Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 2

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, October 15, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - October 15, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ-исжтмБРт^ил. MC 194 HlTMCAAHiJAT СШАСЭТИН 9СИРИДИРС9... (Эмали 1-ии саНифада( Давлат сосиал-игтмсади те-иезэулун характарини дузкун MyajjaH еда билмади. Иттифа-гын дагылмасы, игтисади ала* галарин позулмасы, КЪрруп* cnja, саботаж, гаратчи бартер амэлиИатлары аа с. езлу-(уида Нар бири куклу амил олса да, онларыи Ьамысы те-рамадир. Башлычасы, муэссм-са ва ташкилатларда иствЬ-сал харчларинин келири ус* таламаси, гаршылыглы борч-ларын артмасыдыр. Инди иг-тисади|}ат истаЬсал атд^ин-даи чох истаНлак адир. Бу, истеНсалын инфл|аси)а харак-тарли олдугуну ачыг-а)дын кастарди|и Ьалда, давлат та-давулда инфл]аси(аиы AajaH-дырмага чаЬд адир. Унутма-мальиыг:    истаЬсалын инфл)а- си|а характарини арадан гал* дырмадан тадавулда инфл)в-си)аны дазандырмаг олмаз. Чунки истаЬсал илкин, тадавул иса тарамадир. Ганунваричи ва ичраадичи органларда игтисадиПаты са-битлашдирма си)асати ва онум рааллашмасынын алагаланди-рилмаси ( та'мин адилмир. Пра-эидантин HrTMcaflHjjaTW сабит-лашдирма тадбирларина Ьу-гуги база ва ичрасыиа игтисади механизм (арадылмасы лан-ки)ир. ИстеЬсалчыларын игтисади ислаЬатын маркази вми-лина чаврилмаси та'мин адилмир. Иалал эаНмат ги]матдвн душ vp. Бу ан аввал давлатин тагсиридир. Республика учун сон дарачэ зарури олан игтисади ислаЬат-лар апарылмасында давлат raTHjjeT нестара билмир. ©э фаали))атлэри ила игтидара каланлар реал ислаНат программна малик олмадыглары-ны нума)иш атдирирлар. Игтисади с^асатда саришта-сизлик Ьар аддымда Ьисс олу-нур. Ичрасыэ галмыш президент фарманларм буна су-бутдур. Рааллашмасына игтисади та'минат ]аратмадан ва-рилмиш фарманлар фермам олараг галыр. Онларыи ре-аллашмасына санки имзалан-маг учун президента тагдим едиландан сонра мадди ва малина та'минаты ахтарылыр. Ону «матросу банка мудир го\аи» кадр си]асвти (аратмыр-мы? Иазырда арзаг гытлыгы каз габагындадыр. Бу, Ьамнн маЬ-суллары истаЬсал адан муас-сисалара кузаштли ражим |а* ратмагы, республика)« арзаг катирилмасина мана олан сад-лари арадан галдырмагы ва башга стимуллашдырычы тад-бирлар карма|и талеб ат-Ьалда республик«)« кан-дарилан ва катирилан арзаг малларына камрук русуму го)улур. Бу, б'а|ук аЬти|вч олан арзаг маЬсулларынын республика)« идхалына антистимул (аратмырмы? Халг тасарруфатынын табии газла тачЬизатында каркии-лик ¡аранмышдыр. Тасарру-фатсызлыг узуидаи илда 2 мил)ард кубматр газ итки-сина ¡ол аарилир. Нафт даш-лармнда ва «Кунашли» (ата-гмнда иса нафтла барабар чыхан газыи саЬила чатды-рылмамасм натичасинда илда 2—2,5 мил|ард кубматр газ Ьава]а сов рулу р. ИстаЬсал ат-ди|имиз табии газы Ьааа)а со-аурур, ала о гадар да табии газы Туркманистандан ва Ираидам чох баЬа ги)мете са-тын алырыг. Эчаб тасарру-фатчылыг адирик! 1992-«м илнн бириичи |вры-сында распубликанын идхал-ихрач балансы кастарир ки, хаммал ихрачында ва Ьазыр ' маЬсуллар* катирилмасинда «габагчыл мевге)ммизм>* алдан вармирик. Бу, структур си(а-сатинда асаслы дфшикл^ин зэрурили)инэ даяалат адир. Догрудур, семерели структур иралила^ши гыса вахт арзиндэ мумкун да] ил. Ла-кин стратажи спасет ва ама-ли тадбирларин марЬэлалар-ла Ьа]'атл кечирилмесинда лэнкимак, распубликанын мил-ли серватинин ахыб кетмесм-на каз ¡уммагдыр. Игтисади))вТ*в сабнтлашднр-мак ва игтмсАдм артымы сти-муллашдырмаг давлатин фуик-си]асыдыр. Инди игтисади|-|ат давлатин «гтнсади вл®т‘ лариннн ишлвмвди|и aeanjje-та душмушдур. Игтисади стимул ларын ишлвмади(и нгти-сади^атда инзибати метод* лардан истифада заруратв чаврилир. Экер везинат бала давам адарса ан гаты ба зар терефдарларына да а|дын олачагдыр ки, планла базарын диалектик ваЬдатина ва игти сади{]атда кучлу давлат бел* масина асасланмагдан баш га хилее )олу joxAyp. Бурада Ьамыны гануна тебе eTMejn бачаран кучлу давлатин ролу мисилсиздир. Заиф давлат либерал xajaflnapacTnHK* дир. О, зарури ислаЬатларын даЬа азмла рааллашмасыны та’мин етмелидир. Инди бутун иагсанлары инзибати амирана тасарруфатчылыг иатичаси Ье-саб аданлар аз тачрубамизи унутмамалыдырлар. Japne-jeK-сан адилмиш халг тасарруфа* тынын барпасы, алканин му* двфиасина та'минат }арадан атом силаЬынын истаЬсалы, карточка систаминии лагви ва Ьар ил ги|метлерии ашагы салыимасы учун чеми дард ил (1945 — 1949-чу нллар) кифа]ат атмишдир. Иазырда Ьамин матодлара асасланан Чин Халг Распубликасында, BjaTnaMAa caHaja нстаЬсалы-нын орта иллик артымы 15— 16 фаиздир. Инкишаф атмиш базар игтисадиНаты алкалэ-ринда бела артым тампи jox* АУР- AjpM-ajpM адамларын тек-лифи ила игтисаднйат гурмаг олмаз. Лакин, об|актив раал-лыгы кермэмэк, игтисади^а-ты CHjacn амбиси)алара гур* бан вармэк да олмаз. Чыхыш joay гуввалари квадрата jyK-салдан интеллектуал потанси-алын HHTarpacHjacMHa есас-ланмагдыр. Саттар СЭФЭРОВ, игтисад алмлари доктору, профессор. ХАРИЧИ ВЭТЭНДАШЛАР АЗЭРБАЛЧАНДА ИНВЕСТОР ОЛА БИЛЭЧЭКЛЭР Ьазырланмагда олан «ThJ-мэтли кагызлар вэ фонд бир-жалары harrbiHfla» A3ap6aJ-чан Республикасынын Гануну буна там тэ’минат верэчэк-дир. OKTjaöpbiH 12-дэ Милли Мэчлисин игтйсади си^асэт KOMHCCHjacbiHbiH ичласында Ьэмин ганун ла]иЬэсинин му* закирэси олмушдур. Tejfl едилмишдир ки, бу ганун инвесторларын мэнафе-лэрини горумаг вэ A3ap6aJ-чан Республикасы игтисади]- jaTbiHbiH инкишафына кемэк кветэрмэк мэгсэди илэ rnj* мэтли кагызлар бурахылы-шынын вэ тэдавулунун ва-hHfl rajflacbiHbi MyajjaH едэ-чэк, ги>мэтли кагыз базары ■Иштяракчыларьшый фэали}-1этини. тэнзнмлэ)эчэкдир. Ха-<‘ ричи вэтэндашлар вэ пугуги шэхелэр бу гануна вэ «Азэр-6aj4aH Республикасында ха-ричи инвестиси1аларын горун-масы Иаггындав гануна мува- зын rtiJaiaTflH кагызлар база-рында инвестор кими ишти-рак едэ билэчэклэр. Комисси]а верилэн тэклиф вэ элавэлэри нэзэрэ алараг ганун ла^Ъэси узэриндэ иши бир Ьэфтэ]э баша чатдырыб сэнэди JeHHflaH музакирэ}э вермэк барэдэ гэрар гэбул етди. Бу мэгсэдлэ ’ мутэхэе- СИСЛЭРДЭН ИбарЭТ KOMHCCHja JapaflHflflH. АяапинФоОМ. СЭРИЭД РЕЖИМИНИ ПОЗМАГ ОЛМАЗ СэрЬэд позунтуларынын ге]дэ алындыгы белкэлэр си-]аЬысына Бejлэгaн pajoнy да дахил олмушдур:    ок^абрын 13-дэ бу ра1онун МаИмудлу кэнди эразисиндэ Иран вэтэн-дашы сэрЬэди ганунсуз олараг кечэркэн ]ахаланмышдыр. Астара ра^нунда иеэ кечэ вахты сэрЬэди позаркэн ту-тулмуш дерд нэЛэрдэн учу Иран, бири Азэроа1чан вэтэн-дашыдыр. «Шорсулу* нэзарэт-бура-хылыш мэнтэгэсиндэ ичазэ сэнэдлэри олмадыгына керэ тутулуб сахланылан шэхелэ-рин арасында Иран, Рус^а вэтэндашлары вэ Ьэтта бир нэфэр... полшалы олмушдур. СэрЬэд зонасынын паспорт режимини поздугларына керэ Бакы—Астара гатарында }а-халанан 20 нэфэрин дэ тэр-киби «бeJílэлмилэл характер» дашь^ыр. Бу гатарда фэра-рилик едэн бир эскэр дэ ту-тулмушдур. НэЬа1эт, «Лала-ма» нэзарэт-бурахылыш мэнтэгэсиндэ республикадан кэ-нара ганунсуз олараг 100 ки-лограм jaF апарылмасынйй гаршысы алынмышдыр. Бу фактлар Ьаггында Aзэpбajчaн Девлэт СэрЬэдини Му1гафи-зэ Комитэсинин мэтбуат вэ информаси]а шо’бэси мэ’лу мат вермишдир. ГАНУНСУЗ САХЛАНЫЛАН СИЛАЬЛАР 1ЫГЫЛЫР Кэнчэ шэЬэриндэ ганунсуз сахланылан силаЬларын ]ы-гылмасы давам едир. Шэ-Ьэр Ъэрби полис идарэсиндэ Азэринформун мухбиринэ де-мишлэр ки, сон уч а!да ида-рэнин эмэкдашлары 76 автомат силаЬ, 9 тапанча, .ики гумбараатан, Ьабелэ гумбара-лар, патронлар, башга йэрби сурсат вэ с. мусадирэ етмиш-лэр. ьвпк ДРАМАТУРГУН АБИДЭСИ УЧАЛДЫЛЫР Азэрба1чан Елмлэр Акаде-ми!асынын эсас бинасы гар-шысындакы багда керкэмли драматург Ьусе,)н Чавидин абидэси учалдылмагдадыр Абидэни мэшЪур Ье1кэлтэраш ©мэр Елдаров Ьазырламыш-дыр, постаментин муэллифи архитектор Лусиф Гэдимов-дур. Эдибин тунч Ье1кэлинин 1ан тэрэфлэриндэ онун эсэр-лэринин гэЬрэманлары тэс-вир олунмудпдур. Бакы шэЪэр тэ’1инатлы об-jeктлэpин абадлашдырылма-сы вэ эсаслы тэ’мири идарэ-си Чавидин адыны дашь^ачаг багда абадлыг ишлэри керур. Азэринформ ДЭРДИМИЗИ КИМЭ ДЕ1ЭК1 16 1АШДАН БАЛАЧАЛАР ДА БАХА БИЛ8РЛ9Р Сэккиз jaшлы нэвэм со- рушду^абз мэн севэ блдэрэм-МИ? TejpH ихти]ари олараг де-дим: — Бэли... Ушаг инчик Ьалда диллэн-ди: — Атам иеэ де)ир ни, олмаз. Ьансыныза инаным? — Севмэдэн, нифрэт етмэ-дэн 1ашамаг олармы? Ча-вабыны вердим. Сонра элавэ етдим: — Инсан атаны, ана-ны, бачы-гардашыны. Вэтэни-ни... Нэвэм чидди Ьалда билдир-ди: — Мэн Aej9H галды... — Бэлкэ бабаны нэзэрдэ тутурсан? — Мэктэбимиздэ бир гыз вар, ону... Узуму туршутдум: — Ьеч утанмырсан? Бу нэ свЬбэтдир? ■Лиаг инадындан денмэди, взунун Ьаглы олдугуну субу-та JeTHpMaJa чалышды. — «Пэнчэрэмэ aj гонуб* адлы ушаг верилишлэ^ндэ HyMajHm етдирилэн чизки филмлэринин чохунда севки-дэн данышылыр. Экэр ушаг-лара севмэк олмазса, нэ учун кестэрилир? Нэ кизлэдим, pajoHfla мэ-ни Ьамы Ьазырчаваб адам кими таны]ыр. Тээссуф олсун ки, нэвэм бу мэсэлэдэ мэни баглады. — Ьэр халгын, Ьэр элкэ-нин вз эхлаг га(далары В^Р-Бу ха1далары позанлары Ьамы rHHajHp. Мусэлманларда белэ мэсэлэлэрдэ абыр-Ьэ]а, jam эсас шэртдир. — Турклэр дэ мусэлман-, дыр. Кермурсэн бутун кино-ларында севки-мэЬэббэтдэн данышылыр. Бу эЬвалаты данышмагда сезумун чаны вар. «тахшы ха-тырла)ырам, нечэ ил эввэл-лэр 16 ¿ашындан ашагы ушаглар ахшам сеансларына бурахылмырды. Хусусилэ, ja-ша yJryH кэлмэ1эн филмлэрэ ушаглары бурахмаг гэти га-даган иди. Буну и hbJh пис иди? Базар игтисадиЛаты ад-ланан бэла Ьэр uiejH устэлэ-]иб. Кузэранымызы элимиз-дэн ал мае ы бир jaHa галсын, кэлэчэ]имиз олан ущагларын эхлагыны да чидди ашылама-Ja мэ’руз roJy6. Мэммэдага МИРЗAFAJЕВ, Губа. XEJHPXAHHblT JAXmblJlAPblH ИЗИ ГАЛЫР Улуларымыз ез алый тэри илэ газандыглары вэсаит Ье-сабына чешмэлэр тикдирмиш. керпулэр салдырмыш. чохлу xejpHjJa ишлэрн кермушлэр. Узун иллэр ©теэ дэ Ьэмин ]ахшылыглар унудулма]ыб. Булаг чэкдирэнлэри, мэсчид тикдирэнлэри адамлар Ьэр заман Jafl едиб онлара рэЬ-мэт охумушлар. Иши керэн- лэ кердурэн japaAHp, лэр. Б: де]иб- -*уна керэ иш корэнлэр дэ^ашамыш, кордурэнлэр дэ. Бу чур нэчио адамлар инди дэ вардыр. Дэлмэммэдли шэЬэр сакини Елбрус hycej-нов кэнчдир. О, бу ]ахынлар-да ез вэсаити Ьесабына шэ-Ьид олмуш hэмjepлилэpинин хатирэсинэ булаг чэкдирмэк гэрарына кэлди. Бакы—Тби лиси шосе ]олунун кэнарын-да белэ бир булаг тикдирди. Устунэ дэ хатирэ левЬэси ¿аздырды: «ШэЬидлэрин хатирэсинэ еЬсан*. Аднл ЧАВАН, Дэлмэммэдли шэЬэр саки-ни. Коранбо! pajoHy. ЧЭБЬЭЧИ АИЛЭЛЭРИНЭ г a if ы кестэрилир Ватанимизин арази бутав-nyjy ва милли сувереили|и угрунда 1ухары Гарабагда ка-даи да| уш мв|двнларында чанларындаи кечмиш 16 гах-лы шаЬидин Ьамысыиын аи-лалари )врли haKHMHjjaT ор-гаиларыныи ва pajonyM амэк коллактивларинин там bHMaja-си алтына алынмышдыр. Ра-joH ичра ЬакиминеТи башчы-сынын сарамчамы ила бу аи-лаларии Ьар бирима tO мин рубл пул вврилмишдир. Чари а|ын аввалиидвн давлат сы-гортасы васитаси ила онлара верилен мадди |ардым ики да-фа артырылараг 100 мин рубле чат дыры лмыш дыр. ЧабЬада Ьалак олаиларын аилалари pajoM ичра Ьакими]* jaTH башчысы ]анында фаа-лиЦат кастаран хусуси фонд-дан мунтазам олараг xajpnjja [ардымы да алырлар. Бу фон-ду( аслинда умумхалг фонду адландырмаг олар. Чунки она муассисаларин, ти-кинти ташкилатларыиын, таЬ-сил муассисаларинии, колхоз-ларын амак коллактиала-риндэн, Ьабала а|ры-а]ры аи-л а лардан ва адамлар дай да-им кануллу ианалар шэклии-да васаит дахил олур. Бу куилэрда Гарабаг чебЬесииде иткин душмуш 12 часур гах-лы да)ушчунун аилаларина дэ мадди ¡ардым кастарилмасинэ •а мухталиф кузэштлар адил-масииа башлаимышдыр. Бутун чэбЬечилерин аилэ-ларима мадди ]ардымдан влево гыш арафасиида навбэ-даи кенар |аначаг варилир, онларыи манзиллари тачили та’мир олуиур. Оилар Ьемчи-нин иишаат матариаллары, за рури талабат маллары ила та’ мин адилирлар. Ааерииформ. japhm аср ШАКИРДЛЭР арасында Ьачыгабул pajonyHflaKbi Гы аылбурун кэнд орта мэктэСи директорунун муавини Мэ* Ьэррэм Рустэмов емрунун эл ли илини халг тэЬсилинэ Ьэср етмишдир. Гочаман педагогун Jyбилejинэ Ьэср олунмуш кс чэдэ онун ]етишдирмэлэрн -физика-ри]ази]]ат елмлэри доктору Малик Чэбра]ылов, тарих елмлэри доктору Фэх-рэддин Мэммэдов. KRMja елмлэри намизэди Ибадулла Аб-дулла|ев вэ башгалары чыхыш едэрэк МэЬэррэм муэл лимин эмэ]ини jyiccaK ги]мэт- лэндирмишлэр. «Аран» ннформаси|а мэр- * кэзи—Азэрмяформ JONN Бакы пафта|ырма ва-аодуида таза гурту кстсмара мрилмишдир. Бу гургу М мияйм той хаммал « мм ада-чакдмр. Окуй маЬсуллары jyKcaK октамлы баквик, дизал (аиачаты компокактларк Сум-га(ытыи иафт-ким|а вааодла-рыиа каидормлачак. 1аим гурту еаааляер rypaui-дырылммш ики гурту дал кучлу ва гаиаагииядир. Оиуи ис-тифадаси иатииасиида вааод боруяарындаи атмосфера |ан-дырылаи кукурдяу гавлар бу рахыямасы да»аидырыямыш-дыр. Соиракы «'мал просе симда Намин гавлар дам кукурд а|рылачагдыр. УмумиНатла, эаводда нафт а малыиыи Ьач-мм 20 фаив аратачагдыр. Идарэетма пултукда. ' -а- Оператор МаваНир Суп* •талмаммадов. -О- JeMM а мал гуртусу. . Фото А. Маммадоауидур. Аверимформ. АЗ МААШ АЛМЫРЛАР... АММА Бу MY0ccHC9j9 республика-мызда Ьэ1ат шэраитинин чэ-тинликлэ!ж илэ элагэдар чох суалла кэлмишдим. ДушУнУР‘ дум ки, керэсэн сытлыгын. баЬалыгын. базар игтисадиj-jaтынa кечидин терэтди)и чэ-тинликлэрлэ бурада растла-шачагаммы? Инди Ьансы завода, фабри кэ кедирсэнсэ. мутлэг эрзаг мэЬсулларындан данышыр, кифа1эт гэдЭр алма-дыгларындан шикaJэтлэниp-лэр. Бакы бисквит фабрикин-дэ мадди тэ’минатдан разы-лыг едирлэр. ФэЬлэлэрин мэ-вачиби башга муэссисэлэрдэ-кинэ нисбэтэн jyKCOKflHp. Ьэтта аз стажлы адамлар 1400 рублдан ашагы эмэк Ьаггы алмырлар. Тэчрубэли фэЬ-лэлэрин маашы иеэ 2400 — 2500 рубла чатыр. Планы там }еринэ ¿етирэнэ Ьэр aj мукафат верилир. Бунунла 1анашы, бутун ишчилэрэ Ьэр aj муэссисэдэн эрзаг aJpH-лыр. Елэ aj олмур ки, бурада ашагы ги}мэтэ Ьэр фэЬлэ 2 килограм эт алмасын. Эввэллэр сехлэрин Ba3Hj-1эти чох пис иди. ФэЬлэлэр демэк олар ки, cyjyH ичиндэ HmflajHpflHflap. Чунки бутун сехлэр дамырды. Эсаслы тэ -мир лазым иди. Инди фэЬлэ-лэр учун Ьэр чур шэраити олан }емэкхана, KejHHMa-co-jyHMa отагы тикилмишдир. Муэссисэнин бутун ишчилэри 85 фаиз кузэштлэ бу JeMan-ханада наЬар едирлэр. ФэЬлэлэрин мэнзил шэраити дэ диггэт мэркэзиндэдир. Латагханада jamajaH бир нечэ аилэ jeHH мэнзилэ кечуб. Сехлэри кенишлэндирмэк. низам-интизамы меЬкэмлэн-дирмэк, мэЬсулларын ке1фи1-jaTHHH ¿уксэлтмэк фабрик коллективинин кэлэчэк план-ларыдыр. Ишчилэр нэ гэдэр jyKcaK мэвачиб алсалар да, бу, базар п^мэтлэри илэ yj-гунлашмыр. ФэЬлэлэ{Тин мадди B93HjjaTHHH даЬа да Jax-шылашдырмаг учун Ьэлэ чох иш керулмэлидир. Ханым ЧАВАДЛЫ. ИСТИ СУ HHJ8 JOXflYP? ЭЬалинин мэишэтдэ чэкди- эн бejYK чэтинликлэрдэн бири дэ мэнзиллэрэ мэркэз-лэшдирилмиш гajдaдa исти cyjyн верилмэмэсидир. Ьа-зырда истеЬсал едилэн су-гыздырычылары техники чэ-Ьэтдэн сон дэрэчэ гусурлу-дур. Бу чиЬазлар республика-мыза харичдэн кэтирилир вэ эhaлиjэ олдугча бапа гиjмэ-тэ — 5700 маната сатылыр. Гэрибэдир ки, сугыздырычы-ларындакы техники насазлы-гы арадан галдырмаг чэтин дejил. Анчаг нэ еЬт^ат Ьис-сэлэри вар, нэ дэ усталар. Нэтичэдэ чиЬазлар узун муд-дэт истифадэсиз галыр. эЬа-ли иеэ эзиjjэт чэкир. Бу кун реепубликаданкэ-нар шэЬэр вэ фэЬлэ гэсэбэ-лэринин экcэpиjjэтиндэ мэн-знллэр исти су илэ мэркэз-лэшдирилмиш гaJдaдa тэчЬиз едилир. Бурада техники тэЬ JÍYкэcИvЗЛиjин тэ’мин едилмэ си дэ вачиб шэртлэрдэн би ридир. Мэнзиллэрэ мэркэз-лэшдирилмиш га J да да исти сУ]ун верилмэси игтисади чэ-Ьэтдэн дэ олдугча сэмэрэли-дир. Куман едирик ки. мэн-лил идарэлэии вэ лaJиhэ тэш-. килатлары бу мэсэлэ илэ ма-рагланачаг. эмэли иш кврэ-чэклэр. Огта; ЬУСВДНЗАДЭ. Бакы. СИ39 ¿АЗМЫШДЫГ Бу Ьагда биз качан %лин ¿анварында 42 иафармн имзасы ила сиза ]азмышдыг. Каидларимиз датата]и аравида ,ерле-шир. Гыш фасли алты aje гадар давам едиб cojyr ва мэшег гатли качмр. Баш аддымлытымыада олан Баш Куикут, Биде ¡из каидлариидо а.ларда-мааи гавдаи истифада вдилмр. Opa баи ва Баш Келдек кендлармида иса 1986-чы илдаи башлаи-мыш гав чакилиши ииди)а кими гуртарма|ыб. Бахымсызлыг •a jnjacHBflHK узуидаи баш хатти да датылыб токулмушдур. Г.6«Ы гыш. деру «дир. Би, ¡.н. д. ни*» «им». .э»||.т Ч»К.«|ИИ.    х гвдИРО», 9. МАЬМУДО», А. АББАСОВ ва башгалары (ЭЗ имва). Шаки ра(омумуи Орабам иеиди дилами НЕЧЭ ДОЛАНДЫРЫМ? -ЙПТг Иарматли ра даксм|а! Ишсизли)им бара да 4 дафа сиза, 19 дафэ да республика президенти апаратыиа |азмышам. Инди ки гытлыг ва баЬалыг шараитиида 5 иафарлмк aMaaja башчь! лыг адирам. Ушагларымыи Ьар учу талабадир. Президент апаратында бир иача вазифали шехсии габу-луидв олмушам. Онларыи маслаЬатииа ва маним рвзылыгы-ма каре )#ии jepanen Харичи Игтисади Элвгвлвр Назмрли)миа ишв дузвлмв)ими мвслаЬвт керублар. Аичаг бу да гуруча ва’д олврвг галыб. Сиз да|ии, баш нэфэр аила узвуиу иача долаидырым? Эли еЛЖЕВ, Бакы шаЬарм. ГАНУН КЕШИКЧИСИ ГАНУНУ ПОЗУРСА- Оглум мубариз AбдyллaJeв бу ил »¿унун 19-да ахшам Ласамала бачысыкилэ кедэр-кэн иткин душмушду. Эли-миз Ьэр jepABH узулэндэн сонра влуханалара уз тут дуг. 47 кундэн сонра ^рвндик ки, 19 и!унда 31 1ашында азэрба!чанлы бир оглан ма-шьшла вурулуб, Семашко адына хэстэхананын влуха-иасына кэтнрилиб, сонра иеэ Kyja jHjacH олмадыгы учун кимсэсиз кими басдырылыб. Отлумун влуму илэ элагэдар Бакы ШэЬэр Дахили Иш-лэр Идарэсинин мустэнтиги Имран hycejHOB иш апарыр. . Мустэнтиглэ квруш вахты мэнэ оглумун гол саатыны вэ башга ше!лэри верди. Августун 5-дэ оглумун гэб-рини тапдым. Онун ме1иди гэ-бирлэрдэн аралы, екскаватор-ла ики агыз газылмыш бир ryjyfla басдырылмышды. Оку орадан чыхарыб ез кэнди-миздэ ел адэтинчэ дэфн етдим. Оглуму 19 HjyHAa pajoH ки-KHjeHa-enHAeMHonoKHja стан-си/асыяын ПАЗ 3742 марка-лы 92-80 АГП немрэли ав-томашынынын суру*УсУ Па' ша Arajee вурмушдур. Сонра о, башга машыны вуруб га-чаркэн тутулмушдур. И. Ьусе]новун апардыгы истинтаг иши 8—10 вэрэг-ликдир. Ганун KemHjHHfla да-1анмалы олан мустэнтиг ону > позмуш, 4HHajaT3 harr газан-дырмагла езу дэ 4HHaj9T те-рэтмишдир. Кэрунур, о, ву-руланын адамларынын чых-мадыгыны керуб, иши чина-1эткарын хе1ринэ Ьэлл истэмищдир. Мустэнтиг 20 август да ишдэ 4HHajaT тэрки-би «олмадыгындан* ону хэтм едэчэкмиш. Мэнэ чох jaлвap-ды ки, uiHKaJoT eTMdjHM. Сиз. flejHH, атадан да белэ хапиш едэрлэрми? Лахшы, бэс Му-баризин jaшjapымлыг оглуна, кезу!ашлы hajaT joлдaшынa мэн нэ чаваб верим? МэЬэммэд АБДУJIJIAJ ЕВ, Бакы шэЬэрн. ОЗБАШЫНАЛЫГ Бу ил ceHTjaöpHH 17-дэ Kej-4aJ автовагзалында растлаш--дыгым взбашыналыгдан ин^ннам ди дэ взумэ кэлэ билмнрэм.^с Кассир BaKNja билетин бири- вг^ ни 125 рубла сатды. 2 биле-тэ 250 рубл — Ja'HH 30 манат артыг алды. Де}эндэ ки. uiHKaJaT eA34aJaM, кулду, де-ди; Кет Ьара 1азырсан, 1аз. кимэ истэ1ирсэн, де. Мэн Ьеч кимдэн, Ьеч нэдэн горхму-рам. Кассирин белэ apxajHH да-нышмагы, Ьэтта Ьэдэлэмэси мэнэ Ьеч чур а1дын дeJил. Догруданмы белэлэри Ьаггын-да бир влчу кетурэн олма1а-чаг? Исма1ыл BEJflyJIJIAJEB, Бакы. ив „Халг гвзетж“ чаваб вержрлвр РЕСПУБЛИКА СОСИАЛ-Тв’МИНАТ НАЗИРИ Л. РЭСУЛОВА: — Гэзетиниэин 1992-чи ил 16 иjyл нем--рэсиндэ дэрч едилмиш «Охучуну даЬа чох нэ душундурур?» сэрлевЬэли мэгалэ Сосиал Тэ’минат HaзиpлиJи тэрэфиндэн диггэтлэ арашдырылмышдыр. Билдиририк ки, Ьэги-гэтэн республика президентинин 1992-чи ил 2 jaHeap тарихли фэрманы илэ бутун пен-си1аларын минимум мэблэгинин 1 jaHeap-дан ajfla 317 рубл му*Шэн едилмэси узун муддэт фaJдaлы эмэклэ мэшгул оланларла тамамилэ nuwiaMaJawiap арасында Ьеч бир фэрг го}улмадан rejpH-o6jeKTHB бэрабэрчи-лиГэ кэтириб чыхармышды. Белэ B33Hjj9T шглы наразылыглара вэ мурачиэтлэрэ сэ- бэб олмушду. Бунлары нэзэрэ алараг назирлик ез тэк-лифлэрини гыса муддэтдэ мувафиг инстан-си Ja л ара чатдырды вэ базар игтисади}]атБ1-на кечид деврундэ белэ b33hJJ3THh нэ к*”*” нэтичэлэр верэ 6wia49jifflH кестэрди. 1992-чи ил 25 апрел тарихли фэрманла там иш стажы илэ jama вэ бириичи, икинчи груп элиллиjэ керэ neHCHja аланларын neHCHja-ларына 1 MajAaH ajfla 133 рубл элавэ пул MyaJjdH едилди. Ьэмин фэрмана эсасэн Jama керэ тэлэб олунан иш стажындан артыг Ьэр бир ил стаж учун 450 рублун бир фа-изи гэдэр дэ элавэ пул MyajjaH олунду. Бе-лэликлэ. japaHMHm бэрабэрчилик бир гэдэр арадан галдырылды вэ мурачиэтлэрин cajbi да xejли азалды. Республика президентинин 1992-чи ил 13 HjyH тарихли фэрманы илэ минимум эмэк Ьаггы 700 рубла чатдырылды. Бунунла элагэдар олараг там стажла пенси1аларын мигдары да 1 ^улдан 700 рубла чатдырылды вэ Ьэр бир ил артыг иш стажы учун 700 рублун бир фаизи гэдэр элавэ пул муэЛэн едилди. KepYHflyJy кими, бунунла да rej-pH-o6JeKTHB олан бэрабэрчилик принсипи тамамилэ арадан галдырылмагла бэрабэр пен-с^аларын мигдарында хе1ли артым japaH-ды. Мэгалэдэ кестэрилэн конкрет фактларла элагэдар билдиририк ки, Бакы шэпэри Сэ-баил PajoH Сосиал Тэ’минат Ше’бэсиндэн алдыгымыз мэ'лумата керэ Бакы шэЬэри. Гэср кучэси, 45 немрэли евдэ jamajaH he-кумэ TyAHjeea аилэ башчысыны hthpahJh-нэ керэ ajfla 560 рубл neHCHja. бундан элавэ 1 сент]абрдан а]да 90 рубл компенсаси- учун рубл ja алыр О. ше бэдэ пeнcиJaны Ьэр aj вах-тында алмасыны билдирмиш вэ кестэрмиш-дир ки, бу саЬэдэ Ьеч бир наразылыгы jox- ДУР* Лерик paJoHyHyH Ьамарат кэндиндэн олан CoJjaA Иманов иеэ Ьэгигэтэн хидмэти вэ-зифэсини jepHHd JeTHp9pK3H хэсарэт алдыгы икинчи груп элил кими ajfla 1225  neHCHja алыр. Сосиал тэ’минат ше’бэсиндэ бу пеней Ja она элавэ сэнэдлэр тэлэб олунмадан тэ^ин едилмишдир. Бакы Су Кэмэри ИстеЬсалат Идарэсн: — ИстеЬсалат идарэси диспетчер саЬэ-синэ кестэриш вермишдир ки, сиздэн алын-мыш мэктубла элагэдар Сэбаил paJoнyндa-кы Зоопарк кучэсиндэ JamajaH эЬалинин су илэ тэчЬизатыны Joxлacын. Мэ’лум олмушдур ки. оранын су илэ тэ’мин едилмэси 4eJ ранбатан станс^асындан cyjyH шэЬэрэ мун-тэзэм нэгл олунмамасы илэ элагэдардыр. Ьазырда шэЬэрин башга унванлары кими Зоопарк кучэси дэ чэдвэл эсасында су илэ тэчЬиз едилир. Лерик pajoH ичра ЬаишнЛэтш: — PaJoHyH Чэнкэмиран кэнд сакинлэрин-дэн Рафиг вэ Гурбанэли Гафаровлар редак-с^аныза jaздыглapы мэктубда «Сосиалист Кубасы» совхозу илэ багладыглары ичарэ мугавилэсинин тэсэрруфатын JeHH рэЬбэр-лиJи тэрэфиндэн эсассыз лэгв олунмасын-дан ши^этлэнмиш. тэдбир керулмэсини ха- Ьиш етмишлэр. Билдиририк ки, мэсэлэ совхоз рэЬбэрли-Jh вэ ичарэдарларын иштиракы илэ араш-дырышмыш, Ьэр ики тэрэфин разылыгы илэ мувафиг тэдбир керулмуш, наразылыг арадан галдырылмышдыр. Бакы Почт Рабитэсн ИстеЬсалат Бнрли]н — «Халг гээети»ни ала билмэмэси барэдэ М. Муртуэовуй iiirtKaj9TH илэ элагэдар билдиририк ки. uiHKaJdT Joxлaнылapaг сэ-бэби eJpэнилмиш вэ онун арадан галды рыл-масы учун тэдбир керулмушдур. Ьазырда mHKaJaiHH «Халг гэзети*ни вах тында ала билир. Arcy pajoH ичра hamnoijjsmi: — h. Сэфэровун эризэси ¿охланылмыш дыр. Онун отлунун иш мэсэлэси мусбет Ьэлл едилмишдир. ;
RealCheck