Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 2

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, October 10, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - October 10, 1992, Baku, Azerbaijan Г03ЕТИ -♦* W OHTJABP 1992-чи ИЛ. И» 192 ДЭвМАМАН РЕСПУБЛИКАСЫ ДАХИЛИ ИШЛЭР ОРГАНЛАРЫНЫН БИР ГРУП ЭМ9КДАШЫНА «АЗЭРБА1ЧАНЫН МИЛЛИ ГЭЬРЭМАНЫ» АДЫ ВЕРИЛМ9СИ ЬАГГЫНДА Аз9р6в)чвн A39P6AJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН ФЭРМАНЫ Распубяикасы- о,яу — Шуше полис шо'боси- ныи суооронлирииин м орлэи «ии полис »•*•£" AvTowivivHVH горуимкннда. Моммодо», синя •ялмдир т . - l-х—-——и«. ~шяы — яммяи гошунларын лыит аЬалмнин теНлукесиа- оглу — дахили та’мин едилмвсин- рота командиринин муааини шехси баш лв]танант мшншт да кастардмклари икмдлик аа шучип кар» Азар-    Мурсмм Вугар Миразбар 6а)чаи Распубликасы    дахили    ОГЛу — ХТМД-иин узау,    полис ишлар органларыиын    ашагы-    ^аш сержанты «ЫшиыиМаммлГР^»итм    Нифтмы|оа Ччмил 9Нмод- ^..рилсии (олумуидои сои. .« -2л- «Г;дИрГи°Т;-*: Ага)ев Фаиг Алыш    оглу —    лм «"А*»* сержанты Агдам полис ша'басинин пост- Рустамов Нида|ат Елдар    от кеш и к ала)ыиын полис нефе- Лу — Агдам полис ша'баси пост-кашик ала)ыиын полис ри АллаНеарди)аа Намиг Мус- нафари лум оглу — ХТМД-нии узау, салаНоа Шакир Шамил оглу полис сержанты Асланов Шикар Даауд от лу— Ча6ра|ыл полис ша'басинин полис нафари, полис саржан* ты — Эскеран pajoHy Чамилли милис балмасинин милис на-фари Сафаров Сардар Мадат от лу — Гусар полис ша’басинин ГулЦав Нааим Габил оглу — саНе муааккили, полис Majopy фузули полис ша'басинин по*    , Та)муров Риаваи РаНмаи ог- лис нафари, полис старшина* лу — Шуша pajón пост-кашик сы    хидматииин старшииасы ©кберое Акиф Аббас оглу -    Фараиоа вивер Са||ад оглу Ба]лаган полис ша'баси ДАМ — Коранбо| полис ша баси балмасинин ]ол-кешик хидма* То дан МБ-ним ранен ти муфаттиши    Фараали]аа ПаНлиаам ©Или* 0лИ|аа Имамаарди Барат о»- маи оглу — Фузули полис ша' Лу — Имишли полис ша'баси- басинии взвод командири, по мин caha инспектору, полис Лис баш ла)таиаиты баш ла|таманты    Халилба|лм Табриа Халил ©imjaa Фаиг Газеифер от- рм оглу — «Боа гурд» дасте лу — Туг полис балмасинин сииии уаау чииа^эт • ахтарышы узре •**-    Ьусв1ноа Елшад Е|иулла от лиНат муааккили, полис кепи* ^    ^ твны    jo« полис ша’баси ¿анында ©садов Малик Ьамил оглу — муНафизз ша'басинин милис Миикачевир шаНар полис ша'- нафари, полис баш саржан басинин балма командири, дахили хидмат саржанты    HycejMOi Садыг Да|андур от ©Нмадоа Натиг Ил|ас ому— лу — Шуша полис шо’басинин Хочалы милис балмасинин ¡ол- caha инспектору кешик хмдмети инспектору    Човлмо» Ш«мО| МаН|аддии ИсмЩылоа Иигипав Элакбар «"У - Г.»х полис шо’баси оалу - Атдам шаЬар полис алв)ынын полис нафари iah|a|aa Елшад МеммвдНани-фа оглу — дахили гошунларын рота командири МоНдм|аа Фааил Умуд ому— Агдам полис ша'басинин пост-кашик хидмвти anajwHWH полис нафари НИН Шукуроа ШаНлар ©вез оглу — Зардаб полис ша'баси рай синии муааини, полис Majopy Азерба|чаи Раслубликасыиыи прааиданти Бакы ©булфаа ЕЛЧИБ91. шаЬари, 8 окт]абр Маммадоа А|такии Исраил 1992-чи ил. ХТМД-иии полис не* оглу фарн Маммадоа Казым ©ршад от* лу — 4a6pajbM полис ша'басинин полис нафари, полис кичик сержанты Маммадоа Низами Мурад АллаЬ Налак олмуш бутун гаЬраманлара раЬмэт елэсин Ветенир араэи 6утаалу]унун горуимасыида гаЬрамаичасы на Ьалак олмуш динар шахе ларии Нунари давлат тарафин дан ги]матландирилачакдир. МЭ’Л УМ АТ Азерба}чан Распубликасы ныи президенту Азарба1чаи Распубликасы СилаЬлы Гуа матини бачарыгла ташкил ет дуина кара кенврал-Majop Вагиф ©либала ому Ахундов валаринин баш комаиданы Азар6а)чан Распубликасынын Эбулфаз Елчиба)ин фермам лары ила полковник Ирза Ие-ма]ыл оглу Казымова, полковник ВаНмд Абдулла оглу Муеа-jaaa, полковник Баба Бабарза Фахри Ферманы ила талтиф адилмишдир. Аэер6а]чан Распубликасы СилаЬлы Гувваларинин ил ому Назарли|а канерал-Majop дамуму мунасибатмла Азар аскари рутбаси, биринчи да- ба)чаи Республикасьжын ^пре рачали капитан Рафиг Начыага ому ©скерова, биринчи да-рачали капитан Едуард Газам зиденти Эбулфаз Елчибе|ин фарманы ила Азарба]чан Рас публикасы Мудафиа Назир фар оглу Нуев|иоаа контр- ли|миин Ьарби гуллугчуларын адмирал аскари рутбаси, пол- дан подполковник Вали Бал коаник Искандер Имамаарди оглу АллаНворди)ове кенерал-Majop аскари рутбаси аерил-мишдир.    \ Азарба|чаи Распубликасы преэидантинии фарманы ила гуллуг борчуиу нумуиави |ари-на |втирди|ииа аа мураккаб шараитда шахеи haj'aTMH хид- пул ому Каримов, каиарал Majop Иван Митрофанович Ко вал}оа, полковник Владимир Семенович Начапураяко, ка иерал-Majop Дадаш Гариб оглу Рза)ев,    подполковник ВалаН Сула)маи ому Рафи)ав Азар 6aj4aH Распубликасынын Фахри Фарманы ила талтиф едилмиш лар МУСАНИБИМИЗИН ФИКРИНЧЭ 99 Д0ВЛ8Т 03YHY ИТИРМЭМЭЛИДИР ét ■ II Демократии гувввлврин Накимиувтв колмоси ил© си|аси На|атымызда |араимыш сабитлик таассуф ки, игтисадиЦатымызда Пополни то'сирснздир. Си-{асатда, дун|а аиласинда, да|уш ма|данларында угурларымыз распубликанын халг тасарруфатыны ад га л а ифлич Налыиа салан баНраиы устала|а билмир ки, билмир. Ги|матлар артдыгиа пиштахталар бошалыр. дуи|а|а ачылан гапылардан олаи-галаны-мыз да.дашыныр, торлагларымыз, |аралты sa |ар-усту сараатларимиз дауыдылыр, базар ганунлары hafay нормасына чаврилир. Сабаблар натичалар-дан, тагсиркарлар кунаНлардан чохдур. Амма бу Неч на|и Ьалл аламир. Чарак пулуиу кучла чатды-ран |охсул аНали Нар чур навбалардан башы ачы-ланда газат-журнал кашкларина гачыр. Jena тасал-лилар, таНматлар, са|ушлар... Бунлар учуздур. Бир да планлар, програмлар, консепси|алар. Бир дав-латин нача чур си|асати, [олу-ризи олмалы|мыш карасан! Нар кас аз дади|иии |аритма|а, аз истади-|ина чатмага чалышыр. Бу да)ушда такланан давлат, мустагил дади|имиз распубликанын Некумати на чаНатдаи муроккаб маЬсул- ря базар махаиизмларииич ларыи артырыямасыиа иаип олмадыгы шараитда, ja'HH аз-о л малы, распубликанын мена- лешдирме аа деалатсизлеш-фа^и бахымыидам алвариш- дирмаиии аларылмадыты, ин-ли контраитларын ичрасыиы Нисарчылыгла мубариза маха-(хусусила арзаг гытлыгымыи иизминин {арадылмадыты, ан •радан галдырмасына камэи аачмби, аНалииии сосиал му-адаи) та'мин атмали, харичи дафиаси yapa комплекс тад игтисади алагаларда, сазум асл ма'насыида, иитизам ja-ратмалы, чаацк камрук enja* сети )еритмели)ик. — Качмд шараитимда, да- ликамыэда истаЬсал олунан сабаблар глобал, caha, муэс- ил» м»ш#улдур! Суаллар. инкишафымыэыи сон    ™Хх«мыид.н мэрНолслоринин шаНиди, Азарба|чанын игтисади ЗИНИН h.r.,p м.Ьсул. ч..:    рыл.....бал,    бпр    тпт    £«• бирлар систамииии мшлама-ди)и бир шараитда, рубл зо-иасына дахмл олан алкаларии, хусусила Русланин jypY^AY* ___    _    jy rHjMBT си]асатиии назара ha дегиг досак, игтисади)- алмаг мач6ури|)атимдаи мра-(атымызыи Вода атыр во- ли калди)иидан лазыми иатм* зиИетмидеки качидда дов- чэлври аврмади. Ги)матлв-лвтми ролуиу ивчв твевв* рии сарбастлашдирилмаси jan-■VP •одирсиииз!    иыа, омлерын артмасы млэ  Бир чох органлар jaMM4# сачи){алаиди. Качан млин му- формалашыр, каКиа исе да- аафиг дваруна иисбатаи ча-Гылыб Чоху ала билир ки, ри илии секкиэ ajw ерзинде базара качид даалатин ролу- иствЬлак малларынын пара-ну Нача аидирир. Ьалбукм канда сатыш ги{матлари 8,6 Лчидин .а бвЬрандаи чыхма- дафа, .hanHj. пуллуп «идм.т-гын ан муЬум амили Ьарч- ларии тарифлери 10,5 дафа, марчли]ии аа идараатма аасм- сана ja маКсулунум топАан9 датыдылмасынын сатыш г^матлари иса и,У алыимасыдыр. дафа артмышдыр. Сои шаху лар истаЬсалыи Начмииин таларииин гаршысыиыи Р    бати амиргик усулларыидан азалмасы MejflH нисбэтам сан- муСТОГИЛЛИ|н проблемлори иле (ахындан мэшгул рилмасииа иаил олмагла пар- цыхарылмышдыр ки, проопа- ^ чвкмБ мгтисадийатьм саг- киса да чари илии еаккиз олан республика баш назнринин биринчи муааини,    ча, трикотаж аа Кв]им ма -    мни Ьалли    кчммвис муиаси    ламлашдырылмвсы уЧун са-    в|ында халг истаЬлакы малла- 5?” " ЦгшгзяиПат лл Ппяилашлывма Комитеси- мулаты -иствЬсалынын сур- ват таяаб вдмр, )вии оурада кавлЫга мулкиЦатии бутун рынын мстаНсалы кечам илии 1МТ Игтисади),ат «• Пп»|пашдырма К0МИТ9СИ ат'л(    {ЫНЫ    ,,.мин    ,тм,к    истеЬсллым    ДЛИ.МИКЛСЫЛ. т.- у6л«рлы>^мулл и -гпр- ^    д#,руи,    мис6втвн сэдри, академии Зи|ад СЭМ9ДЗАД9 чаааб    л„ымдыр. Бир сам», проб-    сир адаи    таила бир амилла    фор*«1,лыдыр. д.,л.т    23,3 фаи. аэ ¡ахуд 32,4 мил ниа1д1а*наии»к олмаз. Ахы шара т } р    м    __________ ,  ___к._ ,, ш-    ааанымшяыв ворир. — Республика игтисадиЦв- сади^атымызыи инкишафы тыиы бвНрвидан чыхармаг ила алагадар мани, ей чох на-вв свбимим JapiTMar учуй раЬат вдан пробладАлврдаи 6и* Ьвкумвт Нвисы твдбирлври ри онум ceha гурулушуиун ивзврдв тутур!    гэкмиллешдирилмасидир. Бу- — Бу кун Ааарба{чан азу- ну чохлары баша душур ки, нун сосиал-игтисади инкиша- распубликанын идхал ва их-фыида ан мураккаб двврла- рачындакы rajpH-самарали-риндан бирини jauiejbip. Кач- лик, Нар шajд9H аааал, игти-миш Иттифагдам мирас гвл- сад^{втымызын caha гурулу-мыш игтисади бвЬрвнлв ja- шунум дузкуи олмамасы на муассисалврии • фаали))етина гв| истигвматда амали ишлар ке- гелер    по*упт7«.,    J " ва_ли|и рулур.    ги{матго{ма, малина-кредит    ларв    аврдир. Чохдаидыр    ки, базар    системинда 6ajyK УИисУ*пУ^;    JJJhh    иралилетмелидир. Ху-    чирилса мгтисвдиЦатыиа    ивчид |олу    лар |враимыш, аНалииии мс-    #    МуЬари6е шараитимда    »и^асинии    ашагы ила квтдНимизи заии ади- твЬлакы »а сосиал мудафиа-    ^    Ьалгалари    дааам атмишдир. рик.    И иди ме лум олур ки,    синда иараЬатлыг догураи    « на1а1>ЭТиидэ аа саранча-    рин сур’втлв    артмасы вЬали- Ивлв квчиднн вствивсыив MBjflflap кучлвнммш, распуб-    сахлвмвлыдыр. Jya нин влычылыг raбмлиjjeтмнe да чатмамышыг. Базара кв-    ликвнын    мустагмлли]ина би-    гвчгын    вардыр.    мэнфи тв’сир костарммш ва чидии милли коисепеи|асы    лввасита    хидмат адан база    сврЬад    pajonnapwH-    MyrajHca олунан двврда онун да {охдур. На|и кезле|ирнк! свЬаларннин инкншвфындв Р ,    манвтларлв    ha-    Начмииин 64 фанз азалмасы- - В.Ьид    милли квнс.пси-    иидди ч.тииликл.р    "6л.и,н' РМЯ. caaMjja- аэалмышдыр. лам сон дарача мураккаб »а кифа)атлаимак олмаз. ахы    ,    "твеарруфат    )ард рубллуг чохшахэлидир. Иазырда бу бу кун ивмнки игтисади эла- жавямИетина гарышмадаи он- ЭЬалинин сосиал мудафиаси истигвматда амали ишлар на- галар позулмуш, Ьемчинин    §арди1и    сарбастликлэ    ила алагадар сон аахтлар бир rHjMBTrojMB,    малмПа-крадит    J*P* м^.саям’ инкиша'ф про-    сыра тадбирлар Начата ка — Чохдаидыр ки, базар снстамиида 6#íyk У^нсузлуг-    иралмл#тмаЛмдир.    Ху-    чирилса да халгын Ьа]ат са душмаси Ги{мвтла- _________________________ ..    .    _      _.......... •    иидди Ч.ТИИЛИИЛ.Р шщт    1ДГ    и» е»6»б олмушдур. бу нашы муЬарибанин догурду- тичасинда баш варир. Caha |анын Назырланыб hajaTa ка- чыхмышдыр. илк марпаледа онлаоын истаНсал caaHjja- зиЛатла барышмаг олмаз. Ка-гу балалар ва бутун бунла- гурулушунун такмиллашдирил- чирилмаси бир-ики а|ын мши бунларын арадан галдырылма-    анаЛинмн    )аша]ыш .,     г       —    ---г    .    .    .    синя» ,мв„лпип .«—и.,— са- питалист алкаларинда артыг рын матичаси олан сосиал маси чох . бааук заЬмат, кар- дв|ил Догрудур, ^ры-а^ры сы |оллары му^|внлашдирил- >и..;с^ндэ фэрглар мавчуд- чохдви бала бир rajfla маа-керкинлик ajHH дввра тэсадуф кин иш cajacHHfla апарыла таШкилатлар, 4aMHjjaTnap, труп- малмдир.    НараИатлыг    догуран    чуддур    ки,    баНалашманыи    аи ■........~    '.......“    ©дур «и, бу Ф.ргл.р д.к. да азы вдир. Ьамии баНран дунанин, билар. Буну чох вачиб маса- лар програмларында му-бу кунун иши да]илдир. Узун    ле са|ырам    во бала фикирда-    ajj3H масалалара тохунур- иллар 6ojy иерафчы маханиз-.    |ом ки, {алныз калача1и ду-    лар Лакин, бурада да}илан- мин фаали{)ети са)асинда там    шунма)еи    рэНбэрлар Намни    лэр |алныз умуми истигамат- даалат Нима1ачил^и шараи-    масалалари    взбашына бураха    лардир. Консапс^ада инки-    г    --    .    р    адирам,    да.лат    в««.«»    ------г,— — тинда алабахымлыг психоло- биларлар. Виз иса на гадар швфымызыи структуру, асас 1иы, аи зарури масала aha- тисадн:гатына качидда пассма ки, ги!мат еи)асатииии тан- • ........ ....    натки апн лл caha rvnvnvmv- _________...м..    к.:..,    иди,    |Аы    П    •    лыииы    f    ЛГЫДП    МУЛб(ЬИ9СИ ДИр.      ...........и    уаяв    ыУЛЯМ „70 фаиэи еЬали{е иом-лар учун карача|и «шларин    CorHM'nioefleM-    ñincacnja адилир, бизда иса истигаматлари асасан ма - «н дввЛ9ТИИ фаал МуМаси- бу рагам 30 - 40 фаизи кеча лумдур. Игтис®дЛлмИ!Л    бэтини талаб адир. Jana так- билмир. Ираимыш вази||ата дикар истигаматлари ила jana-    базар    иг-    бикана гала билмаздии. Одур тисадиЛатына качидда пассма иплари, najaia качирил- линии ь«»."»«    "тя-т"’—гч-г-    оЫамамалы азукун сама- такмиллашдирилмвеинда ма ¡оллары Myajjan олумма- Бу, Нар ша{даи аввал, она ^ танэимла{ичи функсНасы иш апарылыр. Онуи натичаси KHjackiHWH japaHMacbi, Manwj- чатин олса да caha гурулушу- принсиплари, HajaTa качирил- линии сосиал мудафиэсидир. миллашдирилмасн узрв чидди ja аа кредит аасаитларинин нун ------------ —т-,,—    —    -г---------с»    -    ■ b.l. роли тензимлежчи функси]всы иш впармлир. vn7n иствНсалата ]анэлдилмасинда чидди аддымлар атмалы)ыг. Лыдыр. Сон уч-ДОрд а) ар- кора заруридир ки, ислаИа    ИСтаНсалын    артымына,    ба-    олараг    республика    раЬбар алми асасландьфмадан чох Корулачак ишлэрин асас ис- 1иида Нагиги суаораи довлат тын дикар истигаматлари да-    боллаиОиасына,    аНали-    лжина тагдим втди]имнз са- узаг cy6jaKTH* бахышлара ус- тигаматларини гысача гв|д    фаали))от    костврви    ринлашдикче агры-ачылар,    куэ9рамынь1м    ¡ахшылаш-    над — базар мунасибатлармна тунлук верилмеси, «саты-    атмак истэрдим.    Азарба)чан Нокуматииии ва-    сабаНкы кун учун rajpH-Myaj-    масыиа    к#мак аТмалмдир. О,    качид шараитинда ги|мет см- шын» балку jofly ила апа-    Игтисади{]атын caha гуру-    Кмд милли консапси|асыиыи    {аилик Ьисси инсанлары ма^    gajapa    мгтисадм амилларла —    |асатинии асас истигаматлари рылмасы, базарда рагаба-    лушунун такмиллашдирилмаси    олмамасы фачиа ДО|ил. Юии-    йен сарсытмасын. 1эдонр р    ги|м#т    #9 аврши см]асэтн илэ    Наггыида таклифлар Нокуме- тин олмамасы аа бир сыра тэкча рагабат аа аэад саНиб- ча мустагиялик алда отмиш, системинда ^    та’смр    атмали    дир.    тин, иаэирлик, коисарн аа бу кими сабабларии натичаси    карлыгын инкишафы учун ла-    о)ии замаиДа торлагыиыи бу-    лак маллары иствЬсалында олараг игтисади баНран да-    эыми муНитин ¡арадылмасына    тоалукда горуимасы угруида    инНисарчылыгын маЬдудлаш ринлашмиш, качмиш Итти-    да}ил, Нам да республика иг-    муИариба адаи Наисы довлат    дырылмасы, муассисалврии фагда {аранмыш игтисади ала-    тисади^атыны мадди-техники    ики-уч а) арзиида взуиуи мил-    марНалаларла азлашдирилмэ галарин гырылмасы иса буку    ресурслар кандарэн инНисар-    ли игтисади иикишаф коисап-    си, мухталиф мулкилат Ф°Р' даНа да шиддетлендирмиш-    лар асылылыгындан нисбэтан    сн)асыны а лан едиб! МДБ-ja    маларына малик олан cahHO- — Ела лев базара кочид-    бирлмкларим раНбарлармнин, да план    иитизвмы Наисы    тамынмыш алмм аа    мутехессис- сааи))ада    гурулмалыдыр!    ларии иштиракы    ила каииш — Ба’зилари план сезуидем музакира адилмишдир. горхурлар.    Амма {аддан чы- Е'тмраф атмак    лазымдыр хармаг олмаз ки, ду^анын км, аслинда инди)а кими ги}- матго)ма узра Нокуматин платформасы олмамышдыр. дир. Бала бир шараитда та-    хилас атмэ)а шараит ]арадыр.    дахил олан качмиш рослуб-    карларын рагабатима имкан    ^ микишаф аТмиш алкала- бии олараг халгымыэ мубари-    Caha гурулушунун такмиллаш-    ликаларла Азарба)чаиыи ша-    |арадылмасы, халг истаплакь    ринда баЛэ Нар бир ташки- laja галхмыш аа мустагил-    дирилмаси истаНсал потансиа-    раитиии «¡иилешдирмек олар-    малларынын артырылмасын-    ^    ^ фэали]]атини габагча-    Виз артыг илк    аддымы ат- лик алда атмишдир. Муста-    лыны дахили базарын талэба-    мы! Распубликамыз озуиа чох    да муессисе аа ташкилатлары    душумулмуш план аса-    дыг. Распублмкамызым реал гилли|а' чаи атмагда асас маг-    Гыны бирбаша, гисман да до-    чатин, лакии мугаддас бир ]ол    Нааэсландиран, аЬалинин алы-    сын ha:aTa качирир. СаНбат    hap6M-cMjacH аа    игтисади ае- сад оз били)имиз, бачарыгы-    ла|ы ]олла адама)э |аналтмэк    сечиб. Бу |олуи угурлу ол-    чылыг габили»атим9 У1^УН    даалат сааи^асинда мазмуну    зиЛатини таНлмл    адарак бала мыз, ишмуззрлыгымыз, мм- учун а’тибарлы те'минат ja- масы учуй биза душумулмуш, олан да1ишкан варки дара^ ^ суратда д^ншвн план- гвнвата калдик ки, базар му- каиларымыз са)есиндв оз еврзатларимиз Насабыиа ии-самлара )ахшы На)ат, доалати-ммза, миллатимиза ла|иг ол-дугу иуфузу гззамдырмаг ол-мушдур. Бу чатил ва агыр вв- мустагилли)ина насибатларина качид шараи-тинда халг тасарруфатынын caha гурулушунун    текмил- лашдирилмасиндэ    jaHanar- Даалат Игтмсади^ат аа План- малыдыр. Кейд тасарруфа-лашдырма Комитасинда му- тыида, jajMHTH свнв]асинда ja-ajjaH ишлар керулур. Эл бет- I vi ПДА«# Jw J      •    '    '    9 нм тахнолоки)аларын татбмги, квклу суратда да|ишан ратмаг дамакдир. Давлат алми чаНатдаи асаслаидырыл- «елеринии татоигм нвзард*    муассисадахнли    аа    му-    масибетлариммм формалвшма- ■а базар му- мыш, рвал Надисаларии им- тутулур. Аграр-санаав сапа- всс^салартарасы аяагалар уза- сы марНелвлериме yjryH rnj-кишаф ма)ллврини об)актиа синда мулкм])ат аа гасарру-    гурулмуш, муасснса- мат CMjacaTM ¡врмдилмели, иазара алан, свилмзаси)алы фат феалипатиммм мухталиф я#    тарафиндам    тар-    аа бу, ики истмгаматда гурул- влке)е хас игтисадмЦат )арат-    формаларыиын ташкилм, нн-    ^ адИлмиш тасарруфат    малыдыр. Биринчмси, а!Налииин -,    -    маты назарда тутаи коиевлеи-    кишвфы ав ммврвли ишлв-    фвалмцфти планларындам аадир.    сосивл мудафиаси магсадила зифвларии |уку аз    SojMyMyia    енержи комплаксинин ролу    ja лазымдыр. Бу истигвматда    маси учун шараит    Мхыи квчмишдэ caHaja по-    иствНлак маллары аа хмдмвг- душур. Ииди бутум дуи|а из-    даНа да артыр. Одур ки, ком- ла|ир ки, биз бу |укуи алтын-    плексин ишина хусуси rajrbi дай ивча чыхачагыг. Вези)- кастарилмаси, маНсулларына    ..... jet на гадар четин олса да    истэр истаНсалатда, истарсэ    та, бу да кифа{ат дв]илдир.    кичик в мал муасс»4сал»ри довлат озуиу итирмамали-    Дэ маишатдэ ганаат адилмэ-    Биз даНа канмш даирада    нин )арадылмасы, Atn учун дир. Эмииам ки, чыхыш jony    си саНасинда кениш тедбир-    топлашмальдыг, халгын интал-    техника истапсалынын теш- вардыр.    лар сметами назарда тутулур.    лектуал потансиалыны ташкил кили аа бу саНадэ хвричи им Биз дофаларла доммшик ки,    Ьаэырда Нафт Дашларыида    еден алим аа мутахассислари-    аастмсм{адан истифада маса- Азарба)чаи мустагил довлат    ва «Кунашли» {атагында нафт-    мизин фикирларинн назара    лалари да Налл адилмалидир. кими ДВЬа |ахшы |ашамагА ла барабар чыхан газын са- алмалыдыг.    *    Иокумат мнвасторлары пу- г#д# да)Млди. Индн аази^ат лармни назара алмагла ги|- бо}иалхалг аламда    озуиа ла|иг    Нила чатдырылмамасы натича-    Эразммизда муНариба ка-    гуги аа физики шахсларн ч    какуНДаи да^мшмишдир. Иг-    матларин Myajjan олунмасына jap тутмзга гадирдир. Лакин    синда илда 2,5 мил|ард куб-    дир, ресурсларымызым ха]ли    атмак учун орта ва гыса муд-    тмсадм    потанСиалымызын ка-    ]#налан харичи rHjMBT cnjaca- бу стратажи MaarejM реал-    метр газ haaaja бурахылыр.    Ниссаси MyhapM6eje чалб олу-    датлм ааксал, истигрвз, сапм,    иикишафЫ мла баглы    ти, Насаб адирмк км, индики лашдырмаг Неч да асан иш    Нафт Дашларыида компрас-    нуб. Замен азу бмзн базар    аманат верагелари шаклинда    д#вл#т    см)асвтиннм дуэиун    марНалада ги]матго]мада нн- AejHAAHp. Игтисади CMjacaTH-    сор станси|асынын иша са-    игтисади^атына качидин ас-    ги)матли кагызлар °УраГ*а    апарылмасыма комитамиэин    змбатчылыгла бавар принсип- миз ала гурулмалыдыр ки, о    лынмасы, «Кунашли» )атагын-    танасына иатириб чыхарыб.    )Олу ила даалатин дахили оор-    чава5дв^лм|индвн Даиышмаг    лари самарали шекилде бир- алми-тахники, истаНсал потен- Да гурашдырмаг учуй харичи Бала шараитда игтисади ис- чуиуи ресмилешдирилмас    ^    дасак,    базар    му-    бирини тамамламалыдыр. Ьат- сиалыныи имкаиларыны, емак    фирмалардан компрессор стаи-    лаНатын дариилашмаси мсти-    масаласиим бир иамрали ва-    Hac||¿0Tп твш9Ккул тапдыг-    та flynja тачрубаси да каста • !_____________ ___....... ...     !.......... ...    ...    .un'    ....п.лппи n.u..i,i.Lin Инк «ufanan сыоасына чакир.    г    _. _   __l ......... ¿ахыи качмишда саиа)а таисиалыиыи демеч олар ки, ларимин каскии . артмасыным Намысы (93 фаизи) иттифаг гаршысыиыи алыимасыиа )анел-габали)иида иди. Республика дилаи республикадахили ги|-идара оргаиларыиыи, о чумла- мат си1всати, икимчмем, даа-даи, Давлат Игтисади{)ат аа латлерарасы мал мубадила-Плаилашдырма Комитасииии спиде, идхал аа ихрач ема-игтисади си)асатии милли ма- лм${атларымда максимум ф*|-иафа иогтв1и-иазариидаи фор- да катурмак, кенара мал са-малашмасыма та’енри кифа]эт таркаи дуи|а базар ги]мат- еНт^атларыидан самарали ис- си^асынын алынмасыныи сур’- гаматлари олмалыдыр. Ики зифалар сырасыиа экар Накумат била- «    £    г •    л--    hl/t«    лаоакадв    « Д»«лвт catMjjacHHAa план- рир ки, тифадани оэунде акс ;атдирэ атлендирилмеси газ Насила- ил буидан габаг биз муста- Ги1мвтпврм7__ А.    лашдырма    ишлари    да    маз-    весите    аа    ja    дола)ы    ¡ояла    rnj- БУ ДА СЭРВЭТДИР, ГЭДРИНИ БИЛЭК! (Эвведв l-та сэЬяфэдэ) рада эн алчаг Jepmi дэрэсинин дэниз сэви)]эсин- лары арасында reJpH-MyTOHa-сиблик мевчуддур. Луксэк ис-Араз тилик шэраити олан бутун Кур—Араз овалыгында, Аб- ишлар корулмушдур. Назыр-да имканлар арашдырылмыш, мухталиф аариантлар котур-roj едилмиш, игтисади cuja-сотимизда магсад ва аазифа-лвриив кара бир-бири ила ала-гадар, лакии коикрвт Налл оллары ила фврглвивн мер-Нвлалар мувЦаи едилмиш, иг-тисади))атыи баНран вазмЦа-тмндеи чыхарылмасы ва сабит-лвшдирилмаси саНасинда та-хирасалыимаз тадбирлар На дэн hyHflypnyJy орта Ъесабла шерон )арымадасында, Са-800 метрдир. Дэрэнин 600 мур—Дэвэчи овалыгында вэ — 1000 метр арасында олан Араз^ны дузэнликдэ илдэ Ъиссэси дузэнлик олуб мух- чэми 110    350    миллиметр тар республиканын учдэ би- )агынты душур. Сун’и сувар-dhhh; Азэрба)чанын иеэ 2 масыз бу эразини кучлу экин-аизини тутур. Республика- мызын чэми 40,5 фаизи даг-лыгдыр. чилик зонасына чевирмэк им кансыздыр. Азэрба1чанда дузкун аграр Мутэхэссислэр билмэли- ислаЪат hajaTa кечирилэреэ дирлэр ки, республика эризи- кэнд тэсэрруфатыны ики-уч си элэр ки, респуолика эре«*-    i    * 4485 метрлэ (Базардузу векетаси]а доврундэ (500 ку- зирвэси) океан caBHjJacHHflOH на) бэрпа етмэк мумкундур. 27 метр алчаг олан (Агчала, МаЬмудчала вэ дикэр чвкэк- Бунун учун тезликлэ торпаг-лар паспортлашдырылмалы, ликлэр) рел]еф арасында дэ- торпагын бир Ииссэси хусуси jHiuflHjH учун бурада hap чур тэсэрруфатлара верилмэли тэбии шэраит дэ)йшкэнли)инэ Дввлэт тэсэрруфат caha л э-раст кэлмэк мумкундур. 111и- Ри форма лашдыры л малыдыр. малда чох Ьундур BeJyK Гаф- Дввлэт тэсэрруфат саЬэлэрн газ даглары, гэрбдэ би ip чох ни инкишаф етдирмэк учун силсйлэлэрдэн йбарэт Кичик мадди мараг принсипиндэн Гафгаз даглары. рутубэтли истифадэ олунмалыдыр. Бу-Талыш массиви. бу даглар ТУН дввлэт тэсэрруфат caha- арасында кениш, Ьэм дэ гуру лэриндэ бечэрилэн кэнд тэ-иглимли Кур—Араз овалыгы сэрруфаты мэЬсуллары ис-Азэ1эба!чан тэбиэтинин мух- тег!салы республика эпалиси Asdp6aj4aH тэбиэтинин мух TWi«iwiHjHH9 вэ чох мурэккэб НИН cajbiHa у]гунлашдырыл- иглим дэ)ишкэнли}инэ сэбэб малыдыр. Башга сезлэ, aha- олур. линии тэлэбатына yjryn кэнд тэсэрруфаты мэЬсуллары эки- А]дындыр ки, иглим тор- либ-бечэрилмэли, артыг Mah- п ва Ktfovti onTvivuvu ПЯН- «... —.... ...  .• пат вэ битки epTyJyHYH JapaH масында MyhyM рол ojHajHp. сул flyhja базарына чыхарыл малы. ' газанылан вал j у та Кичик бир тэпэнин чэнуб вэ jyhkyh вэ агыр сэна]енин ин- шималында торпагын Mah- кншафына хэрчлэнмэлидир. сулдарлыгы фэрглидир. Бир Ье]вандарлыгын инкишафы нар колунуи вэ Ja энчир ага- еН плана чэкилмэли, гыса чынын шимал вэ чэнубундан муддэтдэ этлик, судлук мал- дэрилмиш MejBdCRHHH дадын- гара алыныб республика ja да бела фэрг вар. Даддан чы- кэтирилмэлидир хармаг олмаз ки, A3ap6aj4aH эраэисннин чох Ьирсэсиндэ ис тилик вэ рутубэт ehTHjaT- Ровшэи ЬЭСЭНОВ, агрокглнмшуиас. ишлари да маз  __    муича    дajишмp,    даНа    мае’у- ,------    .    ..    -.    ..    -    г-    -    -    "¿^пепина    лиЛатлм    аа    даНа    та’смрли    фор- Республика нафт-ким|а са- бир чох масалалар, о чумла- Бир чох маЬсул    мавлэрина    ^ аль,р учуз дан, балади])а мулки){ати ма- кузаштли кредит аарилмаси.    г- билсин. Бу ' саНада MyajjaH тыида аа истеНлакында муНум гиллик Наггыида гаиуи габул артмасы аНалииии ку*аРаны' лашАЫрААа да^ишикли]е сабаб олачаг.    атдик.    Орада назарда тутулаи    иы кетдикче пислашдирир на/аси )врадыларкаи саласи . Нала аз Неллинм тап-    алааа да)ардаи тутулаи вар Majbi6. Она кара ки, узум    киларии фарглаидирмлмаси, иллар 6ojy формалашмыш    аи зарури маНсул бурахаи психолоки]амыз jann шараи-    муассисалврии xajpnHa аврки- тв у)гуилаша билма]иб. Иг-    ларии азелдылмвсы ва динар тыны    адамак    истигаматина    тисади саНада ислаНатлары    муНум масалалари да аи пла- |вн9лдилмиш аа    дерли хамма-    на гадар часаратла Начата    на чакирик. Ленин оутуи у лыи    истаНлак    хусуси^атла-    качира билсак, аНалиии бу ис-    дадмкларим ^есе/ш и и jraM^ ва лаНатын холожи japnM карбоНидрокан хам-малынын а’малы назарда ту-тулурду. Эслиидэ иса, о, сом-ракы даарларда иттифагын KMMja маНсулларына талаба- — Игтисади махаиизмии ри назара алынмадаи инкишаф атдирилмишдир. Бу са- зырланмышдыр. Метбуатда Нани дахили базарын талаба-хабар верилди]и кими, Намии тиным адаиилмасина {амалт-тадбирлар республика Неку- мак аа онун ихрач имканла матларин савиласииин таизим-ланмасинда иштирак атмасэ базар мехамизми иормал фаа-nnjjeT нестара билмаз. Гати танмиллашдирилмасииа ве    меагеларимиздеи бири да сабитли)е 1елелдллаи тедбир-    оидаи ибаратдир ки, аНелииии лар бир бирииа майе оямур    сосиал мудафиаси тедбирле- ,0,1    рм перакеиде jox, систем — ГетиЬеи. Биз теиммллеше-    шаклинда, аНалииии калирла- текмиллеше беНраидаи чых-    рииии иидакслешдмрил«еси м.ппвни тамЧунки муст.гнл д.. г.нумунум тм.бл.рлн. у|гум клерим месэлаиит«    динар    деалатлар-    апарылмаяыдыр. Гн|матяармн к.чирилм.син.    ПСИ^    т. *Д» 6илм». вьми    л, мунКи6.тл.ри |«лиы* бу    с.6итл.шд»рилм.с-иин кк Ч.Н.ТД.Н    Ь.»ырл.|.    сим    Vii«. М- ¡ОЛЛ. т.нэимл.), бил.рик, X.-    ш.ртлвриндви бири кими CW чил.... харичи    Д..Л.ТЛ.РИИ    л.т прегр.мы м.    Mjni    ^и.и ..лит.льж .хыиы учуй    л м. р.г.б.т. ш.р.ит ,.р«т- харичи инвасторларын бих» чирилмали*яр.^^Ма лума у у    ф,,лиНат    иастараи    ма-    маг магсадила аитиииНисар имамы ла био о гадар вртар. билдирирам ки, бела р ____ л________. си]всати саНасиида, азлашдир- ма аа давлвтсизлвшдирма ме ханизм бурада да )арвдылма-©слиида бу, исяаНат- __     >___       ^    .....    билдирирам мати тврвфиидвн бе^анил- рыиы артырмаг учун маНсул- Фикирлар, мулаНизвлар чох- лрограм Назырлаиыр.    . миш, онларыи ичрасы наза- ларын чешидини занкинлаш- дур. Лакии умумдеалвт cnja- Базар игтисади)1втыиыи, еврт др.    ^__ ________г _ рата нетурулмушдур. Элбаттэ, дирмэк истеНлак маллары сэтини муа|)анлашдираркан гаиуиларымдаи горхмаг па-    ба1ара*П'кача"билмерик, лар атылмалыдыр. истеНсалын ашагы душма Maj- Нвчмини артырмаг магсади бутун мве’ул деалат орган- зым д#1ил. даалатимиэ у    сабтпнк    да    бумсуз    мум-    лми    Начмииин артырылмасы линии арадан галдырылмасы ила даНа чидди ишлар кермак лары, хусусила да ì#hh japa- саНада да чесерэтлм адд    Тнкмиллашма.    дтм-    У**ун    бутун зарури тадбирлар органлар ввЬид лар атмалыдыр.  _^    ¡¡J"    «акмиллашм^    ит Ому л емки да била- бол л угу |аратмадаи ги)матла- дылмыш милли консапс^амыаыи па-зырлаимасыида ]ахыидаи ва фаал иштирак атмалидмр. Маи, Нар ше)ден аввал, АитиииНисар ва СаНибкарлыга Кемак Комитасини, Эм лек Комита-сиии, Харичи Инвестиси)а Ко- мумкун ,    .тм.пЫлЫп    куя    де)ил.    Такмиллашма, дул индики шараитда Неч да вахты чатмышдыр.    ‘“"““i. Anr*UMft «апмл    nao атмалыдыр.    г    -    -    --- асан де)ил, MyajjaH вахт та- Бир сыра керкин сосиал лаб едир.    проблемларин Налл едилма- Нала xajAH иш керулмали-    синда аа распубликанын му- дир. Бир сыра саНалардаки    дафиа габилийетинин меНкам- керили£и муЬарибанин japar-    лэндирилмэсинда мустасна ро- дыгы BaanjjaTAa ерт-басдыр    лу олан машынга)ырма ком- атмак олмаз. Демократка, ин- плексинин формалашмасы тизам ва мес'улийет бир-бм-    истигаметинда муНум ишлар    митесини ва башгаларыиы на ри ила га^шылыглы алагада-    кару/Гмалидир. Нефт ма-    эарда тутурам. Игтисади ис- дир. Бу ил маНсул ¡ыгы- шынга}ырмасы дун|а алм аа лаНатыи сур'етли в* ка|фи})ат-мындакы керили)и такча ел-    техникасы наили)]атларинин    ли апарылмасм учуй аеришсиэ Нава шараити ила    талабларина чаааб варан jann    музакирелер аа фикир бнрли-    аерди)и    имканлар,    --    Псмхояоюйамыз да- иэаН етмек на дарачада дуз-    аваданлыгла та'мин адилмэ-    |има келмак    талаб олуиур.    чаныи |вралты аа í*pY^Y    ышмшшлив Бу !олда ке|фи1- куидур? Japn калмишкан да-    ли дир. Назырда истаНлака yj-    Азарба)чаиыи    игтисади)|аты    сарватдари Насвбына беНран-    рялм    ллднр.    КамиНат ¡им ки, артыг бир сыра caha-    гун олараг, кенардан катири-    душуиулмамиш    екслернмент-    дан да чыхардыг. Амма ин-    11    Яí J    устелемеяи- ларда аз да олса иралила{иш    лак ма’мулат ва малларын    лердеи чох з«р»р чеииб. Бир    дики    пробламларимизи jax- Дврлл    клериии    у    *т*.к    мт,тл.    ..... .. Нисс олунур, дахили базарын бир Ниссасииии, масалаи, ав- даНа бум )ел вермак олмаз. шы билирсимиз. Харичи капи-    ЯваЛ0-    ввап»нимт    лл-    да гараасиз, саглам таигид сабитлешдирилмасииа кемак    томобиллерин аа онларыи ah-    Гаршылыглы аилашма игги-    талсыа, амакдашлыга cajjcaH-    /У. '^мМчемымдди табим. вачиб Налдыр. Узун едачак аддымлар атылыр.    TnjaT Ниссаларииин, канд та-    садм))ата вид    гаиуиларыи да    мадаи бу проблемлари паля Бу Бир Нагигатдир ки, иггиса-    сэрруфаты машынларынын    габул едилмесиии «ур'етяеи-    еда билмарик. Дуи)е течру- чидди лардик. бирлари Hejara кечирмек сасдир. «цуи куллн мигдарда в ас акт рик, амма гаршысы алыимаз УЛ* ол7нур."мЛ 6ИЛ«С    «22* jr. Aun» ала сербест вас вит ичиидаи кедирик. таоии |ояу чех аздыр. Умумийетле, муздаи 72 илдир ки, чыхмы-такликда бу бо)да аезифе- шыг. Ииди о ¡ояа иа гадар таз иии еНдеснндеи иеле биле- rajwrcar бмр с чаЫкми)    лыдыр. Нем да сеЬбат игти- — Диич шараитда нала би- сади потеисналдан “J^p Мустагилли|ин биза Заводу муз да аар, Asap6aj- миз да ишло)еи адамлары- ри сабитлешдирмак A#j илдир. — КеНие ае )еии Наиими)-4#т доаруидо сиз да тез-тез таигид олуиурсуиуа. Бе аи ислаНатларыи кечик-дирилмасииде, талесик ве гусурлу    На зырлаимасыида, игтисади гаиуилардакы му-Нафиземр мегамлара каре сизи да тегсирлемдирирлер. Слз лее сусурсумуз. Бу, разылыг аламатидир! — Нормал чами^етдэ, иш-иузер муНитда тамгил Нам диЦатымызыи беНран aasMjje- ба'эм невларинин, канд та тнидеи чыхарылмасы, халг те- серруфаты меНсулларыиын сарруфатыида аНеикдарлыгыи е'малы ве jyHKyA canaje учуй та'мин едилмесм кекяу иг- аааданлыгын, ahTMjaT Ниссэ-тисади ислаНатлар апарыл- ларинин, галдырычы HarflMjjat мосыиыи аи асас шартларии- ааадаилыгыиын, ]ол аа мурак-дай бнриднр аа бу ©Цук бир каб меишат техникасы нев дирар. — Сизче вези))ети сабит-Наисы яешдирмек тадбирлар# устуилук верил-мет(дир! — ИгтисадиЛет бе]ук систем-дир. Онуи hep бир Нелге- бесииде еле бир елке )Охдур ки, Натта диич шараитда бела чатимликлери ез гуаааси ила арадан г ал дыре ыи. Биз да AYHja капиталыидам самарали истифада етмел^ик. Буна имканымыз да аар. Азар- лросесии илк марНаласини ларинин истаНсалынын респуб- синдаки позуиту бутуилукда ба^чаи бир чох бе{иалхалг    _______ __________ ________ К    беглы    систамии феали^етимэ та'- ташкилатлара дахил олуб. Ии- ма сапосиид.    S    и^ймйКаызи СИР »-РнГ БУ лун игги. ди харичи лдриталыи р^пуб- — Ьамии марНалада иг-тисади){атын caha гуруяу-шумда де)ишиклиилер ала-рылачагмы! Азерба)чан иг-тисади|}атыяыи комплекс саНесммде Наи- ликада теижили иле ишлер дэ керулур. ИстеНсалын ми, качид исяеНлтларыидм тебии, вачиб Налдыр. мц»вв1 галмамалыдыр. Дев- иллик фввли||#тимд®, хусусиле ОИУ ««и фмялЦатимдр .. оппо- СИЗ, биз тешкил едирик. Еле иеитлеримден маНз бела таи-девлатии ииди ей чох иеро- гиди чох кермушем. Сиз де-зылыга сабаб олам ги)мат длинна сариштасиз, rejpn-ойлсотиидо до бо)уи гусур- прсфассиои^! таигиддир, рес-лар мр. »у бареде ле де)е публииеиыи тале|ина диле-биларсмииз!    твит мумесибетин тазаЬурудур. — Дотрудеи да ги|метго|- О Неч бир терафе, ^ хусусила ме сеНесииде чидди проблем- умуми ишимизе фа]да аер- инкишафына    IZ    ^    ^ де 'етмиш AaepÓejeeH девле- сурларла баг лыдыр. Дуздур,    Да бу иш учуй, оачард '    -    асиркемирем. ае херч телеб еден, минлер ле jeHH иш )ери ачмага имкан верен кичик муессисела- сы тедбирлер hejara кочири- рнн кениш шебекесинин таш-лечак!    килина шараит )арадылмалы- — Ачыгыны AejHM ки, игти- дыр. JaxbiH илларда, респуб- лакы алагалар дагылмаг са-    лидир.    Jbhmh# мустагиялик ал-    ачесетмиин езуида ви118сина чатмышдыр. Бура-    да 'етмиш Азарба]чан    девле-    сурларла баглыдыр бир амилдеи сеНбет кеде    тииии    херичи игтиседи    си jaca-    базар мунесибетлерим    ке- билмез. Она каре де, рас-    тииии    формалашмасы    исти-    чид ги|метлерин либераллаш- телаб едирди. билмаз, ---- ,, лубликанын игтисадииатыны гаматлари да муа^еи едил- дырылмасыиы беНран везиЛетине мат дырам малмдир. Назыр ае техимки Леиии бу тадбир башга зару- СеНбети |аады: .. ХАСПОЛАД. «Халг гезотиалми мухбири,Л ;
RealCheck