Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 2

Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

  • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
  • Location: Baku, Azerbaijan
  • Pages Available: 1,084
  • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.17+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, October 12, 1991

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.17+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - October 12, 1991, Baku, Azerbaijan Агбирчак свзу Бир олун, балаларым! Эаизлеркм! Бу мектубу 1азан Абшеронун Capaj гэ-сэбэснядэи Дввлэт нэнэднр. Агсаггалы, агбнрчэ)н ешнт-мэн б и зд ата-бабадан гадыб. АллаЬсыз Зердв отур, бвЗук-с|| Зердв jox, дам шпик. Бу* сьцпга кувэннб мэн да свз демак гарарына кал дни. Нечэ да демэ^м. а бала- мынын агзы суланыр, уданда лары м. Бу дунЗанын ишлэ- ичини кв|нвдир. Онда гала ринэ бахырам. фикирлэши- бу мвшэггэтли деврдэ вэ-рэм, вал л ah, чаш-баш ду- зифа давасы чэкэсэн. П решу рэм, Бир тэрэфдэн ер- зидентди сечдик, гуртарды манн бизи гырыр, торпагла- кетди. Калин она кемак рымызы тутур, о бири тэрэфдэн ез ичимиздэ бир-бири-мизи дидирик. Демэ]ин ни» савадсызам, he4 нэ баша душмурэм. Кечд^им сэксэн иллик амур joлy, haJaT тэч-рубэм мака писи Захшыдан едэк, ишлэсин. Ьамы президент оласы деЗил ha. Бир ики кэлмэ да елэ пре-зидентимизэ демэк истэр-дим, Огул, таледан рэЬбэрли- pywdM MtflW unvn jaAUi«Mcn    JaTmi    ПЛОТЯ HVUinV Ин- ceMMajH, JaxuibiHbi писдэн JHH чэтии    ОТШДт-    ин aJbipMaFbi еЗрэдиб. Башым бэ лалар чэкиб, гулагым Ьагг-Mahar чох саз еши-диб. Гадынлыгымла беш jeTHM беЗудуб 6oJa-6a-ша чатдырмышам. ев-ешик саЬиби еламишэм. Ин ди президент олан кэсдэ кэрэк даг дазуму олсун. Сэни халг сечиб, кэрэк он-дан HH4HMaj8caH. телеви-зорда кёрурэм, сэнэ беЬ-танлар да деЗилир. Сусур-сан. Баша душурэм ни, чох Vi Ж\ *» vQilIiv/И v< у IV ■ 11 «* iri • ■ 411 ди JauibiMUH йу вахтында ^*JfHHP^vcvuC8H С ин^и]ив-awiaja билмирам бела вур- УР^индэ к\срсэн инчщир Ьавурда, бела дар. мачалда сэн* He^aJdK, халгын агыл-нэ тaJфaбaзлыгды бу? Ди-дишмэк, парчаланмаг Ьа-рамыза, Ьансы кунумузэ ]арашыр? Вэзифэ догру- данмы торпашмыздан да, га- -- 1еткннлик с^олн ол. ны такулен миллэтимиздэн    зеткинлик    сэорли ол дэ шириндир? ВаллаЬ, мэ- магдыр. ним нэзэримда вэзифэ де- АллаЬ азу ипа<апа Зат-днЗин бир турш алчадыр. Majan балаларымызы динэ-Агызда хыртылдаданда ha- имана. инсафа кэтирсин. лысы    да олур,    .динсизи, имансызы да. Бу кун бир дэстэ адам сэни баша душ-мек    истэмирсэ,    сэбр ела. ca6ah aHAajap. Эн Маним Золум о тэрэфэ-дир. КардуЗуму кармушам. кермэдиЗим о дунЗаЗа галыр. Амма бу ишларин ахырын-дан чох никаранам, бала-ларымызью кэл^чэЗиндэн нараЬатам. О дур ни. узу-му сиза тутурам, кишилэр. Сиз аллаЬ. арвад-ушагы ку-чэларэ чыхардыб. ЬаЗ-Ьэшир галдырмаЗын. Абыр-ЬэЗа эл-дэн кедир, эсэблэр позулур. Чамаатын гаЗгысыны гыш-гы рыб-багырмагла    Зох. агылла, хе]ирхаЬлыгла. гез-рэтлэ чакмэк лазымдыр. ЬиссиЛата гапылмазын! Кэнардан атэш ачыланда инсан аз ел-обасында. Зурд-Зувасында даЗаг. сыгыначаг тапыр, бас ичэримиздэ парт-лаЗыш. олса биз Ьара гача-рыг, кима кувэнэрик? Ни-фагдан гачын, нифаг салан-лары лэ'нэтлеЗнн. ЕшитдиЗимэ карэ, Ата-турк алэндэ вэсиЗЗэт едиб ки, Ьеч кэс бир-бириндэн соруш-масын «Ьаралысан?» Сан экэр турксэнсэ, демэк ваЬид-сэн. еЗни миллэтин. еЗнв халгын евладысаи. Арзум будур ки. маним тезлккла видалашмалы ола-чагым АзэрбаЗчан халгы да бир олсун. Девлат АБДУЛЛАДЕВА, Абшерои раЗону, СараЗ гэсэбаси. ЧЭРПЭЛЭНИ K9JI949J9 УЧУР Индики сиЗаси геЗри-са-битлик шэраитиидэ баша-риЗЗэтин JamaMacw мэсэ-лэлэри, башга динлэрэ еЬти-рам кастэрилмэси проблем-лэри, hop чур ихтилафлары во чэбЬолэшмэни Ьэлл ет-мэЗин Зеканэ формасы ними Ьуманитар диалогу» мумкунлуЗу OKfJa6pbiH 10-да Бакыда аз ишини баша чатдыран «Ашкарын ашка-» ры» беЗнэлхалг Ьуманитар мэчлисин иштиракчылары-нын музакира мевзусу ол-мушдур. BaJyK БританиЗа. Нор-веч, Алманза, Америка, PvcHja во АзэрбаЗчандан олан алимлэр беш кун эр-зиндэ «Азад трибуна»нын ишиндэ ч&лышараг эн мух-тэлиф муасир во тарихи мевзуларда фикир мубади-лэси етмишлэр. Мэчлис ишини баша чат-дырдыгда онун иштиракчы-лары бэЗаннамэ гэбул етмишлэр. БэЗаннамэдэ де-Зилир:    «Биз бир-биримизэ ypojHMH3H ачмага чоЬд кас-тормишик, бу керушун ел-ми нэтичэлэриндон асылы олмаЗараг онун hy мание т oheMHjjaTH шэксиздир». • ДаЬа сонра онлар Зек-дилликлэ билдирмишлэр ки, бу мэчлис Зекун деЗил, баш- лангычдыр, кэлачаЗэ ачы-глан просесдир. ...Азад тэхаЗЗулун кучу-ну, хеЗирхаЬлыг вэ сулЬ ахтарышында бирлиЗэ меЗли тэчэссум етдирэн чэрпэ-лэик шэкли Бакы мочли-синин кезэл романтик ем-блеми олмушдур. Лери кэл-мишкэн, бир вахтйар Бакы кучэлориндэ дэ тез-тез су-зэн чэрпэлэнклэрин учушу да кучлу кулок олмадан мумкун деЗилди. Инанмаг ис-тэрдик ки, кулэклэр шэЪэ-ри Бакыда адамлар хеЗир-хаЪлыг вэ эдалэт «чэрпэ-лэнкинин» Ьэмишэ учмасы учун hap шеЗи едэчэклэр. (Азэринформ). зк Депутат емрунун анлары. Фото е. памавтмтр* ТЯРИХ БИЗИ БЯГЫШЛПМЯЗ! (Эввэля 1-чр сэЪифвдэ) либ мэ'нэви, сиЗаси, игтиcat ди баЬрана чатмышыг. ЭЬалинин кузараны аЗба-&3. кунбэкун пислашкр. Гытлыг 34 гурд ними КаЗа-тымызын во мэишатимизин бутун саЬэларинэ дарашыб. Нэинки суверен республика-лар арасында, патта Азэр-баЗчаныя азунун дахилиндэ игтисади элагэлэр сон дэ-рачэ зэифлэЗиб. — Бу проблемлэрлэ бэра-бэр чохларынын устэлнк мэнзнлензлнк дэрдн дэ вар. Ьазырда тэкча Бакыда 80 мнядэн чох анлэ невбэдэдир. Бу ишэ билаваситэ Захын олдугунуз учуй сорупгурАг: республикамызда мэизил ткхинтисшшя вэзнЗЗэти не-чаднр? — Тээссуф ки, иллэрло мэнзил кезлэЗэн аилэлэри севиндирэ билэчэк чаваб вермэк чэтинднр. Халг тэ-сэрруфатынын бу- муЪум са-■Ьэсиндэ дэ сабитлик позу-луб. Тикинти материаллары вэ аваданлыг чатышмыр. Иншаат идарэлэри вэ трест-лэринин бэ’зилэриндэ иш Зерлэринин хеЗли Ьиссэси бошдур. Ихтисаслы фэЬлэ-ларэ еИтиЗач чох баЗукдур. Республикада геЗри-сабит-лик Заратмаг чэЬдлэри узун-дэн эмэк вэ ичра интиза-мы позулуб. Мэс’улиЗЗэт Ьисси итиб. Бутун бунларын нэтичэсидир ки, доггуз аЗ-да республика узрэ чэми, 1.956,2 -мин квадратметр, Зэ’ни нэзэрдэ тутулдугундан 954 мин хъадратметр аз мэн-зил cahacH истифадэЗэ верил иб. Бакы шепери узрэ дэ B93Hjj9T тохминэн белэ-дир. ШэЬэрин эсас подрат тэшкилаты олан Бакы Баш Тикинтн Идарэсинин кол-лективи доггуз аЗда чэми 205 мин квадратметр Заша-Jbiui cahacH истифадэЗэ вер-мишдир. Бу, назэрдэ туту-лан тапшырыгын 69 фаиэи гэдэ]5дир. Иншаатчыларын азлэри дэ чатин шэраитдэ ЗашаЗыр вэ ишлэЗирлэр. Башгалары-на мэнзил тикэн мннларлэ иншаатчы неча нлларднр ки, кираЗэдэ JamajMp. Чэк-диклори зэЬмотин мугаби-линдэ онлар хеЗлн аз амэк Ьаггы алырлар. Бунлар аз-мыш ними, план, тэч1шзат.. ла]иЬэ тэшкилатларында Ьарч-мэрчлик артыр, муга-вилэ интизамы тез-тез позулур. Адамлар кунлэрло, Ьэфтэлерлэ ишеиз галыр. Халг тасарруфатынын баш-га саЬалэринда дэ белэдир. Бутун бунлар сосиал кэр-кинлиЗэ вэ пэтта сосиал партлаЗыша апарыр. Адам-ларын сэбри тукэнир. нара-зылыг артыр. — Даглыг Гарабаг атра-фында баш верэн Ьадисалар, «гоншу»ларымызын намэрд-лнЗн, Мэркэзия бнканэлнЗн яэ ез астакэллиЗимиз адам-лары лап Ьевсэлэдэн чыха-рыб. — Бэдбэхтлик ондадыр ки, биз башымызын устуну алмыш тэЬлукэни санки ha-ле дэ лазымынч* дерн ет-мирик. Даглыг Гарабагда. сэрЬэд раЗонларымыэда ер-мани ордусунун тэзЗиги кучлэнир, гэтл вэ гарэтлэрин. дагынтыларын, киров ке-турулэнлэрин саЗы артыр. Ермэнистандан Даглыг Га-рабага вертолЗотларла гул-дурларын Зени-Зени дэстэ-лэри. силаЬ вэ деЗуш сур-саты • дашыныр. Биз иеэ халгымыза елум. эзаб вэ иэтираб кэтирэн о аертол* Зотларын гаршысыны алмаг-да да ачиз.чик кастэририк. Белэ бир шэраитдэ Бакыда, республиканын бе'зи шэЬэр ва раЗоиларында азу-муз взумузэ гэним кэсил-мншик вэ hen кэс субут едэ билмэз ки. аЗыи 8-дэн бэ-ри сессиЗада, бу салоида. бу бинанын этрафында баш верой Ьадисэлэр АзэрбаЗчан халгынын хеЗринодир. Халгын дэрдини Зункул-лэшдирмэк, ону ез талеЗи-нин са1шби олмаг Золуна Занэлтмэк. торпагларымы-эын бутавлуЗуну горумаг, мустэгиллиЗнмизи вэ су-веренлиЗнмипи моЬкамлэт-мэк Залныз бир шэхеик — Президентин • веэифэсидир-ми? Мэкэр бунлар ha.M дэ бизим борчумуз деЗилми? Биз амансыз. алумлу-нтимлн бир муЬарибэЗэ чэлб олун му шу г. Сэрпадлэримиз-дэ. ез торпагымызда му-Ьарибэ кедир. Баша душмэ-лиЗик ки. белэ бир вахт- да башга республикаларда тэтбиг олунан гаиунларла Jamaja билмэрик. Балтик-Заны республикаларда, Захуд РСФСР-дэ кедэн лросеслэ-ри нэзэрэ алмагла Занашы, истэсэк дэ, истэмэсэк дэ биз му!)арибэ вэ мудафнэ ганунларына yJryH Ьарекэт етмэлиЗик вэ буна мэчбу-руг. МуЬарибэнии иеэ чох сэрт ганунлары вар. — Скзчэ мдк вввбэдэ иэ-дэя башлаяаг, Ьансы тэд-бнрлэря кэрмах лазымдыр? •— Эн эввэл эмэк вэ ичра интизамы, нчтимаи ин-тиэам меЬкэмлэндирилмо-лидир. Ьэрки-ЬоркилиЗэ. дэ-рвбэЗлиЗэ, адамларын мэн-лиЗиннн алчалдылмасына сон гоЗулмалыдыр. Хэбэр верилдиЗи ними, Желеэноводск разылашма-г сыныи шертлэринэ нечэ эмэл олундугуну мушаНидэ етмак мэгсэдилэ РСФСР вэ Газахыстан нумаЗэндэлэри Даглыг Гарабага кэлир. he-мин групун азунун ишини мушаЬидэ етмэЗин вэ окун-ла элагэ сахламагын меха* низми ишлэниб Ьазырлзи-малы, бу мэгсэдлэ хусуск труп Зарадылмалыдыр. АзэрбаЗчан Республика-сынын Мудафиэ НазирлиЗи то чили олараг азунун cohpa гэраркаЬьшы Заратмалыдыр. Республикада сосиал кэр-кинлиЗн азалтмаг мэгсэдилэ тичарэт вэ хидмэт саЬэлэ-ринин ишчилерини интиза-ма дэ’вэт етмэклэ Занашы. биз онлара, елэ^э дэ бизнес- менлэрэ. ассосиасиЗа вэ ноо-перативлорин башчыларына, коммерсиЗа гиЗмэтлэрииэ Ьэддэн артыг ме]л едэн тачирларимизэ мурачнэт гэбул етмэлиЗик. Онлары бу агыр кунлэрдэ халгымызын оляндэн тутмага чагырмалы-Зыг. Онлара хатырлатма-лыЗыг ки, чэтии возиЗЗэт-дэн истифадэ едиб нэЗни баЬасына олурса-олсун сэр-ввт Топламаг инсанлыгдан конар ишдир. Мэн узуму мэдэниЗЗэт ха-димлэримизэ, Ьармэтли гэ-лэм саЬиблэримизэ тутурам. Ьадисэлэр кестэрир ки, вэ-тэнпэрвэрлик торбиЗэси са-Ьесиндэ чидди кэгсанлар вар. Вэтон тэЬлукоДэдир. Бу кер-чэклиЗи Ьэм республикада, Ьом дэ онун Ьудудларындан кэнарда ЗашаЗан Ьэр бир азорбаЗчанлынын баша душ-мэсинэ комэк един. «Азэр-баЗчаи эскэри» орду гэзе-тинин нэшринэ башламагы да вачиб саЗырам. Гэдим бир ел мэсали вар; «Эввэл евин ичи, сонра челу». Бу кун биз бу мэсали белэ ишлэдэ бил эрик: «Эввэл евин челу, сонра ичи». Лэ’-ни эввэлчэ биз Ермэниста-нын тэчавузуну дэф етмэли. сонра иеэ аз ар&мыздакы ихтилафлары аЗырд етмо-. лиЗик.    Бу Ьэгигэти Ьамы- мыз баша душмелн, она му-вафнг    Ьэрэкэт етмэлиЗик. Лохса тарих бизк багышла- маз. МусаЬкбэш аяарды. ХАЛГ ГЭЗЕТИ 12 октмбр iwi-чи ил. не 201 Республика памбыг планыны /ерин» /егирди Д0НУШ ХЕ.1РИМИЗЭДИР Ьэр илин бу вахтлары 6aJрам-баЗрама гарышар, то]-бусат, чал-чагыр бутун республшсаны башына кетурэр, ичласлар, рапортлар, кечнчи баЗраглар далбадал дузу-лэрди. Памбыг мовсуму эсд ЬадисэЗэ чеврнлэрдн. Лени дэнгурма кулэЗи бура да эл кэзднрди. Пнсинн дэ, онун-ла гарышыг Захшысыны да, нечэ деЗэрлэр, кедэр-кэлмэ-за ]оллады. Биз де сусдуг вэ сусуруг. Памбыгы гызыла дэЗншэ-дэЗишэ, кэндлинин олаи-галаныны элиндан ала-ала, алын тэри ила b- jia ки, бизн сахлаЗан геЗратлн леэнд-лилэрнмнзи «Заланчы. гэЬрэманлар»а Taj тута-тута вэ нэ-haJaT. hap oiejH JepCjjep елэмэк вахтыныи чатдыгыны бнлэ-бнлэ сусуруг. Памбыгчыларымыз белэ гытлыгда, чэ-. тинликдэ, республиканын агыр кунундэ, бир гарны ач, бир гарны тох вэзнЗЗэтда Зарым милЗон тондан чох Ьэ-гнгэтэн гызыла бэрабэр мэЬсул тэЬвил вериблэр, ва’длэ-ринэ эмэл еднблэр. Ленэдэми сусачагыг? Белэ фэдакар-лыгЫн устундэн сукутла кечмэЗэ мэ’нэви Ьаггымыз вар-мы? Бизн АзэрбаЗчан Реслублнкасы кэнд тэсэрруфаты вэ эрзаг назиринин муавинн Ингилаб ШЭМИЛЕВИН квру-шунэ бу борч кэтнрдн. — 0тэн нллэрин гэлэбэлэ-рн бизэ мэЬсул баЗрамлары, тэ’рифлэр вэ баЗраглар вер-дн. Бэс индн, бу нлки ра-портдан нэ кезлэЗнреиниз? Республикамыз, кэнднмнз бу илкн памбыгдан нэ газана-чаг? — Буну дуз деЗироиниз, тэлтифлор сарыдан корлуг чэкмэмишвк. Елэ каздвн вар-дэ асмаг, рэгамлэрн шиширт-мэк, экин саИэларннин учот-дан кизлэдилмзен Иаллары да аз олмаЗыб. Амма калин эдалзт шмкнэ деЗэк ки, наг-санларла бэрабэр еЗрэнмэли вэ фаЗдалы ишлэримиз дэ о луб. Чохундан фэргли олараг биз негсанлары е’тираф едирнк. Ьэм «дэ бу нагсанлар азумузэ даЬа 6aha баша кэ-лнб. Ьеч узага кетмирэм, ду'з дард илднр ки, бу са-haAO Дургунлугдан чыха бил-мирик. Бу дард илдэ иллик план би>рчэ дэфэ дэ J ери не ЗетирилмэЗиб. Республика узрэ hap Ьектарын мэЬсул-дарлыгы 20 оентнердэн Jy-хары галхмыр. Торпагымыза, суЗумуза. ha-вамыза, адамла-рын сагламлыгына нэ гэдэр 3HjaH aaJJi6. влкадэ вэ республикада баш верэн мэ’лум, эсаслы вэ асаосыз чатинлик-лэр дэ бир Зандан. Тэкча етэн мевсумдэ саЬэлэрнмиз-дэ 70 мин тондан- чох памбыг Зыгылмамыш ' галды. Гарын, Загьппын алтында чуруЗ-эн памбыг Jox. милЗон-ларла валЗута иди. ВэзиЗЗэт-д&н чыхмаг учун MyaJjoH ишлэр карулур. Памбыгын бечэрмэ техноломиЗасы тэк-.ниллэшднрилир, тезЗетишэн, мэИсулдар. машынла Зыгым учун элверщпли олан сорт-лар Зарадылыр, тэтбигинэ ha-зырлыг карулур. Тохумчулу-гун вэ памбыгчылыгын ме-ханиклэшдирилмэезшэ дит-гэт артырылыр. KepyHjryJy ними, денуш Зараныб вэ бу да бизим хеЗрнмизадир. ХеЗирдэн данышырсыныз. Кэнд амэкчнлэримиз вэ де-мэли, республика инди-индн памбыгдан эсл xejnp квтур-мэЗэ башлаЗыр. Бу. ил пам быгын сатыш гиЗмотлэри тэхминэн ики дэфэ артыб. 0зу дэ кечэн ил артмыш rnj-, мэтэ нисбэтэн. Экэр эввэл-л&р мухтэлиф зоналар у^зрэ сатыналма гиЗмэтлэри фэрг-ли идиеэ. бу илдаи ваИид гиЗмэтлэр муэЗЗэнлэшдири-либ. Памбыгчылара имкан верилиб ки, истеЬсал хэрчлз-,ри чыхандан сонра Зердэ га-лан кэлирин 70 фаизияи ез-> лэринэ катурсуилэр. Харичэ сатылан мэлсулдан катуру-лэн газанч барэдэ иеэ Зэгин ки, аЗрыча сеЬбэтимиз ола-чаг. Биз кэмтирдэн чох ону ар-тырмага сэбэб олан амнллэ-рэ мараглыЗыг. Ахы Зуксэк кеЗфиЗЗэт олмаса esnaje хам-малсыз, тэсэрруфатлар вэ памбыгчылар пулсуз галар. Инди кэлиршш-чыхарыны Захшы билэн памбыгчыларымыз кеЗфиЗЗэтэ елэ буна ке-рэ хусуси диггэт Зетирирлэр. Нэтичэ кез габагындадыр. Экэр кечэн ил умуми истеЬ-салда биринчи невун najbi 50 фаиз идиеэ, бу ил 70 фа-издэн Jyxapw олачагы кезлэ-нилир. —- Нэ вахта гэдэр хамма-лымызла фэхр едэчэЗнк? Нэ вахта гэдэр милЗонларла he-сабланан Ъалал сэрвэтнмиз-дэн башгалары фаЗдалана-ча#7 — Дедиклэринязн рэгам-лэрлэ тэсдиглэмэк истэЗирэм. HhahJo гэдэр маЪлычымызын Залныз 12—15 фаизи аз Зункул сэнаЗе муэсоиеэлэри-миздэ иплнЗэ вэ парчаЗа чев-рилиб. Бизэ галан Залныз алын тэ’ри, бир дэ г эпик-гуру ш олуб. Индн бу саКэдэ дэ вэзиЛэт дэЗишиб. Памбыг-чылыг тэсэрруфатлара план-дан глава истеЬсал етдиЗи мрЬсулу харичэ сэрбэст кон-вёрсиja олунмуш валЗута нлэ сатмаг имканы вериб. Бу ил учун дввлэт сифариши 48,4 фаиз нэзэрдэ тутулмуш-дур. Республикамыз аз мус-тэгиллиЗнни е’лан едиб. .Jy-харыдакы рэгэм дэ инди республика ла рарасы игтисади сазишдэн асылы олачаг вэ еЬтимал ки, даЗ-ишачок. Алим? лэримиз ЬесаблаЗыблар ки, тэкчэ маЬлычьш 50 фаизи республикада сон мепсула чеврилеэ, памбыг шлик ис-теЪсалы 2,5 двфэ. парча «с-теЬсалы 2,7 дофэ артар. Бун-дан елавэ, тэхминэн 15 мин нзфер учун Зенн «ш Зери ачылар. Чохумуза мэ’лумдур ки, памбыгчылыг тэкчэ парча, иллик вэ За маЬлыч деЗил. Памбыг балка дэ Зеканэ, кэнд тэсэрруфаты биткисидир ки, туллантысы Зохдур. Ьэтта памбыгын кавдэ вэ будагла-рындан мебел дузэлдилмэ-синдэ дэ истифадэ елвмэк мумкундур. Бир вахтлар рес-публикада бунунла елагэдар муэЗЗэн тэшаббуслар олду. Лакин тэшэббус саз олараг галды. МустэгиллиЗэ, Ьеч олмаса там игтисади мустэ-гилли]э пан л олса г сэрбэст душунмэк, езрбаст Ьэрэкэг етмак, аз малымыздан азумузэ лазым олан швкилдэ фаЗдаланмаг имканы газана» рыг. — Памбыг нстеЬсалынын артымына индн Ьэмншэкин-дэн даЬа чох еЬтиЗач вар. Бу мэЪсул бизэ индн Ьава вэ су кимн вачиб олан валЗута демэкдир. Торпаг, ншчи гув-вэси, техника нсз артмыр. Вас Ьаисы Золларла бу еЬ-тнЗачы едэмэк олар? — Бу(Иун учун бир нечэ 30л вар. Кэр шеЗДен еввэл, Нввбэли экинэ кечмэлизик. ДеЗим ки, ЬеЗвандарлыгын да Зем базасы бундан асы-лыдыр. Нввбэли экин торпа-гын мунбитлиЗини езунэ гаЗтарар, мэЬсулун ахырына чыхан вилт хэстэлиЗинин «6-куну квеэр, саЬэ артмадан даЬа чох мэЬсул у'чун зэмин Заранар. Сон дврд илдэ памбыг экини саЬэлэрини 58 мин Ьектар, бу Ил иеэ втэн илэ нисбэтэн 16 мин Ьектар азалтмышыг. Ьэмии са-Ъэлэр паЗызлыг тахыл вэ Зем биткилэри учун аЗрылыб. КордуЗунуз ними, саЬэ арт-маЗыб, эксинэ, азалыб, амма Ьэр Ьектарын мэЬсулдар-лыгыны 23—30 сентнерэ чатдырмагы гаршымыза мэг-сэд гоЗмушуг. ДаЬа мэЬсулдар, хэстэлик вэ знЗанверичилэрэ давамлы, тезЗетишэн сортларын тэтби-ги икннчи Золдур. Бу ил нки Зени сорту — Аз.НХИ-104 вэ Аз.НХИ-170 сортларьшы сынага вермишик. Памбы-гын экини вэ бечэрилмэенн-дэ даЬа мутэрэгги техноло-киЗаларын тэтбиги дэ мэЬ-сулдарлыгы артырар. Бу ил ч»3ид сэпини заманы Курдэ-мир, Агдаш вэ КеЗчаЗ раЗон-ларынын бэ’эн тэсэрруфат-ларында «тирэ усулу» илэ ©кии технолокиЗасындан истифадэ едидмншдир. Пйс дэ нэтичэ вермир. ИстеЬеалы артьтрмагын. Kej фи jj эти Захшылашдырма-гын баш Золу иеэ писана баг-ланыр. Нэ гэдэр ки. паиМбыг-чы учун нормал иш вэ jauia-Jbim шэрантн ЗарадылмаЗыб, эсаслы дэЗишиклиЗи козлэмэк хулЗадыр. Енз иеэ Ьэлэ дэ бу сарыдан узу rapajbir... — Инди Ьэр caha ез мус-тэгндлн]инэ чалышыр, сэр-бэстлнк газанмаг нстэЗнр. Бу вахта кнми памбыг да стратежи мэЬсул Ьесаб олу-нуб, Зыгыланын Ьамысы дввлэт енфаришинэ кедиб. Ин-Ьисардаи, мэркэзнн енфарнш лэриндэн гуртармаг учун Ьансы тэдбирлэр керулур? — Памбыгын rHjMOTHHH биз Ьамыдан Захшы билирик. Бэл кэ дэ чохларына мэлум деЗил ки, тэкчэ бу или« 8 аЗында памбыг Ьесабына республикамыза 6.400 тон jar, 5 мин тон эт кэтирилиб. КЭЛЭ бу ЭЛЭНИб, ЭЛЭНИб ДИ“ биндэ галаньшдандыр. Сиз-чэ, бу гэдэр варымыз ола-ола дилэнчи кекундэ* Jama-маг памбыгчылары агрыт-мыр? Элбэттэ, чэггинликлэр чохдур: 0зу дэ бу чэтинлик-лэр .hap кун jox, hap саат, Ьэр дэгигэ ишимизэ мане олур. 18 памбыгтэмизлэмэ заводу, 100-дэн чох гэбул мэнтггэси учун лазым олан ehTHjaT Ьиссэлэршш ала бил-мирик. Мэркэз лэш миш валЗута фондундан республнка-мыза валЗута аЗрылма-дыгындан . бизэ бу ил харичдэн 2.500 тон ио-лад лент, маЬлычы габлаш-дырмаг учун 5 милЗон квадрат метрдзн чох парча вэ с. кендэрилмэЗиб. Харичя тэ-рэфдашларымыза езумуз уз тутмушуг. АвстриЗаньш OBjr вэ TypKHjaHHH «Сэда Горхмаа» фирмалары Кэнчэ-дэ вэ Б&рдздэ ламбыг&Знри-чи фабриклэр тикэчэклэр. Лери кэлдикчэ ehTHjaT Ьиссэ-лэри дэ верэчэклэр. ИстеЬ-сал олунан мэЬсулун республикада галан Ьиссэсини сон мэЬсула чевирмэк учун эЗири-чи фабрИклэр тикмишик вэ Зенэ дэ тикэчаЗик. Лакин лап ]ахын вахтларда бут|н памбыг мэЬсулунун инЬнсардан алынмасы реал деЗил. Би-лире ин из, игтисади элагэлэр дурур, Иттифаг игтисади тел-лэрлэ Ьэлэ меЬкэм баглы-дыр вэ биз Зенэ дэ hoJhhc© эвэзиндэ тэлэб олунаны вер-мэлиЗик. — Памбыгы Зетишдирмэк гул эмэЗи нлэ мугаЗиса олу-нур. Не вахт АзэрбаЗчан кэндлнен бу зэЬмэтдэи гуртарачаг? Памбыгчылыгы лэгв етмэклэмя? Joxca башга васитэл^» дэ вар? — Элбэттэ, вар. -Ахы jy-харыда эрз елэдим, памбыг Ьэлэ бизэ чох лазым олачаг. Она сэрф олунан зэЬмэти, яшчи гуввэсини иеэ азалтмаг мумкундур. hhp шеЗдан эввэл, памбыг экнниндэ. бечэ- рнлмэашдэ, Зыгылмасьшда эл эмэЗи тэлэб едэн ишлэр механиклэшдирнл.мэли-днр. Биздэ машынла памбыг Зыгымында техняканын ролу Ьисс олуначаг дэречэдэ артыр. Фактлара позор салаг. Республикамызда Зы-гылан памбыгьш бу ил тэн Зарысы машынларьш паЗына душур. Калбуки чэми ики нл бундан еввэл, Зэ’ни 1989-чу илдэ бу кестэрнчи 39,9 фаиз иди. М&нчэ, артым сур’-этк пис деЗил. 0зу дэ Ьэмнн рэгэм аЗры-аЗры раЗонлар уз->р© даЬа чохдур. Мэсэлэн, Левлахда 80 фаиз, Качыга-булда вэ Саатлыда 67 Фаиз, Нефтчалада вэ Сабирабадда 65 фаиз, БеЗлэгаида, Бнлэ-суварда 60 фаиз вэ с. Лы-гымьщ механиклэшдирилмоей тэкчэ чэкилэн зэЬмэти азалтмыр, Ьэм дэ невбати илин бол мэЬсулу учун зэмин зарадыр. Чунки Зыгым вахтында гуртарыр, дондур-ма шуму огггимал муддэтдэ кечирилнр, дикар Ьазырлыг тадбирлари кечикдирилмир. 9л эмэЗини азалтмаг учун техникадан истифадэ ншин Залныз бир тэрэфндНр. Ахы Ьэлэ дэ бир чох тосэрруфат-ларымызда хэстэлик вэ зи-Занвернчнлэрэ гаршы зэрэр-ли-кимЗэаи маддалардэн истифадэ олунур.. Догрудур, етэн ил Курдэмир раЗонунда, бу ил иеэ Саатлыда. Ьачы-габулда вэ Агсуда совкаЗа гаршы нимЗэви мубаризэдэн имтина едилмишдир. Уму-ми^этлэ иеэ республиканын 65 мин Ьектар памбыг саЬэ-синдз совкаЗа гаршы Залиыз биоложи мубараюэ апарыл-мышдыр. Лакин Зеиэ тэкрар едирэм ки, кэндлини эзиЛэт-дэн гуртармаг учун Ьэлэ чох иш кврулмэлидир. Шэхсэн мэним, гул &МЭ-3« вфадэсиндэн хошум кэл-мир. Елэ билирэм мин бир ээиЗЗэтдэ гызыла бэрабэр мэЬсул Зетишдирэнлэр дэ бу мугаЗисэдэн хошланмырлар. Ьэгигзт дэ олса бу тЗмэт Ьеч биримИзи «ачмыр». Она коре чалышырыг ки, бу тэ-зады кэндлинин хеЗринэ Ьэлл едэк, вэ кэндли, о чумлэдэн, памбыгчыларымыз лаЗнг ол-дуглары мэртэбэЗэ Зетипюин-,лэр. Индики гэлэбэлэр, рапортлар, сэссиз-ку]суз, «ечэ деЗэрлэр «аг гызыл» кар-ванлары да бах, буна хидмэт едир. — Ингилаб муэллнм, а-зи бу нлкя гэлэбэ муиасябэ-тялэ тэбрик едирнк вэ *р»у едяряк ки, бу дэфэяя репорт мэгсэдяянзэ чатмвг учуя кет-дяЗнняз Зоддя угурлу яддын олсуя. • Аслан АСЛАНОВ, Чавцд ХАСПОЛАД, «Халг гэзетн»яяя мухбнр- лэри.Фвжлиззат ТАКТИКАСЫ '•    .    "    а Москвада ССРИ Ьеякар-лар Иттяфагдары Умуми Коафедерасн]асы (ЬИУК) Шурасы pejacer ЬеЗ’этяяян нчласы ачылмышдыр. Ичдас-да зэЬметкешлэрня эн кут-лэвя тэшиялатыяыя реал базар шэраитиидэ фэалиЗЗэт тактнкасы музакира олунур. Ьэмкарлар нттяфаглары мэр-иэзняин рэЬбэрлиЗя зэЬмат-кешлэрин    соси ал-игтисади мудафнэсинэ дайр Ьэмкарлар мттнфагларынын тэлэб-лэриннн маЬиЗЗбтияк изаЬ ет-мэк учун елкэимн Презнден-ти, Республик ал а рарасы Иг-тисадиЗЗжт Комитэсннин сэд-ри нлэ мунтэзэм кврушлэр кечнрялмэеннэ кайл олмаг фикрнндэдяр. TYFK СЭРКЭРДЭСИ БАКЫДА TypKHj© силаЬлы гуввзлэ ри баш гэраркаЬынын реиси орду кенералы Догая Куреш Совет Иттифагына рэсми се-фэри програ.мы чэрчивэсиндб октЗабрьж 11-дэ Бакы]а кэл-мишдир. Бинэ аеропортунда Турки-Зздэн колмшп гомагы За-гафгазнЗа Ьэрбн Дакрэси гошунларынын команданы кенерал-полковник В. А. Пат-рнкеЗев. АзэрбаЗчан Респуб-ликасынын мудафиэ назири кенерал-леЗтенант В. 9. Бэр-шадлы. 4-чу ордунун коман-даны, кенерал-леЗтенант В. С. Соколов. ТуркиЗэнян ССРИ-дэки еэфири Волкан Вурал, TypKHjaHHH АзэрбаЗ- чаидак^ баш консулу вези фэеннин ичречысы 3Kja Ен-дер. АзэрбаЗчан Республика сын ын Назирлэр Кабинет» харями игтисади элагэлэр шв’бэсивин мудири X. Г. Сэ лимханов в© республика ха ричи ншлгр назиринин му* авн-ни А. 9. Саламов гаршы-ламышлар. .Догаи Куреш вэ ону муша-)и©т еден шэхедэр Р. Муста-фаЗев адьша АзэрбаЗчан Дввлэт иичэевнэт музеЗиндэ ол-мушлар. Ахшам «Кулустан» сара-Зында гонагын шэрефинэ гэбул дузэлдилмишдир^ (Азэринформ). haкимин хатиралари iso мшяы коша кини... Республикамызда Ьерон-толокиЗа вэ ЬериатриЗанын есасыны гоЗмуш академик Абдулла ГараЗев 1955-чи илдэ Лерикэ кэлди. Узун-вмурлулэрин ЬэЗат тэрзи-ни вЗрэнмэкдэи ©тру тэртиб етдиЗи хусуси формалары долдурмагы биэдэн хаЬиш етди. (Мэн 1952-чи нлдэн 1964-чу илэдэк Лерик ра-гЗонунда Ьэкнм ишлэмишэм). РаЗонун    тибб ишчилэри дэрЬал фэалиЗЗэтэ башла-дылар вэ тезликлэ 80 За-шыядан Зухары 182 нэфэр геЗдэ алынды. Ьэрвси учун аЗрыча форма долдурулду. СиЗаЬынын эввэлиндэ 1808-чи илдэ Лерик раЗо* нунун уча даглар гоЗнунда Зерлэшэн Пирэсора кэндин-дэ анадан олмуш МаЬмуд Багыр оглу ЕЗвазов дурур-ду. 1956-чы илдэ мэн ре-кордчуЗа шэхеи Ьэкнм те#-]ин олундум вэ вмрунун сонунадэк онун сэЬЬэтииэ нэзарэх етди м. МаЬмуд    эми орта боЗлу, мутэиасиб    гурулушлу. ну- рани си малы ел агсаггалы, агулаЗим, мерд хасиЗЗэтля киши иди. Ьеч вахт еЗнэк тахмазды. кезлэри итиЗди. Ешитмэси    азча зэифлэ- мишди. Агзында бирчэ дэ-нэ до олсун ДИШИ Зох иди. протез кэздирмирди. Лакин бу онун гоЗун этинин каба-быны Земэсине мане олмур-ду. Дилина спяртлн ички вурмамышды. Эввеллэр хусуси чубугу илэ тэибэки чэкирди. Бу онун сои вахтлар чох тез-тез дэ'вэт еднлдиЗя рэсми керушлэрдэ иштиракыва чэтивлик терэ-дирди. О дур ки. сонралар ону эорла «Казбек» чэкмэЗэ еЗрэшдирдик.    Дин дар иди мумкун гэдэр ябадэтдэн гал- мазды. Адк су нчмэЗи се-вирди. Минерал су шуща габда олдугундан (бу она мэ’лум ичкини хатырладыр-ды) дилинэ белэ вурмазды. Квиндэн бир гэдэр ашагы булаг варды. МаЬмуд эми деЗэрди ки, сон нллэрэ гэдэр Ьэр 2 — 3 кундэн бир (Ьэтта гыш aj ларын да да) о булагын cyjy илэ сэЬэр тездэп дэстэмаз алармыш. JauibiHbiH чохлугуна бах-Majapar Захшы Ьафизэси варды, ширин сеЬбэтлэри вэ дузлу зарафатлары се-внрдн Чох Ьазырчаваб вэ гонагпэрвэр иди. Евинэ кэлэн гонага самовар чаЗы вермэсэ, Зедиртмэсэ эл чэ-как деЗилди. 1958-чи ил ноЗабрын 5-дэ Лерик PajoH ПартиЗа Ко-митэеннин биринчи катиби мэнэ билдирди ки, тэхминэн бир aj муддэтинэ МаЬмуд киши илэ бирка БакыЗа кетмэЗе ЬазырлашмалыЗам. Ертэси куну Бакы дан кэлэн хусуси машынла МаЬмуд киши, нэвэси Ширмэммэд вэ мэн БакыЗа Зола душ-дук. М. Ф. Ахундов адына опера вэ балет театрында ОктЗабр ингилабынын илде-нумунэ Ьэср едилмиш тэн4 тэяэли кечэни республика-яын эн гочаман сакини МаЬмуд ЕЗвазов ачмалы имиш. Чискин Загыш Загды-рындан вэ суручу Золлара там бэлед олмадыгындан игчласын ачылышына ке-чикдик. Театра чатая кимн МаЬмуд кишиня биздэи аЗырыб партиЗа вэ девлэт рэЬбэрлэряиин отурдуглары ложаЗа. мэнимлэ Ширмам-мэди иеэ Зияашы ложаЗа апардылар. СэЬнэдэ Г. Тара-Зевни «Ледди козел» бале-тнндэн гызлар рэгси кве-тэрилнрди. Консертдэя сон- ра бизи «Интурист» меЬ-манханасынын икннчи мер-тэбэсиндэ ики отаглы луке немрэдэ Зерлошдирднлэр. Ертэси кун «Волга» ма-шыны илэ Ленин меЗданына Joaa душдук. Ьэрбн па-радда вэ иумаЗишдэ иш-тиран етдик. Бизи меЬ-манхаиаЗа . апаранда бил-дирдилэр ки. МаЬмуд киши Ьаггыида филм чэкил-диЗиндэн бир aja ними бу-рада олмалыЗыг. Фнлмин режиссору Шамил МаЬмуд-6©Job. директору иеэ Иэзэт ЭлиЗев иди. Эввэлчэдэн тэртиб едцд-мкш програм эсасында ону мухтэлиф Зерлордэ ленте алмалы иднлэр. ...1959-чу илин Jaj ajna-рында Пирэсора кэнднкдан ээнк чалыб дедилэр ки. МаЬмуд кишинии вэзиЗЗэти гэфлэтэн агырлашыб. Ону тэ’чили Зардым машыиы илэ Лерик раЗои хэстэха-насына кэтнрдкк вэ аЗрыча пал&тада Зерлэшдириб муа-jHtíaJa башладыг. Ики-уч кундэн сонра профессор Исазадэ вертолЗотла Лерикэ кеыдэрнлди вэ онун вврдиЗи те’Зинатла муали-ча давам етдирилди. Тээссуф ки. хэстэлиЗия доггу-зунчу куну МаЬмуд киши-нин урэЗи даЗанды. Мэн ha-диеэ Ьаггыида иазирэ хэбэр вердим. гочаяын иечэ вэ Ьарада дэфн олуначагы-ны сорушдум. Назир бил-дирди ки. мэрЬум ез кэи- гндэ, Зерли адэт-вн'эиэ иле сдырылачаг. Матэм мэрасиминдэ рес-лубляканын Ьекумет нумаЗэн-» дэлэри иштирак етдилэр. ' Балага БАГЫРОВ, тибб елялеря иаяизедя. ;
RealCheck