Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 3

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, October 11, 1991

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - October 11, 1991, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ ♦ 11 oKTJAbP ímh* ил. ♦ n* ioo s «Алмашфнын езунун 6е]ук шайрлари вар... Лакни Ьафязнн вэ Ннзаинннн гаршысыяда онлар нэднр?» Ь. hEJHE. Ьэр дэфэ Низаминин гэб- — Нечэ, Низаминин гэб* рини 3HjapaT едэндэ. мэгбэ-    ри будур? рэсиндэки pa*J китабына Ja* Чамаат бунун догрудан да зыланлары oxyjaHfla, Пуш*    Низаминин    гэбри олдугуну кинин «Адлары мэшЬур ол-    се)лэдикдэ    рус шаири диз муш uiaxcHjjempa Ьермэт    чекэрэк она тэ’зим етмиш. Низаминин тагы учулуб те кулмуш, устундэ илан ве кэртэнкэлэ сурунэн кэрпич кумбози инди човгун вэ ис-тилэрдон онун мэзарыны гору Ja билмир». 1879-чу илдэ С. Э. Шир-вани дэ Низаминин гэбри- дэгмгудэ гав. Кнмсэ етмэз суад: «Кнмднр бу?» Она гушлар олубду фатнЬэку. Бу харабв мвэарда, aja, Керэсэя кимднр бе)лэ хар JaThip? ни 3HjapaT етмишдир. Онун Кнмсэ етмэз буну суал эслз, дагылмасындан мутээссир Снзэ мэн cejaajajHM етмэк... маарифлэнмиш аг- сонра ajara галхараг соруш- олараг урэк агрысы илэ де- лын биринчи эламэтидир* мушдур: сезлэрини    хатырла}ырам.    —    Гэбрин мучэвуру ним Бу- гэбрин тарихини душу- дир? нурэм. Ахы тэдгигатчылары Чамаатын ичэрисиндэн бир гудрэтли романтик поема- молла габага чыхмышдыр. ларын муэллифи Низами- Мэ’лумдур ки. Низаминин нин эсэрлоринин jaлныз гэбри }анында 11эмишэ мэс-сэнэткарлыг хусуиШэтлэри чиддэн бир адам оларды. О де}ил, онун гэбринин муасир зи]арэтэ кэлэнлэрй гэбул деврэ нечэ кэлиб чыхмасы да марагландырмышдыр. 1913-чу илдэ В. В. Бартолд МУЗАМИ 850"“ «Низаминин гэбри» мэгалэ* 9    w#v сини ]азмыш, шаирин турбэ-синин шэклинин элдэ едил-мэси Ьаггында мэ’лумат вермишдир: «Мэнэ Тифлис-дэ Гафгаз My3ejHHHH директору А. Н. Казнаков Низами гэбринин (сэрдабэсинин) фотосуну верди. Онун деди-Jhh9 керэ. шэкилдэ керу-нэн учулуб дагылмыш гэ-бир Лелизаветполдан 4 верст узагда LLIeJx Нираминин гэбридир. О. Дэлимэммэд-nnjo кедэн кеЬнэ почт Jony-нун устундэдир». Кэнчэли муэллим М. М. Ахундов исэ гэбрин JenH3a-ветполдан 7 верст узагда, ачыначаглы b93hJJ9tä3 олдугуну хэбэр верир. В. В. Бартолд Ьэм дэ е'тираф едир ки, о, гэбирлэ элагэдар Искэндэр 6aJ Мунши, Нэс-рэддин uiah вэ М. М. Ахун-довун мэ’лумат вэ мэгалэ-синдэн башга Ьеч нэ бил-мир. «Эрэб вэ фарс мэнбэ-лэрнндэ дэ Низаминин гэбри ha г да анчаг умуми шэкилдэ данышылыр. Ьеч Зерда мэгбэрэнин дахили вэ ха-ричи гурулушу тэсвир едил-мир» (В. В. Бартолд). Элдэ етдшимиз мэ'лу-матларда шаирин гэбринин илк формасы барэдэ Ьеч нэ дeJилмиp. XII — XIII эсрлэрдэ 6ejyK шаирин гэбри сэрдабэли олубму?__ XIV — XVIII эсрлэрдэ гэб ШШШШШШШШЯШШЯШЯЯШШШ рии ВЭЗИ^ЭТИ нечэ имиш? Тэкчэ бир факты нэзэрэ едиб дуа оху]арды. BejyK чатдырмаг истэрдим. XIII рус шаири елэ орада чамаа-эсрин сону вэ XIV эсрин эв- тын кезунун габагында Ни-валлэриндэ jaшaмыш шайр заминин гэбрини дузэлтдир- мишдир: Ej Illejx Низами, ej низамы дагылан, Ej Кэнчэдэ иззу-еЬтишамы дагылан. Олмушму сэнинлэ мэн кимн алэмдэ, BejTH, евн, мэктэби, кэламы дагылан? Г9БРИ ТАРИХИНДЗН * Низами мэгбэрэси XIX эсрдэ. бу вэзи]]этдэ олмушдур. ону, тэгрнр Едэснз ол мэзарн сиз, эмма, Ла]нгннчэ. эзизлэр, тэ’мнр, О ¡атан кэнчэли Ннзамндир, Шуэра гнсмиянн э’аэмндир. Мирзэ МэЬэммэд Ахундов кумбэзин габагдан ики тэ-рэфинин тамамилэ учулуб дагылдыгыны;. китабчанын сатышындан элдэ едилэн вэ-саитин бурава сэрф олуна-чагыны )азыр. Э. Нэзми дэ 1914-чу илдэ «МуЬум сеЬбэт» фел]ето-нунда jaзмышдыp ки, Низаминин гэбри кумбэзли иди вэ онун да устундэ Ajпapa варды. Гэбри бэрпа етдир-мэк учуй халг тэшэббус кестэрмиш, 50 мин гэпик топланылмышдыр. М. Т. Сидги исэ театр тамашасы кестэрмиш, топланылан пулу гэбрин устунун кетурул-мэсинэ вермишдир... О заман Кэнчэ з^алы-лары шаирин гэбрини кеЬ-нэ )ериндэн шэЬэрэ кэтир-миш, «ШаЬ Аббас» мэсчи* динин hэjэтиндэ дэфн ет-мишлэр. Бу Ьадисэни Ь. Зэрдаби адына КДПИ-нин муэлли-ми, эмэкдар мэдэниjJэт иш-чиси Карим Тагь^ев бело хатырлаЗыр: «1922-чи илин ¿аз а]лары иди. Ешитдим ки, Низаминин гэбри Кэнчэ шэЬэрина кэтирилир... Гэбри кечурмэк арзусунда оланлар башда мэктэб му-дири олмагла, молланэсрэд-динчи шайр Эли Рази Шэм-чизадэ, муэллим АхундоЬ Мирказым Сэлманзадэ вэ башга зи)алыларла ]анашы, бир нэфэр чэнуби азэрба)-чанлы бу ишэ тэшэббус кестармишдир. Гэбир ачы-ларкэн мэн орада идим. Низаминин меЬди букулмуш эш)а тамам чуру}уб тоза денмушду. Гэбирдэн чыхан бир кэрпичин устундэ шэ-кил олдугуну кезумлэ кер- Кэлнриниз на гадэрднр? Буну верки муфаттишли]инэ вахтында билдирсэниз ¿ахшыдыр Девлэт вэ вэтэндашлар синэдэк 1уксэлиб. Верки - Эсас вар. амма бнрмэ дэ Ьэмин мзблэг едэтдири-арасында гаршылыглы му-    муфэттишл^и 1арадыландан    налы aejw.i, - А Эшрэфов    лир, устэлик бир о гэдэр чэ- насибэт^рин мнзимлэнмэ-    онун рэисидир. ^    ССРИ МалнДэ Назнрли^и-    рнмэ W Ьу.    икинчи синдэ эсас базар алэти олан _ Илк кунлэр чох чэтин нин верки м\фэттмшликлэ дэф^    (aaai- верки муфэттишл^и база- „ди, — де/ир. — Мустэгил Ринин Иугугларыны вэ во    мабтаирин    ики рьГн езу формалашмамыш-    в2рки муфэттишл^и тэш-    лифэлэрини Hjah едэн 1990- дан габаг JapaHbi6. Бу. бир    «ил "tmbJhh нэдэн ирэлн    мы«ил 19 hJvh тарихлимж    “ гэдэр^ур.    Кэлнри торофдэн тээччублудур, дикэр    кэлди!ини эксэриЛэт бил-    тубуну кестэрир    рада    (мэнфээти) гэсдэ»    и. Ъэмнн кэрпич чэнуби азэр ба}чанлы тэрэфиндэн Тиф-лисэ, opa дан да Тэбризэ И. Озеровски 1887-чи ил- ДУМ* дэ «Кавказ» гэзетиндэки  ....... очеркиндэ керкэми урэклэ- ________  в    ............. ______ r^i ри агрыдан Низами гэбрин- Тэмкин Ширвани Низаминин    мэк    учун    молла]а"1 .¿ОО^ма-    дэн cehöaT ачмышдыр. «Ни-    „ляп    Ии гэбрини ачыначаглы B83Hj-    нат    вермишдир.    замы дагылан Низаминин» JaTA3 керуб гуссэлэнмиш-    с. Вургунун бу сезлэринэ    гэбри XX эсрэ дэ учурулмуш дир... Сонракы деврлэрдэ М. hycejH ‘ тээччуб етди. гэбри муИафизэ етмэк учун Деди ки, а Сэмэд, елэ да-тэшэббуслэр галдырылма-    нышырсан    ки, nyja    пулу    сэ мыш, дин хадимлэри ону нин }анында cajbi6 вериб. кэлир мэнбэ]инэ чевирсэлэр Буну ешидэндэ шайр фикри-дэ бэрпа иши аиармамыш- ни эсасландырараг деди: лар. Гэбир очаг вэ пирэ чев-    — Пулун сэси эсрин ду- рилмишдир. Бу B93Hjj9T ону манлары арасындан кечэ-тамамилэ итиб-батмага rojMa- рэк. кэлиб гулагыма чатыб. мышдыр.    •    Мэсчиддэ сахланылан ианэ Низами гэбринэ rajfbi дэфтэриндэ Низаминин гэб- XIX эсрдэ умумхалг ишинэ рини дузэлтмэк учун рус -------- -------------- Бу эсрдэ Вэзири-Мухтарынын верди1и ринин Эскэр Ага Корани тэ- haJotHHo кэтирилио. уча TinatbaaH да övtvh зидди!-    Ря1пм    нчпаи ita ко- Ьугуг вэ вэзифолоримт д(>- дэнлэр (азалданлар) чина Зэтлэринэ óaxMaJapar JeHH МИтэлэриндэ 1ерли ehTHjan- гиг    в^ик^^а^^гэдэр ист^ииг пул-эмтээ    игтисадиЛатынын    лар учун девлэт будчэсин- онлары асанльпла^нр-ои    во    1я ч v*200    манатдан реаллыга    чеврилмэкдэ ол-    дэн пул кетурмэ]э адэт ^ило rapbiuiwi с а.шаг олар    * ар    J .Д    *    — дугуна дэлалэт едир реаллыга чеврилмэкдэ ол- дэн пул кетурмэ]э АпиЛпап Ляшгя манбэпэолэн Билдирилир ки инспектор мин манатадэк чэримэ илэ вэсаит элд^етм^к Ьаггьш мали,^. 'му^сибат санм-    мизДа" да фикнрлэшмэ)иблэр. Ин- •’'арини квтурм.* салаЬи1- ааманда «з _вэзифэмизн_ла базар релсинэ кечирнл мэси илэ баглыдыр. Вэзи-фэси веркиго)ма об^ектлэ-рини тамамилэ ашкара чы-хармаг вэ Ъесаба алмаг. веркини дузкун мYэJJэнлэш Лени верки муфэттишли-    ВЭСаит элдэ етмэк Ьаггын jи хидмэти мaлиJJэ органла- да фикиpлэшмэJиблэp. Ин- —«*........ 1рпимг»    Ютиэма рындан тepэjиб вэ кечэн ди-инди баша душурлэр ки. )этинэ маликдир. анча! > ' ‘    Р.    ч    коздв- илин ^унундан фэaлиjJэтэ бизим муфэттишлик эслин- НУН Ьан,-‘Ь1 Ьалларда‘    1ип Ьэо бетэ 1охтама]а он башла^ыб. Бирбаша }ухары—    Советлзр,    ^п^тивлзр 'узро норха": ,нн маната ' гздар змлак   ___   кечир?    демэли.    тив а'ктларда долашыглыг мас'улиивти яушур jэт органларындан Ъеч бир бу мэблэг нэ гэдэр чох ол- Да^а чохдур Мэсэлэн. де Лакин бир сыра елколэр-асылылыгы joxдyp. Ларадыл-    са Советлэр о гэдэр варла-    Jилиp ки. тикннти.    кэнд гэ-    дэ верки муфэттишликлэ- масы вэ статусу игтиcaдиjJa-    нар# онларын эразисиндэ Ьэ-    сэрруфаты ьооиеративлэри,    рН даЬа бeJYK Иугуглара тын базар релсинэ кечирил-    )ат р гэдэр 1ахшылашар.    кичик муэссисэлэр    илк ньн    маликдир в.< веркини едэ- J    к    илдэ веркидэн азад едилир-    мэкдэн )а1ынмаг устундэ Верки инспектору умуми лэр г|ОХ ¿ахшы Амма ту таг ^а сорт чэзалар тэтбиг еди-игтисади биликлэ кнфа1эт- ки ики илдэн сонра коопе- лкр. Мэсэлэн. АБШ-да бу-лэнэ билмэз. О, веркипОма ратИв бир гэпик дэ верки на К(зрэ беш ил Ьэбсхана-вэ jыFмa вэрдишлэринэ дэ ©дамэдэн кичик чуоссш^э душмэли. Ьэлэ бир 500 дирмэк "тэгднм етмэк вэ    JиJэлэнмэли, ишиндэ дуз    чеврилди. даПа ики    ил баша    МИн доллар да чэримэ вермэ- вахтында алмагдыр.    олмалыдыр.    чатан кимн Ьэмнн кичик    лисэн. Бу да вар ки, орада — Бизимки кэтириб. — Верки]ыгма чэнчэл. гэлиз муэссисэнин базасында кор- адамлар адэтэн езуну лэ1а-Хачмаз Ра1он Девлэт Вер- ишдир. Чурбэчур адамлар- >юраси}а japaдылды. бэс ГЭТЛэ апарыр. веркилэрн ки Муфэттишли)инин рэиси ла растлашырсан. елеси бу заман нечя олмалыдыр0 вахтында eдэмэJи езунэ борч Ариф Эшрэфов билдирир.— вар ки. узунэ гапы ачмыр. Верки муфэттишлк)и дэн- билир. Ичракомун бинасында му-    устунэ ит бурахмага Ьа-    лэтин чэмнБэтдэ    »аранан    дрзу едирик биздэ дэ фэттищл^имиз учун кениш. зырдыр. Буна бaxмaJapar кэлирлэрэ там вэ шэрикснз белэ олсун. Республи)<амыз-рабат отаглар aJpылыб. 23 верки едэмэли оланларын JиJ0Лэнмэкдuн мэЛрум ол- да верки cиJacэти Ьэмишэ Иамысы Ьамысы илэ дил тапырыг. масы нэтичэсиндэ ме1дана кортэбин фэaлиJJэт кестэ-Инд^эдэк 14 ганун позун- кэлиб. Инди кэлирлэрин рНб. Инди бу муЬум просе-тусу Ьаггында 1охлама ма- даЬа чох Ьиссэси муэсси син низамланмасы учун териалларыны ра)он проку- сэлерин вэ ajpьl-aJpы вэтэн- мунасиб шэраит Заранмыш ларында вэ халг "нэза'рэти рорлугуна тэгдим етмишик. дашларын элинд^ галыр. дыр. Амма верки Ьаггында системиндэ ншлэ!иб. Ики 76 мaлиJJэ позгунлугуну Игтисади ислаИатдан да гаНун олмадыгындан Ьэмин нэфэр исэ AзэpбaJчaн Иг- ашкар едиб будчэ!э элавэ мэгсэд мэИз б,удур вэ 1ени имкандан Ъэлэ максимум тисад Институтуну бу ил 552 мин 400 манат пул ке- мaлиJJэ мунасибэтл^ри дев истифадэ едилмир. Базар фэaлиjjэти- чиртдирмишик. 273 нэфэри    лэти дэ. вэтондашлары да    игтиcaдиJJaтынa кечмэ1э Иа- инзибати Ьугуг    позунтула-    тэрэфлэрин мэнафсОинэ тар-    зырлашдыгымыз вахтда бе- рына керэ 28 мин    300 манат    шылыглы Ьермэт кестэр    лэ бир ганун чох вачибдир. нэфэр ишчимизин али вэ орта ихтисас тэК силли мутэхэссисдир. Эв вэллэр чоху малиЦэ орган битириб. эмэк нэ елэ бурада бaшлaJыб. Арифин езу али тэЪсил-ли игтисадчыдыр. Он беш чэримэлэмишик Maja вадар едир. парламентнмиз онун ил pajoH мaлиjJэ ше’бэсин- Чэримэ нечэ гojyлyp. бу. Лени верки хидЦэтино олуимасыны мумкун дэ чалышыб. Девлэт кэлир- инспекторун HCTajHHflaH, ов- кениш ca.iahHjJaT.iap вери- тезлэшдирмэлидир. гэбул гэдэр лэри узрэ инспектор, игти-садчы, баш игтисадчы иш-ло]иб, ше'бэ рэиси вэзифэ гатындан асылыдыр, joxca?.. либ. Кэлирин (мэнфээтин) Ьэр Ьалда бир эсас олмалы кизлэдилди]н (азалдылдыгы) дыр JarHH.    биринчи дэфэ ашкар едилдик- Барнз ЭСЭДОВ. «Халг газетн»ннн мухбирн. заминин с|муклэрини табу-та rojyö öejyK Ъермэтле пи-JaAa олараг шиЬэрэ кэтир-дилэр вэ «Iliah Аббас» мас-чидинин габагындакы баг-да дэфн етдилэр. Бу гэбир чоми Ъалда кэлиб чыхмышдыр. Бу елэ бир вахт иди ки. Кэнчэ шэЬэринин бэлэдиjJo рэиси вэзифэсини Мирзэ Ады- кезэл бэ1ин нэвэсй Эскэр    _    ..... Ага Адыкезэлов Корани    мэсчидин Ь;0этиндэ апарырды. О, вэзифэсиндэн    ики а) галды...» истифадэ етмэдэн «Низами- О заман Кэнчэ педагожи нин гэбрини ез Ьесабына тэ-    технику му нда оху}ан мэр- мир етдирмишдир» (К.    Ьум Чэфэр Хэндан исэ ja Тарверд^ева).    зыр ки, Низаминин гэбри Лакин Низаминин гэб-    «ШаИ Аббас» мэсчидинин чеврилмишдир _    ... халг бе)ук шаири «Hlejx-    пул ге]д едилиб. Бу jaabi ha- лэр uiejxH» деЗэ мугэддэс-    л а дэ дуру р.    Анчаг мэсэлэ лэшдирмиш, мэзарыны зи-    пулда де]ил,    нэчибликдэ- рэфиндэн тэ мир етдирил- чинарларын алтында дэфн мэси бизэ елэ кэлир ки. едилмишдир. С. Вургун баш тутмамышдыр. Экэр Кэнчэдэ муэллим HU^ajap- № 1 Kj * ‘ ‘ 11 ll kJ ITI ГI LU )    •-»»    -    - —»    —--- t?    ГЧ    У    — — • i ■    л/    '    '    л.    »    _    I JapaTKaha чевирмиш. бэрпа- дир. Чамаат рус шаиринин мэгбэрэ тэ’мир олунсаЗды, кэн Низаминин гэбринэ ше р сына диггэт    1етирмишдир.    кезлэриндэ Jaш да керуб... «Мевлэвилэр онун гэбрини    Бу дejилэнлop бэдии факт мэЬэббэтлэ 3HjapaT    едир-    ними мевчуддурса да. ону мишлэр...» (Ф- Кечэрли).    тэсдиг едэн тарихи мэнбэ Низаминин    гэбри зи1арэт-    олмадыгы учун )шгигэтэ нэ каЬ олса да,    XIX эсрэ та-    гэдэр yjryH кэлди^ини де- мам дагылмыш, от басмыш Ьалда кэлиб чыхмышдыр. Онун гэбриндэн топланан ианэ мэсчидэ теЬвил верил-сэ дэ, бэрпасы hen кэси ма- мэк чэтин дир. Догрудур, Ф. Кечэрли дэ «A39p6aj4áH эдэбиjjaты» китабында ja-зыр ки, «Онун (Низаминин С. Ш.) гэбринин узэриндэ оагландырмамышдыр. Рус олан эски кумбэзи rahHh рэ-шаири J. Либединскинин 40- BaJaTa керэ рус эдиблэрин-чы иллэрэ аид сеЬбэтини дэн мэшЬур rpn6ojeflOB тэ -xaтыpлajaг: «1947-чи ил иди. сис етдирмишдир». Амма Низаминин анадан олмасы- гэбир бэрпа едилмиш ол-нын 800 илли]ииэ öejy« ha- cajAbi A. A. Бакыханов «Ку-зырлыг кедирди. Мэн. С, лустани-Ирэм» эсэриндэ Ja3-Вургун вэ MehflH гэдим Кэн- мазды ки, «Онун (Низами-чэ joлyнyн устундэки кезэл нин — С. Ш.) ...харабадыга «Тазэ hajaT» гэзетинин Аг- ja3Mbiiii вэ Ьэмин ше’рин бир дам мухбири, ССРИ халг бэнди эвэзсиз Заддаша ма-артисти Рэшид БеЬбудовун лик муэллимин Ьафизэсин-бабасы Мустафа бэ] Beh- дэ 1960-чы илэ ними jauia-будов 1908-чн илин ^улун- мыш вэ о да, «Унудулмаз да чап етдирд^и мэгалэ- хатирэ» адлы мэгалэсиндэ синдэ Низаминин гэбринин Ьэмин ше’рин бу мисрала-ачыначаглы вэз^]этиндэн рыны кагыза кечурмушдур. килеjлэнмэзди. «Молла Нэс- щэЬэр багындакы рэддин» журналы да гэб-    гоча    чннарла. рии шэклини чап едиб. иа- jyj0H нлк кэнчлн]имдэн нэ топламаг учун е’лан    пе]ман    багладым. вермэз. «Каспи» вэ «Закав- Дныб Ннзамннн Ka3je» гэзетлэри бу мэсэлэ-    мин    нфтихарла )э тохунмаздылар. «Нас- чииар агладыгча, пи» гэзети 1909-чу илдэ чыхан 4-чу, «Зэнбур» 2-чи немрэсиндэ }азмазды ки: «Лелизаветпол у]ездиндэ Mdiuhyp шайр Низаминин мэн дэ агладым. Низаминин гэбринин ез JepHHflOH шэЬэрэ кэтирил-диjиндэн хэбэр тутан республика napiHja тэшкилаты ЧУ JUJlVnvn 1 ^ i I ИМ«“**  ........ '    *    ,    -___Т-,,    p^<un    „и    lljwrnne    «atinja *  ----- бир мэгбэрэнин jaxbMbiFbiHfla уя тутмуш олан... турбэсини гэбрн вардыр. Бу гебир ин    ин    сумукЛэринин )енн -     -±        ъя    _    Гопайогла    1ятя1ян    ГЯЯЯХ-    Д^ЭДЭК    УНУДУЛМУШДУ    р.     ^    ___ _____ унудул мушдур. машындан душдук. Мэгбэрэ    —*■ Гарабагда jamajaH газах тикилиб гуртармышды. Ла-    лы Мирзэ Адыкезэл инди кин баглы иди. Лубиле1 кун-    тэ’мир етдирмэкдэдир». лэриндэ ачылачагды. Мэн Низаминин гэбринин А. С. мусаЬиблэримдэн эввэллэр    rpu6oJeAOByH пулу илэ тэ’- бурада мэгбэрэ олуб-олма-    ми олундугу фикрини илк дыгыны сорушдум. Сэмэд    дэфэ ф кечэрли. XX эс- Вургун далгын ha л да ба-    ин 40-чы ил лэриндэ С. шыны галдырыб деди.    Вургун, 70-чи иллэрдэ Н.    ___ — Бу кун бир достум    Ьэсэнзадэ «Зумруд гущу»    "«Закавказ1е» Низаминин KöhHa мэгбэрэси поемасында cejлэмишдиp. м ^ дэн ез JepHHa га1тарылма- «Молла Нэсрэддин» журна сыны Т9Лоб етмишдир. Дэ-лы мухоиринин Берджи хэ- (ишдирилмэ Илэ элагэдар бэрэ керэ «гэбрин 1ериндэ олараг археолог Чэмил rojyH еахланылыр. Инди алынан хэбэрдэн керунур ки, Лелизаветполун мусэл* май зиJaлылapы Ьэмин гэбри бэрпа етмэк HCTajHpnap». Низаминин гэбринин абад- Александрович Кэнчэ]э кэл-миш, Низаминин гэбрини тэдгиг етмиш вэ белэ нэти-4aj9 кэлмишдир ки, даЬи шаирин илк дэфэ дэфн олундугу гэбрин гурулушу бу-кунэ кэлиб чыхмамыш, езу- Ннзаминин кепнэ    поемасында    се]лэмишдир.    raqpTH    иедакси1асынын    иш-    —------- Ьаггында мэнэ елэ бир mej м. Рэф„ли Вэ И. К. Ленико-    "ни^    вэ,    м^бирлэрини HVH илк Ф°рмасыны тама- паиипшм КИ ...Ьеч ¡азымдан ,Апли ига nvr алнбиннн Ни-    .        .    w    МИЛЭ    ИТИрМИШДИр.    Охучу данышды ки, ...hen JaAbiMflaH    лопов исэ рус эдибинин Ни 4bixMaja4ar... MehAH, о neh-    зами гэбрини керду!уну Ja3- нэ мэгбэрэ нэ заман тики-    мышлар. Адларыны чэкд^и- либ, Aeja билэрсэнми?    миз алим вэ шаирлэр бу МеЬди ceJлэди ки, бу    факты тэсдиг едэн мэ’хэз мэгбэрэни Кэнчэ ханлыгы    кестэрмирлэр. Елэ буна ке- дагылдыгдан (1804) бир аз    рэ дэ м. hycejH «...A Сэмэд, сонра, JarHH ки, халг ти-    елэ данышырсан, елэ бил киб, Ьансы илдэ тикилди]и    пулу сэнин Занында cajbió ]адымда де]ил. МеЬдинин бу    вериблэр», — де)э шубЬэ- сезлэри С. Вургуну гане лэндиjини кизлэтмэмишдир. етмэд рахт^л^ Александр Бизим фикримизчэ, Мир-Грибо^дов ©з кезэл арвады    зэ Aдыкeзэлбэjдэн эввэл илэ Вэзири-Мухтара лajиг    Низаминин гэбрини Ьеч кэс мэиПэти илэ Ьэмин бу Joл-    тэ’мир етдирмэмишдир. Да- дан кечиб кетмишдир. Онда    Ьи шаирин гэбри XIX эсрин бе]ук Низаминин гэбри от    70-чи иллэриндэ JeHa дэ бар да марагландырмышды. XX ларьш нэзэринэ чатдырды-эсрин биринчи ониллиеидэ FbI^bl3 шэкил исэ XIX эс-Тифлисдэ рус дилиндо чы- н jaдИкapыдыp вэ ону хан газет вэ журналларда 1973.^ илдэ вэфат етмиш имзасы тез-тез керунэн Ьэм-    щ    Хэлил    Сэфаровун    КИ- 39T6aj ГабуЛОВ Ширвански .n^„nnL, anaeuuna тзпим-«BejyK шаирин келкэси» мэгалэсиндэ Ja3MbiuiAbi ки. «Мэгбэрэни бэрпа етмэк вачибдир». Бунуила Ьэм-33Tóaj «Молла Нэсрэддин» журналынын сэсинэ сэс вер-мнш вэ ондан сонра бу тэ-шэббусэ кэнчэли Мирзэ МэЬэммэд Ахундов гошул-мушдур. О. 1909-чу ил фев-ралын 25-дэ Кэнчэдэ Ьачы ЭЬмэд Ьэсэнзадэ мэтбээ- таблары арасында тапмы-шам. AajbiM шэклин арха-сында онун Низаминин сэрда-бэси олдугуну вэ 20-чи иллэрдэ ону My3ejA9H алды-гыны ja3bip. Бнзэ елэ кэлир ки. В. В. Бартолдун Каз-наковдан алдыгы шэкил ^лэ бу фото дур. Илк дэфэ бу шэкилдэн М. М. Ахуидов «Hlejx Низами» китабчасЫ-нын чилдиндэ истифадэ ет- д|нМибарэтР5диа ЭсрлэрЭбо- БартолГ^азы^ки. _^873чу синдэ ,»^^ua^3ffla™Kp '“Жминин^__адына ла]иг 6aj Шыхзамановун кемэк* ли]и илэ чап етдирди}и «Hlejx Низами» китабча- мэгбэрэ тикилмэсинэ 1940-чы илдэ башланмышдырса, BejyK Вэтэн муЬарибэси 1у ез даЬи шаирини гэлбин-    илдэ Нэсрэддин uiah Авро- дэ мэЬэббэтлэ сахла)ан би-    naja илк дэфэ сэфэр едэр- nnu халг Ватэнимизин Ьэр    кэн елизаветполда, )олун    „vj,..    ------ ^еоиндэн ахын-ахын кэлиб    кэнарында Низаминин jaH-    сында    гэбрин    ачынайа^ь‘    онун    тамамланмасына    им- Низаминин гэбрини 3HjapaT    мыш кэрпичдэн Ьерулмуш    Ba3HjjaTHHflaH    hэjэчaнлaныб    кан веомэмишдир.    МуЬари- едэрди. Рус императорунун    гэбрини дагыдылмыш Ьал- Вэзйри-Мухтары бурадан да кермушдур. Эслэн кэн-кечэндэ чамааты кермуш, чэли олан, русча м\ кэммэл карваныны бир аз кэнарда тэЬсил кермуш Искэндэрбэ] сахламыш, душуб гэбрэ тэ- Ахундов да 1875-чи илдэ рэф кэлмишдир. Чамаат «Кавказ» гэзетиндэ чап ет-AHHMa3-cejn9M03 она Jon вер- дирди)и «Сэфэрдэ» адлы эсэ-мишдир. TpH6oJeAOB чамаатла ринде 6ejyK шаирин гэбри-саламлашдыгдан сонра со- нин бахымсызлыгындан ши-рушмушдур:    ^этлэниб демишди: «Hlejx ]азмышды: Зол кэнарында бир мэзарн-Ьэгнр, Дагылыб. кумбэзи олуб внран. Она мэхлугдан олур тэЬгнр. Багланыр кумбэзннэ hap hejaan Мэнзэрн адэмэ еднр тэ’снр, Ахы дыр гэлбэ Ьэр кан вермэмишдир. МуЬари бэдэн сонра 1947-чи илдэ 15.2 метр Ьундурлукдэ абидэнин ачылышы олмушдур. Ьазырда исэ мэгбэрэнин 1енидэнгурма ишлэри тамамланмаг узрэдир. Садит ШУКУРОВ, фнлодокн!а елмлэрн доктору, профессор. НАТЭВАН В0 ОНУН ДУН Л АСЫ В. Сама до ва адына салонда    биринин сурэтини тэсвири сэ- ачылмыш сэрки]э калэнлэ-    нэт васитэлэри илэ чанланды- рии кезлори енуидэ коркам-    ран екслозноба тамашачы- ли Aзapбajчaн шаирэси Хур-    ны Гарабагын инчиси Шуша- шидбану Натэваиьш образы    ¡а, онун чичэклэнди)и дев- вэ ону эЬатэ еден алам чан-    рэ апарыб чыхарыр. Мэ лум ланыр. XIX эсрин икинчи    олдугу кими, бу девр тари- рысында Шэрг халгларынын    • хэ Азэрба)чан мадэни1зэти- парлаг эдэби оималарынлан    ннн гызыл довру ними да- ХИЛ олимушдур. Саркини рес-    дигг&ти чзлб етмир. О, тама- публикаиын эмэкдар рсоса-    шачылара илк дэфэ олараг мы, машЬур графика устасы    рэнккар сифэтилэ кениш миг- Алта) Ьачы je в Ьазырламыш-    ]асда чыхыш етмиш Ал raj дыр- О езунун 50 Johh аса-    ЬачьОевин сзнатииэ je-ни ба- рини тамашачылары« муЬа-    хымдан нэзэр салмагда кимэсинэ вермишдир.    , Експозиси]а Ьеч да тэкчэ    кем«к едир. езунун мевзу истигамэти илэ.    (Азэринформ) ОХУЛУН, ФАЛДАСЫ ОЛАР | ШЭЬЭРДЭ АРЫ АИЛЭСИ Носиб С^ Денманов Минкэ-чевирдэ jamajbip, игтисадчы дыр. Ушаглыгы Гобела pajo нунда кечиб. Атагы м^’Ьари-бодон сагалмаз japanapna га-ыдыб. Тез.тнкла емруну кер-попэринэ 6aFbmnajbio. Дола-начагын чэтинл^лндэн Мин-кэчевирэ — бабасынын ja-нына кечублар. Нэсиб бу чэ-тинликде белэ атасындан галм ыш арылары итиб-батмага rojMajbiö. Ики институт битириб, мухтолиф вэзифо-юрдэ чальппмагла бэра<х>р арылардан aJpbinMajwö. 0м-руиун 40 илини бу севди1и Msmr>MHjj£Ta вериб. Дуз 40 жпдир ки. Носиб муэллим чохмэртэбэли бинанын икин-чи мэртобзсиндэ ез севимли арылары илэ JamaJbip. AeJwp ки, арылар бу аилэнин эн ja-хын достудур. Чэтин кунлэр-дэ го л лар ьш да и тутуб, сезун осл мэ насьшда черэк ага-чы олублар. Амма heJф ки. арыларын ги j м эт и ни Ьэлэ чоху муз билмирик. Сон вахтлар арычыпыг да керн галыб. 0зу дэ Азэр-6aj4aH арычылыг учун элве-ришли олкэдир. Бизим балы-мыз дун jaH ын эн jaxuibi балы илэ рэгабатэ кирэ билэр, индики чэтин вахтымызда Banjyia газа-нмага кемэк еде р. Тэоссуф ки, Ьэлэ Ьеч езумузо чатмыр. Собоби чох садодир. Ме-шэ золаглары гырылыр, 6и-чзноклар азатыр. памбыг экинлориндэ, узумлуклэрин бечэрилмэсиндэ зэрэрли мад-далэрдэн истифадэ олунур, coHaje туллантылары илэ су * Ьава Ьевзэси корланыр. Yc-тэлик арычыпыг учун лазым олан аваданлыг, иш алэтлэ-ри тапылмыр. Шанъш, ары теЬносинин. чэрчиванин rnj мэтлори уч-дорд дэфэ артыб. Бир сезлз, арычыньш фэ-anHjjaTHHH мин бир онкэл чэ-тинлэшдирир. — Бу маним эн агрылы jepHMAHp, — AeJa Нэсиб Су-nejManoB Ypaj*HHH бошалдыр. Тэкгрлн näBHnjOH дузэлт-мншам. ТэЬнэлэр naennjOHAa Jepлaшдиpилиб. Лаз калан кими кечурэм Гэбэлэ pajOHyHa. Анчаг нагли^ат тапмалысан, ]олда милис постларындан кечмэлисэн. орада бир га рыш jердзн етру колхоз, совхоз роЬбарларинд миннэт елэ-молисэн. Энкэллари садала-магла гуртармаз. PycиJaнын Ьавоскар арычыларына та хыл зэмилэриндэ, багларда кеч салдыгларына керэ Ьагг верирлэр. Чунки арылар бит-килэрдэ тозланманы сур’эт ландирир. мэЬсулдарлыг 10—15 фа из артыр. Ары суду, ары зэЬари бир чох Ьалларда нстифадэсиз галыр. Лапони]а ары суду-,нун фаал алычысы cajHnHp Адамбашына ары суду истеЬ салына керэ бу елка дун]а-да биринчидир. Бнэдэ исэ ары су дуну Aorpajbiö Jepa то-курлэр. Амма ону билмнрлэр ки, чолэ атылан, ги)мэтсиз едилэн тэбизтин эвэзсиз сэр ватлэри де)ил, ез сагламлы-гымыз, евладларымызын кэ- Лг<Э1ИЖрэф ЬАЧЫ J ЕВ, «Халг гэзетн»ннн мухбири. Д у н j а: Ьадиоелер, шэрЬлер ДФВК-нин истинтагы: «ШПИКЕЛ» ЬЭР ШЕЛ) БИЛИР. БЭС БИЗ? МОСКВА, 10 окт!абр (СИТА). РСФСР баш прокурору Валентин Степанков фнкринчэ. маси]анын дарч едилмэсина    рзтда hap hancbi манечилик разылыг апмамышдыр. Онун    JapaTMar учун ^ундан сонра сЬнкоинчэ. бу фактларын    да чгЬдлср кесторилачэк. демишдир ки. Алмани)анын е’лан едилмаси «иш учун «гггп«я^кш1я чидди нэтичалар вера билмэз». Степанков демишдир ССРИ-дэ чеврилиш чаЬди-нин эсас тэшкилатчылары-нын — ДФВК-нин Ьабс едилммш у’эвлариннн дикдир-мэ протоколларындан парча- маг    илэ    инди    хидмэ- Анчаг буна öaxMajapar ис тинтаг давам едир вэ иш upsnunajHp». Онун деди)инэ Видеокассетин нэ )олла керэ. инди ишдэ тэгрибэн «Шпикел* журналынын эли- hJhpmh чилд топланмыш. мин нэ кечмэсвни а^ьшлавдыр-    адам    ДИНД" «Шпикел* журналындакы материалын бутев мэтиини Степанков демишдир: «Мэ- ^ИТА^нын 14 окт)абр тарих-нэ етэ кэлир ки, истннтага ли Ьзфтэлнк «Восточны еьс-г    _      галетиндэ    охумаг лар дарч едилмэси истинта- т.»,Гигнг апаоылыр. га мане олмаг чэЬдидир. Дин- ти Тг” дирмэларин видео)азысы на-мэ’лум ¿олларла «Шпикел» журналы редакси)асынын Блина кечмишдир.    Совет мэркэзи телевизи)асынын информаси)а програмы август ги]амынын эсас ишти-ракчыларынын, о чумлэдвн кечмиш мудафиа    назири Дмитри Лазовун,    кечмиш    «Шпикел» журналы дев- баш наэир Валентин Павло-    Л8Т чеврилиши чсЬди боша    кэс белэ    наданлыгы тэкрар вун вэ кечмиш ДТК сздри    ними Лазовун, Ьабелэ    етмасин.    Мгн    демэк истэ|гг Владимир Кр)учковун дин-    ДФВК-нин Ьэбс едилмиш ди-    рэм ки дирилмэсинин кизли видео-    кэр уэвлэринин диндирилмг* бэ’зи синин «видеопротоколлары ны» дарч етмишдир. Лазов демишдир: Мэн узр-—-Г    хаЬлыг етмэк истердим, о    ,1(,торум Бунунла элагэдар олараг    чумлэдан Раиса Максимовна    тирак етдим.    Мо<н    ту Д>    у РСФСР баш прокурору мэр-    Горбачовадан вэ Михаил Сер-    ншдгн пешманам.    М^н кэзи телевиз^Оа илэ мусаЬи- кеЛевичдэн узр истэрдим протоколларындан кадрлары нума)иш етдирмишдир. мане олмаг, онун )олунда он- пресс» кал терэтмэк ва сун’и су- олар Лера кирсэ!днм. бундан Jaxmw оларды, мэн чох бэд-бэхт адамам. Алмани1анын «Шпикел* журналынын Jaa-дыгына керэ, бу сезлэри мустэнтиге ССРИ-иин кечмиш мудафяэ назнрн Дмитри Лазов демишдир. лаЬлы гуввалэрдэ даha hen бу иш йамымыз учун дере олмалыдыр... Но )абрда маним силаЬлы г\в-вглердэ хидмэт етмэ]имин 50 или тамам слур. маиса, точа ахмаг белэ авантурада иш- бэсиндэ бидднрмишдир ки, «Шпикел* журналы рэсми баша душу рэм. Инди анчаг информас^а алмаг учун му- ону етмэк олар ки, hop чур рачиэт ет.мемнш ва бу инфор- тедбирлэр корулсун ки. си- ди чох кеч дэ олса пешма Халг гарш ыс ы нд ак у на h ымы иам ки силаЬлы гуввэлэри- Москва кучэлэринэ мизин чыхмасына баис олмушам. МАРГОТ НОНЕККЕРИН муланизэси БОНН, 9 oKTjaöp (СИТА нын мухбнрнндэн). Эр вэ ар- вад Ьоиеккерларин фикрин-чэ, онлар узун муддат Чи-лидэ jamaja биларднлэр. Он-ларьш гызы оз аилзеи илэ орада Jamajbip. Бу барэдэ Сайт jaro-Де-Чилидз «Билд» гезетннин мухбири илэ му саЬибзсинда АДР-ин кечмиш девлэт вэ napTHja pah6apH-нин арвады Маргот Ьонек кер мэ’лумат вермишдир. М Ьонеккер демишдир: Чилидэки достларымыз ал-лзрпцдэн калени едэрдилэр ки, инди Москвада олан эри via анлЕси илэ бирликдэ бу елке да бнр муддат jauiaMa-га ичазэ верилсин. Журналист ондан сорушмущдур ки. ори илэ бнрликдэ даим jaiua viar учун АФР-е rajbiTMar ис тердимн? Бу су ала М. Ьонек кер мусбэт чаваб вермиш дир. О демишдир: Алмани}а-да тэкчэ душмЕнлэримиз jox. xej.TH достумуз да вардыр. АДР-ии кечмиш рэЬбэри иин арвадынын деди|инэ кр рэ. Ернх Ьонеккер Алманн jaaa она лазым олан тибби ]ардым ала 6H.no4ojHHo емин o.icajAbi, башга eciKsja кет-мэк герарына кэлмэзди. М. Ьонеккерин фикринчэ, Алма-ниjäHbiH annHjJa органлары ишси)ли|мн    сринин Ьэбс вДИЛМЗСИ барЭ* ,птмасыДью.    ла ордер вердиклэринэ керэ Ыс    XoieocaepA шеЬерииин    полислерм Дрезден    |вхынпы-    A-iMaHHja Ьэбсханасында гыидa HYMajMui иштиракчыемны    Небе    едир.    онун учун белэ тэ минат ола Телефото    Ре)тер    — СИТА-иымдыр.    билма? Алмани(*. Се« екстремистперин öejyn бир трупу Саисо-ии)анын мухтелиф шеЬерлерннд» харичилернн ^атагхаиалары иа je ни Ьучумлар тешкил едирлер. Умуми фикр» керкмнлм|е есес себеб АФР-ии торпагларында кере ;
RealCheck