Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 1

Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

  • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
  • Location: Baku, Azerbaijan
  • Pages Available: 1,084
  • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.16+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, October 15, 1991

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.16+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - October 15, 1991, Baku, Azerbaijan Щ Г 8 NOV/99/ 1 mm TYPK СЭРКЭРДЭСИ ГЭБУЛ ЕДИЛМИШДИР A33P6AJ4AH РНСПУБЛИКАСЫНЫН КУНДЭЛИК ИЧТИМАИ-СЩАСИ ГЭЗЕТИ # МММ 1Р1*^ шлдш га- I N»202 |21569| Jynyaxyp. Ч«рш11(6» «кшамц 15 окт)абр 1991-"in wit ф    Ги|мати    10    гамм    W    М    гббш|. ЫН МЭНАФЕЛЭРИ ОЛУНМАЛЫДЬ I Охучулар Деалэт Шурасыныи полосы 00 рос-лубликамызын Президент* А* Н. Мутеляибоаум орада вардм)м бо{анат Нагтында Марком во рос публика кутлам ииформаси|а ооситалариида дара ал у и му ш ме'лумат лорло тонышдырлор. Аэоркнфор-мун баш директору А. К. Шерифов Мосмвадаи |а-нмче га|ытмыш А)арба|оом Президент* А. И. Му* таллибоадои хоЬиш атмишдир мм, распубликолор оросыидо игтисоди сааиш имэолоимесы масаласииии муаакирасиида Азербв|чан раНбарииии мооге|и Ьаггында даНа атрофлы данышсын, аэ ба|оиоты-мы шарЬ етсии. Ьансы саЬэсини кетурсэниз, — Долдаш Мутэллнбов, Девлэт Шурасыныи мчлас-ларыяда бвр чох мэсэлэлэр музаккрэ еднлмншднр. Элбэттэ, бунларыв эн башлы-»асы — лаЗиЬэся Ьэлэ Ал-ив-Атада тэртнб еднлмиш ягтясада сазвш Ьаггында мэсэлэ олмушдур. ХаЬяш еднрвк, бу и эсэлэ л эрни му эакярэсОндэ ресвубликаныи ■штнракы Ьаггында давыша-сыныз. — Бу башдан демэк ис тэЗирэм ки. hep Ьансы сэви]-Зэдэ кечирнлэн hep Ьансы мушавирэдэн онун нштирак-чыларына республикамы-зын, АзэрбаЗчан халгынын гаршылашдыгы проблемлер, ону нараЬат еден мэсэлэ-лер Ьаггында мэ’лумат вер-мек учун истифадэ етмэЗэ чалышырыг. Тамамилэ га-HyHayJryH Ьалдыр ки. Дев-лет Шурасыныи ичласында музакнрэ олунан мэсэлэлор бадазошадэ да ез *м!евгеЗ|имиз-дэн данышаркен бу мэсэ-лэлэри Ьазырда Азэрба}-чанда JapaHMbiiii Be3HjJeT бахымындан ги]мэтлэндир-дик. Она кера дэ мен прин-снп е’тибары иле игтисади сазиши мудафие етдим. Суверен дедлэтлэр бирлиЗи-нин нелечен игтисади сази-шинин цузакирэ олундугу Алма-Ата мушавнресинде де мевгеЗнмиз беле олмуш ве биз сазишин лаЗиЬэси ба-ресинде бэ’зи геЗдлеримизи билдирмишднк. Девлет Шурасыныи ичласында чыхыш едэркэн бнр даЬа геЗд етдим ки, вахты иле eahид Иттифагын узв-лери олмуш ве 70 илдэн ар-тыг муддэтде сон дерече серт HHTerpacHja шераитин-дэ JamaMbim индикн суверен девлэтлер арасында иутй* бадн сззиш багланмасы прннсипчэ, консептуал ба-хымдан эеруридир. Менче, сэна]е потенсиалындаи вэ ja еразисинден асылы ол Majapar hep бир республика баша душур ки, бу мэрЬэ-лэДе взунун бутун проблем-лерини тэкликде Ьэлл ет-мэк садэчэ олараг мумкун qejiwwqp. МэЬз «бу мэрЬвлэ-Д13. Ким смогши иддиа ¡едирра, буну Зегин кн. сиЗасэтбал-лыг «амин» адпр. Мен. Ply-CHja кимн бир республика-ны heMHme мисал кэтири-* рем. Ахы о. АзэрбаЗчанын кефгг-аюэ’яан аявдамлалгы ис- * теЬсал еден нефт машын-гаЗырма заводларынын фэа-лиЗЗетинден эслинде Jy3 фа из асылыдыр. Тэсеввур един ки, бу аваданлыгын PycHjaja квндэрилмеси да-Зандырылмышдыр. ДерЬал нефт Ьасилатынын ceBHjJe-си ашагы душечекдир. Бу заман Pycwja Heje. Ьансы Сим lehnmjaficrapa уивид бэо леЗечэкдир? — ТохуЧулуг сэва|есш9 дэ вэзя])эт белэдяр... — Элбэттэ. Ахы. Pycwja-нын тохучулуг фабриклери-ннн ишлэтдиЗи памбыгы биз веририк. ИгтисадиЗЗатын демек олар hep Зердэ вэзиЗ- ]эт беледир. Бах, бу вэ-зиЗЗети арадан галдырмаг, республикаларын суверен-ли]инн вэ демократии наи-лиПэтларини хилас етмэк учун, бу ифадэ не гэдэр зиддиЗЗэтли сэслэнсе дэ, он-лар вз се’Злерини бирлэш-дирмелн вэ гаршылыглы сурэтдэ фаЗдалы эсасларла игтисади бирлиЗи бэрпа ет-мэлндирлер. Мэркэз нее бу везиЗЗетдэ бвлушдуручу механизм vjeJiHui, с.лапел екдщрн-чи механизм вэзифэсини Зерине Зетирмэлиднр. Чы-жышьщда <да бу барэдэ (да-нышдым. Инди ЬамЫмыз му-гаш?лв Ьагпывда, шс'иш har-гында фикир сеЗлэЗирик, бунлар иеэ уфги елагэлэрин ве икитэрэфли мунасибет-лэрин инккшафыны неинки истисна етмир. Ьэтта нэ-‘зердэ тутур. Беле бир фикир дэ сеЗлэ-дим ки, букунку сеЬбэтдэ иштирак еден бутун респуб-ликалар вэ Алма-Ата му-шавирэсинин бутун ишти-ракчылары тэ’хире салма-дан, Захын бир aj ерзиндэ икитэрэфли сазишлэр 6af-ламалыдырлар. Ахы, биз игтисади бирлиЗин вэ Japa-дылачаг hep Ьансы cwJacH бирлиЗин эсасы олан уфги елагэлэрин устун ролуну гэбул етмишик. Бунунла бэрабэр, садэчэ олараг икитэрэфли сазишлэр имзала-магын деЗил, haJaTM эЬэмиЗ-Зэтэ малик мэЬсул квндэ-рилмэси саЬэсиндэ бу му* насибэтлэри лазы ми сэ-BHjJaJe галдырмагын aha-миЗЗэтинэ диггэти чэлб етдим. Бу, влкэдэ вэ элбэттэ. эн эввэл hap бир республи-када игтисади везиЛэти са-битлэшдирэ билэр. Jb’hh би-зэ элагэлэри MyeJJeH бир сэвиЗЗедэ тэсбит етмэк деЗил, республиканын взуну доландырмасы учун зэрури олан минимуму тэ’мин етмэк лазымдыр. Бутун бу ишлэри Ьазырда реал шэкилдэ малик олдугумуз наилиЗЗэтлэ-ри хилас етмэк учун кермэ-лиЗик. Ахы, демэк олмаз ки, наилиЗЗэтлэр Зохдур, онлар варщр- ^из Д® .Р60“ зДа едирик UHJiap    м    *--- публика мызда буну hncc к. Aifir бу шяхЦидар тэКлукэ алтымдядыр, эзу дэ эн эявэл хярняя тэвлу- кэ... — Бели, чыхышымда бу барэдэ дэ этрафлы даныш-дым, дедим ки, hep республиканын езунэ хас олан шэраити, вз хусусиЗЗэтлэри вардыр. Дедим ки, билдиЗи-низ кими Ьазырда АзэрбаЗ* чан муЬарибэ, эсл тэчавуз вэзиЗЗэтиндэдир. Чох тээс-суф едирэм ки, Ьэмкарла-рым Борис НиколаЗевич Зелтсинин вэ Нурсултан Аби-шевич НазарбаЗевйн баш-чылыг етдиклэри хош ме-рамлы еэфэрдэн сонра бу тэчавуз неинки даЗанмамыш, эксинэ, кенишлэнмэкдэдир. Оминем    ки, кэркинлиЗ»^ галмасы    просеси бэ'зи гуэ* вэлэр    учун сэрфэлидир. Онлар мунагишэнин меЬдуД-лашмасыны истэмирлэр, чункн бело олса, данышма-га бир сез галма]ачагдыр. Лакин    Зузлэрлэ, минлэрлэ садэ адам бу мунагишэдэн Зенэ дэ    эзиЗЗэт чэкир. Дев- лзт Щумрасын.ьин’ узвлэфида дедим ки, буту« сэрЬод хютти брЗуша муитазем олараг де-ьишеи Ьутчум 'нртэлириндеи Ьазырда эсл Aejyui эмэлиЗ-Затлары апарылыр, агыр топлардан атэш ачылыр. Биз Ьэрби эмэлиЗЗат меЗданындан басгынлар, адамларын елду-рулмэси, киров тутулмасы Ьаггында hap кун мэ’лума-т алырыг. Азэрба]чан хал-гынын сэбри тукэнмишдир. ~ Дэгвк ян, вэзнлэт взу сазишин нмзаланмасы им* каныны тамамиле истисна едир. — Дврд ил орзиндэ тэча-вузэ мэ’руз галан халгын козундэ Ьэр Ъансы heM сиЗаси, heM дэ игтисади сазнш иде]асы етибардан душдуЗУ индики вахтда уму-миЗЗэтле Ьансы сазишдэн данышмаг олар? Куман ет-мирэм ки, инди хал г Ьэр Ьанюы |сйяшэ Зевдишшшэ тэрэфдар чыхсын. Текрар едирэм — она кврэ ки, хал гын    сэбри тукэнмишдир. Халгын мввгеЗи. эЬвал-ру-ЬиЗЗэси елэдир ки, онун мэнафелэри е’тибарлы шэкилдэ мудафиэ олуна бил-миреэ. халг сазишэ разы-лыг вере билмэз. Нэтта бу ^ мввге халгын езунэ зэрэр tie з'&рбй Byjptca белэ. -Гелл етдим ки, Ьазырда Азэр-халпьг вз таЬлу* вз юшшълы гуввэлэринин Зарадылмасы илэ    баглаЗыр. Чэми бир кун эввэл республика Али Советинин ичласында милли езунумудафиэ гуввэлэри Ja' радылмасы Ьаггында гэрар гэбул едилмишдир. пэм дэ бу. мудафиэ учун зэрури гувягдэр олачагдьф- Билдар-дим ки, АзэрбаЗчан онунла гоншу олан hap Ьансы дев-лэтэ гаршы тэчавуз етмэк фикриндэ деЗилдир, биз ки-фа!эт гэдэр сивилизасиЗалы халгыг вэ сеЬбэт Залныз ез сарЬ»дждаи»аюи че ерюи-мизи гору маг дан кедир. Мэнэ елэ кэлир ки. бу иши ачыг шэкилдэ кермэк лазымдыр. Лери кэлмишкэн, ичласда елкэнин мудафиэ назири J. И. Шапошников да иштирак едирди. Азэр-баЗчан нумаЗэндэ hej эти онун гэбулунда олмуш вэ бу мэсэлэлэри галдырмышдыр. Билдирдим ки, мэктуб Ьа-зырламышыг вэ ону влкэ президенти М. С. Горбачо-ва тэгдим етмэк фикриндэ-Зик. Мэктубда бела бир ха-Ьишимиз ифадэ олуначаг-дыр ки. мудафиэ вэзифэ-лэри дашы]ачаг мувафиг легаллашдырылмыш г\ вве лэр JapaTMar учун бизэ си- лаЬ аЗрылсын. — Кврунур, игтисади са-зншжн иуааянрэсн взуну-мудафяэ гуаиэлэрн ]аратмаг Ьаггында республиканын галдырдыгы и эсэлэ илэ му-э))эн шэянлдэ узлашдыры-лыр? — ШубЬэсиз, бу узлаш-дырма АзэрбаЗчанда мвв-чуд олан кэскин проблем №яым№цд э» в» сану herma ип-тисади сазнш чэрчивэсиидэ Ъэлл етмэк лузумундан нэ-зэрдэн кечирилмэлидир. Чун ки, hap бир республика си- лвЬ иогеЬвальига во пеЗ|ьь,-8Ы верэчэкдир вэ верир. Демэ 'Ж, во ¡е&тауачвларьмыв угиуи силаЬын муэЗЗэн Ьиссэсини алмага бизим Ьаггымыз вардыр. Башга бир чэЬэт, проб-лемин дикэр тэрефи дэ зардыр. Ьазырда АзэрбаЗ-чанын сэрЬэдлэрини Итти-фаг тошунлары ropyjyp. Огуллары динч деврдэ рес-публикамызын эразнсиндз вэ сэрЬэд зонасында Ьэлак алеаг (аш<.та|рьгн Рушь’ййа), Беларусда, УкраЗнада, I а-захыстанда дэрд-гэм чэк мэлэринэ тээссуф едирик. Анчаг бизим барэмиздэ дэ иддиалар ирэли сурулур ки, бу да, элбэттэ, АзэрбаЗчан халгынын hejCHjJaTHHa то . хунур,-тэЬриф олунмуш беле бир тэсэввур Зараныр ки, iqyijia биз ыимиеэ вуруадма'ГО чж£у\Р «дарим. Ьашбуки сш-сал!Э башга шэнилдэ гоЗо^ма-лыдыр. Мэркэз Гарабагда гэти тэдбирлэр кврмэЗэ га* дир олмамыш. мунагишэни даЗандыра билмэмишдир. Шшшшэ бу идти да данам едир. Демэли, елэ етмэлиЗик ки, республиканын .эрази-сини вэ сэрЬэдлэрини АзэрбаЗчан сакинлэрк горусун-лар. Она кврэ дэ бу мэсэлэ-ни галдырырыг вэ езунумудафиэ гуввэлэринин силаЬ-ландырылмасы проблемлэри ни онунла баглаЗырыг. — И знн верии. Девлэт Шурасыныи нкласыида музакнрэ олунмуш сазишин узэрннэ гаЗыдаг. Сщз сушег реи Девлэтлэр Иттифагы чэрчивэсиидэ гаршылыглы игтисади элагэ проблемлэ-рниэ иечэ бахырсыныз? Нечэ    бнлнреиннэ, бу вэ- знБэтдэн тэкликдэ чыха бн-лэрнкмн? Чурбэчур фнкнр-лэр coJfl3jH6 де]ирлэр ки, биз Ьеч иэдэн горхмамалы-]ыг, Ьэр Ьансы чэтнилик-лэрнн    еЬдэснндэн кэлмэк учун    Ьэр чур нмканлары- мыз вардыр, — Перспектив Ьаггында данышмалы олсаг, вахт кэ-лэчэк ки, АзэрбаЗчан ез гуввэлэринэ, ез еЬтиЗачла-рыны    мустэгил игтисадиЗ-jaT чэрчивэсиидэ едэмэЗэ бел баглаЗа билэчэкдир. Лакин бу, перспективдир онун нэ дэрэчэдэ Захын, Ja-худ узаг олачагыны заман кестэрэчэкдир. Инди исе, МЭН буну Be3Hjj9TH билди-]имэ, игтисадиЗЗаты вэ онун сэвиЗЗэсини билдиЗимэ ке-рэ деЗирэм, — АзэрбаЗча-нын. елэчэ дэ дикэр республикаларын игтисадиЗЗаты мустэгил, тамамилэ элаЬид-дэ инкишаф едэ билмэз. Бу барэдэ ачыг данышмаг лазымдыр. Эввэлэн, мустэгил игтисади JjaT    нэ демэкдир? Бу, эн эввэл, мустэгил девлэтлэ-рин малик олдугу бутун им-канларын мевчуд олмасы демэкдир. Ьэмин имканла-пын эн башлычасы рэгабэЧ габилиЗЗэтли мэЬсул истеЪсах лыдыр. Бу бахымдан Азэр-баЗчанын чохсаЬэли Тэсэр1 руфаты, сэнаЗеси беЗнэл-халг игтисади мэкана чых-маг ямканыны та’мин едэ билэр. Лакин haMHiua керул-мэли олан бир иши кер мэк — мэЪсул хатиринэ деЗил, елэ мэЬсул истеЬсал етмэк лазымдыр ки, бе]нэл-халг игтисади мэкана чыха билсин. Ьазырда иеэ кичик истисна илэ hen бир муттэфиг республиканын вэ ja суверен девлэтин бела мэЬсулу 3<>ХДУР- Би* лирсинизмн ки, ССР:!-иин машынгаЗырма Mehc > пун ихрача кедэн Ьиссэси бу тун 74 ил эрзиндэ ^>тма мыш, эксинэ, аэалми лдыр вэ елкэ бутун республшш лары илэ бирликдэ б*, 'пел-халг игтисади мэк^еын 0¿ вэ ja дикэр дэрэчэдэ ?лы мал элавэси олмуш чог тээссуф ки, Ьэмин дэ галмагдадыр? Бу, муе)-Зэн дэрэчэдэ Азэрба1ча< а да анддир. Он да ичйз;» г» рин сорушаг. 74 ил ергчш дэ формалашмыш бутун и» * тисади элагэлэри гыpapar дерЬал Ьэр Ьансы эфса нави, Ьэлэлик мевчуд олма-]ан элагэлэрэ догру исти-гамэтлэнмэк олармы? Бу, мумкун деЗилдир. Бу, аван* тура мэзмуну дашыЗыр. — Ьэтта бу, сааадсыэ лыгдыр. — Ьэр Ьалда инди. Аи-чаг бирчэ мисал: АзэрбаЗчан сэнаЗесинин игтисади потек сиалы тэгрибэн 25 мил jay* совет манатына бэраборди^. Ьэтта сэрбэст конверси}з едилэн валЗута Ьесабы иле дэ олса, Ьансы елкэ бу эл«-гэлэр Ьэчмини бирдэн-б»'. рэ ез узэринэ кетурэ билэр? Бир дэ, республикалар-та .адагедар neje квро    ‘    - бирэ кэсилмэли вэ баппа Зерэ Зенэлдилмэлидир? »eje керэ белэ гэти данышыра*? Она керэ ки. игтисади безлик элеЗЬинэ чькышларда узаг мэнзилли иддиалыг ей эввэл cHjacn иддиалыг сезилир. Билирсинизми. бэ’зи сиЗасэтчилэр белэ муд-дэаны эсас тутурлар:    нэ г^дэр пис олса, бир о гэдэр Захшыдыр. Лэ’ни АзэрбаЗчан халгы нэ гэдэр пне Jamaca, индики рэЬбэрлэрян ишлэмэк «бачарыгсызлы гыны» тэблиг етмэЗэ бир о гэдэр чох имкан олар. Лакин мэн принсипкьз мевгеЗин haJaTa кечирилмэ синэ тэрэфдар олмушам вэ тэрэфдарам. Бэли, биз ез силаЬлы гуввэлэримиси ja-ратмаг мэсэлэсини илк дэ фэ ачыгча гаршы ja гоЗму шуг вэ ejHH заманда баша душу рук ки, АзэрбаЗчан ипйсюадиЗиаты .шшвэсмйДэ. нэ езунумудафиэ дэстэлэ-рини, нэ милли гвардиЗаны АзэрбаЗчан доландыра билмэз, мэн Ьэлэ милли орду-ну демирэм. Одур ки. суве-ренлиЗи мудафиэ етмэк принсиплэрини эсас кетурэ-рэк бу кун Ьэр бир вэтэн-даш игтисади элагэлэрнн меЬкэмлэндирилмэси Ьаггын да. игтисади потенемалый кучлэндирилмэси Ьаггында душунмэлидир. чунки биз белэ нотенсиал эсасында ор-дуну ]уксэк пешэ cbbhJJbchh-дэ caxnaja билэрик. Онда талеЗимиз учун архаЗын ола билэрик. Буна керэ дэ мэн Зухарыда мисал кэтирди-]им чыхышлара бэнзэр бэ-)анатлары гэтиЗЗэн бэЗэи-мирэм.* Бир президент кими вэзифэми иеэ АзэрбаЗчан халгынын дэрдини керуш-дуЗум Ьэр кэсэ чатдырмаг-да, республиканын проб-Ле.М1Л1?(Р1И4К1И *Ьэр Ьансы Щ-шавирэнин мевзусу илэ эла-гэлэндирмэкдэ керурэм. Ху-сусэн дэ сеЬбэт Иттифагдан, игтисади бирликдэн кедэн-дэ. Биз езунумудафиэ гув-вэлэримизин силаЬланмасы вэ тэчЬиз олунмасы мэсэлэсини дэ бу контекстдэ Ьэлл етмэлиЗик. Биз индики ичласда да, Алма-Атада да дедин:    Биэдэ елэ завод- эецр ни. онлвдр| смлаЬ icr *л едирлэр» анчаг :mx*¡ Иттифаг муэссисэ-ят 4>13. Ву о демэкдир ки, "зэм.чк М'^сисэлэрин тикин-W) и-.... »э мэЬсул истеЬ-tm.'- ы с» днкэр республика* яшр^а пачы олдугу кими, Ьэ*>    башга    респуб лик* «ь-н мулкиЗЗэгиндв ^а^аЗчаяыя да najbi вар Ахы мэсэлэн, PycHja 4ч? расиЗасында, Бе ларус-гы. >ираЗивда беле завод-.V,.,.н тикинтисиндэ биз дэ и: гг ь рак етмишик, буиа яегэ дэ Ьамынын мулкиЗЗэ-тиняэн бизэ naj аЗрылмасы »-хэлэсиии roja билэрик. ,;-»РУДУР- башга бир тэЬ-.1 \ ксja фикир вермэмэк узаг-к**р’.нлик олмазды:    JaniH, сэслэр ешидилэчэк ки, Ьэр »ердэ силаЬсызлашдыриа кетдиЗи бир заманда, 6eJ-кэлхалг иглим нэзэрэчар-пачаг дэрэчэдэ мула)им-дэшдиЗи бир заманда снлаЬ-*>анма хэрчлэри вэ чагырыш-лары кимэ лазымдыр? Лакин белэ «дэлиллэрэ* анчаг АзэрбаЗчанын бэдхаЬ-лары эл ата билэрлэр. АзэрбаЗчан иеэ raTHjJaH силап ojHaTMar вэ эсла бир кэси Ьэдэлэмэк ниЗЗэтиндэ де-илдир вэ мэн буну таи мэс -^лиЗЗэт Ьисси илэ деЗирэм. — СеЬбэт Ьэр шеЗдэи эв-а»л мудафнэдэи яетмнрмн? — АзэрбаЗчанын бутун вэтэндашлары АээрбаЗча-нын ганунлары илэ муда- 1иэ олунмалыдыр вэ муда-иэ едилэчэклэр, сивилиза-сиЗалы чэмиЗЗэтин бутун азадлыгларына малик ола-чаглар. Биз беЗиэлхалг про-сесэ фэал сурэтдэ гошулу-руг, биз бутун беЗиэлхалг разылашмалары. о чумлэ-дэн беЗиэлхалг хартиЗала-ры — Парис Г Ьелсинки, BJa* на сазишлэрини тэсднг ет-мишнк. Биз беЗиэлхалг бир-ликлэ бэрабэр Ьугуглу ор-таг олмаг мэсэлэсини rojy-руг вэ Бирлэшмиш Миллэт-лэр Тэшкилатына мурачиэт етмэЗи гэрара алмышыг. Тэ-бнидир ки, биз дэ узэрими* зэ MyaJJaH еЬдэликлэр ке-турмэлиЗик. Буна керэ дэ езунумудафиэ гуввэлэри ми*, зи пэрби потенсиалы ар-тырмаг учуй )ох. JenaH» мэгсэдлэ — суверенлиЗи му-дафиэ етмэк мэгсоди илэ Ja* радырыг. — СоЬбэтямязяя ахырыи* да хаЬяш едяряя гысача да олса деЗэсяняз — Доялэт Шурасыяыя ячласыядаяы чыхышыяыэ яечэ гаршыдан-ды? — 0лкэ президенти дэ. ичласын дикэр иштиракчы-лары да мэни чох диггэт-лэ динлэдилэр. Чыхышым-дан сонра М. С. Горбачов деди ки. иштиракчыларьш Ьамысы республиканын вэ* зиЛэтини. биоим нараЬат-лыгымызы баша душур. О Ьэмчинин деди ки, елэ куман етмирэм ки, биз кэрэк бу мэсэлэдэн кэнарда ду-раг, Ьэмин проблема диггэт Зетирмэк лазымдыр. Мэ-иим фикримчэ, эн башлычасы — мэпз MoerejHMH3HH баша душулмэсидир. Девлэт Шурасында тэмсил олунан эслиндэ бутун республикй-ларын рэЬбэрлэри бу цев-rejH тануни Ьесаб едир. Бела мунасибэт бизэ умид верир ки, индиЗэдэк Ьаггында данышдыгымыз проблемлэри Ьюллиндэ йнзэ «ВМВН вэ Зардым кестэрилэчэкднр. — СоЬбэтэ керэ тэшэккур едярэн. ОктЗабрын    АзэрбаЗ чан Республикасынын Президенти А. Н. Мутэллибов Совет Иттяфагына росми еэфэр программ чэрчнвэ-синдэ Бакы Ja кэлмиш Тур-киЗэ силаллы гуввэлэри баш гэраркаЬыньи! ранен. Турки Jen ни орду кенеральг Дотан Куреши гэбул етмиш дир. А. Н. Мутэллибов гонагы самими саламлаЗараг, . ону республиканын ичтимаи-cHja-ся вэ игтисади вэзнЛэти илэ этрафлы таныш еггмишднр. Президент демииидир ки, Ьа-эырда Иттифагын дикэр республика лары кими, Азэр баЗчан да елкэдэ Заранмагда олан конфедерата бцрлизи чэрчивэсиидэ мустэгил девлэт гурмаг Золунда реал ад-дьшлар атыр А. Н. Мутэллибов reja етмжпдкр ки, биз иттифагдах или элагэлэри меЬкэмлэндирэркэн дуиЗаиын бутун девлэгглэри илэ с»3аси вэ ишкуэар элагэлэр Jap^T-мага мараг кэстэририк. О, Турки Je Республикасы и лэ игтисади элагэлэрнн кеннш-лэндирнлмэсинин хусусиэЬо-mhJJ этики ге|д етмишдир. Президент Брмэнистанын арасы кэсилмэЗэн тэчавузу Ьаггында дакышараг демнш-дкр ки, республикамыз динч •Нал кии    мудафиэ    eTMajK тамамилэ елкэнин силаЬлы гуввэлэринин белмэлэрннэ е’тибар етмишдир Лакин Ьвдисэлэр кееггврир ки, мэр кзз бу белмэлэрин фэал и j Je* тини мэЬдудлащдырыр. А. Н. Мутэллибов билдирмишдир ки, бу шэраитдэ республиканын ,рэЬбэрли]и АзэрбаЗчан халгынын ирадэсинэ эмэл едэрэк милли езунумудафиэ суввэлэриннн Зарадылмасы-ка башламага мэчбу.р олмушдур. О демишдир ки. бу гуввэлэрин фэализЗэтИ Залныз мудафиэ характер* дашы]ачаг вэ окларын Зарадылмасы АзэрбаЗчанла ЬэмсэрЬэд елкэлэрни - суверен и учун гэтнЗЗэн. тэЬ *1укэ терэтмэЗэчэндир. Нарушун ахырында Ире зидент умнд етдизини бил-дирмищднр ки, тури сэркэр-дэсинин еэфэрн ТуркиЗэннн вэ АзэрбаЗчан Республика сьшын девлэтларарасы эла гэлэрикин кенишлэимэсинэ мемэк едэчэкднр Дотан Куреш верили« мэ’лумат учу« тэшэккур ет-миш. А. Н. Мутэллибова вэ бутун АзэрбаЗчан халгына ТуркиЗэ президенгги Тургут ©залын эн хош ароуларыны Зетирмишдир. О, АзэрбаЗчан Республикасынын Президен тинэ хатирэ ЬэдиЗЗэсн вер мишднр. Гэбулда АзэрбаЗчанын баш назири Ь. Э. Ьэсэнов, Азэр-1 баЗчан Республикасынын мудафиэ назири В, Э. Бэршад-лы, республиканын харнчи ишлэр назири Ь. М. Сады-гов, АзэрбаЗчан Республика-сы Президенти Апаратынын. ше’бэ муднри О. М. Мир |' зэЗев, республика Назирлгр „ Кабинети харичи игтисади элагэлар ше’бэсинн« мудирим X. Г. С^лимханов, Гырмызы' БаЗраг ордевлн ЗагафгазиЗа Ьэрби Даирэсннин ьоманда-ны Кенерал-по:лковиик В. А. ПатрикеЗев, бнрлэшмэ команда« ы кенера л-леЗ (енант В. С. Соколов, Турктэ тэ-рэфнндэн ТуркиЗонин ССРИ-дэки еэфирн Волкан Вурал, Ьабелэ гонагы Совет Итти-фагына еэфэра^ мушауиэт едэн ТуркиЗэ силаЬлы гуввэ-лэриннн Зуксэк р\тбэлн за-битлэри иштира к етмиш лэр (Азаринформ). АЗаКАМАН республикасы девлат ВЕРКИ хидматинин мрадылмасы ьаггында A39P6AJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИЛШТИКИН ФЭРМАНЫ Верки гацуэвернчнлизиив вэ дэвлвт rHjaear инпизвмыш емэл едшлоязеи уэериодэ <иэ* зарзт сксгеминин дейта да ТЭКМИЛЛЭЦДЛИрИЛЭВЗОИ 'МОПСЭ» дн иле гэрара алырам: |1. Адэйба^чаи Росгмбдиь наоы Баш Девлэт верки НнсдоншЗФЪВДРН. Нахчыван “пиар Ресиубиынасм. г Гаробаг ВДхшар ВишаОв- тм, pajo.H.T«i»p, шаЬырдар аэ шэЬэпдэ яраОоилар уорэ J¡ytxa-P¡4 iwaneHcsUiauiaipa таюе олая девлэт вдаси «H«|neiK-снйалаваьпадан ийаозрт Aoetp-CliЫм Реацутбликааы девлэт ведзиак хидмвтн №адььт-сын. 2. Вшмоклэр вэ 6iym49j9 ДИКЭ1Р фборн еданшпивр напгывда шнушзеричнлиуо ьешл едкшияэшнэ мэаарэг с&-Ьссиидэ АзэрбаЗчан Респуб ликасы Маши Jija Назирлвф«-HIH фунмсяЗалары АоарбаЗ-чш Решубиязнаоы девлэт верки хидматинин органла-дана Ьэвалэ еднлеин. 3. MyeJJoH едилсик ми, А|зе(рб1а<3ча« Ресиублванаоы девлит ве|рки яндазгцк qp-гамлзрьзныи эоас ввэифаси шпат ыдаа#ылара нэаарэт ет-жгшдвн ибарэтдщр: ь&рмн га«!у1Н!верк*ч-пЛ1Н1)к^» эмэл едилмогчн? » аб^глэ еер-К'мщрмн вр дик р ичбари вдг:1ниаш1*э|рк1н» дуэюун Ьесаб-лаянмаскыым, будч^е» там Ьэчмда в..    '^г "п юеяи- рИЛУ.^лДИШЯ.    РЛМ" сииэ; давлат «иуйчг , *< тарифлэряшн тшбнг олс’н-у.аюьскьш д\тзкунлу01унэ. 4. Блдар Очахапушу осицу 01яЬбваов ‘АоэрбаВчаи Рер-цубликаса>1 Ваш Девлэт Верки ИиапейючЗасьвдьйн) рвиюн T3’Jwh едилаик. \ ¡5. АзБ1р|баь1чан Рвопублнн кзюьткн Нваадрлэр Кабине^ ш: 4A3t9(p6iaj4aiH' Республалма t;b.lHft>ÍHi девлэгг BdPMHI Х1ИДМЭ-ти Зштында**' Ао»эрбаЗчаи Республииась цанунунун' ла jwhocMHiH «ии aj эроянда Ьа-З1ьщл)3|3ыб музакиррйэ ворсин; |А0б|Р|бай1чаи Реюпу^шкьсы дзвяэт верки яадм)?тИ1иин фэ-алщИбткнэ аед мэсшрлвр 6а-¡^синдэ пзра'ртар гэбул «т-сш; «is« aj op^iKtHuic Ьхэршу-чен Республикасы Баш Дее лот Верки Ииолеоч яуасы Ьаг-гьзида    тгкдиг    eri*- шн. АзэрбаЗчан Республикасынч^ i. 4деяти А. М^Т^ЛДИВОВ. Ваны шэЬарм, 14 октдабр 1991-чи ял ЭЬм9д Чавад—100 ТЭШКИЛАТ КОМИКИ ЗАРАДЫЛМЫШД^П' АзэрбаЗчан Республикасы Президентинин сэрэнчамы илэ АзэрбаЗчанын керкэм-ли шаирлэриндэн бири ЭЬ* мэд Чавадын 1992-чи илдэ геЗд едилэчэк 100 иллик ЗубилеЗинин Ьазырланмасы вэ кечирилмэси узрэ тэшки-лат комитэси Зарадылмыш-дыр. ЭЬмэд Чавадын Зарадычы-лыгы 20-чи Зузилликдэ АзэрбаЗчан халгынын эдэби ир-синин тэшэккулу вэ ннкиша-фы тарихи илэ гырылмаз сурэтдэ багг.ы,; ip Коркэ ли ичтимаи    ледапл вэ вэтэндаш ЭЬа >д Чаьац бутун hajaTbí .w АзьрбаЗчаи халгынын торопили ?э мэ нэви инкишаф;- >»ру*;да му баризэЗэ Ьэсо с ТНИШЦИр. АзэрбаЗчан сынын Назиг нэ тапп1ыры ЭЬмэд Чавад» кечирилмэси комплекс • ЬэЗата кечи^м i ^есп; блик« »кабинет» ^ дмр ки , ti JHHH í (ЬГЭДс ;' * и,.бирл;* || Г ССРИ Девлэт Шурасыныи ичласы _«tf________ ЛЛХМ    I Ocrja6pbfii 11-дэ К|реяиуада ХРИ Доедет Шураоьюыи гчлаоы олмушдур. Ргкзми мэ’лумапада oeJ»n«jp оц, auyoeiKHipa олуимуш (мэоо-зодар уо(рз ашагыданы ire- Э0ЯЗЛ21Р 'ТЕбуш €(Д»ЛМИИ1ДИр: 1. Ишисади Вярлик лаг-■»ьлада ».муравилэ ба$росянда. AaajpfiatfMBH Рвяп^тикаоы-«ын, Elpo«e¡HMcrra« Респубши-гасынкн, Бедарус Рвепубда-^а<зьаныи, Пакзяхыспан ©GP-эд, Гьфиыаьэота« Рюзцубли-мепьзкын, РСФСР-и», Тачи-К1исгг£1н    Реслубшисккосыиьм. Гутркмодастая ОС Р-ян, вэбэ-к1И!Я»н    Реепутбликасьввын, УмреЗнанькн девлэт вэ Ьэму-мегг бавичьи^рь» Игтисади Бярлик Ьаггьвада Ашав-Атв^-дз трвфлаимыш мушвичэ- и» Девлэт Щуяшььнь» ни-ласаымда ветрил эк сиюквэ тз»-лифлэрин |ра1аылгацД1Ы1р(ьвл-виасъ» 1ншэрэ а1Лыи!М£(ГЛ!а акгг-¿а*С|рьзн1 15ндгк кмкзашамзгы ш:1ртлетцдармищда1р. Суверш девшэпинэрда сэ-LTahiHjijefiuioi (нумвЗ^ядалэри-плям дашл олдугу смели <прупл£)Р мутаииланин тэсднг сдатмеси учун зедзур» олан !1(г!*Х1И1рсшлын1маз саоипилс'ри ¿‘3;ырлаоьл«лрр. 2. 1992-чи илдэ срсзаг тэ-минашына дгир сувереи дев 1рыл10ык ии, ¡респу&ликалвр»-аргюы {мипЗ|аода. цдхвл уврв алъэда« ерзаг „учун Ьесво-лашма гаЗдасынь? мутэдоэи еггоинлгр и© сяшпш кмзала» сьгншзр. 3. Суверен Девлэтлэр Игт-й^жфагы Ьаггьвнда мурпввилв-гзин Ьвэырланмаюы ¡C&ípstcwH-да. ки« Девлэт Шураоынын уовтерп тэгднм олунмуш siajHhja 6а-3:{гшнД9 ¡респутбликашарын лэтшэрин оазмшииин jrajwha- геСдледрини юн |сун мудачВДн-EEL™«    л» билливэчек, бунда« сонра ер* Ьаятьзнда. Гэрз(ра алышлышдыр вот, еа:иш лзЗиЬео» бг^нипсич, мутв'хицрэ иозэрэ альтмаша т^чмишдапздчрилс^ Ьеку-угэт бвшчьдлзфвлиа тапшы- № биадчрвпкк. бунда» сонра давлэт башмылары ла#нЬени Ьасырлэмси' ойЬеоиияэ JcwyH ¡■ ли гпафвЧс^лар. (Арды 2-чя сэЬяфэдэ) « Халг газети»—92 « ОХУ ЧУ А АР А Свз ВЕРИН...» Бир вахт адам нечэ гэзе-тэ истэсэЗди абунэ Зазыла /билэрди нэшрлэрин са-Зы аз. гиЗмэти учуз иди. Инди билмиреэн Ьансына Зазыласан. нечэ ЗазыЛасан? СаЗ чох. гиЗмэт баЬадыр. Одур ки, абунэ агыр кедир, бутун гэзетлэр чэтинэ душуб-лэр. * Гусар раЗоя мэтбуат 3«]ымы ше’бэсиинн ранен Ру-баб» Расулова де]ир: — Биздэ дэ белэдир. Бу-тевлукдэ кетурэндэ мухтэ-лиф нэшрлэрэ абунэ кечэн нлнн еЗни деврундэкиндэн чохдур. Лакин аЗры-аЗры гэ-зетлэрэ кэлэндэ абунэчилэ-рин саЗы азалыб. Ьэрэ бир. узагы ики нэшрэ кучлэ Зазыла билир. Чамааты гы-намаг да олмур. РаЗонумуз-да чохушаглы аилэлэр эк-сэриЗЗэт* тэшкил едир. Ьэр нстэмэз фикирлэширеэн: элимдэки пула ушага ajar* габы алым, Joxca гэзетэ Ja-зылым? Чоху тэкчэ paJoH гэ-зетини сечир. Дуздур, онун да thJmoth артыб, амма Ьэр Ьалда эн учу зуду р. «Халг гэзети»нэ мунасибэт дэ Jax-шыдыр. Республика нэшр-лэри ичэрисиндэ Зеканэ гэ-зетдир ки, кечэн ил бу вахта гэдэр олдугундан чох абунэ Зазы лай вар она. Сез сезу кэтирир. сору-шурам: — Буну нэ илэ изаЬ едэр-диниз, аХыра гэдэр белэ ке-дэчэкми? — ИзаЬы асандыр. садэчэ «Халг гэзети»ни севирлэр. — Рубабэ ханым чаваб верир. — Бу кун мухтэлиф ичтимаи тэшкилатлар вэ ннформасиЗа ваентэлэри K.L....... .X U/<T^n. , яляи ляпын UIWDVHa етмэк угрунда мубарнзэЗэ» гошулублар. «Халг гээети»-нин кеЬнэ абуиэчилэрм иеэ она садиг галыблар. Вун-дан сонра нечэ олачаг. — этрафыныза тэзэ охучулар топлаЗыб гэзетин абунэчи-лэрини артыра бялэчэкси-низми? Бу озуиуздэн асылыдыр. Биэим бу барэдэ ез Зара-дычылыг плаиларымыз вар. Бутун коллектив вэ а1ры-лыгда Ьэр бярямиз гээети даЬа да Захшылашдырмага чалышачагыг. Амма о. охучулар учун бурахылыр. бэс онлар нэ душунурлэр, иэ мэслэЬэт керурлэр? — Элли илэ Захын «Коммунист »ии абунэчнеи олмушам вэ нидэн белэ иэ гэдэр Зашасам «Халг гээети »нэ абунэ ЗазылачагКМ. Бу с дел эр« 1 иаирэля яэ Ъэр орта мэктэбяяяя муэл-лмаш Ьэяяш Ьэкямов де|яр: Гусарлы фэал    охучулары- мыз да «Халг    гээети»нин достлары клубуну JapaT-мыш вэ ону клубу и «сэдри сечмишлэр. Инди бирликдэ «Шэфег» совхозуна кедир дик. клубун тэшэббусу илэ бурада отуз нэфэр муЬа-рнбэ иштиракчысы, эмэк ветераны, истеЬсалат габаг чылы, азтэ’минатлы фэЬлэ тэсэрруфатын Ьесабына «Халг гээети »нэ’ абунэ Заздыры-лыб. Онларла    корушуб сеЬбэт етмэ1и.    гэзетимизи нечэ кермэк истэдиклэри-ии eJoaHMBjH лазым бил-мишдик. Энжрбэ! Валим стоя, махыр-чн: — <Халг гээети»ндэ рее-лубликамызын аэса]лм халг-лары. онларын адэт-эн’энэ- ■...м. лзпшпоплапм бЭОЭЛЭ Зазылар оху v. , истэрдим Бу мевэуда проел м мэгал« лэр вермэк дэ пис к.шазны Тэрлан Баламетов. Н)мн дарлыг брт-аджри: — Бир мэслэЬэтим зар: учгар. ки чик кэндлэрс s тез-тез Ja зын. Бу кэиалэрэ. онларын сакинлэринэ даЬа чох raj гы лазымды; Елэ Jepna римиз вар ч Ьеч журна лист ajarbi ; .»-aJnO, о Jiíp-лэрин ада>»‘-:'рыны Зад** салыб Ьаглармнда -хош сез демэк. дэрд 'фИйэ галмаг да гаЗгыдыр. Бншмэ Чумартиэа, сагы-чы: — Чидди. вачиб мэ э-лэлэр галдырырсыныз. Ан чат онларын нечэ Ьэлл едкл диЗиндэн чох вахт хэбэ риниз олмуу Сезунуз кеч мир. Joxca чае > веомирлэр? Варя» ЭСиДОВ. •ХГ» mm яухбаря. ;
RealCheck