Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - October 14, 1992, Baku, Azerbaijan XAJir resBTN <4 OK,JAM mZ-<M Hfl. "i BAPJlblJIAP AA AFAAJblP BETOKHJIßB rAJIMATAJI Mapirxmuni Yhmku ejpaaax Jlyac Aaflcpro «pw- cahham*®® npahtT mu Ma- OP^qn JSHMHfllflMP ManiiiiHU ftfpüaTV«« Jlyac Aaflepro hij-nJ ro* npup. fcaiJiapm mawuMP Tjrnqrm ciÄjap Cx^jipp® SB rmsbI Atjáp, kn «•ct'rjÄMP acittip. Ha ccajopa tat, » Ä» *»«"■ hu eusjMHa oay naaAupa Oajmapaap. Jlyac AaOcpto ipmuni M9 um oraaau raetc uiwh bm hoAwwJiip. Ccaiopa Hase Jlyac AaOeproja 0ip awa' PÍ» ^ ■n oan m oijy ojAypysy äwiw bctoc® a®» Mipim oaa Zmamtn asna Btpmp HahajaT, Mapwutt apHHH mpm6 cba®b wxapa Aanp. rol Jlyac Aaíoproí«* aa acnjap ncn, Tan o?ji®ka® warn oiaacuH. 9kap Jlyac AafltpTO oay öomnar «ctajap-ca. Mapaan a’Tapaa «maja*«*. raaaöaaaMam Jlyac Aaflepro «mtO atflap. Mapaaaa BcToaya Maaaanaa rajMAfpar orxyay aa ccajopa craraaniABpap. 9a0am, Mapaaaa apaaaa haA®*ropxycya® namup. aaaa hap harn B®nay OypaAta yaaraaaiAupair acTajap. Mapaaaa es rapapuau ccajopa Hoaeja Aa ACjap. AOHJA JEJIBHAHMH B9*ATbI HAapaJa rajuAaa Jlyac Anfl®pro aaaa Oajarap- Mapaaaa oaa xajaaar 1 «A». « aja aa MYAA9T ®®Y«® . cay A® aap aa-aaaaa Oap ymart "Äovi SSTtr'    S» flaruuuiaAuru Aam-ranai Aa aoMflapA* rojyö! By, aaaya-nY.TfK^el^«H    am*">    WM« njwc AaftepTOKy -----------.—Qaa aaacktam lapax et* »pro ta'vBAa napaca yayp. vtnun.aiM , „_____iap    aob    Aaflcpfoayu    hajama* Aa aa caaaT aa xomOaxr xynap aaa. floaja Jeacaaaaa aay-ay Oy xomOaxraajH Japun« rojAy. (Baaan raacTaaaaaa 10 oarJaOp acapacaaAa) ÜapacAa »aa Jwmir oaa iox lanuuap flfim Aa6cp-to McxaaoJa rajamur tapaaACAap. aaxaca aaa Oap Jepaa jS^aw Oa^ Jw^Jepaa asfaa ea amar actajap. Vsaraa Jamaaaca o. Mapaaaa aaa, Mmacaöeaaa. oray an Tca-tea acpYBia öanap. Ilapaca aaaaa Jlyac AuflcpTo ctcuhmi xcjaa roaaa* fuiniw nacc «**P- Ä<*J® Jcjihihuh Mm oay capean-ca aa, aob Axflepro rarajjaran anpaap. Ata-orya Aoaja Jcacaaaaia aaaaaacaaa McxaaoJa aaap-aafü aa oay cYaaaa capAaOacaaAQ «joipaap. Aoi Aaflcpvo <o hainoaa Shcmm |JaaH*MaAa m* inäia Mapaaaa aaa Oarxu utyOhaaapan Aam* bup, aaaaa Aoa AaÖcpro Oyaa aaaaa teanap. KAPJIOC Kapaoc Hoaaaaua ACAaaaapan naarapAuaa aypyp. 0. cox BCTaJap aa, nisuau aopeya. Kap*>c 6eaa hecaö cabp n, Mapacadea «n tei tararon öaaacaaAap. riia-Qiru xkmxx ruau oaayryay ao roAop »ca Óaaco, o roAop JaxmuAUp. Bym aopo a® o, Jlyac Aafcproaya taaaa aoaap »o Mapicaöeaao npvmvfi caMm cabo. ru3 oaxaa ojpoaap aa, Jlymc Aadcpro ao MapacaOca nwiHKWM TauniAum Oy aAcawa cocbba® ronjior a® Muun hace ere» a», osy* AWnuapna aap. 9a®p Ota® aco Ooc oaya ®ca aaaaA^aaepaaa*Aap cxáauaa aaaá’aya aama laaáO aepap aa, MapacaOea 6ya-aapxaH Oapan Jaxmu raaujup. MapHcaOenaa Aoraa aaa-cu Hoaaa Cmbt, aiacu aco o cayxyp. By xoOop ruau hcjpm aanpap. O ®ca horaran ®J-Pobmom yaya Pauoaa aa Mapajaau copry-cyaaa tyTyp; Jj®-khh hap aaa raAua Mapaaaaaua naaaca oaaaAaa hora-ron oaa acmoJo lyp’a» enupaop. TapcjnaA®a ceajopa Aa W9 Mapacaóea Oama AynaaA® Paaoaa aaa Mapaja oaa aoMaa enaa BCToaapaap, o, Aona lajmAcjBAapaaaa naABjaaa aracuaAaa ojpaaaaa yeya HAapaJa atAap. O, Jlyac AaOepToay bida® taaa Oaauap. Aoaja JeaeaaauB A®4»HHHAaa coapa JIyac AaOcpto ha-aoaaa atacuaua aaaaaaaaa aecyG, ayan o, Mapaaaa aaa Oap Aaa aaruaAa Jamaaar actaMap. oaya apaaAuaa oaaa BBaaaaaJaaa Oap raa®p Mapauu am *yuca6m lw»aa~ tpa m¡i tun, uta AaOcpro a> Mipntag» hac cyp ——acroaap aa ofayxy Aaja Tyfyp **, tj puaaar OapaAa rapap oop«a3A»a onc* íaxmu-JaxaiH AY- a^%£2£\Taaaa* am XP-M» teteeMaw JMHM WOT- **» twjp hajaiaau oaa Aa capajof caap: AOa AaOtpto MapaaHaHMs Gcmuaa Oap huí aoAABjaaAaa myOhoaaHap.    _ MapacaOcoaa ra^aa cyajnnAaa®3JLB* W?I55' BaOana, oaa aa’Ayaxyp aa, ruau JonaxaHCAaa aorypyO- aop. Ooc    ’c/Luna    ao    caiaO    acpnaja    KtTyp-roJ cA®paoa Jlyac AaOopto aoaaO wxup. rwri    — hap aya oaAaa maaaJaT japaauO n, cha® hauu aa oajiipw OapaoaiABpoB capp Moaaja aa Mapajaja Aa MarayMAyp. Baw« cappa f®aia o 0BJI*Jllyac AaOcpTo ruau aaa Aaaumaar acT®uoA®a ®a oto-enaa caaaABp. MAPHAHA Mapnuu cm raJUA» «»*■ Pmwm.om nmmtsut jiipu «ap aamnaa aMAajaaa m oaya M»p»o««w ert-«at «TAajaaa aejap. hoaaa coh«»tA»a man »****“ í®" Jama«, oay aa Mapajaau aca aajnAeJaaapaaaa pasa copn-cy«« *yty« TaauaaAurMpa. a^ Maw»ea«Ma AeJaO aa, oay aopaa aaxm Jcmxaa&AaB aetvafom. w, «o^—-ir •    ■    • Toaya Jaauaa hcahO. Mapaaaa Jlyac AaOcproaya bbab aa aaaajjm AY*-AYjyay »acaaayp eAap. Bapxaa o eayay 1y SJU9H Oapa axsaaTAaanapa cappa acap, ay»a®r A®* AiiOepToaya jaauaa acraoa aa Jlyac AaOtproJa «aac oa-aar ziaauHAUp. (ApAU aap) KYHYMY3YH KHHO C3AHaM0CH japaHMup AacpOcjtllHWH KHH© CC/IMC* JMHIMilCpM MUrWMWlWH hcJCTMH* m Ocio »OPCH OH MyhyM mmth-min-cmJccn h mcaohm HtAMca* raptt JioHtc ciiwO pccnyOiiHKt- MM3MN KHHO CCAMCMOCNNN j«* »tTMMUliiap. Ay«AYP. *nh0 c,n* K1M0MM3 COCM1I1M1M pOÜIHlMM IoJm/icm 6mp MOirOA®H ilOHT# MMNAW'MNAiM laarMMMiMH AY* «op OJIAY^Y MYClíOCT/ICpH OiyH-m TOM OMC OTAMPMOMMUIAMp. roTMMTtp poaccM «car Hfrnm-HOpM MAC YHCMjjOTNN OH TO'CHp-tm ICCMTOIIOPHMAOH OnpH OfllM KHHO AON TOOCHflT MCHTOCM KM-MH MCTH0CAO OTMHIU, OHY A#l- ñor hmHhcopmhao coxcommujamp. Ammo AaopOolooHWH hhho eOCHOMOMHHOpH 1M1MCWX MOh* AYAMlJoTiiopo OcxMOjopir XHI* rMHC, MHIMIOTHHO XNAMOT OTMO* hop uioJaon vctyh rytMyui-IM, OHACp 1W0-HH HflHH HO-#0p — AOKoOp xinr hopoK«-MNM, 19tf-cy M/1HH TO'THC, amtmht bo hy^o JypYtoaopHHH, 990-hm mhmn rOHAM JiMiap imocmhm, AiopOcjcoM Xccr MaO- IOCNHMH MyOopHaOCHHMH MyX-OAM0 MOrlMCOpMHM 10 OH «ohijOT, Mlj KYHHOPHHHH Ti->HXM CHAtpMHM kHHOH«AP«CP* M OOOACCOUIAHPMHUIAOP. ToVhO oo roajHraopo Ocxmo-•ptr «ÁJlAflWfl koaoh joA* KOP», «UJohHAAOpAOH UIOhHA* xopo», «BoarypAYH hipcjw«, rAmch cjpMAwr», «Ea Omp oa-BO», «AaOAAMf OAMHCH» KHMH AOMOKpiTHK PyhAy +HAMAOP «OKMHUIHK. CON HAAOPAO P#C* nyOAHMCMMSA® OOUI OOPOH MH-fHMOH-CHjOCH 10 MOAOHH Hl-AHCOAOp AOHTO CAMHMO. hOM ao Oy huiaophh OoJvn 6np rnc* MM (1W2-HH HAAO OyTYH HOHH-AMUIAVp) AOOAOTHH hOM Onp MOAAH ¡OpAMMM OAM1ACH, p#C* nyOAHKOHMH MYOCCHCO 00 TOU»-KHAOYAOPMHMH CH^OpHUIH HAO «COAHOMO» CtyAHjlCWHWM MOK* AHJh ^HAMAOPAOH Hyi'H TI* HMTAOp BO Ai*HAH HMHCHAtp HocoOmh« Ocuji roamhuiahp. Hham Oy A® JoxAyp. AXM-hhh HikhmhJJoto hoa- MOCHHO COAHCMOHHAOp AO CO-OHHANAOP. YMHA OAOAMM KM, AYUIAyIymY» MyuHcyA ioihJ- jaTA*M raxAHHAa Mwxaaarwr. JltMHH 6#a# OAMBAM. Mlj «YH-AapMHOACH hlM OAM1C1 #1 AA* XMAH NMKlHAipMMM» H0C«6m- na aoacot ahiMMijjaTAH mohamc ■a KapyuiAapM «ana 6mampamn. Bmih haMHM MaiAMCAapa ao'iot aAHPAHAap. Com ajAipA® na* AOMca Oywy ac Omib mox na-paHAap tiamamO. JarMH npa-imaomtmm, Aam Coiothm, Ha-. SMpAap KlOMHaTMMMM •» MmA-am MaaAHCHH Oy Huía Mac'yA oAiM HyMijaHAOAapH pacnyO- AMK1MMM MHTMMlM-CMjOCM M MBAOMM hajlTMHAl OtUI OOPOH MyhyM OMAAMKAapM hoAMCBAa-pM CapaMHlMAlpMHA® OIMM •MAOOMOMOpiAOpAl AOMta 1A-AMpMirAl KMMOClAHlMBMMABpB OMA TipMXM ahaMMjjtTAM MUJH KapAYKAapMHN AyuiyHypAap. 0«ap harararaH OaAa Onp ra-Hiara ataAMOAapca, nauiaKOp KHHO MIUHMCM MMMM jOMAMUI 0MNpa AYUlAYKAapMMM OHAipMH HaaopMHa «iTAwpMarw oayMY-ia 6op* Omampmk, AyhJo nm-Mocy nptKTMKicMHA® han Onp rapMXM ahaMMjjaTAM hiAMca •MAOoAaHtAapAo cía HiManaui-AmpmambJnO. Kmmo toxhhkocm ClhaCMMAO OH MMKMUIKp aTMHUI AOOAarAapAOH Ompm oaoh Jo-AOHMjiAi OaAa HHHOCiAHiMa Mahl KHHO AlNTAipHMa HOKM-AMp. JlAHMl IKCTpaMIA íIIM)-jaTAapAl IHAOOHaMOpiAlpAl AlMTa 1AMMMMUI, C1AH1M1 YHYM •ihmO haciO lAMAiM MirapM-tAAip onapiTMi cypaTAo kmmo-AaMTAapa KaMYPYAyp. 3ana MlTlpMlAAipMM CaC-ACMMUIMr a<p<paKTAapM Mea opmm(mmiai tim yjryn KaAMacM vmym xycycN Miran AMCKAipa hlMK lAMAMp 11 AOIait hpxMiAapMNAO ropyHyp. MyMKM IMAOOKlMOpiAipAl AtM- ra Cammmmui raciMp aa cae a^OKTAapM ruca myaaota* japipcui hiAi Ayuiyp. t TVp«* Dmaidmm OjÄMjjaT- nyO Ao®* Kimmhuj MapkaiH Cihiaam (pMAMAip CTyAMjaCWHMM 1M1K-A®UIA«pM A® •'TMP10 1TMMUI-Aip KM, 1991-KM MAMM llfyCTyM-A® haMKlpAtpMMMH Af 11MH ripuiMCMHA® tMA®OKiMapanip-A1 AOHTl «AAMrAipw MlTlpM-1AA«PA®M Oy KYM TipMXM KMMO CIMOAM KMMM MCTM$1A® ®TM1K MyMKyM a®)ma. Kiamh Oy ®KM TaKpyOaA®M KOK A® 0AC1 HOTMKa MMX1-por. Con i®xta«p pacnyOAMMi-MMSMM MMMO C®AM1M®CM yKyM MyhyM ahaMMjjiT kicO ®a®h MlTtpMlAAip 1KC®P h®AAlpA® rajpM-npo^accMOMtAAap Tapa-$MHA®H MlKMAMp. OMAtpMM •1XTMMA® •• jyKClK KO Al MMHOAlMTl KIKYPYA A1T ApXMBMMa lapMAMlCMHa Mea MiaipaT iahammp. OnaplTOpAipMMMlMM Cip- haÄjiMM    pcjOMAipA® •• r®p®- 6®fA® K®A®H AOjyUIA®pA® COM-ra iaa»mw mmh MorpAopAt m®> TlpNOA    «COAMOMl» CTyAM)®* CMMA® TIM lAiapMUICMl UiapOMT-Aa CAXACHMATAOAMp. 9A6ana, OyMAipw aomikai pocnyOAMMOMMiAtKM Mi® ay a •iSNjjiTMK AOfyPAy^y mox Oa-jyx KaTMMAMKAapM HllipA®« rtKMpMMpMf. haM A® rOTM MMtMMpMr MM, OyTyM Oy k®tmm-AMKAap    X®ArWMMjMH ©MpKl Cl'jM MaTMKaCMMA® TllAMMAl ip®-ASM riAAMpMACKir. Ammc MycrarMA AsapOijaiM PacrtyO-AMK1CMMMM KMMO CAAHaMlCMMM jopiTMAr •• OHY K1A1M1K Hl-CMAAap    yayM ropyMir Mahi Oy KyMyM muimamp. Compikm. naUINMINKMAMfMM M® 0ljA®CM... XiMNC MWAAOa, aCONMOMOa KíHM-MMM A®P®®* ropy,    KMMOPOMCMCCOP, P®«* nyfAMKi Aooaor mym®9®tm NtypOOTM. TV a OKtJABPblH 14-a® A sapOcjKM MMAOM TOAOOMMjaCM 7.30. «Xoui KopAYK». Cahap nporpiMM. 9j0é5. MaOha xittmm-A1M. 9.10. NtHlMM ^MAMAapK. 9.30. lüahMAT KAyOy. 10.00. Ek-piMA® HTOAMja KMHOCy KYMAapM. SlAMM ^mam:    wShmto-Oohto». 10A0. KyMyM xaOapAapM. 18.05. Kmikm ^»MAMAapM. 18.25. fla*> aom. 18.30. AoiMOKpaTMM hyryr AoaAiTMMa A®Ypy- 19.00. Mmxmiu a AMp «AaapM» TpMOcy. 19.30. Toao^onc. 19.40. Pcicacm. 19^45. riaMKopoMa ®] ronyO. 20.00. Ky-MyM xaOapAapM. 20.30. KaOha x®ttmma®m. 20.35. «iMahcyn—92». 20.40. floKAOM. 20.45. TaOpM® ra- AOOM®MjOCMMMM hlAMÍjlCM. «BmP •a Kycyui, Onp o® nOaccyM». 21.45. «fbuia kimik Oy joAAip-A®m..m. OxyjypAcp Ompchkmi PahMiMtfajeai aa Ma^ap BahOy-Aoa. 22.15. Empina® HtcanJi KMMOcy KYMAapM. Biahm 9mam: «KyMthcMa». 00.15. KyMyM xa-OapAapM. PEAAKCMJAAAK:    «Cianim#»    Kmmmk    lcp«A®NMAMr Hcrch- cu MyaccMcacMMMM crup bcmJ)ctk i«PM®    Oy    ha    pee- nyOAMKi pahOipmOMMi    Ma'ayMtr iopmamnhianp. ClIUlMaKMAapMM TMCjMMC HMANMM TipMXM KyMAapMM MMMO «•AMlMaCKNNM KOACCCK WtnAACpC K1TAUP®MIM»CM MMMM IIKmO Onp Mina Omkimiamm Mea >KM a® H#km cypyp. Xímmc Myp®A®® pccnyOnMNi pahOapiwjMKMM narmaiiM Oy knaan *aciA®ji ^ CTMiN yuya unta (Ouma a® ccayiMiyJ whA *9 «•«" jyxapMAipA® UMHAannta® «Y*»®" ®®M*I 7.00. JcMMAMKAap. 7J0. Cahap KMMMiCTMKacM. 7.30. Cchtp. 9.50. MyATWIAMNCCMja 0MAMM. 10.00. JcMMAMKAap. 10.20. MoXCapNjlAM 6®AMM TtAClMlMjC 9MAMM: «8®p-AMAip A® CVAijMp». 11415. C®-MCAAM TCAMMSMjl 0MAMM: «T®-KMUI»! 11.25. MyATM AAM KftCMj® 9mama®pn. 11.50. B®anm t®a®- tMjMjl (pMAMMj «hajlTMH XMpA®* xypyvuy». III capMja. 12JO. My-CMrM KAyOyMya. 13.00. Jcmmamk-Aap. 13.20. Síahm^ tanaaMjNja Omamm: «KyMaumM'®ia®aa®pm». I capMj®. 14.45. Biakm tcaiim-iMj® 0mamm: HKamn makm kia-pMA». 14.00. JcMMAMKAap. 14.25. Tiaimmkct. 17.10. Baokmot. 17.15. «Yoat Ahcm®1» TarAMM •AMp. 184)5. UiiM TanAOxoA-18.20. ymar raAaaKtMjacM ®cco-CMACMjCCM. 19.00. JcMMAMKAap. 19.25. A®®AaTAapapacw «Octim- KMMO» TIAIKCMCAM TITAMM lAMp. 1955. OyrOoA. AyMji kcamiho-mctmnmm eauMa ojyMy. PycMja— 14ca®mamje 0acHAiA®: Ka«aMMJ xajpa rcACMM, 0iA®A«pl 22.00. J®MMAMKAap. 22.40. BlAMM 9MAM. 00,05. «CMjccat» cryAMjccM rar-AMM a AMp. 00.35. KoMCCpt. CMAlA®: jCMMAMMAap. MiMiSN KOMCIPt CAKONY «PBCnytHHKA CAPAJUa 17 OKTjaOp MYfAMr MAhHH W K»HC«piA* MUiTHpaK •A**po*p: Ai*p6a|*MH P«cny«nNKMMMMN tam aptitcni MHP39 BABAHEB «Mpys» MBAAOBA    3*hp* 9/IMJEBA HCMAJblilOB    Tkmm    0J1MJEB «A30PH» KO/UICKTMBM (mam a*9* mmshiii «A*<p) B*AMM p*H6*p — Ai*pBm|mim PMnyBmtMKtiHWH •m«ma«P «PTMCTM Kamm« flAflAUJOiflyE. KOnXBKTHBHH CnOHCOPY «A30PM» «HPMACMAUP KoHcapTM hAflNMA M0MM9AOBA ma*P* «AMp. BauiMHup cur II-A*. BNMTiwp capajkw MMcaiwpwNA* «runup. MW« -mui -AlKJIMÍ ¿xntf.irjnm a 937981 AY3MMU! raaatMM 1992*km ma 9 OKrj®6p Tipa xah MaMpacMHA® ACO® aityMMyui Aaap6®jM®M Kima TacappyipiTw aa Bpaar Hmmpam-jMNNM a'na huma® «xycycM »ootaxMMMi» bibinm« «xycycN * NMj®9 QXyMMlAMAWp. ■im4h xaaapjiara * IHABMAT BeJfrpaAA& k®«imhui AYHja HeMiraoiuapu PoÓepT OHmepjia (ABIII) Bopac CnaccKH apacbiHAa iuahMaT uanu a®b&m ®AHp. 1j-mh ojvh 59-®y KéAauiA® P- OamepHH röJiaöacH HJia h8thm8J1ohh6. MaTHbiH hecaóbi 7:3 ohjth xeJpKHOAHp. XaTupjiaAupur kh, uiahiianu-jiap oh raJiaOaJoAOK Japumacamp. -* * a A3ap0aJaaH    Huuiap    Ha3HpjiHJhhhh 3yryA(5aAaKU HCTKpahsT eaHHA® Banu xyoo-ny yrpyHAa luahMaTHUJiapbni ÓejHajixaar Typ* HHpHHa JeicyH BypyjiyO. JapuuuiapAa Aaop-ÖajKäH HAMaNHbiJiapbi HJia jaHarnw A.iMaHH-Ja, HpaH HcJiaM PecnyOJiHKachi. TypKHj®, 9q>* raHbicraH. PycwJa, tíexapyc, KypHyciaH bb Fa3ÄXbicTaH mahManuJiapu Aa HiuTHpa« eAHÓJiap. UlahüaTHUJiap hkh JapuurpynAa JapuiuuÖAap. KyMJiyAap rpynyHAa hamhh ycTajiapw Ba-jiepH JaHASMHpoB (Ka3aH) bs Cepaej Bepe3-lyK (IIkhck) ypypjia huxmui eAHOJiap. OHJiaj) 6hd a®4>® ä® ojicyH iterxyOHjJöTo yrpaMajwo-jiap JaüAOMHpoB oh mykkyh xa^aaH c®kkh3 xa5. Bepe3jyK ucg 7,5 xaji TonJiaJuoAap. Yhyhxy Jepn 7 xajuia haMjepJiHMH3 Homhji AraMaJiujes TyTy6. hop yn mataatHbi Ja-puuuiaphiH scacHaagcHHa aepo oejHgjixa/ir ym Hopuacuau oa®Jh0. rpynyHAa Tanafí ToaaJeB (KgHxo) bo i JeropoB JeBxeHH JeropoB (üaBJioAap) Aorry3 Kepym Aoh‘8 xaji ToiuiaJuOnap. 8Mcajwap moab“"” H9 Kopo ÓHpHHKH Jep TOtaJeBa BCpHJWO. * BHJIJAPA HoJaOp ajbtHAa MocKBaAa ÖHJiJapA Y3P® (nnpaMHAa) AY»Ja neMnaOHaTu aeHHpiwgaaK. rajiaOa yrpyHAa OaanaHABja, (Opanca, PycH-Ja, Kyp®YCTaH sa Oainra ejHcaaapHH HAUaH-Hunapu HJia jauauibi A3ap0aJaaH HyMaJoHAa* jiapH a® My6apH3a anapaaarnap. ÄYHja neM-nHOHaTbtHAa A3op6aJaaHu tomchji eA®a®K ha-MaHHbiHbi MyaJjaHJiauiAHpMaKAOH eTpy Ba«bina eewa TypKHp KeHHpHAHÖ. JapuuuiapAa Banbi Jl9HK8paH, Kejnaj aa lllaicaxu HA**aH-HUJiapu quxuui eAHÓJiap. JloHKapaH HyMaJaH-Aoch A3&A BJiHjeB OyTyH KopyauiapH yAapar TypHHpHH raJiHÓH 0Jiy6. CoHpaKU JepJiapH Baxu HAMaHHbUiapu BaÓax MaMMaAOB Ba Ohpyahh 9nacKapoB TyryÓJiap. A. 93HM0B. 94)0. X®0®pAap. 9.25. HmKy-Np ®A®MMii ®*xtm. 955. lara-MMM MCMNM. 10.50. MyATM RAM K®> CM)® pMAMM. 11.00. níp®ACAA®p. 124)0. By Air Aap. 1250. KoncapT. 134)0. Cajjah. 13.45. «03a npo-rp®MM. 14.15. Jcuimaamt hapa-KCTM harrwMA®, 1455. Tiauh- XMjl MM+OPM®CMÍ®-MOMMapCNj® xaÓapAtpM. 14.40. Kihaam cya-AM. 15.00. XaOapAap. 15.20. Py- CMjtMMM KOMCTKTyCMj® MahxaMl- CM ciAOMyMA®. 174)0. ha+Ta ap-»NMAC MUMcyscp AYMj®. 17.15. HtKMCMJ OjyM. 1800 JaMMAMK-nap. 1815. TpiMcpocapMp. 194)0. XpMCTMtM nporp*MM. 19.40. MyATMAAMKACNj® pMAMM. 20.05. MyxaAH+iT. 2045. hap KYM 0ajp«M. 214)0 XaOapAap. 21.20. MoxcapujcAM Ohamm rana-maMja Pmamm:    «^ihti    Bip6a- pa». 22.10 MycHTH nporpaMM. 2250 KoMM®pCNj® xaÓapnapH iKpaMM. 234)0. KcMcpa mckmm-ihn NMfjtp. 244)0 XaOapnap. 0025. Hamcm KipyecAN. 00.30. PyCMjlMMH KOMCTKTyCMj • Mlhld“ MOCM ClAOHyHA®, 01.00. PyCMj® 0aA®p®CMjacM Oy KyM. 01.15. Exiontxi. A39PBAMAH KCnyi/IHKACMHWH M9A9HHU9T HA3HMHJM AS9PBAMAH A#BH9T AKAABMMN OniPA §9 •AIHT TBATPM I* oktJmBj, MVFAM AXLUAMW HUITMPAK EAMPJ19P: PpcmnJJo CAAMTOBA    UJMPMHOBA C808 rahPeMAHO»    «ynjoi    momm^aoba Xymy XyAABKPAMJCB    ****** nporpcMA® A»#p68|utti SecwiapwFOWW ®c®p-impK «tur miHhmjmpm» MyriMKip ctmmmmßßtp. MymojMOT MNp Ehxbm MYItaBOPOiyH pmh* Oe?”*)**!» tñnr *****    mccuém- Koncopy CMT 1»-A8 OCMIHCMMp. 1982-KM MAC® 48 HCMpOAM T®XMMKM A®UI# MlKTlÓN TlpO- CHHA0H ryjw|®M 2#hp® Mah®MM®A nmiii® mpmammui 3828 HOMPOAM AMAAOM MT/|H)N Y®Y" •’TMÓipCkl» C«jWAWp. Hocmmh pcjoM COCM1A tk’mmhit ui®'6®cm rapa*MHA®N UJMP-MCMMMO® EAA®P rajOyAAl ar*yn® mpnammui 817811 HiMpaam naMCMja aacMTacM ktanJi. yaya .'TnOapcw, cijnA«p. 1990-km M/1A9 Hicmmm pajón cocmim to^mmhat uio Oocn ta-p.<„MHA.M UtapMCMMajlca taup r®|0y— cene® 09147 HCMpanM Ryaatumap Oapaia aacara mthmJm f®T« ®™ 6®PCM1 cajwAMp. e AfAk ■®É|MÍT lAACMN 9. KapMMOi, 9. HypMj®», O. Mvcri^ij®», f. WOpahüMO®, hCKwj®», 9. H®'m®to®, M. BAiROapo®. H. M>mm®pc®, T. BajpcMOt, M. annj®« AOCTAipM n®M®h AHmvb® A^mcm •CXTCMJ ia9®TMMA®H K®A®pA®MAMKA®pMMM OMAAMpMp 19 A®PMM lySMA® 6«UK9fnMfM icpMpAap. AsapOajxaH Pecny6n»(acu EA AaapOajcaH npifxtf wy3€*jHHHH kojuickthbh hui Jo/iflauwapu HaOpajuAOM MyHMsap 9ÉH8A iubumi BaXTCbI3 B9$&TU HYHBCMÖBTHJie K9A8pJI9HfllljHHH ÖWWp«p B9 MaphyMyH aHJiacHH» a®PHh hy3H^a Oaiucarnurw B®p«p. H. TycH aauHa A^ny-Hyn peHTopnyry, öcähh roata. k& (J>aKYiiT9CH*WH HCMWicKTHBH huí Jo.i^aiiiJiapcf Cm Anj®. Baja, 8TBCW    .    . AOOac Ara Jim B9<t>aTbi H^a anaraaap aapHH hy3Hna OemcarAuru cepwp. HacHMH pajoHyHflikw 54 HCMpaiui opn mcktcOhh ne-jaromH koaackthch huí jojuamnapu 3®pa4N BeOepocaJ®. aracu B9())aTbi MYHacHßaTOAa a®P«h hyaHJia öamcawuru acpHp. P. MaMMaAOB, h. Xwuuiom, A. AOOacos, H. Hotaju-jiOB, M. hejA®poB, H. Hafcapwi, H. Meh^HjeB, T. Bcjuapw. B. HoKaHflapcB, B. BjihJcb, P. 0$a*«Rj«ii. M. AOOtcoc, H. dhMOAQB, H. d/iii JeBe. ULI. Baje osa, C. OpnoB, M. hycej. hob. P. AÓóacoB, M. KepHMOB, O. HacüOoB, A. ^OHOxJeii, 9. AjiuJcb, 9. MyeaJee. 0>. Ceauxoea. 3. Casposa, B. Ac-naHoe, E. AxyHAOBa, 9. haccHOB. h. Ha6«J®B, <&. Hcpaqai-aob, H. AxyHAOBa, K. MaMWOB, A. Pacyjioa, C. Cwmo-ia. T. KapHMOBa huí Jonaauuiapu Junp Cwamo®t, ooksh 3hJ® HIMKia B9()mtu una a-wa^ap a®P«h hy3HAa OtmcArnuru Bepnpjiap. BaKbi EAMH-Ta^rHraT TpaBMtTOJioicHja Ba HHCTHTyTyHyH KojuieKTHBH: 9. AaeyAO®, OpToncfftia B. Barupox, C. M^jbínoB.'T. Á<tayJU8jeB, A. Mhp3®Jcb, 9. KapHMOs, K M9mm9^ob. MHpcaBaaoBa, A. Haipapoc, M. PacyxoB, A. lUux3auaHOB, H. Mcmmbaob, 3. H®0«38aa, <P. rwpcpon, T. hacaHOB, <t>. ry.iHjeB, h. HocpyooB jun JojiAtnuúpu ha* kkm 9hpaobcx AdOacoBa, aiacbi Xtjpyiu® Baiharu MyHacHOaTHJia Oaxucarnuru sepHp.iap. AaapOajMCH PecnyOAHKacu MbahJJ» Ha3Hpn»J*«A3cp-ayAHT» M9PK93HIUIH KOAAeKTHHH Hffi JOJIA8UUI8PU My6®pi3a, aiacbi ryxy MchxHjcmn Ba<J)aTbi Hila enaraAap KaaapjiaHA«J«HH Ohaohphp b» aipn hyaHua OauicarJibiru Bepnp. • UI. hacaHOB. H. MetuxJcB, B. hYCCjKoe. C. PchHMOB, E. HypHjes, E. ryAHjet, X. H6pahHM0C. A. Ac.iawoc M. M*p3aJ®B, A. HaraHMyHOB, K. Ke3a.nob. 4>. Psajn. A. He-MaJbuiOB, H. CaAUXOB, 3. hacaHOB, M. Ta<¿apoc <P. 3eJ«a-AOB, T. Myj7ry39.T«JeB. B. Ma4»po®, M. Axynaoc, 9. H®cpy^-.iaJeB M. 9Aa«6apoB, A. Arajee. J. MycraOuJei.. B. Hh4^ TyA.naJeBa, H. HOBpy30©a. E. 94»HAHjeB®. H. KyAurHH®, A. JoJWHjeia, H. MaMMaaoia, T. PatanöB. B. Mbjhmoc. *. heh napoi huí Jojuanumpu Bnpi Camp ruswt. aiiacu Cansa CyjcJmch nmnua Ba<paTbíHaaH Ka^apJiaHAHKjiapHHM OHAAHpHp ia A®P«h hy3H-jio flamearuuru sepupuap. im Kan® T. T. ncnMOB fiRHOlM pmmmt I9MSB, ***M lliaMfM. B9ITK TM»^tmi9i M>*iiyMW yn» — W-H41. imltpaanM »iMa«— -fl-14-M, mMiw IXPM Uti-é*. A9HM3 KY99CK IB. - IMI IT, lludiw mnnr t. hEJflapoa MMM — IMMIi «ItflH Hl ;