Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 1

Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

  • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
  • Location: Baku, Azerbaijan
  • Pages Available: 1,084
  • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.17+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, October 12, 1991

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.17+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - October 12, 1991, Baku, Azerbaijan фАзв/нтфб^ СИТА A3dP6AJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КУНДЭЛЙК ИЧТИМАИХЩАСИ ГЭЗЕТИ - • - — — ■-—- * МОСКВА: CBCCWAIIA КАЗЫРЛЫГ «ОМИТ9СИНА* deiai таркива» ССРИ АЛ» Со»««ММ ОШШЧК сев- сиисына Ьазьфлыг узр« Ресвублнкаларарвлы Коаштмшм ишкндо инди )алныз алты республика -- Веларус, гааа-хыстан. Гыргызькгган, Татакиствн Ту|жмватстая » РСФСР иштирак ед1Ч)Лвр. Укра)». чустан нузкваЗандэ-од» онун жчяасларыяда сифатк иле анчаг бир неча дафа Али Соаетнн бирннчй «чласьшык OKtJaóp ajbwbw 21>нг кечирилмоои овуяла барлыдьф кн, ба’аи реопубл!^ ^ар Иттифаг парлам^шин тар«»^ « депутаУ ж А а ж ЖКЧАВЩ»*    —--    --- ЬеЗ'этлэринин формаяашяырылмасыны мьш1лар. чавгдцрма- ф аоаеы IVllMir ида то- I Nt 201 (21S6S| зулмушдур.    I о Ш»ив», 13 окт1«бр 1991-чи ип. Ги(м*тм 10 гамм |аВум Г*ум *•> гммм|. ИЛИФАГ АКАДВМШАСЫ вВФЭИНФ РУСША АКАДВМШАСЫ АЗЭРВА)ЧАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛИ СОВЕТИНИН НеВБ0Д9НК9НАР СЕССМАСЫ Муза тэ*хирэ салынды ОвцЗабрьш    с€ссиз^1- яьш сэЬер кчласьшы Аэар-ба|^ Веспублика1сы Али Совегигаш сэдри В. М. Гафарова апарыр1ды. Сон кун лардэ олдуру кнми. бу ич-лас да депутатларт>1н микро-фоилар внундсн чыхышлары »ла башланды. Депутат К. Э. ЬесевэлнЗева аэ бир сыра дик&р депутатлар республика КонститусиЗасына дэзи- шикликлар вэ алавэлар о.л>’н-масы масэласинш! цузаки-расниэ Зенддан гаЗытмагы такляф етднлар, чунки де-путатларын аксариззати пар-октЗабрын 8-да ке-чи^ллтиш ичласыкда рес публика Консткт^’снЗасыиын 112-чи маддссина габул едилмиш дэЗишикликлерин меэмуну ила таныш деЗилдн. Депутатлардан М. М, Ашуров ва башгалары гачтынлар проблемииин музакирэ олуи-масыны таклиф едарак деди-л®р «и, гачгьшларыи Зер-лешдирилмсси ‘ ила бир чох *двв,лвт тэшкилатларынын вэ ичтимаи ташкилатларыи мэш* гул олмалар1Дна Oax.vtajapar. онларын вэаиЗЗати Зена до атырдыр. Вир сыра депутатлар сес-сяЗанын кундализиидаки нвв-бати мвсалоиин — кечиддов-ру учуй Муваг1гати Мидли Шура заратмаг барэда ганун лаЗиЬеси Ьаггыида маселэ-нин музакирасинэ банила-маты таклиф етдилар. Лакин разъглашдьгрычы комнссиЗа-иьш ншинн мушаЬада ед£н трупу« узву. депутат Т. М. Батыров бшздирщ! ош;, кшцум лаЗ»Ьаси гаги шокклдэ ра- тЗабоыв 10-да бела горар    ^ нын ваЬдатн муЬафнаа сдиЛсйв, jmkìih ады гаЗтарылсьш.    Академизжныя    ССРИ. РСФСР гануялары во академнзанын Н11замнамвси сл^сьш* Swat статусу «ахланылсын. Аллмлврйн смаЬиЛмЛи^ шюсн]асьшы 1арат4ш* гарара а-тыямь1шдыр. Она тал* 1^^Ча^^дыр ш. РСФСР АЛ» Свватиикн тврары а» ^2аылан ftaile Елялвр AwaMitJacbUiblft JeH» сечияв« 11ЛЭ Иттяфаг AKaaeisajaeWHiM е*ч«»в1Д1ф»я»1*он-НИН асасларыны Ьазырлагык. Итткфаг Академ*Цасы умуми Зытынчатынью •ыа    re      -    -    — )«ьо«а î^_ KÏ?l.Aïl!i^.«|«/V^"eî“cCPÉ^ W- » МИНСК; ианч АРХИТВКТОМАРЫН «^CAOMfaCH КВЧИРИЛМИШДИР * Депутат емрунун анлары. Фета Ч. Шааеаумур. зылащдырылмалыдыр во оун-дан соира таныш олимаг учун депутатлара тэгд1ш едилэ-чэкдир. €©др1:шк едэн пэлолик кундэлвЗин невбэтн бэнди-пин музашг-расйнэ башлама-гы ток лиф етди, Лак1№ депутатлар И. J. Гомбэров, И. Г. шызслы во бшигалары тэ’кнд етдилер ки, илк к&з-бэд© Милли Шура Зарадыл-масы мосолэсийй музакиро етмок лазымдыр. КомиссиЗа- кын ганун лаЗиЬоси узорин-до иши бад'ш чатдырмасьша имкан Заратмаг учун фаси-лэ е’лан олунду. Веш саатдан чох давам ei-миш фасилодэн сонра депутатлар «Аэо.рба3.ч£ш Респуб-лшсасынын Милли Шурасы Ьаггында» конститусиЗа га-н>ч1у лаЗнЬосннин музакирэ-CIÎH8 башладылар. Лакин ич-лас башланаида салонда кворум Зох иди. Разылашдырычы номисси-Занын узву депутат Т. М. Г^сымои ганун лаЗиЬэсииин азры-а]ры маддслйри баросиндо чохлу суала чаваб верди. Лакин парла>{ент ла-ЗнЬэни музакиро етмсз© баш-ла-льа^ы, чуакн нчласын ов-вг,’1индэн бори мечон саат Зарымдан сонра да салонда rspap гобул едилмеси учун зэрури миддарда депутат Зох иди. Е, М. Гафарова дедн ки. дего’татларыя сеЗлодиЗ» фи-штрлордон керуядуЗУ «ими. ок. арын бар чоху Милли Шура Ьаггыида Н01кггитуси-За гаауну гобул епгмоЗнн зо-руои оддугуиа иркнсипчо расыдыр. О, музакирэ еди-лои зкгэсол&вин оЬомиззотв-н» иозэро ariapar тэк;1ш|) ет-дн li«, депутатлара ганун лазийоси НЛО даЬа дориидаи таныш олмаг во онун баро-сиидо, Ьабело Милли Шу-р ан ЫН тэршсби Ьапыкда -оз Зазылы токдафлорини ка-тиблиЗэ вермок нмканы 3^ рйДЫ^ЫН.. Парласмент Су .мэсэлсаи Азороазчан Алн Советивин окгзабрьад 16-да ачшачаг сессиЗасьитда бирипчи мсоо-.40 кими музакпра етмоЗи го-ра]|а алды. 5унунла да Азэр6а>чаи нунл« ..    .    . Республкьасы Али Совати-ннн невбодонкоиар сесся]асы еэ ншинн гуртарды. (Азсринформ). Велаэусуи паЗтах^ь:нда кечнрн-лмлш лекяш^ 1ЕСЛЫ квнч .ме’мар» ^нна.тарыньш ав ичтимаи бикаларьш ландшафг.тар. декоратма^гатбигн cWtóTB ^ днзаЗяа матеоиаллар тогдям олунмушдур. Jew'H “^урунда ^cHja, VxnalHa Газахыстан, Гыргызыстай, ЛатвйЗа, Туркммшс-во Бе,4арусун нршЗсндморй ишткржк ”*"*Ашгабадлы Михаил Дорофе)е8» iejy« мукяфит ив икн лян «маиат т»гд»м ег^р»11шдир. ВахШ^гм^О лидериив hEpacii мин беш jya манатдеи «барм бирикчи лукафат тагди» олунмушлур. * ДУШЭНБЭ: СОБЧАКЫН Бв1АНАТЫ ТОКЭЙБ ОЛУНУ9 Тачикистааьж Ma.i»JJ» ивмри Нор^т ^унумв » I». Aativktu wrrana h^i'oTHUiik содрн ТухтжОо! Гвфароэ МИЛЛИ баикьш идаро hej'on^HH Гафаров [урасынын аиб ei^wp ки. Тачккастан еЬалиеиие гнЬ19тлври« aj пасы иле алагвдар к»мпвасао»1а »«рилхввр. вд«у о. ССРИ Поезидентянин тапшырыгы иле рем^бяииада оларкая 5?да Т^чямстая телввязя]*сы ял» чыхышыя- ** °тЖТда%лир ка. учшяара так аналара’. rsbr^îS-SS«“ snr SÏÏÎ.S баЬалашмасы ил» 8.лаг»дар ,Ф^пе»сшЧа T?tySyawP. 0KTja6paw 1-яек 947.1 »ил- «■    ss моли иди.    <5iip    годор    чохуну алмыш- д^^^илаГЛ    .3    /удчисн ьесбына вер11лир. DBI ССРИ Д0ВЛЭТ ШУРАСЫНЫН ИЧЛАСЫ ФвВГ8Л‘АДЭ, JOXCA ■■■ Парламент мухбирлэримиз хабар верирлар МОСКВА. ОктЗабрын 11-дэ Кремлдэ Президент Михаил Горбачовун сэдрлиЗи ило ССРИ Девлэт Шурасы-нын ичласы ачылмышдыр. Ичласда АзорбаЗчан, Ер-монистан, Беларус. Газахыстан, Гыргызыстай, Ру-, сиЗа, Тачикистан, Туркмонис-тан, взбокистан. УкраЗна рэЬбэрлэри иштирак еднр-лэр. Республикалар арасыыда игтисади бирлик Ьаггында сазпшин во орзаг сазишн-нин лаЗиЬалэрн музакирэ едилмэлидир. Ичласын иш-тиракчылары суверен дев-лэтлэр Иттифагы Ьаггында мугавилэ лаЗиЬэси узэрин- до гаршыдакы ишин гаЗда- сы Ьаггында фикир мубади- лэси кечирэчэклор. A30PBAJ4Afl ПРЕЗИДЕНТИНИН Pd’JH Парламен'с умум«ЗЗэгло мЫюулдар lUJiaoMifipi Ceccaïja-ИЬШ учуНЧу ИШ куну бу Л10’- нада Киннесин рекордлар ки-табына душмоЗэ лаЗигднр. К\1Н ерзиндо токчо Зерымчыг галмыш бир мссолв — Милли взунумудафиэ Гуваэлори Ьаггында мзсзлэ музакиро олунду. О да гапалы. Сонра мубаЬисслор, ма’насыз ечош-молар. бир^ирино гаршы «ттнЬамлар... баш алыб кет-ди. Бнрчо о галды ки, Зум-руг давасьша чыхалар. Фасило ады ило узаяан фо]е козинтилариндон сонра депутатлар бир нече дзфо Азврб&Зчан Презнденти AJaa Мутоялнбов ^игтис^ Ьаггыцд! бярднк Ьштыцда мугавилвшш вмзадшшжсы баросивдо xYcycH рв'Зшш свйвиишДвР- Дун»« »» Д»»лв» шурасы-рмж ячлаоицда чыхыш еда1б демящдяр хя, республнка|а тачаяу»    »ДНр* ^У«» «»Р» Д» Aз•pбaJчaя еа сялаЬ- лы гувволаряяя |арадыр. By вдзиПатдо халг hap Ьаясы мугавяланн. hap Ьая-сы сазвшя габул exaiaja бнлар. АаарбаЗяан мугавяланн Залныз 40 замая нмзала|ар кн. Зарадыдмагда олан сн-даЬды гуввалара Совет Ордусу лазый олан hap mejH вер сия». Актуал мусёНнба ТАРИХ БИЗИ БАРЫШЛДИАЗ! Ая»рва|Ч«м Реепувлиимыныи халг далутаты, Бакы Баш Tnknhtn Идарасмиин ралсн Рауф KYII-М9ММЭДОВЛА мухбирммиаии саЬбати. — Рауф муадлям, яеча куядур кя,. бутуи Aaap6aJ-чая халгы» реслублшкамыаын кадачак тале1н Ьаггында душуяая Ьамватвндарнмнанн Яммысы Алн Советяв вав-баданкавар сасся)асывыя ксдяшшш 6ajyi уран «П»«-см нда Н8да|щрдар. Внр депутат на б|ф ватаядаш вя- тш сваня фняряввзн бвдмак ■стардвв: caccHjaHira яедв-шяндан рааысыныамы? — Бу суала бир кэлмэ яла чаваб вермак олар: Jox! Вахтнла кениш ЗаЗылмыш ше'рлэрдэн бири марок ja-дынызда олсун. Ьэмин ше р-да бела сезлар варды: «Мил-лат кермэк истаЗэн». «rejpar кермэк истаЗэн». «улфат кермэк ястэЗан». «чаннат кермай ист&За«»... Азар-баЗчанН кэлсин! Лакин бу суфле е'тираф етмолиЗик ки. башыпозуглуг, лагеЗдлик, би-канолик. тэЬгнр, душманчи-лик. интизамсызлыг, вотени-мизин башына 3»ни мусибот-лэр ачылдыгыны кермок ис-TaJOH АзарбаЗчана кэлсин! Дено-дена такрар едил< диЗина ва демэк олар ки, Ьеч бир натичо вермодиЗи-нэ кера «консенсус», «ком-промис» сезлвря артыг ма-г Йидк Зыгышдылар ки, «ma' башла-сьшлар. алынмады. Ичлас оалонунда Зараимыш коркинлик кет^шче артыр, ос^лор тарькма чокилир, гыЗ гышгырыгдан агыз деЗшн гу-лаг ешитмирди. Агсаггала, гадына Ьермот — халгымы-за хас олан доЗэрлор до 3»Д’ дан чыхмышды. Алм Сове-тнн содр11 Е. Гафарова она га]ЕШ1ы CY'PY-^oн иттиЬамлара е'тираз ev^aмGfrи олараг ичласы торк етди. Депутатларьш вахтьшьш чоху фоЗ«Д» кечирди. Одур ки, онларла этрафлы соЬбот етмок учун, нечо деЗорлор, олнмизо Кирова кечмишди. СеооиЗаиьш кедиши баро' До депутат Вагйф Гасымовун фюсрини сорушуруг: — Но деЗим?.. взунуз ке-рсунуз до... СабаЬ Даглыг Гарабага Зола душуром. Ин-дида« 4М0НИ дорд алыб ки. бир депутат кимя парламен-тин бело свмвросиа ишломо* си барэдо гарабаглы сечичи-ларш! суалларына но чаваб верочеЗам? Иш кер>10моЗин. миз бир 1ана галсью, адичо е’тика гаЗда;1арына да емат етмярик. Ьом до иозоро ал-маг лазымдыр кн. сессиЗа-«ьш кедиши телеешиЗа и.та бир^ша транслЗасиЗа о;щхур, дост-душлюн бахыр, аЗыбдыр ахы. Но 6i ^илмок олур, белка до сеосйЗада баш «ероилория Ьамысьшы сабаЬ биоя вур-маг учун ленто кечурурлор. Бу вахт ики очноби журналист бизэ занашЫ'р. Бирини дарЬал таныЗырыг. Т^'рк ол-дугуна керэ бу Захьшларда Степанакертдо деЗулмуш «Замак» гэзетишш мухбиря аылмаз Полад. О бври ило до ганыш о-луруг: ЛапониЗада чыхан «уфузлу «Асахи» го-зетинин мухбнри Ватари Но-буо. СессиЗаньш кедиши ба-р©д0 онларьш фикршш еЗро-нирик: Ватаря Нобуо: Парламент ичласы сак ИТ кечмемолиднр. Бу чур мубаЬисоЛ!^, гьогын дискуссиЗалар тобии Ьалдыр, буна вЗрошмок лазьпмдыр. Лакин мэяим дигготими бир шеЗ чолб едиб: деяутатларын ©ксориЗЗоги шсс1гвдир. Бир трупу «со Ьоддиндон артыг чанфэшанлыг едир. Демок олар ки, Ьеч Зерлориндо Д» эЗлошмирлор, 3» микро<^у« 1анында нввбе чокмр, 3« 3®* ,ряндон гышгырыр, Зо да кур-судон данышырлар. Т^рчумо-чилоряя кемоЗи ило онларьш яо демок истад^|«л«$Ш1ШШ йамысьшы дамлам«« олмур. бу .г8Д0|р чылгынльй' ноЗо л»" ЗЬкМДЫР? ЛылМаз Полад: Мон хеЗл» вахтдыр ки, АзорбаЗчанда-Зам. РоЬборЛорин бир чохуну уздон таныЗырам. ЛакБШ онларью еессиЗада свз альЛ даяыЪшамасы мани тооччуб-лондиряр, Ба’зон еЬтираслар гызышыр, сон Зюддо четан-да агсаггал. ррЬбор сезуно еЬтиЗа.4 олур. Виэим ментда гаЗда белодир. Сизин рэЬбор вевифвяилор «со яа- ^     -'ун    тутур- 1ЭЛЛ едо- ^         мосоло, 3&iS»»M4or Азор^}чаньш ора-зн бутввлуЗуну« горунмасы о.тмалыдыр. Галлан месололо-ри coHpaja да сахламаг Парламентин раЬборлэр»-во е’тимад вотуму баросин- да кизля свсвермонйн Зеку-яу е’лан олунандан сонра Аля Советия содри Б. Гафарова чыхыш едиб, е'тимад учун депутатлара тошоккуру-ну бялдирди. Ичласларьш кедишиндо Зол верилэя явг-санлардан нотичо чыхарача-гыны во’д етди во умндвор олдугуну билдирди ки. rtap-ламеит соморэли ишлэЗочок. Таоссуф ки, ceccaiJaHbtH дердуячу ЯШ куну до угур-суз башланды. Бу дофо До депутатлар разылыга коло билмодилор. Демократии ры.%1чыг горарлар габу*! еда-чоклер. Ал« Советия структуру кеЬно Ьава узориндо кбклгяяб во кврундуЗу кисли, бу кун о, нфлич всзиЗ-jBTHHo душуб. Буна керо де биз тгклиф едкрик ки, о.тли нофер точрубвлн, сориштоли I депутатдан ибарэгг кш.ток груп Зарадаг. Камин трупа hop торэфдсл 25 нсфор блок та’квд етди ки, илк «е»-бодо Мувоггзти Милли Шура japaдылмacы Ьаггында мосало музакироЗо гоЗулсун. Депутат-ларын чоху бунуила разы-лашмады. Белолнкло, мош-®орэт во лаЗнЬон«! чая едиб депутатлара па]ламаг учун Зенвдон узунмуддогли фасило е'лан схлуиду. Демократии блоку томсил едой депутат Фярудав Чаля-довдая парламентин ншшшя дуЗуно душм(Оси собаблорини сорушдуг. О дед«*. — Парламентдо Заранмыш индики боЬрандан Зекана чыхыш Золу Али Советин структуруяу доЗ*?«®*»« 1родо токлнф етдиЗ«миз л^и-Ьэни гобул етмакдвр. Виз доЗишмклиЗ» нада корур^к? Мевчуд парламентин нш га-бшиЗЗ»ти Зохдур. ИЗнрмидан артыг комиоси^асы вар, чоху дуаомоллй ишламир. Иш-лоЗо до билмао. Чу«к» ко-миссиЗаларын узвлори раЗон Советлорнйин садрлори, та-сарруф»т роибародр«. 1^ти-тут ректорлары во башга хЬьбер ишчилордир. Кор би-ринян иши башьшдвн ашыр. О годор вахт ЬарадаЗДь* ки, калиб бурада азларла оЗ-ч»-шиб, ганунверичнлик мосало- ^     .    . дахшт олсун.*^ Ко.\шсснЗаларын cajы азалдылсьш, эк вачиблгри сахлшы.4сьш. КозшссиЗа узв-лери осас возифслэриядан ол чеашб, бурада ишломоли. м^ коммол сзнедлср ЬазырлаЗыб cecc»Ja3a тсгдим етмалидир-лор. Оиу да деЗ»ш кн. вачяб соноди музакирэ едзндо то-роф.1ор бирлоширлор, даЬа Фкомблок». «демблок» ады ило болуимурлор. Милли озуяумудафно гувва«лори Ьаггьшда меоолонин музаки-росиндо олдугу кии«... Инди онларча бела,ивсолв«миз вар ки, музак11рао11«» незло-1нр. Калма 50 «офор «шло-са, табии ки. пароаментии ишима бир чемиклин катирар. Депутат олмаЗан мутахассис-лори да мвшварвтчя свела бела яачиб сенадаврия па-зырлаямасына чолб етмок олар. Феси.юдон соцра дспут«-лар лаЗиЬаиин муэакиросина башладылар. Музанкра уэун чакди... СеосиЗаньш дордуину тшп куну да бело битди. Биз Аля Советш! бинасыидан чых^ да мнлис шхиилорякии Ja-нында« кечерквя онларын сеЬбатиии ешитдик. Вира де* 1ИРД№ — ДеЗасон. мвсв»лалвр»и Ьеч зарысыны музакиро ^ MSjaóròp. ДаЬа бунум на)* «фввгв.ГМв» бЯДУ' |У дишла керунур hoio бурада чох галасыЗьБг. ^ СТЕПАНАКЕРТ: думай бар. БвЗИМвТ AJ/IMH ДЕ1ИЛ.. ганлары *«^1^    ^о^дандьф •». аямамышдыв- Ва’авлгри беле catanim    .¡евумвр. Б»'з«лври Я* вела омагглк ммам^    д» ÌSS^toHviìyH комендантлыгы аа с«ун SB'S    W    б^- Si    hmra' заод Ьврвке*лвр»н гаршьхыиы a-WM- М8Л.рН1ШН n^yra    ac- й)да^в'»вяаи»яы»ы* Жел*9ж»од«аа    5я|’ ^^^»•луматын )ерин» )ети1»1вс»л» 1еи»адил>|иш фвали)- jL-tHK» ге)д етлвк олар. ♦ МАГАДАН: КОММУНИСТЛвРИ ТвТИБ БТМвМФЛИ РСФСР А*ш Соватина бир tpyn шнналдьишн «Ma* РСФСГ А.-Ш    гг«    миачиаи«. raoa^S'%^«"<йуямуш ЖиКП^шя. PcÆp Х^илары VoH^    »    гаиуна зидд ««лаР, саб елкрии. Сонсддэ де)илир: конмунист-тарчн тагиб миЗЗатш позу-чмасыиа токаи веряр. Муричи«хи мыш изирмя «KnATatatIflMUUai ЯА1 Ьаггында^Сга те РСФСР президентлорввнн, РСФСР али сйжетларииии коиститусиЗаЗа 31МД актлары-ньш лгп олуимасывы толаб етмишлар. ^ ГРОЗНЫ: •езимети муреккамошАигаи* •РУТСКОШУР Чечен мклли Ьбраиатьюык явдерлориидон лимха« 1«ндарби|ев СИ^-яьАн мухбирн телс^^^-батянда демишдир ки, РусиЗанын витсвчхрвзидентя оеиДр РутскоЗуи ачыг чыхышлары cMlacfi васшЗЗсти ноиикя сабигтлашдирмиш. аконна» патта даКа да мурвкксблвшдйрмишдир.    < MAJHTC МеКТОБЛИЛвРИ БАКЫДА лб1ри Зшзырламагла машрул олсуилар? Карадаяса такл«^ лар атачаг. буилар исб. <^У* рада сос (верйб талосик. За- P. AFAJBB. Г. ПИРШЕВ. Г. Г9РИВ0В. заннадан душуб. Йндк башга бир ачваби сввун — куя бяз отрафымыза. рес-публякамыза ва наЬаЗат, ояр- «конфронтасяЗа»ньш меЗданы кенишланиб. ЬакнмцЗЗот угрунда мубарнэанин гаиуии. бошари усулларьшдан де-Зил, Золверилмаз методларын-дан нстифада олунур. Виз бу методларын баЬралари-ни корсак да лазымн нети-ча чыхармамышыг. Сон дерд ил арзинда бу Золла в^ымлаЗа-аддывслаЗа. гур-бавлар вера-вера инди ко- 525 МИН ТОН АЗОРБАЗЧАН ПАМБЫТЫ РкпуБмйШмыхыи П«мвыгчы1«ры Я*м*т* su мии тоидм чех мЫкуя тЫшмя —Р*Р**    * пямы |яриня |ятярмишя*р. «вни-нгянм: Свеяяя-ипжадя чяиняияячж, »ряян Oj^-newo^ •MH||»ÌN ияхяря.мсяг, вт Г" «|MW вяч». Чятяи иуияярдя М7«адмяыг rejpewwcTW смююпи ур*|нмихя U да ояся су чияяМ фядаиар яамвыгчыяарымыаа «Са» ояуи, аяилма. гвяу нуа аар олсуи!» да|ирй11. * СФЬИФФ 1. A,urairai««*M.)HT*«»»»|H.«i. р.«*у6йнммиаы. гахтм арасымда «в дастяуг анжтелар»« мр. Наа^яв Мё|кте-яамм Гггвнборг вошё$аам1леш1иьш шакмрдтер« Етеынын го-нагмд* ТТР' Омтер мтете в1«т|ёбрми 16-ДЭ гё|мджч»»‘»»Р» гвнапыр бор сыра марагяы мруш^ рмм, caJahaTiiapaH мштмрамчысы олачаглар.    «•    Л»1»» мм жламжаам1жяы ушаглав Еалыда 140 мамралн мамтабда алу* баиылылар олларыл алЯаларлнлл галеты олмушлар. зк 140 ламралл малтабда талгалалл «аруш* Фота X •смартеучБ N. Фмяуртеуядур. ^ бяримяэа яазар салсаг, тоас- (Арды В-чя саинфада) ;
RealCheck