Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

  • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
  • Location: Baku, Azerbaijan
  • Pages Available: 1,084
  • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.16+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, October 10, 1991

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.16+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - October 10, 1991, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕЛ'И «l'oHTiASP mi-чм ил. -t- м* 199 иНКТ-ПЕТЕРБУРПУ НЭМИЭЙОВБЯР Онунла базар куну редан-си]ада кврушдук. JapuyMHA KüwiMHUiAH ИстнраЬэт куну бурада кимнсэ таиачагына ннанмырды. — Санкт-Петербургдан нэ.1 мишэм. — деди. — Ахшам* усту вело]урушчулдримиз Бакы ja    чатачаглар. Лахшы оларды ки, мухбир кендо-рэ]диниз. Низа.минин аби-дэси внундэ оламаглар. Сонра Jypyuj Ьаггында мв лумат верди. «Низаминии 850 илли)инэ hacp олунмуча Санкт-Петербург - Кэнчз фовгалмарафон вело)ур\и1\ ■» иу «Поклонна]а гора» идмаи 4aMHjj9TH илэ бирка Азэр 6aj4aH Мэдвни|3эти Чами; jaiH тэшкил едиб. Питердан втэн aJUH 15-дэ чыхыбла]» Велокарванын башы узэрин-дэ ики учрэнкли 6ajpar дал-rawiaHup: ^cHjaHUH вэ Азэр-ба]чанын. Новгород. Твер. Москва. Тула. Ор]ол. Kvik'k Харков. Ростов. Грозны. Дарбэнд маршруту илэ Ба кы1а кэлирлэр. СабаЬ Аг-cyja. орадан да Агдама jona душэчэклэр. Луруш кэлэн базар Кэнчэдэ улу Низа-минин вэтэниндэ баша ча-тачаг. — Тээссуф ки. февгэл марафонун командору 77 Зашлы Санкт-Петербурглу Се]ид Ьачы|ев кэлэ билмэ-ди — AejHp, — сэфэр эрэ-фэсиндэ велосипедлэ raaaja уграды. Хэстэханададыр. Хе]ли соЬбэт етдик. 0зу. аилэси Ьагда в]рэндиклэрим веломарафондан Ьеч дэ аз мараглы де]илди. Тофиг Мэммэдов тэгауд-чудур. 195в-чы илдэн питер-лидир. Бачысы Елмира да СанкТ'Петербургда jaшajыp. Ьэкимдир. Дэмир Joлy хэс-тэханасында ишлэЗир. Азэр-ба]чан МэдэниПэти Чэми]-JaTH Гадынлар Шурасынын сэдридир. haJaT joлдaшы Владимир Елмиранын cojaflbiHM ке-туруб. Ики евладлары вар. Кулнарэ тибб институтунун тэлэбэсидир, оглу Рустэм орта мэктэбдэ oxyjyp. Бэ-jyK гардашы Чавид Мэммэ* дов физиологдур, елмлэр докторудур. Павлов адына институтда чалышыр. — Фачиэли JaHBap кунлэ-риндэ бутун аилэмизлэ «Двopтcoвaja плошад»а чы- хыб пикет гурдуг. Тэбиэтэн аличонаб петербурглулара Ьэгиготи аз да олса чатды-ра билдик. — дeJэ сеЬбэ-тинэ давам едир — о кун-лэрдэ дejмэдиjим гапы галмамышды. «ПJaтoJe колесо» верилишиндэ бизи биа-быр едэндэ кeчэjкэн плакат ]аздым, уч кун Ленинград тeлeвизиjacынын гаршысын-да да]аныб. мэнэ сез учуй имкан верилмэсини истэдим. Ьэгнгэти анлатмаг учуй Галина Cтapoвojтoвaнын гэбу-луна кетдим. Бурахмадылар. Санкт-Петербург Али Р>'Ьа-ни Академи]асында олдум... ,36 илин санкт-петербург-лусу кэнчэли Тофиг Мэммэдов бах белэчэ тэгауд кунлэрини jaшaJыp... ^ — Санкт-Петербургдакы Азэрба]чан Мэдэии]1эти Чэ-ми]]эти. опун сэдри Мэч-Н\'Н Шукуров, бутун узвлэр чох нш керурлэр — де]ир. — СилаЬымыз тэблигатдыр. Б\* да сон тэдбирлоримиз: Пн.зами Кэнчэвинин 850 ил-лиJинэ Ьэср олунмуш вым-пеллэр, дош нишанлары, хатирэ-сувенир бошгабла-])Ы. Вунлары <ЕАзэри» ки-чик муэссисэси haзыpлajыб. Нэ ]ахшы ки. узаг Шимал-да Тофиг Мэммэдов кими фэЬлэ-зи]алы ]аша]ыр. 0зу демишкэн. элиндэн нэ кэ-лир ки... Узагбашы ахшамлар гапыбир гоншусу Дмитри илэ пуррэнки ча) ичэ-ичэ Вэтэниндэн данышыр. Да-нышыр ки. Ьэлэ чох эввэл-лэр, Санкт-Петербург Руси-ja импери]асынын па]тахты оланда АзэрбаЗчанда бир Кв}-кел кезэли Кэнчэ вар-мыш. Чарын кенералы Сис-]анов бу гэдим обанын ха-нына — Чавад хана эмр едиб ки. гошуну шэЬэрэ бу-рахсын. Гурурлу хан тэслим олма]ыб. Бв]ук бир дава го- пу5*    „ Сонралар Санкт-Петербург Ленинград. Кэнчэ Кировабад оланда бу барэдэ сусублар. Инди шукур. Кэнчэ Кэн-чэдир. Петербург да Петербург. 3. РУФ’ЭТОГЛУ. «ХГ»-яив мухбнрн. Т. Мвммвдовуи (солда) вам гонаг-гарасыз олмур. Apar Наггында а]ыг сеЬбэт К8Л8ФИН УЧУ ДУКАНЛАРДА ИТИР «ОБЖСС» joxiyp, балкэ «СС» лааымдыр? Бакынын дуканларында нэ ички истэсэн тапарсан, учуз чахырлардан тутмуш, фраясыз K0HjaKnapi>raaA9R. Бнзнм aHeJVT» арагындан башга. Бу мв’чузэли вэ вахташыры гытлыгыв сэбабннн ачмаг учун кэлэфдэн Jam4iuu6 хе]лн сораглашдыг. Кэлэфнн учу нтэнадэк... Де]ирлэр. гытлыгын сэ-бэби арагын баЬалашачагы Ьагда шaJиэлэpдиp. Оду-бу-ду пиштахталардан apar reJ6a чэкилиб. Сатычылар буну белэ изаЬ едирлэр кн.-<араг баЬалашыр деЗэ ма-газалара бурахмырлар». Ма-газа мудирлэрн билдирир-лэр ки, заводларда мэпсу-лун пajлaнмacыны да]ан-дырыблар. Бэ’зилэри дэ белэ бэЬанэ кэтирирлэр ки. истеЬсал планлары ]еринэ ]етирилмир. 1 немрэли Бакы шэраб мэЬсуллары заводу план шв’бэсинин рэиси Рамиз Бэдэловла данышыб истеЬсал ын BBSHjJaTH илэ мараг-лндыг. Алдырымыз мэ’лумат белэдир: — CeHTja6p а]ынын 1-дэн 20-дэк 50,4 МНВ декалитр, бу а]ын сон oнкyвлyJyндэ исэ 26 мин декалвт]^араг истеЬсал етмншик. Шушэ тараларьш вэ етнкетлврни чатышмазлыгына бахиа]араг плана артыглаиасы ила амал еднлнб ва маЬсулуи 80 фая-зн республика тнчарат на-знрлн]нна, 20 фанзв нса Азарнттнфага Joaa салыиыб. Гн1мвтлэрнн галхмасы Ьаг-тыяда Ьеч бир расмя кеста-ряш алмамышыг. Бакы шампан шэраблары заводуна.зэнк вуруб ejHH суалы заводун план ше'бэ-синин рэиси Ариф Нэбати1э вердик. Онун чавабы белэ олду: — CcHTja6p а!ында Бакы ШаЬэр Тнчарат Идараснна на гадар арат иаЬсулу вер-дн]нмнзн нндн демав чатнн-дир. Амив втая доггуз aj арзннда кевдардн]нинз маЬ-сул Ьаггында ма’луматымыз беладяр:    Азарнттнфага бу иуддатдэ плаялашдырыл-мыш 126 мнн декалитр ава-зияа 160 мнн декалитр арат вермншнк. Бакы шаЬар ти-чарат ндарасняа 335 мин декалитр авазнна 385 мнн декалитр, ичтнман наша му-ассисаларнна он мнн декалитр арат квндармишнк. Кер-ду]унуз кямн маЬсул саты-тм планыны артыгламасы ила едамншнв. Гн]матлар барада Ьала кя, Ьеч на ма'лум де1вл. ИстеЬсал да-]аима]ыб, снфарншчя таш-кнлатлара маЬсул кевда-рнлнр. Хусуснла, сон кун- лэр даЬа янтенснв ншлэмн-шнк. Бурадача садэ Ьесабла-ма апарырыг. Лэ’ни догрудан-мы 9 aja нэ аз нэ чох, 9 милJoн 240 мин шушэ apar алан Бакы шэЬэринин ти-чарэт шэбэкэси бунун Ьа-мысыны хырыд едиб. ejHH вахт эрзиндэ ичтнман иашэ хидмэти муэссисэлэри исэ 10 мин декалитри сатыб гур-тара билмир? Пэракэндэ са-тыша бурахылан 9 милJüн 240 мин шушэдэн бирчэси дэ дуканда кврунмур. Бу дэ-фэ Бакы ШэЬэр Тичарэт Идарэси эрзаг маллары ше‘-бэсинин рэиси Энвэр Каримова зэнк чалдыг. О деди: — Ачыгы бу мэсэлэ бнр гэдар а1дынлыг тэлэб едир. Элнмиздэ баЬалашма Ьаггында Ьеч бнр рэсмн сэяэд ]охдур. — Магазалара кестэриш вермисинизми ки, apar са-тылмасын? — Jox. — Вэс дуканларда apar бирдэн-бирэ нэ учун Joxa чыхыб? — Бнлнрснняз... Бнр Ьэф-тэ ЭВВ9Л кэрэк кн, тапылыр-ды. Керунур сатылыб гур-тарыб... Конкрет Ьеч нэ де-ja бнлмэрэм. Бнзнм тнчарат шабэкэсяядан Ьэлалвк эт-рафлы мэ’луматымыз jox-дур. Чункн мэЬсулун эксэр Ьнссэсини нстеЬсалчылар-даи бнрбаша магазалар ке-турур. Бу 1ахынларда BasHj- JaTH ajдыRлaшдыpapыr... Вэлкэ дэ apar сеЬбэтини салыб тичарэтдэ га]да-гануи учун мэс'ул адамларын га-ныны гаралтмага AajMasAH. экэр башга мэЬсулларын — сигаретин. пал-палтарын, парчанын. aJaггaбынын да девлэт тичарэт шэбэкэлэ-риндэн reJ6a чэкилмэси бу-на 6aH3aM3C9jAH. Ахы бу мэЬсуллары бурахан муэс-сисэлэр дэ плана артыгламасы илэ эмэл едирлэр. Онда гытлыгы JapaAaH. эмоли-салеЬ oлмajaнлap кимлэр-дир? Jo’hh догруданмы ба-Ьалыгы артыран тэ'сисат кими Ьаглы олараг лэгв едилмиш «ОВХСС»-ин эвэ-зинэ бизэ «СС» лазым ола-чаг. Foj бу суалыи чавабы-ны Ьололик логв eдилмэJэн тэшкилатлар —- тичарэт на-зиpлиjи, девлот тичарэт му-фэттишли]и, Азэриттифаг версии. БИР ВАЧИБ МЭ’ЛУМАТ. Бакынын ичтнман-нашэ му-эсснсэлэрнндэ арагын «пэракэндэ» сатыш гн1мэтдэрн: «PyccKaja» (0,5 литр) — 25 манат, «Cтoличнaja» (0,5 литр, бурулан гапаглы) — 30 манат. Илгар РУСТЭМОВ, «ХГ»-нян мухбнрн. САЕЛАИЛЫГ ДАЛЫНЧА Д8НИЗК8НАРЫ ПАРКА БОКС. 18 jauuibi Бакы ди-памочусу. пд.ман устасы Ров-luaai hycejHOB TypKHjafla ке-'Енрилэн бе]нэлхалг турнир-лэ бирничн Jepn тутмушдур. ЬЭНДБОЛ. Ростовда га-дынлардан «барэт командала-ры-н ССРИ чемпионаты да-иам едЕф. «Бакылы» клубу 12 халла нкинчи JepAOAHp. .Чидерип ~ Зaпopoжjeнии «Мотор* ко.маидасынын 13 ха.1Ы вар СэЬэр тездэндир, саат 6. Дан jepH Jchh чэ свкулур, шэЬэр Ьэлэ сон ]ухуларыны керур. Лакин дэнизкэнары паркын XHja-банларында вэ Хэзэрин саЬилиндэ гачыш вэ сагламлыг наминэ идман ]ериши Ьэвэс-карлары, бир дэ Ьэр сэЬар дэнизик тэкрар-олунмаз энкинликлэрииэ тамаша етмэ]и севэнлэр, JyxyAaH о}анмыш гaFajылapын нэрмэсини динламэк арзусунда оланлар диггэти чэлб едир. Тэзэликчэ шэЬэр сакинлэри 6ypaja сэ-Ьэрлэр тиловла кэлмэjэ башламышлар. Тэсэввур един ки. Бакы бухтасында балыг вар. Сэн демэ инсанларын чидди сэ'1лэринэ бахма]араг чанлылар Ьэлэ joxa чыхма]ыб. Хэзэрдэ cyjyH caBHjjacHHHH бирдэн-бирэ галхмасы нэтичэсиндэ саЬилдэки тикили-лэр. коммуникаси]алар. JamajHm евлэри мэЬв олур. Буну кезлэ кермэк олар. алим-лорин узагкврэнли]инэ ehTHja4 ]охдур. Адамлар исэ 6ypaja, дэнизэ ахышмагдадыр. Элбэтта. дэнизкэнары парк Хэзэрин TaajHrH гаршысында кери чэкилир вэ бурада башланмыш jeHHflaHrypMa, тэбии фэ-лакэтэ гаршы мугавимэт кестэрмэк. учун булварын кучлэнэн бетон-метал эзэлолэри JorHH ки. Ьучума синэ кэрэ билэчэкдир. Кэлэлик исэ бир чох бакылылар — гоча-;ìap да. чаванлар да вз сэЬэрини бурада ачыр.    ,    ,    , Демэли, булварымыз jaiiiajHp! (Азэринформун мухбнрн). 10 OKTJABP A3ap6aj4aHUH paJoнлapbш-да Ьава ]аг.мурсуз кечэчэк. сани)эдэ 3—-8 метр сур’эт-лэ шэрг кулэ)и ссочэк. Аран ра)опларында 23—28, даг-ларда 13—18 дэрэчэ исти олачаг. Бакыда вэ Абшеронда Ьава ]агмурсуз кечэчэк, сани-jaaa 9—14 метр сур’этлэ хэзри вэ шимал-шэрг кулэ]и 8СЭЧЭК. 23—28 дэрэчэ исти олачаг. Азарба]чан Халг Биржасысапидарлар чамилэти А*«рбан«и Рвеяувшккыиын h*p чур муяиЦчт формалы му#ее«.п.риии м а|ры.«Еры такс лари 1W1.4H ил но|абрыи 5-да иачирилачаи бириичи саадалашма]#Д 9^ В0 т едир АЗЭРБАЛЧАН ХАЛГ БИРЖ.4СЫ — А»эрба|мандб нлк комм#рси|а Омржасыдыр!___ — JMMN cuNiump багламаг y*<Yn рмл ммкан дамаммр! — Гаршылаи’лы фа|далы алагаларин маниш лаимасм |олудур!JAЛHЫЗ БИРИНЧИ севдэлэрдэ мштираичылара броиар |арн олмадан мугавнла багламаг hyryry аарнлир. 1аиана шарт умумм маблаги 10 мин маматдаи аэ олма|аи мал алмаг аа |а еатмаг учун сифариш **‘’'»?я£Гн**'еаадвлврдв нштнрак атмакдан атру биржа|а окт|абрыи 21-дан 30-дак сатыша чшарылаи малларын ЖГ-^-г^ГдГма'лу^^ афжлмаш a¿ |а мал алмаг учун талабнам. тагднм аднлма- ""'“«¿адалашмв нуну hap бир нштнракчынын мугааила багламаг Иугугуну та«днгяа|ан а'тнбарнама-СИ олмалыдыр.КИРИШ ПУЛСУЗДУР СИФАРИШ BEPMdJd ТЭЛЭСИН ВЭ СИЗ СЭРФЭЛИ МУГАВИЛЭ БАРЛА1АРСЫНЫЗ! Биэнм еавдалашмаяарда аяканни бир чвж апарычы биржаларынын нума|андаларинии иштиракы сизин ишкуэар усурунуза |ардым каетарачаи. 1991-чи ИЯ ио|абрыи 5-да Азарб^чаи Халг Бирмсаеыныи бириичи савдаяашмасиида¡олунузу иезл91ирин! gærîs    с*«..-,    —Hl.».    i«.    »•«. 66-32-91, 67.84.95 намралн таяафонларла зани аура биларсиинз.    _ 18-даи Азарба|чаи Распубяикасы МадаииЦат Назирли|и М. ЭЗИЗБа50В АДЫНА ЛЕНИН ОРДЕНЛИ ва гырмызы амак BAJPAFH ОРДЕНЛИ. АзаРБА1ЧАН девлат академик драм театры м. Горки адына Кэнч Тамашачь1лар Театрыныя бинасьгада JEHH ТАМАША 14. 15 OKTJABP 1991-чн ИЛ BaxTHjap ВАЬАБЗАДЭ КАРА КЕДИР БУ ДУША? (Ики Ьиссэлн озуну араиа) Гурулушчу режиссор БэЬрам Осмамоп. Ргссам — Ариф ЭбдуррэЬманов. Бэстгкар — Адил Бэбиров (Ад?рба]чаи Республика- сынын з.мекдао инчэсвнст .чаднмп). - ^ Театрын бгдии ргЬбэрн — Ьэсэи Тура^ы ч£.н Республпкасьшып халг артисти, нки дгфэ республика Девлэт мукафзты лауреаты). Тамаша саат 19-да башланыр. • Билетлср театрын кассасында сатылыр.диггет! Бакы швНориндо ка автомат» палтар|у)аи машынлары то'мир втмвк учун тв'минат филиалы аиылыб. Машынлар та'мир олун-маг учун Ьвфтонии икимчи Ш9 башиичи куилари саат jO-дан 13-док гобул оди-лир. Уиваи:    Бакы    шоНори, JoHH ЭЬмодли )аша|ыш са-Ьоси, 829-чу домке, Кои-40 проспокти, 188. То1Мфом: 71-99-42. Азорба]чан Роспубликасы Наэирлор Кабиноти наэдинда Халг Тасарруфатыны Идараатма Инети-туту кичик по орта бизносии иикишафы пробломло-ри саЬосиндо таныимыш «Конрад Адонауар» Вак-фы (Алмаии]а) *ило бирликдо Ьофтолмк курслар тошкил едир. Мошгололори Алмаии)а во Туркм|Онми корком-ли алим во биэносмонлорм апараиаглар. Курслар-да кичик во орта муоссисолории тошкили во мдаро олунмасы мосололори, онлорын базар муиасибот-рорино кечиддо во бо)иолхалг комморсм/а олаго-лориндо ролу о]родил040кдир. Тодрнс прососийдо «(ичик во орта бизносии Нугури во сосиал-психоло-аки осасларына, оЬалииин мошрули|{оти во ииаости-cnja саЬосиндо оиларыи ролуиа хусуси диггот )оти-рилочокдир. Мошрололор oKTja6p а1ыиыи 25*дон 50-док (со-Ьдр саат 9-дан) институтун акт эалыида аларыла-чагдыр. Курс иштиракчыларына кичик муоссисолории во саЬибкарлыг фоалиУотиио аид иорматив-мо'лу-мат сонодлори верилочокдир. Курс пуллудур. Бурада охумаг исто)он hop бир шохс окт|*абрын 23-дон институтуи Ьосабыиа 300 манат кечирмолидир. Курсу битиронлоро восиго ворилочокдир. Унвам: 370007, Бакы, Ленин проспокти, 66. Ьосаб № 606904, Бакы шоЬорм, Довлот Банкы-нын Носими pajoH шо'боси, МФО N9 501145. Элаво мо'лумат алмаг учун бу толофонлара зонк вурмаг олар: 96*34-33, 96-22-62, 96-64-45. ^•сторлуг. Ааорба|маи Роспубликасы Халг ТоЬсилк Назирли|и 1 немрдли ТЕХНИКИ ПЕШд мэктфби ва Азориофт ИстоНсалат Бирли|м 1991—1992*ом дорс или учун шаки^д гдбулу е^лан едир. теьСИЛ МУДДЭТИ З ил ОЛАН ГРУПЛАРА 8-чи СИНФИ БИТИРМИШ ОРЛАНЛАР ВЭ ГЫЗЛАР АША-РЫДАКЫ ПЕШаЛЭР Y3P0 ГЭБУЛ ОЛУНУРЛАР: — радиоаларатлар гурашдырычысы; — олоктрик-газ га|иагчысы. 1ухарыда косторилон ихтйсаслар узро групла-ра Бакы шоНориндо даими паспорт ге{ди]|атыида слан кончлор гобул едилирлор. ТЭИСИЛ МУДДЭТИ 10 ВЭ 6 AJ ОЛАН. ГРУПЛАРА 10-чу СИНФИ БИТИРМИШ ВЭ ОРДУ СЫРАЛАРЫН-ДАН БУРАХЫЛАН КЭНМЛЭР АШАРЫДАКЫ ПЕ-ШЭЛЭР УЗРЭ ГЭБУЛ ОЛУНУРЛАР: — истисмар во кошфиЦат газма гу|уларыиыи газмачы иомокчиси; — гу|уларыи осаслы то'мири узро газмачы ко- Аокчиси; — гу|уларын |оралты то'мири узро олоратор комокчиси; — олоктрик-гоз га|иагчысы; — голдырычы моханизм мошииисти. Бутун ихтисаслар узро тоЬсил алан шакирдлоро 80 манат тогауд верилир. Шакирдлор истоЬсалат точрубоси эаманы га-занчын 50 фаизини алырлар. Моктобо республикамыэын ра|онларындан колой, олочо до Бакы шоИориндо даими паспорт roj-диЦатыида олан кончлор гобул едилирлор. ЕЬти]а-чы оланлара охудуглары муддот орзиндо jarafxa-нада jep верилир во онлар паспорт ге{ди11атыиа алынырлар. Республикамызыи ра|оиларыидан колой кончлор моктоби битирдикдон сонра Азориофт ИстеЬсалат Бмрли|‘инин иоздиндо олан во роспубли-канын ра|онларында ¡ерлошон нофт соио|оси муос-сисолориидо мшло то'мии олуиурлар. Моктобдо тоЬсил муддоти умуми иш стажы са|ылыр.    ^ Моктоби «о*ла» во «¡ахшы» ги|мотлорло бмтм-роилор Ьомии ил али во орта ихтмсас моктоблорм-ио (кундуз) кузоштли шортлорло гобул олуимаг Ьугугуна маликдирлор. Дорслор Азорба|чаи во рус диллормндо кочн- лир. Моктобо ДОХИЛ ОЛМОР учуй ОНМРЫДЬМЫ СОИОДЙОР тогдим олуиур: ^ дирокторун адыиа оризо; — тоЬсил Ьаггында сонод (осям); — паспорт во jaxyA ¡аш кагызы; — Ьорби билет ве ¡ахуд Ьерби ге|ди|)ат воро- госи; — ¡аша|ыш 1ерииден вр01ыш; — 086/У номроли формада тибб ара]ышы: — 3X4 см. олчуда 4 одед фотошокил. ТоЬсил муддоти 6 aj олан пошолор узро дорс- лор груплар комплоктлошдмрилдикдон сонра башланыр.    *    ^    , Ynobn: Бакы-42, Сураханы гособосн, 5-чм мо- ^ Толофоилар:    20-14-84,    20-24-77,    20-25-77, 20-18-45. Моктобо метроиун «Эзизбо1оа» €тансм|осын-дан 84 номроли, «Нофтчилор» ствисм1асыидон ксо 231, 149 номроли аатобуслорло колмок^ол^р. БАШ РЕДАКТОР Т. Т. PYCTOMOB ТЭХИСЧИЛЭР: АЗаРБАЖАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИ№ИТИ АПАРАТЫ Ва «ХАЛГ ГаЗЕТИвИИН журналист коллективи Емсодиооиоя общостоожю-лолитичоскоя гоаотя Азорбяйджоиской Рослублики. Учродитоли: Аппорят Прояндонто АэорбоЙ-джаиской Рослублики и журноянстский коялоестио «Холг газоти». Годв11Гп|1И1Т11 унояиы; I701SB, ВАКЫ ШаМРИ, КИРОВ ПРОСПЕКТИ, IS. Ма'ЛУМАТ УЧУН ТВЯЕФОНЛАР: 93-64-91, 93-62-37, 3B-SI-6B. Нвябвт редактор Е. ГЭДИРОВ. Чвлв ячввханаДЫДМр» 33.00. Иивалвяиышдмр: 23.30. ЛКМС 00814 4 1 304 60 70 9 10 11 13 20 14 Вшм, «Awpe.jwi» ншрлЩпшт мибмел. Bwy, тялография моммит <Аа.тЛ$ЫЬи*.л». Тирвжы 255.918 Сифариш 8714. ;
RealCheck