Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 1

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - October 15, 1991, Baku, Azerbaijan Щ Г 8 NOV/99/ 1 mm TYPK СЭРКЭРДЭСИ ГЭБУЛ ЕДИЛМИШДИР A33P6AJ4AH РНСПУБЛИКАСЫНЫН КУНДЭЛИК ИЧТИМАИ-СЩАСИ ГЭЗЕТИ # МММ 1Р1*^ шлдш га- I N»202 |21569| Jynyaxyp. Ч«рш11(6» «кшамц 15 окт)абр 1991-"in wit ф    Ги|мати    10    гамм    W    М    гббш|. ЫН МЭНАФЕЛЭРИ ОЛУНМАЛЫДЬ I Охучулар Деалэт Шурасыныи полосы 00 рос-лубликамызын Президент* А* Н. Мутеляибоаум орада вардм)м бо{анат Нагтында Марком во рос публика кутлам ииформаси|а ооситалариида дара ал у и му ш ме'лумат лорло тонышдырлор. Аэоркнфор-мун баш директору А. К. Шерифов Мосмвадаи |а-нмче га|ытмыш А)арба|оом Президент* А. И. Му* таллибоадои хоЬиш атмишдир мм, распубликолор оросыидо игтисоди сааиш имэолоимесы масаласииии муаакирасиида Азербв|чан раНбарииии мооге|и Ьаггында даНа атрофлы данышсын, аэ ба|оиоты-мы шарЬ етсии. Ьансы саЬэсини кетурсэниз, — Долдаш Мутэллнбов, Девлэт Шурасыныи мчлас-ларыяда бвр чох мэсэлэлэр музаккрэ еднлмншднр. Элбэттэ, бунларыв эн башлы-»асы — лаЗиЬэся Ьэлэ Ал-ив-Атада тэртнб еднлмиш ягтясада сазвш Ьаггында мэсэлэ олмушдур. ХаЬяш еднрвк, бу и эсэлэ л эрни му эакярэсОндэ ресвубликаныи ■штнракы Ьаггында давыша-сыныз. — Бу башдан демэк ис тэЗирэм ки. hep Ьансы сэви]-Зэдэ кечирнлэн hep Ьансы мушавирэдэн онун нштирак-чыларына республикамы-зын, АзэрбаЗчан халгынын гаршылашдыгы проблемлер, ону нараЬат еден мэсэлэ-лер Ьаггында мэ’лумат вер-мек учун истифадэ етмэЗэ чалышырыг. Тамамилэ га-HyHayJryH Ьалдыр ки. Дев-лет Шурасыныи ичласында музакнрэ олунан мэсэлэлор бадазошадэ да ез *м!евгеЗ|имиз-дэн данышаркен бу мэсэ-лэлэри Ьазырда Азэрба}-чанда JapaHMbiiii Be3HjJeT бахымындан ги]мэтлэндир-дик. Она кера дэ мен прин-снп е’тибары иле игтисади сазиши мудафие етдим. Суверен дедлэтлэр бирлиЗи-нин нелечен игтисади сази-шинин цузакирэ олундугу Алма-Ата мушавнресинде де мевгеЗнмиз беле олмуш ве биз сазишин лаЗиЬэси ба-ресинде бэ’зи геЗдлеримизи билдирмишднк. Девлет Шурасыныи ичласында чыхыш едэркэн бнр даЬа геЗд етдим ки, вахты иле eahид Иттифагын узв-лери олмуш ве 70 илдэн ар-тыг муддэтде сон дерече серт HHTerpacHja шераитин-дэ JamaMbim индикн суверен девлэтлер арасында иутй* бадн сззиш багланмасы прннсипчэ, консептуал ба-хымдан эеруридир. Менче, сэна]е потенсиалындаи вэ ja еразисинден асылы ол Majapar hep бир республика баша душур ки, бу мэрЬэ-лэДе взунун бутун проблем-лерини тэкликде Ьэлл ет-мэк садэчэ олараг мумкун qejiwwqp. МэЬз «бу мэрЬвлэ-Д13. Ким смогши иддиа ¡едирра, буну Зегин кн. сиЗасэтбал-лыг «амин» адпр. Мен. Ply-CHja кимн бир республика-ны heMHme мисал кэтири-* рем. Ахы о. АзэрбаЗчанын кефгг-аюэ’яан аявдамлалгы ис- * теЬсал еден нефт машын-гаЗырма заводларынын фэа-лиЗЗетинден эслинде Jy3 фа из асылыдыр. Тэсеввур един ки, бу аваданлыгын PycHjaja квндэрилмеси да-Зандырылмышдыр. ДерЬал нефт Ьасилатынын ceBHjJe-си ашагы душечекдир. Бу заман Pycwja Heje. Ьансы Сим lehnmjaficrapa уивид бэо леЗечэкдир? — ТохуЧулуг сэва|есш9 дэ вэзя])эт белэдяр... — Элбэттэ. Ахы. Pycwja-нын тохучулуг фабриклери-ннн ишлэтдиЗи памбыгы биз веририк. ИгтисадиЗЗатын демек олар hep Зердэ вэзиЗ- ]эт беледир. Бах, бу вэ-зиЗЗети арадан галдырмаг, республикаларын суверен-ли]инн вэ демократии наи-лиПэтларини хилас етмэк учун, бу ифадэ не гэдэр зиддиЗЗэтли сэслэнсе дэ, он-лар вз се’Злерини бирлэш-дирмелн вэ гаршылыглы сурэтдэ фаЗдалы эсасларла игтисади бирлиЗи бэрпа ет-мэлндирлер. Мэркэз нее бу везиЗЗетдэ бвлушдуручу механизм vjeJiHui, с.лапел екдщрн-чи механизм вэзифэсини Зерине Зетирмэлиднр. Чы-жышьщда <да бу барэдэ (да-нышдым. Инди ЬамЫмыз му-гаш?лв Ьагпывда, шс'иш har-гында фикир сеЗлэЗирик, бунлар иеэ уфги елагэлэрин ве икитэрэфли мунасибет-лэрин инккшафыны неинки истисна етмир. Ьэтта нэ-‘зердэ тутур. Беле бир фикир дэ сеЗлэ-дим ки, букунку сеЬбэтдэ иштирак еден бутун респуб-ликалар вэ Алма-Ата му-шавирэсинин бутун ишти-ракчылары тэ’хире салма-дан, Захын бир aj ерзиндэ икитэрэфли сазишлэр 6af-ламалыдырлар. Ахы, биз игтисади бирлиЗин вэ Japa-дылачаг hep Ьансы cwJacH бирлиЗин эсасы олан уфги елагэлэрин устун ролуну гэбул етмишик. Бунунла бэрабэр, садэчэ олараг икитэрэфли сазишлэр имзала-магын деЗил, haJaTM эЬэмиЗ-Зэтэ малик мэЬсул квндэ-рилмэси саЬэсиндэ бу му* насибэтлэри лазы ми сэ-BHjJaJe галдырмагын aha-миЗЗэтинэ диггэти чэлб етдим. Бу, влкэдэ вэ элбэттэ. эн эввэл hap бир республи-када игтисади везиЛэти са-битлэшдирэ билэр. Jb’hh би-зэ элагэлэри MyeJJeH бир сэвиЗЗедэ тэсбит етмэк деЗил, республиканын взуну доландырмасы учун зэрури олан минимуму тэ’мин етмэк лазымдыр. Бутун бу ишлэри Ьазырда реал шэкилдэ малик олдугумуз наилиЗЗэтлэ-ри хилас етмэк учун кермэ-лиЗик. Ахы, демэк олмаз ки, наилиЗЗэтлэр Зохдур, онлар варщр- ^из Д® .Р60“ зДа едирик UHJiap    м    *--- публика мызда буну hncc к. Aifir бу шяхЦидар тэКлукэ алтымдядыр, эзу дэ эн эявэл хярняя тэвлу- кэ... — Бели, чыхышымда бу барэдэ дэ этрафлы даныш-дым, дедим ки, hep республиканын езунэ хас олан шэраити, вз хусусиЗЗэтлэри вардыр. Дедим ки, билдиЗи-низ кими Ьазырда АзэрбаЗ* чан муЬарибэ, эсл тэчавуз вэзиЗЗэтиндэдир. Чох тээс-суф едирэм ки, Ьэмкарла-рым Борис НиколаЗевич Зелтсинин вэ Нурсултан Аби-шевич НазарбаЗевйн баш-чылыг етдиклэри хош ме-рамлы еэфэрдэн сонра бу тэчавуз неинки даЗанмамыш, эксинэ, кенишлэнмэкдэдир. Оминем    ки, кэркинлиЗ»^ галмасы    просеси бэ'зи гуэ* вэлэр    учун сэрфэлидир. Онлар мунагишэнин меЬдуД-лашмасыны истэмирлэр, чункн бело олса, данышма-га бир сез галма]ачагдыр. Лакин    Зузлэрлэ, минлэрлэ садэ адам бу мунагишэдэн Зенэ дэ    эзиЗЗэт чэкир. Дев- лзт Щумрасын.ьин’ узвлэфида дедим ки, буту« сэрЬод хютти брЗуша муитазем олараг де-ьишеи Ьутчум 'нртэлириндеи Ьазырда эсл Aejyui эмэлиЗ-Затлары апарылыр, агыр топлардан атэш ачылыр. Биз Ьэрби эмэлиЗЗат меЗданындан басгынлар, адамларын елду-рулмэси, киров тутулмасы Ьаггында hap кун мэ’лума-т алырыг. Азэрба]чан хал-гынын сэбри тукэнмишдир. ~ Дэгвк ян, вэзнлэт взу сазишин нмзаланмасы им* каныны тамамиле истисна едир. — Дврд ил орзиндэ тэча-вузэ мэ’руз галан халгын козундэ Ьэр Ъансы heM сиЗаси, heM дэ игтисади сазнш иде]асы етибардан душдуЗУ индики вахтда уму-миЗЗэтле Ьансы сазишдэн данышмаг олар? Куман ет-мирэм ки, инди хал г Ьэр Ьанюы |сйяшэ Зевдишшшэ тэрэфдар чыхсын. Текрар едирэм — она кврэ ки, хал гын    сэбри тукэнмишдир. Халгын мввгеЗи. эЬвал-ру-ЬиЗЗэси елэдир ки, онун мэнафелэри е’тибарлы шэкилдэ мудафиэ олуна бил-миреэ. халг сазишэ разы-лыг вере билмэз. Нэтта бу ^ мввге халгын езунэ зэрэр tie з'&рбй Byjptca белэ. -Гелл етдим ки, Ьазырда Азэр-халпьг вз таЬлу* вз юшшълы гуввэлэринин Зарадылмасы илэ    баглаЗыр. Чэми бир кун эввэл республика Али Советинин ичласында милли езунумудафиэ гуввэлэри Ja' радылмасы Ьаггында гэрар гэбул едилмишдир. пэм дэ бу. мудафиэ учун зэрури гувягдэр олачагдьф- Билдар-дим ки, АзэрбаЗчан онунла гоншу олан hap Ьансы дев-лэтэ гаршы тэчавуз етмэк фикриндэ деЗилдир, биз ки-фа!эт гэдэр сивилизасиЗалы халгыг вэ сеЬбэт Залныз ез сарЬ»дждаи»аюи че ерюи-мизи гору маг дан кедир. Мэнэ елэ кэлир ки. бу иши ачыг шэкилдэ кермэк лазымдыр. Лери кэлмишкэн, ичласда елкэнин мудафиэ назири J. И. Шапошников да иштирак едирди. Азэр-баЗчан нумаЗэндэ hej эти онун гэбулунда олмуш вэ бу мэсэлэлэри галдырмышдыр. Билдирдим ки, мэктуб Ьа-зырламышыг вэ ону влкэ президенти М. С. Горбачо-ва тэгдим етмэк фикриндэ-Зик. Мэктубда бела бир ха-Ьишимиз ифадэ олуначаг-дыр ки. мудафиэ вэзифэ-лэри дашы]ачаг мувафиг легаллашдырылмыш г\ вве лэр JapaTMar учун бизэ си- лаЬ аЗрылсын. — Кврунур, игтисади са-зншжн иуааянрэсн взуну-мудафяэ гуаиэлэрн ]аратмаг Ьаггында республиканын галдырдыгы и эсэлэ илэ му-э))эн шэянлдэ узлашдыры-лыр? — ШубЬэсиз, бу узлаш-дырма АзэрбаЗчанда мвв-чуд олан кэскин проблем №яым№цд э» в» сану herma ип-тисади сазнш чэрчивэсиидэ Ъэлл етмэк лузумундан нэ-зэрдэн кечирилмэлидир. Чун ки, hap бир республика си- лвЬ иогеЬвальига во пеЗ|ьь,-8Ы верэчэкдир вэ верир. Демэ 'Ж, во ¡е&тауачвларьмыв угиуи силаЬын муэЗЗэн Ьиссэсини алмага бизим Ьаггымыз вардыр. Башга бир чэЬэт, проб-лемин дикэр тэрефи дэ зардыр. Ьазырда АзэрбаЗ-чанын сэрЬэдлэрини Итти-фаг тошунлары ropyjyp. Огуллары динч деврдэ рес-публикамызын эразнсиндз вэ сэрЬэд зонасында Ьэлак алеаг (аш<.та|рьгн Рушь’ййа), Беларусда, УкраЗнада, I а-захыстанда дэрд-гэм чэк мэлэринэ тээссуф едирик. Анчаг бизим барэмиздэ дэ иддиалар ирэли сурулур ки, бу да, элбэттэ, АзэрбаЗчан халгынын hejCHjJaTHHa то . хунур,-тэЬриф олунмуш беле бир тэсэввур Зараныр ки, iqyijia биз ыимиеэ вуруадма'ГО чж£у\Р «дарим. Ьашбуки сш-сал!Э башга шэнилдэ гоЗо^ма-лыдыр. Мэркэз Гарабагда гэти тэдбирлэр кврмэЗэ га* дир олмамыш. мунагишэни даЗандыра билмэмишдир. Шшшшэ бу идти да данам едир. Демэли, елэ етмэлиЗик ки, республиканын .эрази-сини вэ сэрЬэдлэрини АзэрбаЗчан сакинлэрк горусун-лар. Она кврэ дэ бу мэсэлэ-ни галдырырыг вэ езунумудафиэ гуввэлэринин силаЬ-ландырылмасы проблемлэри ни онунла баглаЗырыг. — И знн верии. Девлэт Шурасыныи нкласыида музакнрэ олунмуш сазишин узэрннэ гаЗыдаг. Сщз сушег реи Девлэтлэр Иттифагы чэрчивэсиидэ гаршылыглы игтисади элагэ проблемлэ-рниэ иечэ бахырсыныз? Нечэ    бнлнреиннэ, бу вэ- знБэтдэн тэкликдэ чыха бн-лэрнкмн? Чурбэчур фнкнр-лэр coJfl3jH6 де]ирлэр ки, биз Ьеч иэдэн горхмамалы-]ыг, Ьэр Ьансы чэтнилик-лэрнн    еЬдэснндэн кэлмэк учун    Ьэр чур нмканлары- мыз вардыр, — Перспектив Ьаггында данышмалы олсаг, вахт кэ-лэчэк ки, АзэрбаЗчан ез гуввэлэринэ, ез еЬтиЗачла-рыны    мустэгил игтисадиЗ-jaT чэрчивэсиидэ едэмэЗэ бел баглаЗа билэчэкдир. Лакин бу, перспективдир онун нэ дэрэчэдэ Захын, Ja-худ узаг олачагыны заман кестэрэчэкдир. Инди исе, МЭН буну Be3Hjj9TH билди-]имэ, игтисадиЗЗаты вэ онун сэвиЗЗэсини билдиЗимэ ке-рэ деЗирэм, — АзэрбаЗча-нын. елэчэ дэ дикэр республикаларын игтисадиЗЗаты мустэгил, тамамилэ элаЬид-дэ инкишаф едэ билмэз. Бу барэдэ ачыг данышмаг лазымдыр. Эввэлэн, мустэгил игтисади JjaT    нэ демэкдир? Бу, эн эввэл, мустэгил девлэтлэ-рин малик олдугу бутун им-канларын мевчуд олмасы демэкдир. Ьэмин имканла-пын эн башлычасы рэгабэЧ габилиЗЗэтли мэЬсул истеЪсах лыдыр. Бу бахымдан Азэр-баЗчанын чохсаЬэли Тэсэр1 руфаты, сэнаЗеси беЗнэл-халг игтисади мэкана чых-маг ямканыны та’мин едэ билэр. Лакин haMHiua керул-мэли олан бир иши кер мэк — мэЪсул хатиринэ деЗил, елэ мэЬсул истеЬсал етмэк лазымдыр ки, бе]нэл-халг игтисади мэкана чыха билсин. Ьазырда иеэ кичик истисна илэ hen бир муттэфиг республиканын вэ ja суверен девлэтин бела мэЬсулу 3<>ХДУР- Би* лирсинизмн ки, ССР:!-иин машынгаЗырма Mehc > пун ихрача кедэн Ьиссэси бу тун 74 ил эрзиндэ ^>тма мыш, эксинэ, аэалми лдыр вэ елкэ бутун республшш лары илэ бирликдэ б*, 'пел-халг игтисади мэк^еын 0¿ вэ ja дикэр дэрэчэдэ ?лы мал элавэси олмуш чог тээссуф ки, Ьэмин дэ галмагдадыр? Бу, муе)-Зэн дэрэчэдэ Азэрба1ча< а да анддир. Он да ичйз;» г» рин сорушаг. 74 ил ергчш дэ формалашмыш бутун и» * тисади элагэлэри гыpapar дерЬал Ьэр Ьансы эфса нави, Ьэлэлик мевчуд олма-]ан элагэлэрэ догру исти-гамэтлэнмэк олармы? Бу, мумкун деЗилдир. Бу, аван* тура мэзмуну дашыЗыр. — Ьэтта бу, сааадсыэ лыгдыр. — Ьэр Ьалда инди. Аи-чаг бирчэ мисал: АзэрбаЗчан сэнаЗесинин игтисади потек сиалы тэгрибэн 25 мил jay* совет манатына бэраборди^. Ьэтта сэрбэст конверси}з едилэн валЗута Ьесабы иле дэ олса, Ьансы елкэ бу эл«-гэлэр Ьэчмини бирдэн-б»'. рэ ез узэринэ кетурэ билэр? Бир дэ, республикалар-та .адагедар neje квро    ‘    - бирэ кэсилмэли вэ баппа Зерэ Зенэлдилмэлидир? »eje керэ белэ гэти данышыра*? Она керэ ки. игтисади безлик элеЗЬинэ чькышларда узаг мэнзилли иддиалыг ей эввэл cHjacn иддиалыг сезилир. Билирсинизми. бэ’зи сиЗасэтчилэр белэ муд-дэаны эсас тутурлар:    нэ г^дэр пис олса, бир о гэдэр Захшыдыр. Лэ’ни АзэрбаЗчан халгы нэ гэдэр пне Jamaca, индики рэЬбэрлэрян ишлэмэк «бачарыгсызлы гыны» тэблиг етмэЗэ бир о гэдэр чох имкан олар. Лакин мэн принсипкьз мевгеЗин haJaTa кечирилмэ синэ тэрэфдар олмушам вэ тэрэфдарам. Бэли, биз ез силаЬлы гуввэлэримиси ja-ратмаг мэсэлэсини илк дэ фэ ачыгча гаршы ja гоЗму шуг вэ ejHH заманда баша душу рук ки, АзэрбаЗчан ипйсюадиЗиаты .шшвэсмйДэ. нэ езунумудафиэ дэстэлэ-рини, нэ милли гвардиЗаны АзэрбаЗчан доландыра билмэз, мэн Ьэлэ милли орду-ну демирэм. Одур ки. суве-ренлиЗи мудафиэ етмэк принсиплэрини эсас кетурэ-рэк бу кун Ьэр бир вэтэн-даш игтисади элагэлэрнн меЬкэмлэндирилмэси Ьаггын да. игтисади потенемалый кучлэндирилмэси Ьаггында душунмэлидир. чунки биз белэ нотенсиал эсасында ор-дуну ]уксэк пешэ cbbhJJbchh-дэ caxnaja билэрик. Онда талеЗимиз учун архаЗын ола билэрик. Буна керэ дэ мэн Зухарыда мисал кэтирди-]им чыхышлара бэнзэр бэ-)анатлары гэтиЗЗэн бэЗэи-мирэм.* Бир президент кими вэзифэми иеэ АзэрбаЗчан халгынын дэрдини керуш-дуЗум Ьэр кэсэ чатдырмаг-да, республиканын проб-Ле.М1Л1?(Р1И4К1И *Ьэр Ьансы Щ-шавирэнин мевзусу илэ эла-гэлэндирмэкдэ керурэм. Ху-сусэн дэ сеЬбэт Иттифагдан, игтисади бирликдэн кедэн-дэ. Биз езунумудафиэ гув-вэлэримизин силаЬланмасы вэ тэчЬиз олунмасы мэсэлэсини дэ бу контекстдэ Ьэлл етмэлиЗик. Биз индики ичласда да, Алма-Атада да дедин:    Биэдэ елэ завод- эецр ни. онлвдр| смлаЬ icr *л едирлэр» анчаг :mx*¡ Иттифаг муэссисэ-ят 4>13. Ву о демэкдир ки, "зэм.чк М'^сисэлэрин тикин-W) и-.... »э мэЬсул истеЬ-tm.'- ы с» днкэр республика* яшр^а пачы олдугу кими, Ьэ*>    башга    респуб лик* «ь-н мулкиЗЗэгиндв ^а^аЗчаяыя да najbi вар Ахы мэсэлэн, PycHja 4ч? расиЗасында, Бе ларус-гы. >ираЗивда беле завод-.V,.,.н тикинтисиндэ биз дэ и: гг ь рак етмишик, буиа яегэ дэ Ьамынын мулкиЗЗэ-тиняэн бизэ naj аЗрылмасы »-хэлэсиии roja билэрик. ,;-»РУДУР- башга бир тэЬ-.1 \ ксja фикир вермэмэк узаг-к**р’.нлик олмазды:    JaniH, сэслэр ешидилэчэк ки, Ьэр »ердэ силаЬсызлашдыриа кетдиЗи бир заманда, 6eJ-кэлхалг иглим нэзэрэчар-пачаг дэрэчэдэ мула)им-дэшдиЗи бир заманда снлаЬ-*>анма хэрчлэри вэ чагырыш-лары кимэ лазымдыр? Лакин белэ «дэлиллэрэ* анчаг АзэрбаЗчанын бэдхаЬ-лары эл ата билэрлэр. АзэрбаЗчан иеэ raTHjJaH силап ojHaTMar вэ эсла бир кэси Ьэдэлэмэк ниЗЗэтиндэ де-илдир вэ мэн буну таи мэс -^лиЗЗэт Ьисси илэ деЗирэм. — СеЬбэт Ьэр шеЗдэи эв-а»л мудафнэдэи яетмнрмн? — АзэрбаЗчанын бутун вэтэндашлары АээрбаЗча-нын ганунлары илэ муда- 1иэ олунмалыдыр вэ муда-иэ едилэчэклэр, сивилиза-сиЗалы чэмиЗЗэтин бутун азадлыгларына малик ола-чаглар. Биз беЗиэлхалг про-сесэ фэал сурэтдэ гошулу-руг, биз бутун беЗиэлхалг разылашмалары. о чумлэ-дэн беЗиэлхалг хартиЗала-ры — Парис Г Ьелсинки, BJa* на сазишлэрини тэсднг ет-мишнк. Биз беЗиэлхалг бир-ликлэ бэрабэр Ьугуглу ор-таг олмаг мэсэлэсини rojy-руг вэ Бирлэшмиш Миллэт-лэр Тэшкилатына мурачиэт етмэЗи гэрара алмышыг. Тэ-бнидир ки, биз дэ узэрими* зэ MyaJJaH еЬдэликлэр ке-турмэлиЗик. Буна керэ дэ езунумудафиэ гуввэлэри ми*, зи пэрби потенсиалы ар-тырмаг учуй )ох. JenaH» мэгсэдлэ — суверенлиЗи му-дафиэ етмэк мэгсоди илэ Ja* радырыг. — СоЬбэтямязяя ахырыи* да хаЬяш едяряя гысача да олса деЗэсяняз — Доялэт Шурасыяыя ячласыядаяы чыхышыяыэ яечэ гаршыдан-ды? — 0лкэ президенти дэ. ичласын дикэр иштиракчы-лары да мэни чох диггэт-лэ динлэдилэр. Чыхышым-дан сонра М. С. Горбачов деди ки. иштиракчыларьш Ьамысы республиканын вэ* зиЛэтини. биоим нараЬат-лыгымызы баша душур. О Ьэмчинин деди ки, елэ куман етмирэм ки, биз кэрэк бу мэсэлэдэн кэнарда ду-раг, Ьэмин проблема диггэт Зетирмэк лазымдыр. Мэ-иим фикримчэ, эн башлычасы — мэпз MoerejHMH3HH баша душулмэсидир. Девлэт Шурасында тэмсил олунан эслиндэ бутун республикй-ларын рэЬбэрлэри бу цев-rejH тануни Ьесаб едир. Бела мунасибэт бизэ умид верир ки, индиЗэдэк Ьаггында данышдыгымыз проблемлэри Ьюллиндэ йнзэ «ВМВН вэ Зардым кестэрилэчэкднр. — СоЬбэтэ керэ тэшэккур едярэн. ОктЗабрын    АзэрбаЗ чан Республикасынын Президенти А. Н. Мутэллибов Совет Иттяфагына росми еэфэр программ чэрчнвэ-синдэ Бакы Ja кэлмиш Тур-киЗэ силаллы гуввэлэри баш гэраркаЬыньи! ранен. Турки Jen ни орду кенеральг Дотан Куреши гэбул етмиш дир. А. Н. Мутэллибов гонагы самими саламлаЗараг, . ону республиканын ичтимаи-cHja-ся вэ игтисади вэзнЛэти илэ этрафлы таныш еггмишднр. Президент демииидир ки, Ьа-эырда Иттифагын дикэр республика лары кими, Азэр баЗчан да елкэдэ Заранмагда олан конфедерата бцрлизи чэрчивэсиидэ мустэгил девлэт гурмаг Золунда реал ад-дьшлар атыр А. Н. Мутэллибов reja етмжпдкр ки, биз иттифагдах или элагэлэри меЬкэмлэндирэркэн дуиЗаиын бутун девлэгглэри илэ с»3аси вэ ишкуэар элагэлэр Jap^T-мага мараг кэстэририк. О, Турки Je Республикасы и лэ игтисади элагэлэрнн кеннш-лэндирнлмэсинин хусусиэЬо-mhJJ этики ге|д етмишдир. Президент Брмэнистанын арасы кэсилмэЗэн тэчавузу Ьаггында дакышараг демнш-дкр ки, республикамыз динч •Нал кии    мудафиэ    eTMajK тамамилэ елкэнин силаЬлы гуввэлэринин белмэлэрннэ е’тибар етмишдир Лакин Ьвдисэлэр кееггврир ки, мэр кзз бу белмэлэрин фэал и j Je* тини мэЬдудлащдырыр. А. Н. Мутэллибов билдирмишдир ки, бу шэраитдэ республиканын ,рэЬбэрли]и АзэрбаЗчан халгынын ирадэсинэ эмэл едэрэк милли езунумудафиэ суввэлэриннн Зарадылмасы-ка башламага мэчбу.р олмушдур. О демишдир ки. бу гуввэлэрин фэализЗэтИ Залныз мудафиэ характер* дашы]ачаг вэ окларын Зарадылмасы АзэрбаЗчанла ЬэмсэрЬэд елкэлэрни - суверен и учун гэтнЗЗэн. тэЬ *1укэ терэтмэЗэчэндир. Нарушун ахырында Ире зидент умнд етдизини бил-дирмищднр ки, тури сэркэр-дэсинин еэфэрн ТуркиЗэннн вэ АзэрбаЗчан Республика сьшын девлэтларарасы эла гэлэрикин кенишлэимэсинэ мемэк едэчэкднр Дотан Куреш верили« мэ’лумат учу« тэшэккур ет-миш. А. Н. Мутэллибова вэ бутун АзэрбаЗчан халгына ТуркиЗэ президенгги Тургут ©залын эн хош ароуларыны Зетирмишдир. О, АзэрбаЗчан Республикасынын Президен тинэ хатирэ ЬэдиЗЗэсн вер мишднр. Гэбулда АзэрбаЗчанын баш назири Ь. Э. Ьэсэнов, Азэр-1 баЗчан Республикасынын мудафиэ назири В, Э. Бэршад-лы, республиканын харнчи ишлэр назири Ь. М. Сады-гов, АзэрбаЗчан Республика-сы Президенти Апаратынын. ше’бэ муднри О. М. Мир |' зэЗев, республика Назирлгр „ Кабинети харичи игтисади элагэлар ше’бэсинн« мудирим X. Г. С^лимханов, Гырмызы' БаЗраг ордевлн ЗагафгазиЗа Ьэрби Даирэсннин ьоманда-ны Кенерал-по:лковиик В. А. ПатрикеЗев, бнрлэшмэ команда« ы кенера л-леЗ (енант В. С. Соколов, Турктэ тэ-рэфнндэн ТуркиЗонин ССРИ-дэки еэфирн Волкан Вурал, Ьабелэ гонагы Совет Итти-фагына еэфэра^ мушауиэт едэн ТуркиЗэ силаЬлы гуввэ-лэриннн Зуксэк р\тбэлн за-битлэри иштира к етмиш лэр (Азаринформ). АЗаКАМАН республикасы девлат ВЕРКИ хидматинин мрадылмасы ьаггында A39P6AJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИЛШТИКИН ФЭРМАНЫ Верки гацуэвернчнлизиив вэ дэвлвт rHjaear инпизвмыш емэл едшлоязеи уэериодэ <иэ* зарзт сксгеминин дейта да ТЭКМИЛЛЭЦДЛИрИЛЭВЗОИ 'МОПСЭ» дн иле гэрара алырам: |1. Адэйба^чаи Росгмбдиь наоы Баш Девлэт верки НнсдоншЗФЪВДРН. Нахчыван “пиар Ресиубиынасм. г Гаробаг ВДхшар ВишаОв- тм, pajo.H.T«i»p, шаЬырдар аэ шэЬэпдэ яраОоилар уорэ J¡ytxa-P¡4 iwaneHcsUiauiaipa таюе олая девлэт вдаси «H«|neiK-снйалаваьпадан ийаозрт Aoetp-CliЫм Реацутбликааы девлэт ведзиак хидмвтн №адььт-сын. 2. Вшмоклэр вэ 6iym49j9 ДИКЭ1Р фборн еданшпивр напгывда шнушзеричнлиуо ьешл едкшияэшнэ мэаарэг с&-Ьссиидэ АзэрбаЗчан Респуб ликасы Маши Jija Назирлвф«-HIH фунмсяЗалары АоарбаЗ-чш Решубиязнаоы девлэт верки хидматинин органла-дана Ьэвалэ еднлеин. 3. MyeJJoH едилсик ми, А|зе(рб1а<3ча« Ресиублванаоы девлит ве|рки яндазгцк qp-гамлзрьзныи эоас ввэифаси шпат ыдаа#ылара нэаарэт ет-жгшдвн ибарэтдщр: ь&рмн га«!у1Н!верк*ч-пЛ1Н1)к^» эмэл едилмогчн? » аб^глэ еер-К'мщрмн вр дик р ичбари вдг:1ниаш1*э|рк1н» дуэюун Ьесаб-лаянмаскыым, будч^е» там Ьэчмда в..    '^г "п юеяи- рИЛУ.^лДИШЯ.    РЛМ" сииэ; давлат «иуйчг , *< тарифлэряшн тшбнг олс’н-у.аюьскьш д\тзкунлу01унэ. 4. Блдар Очахапушу осицу 01яЬбваов ‘АоэрбаВчаи Рер-цубликаса>1 Ваш Девлэт Верки ИиапейючЗасьвдьйн) рвиюн T3’Jwh едилаик. \ ¡5. АзБ1р|баь1чан Рвопублнн кзюьткн Нваадрлэр Кабине^ ш: 4A3t9(p6iaj4aiH' Республалма t;b.lHft>ÍHi девлэгг BdPMHI Х1ИДМЭ-ти Зштында**' Ао»эрбаЗчаи Республииась цанунунун' ла jwhocMHiH «ии aj эроянда Ьа-З1ьщл)3|3ыб музакиррйэ ворсин; |А0б|Р|бай1чаи Реюпу^шкьсы дзвяэт верки яадм)?тИ1иин фэ-алщИбткнэ аед мэсшрлвр 6а-¡^синдэ пзра'ртар гэбул «т-сш; «is« aj op^iKtHuic Ьхэршу-чен Республикасы Баш Дее лот Верки Ииолеоч яуасы Ьаг-гьзида    тгкдиг    eri*- шн. АзэрбаЗчан Республикасынч^ i. 4деяти А. М^Т^ЛДИВОВ. Ваны шэЬарм, 14 октдабр 1991-чи ял ЭЬм9д Чавад—100 ТЭШКИЛАТ КОМИКИ ЗАРАДЫЛМЫШД^П' АзэрбаЗчан Республикасы Президентинин сэрэнчамы илэ АзэрбаЗчанын керкэм-ли шаирлэриндэн бири ЭЬ* мэд Чавадын 1992-чи илдэ геЗд едилэчэк 100 иллик ЗубилеЗинин Ьазырланмасы вэ кечирилмэси узрэ тэшки-лат комитэси Зарадылмыш-дыр. ЭЬмэд Чавадын Зарадычы-лыгы 20-чи Зузилликдэ АзэрбаЗчан халгынын эдэби ир-синин тэшэккулу вэ ннкиша-фы тарихи илэ гырылмаз сурэтдэ багг.ы,; ip Коркэ ли ичтимаи    ледапл вэ вэтэндаш ЭЬа >д Чаьац бутун hajaTbí .w АзьрбаЗчаи халгынын торопили ?э мэ нэви инкишаф;- >»ру*;да му баризэЗэ Ьэсо с ТНИШЦИр. АзэрбаЗчан сынын Назиг нэ тапп1ыры ЭЬмэд Чавад» кечирилмэси комплекс • ЬэЗата кечи^м i ^есп; блик« »кабинет» ^ дмр ки , ti JHHH í (ЬГЭДс ;' * и,.бирл;* || Г ССРИ Девлэт Шурасыныи ичласы _«tf________ ЛЛХМ    I Ocrja6pbfii 11-дэ К|реяиуада ХРИ Доедет Шураоьюыи гчлаоы олмушдур. Ргкзми мэ’лумапада oeJ»n«jp оц, auyoeiKHipa олуимуш (мэоо-зодар уо(рз ашагыданы ire- Э0ЯЗЛ21Р 'ТЕбуш €(Д»ЛМИИ1ДИр: 1. Ишисади Вярлик лаг-■»ьлада ».муравилэ ба$росянда. AaajpfiatfMBH Рвяп^тикаоы-«ын, Elpo«e¡HMcrra« Респубши-гасынкн, Бедарус Рвепубда-^а<зьаныи, Пакзяхыспан ©GP-эд, Гьфиыаьэота« Рюзцубли-мепьзкын, РСФСР-и», Тачи-К1исгг£1н    Реслубшисккосыиьм. Гутркмодастая ОС Р-ян, вэбэ-к1И!Я»н    Реепутбликасьввын, УмреЗнанькн девлэт вэ Ьэму-мегг бавичьи^рь» Игтисади Бярлик Ьаггьвада Ашав-Атв^-дз трвфлаимыш мушвичэ- и» Девлэт Щуяшььнь» ни-ласаымда ветрил эк сиюквэ тз»-лифлэрин |ра1аылгацД1Ы1р(ьвл-виасъ» 1ншэрэ а1Лыи!М£(ГЛ!а акгг-¿а*С|рьзн1 15ндгк кмкзашамзгы ш:1ртлетцдармищда1р. Суверш девшэпинэрда сэ-LTahiHjijefiuioi (нумвЗ^ядалэри-плям дашл олдугу смели <прупл£)Р мутаииланин тэсднг сдатмеси учун зедзур» олан !1(г!*Х1И1рсшлын1маз саоипилс'ри ¿‘3;ырлаоьл«лрр. 2. 1992-чи илдэ срсзаг тэ-минашына дгир сувереи дев 1рыл10ык ии, ¡респу&ликалвр»-аргюы {мипЗ|аода. цдхвл уврв алъэда« ерзаг „учун Ьесво-лашма гаЗдасынь? мутэдоэи еггоинлгр и© сяшпш кмзала» сьгншзр. 3. Суверен Девлэтлэр Игт-й^жфагы Ьаггьвнда мурпввилв-гзин Ьвэырланмаюы ¡C&ípstcwH-да. ки« Девлэт Шураоынын уовтерп тэгднм олунмуш siajHhja 6а-3:{гшнД9 ¡респутбликашарын лэтшэрин оазмшииин jrajwha- геСдледрини юн |сун мудачВДн-EEL™«    л» билливэчек, бунда« сонра ер* Ьаятьзнда. Гэрз(ра алышлышдыр вот, еа:иш лзЗиЬео» бг^нипсич, мутв'хицрэ иозэрэ альтмаша т^чмишдапздчрилс^ Ьеку-угэт бвшчьдлзфвлиа тапшы- № биадчрвпкк. бунда» сонра давлэт башмылары ла#нЬени Ьасырлэмси' ойЬеоиияэ JcwyH ¡■ ли гпафвЧс^лар. (Арды 2-чя сэЬяфэдэ) « Халг газети»—92 « ОХУ ЧУ А АР А Свз ВЕРИН...» Бир вахт адам нечэ гэзе-тэ истэсэЗди абунэ Зазыла /билэрди нэшрлэрин са-Зы аз. гиЗмэти учуз иди. Инди билмиреэн Ьансына Зазыласан. нечэ ЗазыЛасан? СаЗ чох. гиЗмэт баЬадыр. Одур ки, абунэ агыр кедир, бутун гэзетлэр чэтинэ душуб-лэр. * Гусар раЗоя мэтбуат 3«]ымы ше’бэсиинн ранен Ру-баб» Расулова де]ир: — Биздэ дэ белэдир. Бу-тевлукдэ кетурэндэ мухтэ-лиф нэшрлэрэ абунэ кечэн нлнн еЗни деврундэкиндэн чохдур. Лакин аЗры-аЗры гэ-зетлэрэ кэлэндэ абунэчилэ-рин саЗы азалыб. Ьэрэ бир. узагы ики нэшрэ кучлэ Зазыла билир. Чамааты гы-намаг да олмур. РаЗонумуз-да чохушаглы аилэлэр эк-сэриЗЗэт* тэшкил едир. Ьэр нстэмэз фикирлэширеэн: элимдэки пула ушага ajar* габы алым, Joxca гэзетэ Ja-зылым? Чоху тэкчэ paJoH гэ-зетини сечир. Дуздур, онун да thJmoth артыб, амма Ьэр Ьалда эн учу зуду р. «Халг гэзети»нэ мунасибэт дэ Jax-шыдыр. Республика нэшр-лэри ичэрисиндэ Зеканэ гэ-зетдир ки, кечэн ил бу вахта гэдэр олдугундан чох абунэ Зазы лай вар она. Сез сезу кэтирир. сору-шурам: — Буну нэ илэ изаЬ едэр-диниз, аХыра гэдэр белэ ке-дэчэкми? — ИзаЬы асандыр. садэчэ «Халг гэзети»ни севирлэр. — Рубабэ ханым чаваб верир. — Бу кун мухтэлиф ичтимаи тэшкилатлар вэ ннформасиЗа ваентэлэри K.L....... .X U/<T^n. , яляи ляпын UIWDVHa етмэк угрунда мубарнзэЗэ» гошулублар. «Халг гээети»-нин кеЬнэ абуиэчилэрм иеэ она садиг галыблар. Вун-дан сонра нечэ олачаг. — этрафыныза тэзэ охучулар топлаЗыб гэзетин абунэчи-лэрини артыра бялэчэкси-низми? Бу озуиуздэн асылыдыр. Биэим бу барэдэ ез Зара-дычылыг плаиларымыз вар. Бутун коллектив вэ а1ры-лыгда Ьэр бярямиз гээети даЬа да Захшылашдырмага чалышачагыг. Амма о. охучулар учун бурахылыр. бэс онлар нэ душунурлэр, иэ мэслэЬэт керурлэр? — Элли илэ Захын «Коммунист »ии абунэчнеи олмушам вэ нидэн белэ иэ гэдэр Зашасам «Халг гээети »нэ абунэ ЗазылачагКМ. Бу с дел эр« 1 иаирэля яэ Ъэр орта мэктэбяяяя муэл-лмаш Ьэяяш Ьэкямов де|яр: Гусарлы фэал    охучулары- мыз да «Халг    гээети»нин достлары клубуну JapaT-мыш вэ ону клубу и «сэдри сечмишлэр. Инди бирликдэ «Шэфег» совхозуна кедир дик. клубун тэшэббусу илэ бурада отуз нэфэр муЬа-рнбэ иштиракчысы, эмэк ветераны, истеЬсалат габаг чылы, азтэ’минатлы фэЬлэ тэсэрруфатын Ьесабына «Халг гээети »нэ’ абунэ Заздыры-лыб. Онларла    корушуб сеЬбэт етмэ1и.    гэзетимизи нечэ кермэк истэдиклэри-ии eJoaHMBjH лазым бил-мишдик. Энжрбэ! Валим стоя, махыр-чн: — <Халг гээети»ндэ рее-лубликамызын аэса]лм халг-лары. онларын адэт-эн’энэ- ■...м. лзпшпоплапм бЭОЭЛЭ Зазылар оху v. , истэрдим Бу мевэуда проел м мэгал« лэр вермэк дэ пис к.шазны Тэрлан Баламетов. Н)мн дарлыг брт-аджри: — Бир мэслэЬэтим зар: учгар. ки чик кэндлэрс s тез-тез Ja зын. Бу кэиалэрэ. онларын сакинлэринэ даЬа чох raj гы лазымды; Елэ Jepna римиз вар ч Ьеч журна лист ajarbi ; .»-aJnO, о Jiíp-лэрин ада>»‘-:'рыны Зад** салыб Ьаглармнда -хош сез демэк. дэрд 'фИйэ галмаг да гаЗгыдыр. Бншмэ Чумартиэа, сагы-чы: — Чидди. вачиб мэ э-лэлэр галдырырсыныз. Ан чат онларын нечэ Ьэлл едкл диЗиндэн чох вахт хэбэ риниз олмуу Сезунуз кеч мир. Joxca чае > веомирлэр? Варя» ЭСиДОВ. •ХГ» mm яухбаря. ;