Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 3

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, October 10, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - October 10, 1992, Baku, Azerbaijan КАЛГ ГВЗЕТИ    ~ 10 OKTIABP iwi-w ип. БИЗИМ КУНЛЭРИН «экинчи»си МУСАНИБИМИЗ ДЕ1ИР: - БИЗ ХЭЗИНЭ УСТУНДЭ ОТУРМУШ ДИЛЭНЧИЛЭРЭ БЭНЗЭ.1ИРИК I Шайр урэкли табиатшунас, алим Аушуичали шайр. Нам да хе|ирхаН мнсан, нараЬат аатандаш. Насир Илгарлыны (Баба)еви) чохса)лы достлары, танышлары бала таны|ыр, хатрини азиз тутурлар. Эзунун деди|ина кара галбан басландыгы достла-рынын ичинда журналистлар даНа чох дур. Балка да онларла чох отуруб-дурдугуна, дардлашди)ина кара Насмр муаллимин 39 иллик амрунун ¡арысын-дан чоху сатир-сатир газат-журналлара Нопуб, ра-дио-талааизи)а далгаларында кануллара качуб. Насир муаллим амру бо|у агач акибг чалаг ву-руб, кул [етишдириб. Бу санмаз {ангысындан мат-буатда, ефирда (урддашларымыэын да галбииа од салыб. Иллэр кечиб, хе|ирхаН амаллариндаи чаНра-синда бир мудриклик нишаиаси галыб. Каэлари иса канчликда олдугу ними га)нар ва ишыглыдыр. Ара-сыра ше'р (аздытыны билирдик. Бу (ахынларда ешитдик ни, Насир муаллимин «БаНардан дojмyp урак» адлы ша'рлар китабы чыхыб. Онунла чохдан назэрда тутдугумуз саНбати бу хабар тазлашдирди. — Бизим чохлу тэбиэтшу-насымыз, биологумуз вар. Лакин амруидэ алии» бел алыб бир агач, бир кол басдыр- . ма]аны аз де|ил. Натта елэси вар киг «елми ишинде» сеНбет ачдыгы биткиии багда карее танымаз. Виза ал* калир ки, сиз биолоки[а саНаеиида алим олмаса^дыныз бала* та-ныимыл «акинчи» олардыныз. — Наслимизда «акинчи» бирчэ манам. Ата-бабаларым Гонагкэнддэ Не]*андарлыгла машгул олублар. hajaaHflap-лыгдан екинчили]э качмак тарихэн о гадар да асан иш oflMajbiÔ Иеч азум да билМи-рам ни, мэн наслимин чох-иллик ан’энэсини позуб нема «акинчи» олдум. Казуму ачан-дан агзчы, мешэни, чэмэни, кул у каруб севмишэм. hajaî-да эн 6е[ук завгу, раНатлыгы торпагда бир тохум, шитил чучартмакдэ, баг салмагда тапмышам. Губа Педагожи Мэктебин-да oxyjaHfla На|этдэ бир баг салмаг фикрина душдум. Тав-си)а dMHpèajoea адлы био-локи]а муаллимимиз вар иди. Чох jaxuibi инсан иди. HhjjaîM* ми тэгдир алади, мани heiec-ландирди. Орада [ахшы бир баг салдым. Табиэтлэ эЬди-nejMaHbiM бела башланды. Сомралар Бакыда Педагожи Институтда муэллимлерим Эсэдулла ЭбдурраЬманов ва Рэпим АллаНверд^ев маним учуй Иэм да xejHpxahflkir, ии- санлыг, халга тамэниасыз хид* мат мактэби олдулар. Инди балэл^ри чох аздыр. РэЬмэт-лик Эсодулла муаллим де[эр-дй ки, огул, биз алм ачлыгы давруида охумушу«-, биликлэ-ри текчэ кезлэримизлэ де|‘ил, агзымызла, гулагларымыэла да ба|мимизэ ¿еритмэ^э ча-лышмышыг. О, бизи Иамишэ охумага, о[рэнмэ[э сэслэ[ир-ди. Эсэдулла муаллим «Мичурин биолоки)асы» адлы галын китабы бирбаша тэрчума едиб макина)а диктэ елэмишди. .1аэдыгы китаблары уст-уста [ыгса^дьж бу бэстэбо] инса-НЫИ бо[ундан Нуидур олар-ды. Тарчумалэрини иса ики чарка [ыгмаг лазым кэлар-дй. Бир катил, бир усту бре-зантли маса, бир да галэмлэ бутав кэид тасарруфаты ре-дакс^асы [аратмышды. Мани [азы-позу аламина да онун бу иши Ьэваслэндирди. Jaдымдaдыp, беш нэфэрлэ дарысгал бир отагда [аша-|ырды. На гадар та'кид елэ-сэк да, манзил навбасинэ дур-мурду. Де[ирди ки, ман елэн-дэ [агин, кэлиб карэчаклэр, аилэма ев верэчэклэр. Мэн бела инсанлардан елм-тэрби[э алмышам ва амрум бсчу он-лара ла[иг олмага чалышмы-шам. ©мрум бо[у Ьэсэн ба[ Зэрдаби[э гибта алэмишэм. Инсан карэк езундэн аввэл-ки нэсилдэн алдыгыны сон-ракы несла га[тарсын. Хе[ир- хаЬ ишлар кардукча раЬатлыГ тапырам. Лакин нараНатлыг, ма'нави изтираблар бунунла азалса[ды на варды ки... — Насир муаллим, Намишэ YpajH долу олурсуиуз. — HejnajHM, так бизим jox, бутун качмишимизин, кэпа-чэ)имизин hajaT иксири, ба-ujnjn олан тэбиат алдан ке-дир. Инсанларын нагие амэл-лэри Нам тэбиэтин, Ьэм да 4dMHjjdTHH ахырына чыхыб. На гадар фэр^ад гопарсан да фа[дасы олмур. Бир да керуреэн ки, 6ajyK бир бина-нын келкэлэнди]и агачы уф дамэдэн касиб кимсэ [ериндэ гараж тикди. Азэрба[чаны тэбиат эсл чаннэт бучагы [арадыб. Биз ону на куна салмышыг? Биз хазинэ устундэ отурмуш ди-лэнчилэрэ бэнза[ирик. 1анды-гымдан бэ'зан синэми мис-ралара бошалдырам. — Ше рлар китабыныэда бу ачыг-а[дын карунур.  Ше’р гэлбимин jaHfbicb»* дыр, Иеч каса flaja билме-диклэримдир. Иеч аглыма кэлмазди ки, на вахтса бела бир китаб japaHap. Мэн он-лары садэчэ олараг урэ[ими бошалтмаг учун [азмышдым. Саг олсун «Ja3bi4bi>» Hoiupnj-[атындакы достлар. Хабар ту-туб чап етдилэр. Мэн тэбиэтин корланма-сындан чох данышырам. Ам-ма бир uiejH бо[нума алырам: биз табиэтшунаслар Ьэлэ да адамлара баша сала билма-мишик ки, инсан hajaTbi бит-килар аламинин давамыдыр. Иансыса бир агач, кол, чичак биздан а[рылыгда )ашв)вн азаларымыздыр. Экар китаб-да дамэк истади[им бу фи-кир охучулара чатырса, азу-му хоыбэхт caja биларам, — СаЬбатии аввалиида да-диниз ки, иаса бир чидди са- зуиуз »ар.    ^ — на, Нэсан 6»i Зардабинин [убила[инин качикдирилмаси-ни дамэк истэ[ирэм. Бу инсан тарихимизин, ме'нави^атымы-зын ан беаук закаларындан биридир. Тапэдэн дырнага гадар амалпарвэр бир инсан-дыр. Онун миллат учун кер-flyjy rajpaTflH ишлар бир ин-санын имканларындан гат-гат чохдур. Ди кал ки, на саг-лыгында, на да сонра гадри билинмэ[иб. hajaT да бела да олур. Вахтиле Низами flejwp-ди ки, арэула[ырдым аввал мэн алэм, Хагаии маним мар-cHjaMH [аза. Эфсус ки, Хага ни алду, мэн онун марси[а сини [аздым. Инди керун, Ха-гани иечэ ÔejyK сэнаткар олуб. Лакин тарих 6ojy Хага-нинин да Ьармэтииа бахын, Низаминин да. Мэичэ, биэдэ Низами гадар бэхти кетирэн, Ьэсэн 6aj гадар гадри билин-MdjaH икиичи ад ем [охдур. — JanaH олмасыи, башыны-зыи туку са|ы агач акмисиниз, экдирмисиииз. Неч кефини зим позулдуту олубму! —- Бирчэ дэфа. Бир магаза мудири кэлмишди шитил апа-рыб дуканын этрафына ак-дирсин. Кедэндэ алини лов-га-ловга салды чибинэ ки, пул версии. Ела эсабилэшдим ки, аз галдым шитиллари ма-шындан бошалтдырам. Экер имканым* олса[ды, мэн агач экэнлэра пул верэрдим. Емил 3onja [ахшы де[иб ки, пул hap да чохдурса, бутун мурдар лыглар да орда тэчассум та-пыр. Маним наслимин haja-тыны да пул [аман куна го[-ду. Чэхлары онун Ьакмуна табе олду, мэн иса аэуму бир-дэфалик тэбиэтэ tacnHM ела дим. — Иста[ирик саНбатимиэи охучуларла, баг-бостан haaac-карлары ила давам етдмрэск-низ. — bajyK мэмнуни^этла. Таки маним мэслэЬэтим кимэсэ кэрак олсун. СеИбэти [азды: ТаНир А1ДЫНОГЛУ Экмэ/эн бичмэз И A J Ы 3 БЕЧЭРМОСИ Кэлэн илин бол мэЕюулу-нун осасы па]ыздан rojjviyp. MejBo агачлары 0KTja6pAa ]арпагларыны текду^унэ кора онлара гуляуг кевдэ вэ будаглардакы гопмуш габыг-лары ТОМИЗЛЭМ0К, сынмыш. елочэ до артыг будаглары космэклэ бaшлajыp. Кевдэ вэ будагларын у38' риндэки гопмуш габыгларын вахтында тэмизлэнмэсиннн 6oJyk ohaMiijJaTH вар. MejB9 вэ бэзэк агачларынын бир сыра хэстэлик вэ anJaHBepH-чилэринин торэдичилэри гоп-мущ габыгларын арасында. когушларда гышлaJыp. Она керэ гопмуш габыглары тэ-мизлэjиб M0he етмэк вачиб-дир. Гопмуш габыглары тэ-мизлэмэк учун кевдэнин этрафына брезент Aouiajnp, габыглары хусуси баг эрсини нлэ, jaxyfl кут бычагла. по лад мофтилдэн дузэлдилмиш шотна илэ гашьОыб кетурур. сонра иеэ }андырырлар. Кевдэнин габыгыны тэ-мизлэдикдэн сонра ону сол-Jap jarbi илэ jaFлajыp. jaxyA она эЬэнк мэЪлулу n^iajnp-лэр. Бундан мэгсэд кевдэнин узэриндэ галмыш мухтэлиф хэстэликлэрин спорларыны вэ зн[анверичилэрин Jyмypтaлa-рыны ахыра ними мэЪв ет-мэкдир. Бунлардан эн элве-ришлиси эЬэнк мэЬлулудур. ЭЬэнк мэЬлулу бело Ьазырла-ныр: литр cyja 12—13 ки-лограм тэзэ сендурулмуш ohoHK, 3—5 килограм дэмир купоросу кетурмэк лазым-дыр. Ьазырланмыш мэЬлу-лун KOBA0ja jaxuibi janbimMa-сы учун она азча кил гатыр-лар. МэЪлул нэ гэдэр ишлэ-нэчэксэ. о гэдэр Ьазырланма-лыдыр. чунки сахла,[ыб сонра истифадэ етдикдэ тэ'сири-ни итнрир. JyxapbiAa rejA етдик ки, сынмыш будагларын кэсил-мэси заманы эмэлэ кэлэн ja-раларын муаличэси дэ бу деврдэ апарылыр. Зэдэлэн-миш jepn габагча полад эр-синлэ вэ баг бычагы илэ саг-лам одунчага гэдэр гашы]ыр. сонра ôypaja баг мэлЪэми вэ ja 6ojar суртурлэр. Кевдэдэки когушлар чу-рунтудэн тэмизлэндикдэн сонра ону гурумага rojyp вэ сонра дезинфекси]а едирлэр. Дезинфекси^аедичи кими креозот. 5 фаизли мис купоросу мэ!1лу;1у, 3 фаизли натриум-флуорид вэ ja 3 фаизли дэмир купоросу мэПлулундан истифадэ олунур Бутун бу эмэлиjjaтлapы гуртардыгдан сонра- когушу гуру Ьавада баг мэл11эми вэ Ja исти зифт-лэ тутурлар. Когушларын тутулмасы иши онларын пломбланмасы илэ гуртарыр; h эм дэ Aaha ÔejyK когушла1-ры гуру агач тыхачла Meh-кэм тутуб устундэн 6ojar сур-турлэр. Агачларын буданмасы иши багларын мэЬсулдарлыгыны артырмаг. мejвэлэpин ке]- ф^]этини ]ахшылашдЫрмаг. агачларын мэЬсул вермэси-нин мевсумил^и (деври ол-масы) илэ мубаризэ апармаг. елэчэ дэ агачларын емруну узатмаг ишиндэ муЬум вэ зэрури агрономиЗа тэдбири-дир. Будамагда эсас уч мэгсэд кудулур: чэтири орта дэ-рэчэдэ cejpэк caxлaJыб онун ичэрисинэ сэрбэст сурэтдэ ишыг вэ 1гава кечмэсинэ шэ-раит ]аратмаг; иллик артым-лары нормал, jэ’ни бар вер-мэ]эн чаван агачларда 45— 50, агачлар бара дYшмэjэ башладыгда 35—45, там мэЬсул верэн агачларда иеэ 20—40 сантиметр узунлугда сахламаг; агачларын Ъэр ил орта дэрэчэдэ чичэш^иб бар вермэсинэ шэраит ]аратмаг. Нэсир ИЛГАРЛЫ, биолоки]а елмлэрн намизэди. (Арды вар) Ьэ ¡чан тэбили ТАЛАН ДАВАМ ЕДИР Ирана кедиш-кэлиш башла-1анда севиндик ки, узун ил-лэрин Ьэсрэтинэ сон годела-чаг, тарихин эдалэтсизли)н узундэн а)ры душмуш гоЛум-гардаш )енидэн керушечэк. Лакин севинчимиз узун сур-мэди, тамаЬ, меЬтэкирлик куч кэлди. Тикинтилэрдэ, муэссиселэрдэ, тэсерруфат-ларда чалышанлар иш-кучу-ну бурахыб Ирана уз тутду-лар. Кедэндэ дэ електрик чи-йазларыны, азтапылан мэ-ишэт эш)аларыны. гэдим мэ-дэниЛэт вэ сэнэт нумунэлэ-рини дашы)ыб апардылар. Дукан-базар бошалды, еЬти-)атымыз тукэнди. Бунлар аз* мыш кими Ъэлэ шэхеи вэ ичтимаи мал-гара]а да да рашдылар. Лардымлы ра]он рабитэ говшагынын рэиси М. Сэмэ дов де)ир: — Кечэн илдэн е’тибарэн кэндарасы телефон кабел хэт лэри вэ1шшчэсинэ дограныр Иран Ислам Республикасына етурулур. Денэ-денэ Ьара] салыб сэла!1иЛэтли тэшки латлары кемэ)э чагырмышыг Ьеч бир нэтичэ joxдyp. Кез керэ-керэ республика талан едилир. Огурлуг, меЬтэкир-лик, дэллаллыг кутлэви Ьал алыб. Ра]онун Вэркэдуз—Бур-зунбул кэндлэри арасындакы радиофидер хэттиндэн 34 рабитэ диpэjи вэ хе)ли мигдар-да мэфтил огурланыб. Лар* дымлы — Лерик — Лэнкэран радиореле хэттиндэ гураш-дырма ишлэри баша чатана-дэк ги)мэтли надир кабелин хе]ли 11иссэси секулуб апа-рылмышдыр. 17 метр мэса-фэдэ 1ералты кабел чыхарыл-мышдыр. 600 метр мэсафэдэ ajpы-aJpы )ерлэрдэ кабеллэр кэсилиб огурланмышдыр. Лаи бу кунлэрдэ Лардымлы — БoзaJpaн истигамэтиндэ 50 немрэлик телефон хэттиндэн 300 метр кабел ]оха чых-мышдыр. Лардымлы—Курэ-чи истигамэтиндэ радиофидер хэттиндэн 2 эдэд телефон дирэ)и. 200 метрэ )а-хын кабел огурланмышдыр. Дэр)авар кэндинин гаршы-сында басдырылмыш эн надир кучлэндиричи апаратла* рын ичэрилэри секулуб апа-рылмышдыр. Шилэвэнкэ. Ос-та]ыр, Дашкэнд кэндлэриндэ дэ огурлуг Ьаллары, талан баш алыб кедир. Белэ давам етеэ чох гыса муддэтдэ ра)о-нун кэндлэри илэ телефон элагэси тамам кэсилэчэк. Г в 3 Б Т КО ШК Y «БИЗДОН СИЗв Ив ДУШЭР1» Ьэлэ Москванын бэлэди))э рэисн оларкэн Попов бе)нелх&лг университет )арадараг онун башында ДУРДУ- Гавриил Харитонович ез университети учун шаИэрин ан козэл биналарындан бирини еечди. Соз казир ки. америкалылар универси. тете пул а)ырырлар. амма PycHja буну ис-тэмир. PycHja Федераси)асы президента Б. Лелтсинин чари илин 17 и)ун тарихли (Ñb 376) сэрэнчамы буна субутдур. Сэ-рэнчамда бе)налхалг университета тэклиф едилирди ки, ehTHjaTa бурахылмыш 50 за-битин бизнес мэктабиндэ тэЬсили учун Бур- булисин рэЬбэрлиУи илэ мусабигэ крчир-син. Президентин саранчамында «1992-чи нл сент)абрын 1-и учун PycHja МалиЛа НазирлиЛи 50 нафэр забитин ики иллик тэЬсили. JamaMacbi вэ гиДа?ан“а<;“ учун рус ордусундан ehTHjaTa бурахылмыш Ьэрби v гуллугчуларын сосиал у]гунлашма програмы ehтиJaтлapындaн 100 мил]он руб л вэсаит aJbipcuH*. Игисадчылар hecaблaJыблap ки, 1\эмин забитлэрэ ики ил эрзиндэ тэкчэ гара куру }едиздирсэлэр белэ, бу гэдэр пулу хэрч-najH6 гуртармаг мумкун flejnn. hap mej кун кими а]дындыр: президент узаг ва ja-хын харичдэн Вэтэнэ га}ыдан эзабкеш забит аилэлэрини cojapar Поповун универси-тетини «бэслэмэ}ин* усулуну тапыб. «Правда». ЧЭРИМЭНИН ГА1ДАСЫ БИРДИР, МЭБЛЭГИ ИСЭ JOX МэЬкэмэ гаршысында Ьамы бэрабэрдир. Лакин варлылар аналожи hyryr позунтула-рына керэ касыблардан даЬа чох чэримэ едэмэлидирлэр. Инкилтэрэдэ JeHH4a гув-B9ja минмиш тэзэ парламент ганунунун мэг-зи белэдир. Ганунда ejHH hyryr позунтуларына керэ чэримэлэрин мэблэги 25 чур муэЛэн еди-либ. Мэсэлэн, кучэдэ вэ Ja башга ичтимаи JepnapAa сэрхошлуг едиб haj-Kyj салдыгы-на керэ 20 фунтдан тутмуш 500 фунтадэк, сэрхош B33Hjj0TA3 машын сурдукдэ <2-дэн 1 800 фунтадэк, полис ишчиси илэ далаш-маг устундэ 100 фунтдан 2.500 фунтадэк чэримэ нэзэрдэ. тутулмушдур. Леткинлик JaiubiHa чатмамыш ушагларын вaлидeJнлэ-рн дэ бу rajflafla чэзаланачаглар: вaлидejн-лэр варлы олдугча ез дэчэл евладларынын хулиганлыгындан етру Aaha чох чэримэ ед^эчэклэр.    <Труд> пис охуланлар езлариндэн КУССУНЛЭР Уфадакы 124 немрэли мэктэбдэ тэЬсил алан оглан вэ гызлар учун «Охумаг, оху-маг JeHa дэ охумаг» кэламынын ahaMHjJa-ти бу кун даЬа 6eJyKflyp. Лахшы охумаг онларын езлэринэ сэрфэлидир. Мэктэбдэ гэ-рара алыблар ки. дэрс илинин сонунда илин эн jaxujbi шакирдлэринэ нэинки та - Астанлы, Зевин, Арус кэндлэринин алверчилэри Ирана гачаг мал кечирэндэ мэ'лумат верилмэмэси учун эввэлчэдэн телефон хэтлэри-ни сырадан чыхарыб бутун аваданлыгы мэЬв едирлэр. Полисин нYмajэндэлэpиI caha мувэккиллэри pajoH ичра башчысынын Jepлэpдэки ну->Maj8HA8A0pH бу езоашыналы-га кез Jyмypлap. Гачагмал чылара, огрулара. дэллалла ра. таланчылара «кезун устэ гашын вар», — AeJaH Joxдyp. Нэ вахтадэк белэ олачаг? Телман ЭЛШЕВ, «Халг гэзети»нин мухбири. ЛАРДЫМЛЫ paJoHy. рифнамэлэр, Ьам да 10 мин рубл Ьэчмин-дэ пул мукафаты верилсин. I—IV синиф-лэрдэ тэЬсил алан балачалардан башга бутун мэктэблилэр мусабигэдэ иштирак еда билэр. Ги1мэт чэдвэлиндэки «5* ади беш-лик дeJил. «Труд» СИ1АСЭТЧИЛЭРИН ГЫШДАН НЭ ГОРХУСУ Русфа Ьэмкарлар Иттифаглары Федера-с^асынын. Москва Ьэмкарлар Иттифаглары ФeдepacиJacынын, Рус^а Лазычылар Итти-фагынын вэ рус православ килсэсинин пат-риархлыгынын HYмaJэндэ heJ’эти бу jaxын-ларда Лугослав^ада олмущдур. ЬеГэт Вэтэнэ ^ытдыгдан сонра Борис Лелтсина мэктубла мурачиэт етмишдир. Мактуб муэллифлэри Серби]а вэ Черно-гopиJaнын тутдугу мовгеларн идеаллашдыр-мадан белэ Ьесаб едирлэр ки, Руаца Ха-ричи Ишлэр Назирл^инин Лyгocлaвиja илэ баглы масэлэдэ мев^и бу слав!ан девлэт-лэри илэ мунасибэтлэри пислэшдирмишдир. Орада онсуз да кэркин олан вэзиJjэт ja-начаг вэ енержи гытлыгы учбатындан даЬа да чэтинлэшиб. Гэрб експерт л эринии прог-нозларына кара, гышда coJyгдaн вэ ач-лыгдан минлэрлэ ушаг вэ Jaшлы адам тэ-лэф ола билэр. HYмaJэнд9 Ье]’0тинин узв-лэри Рус^а президентиндэн ачизанэ хаЬип^ едирлэр ни, ^гослав^а^а Jaнaчaг квндэрил-мэси узрэ caнкcиJaлapы JYHKYЛЛэшдиpмэк учун тэ’чили тэдбирлэр кврсун. «Рабоча1а трибуна» МЕГГИ, СЭН ДАЬА КИМЭ ЛАЗЫМСАН! Срагакун леди Тетчерин Бв]ук Британи-Ja муЬафизэкарлар пapтиJacынын иллик конфрансына кэлиши 11эмкарларынын шад-’ лыгына сэбэб олмушдур. Леди Тетчерин кэлишиндэн ру!1ланмыш чаванлар вэ ^аш-лы ханымлар ону«^ыт, Мегги! Сэн бизэ лазымсан, Мегги!» нидалары илэ саламла-мышлар. Бунунла белэ, ayдитopиjaнын бир 1жссэси, «дэмир ледн»нин индики баш на-зир Чои MeJ^opy мэтбуатда ва!шд Авропа истигамэтиндэ душунулмэмиш аддымлар атдыгына керэ кэскин тэнгид eтдиjиндэн хошланмадыглары учун сусмушдур. «Комсомолска]а правда» ПУЛ ТАПЫЛМАСА да, гумбара'болдур Литванын Шayлjaj шэЬэриндэ магазалар вэ ичтимаи иашэ муэссисэлэри сатышы уз-* рэ ауксионун кечирилмэси дaJaндыpылыo. Сэбэби }ерли сакинлэрин дeдиjинэ керэ, чох гэрибэдир. Чунки бир дэ керуреэн килеэ тэшкилаты чох ашагы г^мэтдэ гэпвэхана алыр, хусуси ejpэдилмиш «алычы» иеэ Ьэд-сиз баЬа ги]мэт дeJэpэк сатылан муэссисэ-ни алмыр, бунунла да ауксионун ишини позу р. Шэпэрдэ сатылмыш магазаларын ,)ан- Ojrp.    .    ----------- дырылмасы Ьаллары да олуб. «Правда». Ьеч ким нанкор олмамалыдыр Курчустанда чыхан «Сакартвелос республика» гэзетинин 1992-чи ил 1 OKTja6p тарихли немрэсиндэ техника елмлэри намизэди Ж. Сагварелидзенин «Ьеч ним нанкор олмамалыдыр» сэрлевЬэли мэгалэси дэрч едилмишдир. Азэринформ Ьэмин мэгалэнин A3ap6aj4aH охучулары учун дэ мараглы ола-чагыны нэзэрэ алараг онун тэрчумэсини ихтисарла матбуата тэг дим едир. ^ ' Сои *ахтлар Курчустана ис-тэр смлаНлы, ист*рс* дэ кут-пэаи информаси[а ааситэлэ-ри илэ Ьучумларын cajbi арт-мышдьф. 1алаи информасф jajaHnapbiM арасыид# Москаа-да jatuajaH сахтакар алимлэр дэ пэ)да олмушлар. Онлардан милли^этчэ ермэни олаи Ам-бартсумоа, Mnrpanjan, Арут-jyHoa, Алихаи[аи-Боииар, та-лваиэи[вмыи Сочидэки мухбири Мелкон)аи башгала-ры элкэмизэ мунасибэтдэ хусуси тэчааужарлыгы ила фэрглэнирлэр. Балэ бир ч*Ьэ-тэ д* диггэт [атирилмвлидир ки, Нэмии «чэнаблар» чох мурэккэб синаем ojynyn иш-тиракчыларыдьф. Оиларын бу-туи муНакимэлври Курчусгаи рэКбэрларииин унваиьжа с*-jyujflэрлэ а» Курчустанда баш варэи синаем просаслари таН-риф атмэклэ [акуилашыр. Бу мэ'нада оилар Гарабаг маааусуиу, масэлаи, «армани-ларии алардыгы адалатли муЬарибэни» да таэ-таз хатыр-flajbipnap. Артыг оилар Сама-чаблоиу (Чэиуби Осати[аиьж курчуча ады — РЕД.)... Натта «Чэиуби OcaTHja» да[мл, садэчэ олараг «Осетина» адлан-дырырлар. Оиларын бутуи Ни[лалэриии хатырлатмага ah-TMjaa [охдур, магсэд а[дьм-дыр:    Руси[аныи    enjaen    pah- бэрли[иидаки Myajjan даира-лэра Курчустаиыи мухтар гуру мларын ы    он дай а[ырмага имкаи верам модал, [ахуд дустур Назырламага Нар ааси- та ила камэк втмэк, балалик-ла Гврабаг барэдв да иуму-нэ [аратмаг, Абхази[адакы врмэии «Круик» чамидати дэ оиларын |олу ила кадир. Мэн гэти гаивата калмишам ки, Наисыса бир «мврквз» аар ва мухталиф алкаларда фаа-лиЛат кастараи армани тэш-килатларыныи Намысы она табадир... Лакии оиларын Кур-чустаи ала|Нииа фаалиЛати иаиики'саНадир, Нам да ианкор-лугдур: roj халгларымызыи чохаерлик » тармхи арзиида курчуларии Нима[адарлыгЫны •э Каманин хатырласынлар... Ж. САГВАРЕЛИДЗЕ, тахиика алмяари иамизади. («Сакартаалос распублика», 1 oKTjaÔp 1992-чи ил). никл СОНУ ВЛРМЫШ. Бу кун-сабаИ 1992-чи ил дэ кунлэрини cajHó тарихэ чеврилэчэк. JepHHH 1993-чу илэ верэчэк. Ьансымыздан сорушсалар ки, бэс бу )ола салдыгыныз илдэ задын.ыз-да галан нэ олуб, нэ газанмысыныз, нэ итирмисиниз, J9-гин урэк flar.iajaH Иадисэлэрин урэк ачанлардан чох ол-дугуну де)эрик. Башга чур дэ мумкун дejил. Вэтэн тэп-лукэдэ оланда шэхеи угурлар, фэрди HaHnHjja^iap дэ кезэ керунмур. Амма Ьэр Ьалда сон учуна умидлэ бах-дыгымыз бу илдэ у poja сэрин су чилэ]эн, адамы ез дэрд-сэриндэн а]ырыб гэм jyKyHy ]ункуллэшдирэн Иадисэлэр. анлар да аз oлмajыб hajaTHMH3Aa. Зэннимчэ. ajлapдaн бэри Останкино телевшпф каналы илэ HYмajиш етдири-лэн 248 белумдэн ибарэт «Варлылар да arnajbip» Мек- сика телесериалыны да чэмиjjэтин hэJaтындa из ^ан Ьадисэ кими г^мэтлэндирмэк олар...    „„„„„ ТэнИа гадын тань^ырам ки, илк aJлap базар к\нун-дэн базар кунунэ кестэрилэн бу телесериал иш jepиндэ-ки чэкишмэлэри она унутдуран jeкaнэ тэсэлли олуб. Сэрт тэбиэтли аилэ башчысы та^ь^ырам ки. ата вэ огул ceнjop Caлвaтjeppaлapдaн тэмкин, дезум дэрси алыо, гадын шылтаглыгына кузэштэ кeтмэJи ejpэниб. Ле1ирлэр Aбxaзиjaдa вэзиjjэт лап кэркинлэшэндэ белэ «Варлылар да агла]ыр» HYмaJиш етдирилэн саатлар-да Иэр ики тэрэфдэн атэш сэслэри кэсилир. Молдовада мустэгил республика гаршы гэрэзли чь -хышларына. кэнч девлэт барэдэ jaнлыш информаси]а jaj-дыгына керэ Останкино телеканалынын HYмajиши мэсэ- лэси Ьэлл олунаркэн молдавларын Мариананын тале|вма биканэ галмамасы мэсэлэни Останкинонун xeJpинэ бит ^ Мариана ролунун ифачысы Вероника Кастронун етэн aj MocквaJa еэфэри тамашачыларын бу зэриф. кур сач-лы, бэcтэбoJ ceнJopaja маИаббатини бирэ беш артырды. Ишбазлар бу мэИэббэтдэн дэ пул газанмаг фуреэти-ни элдэн бурахмадылар. Бир иечэ кундур ки. Бакы ку-чэлэриндэ Вероника—Мариананын портрета чап олунмуш дивар тэгвимлэри сатылыр вэ Ьэвэслэ дэ алыныр. Охучуларымызын бир гисми бизи Mapиaнaja гаршы ла^дликдэ кунаЬландырыр. FeдaкcиJaja мэктуб Мзыр. зэнк вуруб сорушурлар ки, ниJэ никаранчылыгымыза сон го”маг истомиртиниз? Ьеч олмаса Москва гэзетлариндан ибрэт кетурун. «Варлылар да aFлajыp» телесеРиалыЧЬ1И сонракы белумлэринин гыса мэзмуну илэ 6из“ Ti един. TejA едэк ки, Гэрб влкэлэриндэ бу чур тепесер алларын HyMajHiim ади Нал олдугундан ораларда гаае -лэр тамашачылара «бэлэдчилик» едир вэ Ьеч кэс бун> нэ TeneBH3Hja илэ рэгабэт, Нэ дэ нума}иш етдирилэн фил-ми кездэн салмаг чэЬди кими гизмэтлэндирмир. Бир дэ ахы эввэл-ахыр бутун никаранчылыгларын сону чатмалы-дыр. 0зу дэ никаранчылыгдан гуртарана Иэлэ десэн муш-тулуг да душур... Одур ки, бу вэзифэни 6ojHyMy3a чэк «Варлылар да ar.iajup» телесериалыныи ^Рш“^якым^ лумлэринии дэгиг ардычыллыгла олмаса да. гыса мэз муну илэ сизи таныш едирик.    ЦУЛЧАЬАН. ВАРЛЫЛАР ДА AfAAJHP I ЛУИС АЛБЕРТО Ишэ башла)ан rejpH-рэсми детектив (хэф^]э) ара-дан уч-дерд кун кечмэмиш Луис Aлбepтoja хэбэр верир ки Рамона 80 мин песо ги]мэтлэндирилмиш 6pHjijaHT бо-1унбагыны ломбарда rojy6. Луис Алберто хэфи]]энииi да-нышыгындан о дэгигэ баша душур кн, ломоарда roJynaH 6ojyH5arH онун ики ил эввэл ад кунундэ MapwaHaJa ба-гышладыгы haflHjJaflHp. Луис Алберто бу гэдэр пулун Мариананын HajHHa кэрэк олдугуну aHnaja билмир. Jo’hh о, се]фдэки нагд пулун Ьамысыны xap4flajH6? Экэр лап хэрчлэ]ибсэ дэ, нэ V4YH эриндэн пул hct9M3Jh6? Луис Алберто буну елэ ajдынлaшдыpмaлыдыp ки, Мариана нзлэнди)индэн ДУ1УГ душмэсин. Арадан чох кечмнр ки, Луис Алберто!а онун муга-вклэ багламаг hctbahJh ири бир фирманын «Уфлислэш-дн!ини хэбэр верирлэр, бу заман онун aFJI“^e^eJ2ll„?P фикир хэлир. О, MapKaHaJa де)эчэк ки, Ьэмин ФиР”а илэ мугавилэ багланыбмыш вэ инди онларын иншаат фирмасы 6ejyK тэЬлукэ гаршысындадыр. Ba3HjjaTH ду-зэлтмэкдэн етру 6eJyK мэблэтдэ пул топламаг лээымдыр. Луис Алберто Марианадан бутун гызылларыны ломбарда го1магы хаЬиш едэчэк. Белэ чэтин айда о, эринэ ке-мэк етмэДэ билмэз. Экэр кемэкдэ» имтина едэреэ, елэдэ hap ше] мэ’лум олачаг. Луис Алберто Мариана илэ елэ Ьэмин ахшам да- нышмагы гэрара алыр. КАРЛОС Карлос Ъэр кун Россарио халаяын евинэ калир. Онун 1еканэ' истэ]и 17 ил эввэл башына кэлэнлэр вэ узун иллэр езу Ьаггында мэ’лумат вермэди1инин сэбэбп барэдэ Чоана илэ сеЬбэт етмэкдир. НэЬа]эт, Чоана ону дннлэмэ)э разылашыр. ...О вахт Карлос университети тэзэчэ битирмнш вэ haKHM-епидемиолог ихтисасына ]и]элэнмишди. О, сечдщ сэнэтдэ бе]ук нсте’дад саЬиби олдугундан тезлнклэ -карлары арасында дштэтн чэлб едир вэ jyHbCKU-нуи епидеми]аларла мубарнзэ узрэ хусуси белмэенндэ ншлэ-Maja дэ’вэт олунур.    ^ Ьэмин бел мании Мексикада да филиалы вар ид . Карлос Ьэлэ уннверентетдэ оху]аркэн Чоана илэ таныш олур вэ она вурулур. Севкнлнлэр евлэнмэ]э гэрар верирлэр. РэЬбэрли|ин гэфил чагырышы Карлосун тал^тадэ амансыз дэ]ншнклик еднр. О, Мала)зн]аны б^умуштро пик гыздырма епидемн)асы илэ мубаризэ учун тэ Ьэмин елка]а кендэрилнр. Карлос чанкэллнклэрдэ. харн-чи алэмлэ а латании кэснлди]я агыр шэраятдэ тамишэш бир ил ишлэмэли олур. Элагэ ]аранан кими Карлос Чоана-нын валиде]нлэринин унванына мунтэзэм мэктуб ]азыр. 1акин гызын ата-анасы евладларынын бу издивачыны эв-вэлдэн бэ]энмэднклэриндэн Карлосун мэктубларыны Ар-кентинада тэЬсил алан Чоана]а кендэрмнрлэр. Карлос нэ гызынын дуя]а]а кэлдн]нни, нэ дэ нын Ьарада ]ашадыгыны бнлнр вэ Мала]зи1ада галыб лэ]ир. Карлос илк мэЬэббэтинн унуда билмэди]и учун аилэ дэ гурмаДыб. Арадан 17 нл кечэндэн сонра о, Мек-сика]а га]ыдыр, Чоаланы кермэк умиднни нтнреэ Д». <>ЧГН валиде]нлэринин 1анына кедир Лаиш онлар КаРл^Урь*4 евэ дэ бурахмырлар. Далныз бундан сонра Карлос Рос сарио халаяын унваныны ахтарыб тапыр. Карлос Дон1а Россарнонун гэлбнни элэ алыр вэ он-лар Чоананы Карлосун эЬвалатына гуяаг асмага 1м9 ону багышламага вадар едирлэр. Карлос б“лаВД® бе]ук гызы вар, Марнсабелин 1анына кетмэк вэ гызл лиде]нлэря барэдэ пэгнгэтн данышмаггарарынаа^ф. Чоана буна гэти е тираз еднр. Чушш биринчиси, о, Луис Алберто]а вэ Марнаиа|а сез вернб^ ^вагас! Д горхур кн Ьэгнгэти е)рэнэн Марнсабел она ннфрэт едэр. Экэр Карлос гызынын )аньша кедэреэ, Ьэм Марш-сабелн, Ьэм дэ Чоананы итнрэ билэр. ВЕТО Марнсабелин Умбертонун тэклифияэ ра^лыг вердн 1н барэдэ хэбэр Бетону сарсыдыр. взунэ мэ]эн оглан Лили нлэ растлашаркэнгыза взд<кт.тугуну тэклнф еднр. Лили бу тэклифэ Ьэвэслэ Онлар Ьэмин ахшам хе]лн кэзяб-долашыр^р. Бето Марисабелэ, езунэ вэ Дун1а1а ачыгыны бу )олла со]ут- мага чэЬд еднр. Ертэсн кун Вето хэстэлэннр. Лнлн ш чох кэздн ]нндэн со]угладыгы учун Ьэрарэтн    ^банмадан Оглунун хэстэлэ^шш Ьэкнмлэ б нэ едэрэк днрнр: Betoja чат. ЛУИС АЛБЕРТО Луис Албертонун Марнананы излэмэк учун тутдугу хэФиНэ сен!оранын Ьаясы евэ кеднб-кэлди]ннн чэтннлик чэ км а дэн муэпэнлэшднрир. О, Луис Алберто]а мэ лумат вернр кн, Мариана уч нэфэрдэн: нкн ]ашлы гадын вэ бнр JeHHjeTMd огландан нбарэт бу анлэ]э Ьэр кун баш чэквр. Онун 6ypaja нэ мэгсэдлэ кэлди]ннн а]дынлашдыра бялмэсэ дэ, узбэуз евдэ JatuajaH гадын ()энн Сара) нс-рар еднр ки, Ьэмнн кэнч Мариананын мэ шугудур. Бу хэбэр Луис Албертону тэбдэн чыхарыр Кер Ма-идаия бу гэдэр пулу кимэ хэрчлэ]нбмнш? Сэн демэ о, лшял сахда]ыр. О Ьэмнн евнн унваныны тэлэб еднр. ХэфнНэ Луне Албертону сакнтлашднрмэ]э-чэЬд еднр. Ахы онун арвадынын кунаЬы субута ceHtoD Салват1ерранын ишэ гарышмасы тэЬгнгата ]алныз зэрэр аура бялэр. Лаиш Луне Алберто даЬа кезлэмэк нстэмир. Ьэр ше] она а]дындыр. О Ьэмнн евэ кедэчэк вэ Марнананы чняа|эт башында 1ахала]ачаг. САРА ЭРИНИ ОЛДУРУР Сара нлэ Хуан Мануел Мариананын вердн]н пулу белэ бнлмярлэр.    _ Эр шантаж иде]асыныя онунку олдугуну де]эрэк пулун тэн ]арысыны истэ]нр. Сараев буна разы де]нл. Бнринчиси, она керэ кк, эмэлн]]атда о тэк иштирак едщб. Икинчнсн дэ Хуан Мануел кечэн дэфэкя тэк пулу haeaja соаурачаг. Сара нсэ бу пула кнчнк дукаяыяда тнчарэтн кенншлэнднрмэк учун тэзэ мал алмаг ястэ]нр. Маяуелян Ьэрэкэтлэри о, арвадынын устунэ чумур вэ >ЯР Сара ояу итэлэ]нр. Мтвазшютнн »таран Хуан Ma-■уел )ыхылыр вэ банты дешэмэ]э де]нр. Сара езуну она ]етнрэнэдэк эрн кечнннр _ Эрикин ïjyat Jan« ея» Cap асрояорта кедир. iWe ваша ДТШУР и», тддэ оад м шубЬэдэнэчэхлэр. Она керэ дэ Мексиканы тез тэрк ет мэ]э чая атыр.    _ Л акт Сара арадан чиха билмир. Аеронортда ону |а- “")ЫрЛаР    «Арды    ач» тэчавузкар характер алыр вэ ону де]эчэ]я нлэ Ьэдэлэ- ;
RealCheck