Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 2

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,666,337 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, October 15, 1991

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - October 15, 1991, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ IS OKTJAM* т«1М HR M 1U некумэт ва БИРЖАЛАР: змэкдашлыгын башлангычы Ъэлэ бир-ики ил э»вэл саде чэ мулкун олмаЗан бу ке-рушуи тэшеббусчусу ИКДИ-]эдэк дэфалэрлэ езунуи фо-алиЗЗэти вэ реал емэллари ял© шпиц демократии метода ерыка меЗлнни . субут едок республика Назирлэр Кабинети олмущдур. Ваш наэир Ь. 9. Ьэсэновла керу-шо бу Захынларда Бакыда ]арадылая республика эм-тэа бнржасынын, АзэрбаЗчан халг окржасынын, Удмурги-]а Республика «Кама плJyc Т]улпан» амтээ-фонд бир-жасы Бакы филиалынын рэЬ бэр лари дэ’вэт едилмиш-ди. Ь #Э. Касонов Азэрба^ан-да саЬибкарлыгын он‘эн©Ларин дэн гысача бэЬс етдик-дэн сонра ©мин олдугуву билдирмищдир ки, респуб-ликанын ншкузар адамла-рынын Jeнн наели ез хал-гьшьш рифаНы намин© бу эн’энэлэри лаЗигкячэ инки-шаф етдирэчаклэр. АзарбаЗчан игтисадиЗЗа-тынын иллик эмтээ. девгриЗ-]©си 10 мил}ард манат тэш-кил едир. Мутэхэсснслэрин лрогнюзларына кор©, ¿ахын вахтларда бунун тэгрибан 70—80 фаизи биржалардаи кечачакдир. Республика бир-жаларьшьш индики ©мтаэ деврииэси иеэ 200 милЗон манатдан 300 мил^н маната гэдэрдкр. Jeни базар струк- турларынын фаалн^этн учу« нем© кениш имкаялар ачыл-дыгы бурадая а>дын керу-нур. Лакин умумвн респуб-ликаиыи мэнафеЗинэ зарар дэ>мам©си, ойун зэякнн еЬ-ти]атларындан • Азарба] чан-дан втру максимум <ОДда ил© истифадв едилмэсиучун элбир фа&ли^эт кветармак лазымдыр. Ьвкум©т*уз»лари нлэ биржа яумаЗэчдэлари арасьщда «седан гызгын диалогда ра-зылашдырмалар ахтарыл-масыны талэб едан эсас мв-сэлэлэр дэрЬал ашкар олду. Бунлардан бащлычасы ли-сензи]алар алынмасыдыр. Биржанын нормал ишламвеи учун хаммал, сэнаЗе вэ кэнд тэсерруфаты меЬсуллары, халг истеЬлакы маллары апарылмасына ЬакимиЗЗзт органларынын раемн ичазаси талэб едилнр. ьу ичазэ республика учу« эЬэмиЗЗэт йасб етмэЗэн артыг маЬсулпара аид олдугда, гаршь^а ела бир проблем чыхмыр. Лакин масалэ майгз бун-дадыр ки, «уфуз газаямаг ва-демэлн, 11 эм да ел кэнин За-ранмагда олан базарыны ала кечирмэк учун илк новбада тэлэбат олан, эн Захшысы Иса Зуксэк тэлабат олан хаммал вэ эмтэалзр каракдкр. АзарбаЗ чанда бунлар а« эв-вал нефт вэ нефт маЬсул- лары. памбыг, аграр бвлма-япн -мэЬсуллары, мэишэт кондис ионерл эри, соЗудучу-лар вэ санродир. Баш га сез-ла, республика учун майю, нем© деЗнрпед стратеги» мвйь суллар чаркэсина дахил олан хаммал ва мэЬсуллар-дыр. Эк эр образ лы десэк, баш алыб кед эн инфлЗасиЗа шэ.раитиндэ бунлар биздэн отру KOHBepcHja едилан вал-Зутадыр. Бунда рын респуб-ликадан канара апарылмасы узериндэ чидди иэоарэт етмэ* Зин зерурилиЗи да бурадан догур. Республикада арзаг маЬсуллары, дава-дармая ва баш га hajaTH аЬамиЗЗэтли ■маллар каскин сурэтдэ ча-тышмадыгы бир вахтда бизим «валЗутамыз» илк нов* бэдэ Ьамин малларын кэтн-рилмэсинэ сарф едилмали-дир. Республика биржа лары- «ын фэалиЗЗэтини да . буна истигамэтлэндирмак лазымдыр. Лакин керушун кедишин-дэ аЗдын олмущдур ки, ма-с эл э Ларин гоЗулушу база рын ганунлары ила MyaJJan звд-диЗЗат тэшкил едир. Биржа тичарэтинин гаЗдалары hap Ьансы, Ьэтта тэлэбат олан эмтээнин мугабилиндэ дарЬал башгасынын — сатычы учун лаэым олан амтэашш а-лынмасына тэ’минат вер© бялмаз. Биржа лары« нума- Зандаларн билдцрдклар кн, базар азу идхал ва ихрачы лазыми, биэдан отру даЬа ощтимал нисбатдэ тэнзим едир. Лалныз игтисадиЗЗатын кшпыларыны» та|бата} ач-мат в© езуну тэнзим л aj эн базар мунасибзтлариннн аз шоини керачаЗи вахты кез-ламан. лазымдыр. Тэассуф ки, бунун учун вахт Joxayp. Бу куя шэрт-лари вазиДвт дикта еднрУ Гаршыдакы гыш арафасиндэ иса вэзиНат олдугча мурэк-«эбднр. Буна кора да эдуна-.сибэтлари кеч ид девру учун бела бир га>дада гурмаг тэк-лифи мусбат гаршыланмыш-дырс нефт, нефт маИсуллары, памбыг вэ дикар стратежи хгмашьа, материаивлара во с»-Haje маЬсулуна верилан ли-сензизаларын мугабилиндэ биржалар реслубликаЗа Азэр-баЗчан учун сон дарэча зэ-рури олан беш мэЬсулдан (тахыл, or. Jar, шэкзр, да-ва-дарман) биринин кэти-рилмэенни тэ’мин едирлар. Кем да Ьовумесг бела шюеи-зиЗаныи алынмасы учун бир нов алЗери таклиф етмиш-дир. Ким даЬа алверишли juiapr таклиф едарса, о да лисензиЗаны алачагдыр. • ГеЗд етмэк лазымдыр ки, шубЬасиз, гаршылыглы ма-раг догуран керуш hap Ьал-да, кэнч саЬибкарлар учун даЬа фаздалы олмущдур. Оя-лар бурэда езлэри учун сон дараче гн>матлн информасн-ja, ба’зан д» сиЗаси игтисада вэ игтисадиЗJата дакр бир нов даре алдылар. республи-«адакы вазиЗЗатэ кениш, шп-кузар олса бел©, так-так шохсларин деЗил, довлэт ха-димлэрннин козу ила бах-маг имканы алдэ етдилар. Онлар бурада амацдашлыга ca’j костарилмэси ила гар-- 1шы лашдылар. Масалан; баш назир бу-paja топлашаялара Наэир-лар Кабинетинин мувафиг ше’^элари илэ мунтозам ин-формаси|а мубадиласи ап арматы таклиф етди, онлары АзарбаЗчан Реслубликасы-«ын Зени игтисаДи ганувла-рынын, бунлара дайр норматив актларын ла]иЬэлэрн-«ин h аз ырланм ас ы ид а иш-тираж етмэЗэ дэ'ват етди. Биржаларын нумаЗаэдалэри да гаршылыглы таклифлэр лердилар. Бир сдала, керу-шу чэсарэтла Ьакумат нлэ Зени базар структурлары арасында кениш омакдаш-лытын башлангычы Ьесаб етмэк олар. АзарбаЗчан Республикасы баш назиринин бириичн му-авини А. Т. Расизадэ, баш назирнн муавини М. И. Ра-даЗев хорушдэ иштирак ет-■мишлар. (Азаринформ). Акту ал муеаЬнба ТОРПАГ ИСЛАЬАТЫ В8 ОНУ НЭЗАТА КЕЧИРМЭК ЗОЛЛАРЫ Ьазырда кэцд тасэрруфаты мсТбЬоалынын сзмэрэси-вн артырщаг, арзаг беЬраныцдан чыхкаг вэзнфэлэршпш Зерен© Зетнрнлягаснин Ьаглы ала par гаршьАдакы тороаг нслаЬаггы нлэ эдвгалэяднрнрлэр. Азаркиформун чухби. республнкамызда бу нслаЬаты hajin кечнрмак учун 1сы шцлэр коруодуЗу бар ада Аэ©рба]чан Республнка-Ш баш назнрянян бнркнчн муавини, торпаг нолЛЬаты уз-рэ республика шщиосн)Мсыныя сэдри Ф. Р. МУСТАФА- рн | дан< JEB нлэ сеЬбат еднр. — Уалдаш МуогафаЗев^ х&Ьиш еднрнк, комнсси]а, онун тэркябн вэ ияднЗэдэк кердуЗу яш барэдэ бир нечэ кэлм© данышасыныз. — Республикамызын шара итиидэ торпаг ислаИаты-нын ЬэЗата кечи,рилмэ,си учун илк невбэдэ габагчадан Ьа-зырльгг иши кору Лам эли, Ьар бир раЗонун хусусиЗЗэтин-дан, торпаг еЬтиЗатындан вэ онун маЬсулдарлыгывдан, су-варманын ва мелиорасиЗанын характериндэя, демографии вазизЗэтдан вэ саирдэ« асы-лы олараг мумкун олан ан магбул вариант лар диггэтлэ сечилмалидир. Республика Али Совети Занында кэнд тасэрруфаты масалалэри илэ бизим ко-мисси Ьадан башга даЬа бир комиссиЗа маштул олур. Ьэр ики комиссиЗэжын * тэркиби-нэ парламент узвлари, квр-камли алимлэр, канд тэсар-руфаты мутахассислари, На-зирлар Кабинетинин ишчи-лэри дахилдирлар. Торпаг Иаггылда ганунун Ьазырлан-ма-сына кениш мигЗасда му-тэхэссислар — кэнд раЗон-ларынын рэЬбарлари, алагэ-дар назирликлэрин вэ баш идарэлэрин ишчилари чалб олунурлар. Нотичадэ нсла-Ьатын гати консепсиЗасы фор-малашмыиьдыр вэ заннимнз-чэ, заманын руИуна чаваб верир. Демак олар ки, иш баша чатмагдадыр. —- Зэян еднрнк кн, нсла-1шт гуру Зердэ де]нл, ресоуб-лнкамызьш чохсаЬэлн канд тасэрруфатынын реаллыгла-ры вэ хусуснЗЗэтлэрн нэза-рэ алынмагла КэЗата кечн. рнлнр. Кэнд тасэрруфатымы-зын ннднкн вэзнЗЗэтннн нечэ сэчНЗЗэлэндирэрднннз? — Реал вазизЗэт елэднр ки. Ьазырда бнз узун иллар арзинда тэшэккул тапан < тэнзим лэнмнш» инзибати-амирлик системинин ачы нэ-тичаларини карурук.    Она кора да канд тэсарруфаты истеЬсалыны асаслы сурэтдэ Зенидан гурмадан hap Ьан-сы иралилаЗиш агласыгмаз-дыр. Торпагы азлэшднрмэЗин вэ онунла алагэдар олан торпаг ислаЬатынын зэрурилиЗи маЬз базар мун ас host л эриния формалашдырылмасын-дан, arpap-canaje комплекси-нин базар шэраитинэ кеч-масиндан ирэли кэлир. Чох боЗук сосиал ahaMHjjaTH олан бу мураккаб иш комплекс тэшкилати-игтисади, техники вэ Ьугуги тэдбирдэр кермэЗи талаб едэчакдир. «АзэрбаЗ-чан Республикасынын Торпаг Мачал1ласи> лаЗиЬэсинин мэтбуатда ики дэфэ дарч олунмасыны ишин илк мар-Ьаласи Ьесаб етмэк олар. АзарбаЗчан Республикасы Али Советинин невбэти сес-сиЗасыада лаЗиЬэ учунчу охунущда музакирэ олуна-чаг вэ умиднзрьгг ми/, тэо диг едилэчэкдир. hap Ьалда, торпаг учун Ьагг Торпаг Ма-чэллэсинин муЬум муддэа-ларындан бири олачагдыр. Торпаг мулкиззэтчилариндан торпаг веркиси алыначагдыр. ИслаЬат мовзусуна rajbi-даг. Торпаг ислаЬатыны |ал-ныз о заман hajaia кечирмэк мумкундур ки, торпаг фонду, онун йеЗфиЗЗэтинин вэ-оиЗЗэти Ьаггында алимизда hap чур мэ’лумат олсун. Канд Тасэрруфаты ва Эрзаг НазирлиЗи, Елмлар Акаде-миЗасы, 4 Космос» Елм-Ис-теИсал БирлиЗи, Су Тэсэр-руфаты НазнрлиЗи вэ дикар ташкилатларын мутэхэссис-лэринин ва алимларинин гув-вэсн илэ кврулмэкда олан тэдбнр — торпагларьш ин-вентарлашдырылмасы бу барэдэ дагиг ма’лумат вера-» чэкдир. — КанДлнларэ, дюсэр вэ-тэцдашлара торпаг саЬаяарн а}рылмасынын назэрда туту-лая мехаянзмн Ьаггьшда мэ’лумат вера билэрсИннзми? Снзнн фикрнннзчэ, кандлн тасэрруфатларынын ва кэнд-дэ эмэЗнк тзшкилнннн днкэр формаларынын Зарздылма- 1 сында чатнялнклар нэдэя ибаратднр? — Республикамыз ан аз* торпаглы республикалардан биридир. Биздэ адамбашына чами 0,21 Ьектар акин ,саЬэ-си ДУШУР вэ кветэричи илдан-ила азалыр. Бу, эса-сэн эЬалинин артымы ила элагадардыр. ЭЬали 1969-чу ила нисбэтэн 90 фаиздэн чох артмышдыр, адамбашы-на акин саЬэси иса уч дэфэ-дан да чох азалмыщдыр. Она кара да биздэ торпаглардал сам эра л и истифадэ мэсэлэси хусусилэ бвЗук аЬамиЗЗэт кэсб едир. Торпагын Ьэр га-рышынын Зуксэк сэмэрэ вер-масинэ наил олмаг лазымдыр. 9рзаг проблеминин Ьаллини с ур ’ эт лэнд ирм э к, вэтандаш-ларын фэрди ©мак фэализзэ-ти илэ мэшгул олмасы Ьу-гугуну та'мин етмэк ва эн муЬуму — самарасиз истифадэ олунан торпаглары канд тасэрруфаты дввриЗЗасина дахил етмэк мэгсади дашыЗан кэндли тасэрруфатлары За-радыларкэн бу амил назэра алыныр. 8з тэсарруфатыны Зарат-маг истаЗан кандлиЗэ торпаг саЬаси Торпаг Мэчалласинда муэЗЗэн едилмиш гаЗдада — девлэт- еЬтиЗатынын, довлэт меша фондунун, колхрэла-рьш, совхоз л арын вэ динар муэссисэ вэ ташкилатларын торпагларындан верилачэк-дир. Кандлн тэсарруфатла-ры Залныз кенуллулук аса-сында Зарадылыр. Ьазырлан-магда олан гануна асасан, ои-лар девлэт вэ кооператив канд тасэрруфаты муассиса-лэри илэ }анашы, ваЬид халг тасэрруфаты комплексинин муЬум пилласи олачаглар. Бу тэсарруфатларын Ьугуг-лары даилат тарэфиндан го-руначагдыр. Базар мунаси-бэтларинэ кеч ид шэраитинда Заранан бутун дикар тасэр-руфатчылыг формалары учун да бела та'минатлар верилир. Кеядли тео£|р|руфагг!ью1ьш фзалшрЗЗвтн. . кйоад линии вэ сиун еилэ. узвлэрймин шах/сн ам/эСина /асг/сла/ныр. ИстеЬ/сал уч}уи ЗС1РУ1РИ олдугда меидлн ДИКЕр ШТЕИДЕИШЛарЬЕ ИШЙ 4SJÉ6 eriMitiK hiyryiryHa авалим-1дкр. ' «салдикда, бунлар ihisp тдаэ ишщэ тебии- дир. — Колхоз ва совхозлар Ьэлэлнк арзаг маЬсуллары-нын асес истеЬсалчысы кнми Галырлар. Торпаг нсяаЬаты кечнрклеэ, оиларын тале)н нечэ олачаг? — Сюн вахгглар балв су-сцллар тез-meo верилир. Б/уи-дви баяпга, Сглэ фииирпер ешигпмак олур кед эрзе ¡г чен-тьзпгмазшытыныи сабэби* nyja моешхнеавхоэ исгеЬсашыиьян семерЕ/сизшиЗи нива бгигшыдыр. Чохшеры бу фимцрдгдир кед нолхюо вэ швхозиьашеи б|ус-бгугттугн ал ЧЕИмак ва торпагы), мешынла,р(ы, (мвл-гараны ху-qyicBf осулкиЗЗаш вермек ла-задмдыр. Или баосышда бу ид&За (чеизибадар ва ешверйн-ли «оэруиур, шекин кенддэ гпэ-оэрруфагпчыипыг юиютемн нивэ ггшьнш ошанлар учун Зек. Иш ботраоьпкдадь|р ки, рес*-пуб/шкеда чожлу з/уадвс ренн пабелли (Колхоз вэ совхюо валдыр. оншар ичпимеи kic-таЬюгщда ешэрони таме/миц ипэ допрулггмушлвр, буш кара да (Ьамии мошхоо ¡во сов-xoouiEjpKW бурахышмесы ба-радэ (С/ейвбат бела кеда б»л- MI30. Бкр до, Ьзэтта зарэрла иш* vjcaleiH колхоз вэ сояхозларкг да зю(рша ива*® егпмек фикри-№ душмш олмаед чунки hap бир Ьв/лща коллекпивин ма-вафеивгрий-ед мулки^ашн' вэ тБ1^рруфатчылькыи форма-лерыны оечмакда там кону ллулуЗУ шзара аипмвг ша-аыудьзр. — Индиянн езундэ торпаг ва Ьатта кэнд тасарру-фаты маЬсуллары е’малы муаоснсаларн узарннда ху-суся мулжнНатня татбнгя ба-расяндэ бнр чох нараЬат фн-йеярлар соЗлаяилнр. Халг арасында деЗнрлар вн, нола-Ьат натнчэсянда Ьамнн халг Ьфмпшга хе]ля нуллулар ала кечнрачэклар. — «АзарбаЗчан ресцуб-ликаюыныи Торпаг Мвчрим». С(И»1Я|чн1 ла>иЬ0сшадэ тортодан ксдофвданнн уч форма-С(Ы (НШЕрДВ тугулурс хусуси мулки)^, коллектив (о> чулв-лгдЕН .шхшхда) (мулпшЗЗвг вэ р)эвлЕ|Т муижцШгаь - Торпаг A3.cip6iaj4etH' Решублимасьви-да дгшаи JiauiaiJaH догенда-шын1 ху/сую» (мулкиЗУотино Ja-luajbmi еви во Зврдымчы бед* иаивар т(И1кинтИ1^н учуед ш№ си/ 3!:|рдьжчы) твеврруфатша (ЬэЗсггЗаны icaha) (мвшгуш олмаг учу«!, кваадииг таеврруфаь тзд шахеи баг cahecH Japer-маг sa шарзж, димвр эорури сбЗ/еигшзр THXiMSK ¡уЧ|УИ во /рилир. Ла’еи. торпаг «ишшмека учуя хусуси мулкиДог© вери-лшекдир. Буш морэ да еда луиьлу еда/м чвтии тенылар кед хеЗлй пут вериб торраг еотсын ва бу тюрпаг бош гал* юьж Эмаиш, торпаг саЬиби 1чальпшачаг кед торпвгдан чюооду ОЕ/мера квтурсуед Орур кед тюрпа/г урБдриида хусуси муледЗйвтдгэн гархмаг левым даЗюл. — АхырыМчы суал. И©* лаЬат хечнрнлмоспв нста-Зэнлар онун бэЬросиядэн на вахт нстнфада едачаклар? — ИюлаЬаг, Зуивредда де-.'{и/лдед’и кглми, Азерба^чЕн Ре/опубшедхасыиьпн Али Совети терэфиидЕ» тасдиг едил-диндан сайра hajama мечнред-л/ачекяи/р/. Леки» онун aJpN» laijlpbfi муддзашврьи вдэемлеед CiiciaJP мушсиботпсри- бюрви-ишда тг*сЕрруф2^Ь1Л1ып>йн Зени) форроалерынын тзтбиш Ь/авьирда с/:(м(зрэ верир, И чара коллектинлори' да, Зени Зерадьвшьшг кооператив бнр-лги!кла,р|и ва ассошасиЗвлБры да ¡Ьаоырда реал фаЗда кету-¡реситублика/нын букфтэ-с^нед зел^хшипзшдарирлври СеЬбатя ]аады: МнкаЗыл К9РИМОВ, Азэркнфориун мухбнрн. ССРИ Девлэт Шурасынын ичласы (Эввалв 1-чр свЬвфада) 4. ССРИ Девлэт ТаЬру-«асйзшиЗи Камиггеюшив» Je#»-дан пягуимкы Ьвпындах бивомы шилледдавдаг гу-рулушуедда баш вереи двф»-«мвявяфэ ав шпщкшв* рын Ьутутипры «а макафе-лсци учун е’тибарлы тоЪш-натлвш Заратмзо* эешрвпша ууцуи олараг ССРЙдавяэт ШйпзумхгмэлЦЫ оргондары-ньи иалаЛатьшы кечщрваи Ьшпгыида пррар грбул пив машдрчр. Девлэт Щуресы оерурм hetcaO етмишрир ни, даадаг та’мин олунмасы мыш инЬнюарчылыгы ай|В гаищьдаг могевда ила ССРИ ДТК лмв сдиикин ев онун б>эижлер»«ед ©свсьшда мур-тамл мармаон машфи||В1т ядашед ресэтублишлар- адасы аконешфмЦагг яцм» та. оэрЬеД гощунлвдам бирдакшвяп иомвцданлыгы нда бирткда дэвлат caphe-даии» муЬафизаси уэра двв-лзт KOMWBCH ¿едадокын. Мувцфиг таклифлар ССРИ Аш Ооясгютч ыузвннрссед-ю ВфШЧОШф. \5. Умумкттифвг Девлэт Телврадао Верилишлсри Ко-вше» Ьаггында. ССРИ Даалэт Шураоы вв-Ьнд инфодрввакедЗв мвмаешнын унсуру шямн умумдавдаг та-левизедЗа в© рвдао вернлииь лорини та'мин стмвк мзгаэ* да «та m Уоумшнфвг Деед* лаг Телерадию Вередлишвра иЬфвоэтипнин ресцублвмвда-рья тел/ерадир верклиимэрн тЕшкнишлвры вяла гаршы-льсу1ы мушоибатларв*«« Je-ни лвракггеормни нэзор© ада ргг, Игпясади Бирлик Ьвги гьвда мупавклаЗэ едаввдарнн умуми мэчмусуедда зрувафвг сванш Ьаоацрламагы зерурн Ьесвб ешища№ Мврввэзи телевио«0а веред* лншлари црограмларында пар бИР республика учун вахт доылмввынв/ да»р бнр №ф-та мудзэггннрв падбирлзр му-0ЛЗем егимок меятсадауЗзун he-саб олунмущщур. 6. Нува тернсилиЬы иэсо-ладарипда совет меетф Ьаг-гьвда. Девлэт Щурйсымьян/ rjisB-jKjpH нув© тарввситаЬы caho-синдэ АБЦЗ-ын вэ ССРИ-нин щралел ташэббусццэрнни мудафиа етдакдарвоня бил-дирааишлор. ССРИ <цреон-дентннии ба^аиаггыедда кве-нарилЕпв юоинрег щдбвфлэрмп hs^ama кетарндмаси овЬаанед-да фэашвяЗ/Зэт пшны Оэйанюь мишдар. САЗИШИН ИМЗАЛАНМАСЫ ТЗ’ХИРЗ САЛЫНЫР МОСКВА, 14 оетЗабр (СИТА). Игтисади бирлик Ьаггьшда сазиш «эзарда • ту-туддугу кнми, октЗабрын 15-да имзалана билма)ач©к. Бунун сабаблэрн чохдур. Мэса-лан, бунунла алагэдар сазиш-лар, о чумладан банк система Ьаггында республика ла р-арасы мугавила Ьэлэ Ьазыр Ае Х^^Тасарруфат ьшы Опе-ратив Идараетма Комитэс»-ннн роЬборн Иван СилаЗевин верд^и ма’лумата кора, са-над чох куман ки, чума куну имзаланачаг, о вахта га-дар не© Грнгори Лавлински ва Левкенн Сабуров банк са-эмшинин ла)яЬ©скни гэти Ьа-зырламады олачаглар. Иван Сила4ев она кара бел© ма’лумат вермишдир ки, бу кун комлто Итгифаг будчасинин каенри масало-сила п^ытмыш в© геЗд етмэЗэ мачбур олмущдур ки, Ит-тифаг будчасина респубд»-калардан мадахилин арты-«рылмасы учун на Мал»33© НазирлиЗи, «а да ИгтисадиЗ-Зат НазирлиЗи Зени реал ла-ЗнЬалар таклиф етмамишлэр. Комита садрннин муавини Лурн Лужков ичласа топла-шанлара Захьш вахтларда комита ила видалашачагыны билднриб МалиЗЗэ Назирли-Зинин ва ИгтисадаЗЗат На-зирлнЗинин раЬбарларини каски н тан гид етмиш ва уч лаЗиЬэ ирали сурмушдур. Онун фнкринча, бу дарФэлэр. калан нлзш эввалиндэн haja-та кечирила биларди. СвЬ-бвт муэссисэ лорин сэрбэст пулларыньш альшмасынын мухтэлиф форма ларьшдан, тичарэтин коммерсн>алаш-дырылмасыцдан. сарт актов сястемян тэтбигяндэн кедир. »Белаликла, Иттифаг буд-чэсн дардунчу квартала Jch© да чох бо)ук кэсгфлэ дахил олур. Комита ССРИ ПрезН-дентинэ бела бир теклифла мурачиэт етмаЗи гарара ал-мыходыр ки, ССРИ Девлэт Банкынын MahHjJ© Назирли-Зинэ 25 милЗард доллар мэб-лакиндэ ^ кредит бурахмасы барэеннда форм а и версии. Бу барада демишди ПОЛШАДАН КАРТОФ КЭЛИР •н БнлджЗиммз кии, ©тая oj базарлардв, магаэаларда картоф тажыдмады. Кучадардэ, ЬаЗатларда иеэ бвЬа/я)-мата евтылды. Ьамяя яуяларда вяврдыгымуа мущЬябаду реснублнва баш яааярвоош бяряячя муавняя Ф. Мустафа-|ев гвавлтяэ васятаснла бндднрдя кн, гытлыг тезлихлэ шряпл* гвддырылвчаг, Полшадан шаЬарнмнаа 70 мня тф-даячох картоф кэттлэчэк. БуДур, «БакымеЗватараваз свявЗеа БнрлкЗяянн баш дяреастору A. h усе J ко» редаксн-Заакыза хабар вврмтавдяр ня, картоф Зуклу илк вагоялар oasaja дахял олмущдур. О демншдир: — Нал© паЗыоа хеЗлн гал-мыш картоф моЬсулунуЛ квз-ланилднЗиндви хеЗли аз ва беЬе олачагыны Ьяос еднр-дкк. То чили сурэтда hop та рафа нумаЗандалар золладыг. Мея езум Золдашлврымла бнрликде дафаларла Полша-Ja кетмалн олду м. Орада партиЗорлар тапыб 75. мин тон картоф, 7 мин тон соган ал маг учун мугавидалвр баг-лад ыг. Илк морЫэяеда вагон-лара 25 мин тон мвЬсул Зук-ла}нб БакыЗа Зола салдыг. Артыг Ьэмин маЬсул маркэзи базанын аибарларьша бошал-дылыр. Картофун галан Ьис-соси иса Захы» бир аЗ арзин-дэ алыначаг. ШаЬэрнмизин аЬалнсинэ чатдырмаг вкгтаЗирам ки, Ьом харичдан алдыгымыз, Ьам да Зерлэрд» тэдарук едилачвк мэЬсуллар отэн илдакияден чох олачаг. Калан илин Maj аЗынадек, Зо’ни фараш картоф чыхана гадар Ьэр аЗ са-тьшга 7 мин тона гадар маЬсул вер© бил©1Ч9/|ик. Ьам ян картофун хеЗли Ьиссеси Ба- кы раЗоилары «чраиЗЗ© коми-тэлоринин тартиб етднклэри сиЗаЬылар узра муассисалар-да, ндарэлэрдэ сатылачаг, га-ланы иса тичарэт шэбэкалэ-ринэ верилэчакдир. Габул олунан маЬсулун Захшы сахланмасы аэ кеЗфнЗ-Загли Ьалда сатыша кендэ-рнлмэси учун алаае тадбир-лэр карулмушдур. Губа-—Гусар эонасы тасарруфатларыи-дан мин тонларла меЗва алынмасы барэда резылыг алда едилмяшдир. Шамахы Ра3он Ичра»33е Комитасннин Захын-дан кемэЗи ила июЬэримизин аЬалнсина уэум, калам вэ дед-кар мэЬсуллар квндарилкр. УмумиЗЗотла, эЬалинин меЗва-таравао маЬсуллары илэ фа-оилэсио та’мин олунмасы учун г&ршыда дура« бутун шнлар назарэт алтьша алын-мышдыр. — Индяки чатнн вахтда кэиардан азлыг едан мэЬ-суллары алыб катярмак асан де|ялднр. ¿эпга кн, бу ншда чяддн чатяялнкларла гаршы-лашырсыныз. — Еладнр, четЬшлнк чохдур. Мосэлаи, тэичэ 75 мин тан картофу Зукламак учун 2.500—3.000 вагон лазымдыр. Нам ССРИ Доллар На-зирлиЗиндэн, Ьам да Беларус Демнр Долу Идарэсиндан бу вагон лары узун-узады кет-калдэн, Залвар-Захардан сонра ала билмяшик. Полшаньш вагонларында сэрЬаддадэк ка-тирилэн мвЬсулу Бресгдэ ез вагонларымЫза бошалтмаг учун, нечэ деЗарлер, мин чур эзиЗЗагга гатлашМЬлы олму-шуг. Бир мэсалэ бизн чох ду-шунду|РУР Республикамькзда истэнилан гэдар картоф Зе-тнщдирмак нмканындан «а учун истифадэ олунмур? Ахы бир тахт лар ез картофумуз еЬтиЗачын хеЗли Ьиссасиии ёдаЗэ билнрди. Инд« иса ез-кэлэрэ меЬтач галмышыг. влкэния а>ры-а)ры респуб-ликалары вэ вилаЗатлэри би-зэ илин аввалинда планлаш-дырылан гэдар — 100 мин тон картоф сатмагдан гэти шакилда ¡имтииа етмншлгр. Республикамызьш Кэдэб©] ва Товуз раЗонлары да вердик лари вэ’дя позараг гат-гат аз маЬсул кендэрирлар. Ьалбу-«ш акин тахты (й*рлиЗимиз КэдабаЗ© 2 мин тон, Товуза иса 1200 тон тохумлуг картоф тапыб вермишдир. Муса ЭЛИДЕВ, «Халг гаэетяьннн мухбиря. Публисистии душунчалари «ИРАН БАЗАРЫ» ВЭ ОНУН ФЭСАДЛАРЫ Ленкерви консерв комбинаты бу ня 50 ммя)ои шорти бойко моЬсуя истеНсоя отмо-лмдмр. Бу кунлор охын хетлори фосмлосю мшло|мр. Боглордо, бостоилордо {отишдмрилмнш то и л орле Mojoo, тороаоз бур« до илин бутун фосиллори учун корокли oayrojo чоормлкр. Комбинотын г «бог чы л лоры Гыэылжул МбрвЬпмоавиым оо HoimhJo Ьобмбоввмыв ну-м4)иш отдмрдиклорм Коэыр моЬсуллор тоэлнкло олычылоро чотдЫрыяочог. Фото At Ибодооундур. Гадим Биласувары hkhJ© парч&ламыш тиканлы мэф-тиллэрла «нафэс-нафэса» дурмушуг. Ирали * аддамаг алмаз! Бармаглыгларын ара-сындан о та1а Ьасротла ба--хырыг. Галбимязи чулгаЗая ф»к»рлэр, душунчэлар бир-бириии ©ваз едир: надир бу шаЬэрбш кунаЬы «ш, ону ики Зера белмушлар? Гардашьш бири ораДа галыб, дикари бурада. Онлэра керуш, Ьатта узагдан-узага бахыш jacar олунмушду. Часа рот еднб догмалары нлэ мувэггэти дэ олса керушмак учуя о raja кетмак арзусуна душэнлар нечэинеча гацы деЗмали олур-дулар. АЗларла санад топла-jup, «дурлу-дурлуо суалла-ра чаваб вермэк мачбур«]» Зато гаршысында галырды-лар. Буту« бунлардан сон-оа гаЬум-гардаш Зш*ына кет-Maja разылыг аланлар Tajja-ра, гатар ва автомобиллэ эрзи долашыб Билэсувардан Билас>*вара калард»т»р. ьу да уч илдэ, беш илдэ. бир ва ja ики бахтэвара наскб оларды. Шукур олсун ки, инди ва-эиЗЗат Захшылашыб. Иран Ислам Республикасына ке-днш-калиш садалашнб. Рес-публикамызын оэрЬадбоЗу бир неч© )еряндэ бурахылыш манггагэлари Зарадылыб. Тйк-ча Биласуварлан hap едки тэ- рэфа кундэ Зузлэрла .адам кечир. Инди сарЬадэ топла-шанлар да 7—10 кун внчо о Taja Зола салдыг лары адам-лары гаршыламага калмяш-лар. Будур, нейтрал эонадан бнр деетэ адам бизим таре-фа иралилэЗнр. Ьады СулеЗ-маяов ва нэвэси дэ ояларын арасындадыр. Узун иллэр Ьасрэтнни чэкдедЗи догмата-рьгн, гоЬу-мларын вусалы ону xej.TH кумраЬлашдырмыш* дыр. О, гаршылаЗаяларла ке-рушдан сояра бурадача Иран тэассу.ратындая сеЬбэт ачыр. ТеЬраяын кермали Зерлариндая, ТайНривдак» уну-дулмаз кунлэрдвн. мусалман-ларын мугаддес шаЬарлари МэшЬэдэ, Гума зиЗаратин дан, беЗук шайр ШэЬриЗарын гэбярусту комплекствдэн, Савалан дагындан даиышыр. Хатнредар варегландикчэ хэ-«алэя о Зерлэра вэрвазланыр-сан... Бир вахт сарЬедларэ h у чум чоканлария эксариИэ-ти да бел© арзул^ырды. Бу, такчо оиларын Jox, о та>лы-6у таЗлы милЗовмарла ада-мьш арзусудур. Ьамы нста шр ки, Золлар ачылсын, Ьвс-рэтлилар бнр^ирина говуш-сун. Кедиб-калвнлар квргуб-кетурсуилвр. Захшылары еЗ-рансинлар. Милли «екумуза, ■ эслкмнзэ даЬа да Захьшла-шаг. Тведсуф кн. «иди дост диг . Зара бу истанлв. мугаддас амалла кеде« олдугча аздыр. Чохтары еврЬеди влвер мэг-оедилэ адла]ыр Ела еэфар-дак Ьады муэллимла е)ни вахтда гаЗыдая кэнч ними. ГаршылаЗанлар ону илк айда ча су ал атэшина тутдулар: НечаЗа сатдын? Ьансывдая кэтирмнеан. На гэдар алмьь сан? О. суаллара чаваб вер-мэдэн эмр етди. Чэлд тэрпэ-кнн! Ьазды, Чэлялабада. Ирая базарына. «Иран базары» сорагы] ла Чэлилабада каланлэр мин-лэрлэдир. Курчусгакдая. Шимали Гафгаадаи, Башгыр-дысгандан. РуоиЗаяын мухт©-лиф рекиояларындан. «Икарус», «ЛАЗ» автобусларын-да, миник машынлары карта-нында. Ними ал мага кэлкр, ними сатмага. Бурада Ьэтта Лереван «Заггабылары да тез-тез кввэ да)ир. «Иран базары» адыЗла машЬур олан алвер меЗданы шаЬэрин бир «ечэ кучвеянин аЗрычында, >уз метрлцрл© са-га-сола. }ухары-ашагы уза* . ныб надир. Орада басабасдаи тарупэнмак. этрафдакы ввлэ-рин ЬэЗвтларнн© Занашмаг мумкун деЗил. Гыэ-калинлар ешиЗа чыха бшш1флер. Ба-эарда там Ьарч-марчликдяр Из гаЗда гаиун вар. я© се»чи- гэсаЬиан, на да кисафчмур-ват. Эсас гаЗэ алыб-алдатмаг, сатыболдатмаадмр. Алвер- чялардан Зер пулу — русум да алынмьф. Балка кямс© any топлаJ ыр, амма девлэт кве-сасына бир гэпик дэ кечирил-мир. (Бунлары мнлисин, проку рорлугуы эмэкдашлары квр-мурлермн? Ахы бу пеикама-ни кермамегк мумкун деЗ«л-дир. Бес онда ни)© иш© га-рышмырлар? Кучлэри чат-мыр, Зохса истэмирлар? Ча-вабы мушкул бел© суаллар чохдур. Девран ела кэтириб ки, билммрсан кимн гынаЗасан. Анчаг, аЗда 400—£00 манат, Ьатта даЬа Зуксэк смак Ьаггы а лая лары хул кимн иш Зерлервни атыб а леера гур-шанаи керэядэ матын-гутун чгкилир. «Иран базары» чохларьшы ширюжлэнднриб. дуз Зол-дан аздырыб. . Белэлэришш арасында али таЬсиллмся дэ вар. баба-едвв© дэ. Кэлин-гаЗ-«она да вар. она-бала да. Базара меЗллшщр чохалдыгча истеЬсалатда чалышамлар азалыр, моктеблнлэрик д&р-сэ давамиЗЗет феизи ашагы душур. Адам ЬеЗрэтдан сар-сылыр. Ьор шеЗ« дуй За малина гурбан яеравак алармы? Ьамы мевмик. гурур Ьедсси. лв)агэт? ДаЬа бел© давам еде бил-мэз. «Иран базары». Ьаггында чидди душунмэк карак-дир. Лахшы олар «и, онун фэалнЗЗэтинэ Залныз ге)ри иш куялэрннда ичазэ аернл-син. ГоЗ эмэкчилэр «чтнмаи-фаЗдалы ящдэн ЗаЗынмасын-лар. Девлэт ЬэЗатынын базар эсаслары узарннда гурулду-гу, меЬтэкирлиЗия чнкаЗэт Ьесаб едилмвдкЗи индики заман да базары тамам багла-маг дузкун олмаэды. Амма онун учун абад. раЬат саЬо аЗрылса орада гаЗда ганун Зарадылар. Базарын вэ онун этрафыныи там из л«3ина, са-лкгэ-саЬманына хусуси фи-кир верилмалидир. Дах илдэ вэ этрафда чаЗхаиа, гэлЗанал-ты, автомобил даЗаиачагы вэ днкэр хидмэт обЗектлари ачылс^ чохлу газанч элдэ едилер, элава «ш Зерларк За-ранар. 9н тэгднрэлаЗиг эмали иш о олар ки, бурада Иран Ислам Республикасынын тичарэт обЗектлэринии ачылмасы тэ’мин едилсин. Бела олса «Иран базары» ез адыны дотрулдар, мин чур »ЗянтиЗ© сои гоЗулар. Рафвг ЬЭСЭИОВ, «Халг питона мухбиря. «БИЛЭСУВАР - Ч0ЛИЛ-АБАД ;