Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

  • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
  • Location: Baku, Azerbaijan
  • Pages Available: 1,084
  • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.16+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, October 14, 1992

Get Access to These Newspapers Plus 2.16+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - October 14, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ <4 okuàb? m« ил. М*1М A39PBAJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИ МЭТБУАТ ХИДМЭТИНИН БЭМНАТЫ Окт|вбрын 8-дон Ермэнис-Т1ИЫИ смлвЬлы гувввлври А»»рб«*чаи Рвспубликвсы ила • буту и даалат сарЬади 6ojyH-ча каииш мипаслы Нуиума качмишлар. Ааарба)чамыи Лачыи, Зэн-килвн ра]онларыныи ва Ерма-иистанла ЬамсарКад олаи ди-кар ра{онларынын онларча ;аша]ыш маитагаси Нучума ма'руа галмышдыр. Ермаии ■аЬшиларм Губадлы ра)оиуиуи Мурадханлы кандини тема* мила маНв атмишлэр. EjHH аамаида армани акс-ладиси|а корпусунун Даглыг Гарабагда аагынлыг адан Ьис-саларм Фуаули ва Maßpajbm ра]онларынын jaujejwui манта-гвларина гулдур басгынлары атмишлар. Лачындакы баднам «Нума- иитар даЬлиа» васитасила Дат-лыг Гарабага оилерче ваИид аираНли технике ва да^уш топу кечирилмишдир. Ааарба]чан Рвспубликвсы-иын прааидаити Эбулфаа Елчиб»)ии Москва]а сафари арафасиида Ермаиистанын Нарой амалиЦатлары кучлаи-дирмаси субут адир ки, душман тараф Рус^в ила Ааар-ба]чан арасында мунасибатла- рин нормаллашдырылмасына ва маНкамландирилмасина вар гувва ила маиа олмага''чалы- шыр. Балкадэ сулЬ ва сабитлик ¡аранмасында Ермаиистанын марагы олмедыты каэ габа-тындадыр. Буна кара да дум-¡а бирли|и тэчавуэкары чи-ловламаг учун ан гати гад-бирлэр кармалидир. МУСАВАТ ПАРШАСЫНЫН ХИДИЭТЛЭРИ УНУДУЛМУР Мусават Парти)асынын ¿в* ранмасынын 81 -чи илдануму муиасибэтила М. Магомедов адына Азарба|чан Давлат Фи-лармоии]асында тантанали ]ы-гынчаг кечирилмишдир. -1ы-тыичаты Мусават Партм;асы Бакы барпа буросунун садри шайр Нариман Несенэада ач-мышдыр. Мусават Парти|асы барпа марказинин садри, республика Али Соватинин садри Иса Гамбаров )убиле) мачлисинин иштиракчыларыны еламетдар Кадиса мунасибатила табрик етмишдир. О демишдир ки, Ьала верим авааллариндэ Аэарбв|чанда милли азадлыг Наракатынын башлыча мутэ-шаккил гуввасина чеврилан, Азарба)чан Демакратик Рас-публикасынын {аранмасында ан муНум рол о|на{аи Мусават Парт^асынын иде^алары бу кун да ¡аищыр. Он иллар кечамдам сонра бу идвуалары рапбар тутан демократии гув-велар республикамыэда Ьаки-минете калмишлар. Натиг Мусават Парти]асы-нын чатин мубаризе |олун-дан данышмыш, парти]амын Маммадамин Ресулзада башда олмагла мустегил, азад, демократии Азэрба]чан шуарына дакм садиг галан метин идео-логлирынын атыр маНруми]-¿атларэ, амансыз та'гибларэ бехме{араг, халгымызын ис- . тиглали^эти утрумда аларды-ты си]аеи мубаризадан баЬс етмиш, ватандан узагда Му-саваты ск^аси парти|а кими бу куна гадар ¿ашадан МаЬмат бв] Канк&рли, ЭНмад ба| Га-рача, Мамил ба| У на л аа онларча дикер хадимин аваэсиз хидматлариии хатырлатмыш-дыр. Иса Гамбаров ахырда демишдир ки, Мусават Парти|а-сынын барпа адилмаси муасир Аээрбаиам чамиЛатинин бу парги]а гаршысында аз бор-чундан чыхмаг арэусу кими баша душулмалидир. Мусават Парти^асынын фаал хадимлариндан бири, Ьазырда Аа»рба|чвн Республикасы Дев-пат Торпаг Комитасинин садри Чамил ба{ Унал, Истан-бул шаИаринда Аэарба]чанын консулу, шайр Аббас Абдулла, парт^амын барпа марказинин биринчи катиби Насиб На-сибзада ва башгалары муса-ватын бу куну ва сабаНы Наг- -гында ог мулаНизаларини св]-ламишлар. Халгымызын ба)ук отлу М. 9. Расулзаданин наваси Фируэа хеным ,1убмлв] ]ытын-чатыиын иштиракчыларына мин-нвтдарлыгыны билдирмиш, бвбасы Нвггында хатирелари-ни двнышмышдыр. Ахырда консарт олмушдур. Азарииформ.НАЗИРЛЭР КАБИНЕТИНДЭ Азерба]чан Республикасы Назирлэр Кабинета Нахчыван Мухтар Республикасы* иын блокада вэзиМэтинда ол-дугуну вэ енержи гытлыгы KeMHpÄHjHHH нэзэрэ алараг, opaja T9JJapэлöpин учушунун тэЬлукэсизл^ини вэ сэмэрэ-лиJини тэ’мин етмэк, респуб-ликадан кэнара халг тэсэррУ* фаты малларынын ганунсуз дашынмасынын гаршысыны алмаг мэгсэди илэ гэрар гэ-бул етмишдир. Гэрара эсасэн, Нахчывана двмир ¿ол hbmhJ-Jara илэ сэрнишин дашынма-сы rajAaJa салынанадэк Бакы — Нахчыван — Бакы вэ Нахчыван — Кэнчэ — Нахчыван Ьава маршрутларына билетлэрин ачыг сатышы му-вэггэти олараг мэЬдудлашды-рылмышдыр. Ьэмин маршрут-лара билетлэр илк невбэдэ ашагыдакы шэхелэрэ саты-лыр: Нахчыван Мухтар Респуб ликасында даими JauiaJawia ра, мухтар республйкада до-гулмуш шэхелэрэ вэ онларын аилэ узвлэринэ; Нахчыван Мухтар Респуб ликасына е'зам олунмуш шэхелэрэ (е’замиМэ вэрэгэси вэ тэшкилатын рэсми мэкту-бу эсасында); рэсмилэшдирилмиш виза ичазэси олан харичи елкэ вэ тэндашларына («Азэрба1чан Нава Лоллары» Девлэт Кон-сернинин тэсдиг eTflHjH тариф л эр эсасында >; бэдбэхт Ьадисэ илэ баглы зэманэтли телеграф чагыры-шы эсасында учан шэхелэрэ. Нахчыван Туризм Буросу нун тэсдиг еднлмиш турист групларындан башга, бутун сэрнишин групларынын Нахчывана учан тдjJapэлвpдэ да-шынмасы мувэггэти да]анды рылыр. * * * Назирлэр Кабинетинин гэ-рары илэ даИи Азэрба]чан шаири вэ мутэфэккири Низами Кэнчэвинин анадан олма сынын 850 илл^и мунасибэ-тилэ Бакы вэ Кэнчэ шэИзр-лэриндэ кечирилэчэк тэд-бирлэрин планы тэсдиг едил-мишдир. Кэрэк вичданы дэ]ишма]эсэн • áa ... Л    _^Лкаивн^. |9ввали 1-чн саНифада) мышды. Ики ил аавал ала CyMrajbrr охучулары ила ка-рушда бала бир умуми фи-кир ифада олуиду ки, наци да}ишсак да вичдвиымызы да{ишма)ак. Парти)# jox иди-са, коммунистлар да мухта-лиф napTnja ва Наракатлара уз тутурдуларса «Коммунист» ады ила газет бурахмаг ар-тыг иерунурду. Гвзатин адыны азумуз да-|ишдик ва онун та'сисчиларин-дан бири олдуг. Инди иса мустагил газатик. Инди на|имиз вврса Намысы узун иллар бо-}у коллактивии алый тэри ила газанылыб. Сон 20 илда «Коммунист» газати Нар ил 'парти|а будчасииа 2 мил|он рублдвн чох пул варйб. Теес* суф ки, парти|анын васвитим-дви чатин куиларимизда биэа бир гапик да варилмади. Газатии аз ен'енелерине мунасибати ила беглы сувл-лвра редакси|а амакдашлары-ныи чаваблчрындв билдирил-ди ки, 73 илдаи бари аиа ди-лиидэ фасиласиз чыхаи кун-дэлик газатии аи'аналври (вшадылыр. Радаксица Нар ша}даи аваал aaMHjjaT гаршысында мес'улиНати )аддаи чыхармыр, HajaTbiMbiabiH бутун саНаларини, дахили аа харичи алами аНата атма|а чалышыр. Нар бир масал^а мунасибат-да лрофессионаллыг, саришта ■а тэЬлил асас катурулур. Газет учуз сансаси)алара Таймыр, охучуларыи ариза аа шика)атларини арашдырмаг-дан, онлара камак кестермэк-дан имтина атмир. ШубНасиэ, сои илларда На-|атымызын тадричан дамок-ратиклашдирилмаси башга газатлар кими «Халг газати»-нии да Нагигата нуфуз атма-сини асаилашдырмыш, охучу-ларла ачыг-а)дын, иианды-рычы саНбатлара шераит ja-ратмышдыр. Вахтила журна-листларии аа охучуларыи ар-зуладыглары метбуат аэад-лыгы артыг рааллыгдыр. бу амил «Халг газати»имм саНи-фэлэрике бир сыра к^фи^ат )аниликлари катириб. Мустагил деалетмн мустагил газати олмаг , радакси|анын уза-ринэ 6ajyK мас’улиЛат rojyp. «Халг газати» емекдашлары-ныи бу мулаНизелеринии да-вамы кими каруш иштирак-чылары республикамыэда ка-дай «газет муНарибаси»идан Надсиэ иараНатлыг качирдик-ларини билдирдилар. Бала бир фикир ифада олунду ки, бир сыра газатлар чох вахт реаллыгла сэслашма^аи чы-хышларла cnjacH плуралиэми калкада rojyp, ачыг-ашкар си-jacM свбитли{ии поэулмасына хидмат адир. Са}уш, таНгир, баНтаи баш алыб кедир. Га-затлар на аахт гануна таба олачаг? Рвдакси$аиын иума-{андэлари бу меселедэ оху-чуларла Намра'} олдуглары-иы билдирдилар. Кутлааи ja-jbmaH Нар бир фикир алчулу-бичили олмалы, даври матбуа-тым фаали])ати меачуд ганунун талаблариндэи каиара чых-мамалыдыр. Тангид Нач вахт таНгира, enjaen дискусси{а са{уша, ирад иса баНтана чаврилмамалидир. «Хвлг га-эати» бу бах ым дан инди ja дек Нач бир canMaja jon аарма{иб. Газатда мухталиф фикирлар cajflence да, са{уш, joxna- иылмамыш факт, еабитл^и поэан чагырыш гети]{еи аа-рилмир. Радакси]а аз чыхыш-лары учуй Mac'yAHjjaTH Нач касии 6о]нун* атмыр. Карушда сои аахтлар 6ajyK Haj-Kyja сабаб олмуш журиа-листии дахили ишлар назири тарафиидаи де]улмесине да тохунулду. Бу бараде мухталиф фикирлар са^лаиилди. Охучулардаи бири бу Надиса-иии Наддиидаи артыг шишир-дилди)иии rajд атди, бир баш-гасы бу фикрии аксииа чых-ды. Гааатии амакдашлары иса билдирдилар ки, «Халг гааати» журиалистии да)улмасиии лис-ла)аи тадбирларда иштирак адиб. Лакии бу фактын ши-ширдмямасииин она Дахли jox дур. Наиики журиалистии, Нар бир ветеидашын Aajyn-маси }олаарилмаздир. Нар бир гаиуисуз Наракат ганунла да твиэимлеимелидир. Газет бу масалада башга бир мулаНиэе-ни мудафиа атмир. Карушда мустагил деалети-мизии аддымларыиы ишыг* ландырам, кам-касирларимиви ачыб кастаран, игтисадиЦаты-мызын, сосиал саНаиии, ма* дани Не)атыи а{ры-а|ры проб-ламлариии вис атди рай ма-тариаллары бир аз да артыр-маг таклифлари ифада олум* ду. Азарба)чаи тврихи мае- зу су и да    jaikwapa — дкрмак ераусу саслаиди. 7еа< суф ки, охучулардаи и»ла* дшимиз вмат» таитд кузар мувакира «аруигуи зларычы хатгина иаарилМа-дм. Са)лаиилаи ирадяарыи бир чоху гваота да|ил, бутав^ лукда атаи кврчакли^е вид олурду. Ба'заи Ниес олумурду Ка, ирад cajflajan адам Свдвч» олараг |в газати бхужур, ^ да оиу аа тасаавурлари са-ви|)есииде аармак иста|ир. Балаларина чаааб варил ди ки, «Халг гааати» на 7 мил)омлуг халгыи, на до ejpn-ejpM си-jacn групларыи гааати доцил. «Халг гааати» еаау оиуи кут-лавили)ина, аа фаелиЦатиидо халгыи меиафе|нии аса« тут-масыиа ишарадир. Ajpn-ajpw илларда гааат |арым жил)он-двн чох тиражла чыхыб. Ьу о домокдир ни, гааот диадолдо •илелерии аксариЦатиии аНа-та адирди. «Халг иидики коллактиви да бу по* пул)арлыгыи neja г ли вариси олмаг учуй профессионаллы-га ва охучу гадирбилаили|и-иа куаанир. Охучулар сорушурлер ии, гааатии таигиди -иыхышлары-иа, аиа да аааалки ними чаааб аарилирми? биядорилди ки, распублииамыада баш аа-раи Надисаларла елагедар ич-ра аа иааарат иитиаамы xaj-ли ааифласа да, таигиди чы* хышларымыаа аисар вахт чаааб аарилйр. Нар ил минлерле охучумуаа бу аа ja дикар формада иама|имиа да|ир. Нача-иача адам маиаид аяыр, ишииа барпа олуиур, иста|ииа чатыр. Мухталиф сааиЛаяи ДДОиат оргаиларыиыи чыхышларымы* за чааабы биаи асасаи гаиа адир. Чаааб аарма)аилар да •ар. На)атыи бутуи cabana* риндаки нагсаилара буидои соира да паз |умма|ачагыг. Биз jwxMir учуй де|ил, гая-дырмаг учуй тангид адирик. Гааатимизии фаал мухби* ри, Неким Халида Гули}ааа Нам^арлиларииии фиириии ифада адораи билдирди ки, «Халг газати» биаи Нач аахт уиутма}ыб. Бир чох лробяом-ларимиаии Ноллиидо оиуи до па]ы вар. Бу гааат биамм са-симиаи лааыми japnapa чат-дырдыгыиа кара сумга)ыт-лыларын Наглы Нарматиии гаааиыб. Карушдои бир доНа а)дыи олду ки, саа аар учурур, саа • шр гурур. Саа }алиыа учурулмалы олаиы учурмалы-дыр. JapAa галаи Налларда гу-ручулуга хидмат атмаяидир. Оласкар 4AÜA9QB, ТаНмр AJAWHOfЛУ, ЧаНаикмр ИIАДОВ (фотоу «Халг гааати»иии мухбмряари.НУМА2ЭНДЭ hEJ/0TИMИЗБишкек керушунда Хэбэр верилди]и ними, ок-т]абрын 9-да Бишкек шэйо-риндэ МДБ елкэлэри девлэт вэ Иекумэт башчыларынын ичласы кечирилмишдир. Республика баш назиринин биринчи муавини Аббас Абба-совун рэИбэрл^и илэ Азэр-ба]чан нума]эндэ heJ,эти ич-ласда мушаЬидэчи кими иштирак етмишдир. Нума^ндэ ЪеЗ этимизин башчысы Гыр-гызыстан па,)тахтында бир сыра девлэт вэ Иекумэт баш-чылары илэ керушмушдур. Молдова республикасынын баш назири А. Санкелинин jaxын кунлэрдэ Бакы]а сэ-фэри барэдэ разылыг эл-дэ еднлмишднр. Гыргы-зыстан, Туркмэнистан, Газа-хыстан вэ Беларус республй каларынын Ьвкумэт башчы-лары илэ керушлэрдэ икитэ рэфли игтисади эмэкдашлыга дайр мугавилэлэр имзаланма сы Ьагтында разылыг элдэ олунмушдур. Аббас Аббасов Укpajнa баш назиринин биринчи муавини К. Масик, бзбэкистан прези денти И. Каримов, Гыргызыс-так президенти Э. Ака^в илэ дэ керушмушдур. Р»ус^а Фе дерас^асынын игтисад^]ат назири А. Неча]ев, Эмэкдаш лыг Узрэ Девлэт Комитэси нин сэдрн В. ’ Машите иле Азэрба}чан-~Рус^а игтисади элагэлэринин инкишаф перс* пективлэринэ дайр сепбэтлэр апа рылмышдыр. Руси]анын мудафиэ назири П. Грачов вэ МДБ СилаЬлы Гуввэлэринин баш команда.-ны 3. Шапошников илэ дэ керушлэр олмушдур. Азэр* ба]чан нYмajэндэ Ье]’этинин башчысы гэтиЛэтлэ билдир-мишдир ки. Сочи сазишннэ yJpyн олараг Ермэнистан Си-лаЬлы Гуввэлэри Азэрба]чан Республикасы эразисиндэн тамамилэ чыхарылмалы вэ тэчавузэ сон го]улмалыдыр.НдМ2ЕРЛИМИЗИН АДЫ ЕСТОН ЕНСИКЛОПЕДтАСЫНДА «Естони]а Енсиклопеди]а сы» нэшpиjJaтынын бурах дыгы «Ким кимдир» адлы ки табда 1989—1992-чи иллэр-дэ бу республиканын ичти маи-си]аси пэ]атында муйум ролу олмуш 400-э jaxын ада мыы — с^аси хадимлэрин девлэт рэЪбэрлэринии. дипломат л а рын, азадлыг муба-ризлэринин фэалиЛэтнндэн бэЬс едэн биографик ]азылар вернлмишдир. Онлардан би Ей дэ Ьэм]ерлимиз ФэрЬад ejдэpлидиp. О, Балтику елкэдэ эввэлчэ АХЧ-нин рас ми нума]эндэси кими фэалн, Jэт кестэрмиш, инди иса Ее тони1а—Азэрба]чан вэ Есто-ни)а—Турюф чэмиjJэтлэpи нин ездри. Азэрба]чанын Ес тони^ада сэлаЬииэтли нума-]эндэсцдир. Азэринформ БАЛАКЭН: EYTYH ШШ KYP1YCTAHA КЕДИР СЭРЬЭД Араз вэ Мазым! Азэрба> чанын чэнуб вэ шимал гапы-сы. Вэтэн бурадан бaшлajыp вэ бурада гуртарыр. Фэгэт мэгсэдимиз нэ йэсрэт нэгмэ-лэри гошмагдыр. нэ дэ тари-хи мэ’луматлар вермэк. Бу кун сэрИэд мустэгил Азэр-ба]чанын тале мэсэлэсидир. Бэс сэрЬэдимизи нечэ ropyjy-руг? Тале1уклу бу суала чаваб тапмаг мэгсэди илэ }олумузу Азэрба1чанын шимал гапы-сындан — Ma3HM4ajAaH сал-дыг. rapa.MapjaM — Лагодех макистрал Joлyнyн устундэки ахырынчы jamajbim мэнтэгэ-синдэн — Поштбинэдэн ад-ла]ан кими кемрук постуна чатырсан: данрэви ДАМ посту. Ьундуо гуллэнин башын-дакы керо, бир дэ даг дешу-нэ бетон Ьэрфларлэ Ьакк еднлмиш «Азэрба1чан» сезу. Бурада мэмлэкэтимизи ха-ричдэн Ma3HM4aJ узэриндэки 100 метрлик керпу а]ырыр. Керпунун о башында, курчу тэрэфиндэ нисбэтэн садэ бир левИа вар: «Лагодех paJoHy». Мазницами о та]ьшда ha-Ьеч кемрук посту да ту-pyлмajыб. Керунур, гоншу-ларымыэ буна епти1ач ду1* мурлар. Садэчэ hop машын-О рублдан 30 рублад^к «торпагоасды» ал маг л а киф£Г- дан 10 рублдан 30 рублад^к ?торпагоасды» ал маг л а кифйГ-Ьтлэнирлэр. Чунки бу кун Курчустандан Азэрба1чана елэ бир мал кэтирилмир. чэ де^рлэр. нэ кедир би: Не-издэн кедир. Шимал Ьудудларымызыи сэрИэд хидмэтчилэри — Ба-лакэн кемрук постунун баш муфэттишлэри Акиф МеЬди-2евГ Низами Мэммэдов вэ кемрук полисинин баш нев-бэтчи муфэттиши ^губ Хэ-лиловла таныш олуруг. Кемрукхананын ачыл-дыгы вахтдан Ьеч бир aj кеч-мэ!иб — де]э Низами Мэммэдов мэ'лумат верди. — Ьэлэлик оланымыз керду^у-нуз бу тахта евдир. Нэ анба- ^ымыз вар. нэ дэ ]ардымчы инамыз. Ьэрчэнд Балакэн paJoн ичра йакимиНэти бизэ имканы дахилиндэ пэр 1ардым кестэрир. Биз журналистлэр учун аз гала ке1дэндушмэ Иадисэ баш веряр. Кемрук хидмэти яш-чилэриндэн бири Балакэн — Лагодех автобусундан ду-ШУРДУ1У долу кагыз торбаны орталыга гoJyp: «Бу1урун. бу да сизин учун бир киеэ тоз Ьалына салынмыш хашхаша-. бэнзэр наркотик маддэ. Сэр* нишинлэрдэн Ьеч бири мала №э дурмур. Карантин полисинин элиндэн зорла алмы-шам». ПОСТУН САЬИБИ КИМДИР? Хашхаш мэсэлэси кемрук постуяда хидмэт едэнлэр ара- сында чидди ихтилаф олдугу-ну узэ чыхарды... СэуЛэди рэсмэн беш хидмэт сайэси муЬафизэ едир. Кемрук ишчилэри, кемрук полней, карантин полней, 6aj-тар нэзарэтчилэри вэ Дев-лэт Автомобил Муфэттишли-Jh. Ьеч йансы да бир-бирилэ дил тапа билмир. Бу да сэ-бэбсиз де1ил. Инди1эдэк пост-да HXTHjap сайиби ДАМ эмэк-дашлары вэ карантин полней иди. Курчустанын, Pycnja-нын базарларына мал апаран* лар истэр-истэмэз 6ajTap хидмэти илэ йесаблатырдылар. Инди кемрукхана мэнтэгэси-нин тэшКили илэ элагэдар дикэр хидмэтлэрэ эслиндэ eh-THjan галмыр. Акиф Мейди-Jee бизимлэ йэмфикир олду-гуну билдирир: — СэрИэдин сон негтэсин-дэ ]алныз кемрук ишчилэри галмалыдыр. Ди кэл та-пылан шeJлэpэ кай «ДАМ» jnja чыхыр, кай «карантин». Мэсэлэ бурасындадыр ки. чох вахт сэрпэди кечэнлэр дэ чаш-баш галыр. Нэтичэдэ Ьаглы наразылыг JapaHbip. Кемрук ишчилэри республика Кемрук Комитэсинэ, кем-рук полней вэ Девлэт Автомобил Муфэттишл^и иеэ ДИН-э табедир. Икили табе-чилик иеэ Ьэм ишэ, йэм дэ кемрук принсиплэринин haja-та кечирилмэсинэ ачыг-ашкар мане олур. Ьаггында сеЬбэт ачдыгы-мыз хашхаш йадисэси буна э1ани мисал ола билэр. Ки-мин Haja чавабдейлик дашыг дыгы а!дын олмадыгы учун йадиеэнин усту ачылмамыш галды. K0MPYK Р9ИСИ Балакэн кемрук постунун рэиси, полис подполковники Низами Эймэдову Иэлэ Агсу pajOH ДИШ-э рэпбэрлик ет-ди]и вахтлардан таны1ырыг. Полисдэ чалышдыгы муддэт-дэ езуну сэриштэли hyryr муЬафизэ ишчиси кими кестэрмиш ди. Хашхаш тутулан кун Бакыда е'замиНэтдэ иди. СэЬэри Ьэмин Ьадисэ Ьаггында сеЬбэт салдыг. Соргумуза ашагыдакы чавабы алдыг: — Нэ гэдэр ки сэрЬэд мэнтэгэсиндэ хидмэт едэн Ьэр кэс конкрет олараг нэ ии! керэчэ!ини билмир, сэр-Ьэдин е'тибарлы мупафизэ-синдэн сеЬбэт кедэ билмэз. Кетурэк хашхаш мэсэлэсинн. Кемрук хидмэтииии вэзифэ-си гадаган едилэн малы ту-туб сахламагдыр. Сонрасы душур jepAH полисин узэри-нэ. МэЬз бу анлашылмазлыг да чнна]эткарын арадан чых-масына сэбэб олуб. Дикэр тэ-рэфдэн, ади шэраитимиз бе-лэ ]охдур. • Сахланылмалы маллар учун анбар. кезлэмэ отаглары тикилмэли, хидмэ- ти машынымыз, хусуси ке-jhm формасы, силапымыз ол-малыдыр. KejHM ишин бэлкэ дэ, фор-мал тэрэфидир. Башлычасы, милли кемрук системинин ишини тэнзимлэ]эн эсаснамэ вэ тэ'лиматлар га1дасында де-jwi. Кемрукхана кеЬнэ ССРИ ганунлары эсасында ишлэ-jnp. Бир чох маллар учун нэ гэдэр русум тутулдугуну Ьеч кэс дэгиг билмир. Cnjahbi-ларда бэ’зи малларын ады бела 1охдур. Русумларын нор-масында у]гунсузлуг илк ба-хышда нэзэрэ чарпыр. Мэ-сэлэн, сэрЬэддэн кечирилэн MejBa-тэрэвэзин 300 килогра-мындан артыгына базар rnj-мэтинин 15 фаизи мигдарын-да русум гojyлдyFy Ьалда, Ьэр литр бензин учун вур-тут 2 рубл алыныр. БЕНЗИН. Мазым ^лу илэ Курчустандан A3dp6aj4aHa Ьэр кун азы мин автомашын кэ-либ-кедир. Ьамысы да эсас JyKYHy оензиндэн тутур. reJpH-рэсми rajflaja керэ Ьэр машын долу jauanar ба-кындан элавэ, hJhpmh литр бензин апара билэр. Бу мин-валла бир дэфэ!э 60 литр бензин кечирмэк мумкундур. Byjypyn. уст-устэ Ьэр кун тэхминэн 60 мин литр jana-чаг. Бу Ьэлэ кезлэ керунэни-дир. Кемрук мэнтэгэси фэ-aAHjJaTa башла1андан бэри JyK машынлары бу тэрэфэ уз тутмур. — Онлары Габагчелун дуз-лэриндэ ахтармаг лазымдыр. — де1э баш муфэттиш тээс-субкешликлэ билдирир. — Балакэндэн Курчустана 60-дан чох ]ол кедир. Нэ ке-шикчиси вар, нэ дэ ^хла]аны. Бензин апаран дэли олма!ыб ки. кемрукханадан кечеин... 2охланан машынлара кез го-Jypyr. Бир канистрдэн артыг апараны кери га!тарырлар: «Кет Ьардан алмысан ора тэЬвил вер». Суручулэр га-Jыдыpлap... Элоэттэ, JeHa Курчустана сары. амма бу дэфэ ара ¿олларла... Курчустаида (эсасэн Габал кэндиндэ) JauiajaH Ьэмвэтэн-лэримиз кемрукхана ишчилэ-рини мэзэммэтлэмэкдэн чэ-кинмирлэр: «орда курчу би-зи инчидир. бурда сиз...», «хестэмиз вар», «xejHp иши-миз вар», «Ьузрумуз ду-шуб»... Гэрэз, Ьэр дэфэ гэлб кеврэлдэн сызылтылар еши-диреэн. Ьэтта эи кэркин аиларда бела тэмкининн позма]ан Акиф Ьевсэлэдэя чыхыр: — Инчэ дамарымызы тут-маг истэ]ярлэр. Бу надир ки? Беш-он .кун эввэл постдан бирдэн-бнрэ доггуз машын бензин кечирмэк HCTajRpAH-лдр. Габал кэнд Советники унваньша кэлмишди. Бурах- мадыг, кедиб Бакыдан лисен-3Hja алдылар... ЛАГОДЕХ Кемрукхана ишчилэри илэ бирликдэ Мазымча1 керпусу-ну кечиб гоншу республиканын эразисинэ — Лагодехэ дахил олуруг. Мэгсэдимиз о Taja дашынан 1аначаг вэ суртку материалларынын та-ле[и илэ марагланмагдыр. Лерли эЬалидэн ешитдиЗими-зэ керэ. бир канистр. Js’hh 20 литр бензинэ Тбилисидэ 1000 рубл. Лереванда 1500— 2000 рубл верирлэр. Габал-лылар да ез азэрба]чанлыла-рынын Y3yJyMmar.iHrHHflaH истифадэ едиб бензин алве-ринэ гуршаныблар. Мвкистрал 1олун кэнарын-да бензин вэ jar канистрлери дузулуб. Лахынлашыб thJ* мэтини сорушуруг. Азэрба]-чан дилиндэ верди1имиз суала Ьэмин дилдэ дэ чаваб ешиди-рик: — 700 рубл... ГАБАГЧ0Л Коллугларын архасында тахтадан тикилмиш кичик дахма вэ JeHfl9MCH3 шлагбаум. Полисин ишарэси илэ да-¡анырыг. Бура Сабир колхо-зунун эразисиндэки 15 нем-рэли карантин постудур. Нев-бэтчи сержант rejfl китабча-сыны eaparnejHp:    «Фикрэт Гурбанов. Загатала. paJOHy-нун БэЬмэнли кэндиндэндир. «АВИА» маркалы 31—72 АГФ немрэли машынла Лагодехэ 3 баш гарамал апа-раркэн 1ахаланыб. «ВАЗ-210 13» маркалы А 48-38 АЗ немрэли автомобили идарэ едэн Бэ1бала JyHycoe 20Q литр бензинн Курчустана ке-чирирмиш...» «Минкэчевирли Ф. Иачь^ев У 99-73 АГ немрэли автомобилдэ 320 литр бензин апармаг истэркэн ту-тулуб». Мешэшамбул — Ул1ановка (Курчустан) ара JoлyкдaJыг. ел арасында Шоракэт Jo л у де1ирлэр. Чэми он беш дэги* гэ кезлэдик. Tajea кэнди тэ-рэфдэн тоз галхды. Бир курчу машыны 250 литр бензин апарырды. Суручу таныма-дыгы адамлары керэндэ эл-ajara душду. — Гатсо. узумумуз батыб кедир. Анд олсун Алл&Ьа. езум учун апарырам.^ Эслиндэ машыны нэ кери rajTapMara HXTHjapHMM3 ча-тырды. нэ дэ JaHanara алыб бошалтмага имканымыз вар-ды. Бир дэ ахы Ьара бошал-дасан? Ьэлэ Ьаггыяы да едэ-мэк лазымдыр. Белэ чыхыр ки, бензин апаран машынлары сахламагын. Jox^MarbiH мэ’насы Joxflyp. Чунки нэ •nepHja rajTapMar мумкундур. нэ дэ алыб бошалтмаг учун чэн вар. Демэли. истэр-истэ-мэз бурахылачаг. Курчулэр буну бэлкэ дэ биздэи Jaxnibi билирлэр. Tajea кэндиндэки JoлaJpЫ' чында Курчустан cepHjacHH-дан олан уч «Жигули» да-JaHAHruHU керуб. ajar сах-ладыг. Машынларда нэ аз, нэ чох — 1250 литрлик бош бензин габы cajAur. СеЬбэт эс* насында мэ’лум олду ни, адамлары бензин далынча кедиб. Кэлишимизин мэгсэди. ни билэн кими арадан чых-дылар. Кэндин Jaшлы бир сакини бизэ Jaxынлaшыб киле1-ку-зар етди: — Ьэр кун белэдир. Бен-зинин литрини 18 рублдан курчулэрэ сатырлар. Мэн мотосиклет учун бензин тап-мырам. — Jaxnibi. алан мэ’лумдур. бэс сатан кимдир? — Бензиндолдурма мэн-тэгэлэриндэн, евлэрдэн. Ьэ-1этлэрдэн сатырлар. Нэ чох-дур алверчи. Инди кэл соруш керэк алверчи кимдир. Кэнддэ онлары Jaxuibi тaныJыpлap. Амма Ьамы суалыныза ejHH чавабы верэчэк: —- Ону полиедэн сорушун... ПОЛИС КАРА БАХЫР? Pajón полис ше’бэсинин рэиси Рамиз MycтaфaJeв ешитдиклэримизэ е.1э бир чидди mej элавэ етмэди: — Ланачагдолдурма мэн-тэгэлэринэ тапшырылыб ки. курчулэрэ бензин сатмасын-лар. Поштбинэ 1ахынлыгын-дакы ЛДМ-и багламаг учун тэгдимат в^рмишдик. Багла-1ыб JeHHAdH ачдылар. Елэ мкник машыны вар кн. кун-дэ беш peje еднр. БЬ'зи Ьэ-]9ТЛ9РДЭ 3—5 тон луг долу Ja-начаг чэнлэри ашкар етмн-шнк... — Лахшы. бэс бензин ахы-нынын гаршысына нн]э сэдд чэкилмир? Она керэ ки, Ja-начагын вэ дикэр г^мэтли мэЬсулларын кэнара апарыл-масына девлэт caBUjJacKHAa кез JyMyayp. Бир гэдэр эввэл «Халг гээетн»ндэ дэрч еднлмиш «Бензин »munJ* Jara» Ja3ucuHu ]ада с алмаг кш^этдир. Бурада 26 тон ¿аначагын огурлуг }одла Му-ганлы постундан республика-дан кэнара апарылдыгындан вэ дикэр ганунсузлуглар ба-рэдэ лазыми тэдбир керул-M9AhJhha3h сеЬбэт кедирди. Ьэтта республика Прокурор-лугу peABKCHjaJa чаваб кен-дэрдя ки. мугэссирлэр туту-луб. тэЬгагат апарылыр. Ла-кин бу кунлэрдэ Загатала-нын нефт базасыяда оларкэи а1дыялашдырдыг ки. тутулан лар бурахылыб. Ьэтта базам ын директору кина Ja илэ деди кн. «93Hj/dT сиза галды. тутуланлар амнистэ» душду- лай Инди рекионда белэ лиф етдиклэри гиJмэт Ьеч да Ц' ша^ дЛа)Ылыб: .Эфв пи?\Д*)ил - «ир нилограм олунма» 7 милJoвa баша кэ- фындыга 1... доллар. Бела либ». Инди }аначаг огрула- кетеэ, фындыг да элдэн чы-ры илэ мубаризэ апар керэк хлчаг. устэлик турист авI -нечэ апарырезн. ^ри кэл- бусларында дашынан ашг мишкэн, девлэт мушавири шер1эр дэ. А. ЬачьПев бу Jaxынлapдa Бакыдан TypкиJвJэ *еДэн Загаталада кечирилэн рес- турист «Икарус»лары Ма публика cэвиJJэли тэдбирдэ зымчaJ кемрук Jaнaчarын кэнара ичазэсиз чэ билмэJ9HДэ сивишиб хэл-Joллapлa апарылмасында вэти Joллapлa арадан чы-мэc'yлиJJэт дaшыJaнлapы чид- хырлар. Эслнндэ ®п ди тэдаид едиб.Лэ’ни мэсэлэ- елэ Балакэн эразисиндэчэ дэи Ьамы хэбэрдардыр. Бэс курчу рекетчилэри тэр»фин-нэтичэси?    Дэн гэбУл 0ЛУИУР- Д^илэн- квр9 . автобусдан Бу Jaxынлapдa «Лурддаш» 400 мин рубл пагг алыб ту-чэмиJJэтинин хэтти нлэ Кур- ристлэри Батумачан втурур-чустанын Габал кэндинэ xej- Л0р Автобуслара о гэдэр мал ли бензин кендэрилиб. НК-21 вурулур ки, бэ зэн «турист»-немрэли лисенз^аны респуб- ин 03уНа отурмага ¿ер гал- -    jep тутур. Республйкада , Р. Кэлэнтэров HM3anajH6.    биналарында    лифт    иш- Буна cэлahиJJэти чатыб-чат- ламИр, ишыглар ¿анмыр. нефт мадыгыны бил мирик, анчаг бу руг ла рында манчанаг дээ-орасы дэгигдир ки. Девлэт каЬлары галдыб енмир. Чун-Ланачаг Комитэсиндэн На- ки Намысынын муЬэрринлври. зирлэр Кабинетинин устунэ електрик лэвЬэлэринин мис-кендэрилэн тэгдимата саде дэн олан ачарлары секулуб бир дэркэнар ичазэ учун эсас TypKHjaJe апарылыр. Бэли, олуб: «МуэДэн олунмуш raj- бир тетофдэн муЬарибэ бизи да да в гануну позмага ичазэ ¿охсуллашдырыр. о бири тэ-кими «баша душулуб» вэ мэ- рафдэн дэ ез туриетлэримиз. сэлэ дэрЬал Ьэлл еднлиб.    q0H    вахтлар    башга    нэв    «ту- Ьэлэ бу да Ьамысы Aejmi. ристлэр» дэ пе]да олуб. Ку-Балакэндэ бензинлэ баглы луш oojeicni полис ишчилэри-даЬа бир «мэзЬэкэ»иин ша- нин acahJh кими, Typiutjeja Ьиди олублар. Августун со- пулеуз-парасыз, элибош ке-нунда Балакэн дэмир ¿олу диб 30 —40 баг лама илэ га* станс^асына «OKTja6p» кол- ¿ыдан бэ’зи ханымлардыр. хозунун унванына 120 тон Мэкэр Иран Ьекуметннин ел-¿аначаг дахил олуб. СаЬиби кэ!э A3ap6aj4aHflaH гадынла-мала jHja дурма]ыб ки, бэс рын ¿алныз эрлэринин, гар-биз бензин енфариш вермэ- дашларынын, Ja аталарынын мишик.    MyiuajHaTH илэ бурахмаг ба- эдэки гэрары ачыг eJhaM де-f. илмн? Белэликлэ. саЬибснз бензин сахланмаг учун Загатала нефт базасына верилиб. Лэгин ки. Балакэндэ ешитдиклэримиз истинтаг «башына Ьава кэл- вэ кердуклэримиздэи беле гэ-миш» вагонун сиррини ача- наэтэ кэлмэк олар: не гэдэр чаг. ФЫНДЫГ... ВЭ НАМУС Бу кун Балакэндэн Кур ки. сэрЬэд гошунларымыз Ja-paAbLiMajHÖ, кемрук хидмети бир фaJдa вермэ/эчэк. Гах— Балакэн эразисинде незарэт-сиз галан азы 600 кечнд вар. чуспна тэкчэ бензин дашын- Эмин олун кн. мыр. Jepnn полис ше'бэсин- Ьэр ан позу л у р. Аиа ¿УРДУ" дэи верилэн мэ'лумата керэ сэрвэти су пимэтинэ Ja для ре лап тэзэликчэ Загатала ра- сатылыр. ¿онундан Курчустана етур- j0x. позулан тэкчэ девлэт мэк учун кэтирилмиш 2 той сэрЬэдимиз дejил. Ьэм дэ тутуи елэ кечирилиб.    мнллэтин мэ'нэвнЛатыдыр. Балакэн оаЮн ичпа Ьаки- Бизи УШУДЭН тэкчэ TaJ6aTaj Ш башчысы Осман    'Д^ЬЙГ'ЙЙб Гунду^иараЫ.тлы^ыки, мал кулэклэри де1ил, Ьэм дэ — Ара ¿оллары багламаг мил летим ез нэфэсиндэн, ез учун нэлэр етмярнк! Ьэтта гэлбиндэн дотай со1углугун Jo л да хэндэк газдырырыг. ачы рузикарыдыр. Биринчи Буна да чара тапырлар: пул галынын нэ вахтса баглана-вериб xdHAdjM торпаг да дол- чагына куман вар. Икиичиси-дурур. машьшы кечирир, сон- нин габагъшы алмаг учуй иеэ ра изи итирмэк учун тэзэдэн хэндэк ачырлар. Инди фындыг мавсумудур. Бакы илэ сатыяалыяма mj-мэтлэря барэсиядэ мубаЬисэ кедир. Анчаг курчу ишбазла-ры онлары пбагда|ыб. Так- милли мэилик, милли гурур. милли rejpoT кэрэк олачаг. Паря МЭММЭДОВ, Зулфугар РУФ’ЭТОГЛУ, «Халг гвэетн»иши мухбяр- ;
RealCheck