «Советска Татарка» га* зети Ьэтта кэлэчэк аналары иараНат едэн суаллара чаваб вермэк учун гадын мэслэЬэтханасында чалышан Ьэкимин мэслэЬэтлэриии дэ дэрч етмишдир. Догрудур. MeHjyJa тв-зэ тэрэвэз вэ ме)вэлэри дахил етмэк тввси]элэри чэтин ки. чохларынын карына кала —* чуики ийди Казанда таза MejBa-тэровэзи Jaлныз варлылар JeJa билир. «Труд». ВАРЛЫЛАР ДА AFAAJHP Чоана Маряананы )ахшы баша душур вэ Betoiiy raj-тармаг учун )оллар ахтарыр, тапыр да. Бундан асан на ола бнлэр ки? Гатар Монтерре]э cahap чатачаг. Демэлн, эя JaxuH Tajjapaja билет алмаг вэ opaja гатардан да тез чатмаг мумкунду. Онлар Бетону сабаЬ cahap Мон-терре) вагзалында гаршыла!арлар. Чоана ез фикршш MapHBHaJa бнлднрэндэ о, мнн-нэтдарлыг учун сез тана билмир. Элбэттэ, эн jaxbut pejc-лэ МонтерреДэ учмаг лазым дыр. С »hap теадэя Мариана нлэ Чоана Мехнкодан кэлэн татары гаршыла)ырлар. Ceejopa Маряананы MoHTeppej вагзалында керэн Вето hejpaTa кэлнр аэ чох севяннр. Нэ-hajar, Маряаяа от луна Ьэгнгэтн ачыр: огланын эсл вале де]илэрн о аэ Луне Албертодур. Сен]ора Маркананын е’тнрафы Бетону карыхдырыр. Мариананын костордн|н rajni вэ севкшшв Ьарадан кэл* AhJh она мэ’лум олур. Амма, Ьэр Ьалда о, буну Челе анадан да сорушмалыдыр. CeHjopa Челе эавэлчэ Ьэр ше)н дане а да, ахырда бунларын Ьэгягэт олдугуну Beroja де]ир. Мариана Челеннн Ьалыны jaxnou баша душур. Она гэтя сез вернр км, нэ олур олеум, Бетонун аналыгы Ьэ-мяшэ ез оглунун ¿аяыяда олачаг. CeHjopa Челе Марнана]а янаныр аэ онлар MexHxoJa га!ыдырлар. ЛУИС АЛБЕРТО Луне Алберто езунэ Jep тапа бнлмнр.    # О 1енядэн кечэ клубларына кетмэ]э ôainnajMp, нч KHja гуршаныр. Лакнн гадыклар ону марагландырмыр. Онун учун дун]ада |еканэ гадын аарса, о да Марнаиадыр. Кафелэрин бириндэ о, Внктори]а адлы рэггаса илэ таныш олур. BucTopHja чох хезэлднр, лакнн Луне Ал* бертоцу онун хезэл)о)1 Jox, ypajHsa кямэсэ бошалтмаг учун 1аранмыш ямкан мар&гландырыр. Луне Албертояун эЬаалатына гулаг асам Bunopaja она жомах етмэк HCTajHp. О, Луме Албертояун арвады-ныя тэрэфннн сахла!ыр. Чэтнн кя, Маряаяа ними бнр гадын JeHHjeTM» оглавы езунэ ашяа сеча вэ белэ ачыг* (Эввэли гээетимизин 10, 14 вэ 15 o«Tja6p немрэ* лэриндэ) ашкар да buMaJa еда. Jox, бурада нэсэ аар. Луне _ Ал• берто арвадына мунасябэтдэ 1аныаыр. Бэс ону меча инан- дырмаг тОлар?    длберто    Внкторн)а    нлэ сеЬбэтшя хатырла]ыр. Рэггасэнин дэляллэрн она аглабатая кору* нур. Дуздур, Маряаяа Ьэмнн оглаяа комек едир, бурда нэ вар кн?    __    м Луис Алберто Бетонун JaHbUU    »» «S“ ?¡‘ ши кнмн данышмаг гэрарына кэлнр. О, Бнктори^адая ха-Ьнш едир кн, она ^лдашлыг етенн, CeHjopa ^оле Луне Албертонун кэлншиндэн нараЬат олур. Нэ jaxmu кн, Вето евдэ 1охдур. Лакнн се*1<фСал* BaTjeppa ону сакнтлэшднрнр. О, садэчэ    wnce^f_*' нын оглундан бэ’зн nieJ.iapH сорушачаг. Догрудур, яечэя дэфэ о, ]ахшы нш тутмады.    __ АрхаЗынлашая ceHjopa Челе AejHp к*. «JH оглу *н-дн Марнананын JaHWHAMwp. Экэр ceHjop Салаат)ерра ондан нэсэ сорушмаг HCTojHpco, Бетону оз еанщдэ керэ бж- ЛЭР* Бу хэбэр Луне Албертону озундэн чыхарыр. Маря- ана лап аг едмб. ДаЬа ез апшасыны онун еаннэ» дан да утанмыр. Jox, бу биабырчылыга дезмэ)эчэк. Ьэр икнек ла]нглн чавабларыкы алмалыдыр.     А Вккторнja Луне Албертонун Ьалыяын дэ)индн]яии о дэгигэ Äyjyp. Луне Алберто де]ир ки, Маряаяа ашаасы* ны евэ чагырыб. Онун учун бундан агыр тэЬгнр ола бнл- МЭЯ Виктора)» ншэ тэлэсир Лакнн ону да башаiÄY«YP кя, белэ вэзнЛэтдэ Луне Албертонун ¡^мдэн хата -шхл бнлэр. BHKTopHja эминдяр кя, о, Марнананын кедэчэк, unita «у кедншин »»_ЧТР гурт«рач«гапш б||р АллаЬ биляр. Буя* к*р» Д» вякторн)« зэнк вурараг ондан Мариаиакнлэ кетмэ)м хаЬяш еднр, чункн онун оглунун элкндэн хата чыха бнлэр. А ИЛЭ ШУР АСЫ Марнананын евнндэ бея иэфэр*. Маркана, Марисабел, Вето, Рамона аэ MapHja бнрлнкдо наЬар едафлэр Вето чох сыхылыр. CeHjopa Маряананы «ана» Aeja чагырмага Ьэлэ алыша бнлмнр.    ,_____ \ СеЬбэт фырлаяыб Jena Луне Албертонуж устунэ га-)ыдыр. Марясабелня фякряяч». Мартам ояа ЬагРэя^ мэлндяр. Марнана аса е тюаа «дар. *pu оа BYoaMopH мэлндяр. Марнана нее е том *ДЯ нлэ ону чох гас тэЬгяр еднб. Вето. Марнсабелхя тэрэфннн сахла)ырлар. Марнана омларла разылапшага мэчбур олур. _ Н«к«рдан сонра Вето «аэ кетмэ)э Ьазырлашыр. АТЭШ Гааы ашлыр. аляяд» таяяяча тутиу ДУ‘.^лпб*Р; то астакада каруяур Маряаи муяу эрмяяя габа^ атыр. Ланга о, атэш ачмага нмван Ttiai^TmjH яган чн дэфэ чэкмэк нстэ)эндэ иеэ озуну КТО« то архадая оглунун голундак Jai^Mp^ JVUp^ Bewww )аралалдыгыны сорушаяда о, «Jox, ama» Aojo чаваб во- Р*Р’ Луме Алберто тамам чашыб, «ama», «оглум* кэлмо* лэрнндэя Ьеч вэ анла)а бнлмнр.    ам.мшмикы Маряаяа эряш ìorraéxamaja чагырыр. Араларытдакы еоЬбэг Луме Албертому саоеыдыр. Демэлн, о, 9*о*,ЯДУ аа тала елдурмушду. О, Марнанадаж pua тора. Луте Алберто луну гучагла)ыб ояур. салват^врраларин евяид» варГТ.Ррял«Р Луяс Алберто оо Вето еея)ор1 ЧоДтяя. Ц-нына кеднрлэр. Марн4на она де]«Р ям» бундан еон^ Вето овларда JaeaJanar. «Bac Марнана она AejHp: «Сна дэ, Фешшяа да оязжмлэ она- ^HH3.BH3HMearaba^Jep4a«p*. Маряаяа, Луне Алберто, Марксвбел вэ В«о Чоата нлэ Карлосуж то]уядан га!ыдырлар. Онлары Рамона нлэ М,Р*А*ук Р^рЙР чМж ело яэляр яя. «ю до ««Ч “"■ЕЛ: №!££*?££ ^2. m «~9-Д» —чиал««-р- - - ЛаЛЛ‘^“*ЫМ1Р«»^д*|ГТ0ргшур-. «Вое «w. «• акамызы eearajH гэдэр ееанлмок K^r»pxKH**J* О, гаыю вернр: «Ьаием гиз буну шетэмэа?» Вето Jtejmp. «Ело meo, ояда bap mej сэндэн аеамяедкр». Соя. КудчаЬан v^iÍMB6«ÍSa! ;