Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 1

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, October 10, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - October 10, 1992, Baku, Azerbaijan кундалик ИЧТИМАИ-СШАСИ ГаЗЕТ КАГГ ОРДУСУ БАСЫЛМАЗ 9 окт)вбр 1992-чи ил. Аэ*Р' ба)ивн СилаЬлы    Гуввалари )арадылмасынын бириичи ил-дфнуму. Халгымыаын агрылм-ачылы 1сумларинда, муНариба аловларынын торпагымын-rape ДЫРЫ бир ааманда |аран* ды ордуму*. Душмаи таиа-вузу гаршысында наалаи гал-мыш ¡урдумуэун хиласкары, аз ватанмида дидаркмилара чаврилмиш бмнасибларми сон ланаНы, )анидан аз мустагил-ли)инм барпа атмиш даалэтин архасы. да|ары, халгын иллар-ла Насратмни чакди)и азад-лырын ^'мииатчысы ними... Бу 1сун МИЛЛИ ордумузум Ниссалари Jyxapai Гарабагда, сарЬад балкалариида душ-манла чарпышыр. Бу кун СилаЬлы Гуаваларм-мизин мумунави балмалари па]тахтымызын баш ма|данын-да аз ба|рамлары муиасибати-ла Ьарби. парада калиблар. Ба)рамсд|ары базадилмиш Азадяыг ма1данында мухта-лиф гошун нааларииин нума-)аидалари низамла дузулуб-лар. Трибуналарда муЬариба ватаранлары. да)ушчулар, ич-THMBHjjaTHH иуАла1андалари, дии'хадимлари, харичи гонаг* лар ва дипломатлар а]лашиб-лар. СаЬар саат 10-да мв|даи парада Ьазырдыр. Распубл^а празидаити, Ала Соаатин садри ва дикар рас-ми шахслар маркази трибу-иада |арларими тутдугдан сои-ра Азарба)чан СилаЬлы Гуввалари баш гараркаЬ раиси-НИН муавини Н. Эли|ав Ьарби парадын комвнданы, канарал Majop Н. Садыгова гошун-'ларын парада Ьаэыр олдугу Ьаггында рапорт варди. Бир нача дагигадан сонра рас-публика мудафиа назири Ра-Ьим Газы^ав канарал-ма]ор Н. Садыговдан парады габ^м» «т-ди, онуи муша)иати ила низами чаркаларин анундан качиб ас-кар ва забитлари саламлады. Сонра мудафиа назири Р. Га-зы]ав трибуна|а галхды. Азарба]чан ' Распубликасы-нын празидаити, СилаЬлы Гувваларин баш иомандаиы Эбулфаз Елчиба) парад ишти-ракчылары гаршысында гыса иитг cajлaди. О дади: — Азарба]чан Распублика-сы СилаЬлы Гувваларинин 1919-чу илда качирилмиш или Ьарби парадындан 73 ил сонра биза Милли Ордумузун тарихан икинчи Ьарби пара-дыиы качирмак хошбахтли)и насиб олмушдур. Азарба|ча-нын улу саркардалари Баба-кии, ШаЬ Иcмajылыи, Чавад ханыи гаЬраманлыг ва мард-лик ан'аналариии давам атди-ран мустагил Азарба]чаи Дамократик ЧумЬури]]атииин СилаЬлы Гувваларинин japa-дычылары канарал Самад ба) МаЬмандаров, Элиага Шыхлински, ИбраЬим ага Ва-КИЛОВ М. 0. Расулзада 6aj-рагы алтын да 1919-чу илда Милли Ордунун илк низами Ьиссасини бу кунку кими Ьар-бн парада чыхармышдылар... hajaтымызын бутуи чатин-ликларина бахма)араг биз да илк Ьарби парадын качирилма-сини гати))атла гарара алдыг. Чунки халг аз ордусуну кар-Мали ва ондан илЬам алмалы-дыр. Азарба)чан СилаЬлы Гуввалари илк аддымларыны чатин сыиаг шараитинда атыр... Та-рих бир даЬа кастарди ки, инсан barra хидмат аданда басылмыр. О. Елчиба] Ватани армани гачавуаундан геру]ан илк ша-Ьидларимизин, милли гаЬра-манларымызын да адыиы иф- тихарла чакди. Онларыи, бу-куику ба|рамын тамалиии roj-муш мард огулларын хати-раси Азарба]чаиын тарихин-да абади ]аша]ачаг. СилаЬлы Гуаваларимизин баш коман-даны чохмиллатли распуб-ликамызын ордусуиун да чохмиллатли олдугуну, азуиу бу торпагын авлады са]ан иача-иача русуи, баларусун, кур-дун, лазкинин, ]аЬудииин ва башга халгларын авладлары-иын Азарба|чанын торпагла-рм угр^нда гаЬраманлыгла шаЬид олдугуну аа онларын гаиыиын ]арда галма]ачагыны билдирди. Распублика празидаити даЬа сонра дади ки, бу парад-да магсад Азарба)чанын Ьар-6н кучуну нума]иш атдирмак да]илдир. Садача, бутун дун-ja ичтимаиЦати билмалидир ки, мустагил Азарба|чан аау-нун бутавлу]уиу ropyja ва Ьар Нансы тачавуза гаршы дура билар. 0. Елчиба]ин чыхышындан сонра Азар6а]чаи Распуб-ликасыныи даалат Ьимми сас-ландирилди. Ними баша чат- дыгдан сонра алгыш сада-лары ма]даны буруду. Сонра низами орду Ьиссалари «Азар-ба|чаи аскари» маршыныи садалары алтыида, магии ад-дымларла трибуианын анундан качдилар. Даииадан ]а|лым аташи ачылды. Низами орду балмаларини Ьарби тахника аваз атди. Ма]даныи узарин-даи Ьарби Ьава гувваларииа махсус таЦара ва вартол]от-пар • учду. Дасаит /latracH вартол)отдан тулланыб ма]-даиа аиди. Ьарби парад баша чатдыг- дан сонра Азарба)чанын халг ]азычысы Исма]ыл Шыхлы]а ¡ахынлашыб илк Ьарби парад Ьаггында таассуратыны соруш-дуг. Сасинда бир каараклик ду^улурду. Савиичиии киз-лат Дади: — Букунку парад Ьагигатан адамы фа|мЬлаидирир. Са-винирсан ки, азумузун орду-муз, гудратимиз вар ва ла-зым калса мудафиа олуиа би-ларик. Jarин ки, бу сазлар Ьармат-ли |азычымызыи илк парады-мыз Ьаггында там таасеура- ты ола билмаз. Ела биз да парад таассуратымызы гыса рапортажда ача билмадик. Бу да сабабсиз да]ил. Сазумузу халгымызыи ^ирсизликла казладЦи галаба парадыиа сахламышыг. Бу куи кр^ирди' )имиз Ьисслари иса бала ифа да атмак олар:    ордумуза ииамымыз, гаяабамиза умидх-миз артды. Дамак, галаба парады узагда да|ил1 Нтт ЭУСТ0МО1, ЧаЬвию1р М1АД01 «Хмг ю—тцвжж мужбмрдари. KYHYH Пртн    Испубяинасмикм ÌN    1лч11б0|    Туркфмии    мишм    муди»; на- SNPN Нммт А)Мг Туриф Мудфиф Нюцрфцци иума|мм|0Л0^ мм Мфушмушдур. 9булм Елчиба] гои^ларм еаламлфрж- ^дврашшур ки, pacnyímiKiMNH раЬбарлф Азарба|ч^ ]yiiea«cawij|a. да пашаиар аа ]ахшы тачЬаа олуммуш СилаЬлм rywaaapw-ИИ фермалашдв1р!й4аг учуй Ьар чур шараит <ара^ • Турки)аиии мудаФма иазирм таам AJaa АаарбаНа* СилаЬлы Гуаааларинин Тарадыямасыиыи бири!^ илдаиуму му-иасибатила Азарба]чай халгыиы аз распубликаеы адмидаи табрик атмиш, Ааарба|чаиыи мустагил даа^ «ими аау»^ арази бутаалу|уму горумага гадир олан сияаЬлы гуааалар )а-ратмаг са*)ларини ба1а11ди]и1а1 билдирмишдир. Карушда Ааарба|«аиын мудафиа назири РаЬнм Газы]аа, Турии]амии Азарб1^чаидаиы сафири Алтай Карамаиотлу аа башга расми шахслар иштирак атмишлар. ▲БФрбаНм Рш€Я^$тыялы Ат Сомумиии смрм Исд Г0мб0ро(|ум |др1м м xapiMN исурммисшдр учум МЧМРАФ М0тбуат коифраиеы бир а| «рвнидф •лкФмюим ичтммм-сфсм кфгыида бм ••рммш Ыедс iMANCsiwp« h0cp олуимушдур. Парламаитин садри билдирмишдир ки, Ааар^чаным Милли Мачлиси Мустагил Даалатлар Бирли1инии )арадылмасв Ьштында сазишн тасдиг атмамишдир. Биз ААДБ даалатлари ила алагалари икитарафли асасда инкншаф атдирмак фик-римдаЫк. Илк иаабада игтисади, даЬа сонра си]аси а^а-лар )арадыла билар. Башга саЬаларда амаидашлыг олуб-ол-ма]ачагыиы иалачак иастарачаидир. .    ^    ^    . Иса Гамбароа празидант Эбулфаз Елчиба|ин Москаа]а Гаршыдакы сафаринин магсадлариндан данышар^ га]д ат-мишдир ки, бу сафар заманы Руси|а ила Азарба|чан ара-сыида амакдашлыгын асас пробламлари музаиира олуна-чагдыр. Ики алка арасында си]аси сазиш имзаламаг, тараф-лар учун мараг довураи башга масалалари муэакира атмак назарда тутулур. Али Соаатин садри Мусааат Парти]асынын барпасы, А^-ба^чаиын аз вал]утасыны даари]]а]а бурохмасы, Милли Мач-лисии фаалн]]ати, АХЧ Ичраи]]а Комитасинин сон фанаты, Нахчыаан Мухтар Уаспубликасыида ¡аранмыш вази]|ат, да-мир |олунун блокадасыныи давам атмаси барада суаллара да чаааб аармишдир. Аэ0рба|ч1и Таатр Хадимл^ри Иттифагыида Ну* маимтар см|асат yapa даалат мушавири Рафиг Ис-мфлоауи инчасаиат ишчмларм ила иарушуида таатрларыАшаыи вааиИатиидаи аа саНиа хадимла* рииа га|гы масалалариидаи саНбат катмишдир. Доалат мушааири мустагил дамократик даалат ]аратмаг хапи катурмуш распубликамызын индики ичтнмаи-си|ки аа-зиЦати, агыр баЬрандан чыхмаг учун карулан тадбирлар Ьаггында данышараг билдирмишдир ки, инчасанат хаддмлари да аз ]арадычылыгы ва да]арли маслаЬатлари ила бу иша камак атмалиднрлар. Е’тираф атмак лазымдыр ки, Ьазырда мадани]]ат ва инчасанат хадимлари муа))ан чатинликяарла гаршылашырлар. Индики игтисади каркинли]а бахма]араг, распублнканын раЬбарли)и бу чатинлнклари арадан галдырмаг учун тадбирлар иарур. Празидантнн саранчамы ила качид дмру учун мадани]]ат ва инчасанат ишчиларина муа||ан ку-заштлар адилачакдир. Мишм Ммлмс Азарбфмши МДБ<|* дшия ел-масы Ьаггыида мугимямм имзаяамаса да, баш иа-зирии бмрмиш! муааимн Аббас Аббасоаун раббар* лм|и ила расяубяиканын иума|аида М'*"* бишаака |ояа душмушдур. Таркибииа акспартларии, игтисадчыларыи ва дипломат-ларын дахил олдугу иума]аида Ьа]*ати бирлик ^латлари башчылары шурасынын наабати ичласында мушаЬидачи ними иштирак адир. Распубликанын харичи си]асат масалалам узра даалат мушавири Вафа Гулузада Азаринформуи мухбир^ билдирмишдир ки, иума]анда ЬаГатинин Гыраызыст^ а^актына аа-форина Аза|ф]чан празидаити Эбулфаз Елчиба] разылыг аармишдир. -Ф- «АзарбаМм» иашрмЦатыида (аии «Нахчьааиа газатиииа сигнал иусхаси чал олуимушдур. Газат бу шайба куну кашкларда сатылачагдыр. Газатин та'сисчиси Нахчываиын мустагил «Раал» Аиаитли]идир. Акантли]ин дирактору Мирза Эскаровун дади]ина кара, газат Аза|Ф]чаныи духталиф ра|онларыида ]аша|аи нах-чыванлылар учун азуиамахсуе карпу олачагдыр. Нашрин башлыча магсадн Нахчыван атрафыида информаси]а блокада-сыны ]армаг, Азарба]чанын бу. ракиоиунда баш ааран Ьа-дисалар Ьаггында Ьагнгати охучулара чатдырмагдыр. Азарба|чаиыи ва мухтар распубликанни раЬбарлари радакси]анын коллактиаини газатин чыхмасы мунасибатила табрик атмишлар. Газатин бириичи намрасиида Азарба]ча-иыи баш назири РаЬим Ьуса]ноала мусаЬиба дарч ояунмуш-дур. Баш магалада хабар варилди]и кими, распубликанын раЬбарлари ила диалог васитасила охучулара ма*|1умат ва-рилмаси практикасы давам атдирилачакдир. Дунои саНар Гыргызыстан ла|тахтыида МДб даалат аа Накумат башчыларыиын нарушу баш* лаимышдыр. Карушда бирлн]ин 10 даалат ва Ьакуматинин — Баларусун. Газахыстаиын, Гыргызыстанын, ерманистанын, Молдова-иын, Эзбакистанын, Руси|а Фадараси]асынын, Тачнкистанын, Туримаиистаныи, Укра]ианын раЬбарлари иштирак адирлар. Азарба|чаи ва Курчустан иума]анда Ьа]'атлари иаруша мушаЬидачи кими иалмишлар. Ка^ даалат башчылары шурасынын ва Ьакумат башчылары шурасынын бириа ичласы ила башланмаиидыр. Си]аси, Ьарби аа игтисади амакдашлыга дайр санадлар паиати имзаланмышдыр. Наабати нарушу дакабрын 4-да АЛиискда качирмак гарара аяынмышдаф. {Ааармвфармум за РИГА - СЭТА-даш ма'ауммрм зса-Ьвамраммзаадыр|. Ч. NEJ40PA ЧАВДБ НЭКТУБУ Хабер вердАдвоз жюиа, Bejya ВрНпиш|«ш бюд а>-зцш Чоя Mej4op ^рба|ям^^еадени1 Эбулфаз Вдчяба. Ja мактуб сы сор бчмоветдн]н нышдыр. 1тяааФетларИюжутуяун дюфкчиг. АРЗУМАНЛЫ Ьашш наяту^ш адагБ Вдкжар Аяадаодз-профес- Мактубда де1илир ки. ha-зырда Азароа]чан мустагил довлат гурур ва бу девлат дун]аньш бутун елкалари ила гаршылыглы суратда фа]да-лы амакдашлыга чох 6eJyK aheMHjJaT верир. На ]ахшы ки сиз девлэтлэримиз арасыи-да тичарэт. игтисади. елм ва кадр Ьазырлыгы саЬасинда га|ш1ылыглы амакдашлыгын някишафына разылыг Ьисси нда jaиaшыIx:ыяыз. Сизин елкэннн кечмиш баш назири леди Маргарет "Лтчер Азар-бз]чаны CHjaCH чаЬатдаЬ са-бит. демократии ва AYHjaBH ме]ллв довлат кими тэгдим етдикдан сояра Инкилтаранин рэсмн ва ишкузар даиродэри-НИН A3ap6aj4aHa марагы даЬа да а^тмышдыр. . й. Арзуманлы даЬа сот 1азыр; — Даглыг Гараб] Ьаггыида фнкярлариииз да там реаллыгдыр. Чох Ьаглы олараг ге]д етмисиниз ки, чДаглыг ГарАбагын расми статусу масаласи иГузВкира мевзусу ола -билмаз -— бу, Азэроа]чан эразисидирз. Бали, Даглыг Гарабаг та-рихэн Азарба]чан аразиси олуб ва олачагдыр. Азарба]-чан довлэтинин торпаглары Ьесабына «BoJyk Ерманис-тан» JapaTMar кими сарсэм иде1аны najara кечирма]а ча-лышая еркани миллатчи гуввалари эсримизин аввалла-риндан башла]араг 'икдики Ермэнистая эразисиндэн Jys мянларла азарба]чанлы гов-мушлар. Ерманялэрин бу разил сн-JacaTH 1988-чи илда озунун ан JyKcaK зирвэсина чатмыш-дЫр. Ерманяставын 280 мин динч сакняи догма 1ерлорин-даи говулмушдуо. Онлардан 200 мин Азэ^|чан турку. 84 мим рус, 14 мня курд аср- лэр 6oJy ]ашадыглары догма ата-баба торпагларындан зор-ла говулмущдур. Ьазырда иса Даглыг гарабаг ермани-леринин Ьугугларыны му-дафиа етмак баЬанаси ила дерд илдир Азарба1чана гаршы муЬариба апаран Ерма-нистан аразикизин хе]ли Ьиссасини ишгал етмиш. ]уз миИ-лэрла адам догма ев-еши1ин-дан дидаркин душмуш, канд-лар, ра1онлар, шаЬарлар ]ан-дырылмыш, динч аЬадэиин кунаЬсыз ганы ахыдылмыиь дыр. Мактубда бела бир Ьэги-гатдан да сеЬбат ачылыр ки. дун]а бирли]и инди1адак Аз8рба]чан довлэтинин му-дафиэсина галхмамыш. онун Ьугугларынын бэргэрар олун-масывы Ермэниствндан рос-ми суратда талэб етмамиш-дир. Инаяырыг ки, бе1нал-халг Ьугуг актларынын Ер-мэнистан тарэфицдан ко-будчасыяа позулдугуна сизня олкада расми г^мат верила-чэХдир. Умид едирик ки, 6ej-нэлхалг Ьадиса чарчивасинэ чыхмыш Даглыг Гарабаг ма-салэсияин реал Ьэлл олунма-сында 03 гуава во k^hoiuihJh-низя оснркамэ19чэксиниз. АЗаЭБАтН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ, СИЛАЬЛЫ ГУВВвЛеРИН . SAUI КОМАНДАНЫ 0БУЛФ0з ЕЛЧИЕЭ!, A39PEAJMAH РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МУДАФИО НАЗИРИ РаЬИМ ГАЗЬиЕВ ЧеНАБЛАРЫНА Ватанимиз Азарба1чанын гаддар душманла уэбауз да-Зандыгы бир вахтда гаЬра-ман ордумузун бириичи ил-доиумуну ге]д етмак бо1ук TapìfXH Ьадисадир. АллаЬын Ьокму ила 9 ок-т]абрын мугэддас куна — ма кунунэ душмэси бир даЬа субут етди ки, халгымызыи апардыгы мубариза Ьагг ишн. АллаЬ намияэдир. Гафгвз МусаяманларвА Ида-расвшш садри ше1хуляе-дан Ь. А.''ПАШАЗАДЭ, Азарба|чащдакы правосяав кядсадаршшн раЬбаря В. ЛУЮАНОВ, Бела бир кундо Азарба]-чанда JaшaJaн бутун диядвр-лар адындан республика Си-лаплы Гуввалариния илдову-му мунасибатила Сязн самЯк-галбдая табрик едир. Ватаии-мизии мудафвасинда jeHH-Je-ни наили]]этлар арзула1ырыг. Инанырыг ки, АллаЬын язяи ила галаба бизимла олачаг-Дыр. АллаЬ кома1йииз олсун! Азарба|чандаижм Авропа JabyxiaapBBni рвмшш ' А. ФРИДМАН, Аэарбв|чвш|вш ДЕТ JEiU* днхврн сявапхуялА свдря * Н ИЛИЗАРОВ. 9 0KTja6p 1992-чи ид. КеЬма люкэуда гам соЬбат БУ ДА СЭРВЭТДИР, ГЭДРИНИ БИЛЭК! Аэарба]чан твсадуфн ода-раг табии еЬти)атларда ван-кин ди]ар ИЯМИ танынмыр. Виз кечмяш Иттифагда ая занкии иглим еЬти)атларьша малик олан республякада ]а-ша]ырыг. Планетямвэин гуру Ьиссасинии тахиинон 13 фаиэиня тугая субтпяк гур-шага кечмиш ССРИ арвзяси-нин 1 фаизи. Азарбв]чаныя иса 85 фаизи дахяддяр. Дуя-1аяыя ая гудратля дввдатя олан АВШ-да бу рагам 27 фавздир. Вашга созла, уму-ми саЬаси 88.6 мин квадрат километр олан республяка-мызын 48.795 квадрат кяло-метри созуя вед ма’яВсыяда чаннатдяр. Субтропякларда нстялнк еЬтя]аты идда яхя-уч двфв маЬсул 1етишдярма1в ямхаи. . вернр. Гывцф шахтасыз ва jв аз шахталы олдугуидан бир сыра бнткяларян вехетасн]а-сыяыя гыш а]ларывда да девам етмасява шарвят вар. Субтрошос гуршагда вя со]^ а/ыя орта температуру, адв-тэн 0—12** арвсыядв тврвд* дуд едяр. Бу. ааряф ляфли овмбыгын там BeneTa(»JacM-яы тв'мин едяр. ílaJbiaAiir чанда 3800**-лик нэотермик хатт дайяз * caiHjjacRHAaH 750—800 метр Ьундурлукдаи кечнр. Таича оувуи caJacHMAa каяд тас^руфятыяы бвЬ-рвядвя чыхммаг мумкуядур. Нала 196&^ илда профес-.сор Эскар ЭДубов ABBpoaj-чаядв вгроягдям pajawain-мвсы алврмышдыр. Тввссуф кя, Ùy асврдвя ястяфвдв олуя-мур. Тадгягвтда костаряляр кя. бяпшлария ястя яла те мня олуяма шарвятяна кора Азарбв1шы |алныэ Кячях Ася]аяыя. Аралыг даяизи од-калаБЯЯвя. 0(}ианыстаяыя. Чишш, АВШ-ыи субтропяк ра]онлары яла муга]яса ег-мак олар. By влкаяаряя ду-эанлях ва двгата)н арвэила-риида фаал температур чамн 5000—5500® арасындадыр. Лакяя Азарбв|чан Респубдя-хвсы арвзясняин чох Ьясса-сяяда рутубат аз олдугува кора арнд (гуру) субтропяк иглим устунлук ташхял едир. Вуяунла алагадар респуо-ликанын гуру субтропикла-ряндан самарали ястяфада иагсадя ила агронгдям paJoR-лашмасы апармыш. аряд ^ трошпсла1]Да бечарилая оит-кяларин ястялякла та*мяя олуяма Ьаддяяя вермишях. Бу натяча аграр яслаЬат учун чох вачябдяр. Вяддя)яянз яямя. распуб-яякамыэат араамся чок му-ракяаб paajM мадяядБф. Эоаашпаяи lo Фаяам окови caiHjjacRHAaR апагмдадыр. Океан еавя^асяядая 500 метра гадар олая оввлыг ва ду-занляхлар бутун арааямизяи 39.5 фвБШннташкил едяр. Дв-мадя. респубдяхв арввясяяяя 57.5 флат омввя савяДасяя-даи 500 метра тядгар ¡ркть дикда олая саЬаяя тут;'№ лая 42.5 фвяз caÑm 38 фаизи адчаг ва орта даглыг. 3.5 фаязя яеа Ураат даглыг ‘------- Нахчыввяда двг- даЬа JTReoKAM башлавыр. Ву- (Ар|н %чш евЫфода) ;
RealCheck