Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 2

Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

  • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
  • Location: Baku, Azerbaijan
  • Pages Available: 1,084
  • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.16+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, October 10, 1991

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.16+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - October 10, 1991, Baku, Azerbaijan ХАЛГ Г83Е1ТИ окнАБР ил. > и> <«9 НАХЧЫВАН АЛИ М9ЧЛИСИНИН BBJAHATbl Нахчыван Мухтар Рес-публнкасынын Али Мачлиси ceHTjaOpwH 23-де Железно-ьодскда PycHja Фeдepacиja' сы. Газахыстан, Аза|^а]чан на Ерманистан реЬбарлэринии имзаладыгларм рэсми мэ'луматла элагадар 6aJaHax габул етмишдир. BaJaHai* да де^илир; AaapOaJsaHMH таркиб Ьис-сэси олан Нахчыван Мухтар республикасынын Али Мач-лиси республиканын девлэт суверенли]инин вэ арази <5у- тевлу]унун горунмасы, Даг-лыг Гарабагда BaaHjJaiHH сабитлэшдирилмэси, онун бутун эразисиндэ Азэрба]-манын суверен Ьугуглары-ныя бэрпасы, мунагишэли мэсэлэлэрин Ьэлли joлyндa атылан пэр чур аддымлары алгышла)ыр. Гарабат муна-гишэси бутевлукдэ респуб-ликада, о чумлэдэн Ермэ-нистанла ЬэмсэрЬэд олая Нахчыван Мухтар Респуб-ликасында BasHjJeTa мэнфи тэ'сир кестэрир. МэКз ер мени гулдур дэстэлэри ССРИ «Мудафиэ Назирли]и 7ичи ордусунун Ьиссэлэринин ке-мэ]и илэ Нахчыван Мухтар Республикасынын Кэркн кэндини иштал етмишлэр. Дэфэлэрлэ тэлэблэр ироли сурулд\1уиэ бахмаЗараг. бу кэнд инди]эд9к азад едил мвмишдир, онун эЬалиси исэ догма ]урдуну тэрк ет-M8j9 МЭЧбур олмушдур. Али Мэчлис ДГМВ-дэ вэзи]]эти нормал Ьала сал-маг Joлyндa РСФСР Пре-зиденти В. Н. Лелтсинин вэ Газахыстан Президенти Н. А. Назарба]евин васитэ-чилик ишини разылыг Ьис-си илэ гаршыламышдыр. Лакин мэчлис данышыг-ларда Ерманистан Республикасынын бэрабэр Ьугуглу тэрэф ними иштирак етмэ-сини A39p6aj4aH Республикасынын дахили ишлэри-нэ мудахилэ ними rHjMai-лэндирир. A3ap6aj4aHa гар-шы пэр чур эрази нддиа-ларындан Ермэнистанын рэс- мэн имтина етмэсн даны-шыгларын башлаямасы вэ рэсми мэ’луматын имзалан-масы учун эсас шэрт олма-лы иди. Дарлыг Гарабаг мэсэлэси Азэрба]чанын мус-тэсна cэлahиJjэтинэ аиддир ва бу мэсалэни Азэрба]-чан Республикасынын езу Ьэлл етмэлидир. БэJaнaтдa дljилиp:    Дерд республи канын рэЬбэрлэри тэрэ-финдэн имзаланмыш рэс-ми мэ'луматда A33p6aj4aH Республикасынын милли мэнафелэрина тохунан муд-деалар вар ки. бунлар коз-лэнилмаз нэтичэлэр вера билэр. Санэдин бэ’зи муд-дэалары 3HAAHjjaTnH. rejpH-MyeJjBH характер дашы]ыр. 0ЛДЭ едилмиш разылаш-маларын hajaia кечирилмэ-си механнзми дэ назэрдэ тутулмамышдыр. Тээччуб-лудур ки. рэсми мэ’лумат-да Кэрки кэндинин rajxa-рылмасынын aapypanHjH вз эксини тапмамышдыр. Бэ]анатын ахырында де-]ялир:    Нахчыван Мухтар Республикасынын Али Мач-ляси* рэсми мэ'лумата взу-нун тэнгиди мунасибэтини ачыг ифадэ едир, е]ни за-манда PycHja вэ Газахыстан президентлэри Б. Н. Лелтсинин вэ Н. А. Назар-ба]евин васитэчилик ишинин давам eтдиpилэчэJинэ ина-ныр вэ умидвар олдуруну билдирир ки. бу ики рес-публиканьш рэЬбэрлэри A3ap6aj4aH халгынын суверен Ьугугларына вэ милли мэ-нафелэринэ эмэл олунма-сы шэрти илэ ДГМВ-дэ вэ-8Hjj8THH нормаллашдырыл-масы намина бундан сонра да cЭiMэpэли фэaлиJJэт кес-тэрэчэклор. Бу барэдэ Азэринформа рэсми телеграмында Нахчыван Мухтар Республика-сы Али Мэчлисинин сэдри h. 9. Эли]ев мэ'лумат вер-.мишдир. (Азэринформ). Г' 6ИР НЕЧ9 СЭТИРДЭ РИГА. Республиканын баш яазнрн И. Годманяс де-мншднр; «JIaTBHja ягтясадя бярлнк Ьаггында ]еян муга-ввлэня нмэаламаг яяЛэтян-дэ де)илдир^. ^ ВИЛНУС. Литва Рее-публнкасынын Ьекумэтн 1991-I чн илнн мэЬсулу олан шэкэр чурундуру, кэтан самаяы вэ кэтан кевдэлэрнннн сатын-алма ги1мэтлэрннн хе]ли артырмаг барэдэ гэрар гэ-бул етмишдир. РЕСПУБЛИКАНЫН ГОНАГЛАРЫ Умумн Элчэзанр ЗэЬмэткешдэря Бирлн-jH Коистанпша ввла1ат шв’бэсиннн ну-иа)эядэ jheJ’eTM Азэрба1чав Ьэмкарлар Иттяфаглары Шурасыныя дэ’вэтя ялэ Ба-KUja кэлмншднр. АЬИШ-ня сэдрн К. Ага-hycejHoB гонагларын шэрэфннэ тэшкял олунмуш габулда республякада JapaH-мыш ичтямаи-си1аси вэ сосяал-нгтнсадн BaaHjiaiAaH, базар HTTHcaffiJJaTbraa кечнд шэрантнндэ Азэрба/чаи Ьэмкарлар JitTH-фагларыяыи мевге]иядэн данышмышдыр. ДаРЛЫГ Гарабарда вэ A3Bp6aj4aHHH Ер-мэнястанла ЬэмсэрЬэд paJOHflapHHflai« яэзи]]эт, миллэтлэрарасы мунагншэннн пэ-гигн сэбэблэри Ьаггында да гонаглара мэ -лумат верилмишдир. Нума1эядэ hej'aTHHHH узвлэри адындан Умуми Элчэзанр ЗэЬматкешлэри Бирли]и Константина BHnaJaT ше'бэснняя баш ка-тйбн А^суви-Зитуи самими вэ меЬрибан гэбул учун ев саЬнблэрнвэ мяннэтдарлы-гыны бмлдярмяш» Aээpбajчaв халгына сулЬ вэ тарэггв арзудамышдыр. СеЬбэт эаманы тэрэфлэр достлуг вэ эмэкдашлыг Ьаггыяда, якнтарэфдн ор-таглыг мунаснбэтлэрншш вэ ншкузар ала-гэлэряя ннкншаф етдврнлмэсн, о чумлэдэн бирка муэссисалэр Japaдылмacы барэдэ мугавнлэ ямзаламага вазыр олдугдарыны бнлдярмишлэр. Гонаглар Бакы вэ Сумга]ы-тын тарнх-архятектура абндэлэрн влэ таныш олмуш, пaJтaxтын театрларыны вэ мyзejЛ9pинв кэзмнш, «20 ]аявар» мемо-рналына тамаша етмиш, узви синтез, Ва-кыелектрикмэншэтчиЬаз истеЬсал бирлик-лэриннн эмэк коллектнвлэрн нлэ квруш-муш, AзэpбaJчaн Ьэмкарлар нттнфаглары-нын муалнчэ-профнлактика тэшкнлаула-рына, «БнлкэЬ» кардноложн санаторнАаг сына кетмишлэр. (Азэринформ). Нефтчала рв]внундакы И. Эли]«« «дыиа кол*о*ун суд-эмтэ» фэрмасында илин •••а ПИИ дай    барм мугаамла •^дa- -т       -—‘Гий;: аа эаН-Ибадовуидур. мат чакмирлар. ¥]ИУ1И[ИТТ1М9АГ М¥ШАВИРаСИ KhmJsbh реактивлэрин. ху-сусэн тэмиз KHMjoBH маддэ-Ларин чешидинин даим тэзэ-лэнмэск. елмш! вэ сэна)енин бир чох саЬэлэринии ке)фи)-Jэтли мэЬсулларла тэ'мш! едилмэси мэсэлэлэри влкэнин халг тэсэрр.уфаты учун ак ,туал эНэмиЦЬт кэсб едир. Ок-т)абрын 9-да Бакыдакы «Кончлик* бе!«элхалг кэнч-лэр .мэркэзиндэ ачылмыш Уму.читтнфаг мушавирэсн-нин иштиракчы.тары реак-тивлэрин синтези саНэсиндо елми .мэркэзлэрдэ апарылан тэдгнгатларьш вэ арашдырма-ларын нэтичэлэрини. бу ис-тигамэтдэ керулэчэк ишин )ол.1арь1НЫ вэ методларыны музакирэ етмишлэр. Мушавн-рэ Ьазырда 70 илли]инн ге)д едэн М. 0зизбз)ов алына Азэрба;чан Сэна)е Универси-тетинин базасында кечнри-лир. У.муми пчлас;1а вэ б('лмэ нчласларында бир чох реки-онларын академн]а. саЬэ ннс* титутларьшы. алн .мэктэбло- рн тэмснл сдон аларычы алим вэ мутэхэссислэрн «Ре актив» Умумиттифаг ком-п.лекс елми техники програ-мын .lajHhaaapHHHH Ьэ)ата кечнрилмаси барэдэ мэ’рузэ еД41рлор. Мушавнрэ уч кун дава.м едэчэк. »Азэринформ). ,..р-лнш. «ЬД-Н-    Д.МОК-    ин 6НР ше,„.рс. шок, гуввэлэрнн гэлэбэснннн    башлыча    лары учун raHyHayjpyH    ’    адама    на    баш    кврэ    баш    вернр вэ на илэ )этлэ ^урурла    ао^ланм^ыб    Huoii    езунуз    дафиэ    едэчэ)ннэ    нечэ,    нна- «и СО..ИКП-НИВ фооли«огниии д.-    ,4pV    «Д«™    »«-•.    Jlii!!!    *Г;‘’’к»лио    ки.    н1    фикир-лошии    '    В..    Сиз.    ол,    ^ перспектнвннн Девлэт чеврнлншн чэЬднннн вэ демок- НЭТИЧЭСИ       ГЧ-- 1андырылмасы, эслнндэ исэ бу парти)авын cHjacaT ме1даяындан тамамнлэ кетурулмэ-сн олду. Индн партн)анын тале)н Ьапында тэнч» Сов.ИКП-ннн тэрэфдарлары jox, эле)Ьдарлары да вз мулаЬизэлэринн се1лэ-1нрлэр. влкэннн Ьэ]атында чох 6ejyx ha-днсэ олдуруна керэ демак олар Ьеч ким бела 6eJYK Ьадисэ1э лаге1д гала билмэз. Лакни экэр бу Ьадвсэ аЬалнннн бнр Ьнссэ-си учун кунэшли кундэ гэфил гасырра ки- 1ЭТЛЭ вэ гурурла де)э била- кондлилэро исэ о. печ вахт ны •.ойскят '»па Him нятмча ки OHVH 1ахын- душунчэли мдаш« пв ve-ж ««г«     “    «ам к«. 6v KocwtH ся1аси му- архаланма]ыб. HuOii езунуз дафиэ едэчэ)ннэ нечэ, ни sssa «Гласносч^ гэзетинин мухбири ССРИ    ВДВ-'    лаГ'^газ^н^ам.    ^^Элбэт^    рын    Тэфаккуру^    « иисаила- «Гласносч. гэзетинин мухбирн ССРИ    yмyмиJJэтлэ нэми))э^ вэ- халг депутатларынын яевбэдэнкэнар гу-    ддр„я,    бэлкэ езлариня итн-    зи))этин даПа чох мурэит^-    д^рц„    цкмссн фачнэсн-    ни Tonaaja бм.тднк. Она 1\>дэр оулта1ында Jerop Кузмнч Лнгачовла бу рнблэрмнш, ез фнкнрлэряни лэшмэсинэ сэбэб олачаг. у-    Достларьшы»!    бо’зилэ-    нсэ зиjaлылaoь^н алн To6or;h мевзуда сеЬбэт етмишдир. Бу )ахынлара-    ачыг    билднрмэ)э чэсарэт-    ,аг ки. Москвада )ырыш-    онунла    Ьесаблашма]ыб    сшш алты дофо бир Jepn jbir пя» J Лнгячов паоти1ада нкянчи адам иди лэри чатма1ыбмыш? Ьэр не- „аг чэтиндир. башга шэ- кетдилэр. башгалары исэ мут- мышды^г. дэк J. Летачов парти)ада нкннчи ада д    ™vh.    папти1а    баш-    п.    .мгышмаг    mymkyh-    тэЬимлэр    курсусунэ    кэлиб    _    би рын тэфаккурундэ артыг ое лэ бир нэтичэ формалашыб: коммунист )олу чыхылмаз ¡олдзр. — Мэнэ б1У15 кэ.1И,р кп, би- - Бу но ишдв v;0B.nnii- нын бутун тэшкилат во ко- чох *‘}?‘Хвдв'бГоадэ Ки    ЬэрдГ бЖамыш"*вэ гурул-    6у    ишт?'бир”тэр<ф|?^ №ш«1си вив башыва колвб? Умумв)- митэлари илэ. бутун чох- сусилэ    _    д„    агыллы иш бу lajH артыг башга давлэтин    веонлмвшднр    Аа^оли кунлордэ 1 орбачо- нса. тан елконя. Нттифагы, 1ЭТЛ». веча олуб кв. тошаб- „„лJoнлy коммунистлэр ор- табыма    „    олардА. ДоХл МэркозЬ ор1зисиЬдэ баша чатдыр-    Д ьп. дикор онун игт..садн1]атыпы бутун- бусу ила Jвнвдввгypяajв баш- дусу илэ е]нилэшдирмэмэ- часы> д «    .«п    Комитанин Пленумуну ча- мышдыр.    .шмонунпам    олан    к1кн6лэонннн яовгв1н bar* лукло дагытмаг учун, сонра л^ыш 'napTHj««; 6.ШЫН. лiJ¿к. Бу. дузкун олмазды. ¡-^мамышам. Би™Р^из,^Ь^ Гы^Гкктибли^^нТа Д Си- hop ша] шахси]]этлэ1аон    «    Д" iiSi. вд    б    А»низ?    «со бутун М наЬ;.ары сосн- “*”1 ®БГсуаЛрмэ-налы ^Щи“    Ди кол эн вачиб, эн баш-    6aJaH^    а.ры    rnj«^    "Тр-    "!Г 21Г^р‘ шеМ-Up :Г    =    Л^к^К    - Г^eeTиГшf • гГр!    S ЖаЧг'^ь: Гу«»-»    ки.    наил олурлар аш:гы"А"^^а,эГнэ- =у”ииг?л%Т’аиГ" S "зАм^чГ^иГасэт jfp= Гдамл^р вар‘ иди. Елалари баш.та,ыр. ¿у. 19 август Ьа- - Мэи чох мэк истэ)ирэм. Эслиндэ, сон бнр йл — ил]арымда иарти)а cиjacи фэали))этдэн точрид едилмишди. Игтиса-ди))атын. чэмиjJэтин сосиал    ШАГЛЧОВ' Ьэ)атынын Jeнидэн гурул.ма- ЛГОр Л1П1 сына )0нэлдилэн бутун башлыча ганунверичилик сэнэд-лэринин ишлэниб Ьа: ырлан-масында. му'закирэс? ндэ вэ Ьэ)ата    кечирял.масиндэ Сов.ИКП иштирак етмнрди. Мэн белэ Ьесаб еднрэм ки, бу, Михаил Серке)евич Гор-бачовун парти)анын ролу-на )анлыш .мунасибэти нэ-тичэсиндэ баш вермишдир. — Бурадан белэ бнр нэ-тнчэ чыхармаг олармы кн, Сов.ИКП эслнндэ сои бнр ял-нл]арымда елкэдэ ншлэ-рян кедншинэ реал тэсир кестэрмирди? — Ьэр Ьалда. мэн бир мэ- билмэз. сэлэни ге]д етмэк истэ)и-    мэн    *Т1 рам:    сон    бир ил-ил)арымда Горбачовун елкэдэ )аранмыш вэзи))эт катибн «о Jerop ЛИГАЧОВ: «ПАРТкМАНЫН РЭЬБЭРЛИЛ|1НДЭ ШЭХСИЯЭТ ТАПЫЛМАДЫ» „уЬум олан бу«а^_^ «„«.мушют wejacbu.-дай, сосиалнст jtAeJacbiHoaH данышанда перспективен cehGsT ачырэм. Вэ бу перс-нектнви рз;и етм-эк лазым де]ил. Пндн исэ башлыча мэ-сэлэ одур к-л. сосиал эдалэт jiapiHjacbi, эмэк адамларыны мудафиэ е.чэн бир партита Ja-радылсын. Ьэтта сослали гг фэЬлэ парти]асы. сосналист ОМСК napTHjacu }аратмаг Jo ;iv и.Тс* до кетмэк олар, ле-чЬ олурса-елсун, фэЬлэ слн* фн башда олмагла кениш кутлэлэри бирлэшдирмэк ла зым дыр. - С» - Сизчэ. ваЬяд бир иар-ти)а олмалыдырмы? Бир нё-чэ napTHja — кэндли парти-1асы, фэЬлэ napTHjacu, сол гуввэлэр парти)асы |аратмаг барэдэ тэклифлэр да нрэлк ги кифа)эт сарэтли олмадыгларында«    ел«а1Н ки. мувзффэги))эт га- талылмады. ьу лл japw.>.-    мэ. инди t;oe. ез мовгелэрини дэгиг му- рьшы    зансынлар hep Ьалда Вэтан ики и-тдэ )енл шэрантдэ тэч- ф„ ола бплэч елкэдэ    «атиои    э)]энлэшднрэ билмэмишди- Онлар хунт^ы д^ етм»    бирд^ш    Гаратмаг чох ч  ....    . учун napiHja мэсулиИэт етмэснни вэ Мэркэзи Ко- Партий J«hh ирогммы    К0злэ]нрднлэр.    Уму-    "‘““и »®    о^^^^    кйфа}гт годэр вахты варды. ¿оз втомэн чэтиндир «иди дашымыр.    митэ)э езуну бурахмаг Ьаг-    ®    ^    ^    миПэтлэ бу суала jaxmbi веричилик органларыньш    .    ла-    Лакин керунур, тэчрубе топ- — Дунэнкн керкемля пар- — Инди тез-тез белэ му- да тэклифлэ мурачиэт ет- эСаслы дэ)ишикликлэр апа    онлао е^эри чаваб ишини тешкил еде билдилер.    ламага «мкан тапа бллмэ-    рэЬбэри    кими    Jox, лаЬизэлэр ешитмэк олур ки, "эсини napTHjaJa ^РУЛмуш рылыр. )ени. невбэти гурул-    Тээссуф кн. Мэркези Ко.ми-    б11    коммунист    ними девлэт чеврнлнши чэЬднннн э„ агыр зэрбэ са]ырам.    Д^нннз    ки    дэрЬал    ^ кати6ли)ивин, <^]аси Б^    ^    ^    ^    _    Jerop Куэмич. калин Сов.ИКП-ннн сугуту Снани тэшкнлатчыеы вэ ялЬаичы- _ П»рти1ада яслаЬат ала- Горбачов »с^индэ б)^ан ~    ронун тэркибинда ву сон    ^ Свзчэ Горвачовуи Je- саЬбэтииизии эввэлияэ - кччн нэ лемэкднв? сы Сов.ИКП олмушдур, рылмасьшда М, Горбачовун имтина етди^    nap№ja    Рэ'»    мэсулииэти    от    ->У.”У;ктк£кы    адамла-    napTHjaJa raj»«ar. Ивнэи бе- партн]а чами«ати кер^а мутэрэгги ролу Ьамы]а бэл- ньш tmoJh    *?    ПЛВ^    ^atai    Уээрииэ квтуран адам тапыл- И    „зи-    ла овди Ьаисы перспектнв- дендэрмак учун    сон дафэ лнднр. Горбачов бутув бу етмэк бир адамыииле^м ДфВК-нк мудаф э лады.    г.    S? пшмк 1ахыш1ашдырыр. лэри ола бнлэр? YiiyMBjJaT- кАЛншдир. БЭС    нл5эр »Р»НДЭ ел\ Ьэмнн    буну иарти]а.^^^^^    “1“^^ белэ фикирлэши-    к. “ J2LS*'^f5lKui: 1.ХУД ^Р    в“^    бил.р5.и    б^а    бнр билмэз Мэн ^лэ Аьнзэ-    ЙкП.21Г1еш-    -    Jerop Кузмкч, 19 аагуст    вэ Баш катиб мутлэг орада    -ШубЬэсмз. Jepn кэл- . гатиНяТЛЯ ПЯЯП ели* тватп11ППЛЯ11Я1|1ПЯ тя)а рэЬбэрн ними    1ох, адн бир коммунист кимя Сов.ИКП-ннн сугуту Снани учуй нэдемакднр? — Б^'тун баш вермиш Ьа-диселэри мен агры илэ ге-бул едирем. Уро]им гана дену р. Лакин буиунла белэ, парги]адакы вoзиJJэт кестэ рирди ки. бутун бунлар кеч-тез баш вермэл»)ди. Ла бу гадма1ы6, о, эелтснннн, дн- — ^зеннимче. jewe    лир»    «х» - —кв^ P^nv 7епя’ан'7а-    ®^твв бир сыра прин- елкэни оепрандап 'iMAcxpma-    х^к^^акчил^и ад^Р.^    мыныГ^!^да)иЬ^    ”xefp.    мен    белэ фишр- лэр    Гп2    ИКП    сипиал мэсэлэлэрдэ Михаил ры гэрара алыблар. Онлары    ьагя» я1пы«в cvan    °    0с-    imdhd    лэр Лакин ]ени вэзи)]етлэ дэн узагам. Мон хусусилэ раша)ыб. ДФВК С01.ИКП серке]евич сэбатсызлыг. си- Ьакими))эти элэ кечирмэк- — Бу    онлара «сезлемэ бе)ук Ьэ- елагадар MyaJJs« дузэлишлэр а1бирде ве еле бурада, Мер- МК узвлэрнвдэн нбарэт ад    г0TнJJэтcизлик    кестэр-    дэ кунаЬландырмага эсас мрмэк ■«ejijgni Сад ^иадэ ?ук)аШ1^    So^e^    Ь^ими1]эт    етммГд^таЬымдыр:    кэан Комитэдо ciw дерече онун узвлэриннн бэзнлэря    Зохдур. Онлар онсуз да дев- Эслнндэ napmja ]охдур. Q„y^ кеЬна    iSS^Arnfi^jiaDbui    алии-    —    Багышла1ын,    бас бу кур Ьэ]ат кечирмишем, онун исэ бу )ахынларадэк CHjaM    )енидэнгурма    про    лэт пиллэлэри илэ Прези- Амма онун    бурахм-    гадай    л^о JepH колмишкен де- партн]ада Сиз озувУзу Ьаи- ^зоринден хетр чэкмек фик- Bypoja    сеслэри тамамилэ башга ис- дентин ардынча Jy^P“ ™    ?!1илм^    де)ш^иш.    бунлары    Иттифагда    рес-    сы кс]фяиэтдэ керурсуз?    ривдэ де)илем.    Лашадырым jHja^H Мэркэзн К^нттен .ригамэтдэ кедир, ичтимаи- галхмагда)дылар. ДаЬа Ьаи-    Мшсаил    Сер-    ¿Злликаларын ке1ШШ сэлаЬ^* — Парти)аиын ади улву 70 ял ерзинде кврду)ум иш- cHjacH гурулуш aчыг-aJдын сы ЬакимиЛэт лазым иди |иб.    !^^^^ииало«да    j^»e Ьугуглара малик ол- кшаи. Мене Ьеч бир {^Ьбер    лердэн разы)^. Лакин ивди ДФВК-ны    е«®»    дэ)ишдирилнр.    чэми))эти- онлара? Ди кел онлар гар- ^ая    лЖиад    терЖфы)ам.    Ла-    везифе лазым Д€]ил. Лакия    сосиализмли. Иттифагын да- бареде директив сэнед квн- « J Р инкишаф Юлуна. шы)а го]дуглары мэгседа тиблерн    к^м^рк^^Ь^имй])^    се-.онГЬер чур кемек едердим гылмасына. адамларын дэрнлмншт. ^    ^    капиталистлэшмэ )олуна. антидемократик ]олла. hep- [енэ дэ сусурлвр. <^рм бу. яше чох ^1ук    кин^рк^ п ^ - Мен беотэ Ьесаб едирем    !ола гедэм би )оллГ Конституси1а)а Ьеч бярн Ьеч бщ) трЛ^уяв- рурду. Ьеч top ва^с^. мерт«^ ки. биз си]асэтдэ парти)анын    бази-    зидд }олла чатмары гэрара двн бнлдярме]нб кн, пвртн- ?ненэадре^а^    м 2^ун^1ил Мен^ш1- ajpw-ajpu реЬбэр хадим-    дэ    алЙ^шдылар. Вэ буна керэ    бу мевгедэн ислаЬа^ы\пары- дэ м^луби1]этэ уррадыла^^    она    iepi    архала- :>|с МусвЬнОэ взвчыг ихти-сарда чал олуяур. сии, Ьэм дэ устгурумун бу алмышдылар. вэ оуна керэ jbhmh    ^    ]олдаш-    м    Михаил    Серке]евич    бу    рам.    _ Гр-- —    ”'-ЗН"£НЕ    Sb.^«inrss    t 03 китабымы 1азанда мэн ре вериеднм кн, гя1амы оелэ мократш    шпу.    __ Т UWijr|AGIin, СаЬбетн анарды; -------^^КИН, Мяхаял ЖЕРЕВ----- «Гласмост» гезетянденГ- ;
RealCheck