Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 1

Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

  • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
  • Location: Baku, Azerbaijan
  • Pages Available: 1,084
  • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.17+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, October 11, 1991

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.17+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - October 11, 1991, Baku, Azerbaijan T230CTI99l$r A3dPBAJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КУНДЭЛИК ИЧТИМАИ-СЖАСИ ГЭЗЕТИ 0 9с«сы Н»»-чу ид* го I Ht 200 (21S67) ■■тт. Чум», 11 окг|»6р 1991-чм мл. Гм|м»тм 10 г»ИМИ (»бум» умум *,* Г»ЛМИ|. jjrjmymxyp АЗЭРВА1ЧАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛИ СОВЕТИНИН ЭДЭНКЭНАР езунумудАФие гуввэлэринин ленинэ ОктЗабрын 10-да сэЬэр республика парламентинин невбэдэнкэнар сесс^асы Зе-нидэн ишо башлады. Сес-снЗада АзэрбаЗчан Прези-денти А. Н. Мутэдлнбо» иштирак едирди. Республика Али Совети нин сэдри Е. М. Гафарова нын апардыгы ичласда де путатлар «АзэрбаЗчан Рес публикаеынын милли езуну мудафиэ гуввэлэри Ьаггын да» Гану и лaJиhэcинин му закиресини давам етдирди лэр. Ичлас гапалы кeчдиJинэ кера Азэринформун мух-бирлэри ганун ла]иЬэсиннн музакирэсинда иштирак еда билмэдилэр. Журналистлэр гыса фасилэдэн истифадэ едиб    парламентин    бэ'зи узвлариндэн хаЬиш етдилэр ни. дискуссиЗанын кедишин-дэн вэ гэбул едилмиш га* рардан данышсынлар. Депутат С. Г. Исрафнлов, кенерал-маЗор, республика ОАДКЛЧ-нин сэдри: — Бу кун биз «АзэрбаЗ- чан Республикасынын милли езунумудафиэ гуввэлэри Ьаггында» Азэрба]чан Республикасынын Ганунуну гэбул етдик. Бу да тэбии-дир. СилаЬлы гуввэлэр hap Ьансы суверен дввлэтин зэ-рури атрибутудур. Бун-дан башга, АзэрбаЗчан Республикасынын Милли взуну-мудафив Гуввэлэри Ьаггын-да Ганун гэбул едилмэси ЬэЗатын реаллыглары илэ баглыдыр, чунки инди биз Ермэнистан тэрэфнндэн арасыкэсилмэз силаЬлы тэ-чавузэ мугавимэт кестэрмэ-лиЗик. ГеЗд етмэк истэрдим ки, кэлэчэк силаЬлы бирлэш-мэлэрин эсас вэзифэси АзэрбаЗчанын эрази бутвв-луЗуну вэ истиглалиЗЗэтини горумагдыр вэ онлар гэтиЗ-Зэн тэчавузкарлыг мэгсэд-лэри кудмурлэр. Демэк ла-|зымдыр ки, онларын Зара-дылмасы чох мурэккэб про-сесдир, Ьэрчэнд бунун учуй республнкамызда лазыми гэдэр инсан гуввэси вардыр, орта забит ЬеЗ’этиндэн олан Ьэрби гуллугчулар да ки-фаЗэт гэдэрдир. Ганун да пэмчинин инди АзэрбаЗчан-да хидмэт едэн кадр Ьор-би гуллугчуларынын муга-вилэ эсасында чэлб едилмэси нэзэрдэ тутулур. Тэ-биидир ки, бу гуввэлэр Зара-дыларкэн биз мудафиэ учун Зетэрлик принсипини рэЬбэр тутачагыг. езунумудафиэ гуввэлэринин мад-ди-техники тэчЬизатына, Ьа-белэ силаЬландырылмасы-на кэлдикдэ исэ, биринчи невбэдэ республиканын эра-зисиндэ олан бутун Ьэрби техника вэ силаЬ эн гыса муддэтлэрдэ инвентарлаш-дырылмалы вэ бунлар республиканын сэрэнчамына верилмэлидир. Депутат Э. Э. Гасымов, АзэрбаЗчан Республикасынын Ьэрби комиссары: — Ганун лаЗиЬэсинин мV* закирэси олдугча чошгун кечирди, лакин депутатлдр нэЬаЗэт, ваЬид фикрэ кэлиб Милли езунумудафиэ Гуввэ- лэри Ьаггында Ганун гэбул етдилэр. Ьесаб едирэм ки, ез си лаЬлы гуввэлэрини Заратмаг учун республиканын hap чур имканлары вардыр. Инди АзэрбаЗчанда Зузлэр-лэ hap6n мутэхэссис — ehTHjaTfla олан забит во эскэрлэр вар ки, онларын да чоху Эфганыстанда пэр би хидмэт кечмишдир. Биз республикада хидмэт едэн дикэр Ьэрби мутэхэссислэ 8и дэ мугавнлэ эсасында [илли езунумудафиэ Гуввэ лэринэ чэлб едэ билэриь Анчаг елэ индидэн фикир лэшмэк лазымдыр ки, Захын вахтларда взумузун Зуксэк сэвиЗЗэли Ьэрби мутэхэссис лэримиз олсун. Мон Ьэмчи нин бу фикирдэЗэм ки, го шунлары республиканын эразисиндэ Зерлэшэн Совет Ордусунун вэ ССРИ Дахн ли Ишлэр НазирлиЗинин омлакы Милли езунумуда фиэ Гуввэлэринин ТЭЧЬИЗ олунмасы учун миллилашди рилмэлиднр. ПАРЛАМЕНТДЭ BÖhPAH? КезлэнилдиЗинин зиддинэ олараг фасилэдэн сонра депутат лар сессиЗанын кундо-лиЗинэ дахил едилмиш мэсэ-лэлзрин музакиресинэ баш-ламадылар. Депутат С. II. ВердиЗев биринчи сЭз алыб деда ки, республика Али Совети сэдрянин муавини Т. Е. ГараЗев ез аэзифесинин ич-расына гаЗытмалыдыр. чунки парламент онун исте’фасыны эслиидэ гэбул етмэмишдир. Бир сыра депутатлар бу барэдэ Т. Е. ГараЗевин езу-нун ре’Зини динлэмэЗи тэклиф етдилэр. О, ез Ьэрэкотини парламента Ьерматоиолйк ними ‘ гиЗмзтлондирмэмэЗи ха-Ьиш едиб деди ки, октЗабрын 8-дэ ичлас заманы парламентин рэЬбзрлиЗинэ дофэ-лэрлэ ирадлар тутулмуш, онун ис’тефа вермэси Ьаггын-да толеблор крали сурулмуш-лу. О деди: Мэн буку Али Советин роЬбЗ|рлерино е’ти-мадсызлыгын ифадоси кими гиЗмэгландкриб Али Совет садринин муавини вазифэсин-да галмагымы геЗри-мумкун Ьесаб етдим. с» Т дэ эсэбилик характер« дашы-З&н шэраитда    депутатлара елэ кэлирди «и, даЬа етика иормаларына амол етмэк ла-зым де]ил. Е. М. Гафарова-нын вэ Т. X.    Оручовун ун- *    -    ванына тез-тез    ирадлар вэ    ---------- гпутатларын    бир    ьиссэ-    иттиЬамлар ирэли сурулурду.    рэсиндэ кизли сэ< > чумлодон    сэдрлш едэн    вутч, чавабында Али Сове-    чирилсин. Гэрара    алынды *1 ОРУ!0®    кид    тин сэ^ри Е.    М. Гафарова ни, буллетенлэрэ сэдрин би бэ’зи депутатларын она бело    ринчи муавини Т.    X. Ору мунасибэти шэраитиндэ Али    «ояун я» муавини Т. Е. Г Советин ншинэ рэЬбэрлик едэ билмэдиЗини деЗиб салону тэрк етди. Депутатларын бир Ьнссэ- о X. — -------- ки, Т. Е. ГараЗев ез вэзифэсинин ичрасына гаЗытсьш. Садр муавининин ез вэзифэ-скндэ галыб-галмамасы мэ-сэлэси этрафында мубаЬисэ-лэр денуб кэскин дискусси-jaja чеврилди. ДискуссиЗа заманы Зенэ дэ талэблэр ире-ли сурулмэЗэ башлады ки, парламент рэЬбэрлиЗинин фэ-алиЗЗэтинэ мунасибэг билди-рилсин. Бир сыра депутатлар сэдрин вэ онун муавин-лэринкн, Ьабелэ республика Али Совети РэЗасэт ЬеЗ’эти-нин исте’фа вермэсини ачыг-ча телэб едирдилэр. Кет-ке- ринин она е’тимад кествриб-кестэрмэмэси мэсэлэси Ьэлл олунмаЗынча, иши давам ет-дирмэкдэн имтина етмиш дир. Депутатларын чоху бил дирди ки, парламентин pah-бэрииэ е’тимад вотуму ба-  сэсвермэ ке- Бир саатлыг фасилэдэн сонра депутатлар ичласа Зе нидэн башлаЗыб онун апа рылмасыны депутат Т. М Багырова вэ депутат И. Г ШыхлыЗа Зекднлликлэ е’ти бар етдилэр. Т. М. Багыров билдирди ки, республика Али Советинин сэдри Е. М. Гафарова парламент узвлэ- човун вэ муавини Т. Е. Га раЗевин фамнлиЗалары да дахил едилсии вэ оиларын а|рылыгда hop бири узрэ сэсвермэ кечирилсин. Сэсвермэни кечирмок учун комисси}а сечилди. Сэсвер мэЗэ Ьазырлыг кедишиндэ иш гаЗдасына аид мэсэлэлэр этрафында дофэлэрлэ му бапиеэлэр олду ки, бу да депутатларын хеЗли вахты ны алды. Ьэр Ьалда сэсвер мэ олду. С9СВЕРМ9 ГУРТАРДЫ. С9ДР ГАЛЫР Фасилэдэн сонра сэсвермэ кечирэк комиссиЗанын сэдри депутат Р. Ь. ГазыЗев сэсвермэнин Зекунларыны е’лан етди. Сэсвермэдэ 274 депутат иштирак етмишдир. Республика Али Советинин сэдри Е. М. Гафарова депутатларын е’тимад вотумуну газанмышдыр:    онун    леЬинэ 210 сэс, элеЗЬинэ 64 сэс верил мишдир. Т. X. Оручовун леЬинэ 108 депутат, элеЗЬи-нэ 166 депутат, Т. Е. Гара-Зевин леЬинэ 155, элеЗЬинэ 119 депутат сэс вермишдир. Онлар е’тимад вотуму учун тэлэб олундугундан аз сэс алмышлар. Депутатлар сэсвермэ ке-чирэн ' KOMHCHjaHbiH протоколуну сэс чохлугу илэ тэс-диг етдилэр. Лакин Т. X. Оручов сэслэрин Ьесаблан- масы гаЗдасы илэ разылаш-мадыгыиы билдирди. Ондан сонра чыхышлдэн Т. Е. ГараЗевин рэ’Зинчо исэ сэсвермэ вэ буна Зенун вурул-масы гануна тамамилэ му-вафиг сурэтдэ олмушдь’р. Али Советин сэдри E. М. Гафарова ичласын ахырын-да чыхыш едиб кестэрилмиш е’тимад учун депутатлара тэшэккуруну билдирди. эв вэллэр Зол eepAHjH бутун негсан вэ сэЬвлэрини кэлэчэк ишиндэ нэзэрэ алача-гыны геЗд етди вэ умидвар олдугуну билдирдц ки, республиканын парламенти бун дан сонра мувэффэгиЗЗэтлэ фэалиЗЗот костэрэчэкдир. ОктЗабрын ll-дэ невбэ дэнкэнар ceccHja ишини давам етдирэчэк. (Азэринформ). • Аэцьинформ • СИТА + МОСКВА    » ДИПЛОМАТИИ МУНАСИЮТЛ*» АА^АДЫЛМЫШДЫВ ОктЗабрын « да ССРИ харнчи ишлэр назири Борис Панкин вэ EcTOHHja дипломатиЗасынын башчысы Леннарт Мери еэфирликлэр ссвнЗЗэоиндо »кнтэрэфли дапло-матик мунаенбэтлэр 3 ара л млм&с ы Ьаггында нота м,^"б8*> дитгеи етмишлэр. ССРИ илэ Литва Республикасы арасьшда да дил-ломатик мунасибзтлэр Ьаггында нота мубадалэс« олмуш-дур. Б. Панкин ЛатвцЗа «лэ дипломатии мунаоибэтлэр Зарадылмасы чэсэлэсинтг < ха л не техники мэсэлэ» адлан* дырмьпидыр, КОСМОИАВТЛАР ЗЕРДО Анатоли Артсебарски, Токтар Аубакиров вэ Франте Фибек «Мир» шмотлу комплекс«ндо нэоэрдэ тутулмуш тэлтш-атлары баша чатдырдыгдан сонра октЗабрын 10-да Москва вахты илэ саат 6.12 дэгигэдэ Jepa гаЗытмышлар. «СоЗуз ТМ-12» кэмисиннн ендирвлан апараты Аркалыг шэЬэрицдсн 67 километр чэнуб-шэргдэ нэзэрдэ тутулан раЗонда Jepa енмишдир. Космонавтлар Зерэ евдикдэн сон-па езлэршш Захшы Ьисс едарлэр. Доггузунчу 144 кун-лук експедисиЗа заманы, Ьабелэ беЗнэлхалг hej этнн учу-шу заманы апарылмыш експериментлэрин материал тары орбитдэн кэтирнлмишдир. TYPKHJ0 КЕИЕРАЛЫ РЭСМИ С0Ф0РО К9ЛМИШДИР Совет Иттифагында рэами софэрдэ олан TypKKjo СнлаЬлы Гуввэлэри баш гэраркаЬынын рэиси орду ке-нералы Доган Куреш дунэн влкэнн кэзмаЗэ Золланмыш-дьиГ Аеродромда ону ССРИ СилаЬлы Гуввэлэри баш гэраркаЬынын рэиси орду кенералы Владимир Лобсхн, дикэр рэсми шэхелар Зола салмышлар.    ___ Сэфэр програмына керэ турки|зли гонаг Санкт-Петербурга вэ БакыЗа кетмэлидир. Кене рал Доган Куреш Зола душмэздэн габаг СИТА-нын мухбири илэ мусаКибооиндэ демишдир: «Сэфэр прог-.рамыньш Москва Ьиссэсн шубПэоиз, угу.рлу О демищдар ки, совет Ьэрби рэЬбэрли]н илэ кер\шлэр заманы бнр чох мэсэлэлэр, о чумлодон Ьэрбн хэтт \зрэ Сомт — Турки)э эмэкдашлыгьшы даЬа да .меЫюмлэтмэ« перепективлэри музакирэ олунмушдур. * АЛМА АТА ГАРАБАГ Y4YH МУШАЬИДЭЧИЛвР Лаглыг Гарабаг этрафында мунагишэнин арадан гал-дьюылмасы узрэ мувэггэгги эмали мушаЬвдэтнлэр Wjjy-н^н Газахькгган сэлаЬиЗЗэтли иумаЗэндэлэринин тэркиби M«11W едамнидар. Бу рруп Президент В. Лелтсшши вэ Президент Н. Наоарба)ввии васитэчилик шшмин Je-кунла^ tan-ында Железноеодскда гэбул олуим^п бир-кэ р^и м?луматда ге)д едилмиш разылашмалара му- ВафИ^У^лэривдэЬмушаЬидэчилгр бе]иэд*алГ нармала-оа    суверен    дев^тлерин «.¡сил« ишл* Гивд    .ми^ли^тиндэн    асылы тандашларын Ьугугларына эмэл етмак приисиплэриии ргЬбэр тутучаглар. * ДАШКЭНД    *■ КОММУНИСТ nAPTHJACWHA БАРНС НАЗЫРЛАНЫР... еэбэкистан Коммунист Парти)асьжьш аариси, олан ,т,,к.ч Халг-Демократ Парт«)асынын «oJa6pwH 1 до SSSSS    wyjrrajb.    чагырылачагдыр. Тэшкилат комитаскнин сэдри, езбэкистен денти Ислам Каримоауи имзаладыгы бу гарар ¡ерли мэ(г вуа^Р«НЯннэ Халг-Демократ napPHjacw-ньш ^дь^ь^оиун ss-    едХмишдиР. * KkIJEB •КОРЕИ ОСИРЛОР УНУДУЛМАШБ... УкраЫанын бе.нэлмвчелчи двJYШЧYЛвp иттифагынын вэ АБШ-ыи «Мэни унутма» милли ассосиасиJ*с‘><иь'"V ма1андалари биркэ бэ)ан.амэ имзаламьиилар. Онлар пэ- SrSSSmA Ьэрби асирлэрин азад едилмэси вэ ха-? оэ)аннаяадо    г-    гуллугчуларын    ахта- рылмасы саЬэсиндэ сэУлэрини бирлзшдирмэк «иЦатиндэ элдуглар^^^ишлар.    ^    xe<te[>OT8p. сиз иткин душмуш, харичдэ де»уш эмэлиЛатларында иш-тирак етмнш Америка вэ совет Ьэрбн гуллугчу^рыньш тателэрннин аЗдынлашдырылмасында АБШ вэ ССРИ нин а>ры^а]раГ сэ )ларинни инди^сэк лазыми сэмэр, верма. ЛИ1ИНИ нэзэрэ алараг, Ьэр ики тэрэф далм мувафиг ин-сЬоомасиЗа мубадилзеи €*тмэк, бу истигамэтдэ фэал су-, даТркэ тэдбирлэр кермэк, муЬарибэ ^нлары- ныи тибби бэрпасы саЬэсивдэ    Y баднлэси кечлрмэк барэенндэ разылыга кэлмишдир. Азэрещчзн Республикасынын Президент А. Я. МУТЭЛЛИБОВА Чанаб Президент! Мэнэ Зардым кестэрди3инэ керэ АзэрбаЗчан халгына самими тэшэккур едирэм. Чох-лу Захшы мэктуб алырам, бу да мэнэ гуввэ вэ гэтиЗЗэт ве-рир. ССРИ Прокурорлугу мэк-тубуму 1991-чи ил иЗулун 5-дэ алса да. она ез муиаш-бетини биддирмэмэсинэ бах-маЗараг, АзэрбаЗ^н Ьаггында Ьэгигэт на мин э мубаризэ-дэ кери чэкилмэк фшриндэ деЗилэм. Инди Москвада Ав-ролада емэкдашлыг вэ тэЬ-лукэсизлик мэсэлэлэринэ дайр мушавирэ кечирнлир. Мэн дэ фуреэтдэн ясгифадэ едэ-рэк, башладыгым мубаризэ-ни давам етдарирэм. Бутев бир республика Ьаггында Ьэ-гитэти кизлэтмэк мумкун де-]илдвр. Мэн Б. Лелтсннин адалэт ^стэмэсинэ во Н. На-зарба)евин прагматиэмннэ ум ид бэслэЗирэм. Авропада эмэкдашлыг вэ тэЬлукэсизлик мэсэлэлэринэ данр мушавкредэ проблемки рэсми сэвиЗЗода баша душул-мэси (мэнэ бело кэлди) дэ мэни севиндирир. Лакин ич-тимаи тэшкилатлар агыл-ка-мал HYMaJmu етдармир, оф-саиэЗо уЗурлар. 1991-чи илия маЗ аЗында РусиЗаньш советлэр гурул-таЗына кэлдаЗинизэ вэ ермэ-ни—АзэрбаЗчан мунасибэт-лори мэсэлэсяни кундэлик-дэн чыхармаг са’Злэримязи баша чатДырдыгьшыза керэ Сизэ шэхеэн тэшэккур едирэм. Joxca мэсэло гэрезли музакирэ олуначагды. О замай гурултаЗын у^аанына 400-э )ахьш е’тираз телегра-мы алынмышды. Маним те-леграмым да онларын арасьшда иди. Мэн биабырчы адалэтсиэ-лнклэрлэ дэфолэрлэ гаршы-лашмышам. Лакин бутев бир халгын бинэсиб вэзи>3этэ душмэсн бутун эндазэлэри ашыб кечир. Ьеч кезлэмэз-дим ки, бела адалатсизликла бурада, инди, бу кун гаршы-лашмаг ¡мумкун олсун. Мэн PycHja эразисиндэ ¿алмыз бу-«на чалышырам ки, Ермэнистан кими, АзэрбаЗчан да ез сезуну демак Ьугугуна малик олсун, онун да сезуну ешитсинлор. 1991-чи ил сен-тЗабрын 19-да телевизиЗа «лэ верилэн репортажы бе]ук севинч Ьиосн илэ гаршыла-дым. Орада илк дэфэ деЗ»л-ди ки, муЬарнбэ Азэрба]ча-на гаршы тередилмишднр, онун эразисиндэ кедцр вэ Залныз бэ^бэхтликлэрэ себэб 1эннм билдиклэрим инди чох адама мэ’лум олмуш-дур. Гаршылахцдыгым адам-лар илк гачгынларын Ермэ-нистандан говулая азарбаЗ-чанлылар олдугуну е>рэнон-дэн сонра онларын бахышла-ры дэЗншмпцдир. Бу намэрд вэ шэрэфеиз муЬарибанн «н-сая Ьугугларынын — ннса-нын динч Зашамаг Ьугугунул эзэл бащдан лозулиасы кими пнелэмишэм, пислэЗи-рэм вэ пислэЗэчэЗэм. Бутун галан ЬадЛсэлэр )алныз онун нэтичэсидир. Бакыда ган те-кулмэси онун иэтичэсиднр. таланлар заманы ган ахмасы онун нэтичзеидир, адамларьш кечурулмэс», мусибэт онун иэтичэсидир. Республика нэ вэзнЗ^тэ душуб! Шабаддар, HyjKHH-лар, ковал Зовлар во инсан Ьугугларынын ермэни тэма-Зуллу дикэр баднам мудафи-эчилзри бу барэдэ Ьеч ду-шунублэрми? Мэн бир азэрбаЗчанлы кэн-чэ раст кзлдим. Онун фэгарэ сутунунда куллэ илишнб га-лыб. ьу куллэ до Ьэмин му-Ьарибэннн нэтичасидир. АзэрбаЗчана гэфлэтэн р вер миш проблемлэрэ бундан сонра лагеЗд галмаг олармы? Мэн сулЬ учун, кэлэчэк эмок-дашлыг учун элнмдэн кэлани едэчэJom . Ьврмэтлэ М. POCTOBCKAJA, Подолск вэЬэря, Москва вклаЗэти. Ша/иэ »9 Ьагигэт ЬвРВИ ТЕХНИКА АИАРЫЛЫРМЫ? tac««P» «    h»p6«    шпмш чымрылыб апарыли*сы ьаггында чох Ба’аа жттлааа акформаса]. воепмарвадо Д» *»Р®-..,и.ш» килр Эиаадашымыа Аз»рва)чаа S»» Л?ГидapaSEnT P-« В. Авду«м1еш» «ору-шорм де^.алари h«Д*Р«»*а Jim* oww •Зрэюяэк яствмпидвр. О, дсившдшр. — Ьэрби техникаиын вэ гошун Ьиссэлэрииин дэмир Золу илэ республикаданчы- Xарьтлмаеы барэдэ се*-с.еЬоэт-лэрлэ элагэдар билдир»мэк и'стэзирэм ки, бу иш Ьэм АзэрбаЗчан Дзмир И'^а' рссинин. Ьам »дэ республика Мудафиэ вэ Дахили Ишлэр на зирликларииин нээарэтин- ДЭДИр. 1991-чи илин ceHTjaöp аЗында республиканын э)аа-зисиндэн 10 Ьэрби ешалон кендэрилмиш вэ Ьэмин вахт эрзиндэ 17 Ьэрби ешалон кэти рил мишдир. Бу 10 ешалондан 4-у Волгоград шэЬэриндэ хусуси тэ лимдэ олмуш вэ Зеиидэи эввэлкиг даими Зерииэ. J9Hh рес публика За га)тарылмышдыр. в ешалон исэ республиканын Даглыг Гарабаг эразисин-дэн чыхарылмыш, эвэзиндэ opaja дикэр Зерлэрдэн о гэдэр ешалон кэтирилмиш-дир. By илин сент)абр аЗыяын эввэллэриидэ республикада ÄinaH Ьэрби Ьиссэлэрин рлэри дэмир Золу ида ‘р.кинэ билдирмишлэр ки. Заранмыш шэраитлэ элагэдар олараг истифадэ едил- MaJdK Ьэрби техниканы метал гырынтысына чевирэ-рэк рес публика дан чыхармаг истэЗирлэр. Анчаг биз бу мэсэлэЗэ дэ ез гэти е’ти-разымызы билднрднк. JepH кэлмишкэн ону да де)им ки, АзэрбаЗчан дэмир Золу илэ Курчустан Респуб-ликасына вэ экс истигамэтдэ мухтэлиф хусуси транзит гатарлар кечир. Республиканын бэ’зи jainajbiiu Зерлэ-рнндэ бу гатарларын Ьэрэ-кэтинэ Ьеч бир лузум олма-дан манечилик тврэдилир. Бу да дэмир Золунда сабит-лиЗин позулмасына сэбэб олур. Республикамыза иг-тисади зи)аи вурур. ШаЗиэ-лэрэ yjy6 Ьеч бир эсасы ол маЗан сеЬбэтлэрэ инанмаг лазым деЗил. Ьэмвэтэнлэ-римиээ соз верирэм ки. АзэрбаЗчан Дэмир Лолу Идарэсинин рэЬбэрлиЗи Ьэрби техникаиын дэмир ¿олу илэ Ьэрэкэтинн кэлэчэкдэ дэ иээарэтдэ сахламаг учун гэти тэдбирлэр керочэк вэ гаршы)а чыхан Ьэр бир мэ-сэлэ барэдэ республиканын элагэдар органларына та -чили мэ’лумат верэчэкдир Буна эмии ола билэрси!|из. Фоте М. Мвадоауидтр. и ;
RealCheck