Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 2

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - October 14, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ <4 okuàb? m« ил. М*1М A39PBAJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИ МЭТБУАТ ХИДМЭТИНИН БЭМНАТЫ Окт|вбрын 8-дон Ермэнис-Т1ИЫИ смлвЬлы гувввлври А»»рб«*чаи Рвспубликвсы ила • буту и даалат сарЬади 6ojyH-ча каииш мипаслы Нуиума качмишлар. Ааарба)чамыи Лачыи, Зэн-килвн ра]онларыныи ва Ерма-иистанла ЬамсарКад олаи ди-кар ра{онларынын онларча ;аша]ыш маитагаси Нучума ма'руа галмышдыр. Ермаии ■аЬшиларм Губадлы ра)оиуиуи Мурадханлы кандини тема* мила маНв атмишлэр. EjHH аамаида армани акс-ладиси|а корпусунун Даглыг Гарабагда аагынлыг адан Ьис-саларм Фуаули ва Maßpajbm ра]онларынын jaujejwui манта-гвларина гулдур басгынлары атмишлар. Лачындакы баднам «Нума- иитар даЬлиа» васитасила Дат-лыг Гарабага оилерче ваИид аираНли технике ва да^уш топу кечирилмишдир. Ааарба]чан Рвспубликвсы-иын прааидаити Эбулфаа Елчиб»)ии Москва]а сафари арафасиида Ермаиистанын Нарой амалиЦатлары кучлаи-дирмаси субут адир ки, душман тараф Рус^в ила Ааар-ба]чан арасында мунасибатла- рин нормаллашдырылмасына ва маНкамландирилмасина вар гувва ила маиа олмага''чалы- шыр. Балкадэ сулЬ ва сабитлик ¡аранмасында Ермаиистанын марагы олмедыты каэ габа-тындадыр. Буна кара да дум-¡а бирли|и тэчавуэкары чи-ловламаг учун ан гати гад-бирлэр кармалидир. МУСАВАТ ПАРШАСЫНЫН ХИДИЭТЛЭРИ УНУДУЛМУР Мусават Парти)асынын ¿в* ранмасынын 81 -чи илдануму муиасибэтила М. Магомедов адына Азарба|чан Давлат Фи-лармоии]асында тантанали ]ы-гынчаг кечирилмишдир. -1ы-тыичаты Мусават Партм;асы Бакы барпа буросунун садри шайр Нариман Несенэада ач-мышдыр. Мусават Парти|асы барпа марказинин садри, республика Али Соватинин садри Иса Гамбаров )убиле) мачлисинин иштиракчыларыны еламетдар Кадиса мунасибатила табрик етмишдир. О демишдир ки, Ьала верим авааллариндэ Аэарбв|чанда милли азадлыг Наракатынын башлыча мутэ-шаккил гуввасина чеврилан, Азарба)чан Демакратик Рас-публикасынын {аранмасында ан муНум рол о|на{аи Мусават Парт^асынын иде^алары бу кун да ¡аищыр. Он иллар кечамдам сонра бу идвуалары рапбар тутан демократии гув-велар республикамыэда Ьаки-минете калмишлар. Натиг Мусават Парти]асы-нын чатин мубаризе |олун-дан данышмыш, парти]амын Маммадамин Ресулзада башда олмагла мустегил, азад, демократии Азэрба]чан шуарына дакм садиг галан метин идео-логлирынын атыр маНруми]-¿атларэ, амансыз та'гибларэ бехме{араг, халгымызын ис- . тиглали^эти утрумда аларды-ты си]аеи мубаризадан баЬс етмиш, ватандан узагда Му-саваты ск^аси парти|а кими бу куна гадар ¿ашадан МаЬмат бв] Канк&рли, ЭНмад ба| Га-рача, Мамил ба| У на л аа онларча дикер хадимин аваэсиз хидматлариии хатырлатмыш-дыр. Иса Гамбаров ахырда демишдир ки, Мусават Парти|а-сынын барпа адилмаси муасир Аээрбаиам чамиЛатинин бу парги]а гаршысында аз бор-чундан чыхмаг арэусу кими баша душулмалидир. Мусават Парти^асынын фаал хадимлариндан бири, Ьазырда Аа»рба|чвн Республикасы Дев-пат Торпаг Комитасинин садри Чамил ба{ Унал, Истан-бул шаИаринда Аэарба]чанын консулу, шайр Аббас Абдулла, парт^амын барпа марказинин биринчи катиби Насиб На-сибзада ва башгалары муса-ватын бу куну ва сабаНы Наг- -гында ог мулаНизаларини св]-ламишлар. Халгымызын ба)ук отлу М. 9. Расулзаданин наваси Фируэа хеным ,1убмлв] ]ытын-чатыиын иштиракчыларына мин-нвтдарлыгыны билдирмиш, бвбасы Нвггында хатирелари-ни двнышмышдыр. Ахырда консарт олмушдур. Азарииформ.НАЗИРЛЭР КАБИНЕТИНДЭ Азерба]чан Республикасы Назирлэр Кабинета Нахчыван Мухтар Республикасы* иын блокада вэзиМэтинда ол-дугуну вэ енержи гытлыгы KeMHpÄHjHHH нэзэрэ алараг, opaja T9JJapэлöpин учушунун тэЬлукэсизл^ини вэ сэмэрэ-лиJини тэ’мин етмэк, респуб-ликадан кэнара халг тэсэррУ* фаты малларынын ганунсуз дашынмасынын гаршысыны алмаг мэгсэди илэ гэрар гэ-бул етмишдир. Гэрара эсасэн, Нахчывана двмир ¿ол hbmhJ-Jara илэ сэрнишин дашынма-сы rajAaJa салынанадэк Бакы — Нахчыван — Бакы вэ Нахчыван — Кэнчэ — Нахчыван Ьава маршрутларына билетлэрин ачыг сатышы му-вэггэти олараг мэЬдудлашды-рылмышдыр. Ьэмин маршрут-лара билетлэр илк невбэдэ ашагыдакы шэхелэрэ саты-лыр: Нахчыван Мухтар Респуб ликасында даими JauiaJawia ра, мухтар республйкада до-гулмуш шэхелэрэ вэ онларын аилэ узвлэринэ; Нахчыван Мухтар Респуб ликасына е'зам олунмуш шэхелэрэ (е’замиМэ вэрэгэси вэ тэшкилатын рэсми мэкту-бу эсасында); рэсмилэшдирилмиш виза ичазэси олан харичи елкэ вэ тэндашларына («Азэрба1чан Нава Лоллары» Девлэт Кон-сернинин тэсдиг eTflHjH тариф л эр эсасында >; бэдбэхт Ьадисэ илэ баглы зэманэтли телеграф чагыры-шы эсасында учан шэхелэрэ. Нахчыван Туризм Буросу нун тэсдиг еднлмиш турист групларындан башга, бутун сэрнишин групларынын Нахчывана учан тдjJapэлвpдэ да-шынмасы мувэггэти да]анды рылыр. * * * Назирлэр Кабинетинин гэ-рары илэ даИи Азэрба]чан шаири вэ мутэфэккири Низами Кэнчэвинин анадан олма сынын 850 илл^и мунасибэ-тилэ Бакы вэ Кэнчэ шэИзр-лэриндэ кечирилэчэк тэд-бирлэрин планы тэсдиг едил-мишдир. Кэрэк вичданы дэ]ишма]эсэн • áa ... Л    _^Лкаивн^. |9ввали 1-чн саНифада) мышды. Ики ил аавал ала CyMrajbrr охучулары ила ка-рушда бала бир умуми фи-кир ифада олуиду ки, наци да}ишсак да вичдвиымызы да{ишма)ак. Парти)# jox иди-са, коммунистлар да мухта-лиф napTnja ва Наракатлара уз тутурдуларса «Коммунист» ады ила газет бурахмаг ар-тыг иерунурду. Гвзатин адыны азумуз да-|ишдик ва онун та'сисчиларин-дан бири олдуг. Инди иса мустагил газатик. Инди на|имиз вврса Намысы узун иллар бо-}у коллактивии алый тэри ила газанылыб. Сон 20 илда «Коммунист» газати Нар ил 'парти|а будчасииа 2 мил|он рублдвн чох пул варйб. Теес* суф ки, парти|анын васвитим-дви чатин куиларимизда биэа бир гапик да варилмади. Газатии аз ен'енелерине мунасибати ила беглы сувл-лвра редакси|а амакдашлары-ныи чаваблчрындв билдирил-ди ки, 73 илдаи бари аиа ди-лиидэ фасиласиз чыхаи кун-дэлик газатии аи'аналври (вшадылыр. Радаксица Нар ша}даи аваал aaMHjjaT гаршысында мес'улиНати )аддаи чыхармыр, HajaTbiMbiabiH бутун саНаларини, дахили аа харичи алами аНата атма|а чалышыр. Нар бир масал^а мунасибат-да лрофессионаллыг, саришта ■а тэЬлил асас катурулур. Газет учуз сансаси)алара Таймыр, охучуларыи ариза аа шика)атларини арашдырмаг-дан, онлара камак кестермэк-дан имтина атмир. ШубНасиэ, сои илларда На-|атымызын тадричан дамок-ратиклашдирилмаси башга газатлар кими «Халг газати»-нии да Нагигата нуфуз атма-сини асаилашдырмыш, охучу-ларла ачыг-а)дын, иианды-рычы саНбатлара шераит ja-ратмышдыр. Вахтила журна-листларии аа охучуларыи ар-зуладыглары метбуат аэад-лыгы артыг рааллыгдыр. бу амил «Халг газати»имм саНи-фэлэрике бир сыра к^фи^ат )аниликлари катириб. Мустагил деалетмн мустагил газати олмаг , радакси|анын уза-ринэ 6ajyK мас’улиЛат rojyp. «Халг газати» емекдашлары-ныи бу мулаНизелеринии да-вамы кими каруш иштирак-чылары республикамыэда ка-дай «газет муНарибаси»идан Надсиэ иараНатлыг качирдик-ларини билдирдилар. Бала бир фикир ифада олунду ки, бир сыра газатлар чох вахт реаллыгла сэслашма^аи чы-хышларла cnjacH плуралиэми калкада rojyp, ачыг-ашкар си-jacM свбитли{ии поэулмасына хидмат адир. Са}уш, таНгир, баНтаи баш алыб кедир. Га-затлар на аахт гануна таба олачаг? Рвдакси$аиын иума-{андэлари бу меселедэ оху-чуларла Намра'} олдуглары-иы билдирдилар. Кутлааи ja-jbmaH Нар бир фикир алчулу-бичили олмалы, даври матбуа-тым фаали])ати меачуд ганунун талаблариндэи каиара чых-мамалыдыр. Тангид Нач вахт таНгира, enjaen дискусси{а са{уша, ирад иса баНтана чаврилмамалидир. «Хвлг га-эати» бу бах ым дан инди ja дек Нач бир canMaja jon аарма{иб. Газатда мухталиф фикирлар cajflence да, са{уш, joxna- иылмамыш факт, еабитл^и поэан чагырыш гети]{еи аа-рилмир. Радакси]а аз чыхыш-лары учуй Mac'yAHjjaTH Нач касии 6о]нун* атмыр. Карушда сои аахтлар 6ajyK Haj-Kyja сабаб олмуш журиа-листии дахили ишлар назири тарафиидаи де]улмесине да тохунулду. Бу бараде мухталиф фикирлар са^лаиилди. Охучулардаи бири бу Надиса-иии Наддиидаи артыг шишир-дилди)иии rajд атди, бир баш-гасы бу фикрии аксииа чых-ды. Гааатии амакдашлары иса билдирдилар ки, «Халг гааати» журиалистии да)улмасиии лис-ла)аи тадбирларда иштирак адиб. Лакии бу фактын ши-ширдмямасииин она Дахли jox дур. Наиики журиалистии, Нар бир ветеидашын Aajyn-маси }олаарилмаздир. Нар бир гаиуисуз Наракат ганунла да твиэимлеимелидир. Газет бу масалада башга бир мулаНиэе-ни мудафиа атмир. Карушда мустагил деалети-мизии аддымларыиы ишыг* ландырам, кам-касирларимиви ачыб кастаран, игтисадиЦаты-мызын, сосиал саНаиии, ма* дани Не)атыи а{ры-а|ры проб-ламлариии вис атди рай ма-тариаллары бир аз да артыр-маг таклифлари ифада олум* ду. Азарба)чаи тврихи мае- зу су и да    jaikwapa — дкрмак ераусу саслаиди. 7еа< суф ки, охучулардаи и»ла* дшимиз вмат» таитд кузар мувакира «аруигуи зларычы хатгина иаарилМа-дм. Са)лаиилаи ирадяарыи бир чоху гваота да|ил, бутав^ лукда атаи кврчакли^е вид олурду. Ба'заи Ниес олумурду Ка, ирад cajflajan адам Свдвч» олараг |в газати бхужур, ^ да оиу аа тасаавурлари са-ви|)есииде аармак иста|ир. Балаларина чаааб варил ди ки, «Халг гааати» на 7 мил)омлуг халгыи, на до ejpn-ejpM си-jacn групларыи гааати доцил. «Халг гааати» еаау оиуи кут-лавили)ина, аа фаелиЦатиидо халгыи меиафе|нии аса« тут-масыиа ишарадир. Ajpn-ajpw илларда гааат |арым жил)он-двн чох тиражла чыхыб. Ьу о домокдир ни, гааот диадолдо •илелерии аксариЦатиии аНа-та адирди. «Халг иидики коллактиви да бу по* пул)арлыгыи neja г ли вариси олмаг учуй профессионаллы-га ва охучу гадирбилаили|и-иа куаанир. Охучулар сорушурлер ии, гааатии таигиди -иыхышлары-иа, аиа да аааалки ними чаааб аарилирми? биядорилди ки, распублииамыада баш аа-раи Надисаларла елагедар ич-ра аа иааарат иитиаамы xaj-ли ааифласа да, таигиди чы* хышларымыаа аисар вахт чаааб аарилйр. Нар ил минлерле охучумуаа бу аа ja дикар формада иама|имиа да|ир. Нача-иача адам маиаид аяыр, ишииа барпа олуиур, иста|ииа чатыр. Мухталиф сааиЛаяи ДДОиат оргаиларыиыи чыхышларымы* за чааабы биаи асасаи гаиа адир. Чаааб аарма)аилар да •ар. На)атыи бутуи cabana* риндаки нагсаилара буидои соира да паз |умма|ачагыг. Биз jwxMir учуй де|ил, гая-дырмаг учуй тангид адирик. Гааатимизии фаал мухби* ри, Неким Халида Гули}ааа Нам^арлиларииии фиириии ифада адораи билдирди ки, «Халг газати» биаи Нач аахт уиутма}ыб. Бир чох лробяом-ларимиаии Ноллиидо оиуи до па]ы вар. Бу гааат биамм са-симиаи лааыми japnapa чат-дырдыгыиа кара сумга)ыт-лыларын Наглы Нарматиии гаааиыб. Карушдои бир доНа а)дыи олду ки, саа аар учурур, саа • шр гурур. Саа }алиыа учурулмалы олаиы учурмалы-дыр. JapAa галаи Налларда гу-ручулуга хидмат атмаяидир. Оласкар 4AÜA9QB, ТаНмр AJAWHOfЛУ, ЧаНаикмр ИIАДОВ (фотоу «Халг гааати»иии мухбмряари.НУМА2ЭНДЭ hEJ/0TИMИЗБишкек керушунда Хэбэр верилди]и ними, ок-т]абрын 9-да Бишкек шэйо-риндэ МДБ елкэлэри девлэт вэ Иекумэт башчыларынын ичласы кечирилмишдир. Республика баш назиринин биринчи муавини Аббас Абба-совун рэИбэрл^и илэ Азэр-ба]чан нума]эндэ heJ,эти ич-ласда мушаЬидэчи кими иштирак етмишдир. Нума^ндэ ЪеЗ этимизин башчысы Гыр-гызыстан па,)тахтында бир сыра девлэт вэ Иекумэт баш-чылары илэ керушмушдур. Молдова республикасынын баш назири А. Санкелинин jaxын кунлэрдэ Бакы]а сэ-фэри барэдэ разылыг эл-дэ еднлмишднр. Гыргы-зыстан, Туркмэнистан, Газа-хыстан вэ Беларус республй каларынын Ьвкумэт башчы-лары илэ керушлэрдэ икитэ рэфли игтисади эмэкдашлыга дайр мугавилэлэр имзаланма сы Ьагтында разылыг элдэ олунмушдур. Аббас Аббасов Укpajнa баш назиринин биринчи муавини К. Масик, бзбэкистан прези денти И. Каримов, Гыргызыс-так президенти Э. Ака^в илэ дэ керушмушдур. Р»ус^а Фе дерас^асынын игтисад^]ат назири А. Неча]ев, Эмэкдаш лыг Узрэ Девлэт Комитэси нин сэдрн В. ’ Машите иле Азэрба}чан-~Рус^а игтисади элагэлэринин инкишаф перс* пективлэринэ дайр сепбэтлэр апа рылмышдыр. Руси]анын мудафиэ назири П. Грачов вэ МДБ СилаЬлы Гуввэлэринин баш команда.-ны 3. Шапошников илэ дэ керушлэр олмушдур. Азэр* ба]чан нYмajэндэ Ье]’этинин башчысы гэтиЛэтлэ билдир-мишдир ки. Сочи сазишннэ yJpyн олараг Ермэнистан Си-лаЬлы Гуввэлэри Азэрба]чан Республикасы эразисиндэн тамамилэ чыхарылмалы вэ тэчавузэ сон го]улмалыдыр.НдМ2ЕРЛИМИЗИН АДЫ ЕСТОН ЕНСИКЛОПЕДтАСЫНДА «Естони]а Енсиклопеди]а сы» нэшpиjJaтынын бурах дыгы «Ким кимдир» адлы ки табда 1989—1992-чи иллэр-дэ бу республиканын ичти маи-си]аси пэ]атында муйум ролу олмуш 400-э jaxын ада мыы — с^аси хадимлэрин девлэт рэЪбэрлэринии. дипломат л а рын, азадлыг муба-ризлэринин фэалиЛэтнндэн бэЬс едэн биографик ]азылар вернлмишдир. Онлардан би Ей дэ Ьэм]ерлимиз ФэрЬад ejдэpлидиp. О, Балтику елкэдэ эввэлчэ АХЧ-нин рас ми нума]эндэси кими фэалн, Jэт кестэрмиш, инди иса Ее тони1а—Азэрба]чан вэ Есто-ни)а—Турюф чэмиjJэтлэpи нин ездри. Азэрба]чанын Ес тони^ада сэлаЬииэтли нума-]эндэсцдир. Азэринформ БАЛАКЭН: EYTYH ШШ KYP1YCTAHA КЕДИР СЭРЬЭД Араз вэ Мазым! Азэрба> чанын чэнуб вэ шимал гапы-сы. Вэтэн бурадан бaшлajыp вэ бурада гуртарыр. Фэгэт мэгсэдимиз нэ йэсрэт нэгмэ-лэри гошмагдыр. нэ дэ тари-хи мэ’луматлар вермэк. Бу кун сэрИэд мустэгил Азэр-ба]чанын тале мэсэлэсидир. Бэс сэрЬэдимизи нечэ ropyjy-руг? Тале1уклу бу суала чаваб тапмаг мэгсэди илэ }олумузу Азэрба1чанын шимал гапы-сындан — Ma3HM4ajAaH сал-дыг. rapa.MapjaM — Лагодех макистрал Joлyнyн устундэки ахырынчы jamajbim мэнтэгэ-синдэн — Поштбинэдэн ад-ла]ан кими кемрук постуна чатырсан: данрэви ДАМ посту. Ьундуо гуллэнин башын-дакы керо, бир дэ даг дешу-нэ бетон Ьэрфларлэ Ьакк еднлмиш «Азэрба1чан» сезу. Бурада мэмлэкэтимизи ха-ричдэн Ma3HM4aJ узэриндэки 100 метрлик керпу а]ырыр. Керпунун о башында, курчу тэрэфиндэ нисбэтэн садэ бир левИа вар: «Лагодех paJoHy». Мазницами о та]ьшда ha-Ьеч кемрук посту да ту-pyлмajыб. Керунур, гоншу-ларымыэ буна епти1ач ду1* мурлар. Садэчэ hop машын-О рублдан 30 рублад^к «торпагоасды» ал маг л а киф£Г- дан 10 рублдан 30 рублад^к ?торпагоасды» ал маг л а кифйГ-Ьтлэнирлэр. Чунки бу кун Курчустандан Азэрба1чана елэ бир мал кэтирилмир. чэ де^рлэр. нэ кедир би: Не-издэн кедир. Шимал Ьудудларымызыи сэрИэд хидмэтчилэри — Ба-лакэн кемрук постунун баш муфэттишлэри Акиф МеЬди-2евГ Низами Мэммэдов вэ кемрук полисинин баш нев-бэтчи муфэттиши ^губ Хэ-лиловла таныш олуруг. Кемрукхананын ачыл-дыгы вахтдан Ьеч бир aj кеч-мэ!иб — де]э Низами Мэммэдов мэ'лумат верди. — Ьэлэлик оланымыз керду^у-нуз бу тахта евдир. Нэ анба- ^ымыз вар. нэ дэ ]ардымчы инамыз. Ьэрчэнд Балакэн paJoн ичра йакимиНэти бизэ имканы дахилиндэ пэр 1ардым кестэрир. Биз журналистлэр учун аз гала ке1дэндушмэ Иадисэ баш веряр. Кемрук хидмэти яш-чилэриндэн бири Балакэн — Лагодех автобусундан ду-ШУРДУ1У долу кагыз торбаны орталыга гoJyp: «Бу1урун. бу да сизин учун бир киеэ тоз Ьалына салынмыш хашхаша-. бэнзэр наркотик маддэ. Сэр* нишинлэрдэн Ьеч бири мала №э дурмур. Карантин полисинин элиндэн зорла алмы-шам». ПОСТУН САЬИБИ КИМДИР? Хашхаш мэсэлэси кемрук постуяда хидмэт едэнлэр ара- сында чидди ихтилаф олдугу-ну узэ чыхарды... СэуЛэди рэсмэн беш хидмэт сайэси муЬафизэ едир. Кемрук ишчилэри, кемрук полней, карантин полней, 6aj-тар нэзарэтчилэри вэ Дев-лэт Автомобил Муфэттишли-Jh. Ьеч йансы да бир-бирилэ дил тапа билмир. Бу да сэ-бэбсиз де1ил. Инди1эдэк пост-да HXTHjap сайиби ДАМ эмэк-дашлары вэ карантин полней иди. Курчустанын, Pycnja-нын базарларына мал апаран* лар истэр-истэмэз 6ajTap хидмэти илэ йесаблатырдылар. Инди кемрукхана мэнтэгэси-нин тэшКили илэ элагэдар дикэр хидмэтлэрэ эслиндэ eh-THjan галмыр. Акиф Мейди-Jee бизимлэ йэмфикир олду-гуну билдирир: — СэрИэдин сон негтэсин-дэ ]алныз кемрук ишчилэри галмалыдыр. Ди кэл та-пылан шeJлэpэ кай «ДАМ» jnja чыхыр, кай «карантин». Мэсэлэ бурасындадыр ки. чох вахт сэрпэди кечэнлэр дэ чаш-баш галыр. Нэтичэдэ Ьаглы наразылыг JapaHbip. Кемрук ишчилэри республика Кемрук Комитэсинэ, кем-рук полней вэ Девлэт Автомобил Муфэттишл^и иеэ ДИН-э табедир. Икили табе-чилик иеэ Ьэм ишэ, йэм дэ кемрук принсиплэринин haja-та кечирилмэсинэ ачыг-ашкар мане олур. Ьаггында сеЬбэт ачдыгы-мыз хашхаш йадисэси буна э1ани мисал ола билэр. Ки-мин Haja чавабдейлик дашыг дыгы а!дын олмадыгы учун йадиеэнин усту ачылмамыш галды. K0MPYK Р9ИСИ Балакэн кемрук постунун рэиси, полис подполковники Низами Эймэдову Иэлэ Агсу pajOH ДИШ-э рэпбэрлик ет-ди]и вахтлардан таны1ырыг. Полисдэ чалышдыгы муддэт-дэ езуну сэриштэли hyryr муЬафизэ ишчиси кими кестэрмиш ди. Хашхаш тутулан кун Бакыда е'замиНэтдэ иди. СэЬэри Ьэмин Ьадисэ Ьаггында сеЬбэт салдыг. Соргумуза ашагыдакы чавабы алдыг: — Нэ гэдэр ки сэрЬэд мэнтэгэсиндэ хидмэт едэн Ьэр кэс конкрет олараг нэ ии! керэчэ!ини билмир, сэр-Ьэдин е'тибарлы мупафизэ-синдэн сеЬбэт кедэ билмэз. Кетурэк хашхаш мэсэлэсинн. Кемрук хидмэтииии вэзифэ-си гадаган едилэн малы ту-туб сахламагдыр. Сонрасы душур jepAH полисин узэри-нэ. МэЬз бу анлашылмазлыг да чнна]эткарын арадан чых-масына сэбэб олуб. Дикэр тэ-рэфдэн, ади шэраитимиз бе-лэ ]охдур. • Сахланылмалы маллар учун анбар. кезлэмэ отаглары тикилмэли, хидмэ- ти машынымыз, хусуси ке-jhm формасы, силапымыз ол-малыдыр. KejHM ишин бэлкэ дэ, фор-мал тэрэфидир. Башлычасы, милли кемрук системинин ишини тэнзимлэ]эн эсаснамэ вэ тэ'лиматлар га1дасында де-jwi. Кемрукхана кеЬнэ ССРИ ганунлары эсасында ишлэ-jnp. Бир чох маллар учун нэ гэдэр русум тутулдугуну Ьеч кэс дэгиг билмир. Cnjahbi-ларда бэ’зи малларын ады бела 1охдур. Русумларын нор-масында у]гунсузлуг илк ба-хышда нэзэрэ чарпыр. Мэ-сэлэн, сэрЬэддэн кечирилэн MejBa-тэрэвэзин 300 килогра-мындан артыгына базар rnj-мэтинин 15 фаизи мигдарын-да русум гojyлдyFy Ьалда, Ьэр литр бензин учун вур-тут 2 рубл алыныр. БЕНЗИН. Мазым ^лу илэ Курчустандан A3dp6aj4aHa Ьэр кун азы мин автомашын кэ-либ-кедир. Ьамысы да эсас JyKYHy оензиндэн тутур. reJpH-рэсми rajflaja керэ Ьэр машын долу jauanar ба-кындан элавэ, hJhpmh литр бензин апара билэр. Бу мин-валла бир дэфэ!э 60 литр бензин кечирмэк мумкундур. Byjypyn. уст-устэ Ьэр кун тэхминэн 60 мин литр jana-чаг. Бу Ьэлэ кезлэ керунэни-дир. Кемрук мэнтэгэси фэ-aAHjJaTa башла1андан бэри JyK машынлары бу тэрэфэ уз тутмур. — Онлары Габагчелун дуз-лэриндэ ахтармаг лазымдыр. — де1э баш муфэттиш тээс-субкешликлэ билдирир. — Балакэндэн Курчустана 60-дан чох ]ол кедир. Нэ ке-шикчиси вар, нэ дэ ^хла]аны. Бензин апаран дэли олма!ыб ки. кемрукханадан кечеин... 2охланан машынлара кез го-Jypyr. Бир канистрдэн артыг апараны кери га!тарырлар: «Кет Ьардан алмысан ора тэЬвил вер». Суручулэр га-Jыдыpлap... Элоэттэ, JeHa Курчустана сары. амма бу дэфэ ара ¿олларла... Курчустаида (эсасэн Габал кэндиндэ) JauiajaH Ьэмвэтэн-лэримиз кемрукхана ишчилэ-рини мэзэммэтлэмэкдэн чэ-кинмирлэр: «орда курчу би-зи инчидир. бурда сиз...», «хестэмиз вар», «xejHp иши-миз вар», «Ьузрумуз ду-шуб»... Гэрэз, Ьэр дэфэ гэлб кеврэлдэн сызылтылар еши-диреэн. Ьэтта эи кэркин аиларда бела тэмкининн позма]ан Акиф Ьевсэлэдэя чыхыр: — Инчэ дамарымызы тут-маг истэ]ярлэр. Бу надир ки? Беш-он .кун эввэл постдан бирдэн-бнрэ доггуз машын бензин кечирмэк HCTajRpAH-лдр. Габал кэнд Советники унваньша кэлмишди. Бурах- мадыг, кедиб Бакыдан лисен-3Hja алдылар... ЛАГОДЕХ Кемрукхана ишчилэри илэ бирликдэ Мазымча1 керпусу-ну кечиб гоншу республиканын эразисинэ — Лагодехэ дахил олуруг. Мэгсэдимиз о Taja дашынан 1аначаг вэ суртку материалларынын та-ле[и илэ марагланмагдыр. Лерли эЬалидэн ешитдиЗими-зэ керэ. бир канистр. Js’hh 20 литр бензинэ Тбилисидэ 1000 рубл. Лереванда 1500— 2000 рубл верирлэр. Габал-лылар да ез азэрба]чанлыла-рынын Y3yJyMmar.iHrHHflaH истифадэ едиб бензин алве-ринэ гуршаныблар. Мвкистрал 1олун кэнарын-да бензин вэ jar канистрлери дузулуб. Лахынлашыб thJ* мэтини сорушуруг. Азэрба]-чан дилиндэ верди1имиз суала Ьэмин дилдэ дэ чаваб ешиди-рик: — 700 рубл... ГАБАГЧ0Л Коллугларын архасында тахтадан тикилмиш кичик дахма вэ JeHfl9MCH3 шлагбаум. Полисин ишарэси илэ да-¡анырыг. Бура Сабир колхо-зунун эразисиндэки 15 нем-рэли карантин постудур. Нев-бэтчи сержант rejfl китабча-сыны eaparnejHp:    «Фикрэт Гурбанов. Загатала. paJOHy-нун БэЬмэнли кэндиндэндир. «АВИА» маркалы 31—72 АГФ немрэли машынла Лагодехэ 3 баш гарамал апа-раркэн 1ахаланыб. «ВАЗ-210 13» маркалы А 48-38 АЗ немрэли автомобили идарэ едэн Бэ1бала JyHycoe 20Q литр бензинн Курчустана ке-чирирмиш...» «Минкэчевирли Ф. Иачь^ев У 99-73 АГ немрэли автомобилдэ 320 литр бензин апармаг истэркэн ту-тулуб». Мешэшамбул — Ул1ановка (Курчустан) ара JoлyкдaJыг. ел арасында Шоракэт Jo л у де1ирлэр. Чэми он беш дэги* гэ кезлэдик. Tajea кэнди тэ-рэфдэн тоз галхды. Бир курчу машыны 250 литр бензин апарырды. Суручу таныма-дыгы адамлары керэндэ эл-ajara душду. — Гатсо. узумумуз батыб кедир. Анд олсун Алл&Ьа. езум учун апарырам.^ Эслиндэ машыны нэ кери rajTapMara HXTHjapHMM3 ча-тырды. нэ дэ JaHanara алыб бошалтмага имканымыз вар-ды. Бир дэ ахы Ьара бошал-дасан? Ьэлэ Ьаггыяы да едэ-мэк лазымдыр. Белэ чыхыр ки, бензин апаран машынлары сахламагын. Jox^MarbiH мэ’насы Joxflyp. Чунки нэ •nepHja rajTapMar мумкундур. нэ дэ алыб бошалтмаг учун чэн вар. Демэли. истэр-истэ-мэз бурахылачаг. Курчулэр буну бэлкэ дэ биздэи Jaxnibi билирлэр. Tajea кэндиндэки JoлaJpЫ' чында Курчустан cepHjacHH-дан олан уч «Жигули» да-JaHAHruHU керуб. ajar сах-ладыг. Машынларда нэ аз, нэ чох — 1250 литрлик бош бензин габы cajAur. СеЬбэт эс* насында мэ’лум олду ни, адамлары бензин далынча кедиб. Кэлишимизин мэгсэди. ни билэн кими арадан чых-дылар. Кэндин Jaшлы бир сакини бизэ Jaxынлaшыб киле1-ку-зар етди: — Ьэр кун белэдир. Бен-зинин литрини 18 рублдан курчулэрэ сатырлар. Мэн мотосиклет учун бензин тап-мырам. — Jaxnibi. алан мэ’лумдур. бэс сатан кимдир? — Бензиндолдурма мэн-тэгэлэриндэн, евлэрдэн. Ьэ-1этлэрдэн сатырлар. Нэ чох-дур алверчи. Инди кэл соруш керэк алверчи кимдир. Кэнддэ онлары Jaxuibi тaныJыpлap. Амма Ьамы суалыныза ejHH чавабы верэчэк: —- Ону полиедэн сорушун... ПОЛИС КАРА БАХЫР? Pajón полис ше’бэсинин рэиси Рамиз MycтaфaJeв ешитдиклэримизэ е.1э бир чидди mej элавэ етмэди: — Ланачагдолдурма мэн-тэгэлэринэ тапшырылыб ки. курчулэрэ бензин сатмасын-лар. Поштбинэ 1ахынлыгын-дакы ЛДМ-и багламаг учун тэгдимат в^рмишдик. Багла-1ыб JeHHAdH ачдылар. Елэ мкник машыны вар кн. кун-дэ беш peje еднр. БЬ'зи Ьэ-]9ТЛ9РДЭ 3—5 тон луг долу Ja-начаг чэнлэри ашкар етмн-шнк... — Лахшы. бэс бензин ахы-нынын гаршысына нн]э сэдд чэкилмир? Она керэ ки, Ja-начагын вэ дикэр г^мэтли мэЬсулларын кэнара апарыл-масына девлэт caBUjJacKHAa кез JyMyayp. Бир гэдэр эввэл «Халг гээетн»ндэ дэрч еднлмиш «Бензин »munJ* Jara» Ja3ucuHu ]ада с алмаг кш^этдир. Бурада 26 тон ¿аначагын огурлуг }одла Му-ганлы постундан республика-дан кэнара апарылдыгындан вэ дикэр ганунсузлуглар ба-рэдэ лазыми тэдбир керул-M9AhJhha3h сеЬбэт кедирди. Ьэтта республика Прокурор-лугу peABKCHjaJa чаваб кен-дэрдя ки. мугэссирлэр туту-луб. тэЬгагат апарылыр. Ла-кин бу кунлэрдэ Загатала-нын нефт базасыяда оларкэи а1дыялашдырдыг ки. тутулан лар бурахылыб. Ьэтта базам ын директору кина Ja илэ деди кн. «93Hj/dT сиза галды. тутуланлар амнистэ» душду- лай Инди рекионда белэ лиф етдиклэри гиJмэт Ьеч да Ц' ша^ дЛа)Ылыб: .Эфв пи?\Д*)ил - «ир нилограм олунма» 7 милJoвa баша кэ- фындыга 1... доллар. Бела либ». Инди }аначаг огрула- кетеэ, фындыг да элдэн чы-ры илэ мубаризэ апар керэк хлчаг. устэлик турист авI -нечэ апарырезн. ^ри кэл- бусларында дашынан ашг мишкэн, девлэт мушавири шер1эр дэ. А. ЬачьПев бу Jaxынлapдa Бакыдан TypкиJвJэ *еДэн Загаталада кечирилэн рес- турист «Икарус»лары Ма публика cэвиJJэли тэдбирдэ зымчaJ кемрук Jaнaчarын кэнара ичазэсиз чэ билмэJ9HДэ сивишиб хэл-Joллapлa апарылмасында вэти Joллapлa арадан чы-мэc'yлиJJэт дaшыJaнлapы чид- хырлар. Эслнндэ ®п ди тэдаид едиб.Лэ’ни мэсэлэ- елэ Балакэн эразисиндэчэ дэи Ьамы хэбэрдардыр. Бэс курчу рекетчилэри тэр»фин-нэтичэси?    Дэн гэбУл 0ЛУИУР- Д^илэн- квр9 . автобусдан Бу Jaxынлapдa «Лурддаш» 400 мин рубл пагг алыб ту-чэмиJJэтинин хэтти нлэ Кур- ристлэри Батумачан втурур-чустанын Габал кэндинэ xej- Л0р Автобуслара о гэдэр мал ли бензин кендэрилиб. НК-21 вурулур ки, бэ зэн «турист»-немрэли лисенз^аны респуб- ин 03уНа отурмага ¿ер гал- -    jep тутур. Республйкада , Р. Кэлэнтэров HM3anajH6.    биналарында    лифт    иш- Буна cэлahиJJэти чатыб-чат- ламИр, ишыглар ¿анмыр. нефт мадыгыны бил мирик, анчаг бу руг ла рында манчанаг дээ-орасы дэгигдир ки. Девлэт каЬлары галдыб енмир. Чун-Ланачаг Комитэсиндэн На- ки Намысынын муЬэрринлври. зирлэр Кабинетинин устунэ електрик лэвЬэлэринин мис-кендэрилэн тэгдимата саде дэн олан ачарлары секулуб бир дэркэнар ичазэ учун эсас TypKHjaJe апарылыр. Бэли, олуб: «МуэДэн олунмуш raj- бир тетофдэн муЬарибэ бизи да да в гануну позмага ичазэ ¿охсуллашдырыр. о бири тэ-кими «баша душулуб» вэ мэ- рафдэн дэ ез туриетлэримиз. сэлэ дэрЬал Ьэлл еднлиб.    q0H    вахтлар    башга    нэв    «ту- Ьэлэ бу да Ьамысы Aejmi. ристлэр» дэ пе]да олуб. Ку-Балакэндэ бензинлэ баглы луш oojeicni полис ишчилэри-даЬа бир «мэзЬэкэ»иин ша- нин acahJh кими, Typiutjeja Ьиди олублар. Августун со- пулеуз-парасыз, элибош ке-нунда Балакэн дэмир ¿олу диб 30 —40 баг лама илэ га* станс^асына «OKTja6p» кол- ¿ыдан бэ’зи ханымлардыр. хозунун унванына 120 тон Мэкэр Иран Ьекуметннин ел-¿аначаг дахил олуб. СаЬиби кэ!э A3ap6aj4aHflaH гадынла-мала jHja дурма]ыб ки, бэс рын ¿алныз эрлэринин, гар-биз бензин енфариш вермэ- дашларынын, Ja аталарынын мишик.    MyiuajHaTH илэ бурахмаг ба- эдэки гэрары ачыг eJhaM де-f. илмн? Белэликлэ. саЬибснз бензин сахланмаг учун Загатала нефт базасына верилиб. Лэгин ки. Балакэндэ ешитдиклэримиз истинтаг «башына Ьава кэл- вэ кердуклэримиздэи беле гэ-миш» вагонун сиррини ача- наэтэ кэлмэк олар: не гэдэр чаг. ФЫНДЫГ... ВЭ НАМУС Бу кун Балакэндэн Кур ки. сэрЬэд гошунларымыз Ja-paAbLiMajHÖ, кемрук хидмети бир фaJдa вермэ/эчэк. Гах— Балакэн эразисинде незарэт-сиз галан азы 600 кечнд вар. чуспна тэкчэ бензин дашын- Эмин олун кн. мыр. Jepnn полис ше'бэсин- Ьэр ан позу л у р. Аиа ¿УРДУ" дэи верилэн мэ'лумата керэ сэрвэти су пимэтинэ Ja для ре лап тэзэликчэ Загатала ра- сатылыр. ¿онундан Курчустана етур- j0x. позулан тэкчэ девлэт мэк учун кэтирилмиш 2 той сэрЬэдимиз дejил. Ьэм дэ тутуи елэ кечирилиб.    мнллэтин мэ'нэвнЛатыдыр. Балакэн оаЮн ичпа Ьаки- Бизи УШУДЭН тэкчэ TaJ6aTaj Ш башчысы Осман    'Д^ЬЙГ'ЙЙб Гунду^иараЫ.тлы^ыки, мал кулэклэри де1ил, Ьэм дэ — Ара ¿оллары багламаг мил летим ез нэфэсиндэн, ез учун нэлэр етмярнк! Ьэтта гэлбиндэн дотай со1углугун Jo л да хэндэк газдырырыг. ачы рузикарыдыр. Биринчи Буна да чара тапырлар: пул галынын нэ вахтса баглана-вериб xdHAdjM торпаг да дол- чагына куман вар. Икиичиси-дурур. машьшы кечирир, сон- нин габагъшы алмаг учуй иеэ ра изи итирмэк учун тэзэдэн хэндэк ачырлар. Инди фындыг мавсумудур. Бакы илэ сатыяалыяма mj-мэтлэря барэсиядэ мубаЬисэ кедир. Анчаг курчу ишбазла-ры онлары пбагда|ыб. Так- милли мэилик, милли гурур. милли rejpoT кэрэк олачаг. Паря МЭММЭДОВ, Зулфугар РУФ’ЭТОГЛУ, «Халг гвэетн»иши мухбяр- ;