Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 3

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, October 09, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - October 9, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ Г93ЕТИ hajaTbtM вэ муЬитим ГejpaT бабаларын эманэтидир V ХАЛГ ШАИРИ МИРВАРИД ДИЛБАЗИ ИЛЭ МУХБИРИМИЗИН СвЬБЭТИ — Мирварид ханыи, сизин ушаглыгыныз ганлы-гадалы бир доврэ душуб. О иллэри точб хатырла]ырсыныз? — Экэр о иллэрде анам саг oflMacaJflbi, баба-нэно ие-вазиши flyjMacajAMM flejap-дим ни, Ьеч бир севинчим ол-ма]ыб. Керпэли}им Газа-хын Ханлыглар кэндиндэ кечиб. Бу кэндин бир тэрафи зумруд мешэлэр, долу сун-буллу зэмилэр, о бири тэра-фи Агстафа najbi иди. О вахт канд ¿уксэкликдэ салын-мышды. Сонралар ону су кэ-нарына — flapaja нечурдулар. Ушаглыгымын икинчи Ьис-сэси Даш СалаЬлы кэндиндэ, бабамын ¿анында кечиб. Бу канд да эсл нагыллар flyHja-сы иди. Бутун куну гадим ка-Ьалары, магаралары кэзэр-дик, баглардан, чэмэнлардэн бэновшэ ¿ыгардыг. Ушаглыг дун]амын севинчи бунлар иди. Намин севинчи АллаЬ бэхш етмишди мэна. Кэдэри исэ инсанлар бахш елэди. II Николами ¿ыхылмасы jax-шы ¿адыма кэлир. Ьамы Ьэ-jэчaнлы иди, бэ’зилэри се-винчиндэн учмаг истэ^рди. бэ’зилэри исэ гам дэр}асына гэрг олмушду. Сонра Муса-ват haKHMHjjaTa кэлди. Му-сават гуруланда на гэдэр се-винмишдиксэ, ¿ыхыланда бир о гэдэр кэдэрлэндик. Маним haJaTbiM белэча, севинчлэ кэ-дэр арасында паралел кечиб. Тале мани ики *дэфэ ермэ-ни xaJaHaTH ила узлэшдириб: бир ушаглыгымда, бир да аЬыл вахтымда. hap икиси ермэни макрини, ермэни хис-лэтини ¿ахшы a4biniajbip. О вахт кэнди гэфилдэн KynflaJa тутдулар. Бир ¿андан курчу-лэр, бир ¿андан -да ермэни-лэр Ьучума кечдилэр. Ермэ-нилэр Даш СалаЬлы, Муса-KOj, Эскипара кэндлэрини кучлу атэшэ тутдулар. Ни-шилэр арвад-ушагы Газаха кендэриб езлэри кэнддэ гал-дылар. Лоллар гачгынларла долу иди. Намы сэксэкэдэ иди ки, бу саат ермэнилэр кэлиб ушагы да, oejyjy да верэчэк куллэнин агзына. Гызыл Орду каландэ ча-маат кучалэрэ чыхыб эскэр-лэри кул-чичэклэ гаршыла-пды. Сонра онлара гошулуб ^догма ел-обасына rajwTflbi. Тезликла кэнддэ бутун hajaT дэ]ишди. Бир аз имканлыла-рын вар-Joxy текулду орта-лыга. Чамаата торпаг вериб севиндирдилэр. Сонра Ьамин торпаглары бир Jepa гатыб колхоз ¿яратдылар. Бурада да бир груп дввлатлэнди, чох-луг исэ JeHa бир гарын ач, бир гарын тох ¿ашады. Адамлары гэддарлыгла ин-чидирдилэр. Бабамы Турки-¿эдэ ики оглу галдыгына кора Гаэахыстана суркун елэ-дилэр. Гызыл Орду каландэ кэндин сырави адамлары ба-бама тохунмага помады лар ки, бас биз Мустафа аганын HepajHHH JeMHuiHK. Анчаг сонра haMbiHbiH башы ез дэрд-саринэ гарышды. Чоху да горхудан сэсини чыхара бил-мэди. Анамыз бизим учун чер-чеЬиз дузалтмищди. Ка-мысыны алдылар элимиздэн. Бабам суркун олунанда мэн хэста ндим. Семашко адына хэстаханада ¿атырдым. Ба^ бамы ¿ола салмага анамла бачым кедир. Анам даны-шыр ки, бабамын коз jam-лары аг саггалындан узу* ашагы ¿уварланды. Бир муд-дат сусандан сонра дедн ки, гызым, сизин учун бирчэ на-мусуму roJy6 кедирэм, ону ropyjyH. Бакыда балача бир отаг ки-paja тутдуг. Узун иллэр гор-ху ичиндэ ¿ашадыг. Фикир-лэширдик ки, бабамызы ту-тублар, бизи да тутачаглар. Анчаг дэ^б-долашан олма- ды. На гэдэр чэтин олса да haJaTAa ики meja сыгындыг: бир намуса, бир да зэЬмэтэ. Чох саг олсун халгымыз ки, ела бу ики uieja да Ьэмишэ JyKcaK raj мат вериб. — Сизин 11э1&тынызын бир Ьиссэсн Губеда кечиб. Бу на ила баглыдыр? —- 1934-чу илдэ али мэк-тэби гуртарандаи сонра тэ’-¿инатымы ryóaja вердилэр. Орада napTHja мэктабиндэ даре дедим. Бутун муаллим-лэр аличэнаб, niaxcHjJawH адамлар иди. Мэна 6eJyK hep-мэтлэ ¿анашырдылар. Ики ил орада ишлэдим. Губанын ко* зэлли)н, MyaajHM тэбиэтли вэ ге}рэтли адамлары мани хе]ли зэнкинлашдирди. Сонра ¿енидэн БакыJa raJbiTAbiM. Тарих музе]индэ ишлэдим. — Илк ше’ринизи на вахт ¿азмысыныз ва онун ranejH кеча о луб? — Совет haKHMHjJara гу-руландан Н. Нэримановун тэшэббусу ила Бакыда гыз-лар семинари]асы ачылмыш-ды. 1921-чи илдэ мэн Ьамин ceMHHapnJaja каландэ ушаг и дим. Анам учун барк дары-хырдым. Калирдим, диварла-рын кунчундэ дуруб агла-¿ырдым. Сонра да козумун ]ашыны силиб сакнтлашир-дим. Барк дарыхеам да хе-ри raJbiTMar истэмирдим. Оху-мага Ьэвэсим чох иди. Он- ЧУМЭ KQPYLUY да «Бирче анам, бирчэ анам» рздифли бир ше’р. ¿аздым. Инди Ьамик ше’м» теэ-теэ ¿в-да салырам. Догрудур, бэ-дии чаЬатдэн зэифдир. Анчаг илк гелем тачрубаси олдугу учун мена чох азиздир. — Суле)ман Рустэмнн сизин Ьаггыиызда ше’ри вар. Мараглыдыр, о ше’р неча ¿а-раиыб? — Суле}ман Рустэм маним Ьаггымда ики ше’р ¿а-зыб. Бири 70 иллиJимдв, о бири исэ лап еввал, чаван ¿ашларымда. Онда бир неча кэнч шаирин Ьаггында Дост-луг шаржы верилмишди. Маним да шеклимин алтында бу миералар ¿азылмышды; JoxAyp. О, анчаг инсанлара хе}ир вермак. онлары хош-бахт етмэк учуй JamaJbip. Нанам Ьамиша де]ардн ки. суфрэ1э уч дана алма rojy-лубса онун ан балачасыны кетур. BoJyJyHy roj башгала-ры JecHH. Ман да коммунист-лари бела тасаввур едирдим. Мэна ела калирди ки. онла-рын тамаЬы Joxflyp, богазла-рына гургушун да эридиб тексэлар оз HflejanapWHAaH денмазлар. Анчаг haJaTfla кардукла-рим тамам бунун экси олду. Маним 1аздыгым ше’р будур. Де]ирдилар ки, 6aJpaMflapa, тарихи кунларэ аид ше’р Ja3. Мэн бела сифаришлери Je- 1935-чм ия, 0KTja6p. Газахлы гызы!ам, адым Мирварид, Ше’ро мирвари]лэ олмушам варид. Курортларда кечир емрумун чоху, Буна Ьэкимларла Азлитфонд шаЬнд. Учунчу миерада шайр му-балига еламишди. Омрумда бирчэ дафэ курортда одмуш-дум. Дедим CyaejMaH ты. ЙГ’азыГчГм'и" Ж    « бЖ ДЭфЭ курорта кетмишвм. Сон ^“^/^^„од^у де]и- лай бир кишинин бары ила гоншу иди. Бизим агачла-рын будаглары о тарафэ, он-ларынкы иса бизим бара сал-ланарды. Кулак вуранда ме]вэлэр текуларди. Бизи ела ejpэтмишдилэp ки, Ьамин мejвэлэpи о тарафэ, оилар да бизим тарэфа атардылар. Виза де]ердилер ки, Ъарам ]емэк кунаЬдыр. Кечмиши-миз бела тэмизлик, паклыг устунда гурулуб. Лахын кечмишимизэ кэлин-ча баша дYшмэлиjик ки, бу 1992-чм ил, окт)абр. рина JeTHpMeMHuiaM. YpajHM на тэлаб едирдиса ону Ja3bip-дым. Эн чох да Вэтэнин тэ-биэтини, кезэлли]ини тэран-нум етмишэм. — Инди JepaH-JepcH3 кеч-мишимизя иттиЬам едирлэр. Белалэрн на дэрачадэ Ьаглы-дыр? — Там Лаглы дeJиллap. Узаг кечмишимиздэ да на-мус, исмат, бир да 11алал ча-рак эсас raJaMH3 олуб. ha- дэ AeJjipcaH ки, омру курортларда кечир. ГэЬгапа чэкиб кулду вэ деди ки, бас бил-миреэн бу шаржды? Шарж-да ела бу усуллардан исти-фадэ олунур. — IIoe3HjaJa, сэнэтэ вур-гунлуг Ьэлэ бу агыр ]укук алтына кнрмак демэк де]нл. Сиз на вахт Ьисс етднниз ки, ше’р-сэнэт дун]асыидан ка-нарда JamaJa билмазеиниз? — Бабам ре!шэтлик ше р* сэнэт вургуну иди. Тез-тез евимизэ * ашыглар каларди. Саз-сез мэчлиси субЬэ кими узанарды. Мэн да ашыгла-рын охудугу гошмалары, кэ-ра]лылары JaflflamuMa кечу-рэрдим. Бабам мани чагы-рарды JattuHa, AeJapAH гызым, тэкрар ела керум ашыг на охуду. Мэн да пэмин дэ-гигэ ашыгын охудугларыны авазла TaKpapAaJapAbiM. Ела о вахтлар Ьисс етдим ки, ше’р-сиз, сэнэтсиз JamaJa билмэ-рэм. Дajылapым TypKHjaAa идилэр. Гори семинар^асыны гуртармышдылар. Орадан кендэрдиклэри мэктубларын-да Jaзыpдылap ки, roJyH гыз-лар (мани вэ бачымы Aejnp-дилэр) диш Ьэкими олсунлар. Маиса AejHpAHM ки, 8Aa6Hj-JaT4bi олачагам. Фикирлэ-ширдим ки, ше’р-сэнэт дун-JacHHflaH кэнар маним учун hajaT JoxAyp. — Данылмамысыныз ки? — Jox, ¿анылмамышам. Бу сэнэт чох фэдакарлыг тэлаб едир. Чаванлар ше’рлэрини кендэриб хаИиш едирлэр ки, чапына кемэк едим. Мэн онлара Ja3bipaM ки, акэр сиз бир ил, ики ил мэвачнбенз отуруб ше’р Ja3a4arcbiHbi3ca вэ сонрадан Ьамин ше’рлэри уф демэдэн чырыб атачаг-сынызса, онда бу санатэ калин. Бурда писан чох эзаб-лара, MahpyMHjJaTAapa дез- -мэлидир. Бир да эорла шайр олмаг мумкун де1ил. Лап 50 китабын чыхеа бела оху-чунун ypajHHH фэТЬ еда бил-мирсэнсэ MyajJdH муддэт ке-чэндэн сонра Ьамин китабла-ры супуруб атачаглар. Ис-те’дад АллаЬ веркисидир. Экэр чошуб-дашан, KynpaJaH исте’дадын JoxAypca бу сената кэлмэк мэ’насыздыр. иллэр биза YзeJнp бэJ кими, Сэмэд Вургун, Чэфэр Чаб-барлы кими д&Ьилэр вериб. Неча-неча чо<5ан ушагыны алим едиб. Лузларча мактаб, театр, сенат очагы ачылыб. Дузду, сэрвэтлэримиз тала-нырды, оашга рекиоилара апарылырды. Анчаг халгын гaJFЫCынa да галырдылар. Ушаглар пулсуз оху!урду. МуЬарибэдэн сонра чох позулду. Биз езумуз савад-сыз нэсил Jeтиpдик. Рушвэт алыб ушаглары мактэбэ гoJ-дуг, савад Jox, бир п&рча ка-гыз вердик. Сонра догма ди-лимизэ мунасибэт пис иди. AзapбaJчaн дилинда Jaзыб ох>^анлара Ьамы кт^э ила бахырды. Кечмишин белэча писи да вар, ^ахшысы да. — Н. Нариманов, Мнрче-фар Багыров Ьаггында мух-тэлнф фнкирлар с^лэнжлжр. — Багыровун AзapбaJчaнa хе)ри да чох олуб, зиJaны да. Мэнчэ, Багыровун ан б^ук сэЬви этрафына ермэнилари JыFмacы иди. Дахили ишлэр органларында асасэн ермэнилэр ишлэJиpди. * Бутун Азар-ба]чан ермэниларин элиндэ иди. Ну онун сапви иди. Анчаг AзэpбaJчaн халгыны Газахыстана суркундан Батыров хилас eлэJa билди. Мес-хети турклэринин башына калан бизим да башымыза ка-лачакди. Батырову бах бутун бу Jaxшы кeJфиJJэтлвpи ва негсанлары ила Jaшaтмaг ла-зымдыр. ■ Нариман Нариманова кэ-линча, она гаршы чох бej^ »этсизликлар едирик. « аз-чох бэлед олан адам-лаР билирлар    ки. Гарабагы — Сяз халгын    ичтамаи-сн-    ермэнилэрэ    вермишдилэр. JacH hajani    ила    нэфас    алан    Нэримановун та’кидн ва шах- шаир    сн яуфузу нл»    Гарабаг Азвр- шаир лэреэ зидди]1этли Ьадисэлар-лэ, бир-бирнни инжар едэн HAeJaaapaa зэнкин олуб. Эв-вэллэр 1аздыгыныз ше’рлэр-дэн Ьеч сязн утандыраны олубму? — Мэн Коммунист Парти-Jacынын узву олмамышам. Вэ Ьеч вахт naprajaiibi васф етмэмишэм. Бирчэ дафэ коммунист Ьаггында ше’р Ja3Mbi-шам. Бу ше’рда да коммуниста неча кермэк hctoahJh-ми таевнр етмишэм. Мэн тэ-сэввур едирдим кн. комму-нистдэ шэхеи мэнафе Ьнсси 6aJxaHa rajTapuiiAH. Нариманов 6eJyK 3HjanH иди, мил-л этан оглу идя. Анчаг о замай ермэни дашиакларынын, курчу есерларинин эЬатэсин-дэ так иди. Бизим ифрат ии-гнлабчыларымыз иса Нариманова кемэк етмэк авэзяна ону Ьэр васитэ ила кезден салмага чалышыр. душман да;ирманына су текурдулэр. Инди AejHpnap ки, Нариманов HHje Занкэзуру ермани-лара верди. Анчаг ону мярлэр ка, Ьансц Ьунэр ва гг Ьасына Нахчываны ара- ¿агы AaapóajHaHMH тэркибин-де сахла]а билди. Нариман Нариманова маним бо!ук еЬтирамым вар. Онун сапвлари заманын сэЬв-лери иди ва о, бу сэЬвларин аксариJJ этини елумундан эв-вал оглуна мэктубунда ети-раф едиб. Нариманов кими maxcHjJara кездэн салмаг бутун халгы кездэн салмаг де- макди^^ мхтлар бизи шайр халг адландырырдылар. Ьазырда св]асата еда адудэ одмушуг ки, hap mej 1аддан чыхыб...    . — Бизим ше’римиз да, th-JacaT4MAepHMH3HH Ьэр сезу, чагырышы да A3ap6aj4aHbiH бyтввлYJYHэ хидмат етмэли-дир. Инди дэб душуб — Ьамы тэнгид едир. Тэнгид ет-мэк асандыр. Ba3HjJaTA8H чы-хыш Jofly кестэрмэк, иллэр-ла уст-устэ галагланмыш проблемлари Ьэлл етмэк учун бир ишин гулпундан ]апыш-маг лазымдыр. Joxca reJ6aT-лэ на A3ap6aj4aHbiH муста-гилл^инэ, на да илларлэ Ьас-рэтиида ол дугу муз истигла-ла наил ола 6HA84ajHK. — Мирварид хаяым, С. Вургунда багды марагды ха-тирэларияяз вар. Оиларын бир нечэси барэдэ. — Самэд Ьаггында гыса данышмаг чох чатинрир. Бу rapaJaныз, сада кэндли огл&н башгаларындан Ьеч на ила фэрглэнмирди. Анчаг трибу-Haja галхан кими бутун салону эфcyнлaJыpды. Онун ше’рлэри да, данышыгы да халгын руЬу иди. ... Фнлармониjaда эдэби кеча кечирилирди. Шаирлэр таза ше’рларини oxyJypдyлap. С. Вургун да чыхыб «4eJ-ран> ше’рини охуду. Ule’pt гуртаранда ела бил салонда туфан гопду. Ьамы ону дав-paja алды. Бу балка да С. Вургунун ан хошбэхт кеча-си иди. Анчаг сэЬэри кун Батырова чатдырдылар ки. бас С. вургун хырда буржуа иде-олоки]асына yjy6 миллэтчи ше’рлэр Ja3Hp. Орда аслиндэ ела бир uiej да Jox иди. Анчаг душман Ь^лэси ез тэ’-сирини кестармишди. С. Вургуну апарыб ела бир Ьала салдылар ки, кери гаГыданда узуна бахмаг олмурду. Бир дафэ С. Вургун мэна деди ки, бизим чаванлар кэ-рэк napTHjaJa кечеинлэр. Со-рушдум Haja кара? Чаваб вер* ди ки, миллати ез евладлары-ныи идарэ етмэлари учун оиларын napTHjaJa кечмэси вачибдир... — Эдаби J J атымыз, мэдэ-HHjJaTHMHa чатни BaanJJaTAa-дир. Онлары беЬрандан чы-хариаг учун сизча, HeJaaMax лазымдыр? — Торпагларымызда му-Ьариба кетса да MaflaHHjJaTa мутлэг дотаси]а верилмэли-дир. MaAaHHjJaTH елдурмэк олмаз. Экэр ман президенти-мизлэ керушсэм буну хаЬиш eaajanaJoM. — Мирварид ханыи, бир неча кэлмэ да cojaAHHbi3 ба-рада. — Дилбази наели 6aJyK насилдир. Мэиим улу бабам Эбдуррапман ага чох аличэнаб, мард киши олуб. Она шаир ЭбдуррэЬман ага, бэ’-зан да кор ЭбдуррэЬман ага AejH6aap. Бабамын кедуну курчу чары II Иракли чы-хартдырыб. Бу Ьадисанин ма-раглы тарихчаси вар. II Иракли ила Газах вэкиди дост олублар. Бунларын арасый-да беле сеЬбат кедир ки, Га-захы бирлэшдирсинлэр Кур чустана. Бабам да Чавад хайла Jaxbrn олуб. О, Ьади-сани ешидиб кедир Чавад ханыи JaHbma. Кэнчэ ханы иша гарышдыгдан сонра Иракли Газахдан ал чакир. Анчаг вэкила flejHp ки, бас ЭбдуррэЬман аганы чэзалан-дырмаг лазымдыр. Бабамын архасынча а дам кеидарирлар. О да атыиы миниб кедир. Бабам карур ки, haJaT адам-ла долу дур. Jyxapbi башда Иракли ила вакил отуруб. Мэсэлени баша душуб кери rajbtTMar HCTajHp. Анчаг ону тутуб кезлэринн чыхарырлар. Сонра да атына миндириб кери rajTapHpaap. Чамаат те-кулуб кэлир. Ьамысы да си-лаЬлы. Де]нрлар ки, биз ал-чаг ванилин дарении вермэ-anjHK. Бабам кэндин агсаг-галларыны чагырыр ¿анына. AejHp ки, ман ики кез итир-дим, Иракли исэ Газахы. Она кара да гардаш ганы текмэ-JHH. Бабам о вахт бела бир ше’р да Ja3bi6. 41 сэнэ олду 1ашым, Зулмэтдэ сэркэрдэн башым, Бнвэфа гоЬум-гардашым Неча душман cajbw, даглар. Догрусу, Ьэмишэ фэхр етмишэм ки, ела мард вэ икид шаир бабанын HaBacuJaM. — Мирварид хаиым, Марат лы сеЬбата кора сиза чох-шпиш рхучуларыхыз адын-даи тэшаккур едир, чжнеаг-дыгы ва 1«радычылыг угур-двры врзулв^ырыг. СоЬбэш Jbsah: ЭлнианаЬ BAJPAMOB. 11 0KTJABP НСТЕЬСАЛ Ш9Л0РИНДЭ HUI КУНУДУР Республика Нааирлер Ка-бииетм Ааербд|чаи СммНяы Гуааалари куну 9 Окт|абрмн истираНат куну тееднг еднл-маси ила елагедар олараг аа истаНсал саНаларнида амак аЬанкмнии сахланылмасы маг-сади ила герара алмышдыр: Нааирликларии, баш ндаре-ларин, даалат консарнлари, ширкетлари, бирликларн аа муассиселарннни раЬбарла-рииа тааси|а олунвун ки, Нам-карлар иттмфагы ташкилат* лары ила рааылашдырараг, истаНсал ила баглы об]акт-ларда 1992-чи ил окт|абрыи 11-ни иш куиу а’яаи етсин-лар. МуаЦен вдилмишдир ки, тарафларии раэылыгы ила Намни кун ишлама|а кара алааа ивтираНат куиу аари-лир аа Ja амак Ьаггы икигат адаиилир. вмакчииии араусу ила Намин кун ма’ауииЛат куиларииии адаиилмави raj-дасы ила иаабвти ма'ауииЛата алааа адила билар. Ааерииформ. ХОШ МЭРАМЛЫ СвФЭР Лерик paJOH ичра Ьакими]-¿этинин HyMaJaHfla heJ’aTH i^-рабагын даглыг бел к acmi да олмушдур. HyMaJaHja hej этинин узвлэри чэбЬэдэки hэмJepлилэpимизлa керуш-муш, эскэрлэрин JaiuajHiD шэраити, flejym мувэффепц-JawapH ила таныш олмуш-лар. Онлар Милли Ордуму-зун эскэрлэринэ дат балы сигарет вэ дикар эрзаг мал лары чатдырмышлар. ИлЬам И БАДОВ, Лерик pajony. Улдуал&р“ свяжуР DH К 99 ¿а Jaш ез Ьекмуиу костар-ди, 1а хастэлик амак вермэ-дн. )а со1уг мунасибэта дез мадилер, бир кун онлара чох азиэ олан соиотдан, сэЬнадэн. тамашачылардан ]а тамам узаг душдулар. 1а да дапа аввэлки кими чыхыш еда билмадилар. Амма тaлeJини сэнатэ багоданлар учун сэЬ-насиэ Jaшaмaг чатин олур. Ела тамашачылар. да онла-рын Ьэсратяидвдирлар, сэс-лари, ифалары учун гарибев-Jиoлэp. Экер кунлврин бн-нда Республика capaJындa улхар Касанова, Сара Га-димова, Дагуб Маммадов. Элибаба Маммйдов, РаЬилэ Ьасанова, Мирза Баба1ев. Роза Чэлилова, ТеЬфэ Эли-]ева, Элиага Гули]ев. Тукээ-баи ИcмaJылoвaяын... ишти-ракы ила консерт олса. Бакыда атак нллардаки кими билет тапмагын мушкул ола-чагына шубЬа 1охдур. О дур ки. кезда-гулагда олун, республика мэдам^ат фонду бела бир консерт тэшкил ет-мак фикриндадир. Медэнииат фондунун ди* ректору Камал AбдyллaJeв деди: — Биз сэнат адамларына арха дурмаг, оиларын Нам мадди, Ьэм ма’нави ehтиJaч-ларыны едамак истэ1ирик. Та-ассуф ки. оиларын чоху хош мунасибатин, самими сезун Ьасратиин чэкнрлэр Бэ’зи-лари тамам унуДулублар. Биз онлары Jaдa салмаг, лaJиг олдуглары Ьормати етмэк ис-таТирик. Чалышачагыг ки. M9дaниJJaт фонду онлар учун догма ева чеврилсин. Бурада бир-бири ила керушуб етанлари хатырласынлар, Ьал-аЬвал тутуб дард-сэрлэрини билсинлэр. KвмaJэ eЬтиJaчы оланлара ал тутачагыг. Сенат адамларынын вэзиJJ9TИHи ]ахшылашдырмаг учун али-миэдав калани 9CиpквмэJэчa-Jик. Ьэм да оиларын исте -дадларындан истяфада едэча- Jик. Н^э оиларын иштираны ила xeJpиJJэ консертлэри тэшкил eтмэJэк? MэдэниJJэт фондунда ке-ч и рил эн керушдэ втэн илла-рин сэнэт улдузлары топлаш-мышдылар. Бела керушу чох-дан кезлэ1ирмишлэр. ТвЬфэ Эл^ева деди ки, бу кун маним гызымын ад кунудур. Кэрэк евдэ oлaJдым. Амма вахт тапыб бу керуша кэл-дим. Чунки манн Jaдa салыб-лар. Са1ылмамаг агыр дэрд-дир. Тукэзбан ханым БвjYк Вэ-тэн муЬарибэси иллэрини ха-тырлады: — О вахт бизи евдэ тап-маг олмурду. иа чабЬэда олур дуг, ¿а парби госпитал-ларда. Неча илднр Гарабаг- да муЬаряба кедир, госпитал лар }аралыларла долуб, амма эскэрлэр учун коисертлар тэшкил етмэк чох вахт ¿ада душмур. Биз буна Ьазырыг. Кулхар Касанова тэклиф етди ки, бура такчэ муганни-лэри ¿ох, ак^орлары ва баш-га сенат адамларыны да чалб етмак лазымдыр. Элибаба Маммадов демнш-кан, онлар гоча ¿ох, гочаман-дырлар. Лазым олса чаванла-ра «даре» да верардар. Амма ¿ахшы олар ки, чаванлар онлардаи сенат дарси ала]-дылар. Ф. НОВРУЗОВ, Р. САЛМАНОВ (фото), «Халг газета» нин мухбяр-ларя. Азарба^ан Республииасыиын Назирлар Кабиавтинде Азарба1чан РеспУ«ликасы уш.,а илд. 2М-^РУвл. ?е^тТа«рНТИ?а%хл9н ФТрм“ы- i^aewapS* ¿рлашан    30 фаизи маблвгинда; олЫаНрагИЧРНазирлЛаР kS S ’S5S& hap орЯГ^Ят. W ¡¡^p    S сиал^9мудаЛЭ|^учлэн-    Тт ^исл^ндан“^ мисТинэ '^„д^^илир60 фаИЗИ МЭб' сиал мудафиэсинин кучлв    ил ОКТ5а5рын 1.Д9Н hap гэдэр олдугда минимум амак лэгиндэ верилир.^ дирилмэси Ьаггында» гэрар gfa ДОрулдугу ajflan баш- Ьаггынын 20 фаизи мэблэгин- Ня,нплап кабинетииин се-габул етмишдир.    ла).раг18    да.    рзнч’амГн^ Бакы mahaV” Гэрара асасэн Ьэр бир уша- ваьид л)яш муа т у дилэдэ адамбашына душэн дэ TypifflJaHHH «Анадолу» вэ га догулдугу aJflaH башла^а- ¿эн едилмишдир.    0рТа aJлыг амак Ьаггы (рубл- BeJyK BpHTaHHjaHHH <Ин- раг 16 ¿аша (тэгауд aJiMaja» gy Муавинэт ашагыдакы ла) минимум а^эк Ьаггынын текс» фирмаларынын мушта-тэлэбэларэ 18 JauibiHa) чата- ьэчмдэ едэнилир:    уч мислиндан JyxapH оларса, рэк нумаJэндал^и вэ Исвеч- надэк ajfla 100 рубл, Jencra-    адамбашына    душан    °У муавинэт верилмир.    рэнин «Нордекс груп АГ» лик ]ашына чатмаиыш уши-    “рубл"    '    Ушаг    Jam    ]арыма    'чатана-    шнркэтинин    -    иумаТэндзЛи)и маРлларыЛаалмаГ учуи h“p л4) мта^ум амак Ьаггьиын дак ока гуллуг eiMaJo кара ачылмышдыр. ¿Ai ДУША ТУРКОЯФГЛАРЫНЫН мачлисиндв Азврба|чанын бир груп алими Турки]ада Улусларара-сы Турк Дили Коигресииии ишинда иштирак етмишдир. Турк дил гурумуиун 60 илли-и на Наср адилмиш алми маилиса дуч|виын машНур туркологлары да’аат ояун-мушдулар, Конграсдв распуб-ликамызыи алимлариии ака демик Бекир Наби|аа, 1А*иыи мухбир узау А фат Гурбаиоа, профассорлар Элеасат Абдулл a jaa, Агамуса Ахуидоа, Вагиф Асланов, Муса Адилоа, Низами Худи)ев, Камил Вели)аа аа башгалары тамсил етмиш-лар. д зарииформ. ГИЛМЭТЛЭР АРТЫРЫЛМЫШДЫР Республикамызда дэмир ¿олу сэрнишин дашымалары тарифлэринин ги!мэтлэри ар-тырылмыщдыр. Лени rajMaT-лэр чари ил 0KTja6pbiH 11* дан тэтбиг едилэчэкдир. Азэринформун каналы ила jaJылмыш мэ’луматда rejfl олунур ки, дэмиpJoлчyлapын бу аддымы ¿аначагын, елек-трик енержисинин. вагонла-рын, ehTHjaT Ьиссэлэринин ги}мэтлэринии бирдан-бирэ хе]лн артмасы ила элагадар- дыр. Макистралларын сэр* нишиядашыма тасерруфатла-рыныя яшяиии рентабелли1и-ни ¿уксалтмак учун узаг ма-сафэлара кедан гвтарларын билетларинин гиJмaтлэpини 1.22 дафэ, ¿ерли хэтлардэ HmflaJsH гвтарларын билет лэрин ин raj матл эрини исэ 2.22 дафэ артырмаг гэрара алынмышдыр. Кар бир сар-нишин ¿атаг лавазиматы ком плектинэ 30 рубл едемэли олачагдыр. ЛЭНКЭРАНДА Н8 БАШ ВЕРИР? Ики кундур Бакыда majHa-Лэнкэранда на-орада аз гала лар кэзир ки. Лэнкэранда на Ьатлыгдыр, эрби чеврилиш баш вермиш, нэтичэдэ nawiMHjJaT paJOH^i ¿ергэшэн бaтaлJЪkyн коман-дири Элэкрэм Ьумбэтовун элинэ кечмищдир. Азэринформун мухбири бу шaJиэлэpин Ьэгигатэ yJryH олубч>лмадыгыны eJpaHMaJa чалышмышдыр. Республика Мудафиэ Ha3HpAHjHHHH аналитик информас^а мэркэзин-дэ она демишлэр:    Элэкрэм Ьумбэтовла элагэ сахла1ы-рыг. О flejHp ки. ¿ерли Ьа-KHMHjJai органларына Ьеч бир Ьэда-гсрху кэлмэмиш-дир. Республикадан кедэн МДБ Ьэрби гуллугчуларынын бошалтдыглары мэнзиллэра кэлдикдэ исэ, бунлар республика Мудафиэ Назирли|и-нин сэранчамына кечмэлн, онун фондундан Азэрба1чан СилаЬлы Гуввэлэринин парби гуллугчулары арасында белушдурулмэлидир. Лакин ¿ерли эЬали чох вахт ман-зиллэри езбашына тутур. Мудафиэ иазиринин эмри ила Ьэракэт едэн батал)он командири Э. Кумбатов бела Ьэрэкэтлэра мане олур ва мэизиллэри ганунсуз тутан-лары орадан чыхарыр. Мухбиримиз мэсэлэни aj-дынлашдырмаг учун эрази идарэетмэ органлары ила иш узрэ девлэт мушавири Ариф Качы]евэ мурачиат етмишдир. О демншдир:    «Сосиал- Демократ Партя]асы сэдри-нин муавини Кумбатов тез-тез ичтимаи acajHum позур, лакин Лэнкэранда hop Ьансы чеврилишин баш вермэсин- дэн сеЬбат бела кеда билмэз Лерли hamiMHjJaT органлары раЗонда BaaHjJaTa там наза par едирлар». (Азарба]-Сосиал-Демократ IlapraJj чаи асы МК буросунда билдирмишлэр ки, Элэкрем Кумбатов Ьэги-гатан пapтиJa сэдринин му авини иди. Лакин етэн илин декабрыидак орду ¿а кетдик дан сонра. мевчуд ганунвери чили1а yJfyн олараг АСДП YзвлYJYHдaн азад едилмишдир). Мухбиримиз Лэнкарам ша-Ьари ичра Ьакими))атн баш-чысынын биринчи муавини Ариф Исма]ыловла да элагэ гцхяямытяыр- О бИЛДИрМИШ- дир ки. инди шаЬарда вази)-¿ат Ьэгигатэн чох каркиндир. Кумбэтова табе олан болма-лэрия Ьарби гуллугчулары эЬалини ваЬима)а салырлар Бела вэзи]]ат инди ¿аранма мышдыр. Мэсэлэн, бир а] эв-вал ичра Ьакями))этинин би-насыны муЬасира1а алараг ону партлатмагла, бизи, радо-нун Ьакими))эт органларынын рэЬберлориии иса физики диван тутачаглары ила Ьэдэ-лэмишлэр. Уста лик, Элэкрэм Кумбатов ва онуи адамлары езбашыналыг едэрэк Ланка-рандан кедан Ьарби гуллуг чуларын евлэрини ез бил-диклэри кими па)ламага баш лаиышлар. Иш о ¿ера кэлиб чатмышдыр ки. онлар евлэ-рэ сохулур. гарэт едир, бир сезлэ, истадикларинк едирлар. Биз Ьарби кс»«аидирян бу Ьэрэкатлари барэдэ рес публика рэЬбврл^инэ хабар вермишик. ДжампикйВХ МОЛДОВА ШвРАБЛАРЫ АВРОПАНЫ мает Едачак Д#)осан, Молдоаада Гарб бааарына дотру Нореяат Ьаггында данышыланлар hojaTa качма|а башла]ыб, Молдаа ше-рабчылары Aaponaja или чндди |уруша Назырдырлар. «Жан Арно» Нолланд фирмасынын башчысы, Франсадан, Балчнка-дан, Алмаии|адан ва динар Аарола елкелариндан махсуси чатырылмыш мутахассислар Ааропаны фатН аа мает ада Оплачен молдаа шврабларыиыи 23 марккыны сачмишлар. немишэмшыл гонорар Камароао aHflejaTHHHH ичра ЬекимиЦати журналист ама-¡иии ¿унсан гвчметлеидирир. 1арли Нанумат игтисади мааау-да ¡ааылмыш ан |ахшы маг а л aj а кара мни АБШ доллары маблатинда мукафат Te’jHM атмишдир. Иллин амак Наггыи-даи бир нача дафа |уксак олан бу мабяет |арли penoprjop-дары Наааслаидирмишдир. Мусабига|а или ¿ааылар тегдим олуимушдур. 0и ¡ахшы {ааыиы журиалистлар аалари бир соир* М^1*НЛ*ШАНР*'‘КМР.К,м«.мМ«м(. яр*М*> ГО! ВАРЛЫЛАР АГЛАСЫН1 Б. 1алтсии окт]абрыи 1 -да «Москва аила^ати аратнемида 1992-чи илда фарди маиаил тикинтиси учун торпаг саЬалари-иии ауксиои сатышы уара окспаримаит начирилмаси Ьаггында» фармаи имхаламышдыр. Талааиаи)а ва бир сыра газет лар прааидаитии торпаты сербест ауксиои сатышыие чыхартмата чур’ат етмесиидеи japcna шадлаимышлар, «Мос-коаски комсомолатс» хабар варир ки, торпаг алмаг иста|аи «аарлылар Рамаиско|а|а )ытышырлар». _ Го) аарлылар иидидаи атласыи! Рамоиско)едеки торпаг Ьоч да оилар учун иеаерде тутулма|ыб, — ААосква annejera Ьакуматииии торпаг ислаЬаты аа торпаг дан истмфаде у *р* иазир муавини О лаг Лаппка извЬвт аарир, — Рамеивко|в pajoH халг дапутвтлары Соаотииии сачив а|ырдыты 60 саЬа маиаила каски и аЬти]ачы оланлара, Ьамыдаи аааал иса иав-бада д*]виаилара сатылвчагдыр. Устелик, торпаг аямвг пу-¿алиыа пв|тахтда аа аил ajar да да ими га)ди)|атда влаи- гугу качирилачак •Г лара аиддир. Ауксиои ио)абрда АЕС ТИКвК, JOXCA ОДУН ГЫРАГ1 Кимми атлыиа кала бияарди ки, Финяандк|аиыи атраф муЬит муЬвфиаечилерм алквдв маша гырматы ха|ли артыр-матым тарафдары олвчаглар. Машачи алимлвр, маша та сарруфаты ишчилари да оиларла бу масалада Ьамра |дир-лар. Гврибв да олса, оилар аа меагвяерими вноложи мо- тиалерле всаслаидырырлвр. Масала оидадыр ки, уаун иллар араиида Фимл«иди)ада маша тадарукуиуи Ьачми машаларии табии артымыидаи ха)лм аа олуб. Натичада одунчаг боллуту {араиыб. Экар, ви-лардаи о дун дотраиса, Фиилаиди|аныи каскин аиаржи вЬти-)втлары проблами гисмаи Ьаял олуиа билар. Ьасабламала-ра кара, артым ва е'мая арасыидакы 20 мил)ои кубмотрлик фарг ики ири АЕС-ии истаЬсал етди|и алактрик аиаржисииии МНГД.РЫН. 6.р.б.рд.р,    _WTnTT__h гг- ДАМДА JATAH ДИККТОРУИ 9МАЛАТЫ Амариканыи Чорчи^а штатыиданы О густа шаЬарчи)ииии ибтидаи мактаб директору мистер Питер Па)ч окфбр кача-лариидам бириии оа теЬсия муассисасинии дамыида таиЬа начирмали олачагдыр. Директор éay учуй уфурулма дашак аа кичик чадыр да алыб. Ахы ,6орчи1ада бу »ахтлар Ьар кече ¡агыш ¡агыр. ЭЬ.алат бала олуб: отаи даре илкиин соиуида Па|ч мак-табии да км 520 шаиирдяа марч калмб; a«iap ша«шрдлар бир. иафар кими ja) та'тияи кумлерииде 4 мин китаб ахусалар, а бир иачаии мактабии дамыида )втачаг. Шаиирдяар та’тиядаи га|ыдаркаи директора охудуглары китабяарыи си|аЬысыиы иастарарак субут атмишлар ки, 5 миидаи чох кит—, wyjfr лар. Марчи удаилар дирактордан аа оЬдал^иии ^римэ * тирма]и таяаб атмишлар. Мистер Па}ч Ьоч да Ьхфррмыф Онуи фикриича, бир кеча дам да ¡атмаг ней« чоеяи мута-anaja Ьаааслаидирма|ин гаршысыида Ьоч надир.' «труд» ;
RealCheck