Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 3

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, October 09, 1991

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - October 9, 1991, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗВТИ + * оит1Л» im-m ия. ♦ » we By ШУЯ шшЬшя шяшэдш ямпшаа ешЬвот ■*    ССРИ'ШШ яетМя в|ф рЯШЯ МИШ* пзгбдшшлар МИД« борчу Ш9 ояуш ха- рес. oJyHa да MhB» га|дадарда башлаиаг мс-Т9|ар. Ма'тДУР п« 1991-чж шшя со-нувадах ССРИ-шш харга борчяары 70,2 MÉaJapA доллара, |ахуд 123 1шл]ард харя-чн аал1ута маяатыва чатачаг. Республикамызын ястяглаля^этяяя бо-jaH едаядая сояра бязя яля яавбэда бу иараглаядафыр кя, ССРИ-яяя борчларыя-да Азарба|чаяыя па|ы, даЬа догру^ <ку-яаЬы» на гадардяр? Азарба]чая Респуб- лнкасы Ха}^«чя Игтясадя Баякыяа да бу суада чаваб алмаг кетмяшдяк. Лакяя баякын сэдря Вагяф ОЬмадовла саЬбатнмяз хе]ли узанды: засында нечэ Дэ Буну дегиг кестэрир. 1988-чи илдэ бутун ССРИ узрэ рэгвмлэр илдэ идхал танда 12,8, Ермэнистанда 10,8, Молдовада 4,25, Азэр-ба]чанда исэ чэми 3,5 дэ- кявалар арасыцда бмушдурулмэ-ся бюада муоаЬясалар маряазда 6ejyK яараЬатлыг догур||уп|Дур. ВаЬяд яаяая |арадилырса, дмаля, ojyna Maj^ хаадая 6anuiajbipiir. Она харе хи, каояэ oJyH га]дадарыя1ш бутун адалэтсязадн, rcJpH-xexTHMeBHHjH уза чыхмышдыр. хазяя салаЬнЛатля даяраларшиш, о чум-Л8ДЭЯ. халг тасарруфатыяы операт» нда-растиа хоиятася садряяяв    Г. Уаялянсхяяяя фнхнрларн яла нлх татои-1ДЛГДЙМ хса амяя олуруг хн, мархаз Jchh — Элбатта, республикамыз публикалар игтисади дввлат мустэгил* белушдурулуб?    , nuiu гАчанпыгы тагдирдэ    — Лакнн харунду|у хн-    i*'»''' и«н(Ьагьш1?угеги хал^нэ мш, Москва бу шаршантл« Ьеч нхрачы 1.2 двфэ устэлэ]иб. ?е”£р -\eja В. Х.э- чур ршаылашивг ясммнр. Мувафиг олараг^ Гыргызыс-доГ сейатэ ^¿плааы. Бу Г. Уи1лвнс1ш ачыгча вшда-вахт харичи борчун белуш- рир хя, «борчлары Р^с^б-дурулмаси, мулки]]эт муна- ликалар арасында балмак сибэтлэринин тэнзимлэнмо-си ила элагадар эн му-рэккэб вэ эн мубаЬисэли проблемлэрдэн бири optaja чыхыр. Бу ]ахынларда ССРИ Девлэт Шурасы бутун республикалара «Игтисади бирлик Ьаггында му-гавилэ>нин AajHhacHHH кен-дэриб. Намин сэнэдин бир белмэси мэЬз елканин харичи борчларынын rajTapbW-масына hacp едилиб, Бу кун харичи борчларын гaJтapылмacындa респуб-ликаларын борч па]ынын мyэjjэнлэшдиpилмэcи учуй мэркэзин бизэ тэгдим етди-1и механизмлэ Ьеч чур ра-зылаша билмэрик. Бу механизма эсасэн республиканын адамбашына душэн милли кэлириндэн чыхарылан орта амсал умдэ квстаричи cajbi-лыр. Бела чыхыр ки, ним даЬа чох ихрач едиб вал-JyTa кэтирирсэ, борчун да чох Ьиссэсини о едэмэлидир. Бизимсэ 03 мулаЬизэлэри-миз вар: Или невбэдэ билмэ-лиJик ки, ССРИ-нин борчун-да республиканын najbi на гэдэрдир? Сонра елканин борчу конкрет кредит ке-турэнлэрин ajafbiHa Jaabw-малыдыр. Кредит сазишлэ-ринэ эсасэн ejpaHMBK ла-зымдыр ки, кредит hapa. на годэр сэрф едилиб? Рес- Bajar дадяяяз шш, ССРИ-даяя бугуя яахяяяяя-л^а, ерманяларнн таяаяузу-яа 6axHaJapar республняа-шызда дяяар республяяалар-да ягуга^ясадэ сабят бааар махчудду^т. JeHH япясада иугавнла да|яЬэсяяяя 07V чн иаддаснада хса AejHaxp XX, ягтнсадя 6HpHXjxH уаху олан дехлатлар ваНцд камрух снстемя вэ камрух сн]асатх барадэ разылыга кэлцм!^. •— Биз бу мадда ила разы    олмадырымызы *    ресман билдирмишик. Республика идхал вэ ихрач олунан малый KaMHjJaTHHH вэ чеши-дини низамламага гадир олмалыдыр. Демали, квмрук Ьагларынын, идхала вэ их-рача го]улан веркилэрин Нэчмини дэ республика та’- Борчлу борчуну билмэк истэр тамамнлэ 1олвервлмазднр. Кредятчялар пулу xohi^t Ьугуги шэхсэ, иэсалэв, Ха-рнчн Игтнсадн Бавха вер-мяшлэр. Бас нндн яеча ол-сун, онлара де1экмн кя, ке-днн пулунузу 15 республи-кадая альта?..» — Харичи кредиторлара Ьеч на демэк лазым дeJил. Доррудур, онлар кредити конкрет Ьугуги шэхсэ ве-риблэр. Го] онда конкрет Ьугуги шахе бизэ десин корэк алдыры кредити Ьансы конкрет республика]а, рекиона, муэссисэ]э вериб? — А]дыядыр ки, бу, мар-кэзэ ал вермэз. Он беш гардаш республика арасыя-да креднтлар Ьеч вахт гардаш малы кямн белушду-рулмэ]иб... фа. Лакин Азарба]чан ]ека-нэ республикадыр ки, 1986-чы илла муга]исздэ ихрачы ики дэфэ артыра билмиш-дир. Республикамыз реал му-Ьарибэ шэраитиндэ бела эн сабит базара маликдир. — Бас Мэркэзн вал]ута фондуна а]ырмаларын прнн-сипи неча олмалыдыр? — Республика ихрачдан алдыры кэлирин гати муэ]-]энлэшдирилмиш Ьиссэсини, Ьэм дэ конкрет мэгсэдлэр учуй а]ырмалыдыр. Бу рэ-гэми ]алныз вэ ]алныз республика Ьекумэти респуб-ликанын харичи борчларыны лврв етмэк вэ ja халгын эн умдэ еЬти]ачларыны едамэ-]э кэрэкли олан програм-лара хэрчлэмэк учуй тэ’]ин етмэлидир. ]ин етмэлидир. Бизэ ез кем-рук системимиз кэрэкдир. А]ырмалар вэ лисензи]а-лашдырма да тамамилэ республиканын ихти]арында олмалыдыр. БИР НАШИДЭ:    Ады    ча- кялэн мугаанлэннн 32-чи маддэсиннн учунчу вэ дар-дунчу абзасларыяда де]н-лир ки, Иттнфага дахял олмаг нстэмэ]эн республяка-лар Иттнфага борчларыны там едэмэлиднрлэр. Экэр Иттнфага гошулмаг нстэма-]эн республика борч верэнлэ борчун Зенядэн сэнэдлэшдн-рилмэснна нанл оларса, онда ез борчуну мустэгил шэ-кялда вдэ]э бнлэр. А]дьш-дыр кн, бурада сеЬбэт Бал-тнк]аны республикалардан кеднр вэ cBjacH мустэвв]а яеямр. Сяза ала калнмфмм кя, яарваа Гарбяя — |0*1я башлыча ' ярсдяторл^шв Валтяя|аны даялатларяв там мустагнлля|яядэ (бу страта-ЯШ масаладнр) мараглы ол-дуруву бвддя|вцдав овларыя а]ры-а|рыль1гда борчларыя-дая яечвлэча1яна амввдвр. Ву, маряаз учуя марл^4* ]атсяз о]ув да|влмя? Ьала |аря калса ярадяторларыи азларв Лятваныя, Латяя]а-ныв ва Естоня]аяш1 па|ыяа душая борчу ада]ачаялар... — Ва яа1|а]ат даЬа бвр суал:    совет    маяатывы    Ьар республякада бвр чур ад-лаядырыблар. Квмв яарбо-ваяетс да]вб, * хвмв рубле, кнмя сум ва с. Ву тэяча ^ яетвк фарг да]вл. «Ру(>л» Ьэр республякада езуяу бвр чур апарыб. Бу кун яса о бутун республякаларда атла мазэннэдэн душур. Бела шараятдэ ез мялля вал-|утамызы |аратмаг элвервш-лн олмаздымы? Буяа бэя-зэр суалла Г. Давляясяя]э мурачнэт едэндэ чаваб вериб кн, «бу даЬа респуб-лнкаларын ез шпнднр...». ~ Jэ’ни республика банк-ларынын ]ох, мэЬз респуб-ликаларын сэлаЬи]]этли ор-ганларынын. Мэн даЬа вачиб бир мэ-сэлэни хусуси ге]д етмэк истардим. Эн дэЬшэтлиси будур ки, инди республи-када бирчэ девлэт органы да Азэрба]чанын харичи игтисади фэали]]эти барадэ дэгиг мэ’лумата малик де-]ил. Мэсэлэн, хе]ли вал]ута кэтирэн муэссисэмиз вар. Вас онларын вал]уталары Ьара ]ырылыр? Мэна ела кэ-лир ки. Азэрба]чанда бутун вал]утанын башы бир органа барланмалыдыр. пэр сент, Ьэр доллар мустэгил-ли]имиз8 хидмэт етмэлидир. Биздэ вал]ута саЬэсин-дэ февгэл’адэ вэзи]]эт е’лан етмэк лазымдыр. ВаЬнд ЭЗИЗОВ, Зулфугар РУФ’ЭТОГЛУ, «ХГ»-ннн мухбнрлэра. Муэсснсэлэрин, тэшкилатларын, кооперативлэрин нэзэринэ! Нэ проблеминиз варса Налл етма]э Ьазырыг! ASePSAJVAH ХАЛГ ВИРЖАСЬМЫН вН BOJYK МОКР Р ФИРМАСЫ ОЛАН «БИРЖАЛАРАРАСЫ БРОКЕР ИПНФАГЬЬ Щ •MtMMM вттуи NPN биржатры брвиаряариими тамслл олуидугла- ры А1»рва|«аи Ханг Биржасыинн ияк ауисиомуида ИСТ8ДИ|МИИЭ жяммал аа максуллары алмагда Слаа алаарлшлл шартлар таилмф адир. Бутуи масалаларла алагадар Бу уиааиа мураяиат ада бм- ларсинлз: Бакы. Москва проспактм 11/ Б |талафон: 66.32*911. Кэндин сосиал га]гылары ТЭБИИ ГАЗ ЬЭСРЭТИ Нефтчала ра]онувун нечэ-нечэ ]аша]ыш мэнтэга-сн буругларын аЬатэснндэ, макистрал газ хэттнннн гоншулурунда олса да онларын газлашдыры^асы Ьала дэ баша чатдырылмалкышдыр. Бу ншэ сэрф олунан харчлэр яса сэмэрэснз галыр. Хыллынын баш кучэсиндэ керушду]ум адамлар е]ни се-зу тэкрар етдилэр: — Jox. Бизим гэсэбэ Ьэлэ да газлашдырылма]ыб. Гэ-рибэдир, гэсэбэннн Ьавасы нефт, газ гохусу верир. Ан-чаг мэнзиллэри тэбии газа Ьэсрэтдир. Хыллы эсасэн нефтчи-лэр гэсэбэсидир. Онун са-кинлэрянэ республиканын бутун нефт рекионларында раст кэлмэк олар. Бу адам-ларын ]ерин дэрин гатла-рындан чыхардыглары ]ана-чаг мин-мин мэнзилдэ ше'-лэлэнир. 03 мэнзиллэри исэ Ьэмин ]аначагдан «узаг-дыр». Эслиндэ Хыллынын евлэрини буруглар мешэ-синдэн тэкчэ бир автомо-бил ]олу а]ырыр. Ьэмин ев-лэри газлашдырмаг чэтин мэсэлэдирми? Буну муэ]]энлэшдирмэк учун евлэрин чэми бир нечэ метрли]индэ олан сепаратор-трап гуррусуна тэрэф ]олландыг. СаЬэ рэиси Сэ-фадэт Багбанов, оператор Тапдыг Исма]ылов вэ баш-галары мэсэлэнин чох асан ]олуну кестэрдилэр. Деди-лэр ки, хам нефтлэ бирлик-дэ чыхарылан газы бу гур-ру васитэсилэ а]ырыб топ-ламаг, ону Хыллы]а нэгл етмэк вэ гэсэбэни ил бо]у тэбии ]аначагла тэ’мин етмэк садэ ишдир. Индинин езундэ Ьэмин газын чуз’и Ьиссэси ]ыгылыр вэ гыш aj-ларында Н. Эли]ев адына колхоза верилир, галаны исэ Ьава]а бурахылыр. еколо-ки]а корланыр. Ьэм дэ этэк-этэк пул итирилир. Ахы тэбии газын Ьэр куб-метри бир тон нефт ги]- мэтипдодир. Азэрнефт Бир ли]и рэЬбэрли]инин кенлу олса. бу иш аз эмэк вэ вэ-саитлэ ]олуна го]улар. Ус-тэлик хе]ли игтисади сэмэ-рэ элдэ олунар. Тээссуф ки, Азэрнефт Бирли]и бу ишэ нэинки гол го]мур, Ьеч гэ-сэбэнин газлашдырылмасы-нын сифаришчиси вэзифэ-сини дэ еЬдэсинэ кетурмур. Орада хыллылара инадла де]ирлэр:    газ    чэкилиши    илэ республика ]аначаг комитэ-си мэшгул олур. ора]а му-рачиэт един. Ланачаг комнтэсинэ исэ Ьэр тэшкилат бел багла]а билмир. Чунки онун ]ерлэр-дэки подрат тэшкилатлары-нын эксэри]]эти вэзифэ борчларына лазыми тэлэб-. карлыгла ]анашмыр, техно-ложи га]далара дузкун эмэл етмир. Сифаришлэр нэинки а]ларла, бэ'зэн 10 — 15 ил лэнкидилир. Диниб-даны-шанда исэ эсаслы-эсассыз бэЬанэлэри елэ гошуб-ду-зурлэр ки. сифаришчилэр «]енэ борчлу чыхырлар». Нефтчаланын «Азэрба]чан» колхозу ними. Бу тэсэрруфат 63 Ьалал газанчындан чохлу вэсаит а]ырараг Ашары Сурра кэн-динин газлашдырылмасына ]енэлтмишдир. Лерли ча-маатын деди]инэ керэ кэн-дэ. елэчэ дэ евлэрэ 10 — 12 ил бундан габаг газ хэт-лэри чэкилмишдир. Ашары Сурра]а тэбии газ верилмэ-си учун ики истигамэтдэн— Н. Эли]ев адына колхоздан вэ Курун СОЛ саЬилиндэн кэмэр чэкилмишдир. Сифа-ришчи бу ишл^ин Ьамы-сынын хэрчини едэмишдир. Амма кэндэ газ верилмэ МИПЕДИр. Эслиндэ кэнддэ газ кэмэ-риндэн. онун шахэлэриндэн осар-эламэт    ]охдур. Этак- этэк пул bapaja хэрчланиб? Бунун учун КИМ мэс’ули]]эт дашы]ыр? Ара]ыб ахтаран ]охдур. Холгарабучаг зонасында-кы тэсэрруфатларын вэзи]-]эти дэ е]нилэ бу чурдур.. Бура]а чэкилмиш кэмэрдэн сонралар Сал]ан ра]онунун кэндлэринэ    мави ]аначаг верилмишдир. Хэттин эсл саЬиблэри исэ Ьэлэ дэ тэбии газ Ьэсрэтиндэдирлэр. Азэрба]чан Республика-сы Девлэт Ланачаг Комитэ-си об]ектлэри тикиб гур-тармамыш элдэн-элэ етурур. Нэ собэбдэнсэ подрат тэш-килатларын каЬ адлары дэ-]ишдирилир, каЬ онлар бир-лэшдирилир-а]рылыр, каЬ да лэгв олунур. башга. ]ерэ кечурулур. Ишин ке]-фи]]этинэ, технолоки]асына чавабдеЬ оланлар бу гарма-гарышыглыгдан истифадэ едэрэк . сивишиб арадан чыхырлар; Эзи]]эт, хэрч исэ тэсэрруфатларын узэринэ душур. Сон иллэр материал гытлыры, баЬалыг иншаат ишлэрини даЬа да чэтинлэш-дирмишдир. Бунун эсас агырлырыны сифаришчилэр чэкирлэр. Нефтчалада газ;1ашма ишлэринэ 50-чи иллэрдэ баш-ланмышдыр. 0ТЭИ узун иллэр эрзиндэ ]алныз pajoH мэркэзинин, 26-лар гэсэбэ-синин, бир дэ Н; Эли]ев адына колхозун мэнзиллэри-нэ газ верилмишдир. Эл-бэттэ, бела ге]ри-нормал вэ-зи]]эт учун ра]онун рэЬбэр тэшкилатлары да чидди мэ-зэммэтэ ла]игдирлэр. Онлар бу вачиб сосиал мэсэлэни ]олуна го]маг учун элагэдар тэшкилатлара дэфэлэрлэ му-рачиэт етсэлэр дэ арды- чыллыг, гэти]]эт кестэрмэ-мишлэр. Лалныз сон заман-лар эмэли ишэ киришмиш-лэр. Астара ~ Газымэммэд мáкиcтpaл газ кэмэриндэн Нефтчала ]од-бром заво-дуна ]уксэк тэз]игли хэтт чэкилмэ]э башланмышдыр. Ла]иЬэ]э керэ 63 километр узунлурунда олачаг Ьэмин кэмэрдэн ]ол бо]у бутун ]а-ша]ыш мэнтэгэлэринэ тэбии ]аначаг верилэчэкдир. Она керэ ра]онда Ьамы бу тикин-ти]э бе]ук умид бэслэ]ир. Ди кэл ки об]ектин исти-фадэ]э верилмаси лэнки]ир. Онун тикинтиси Ьэлэ етэн ил гуртармалы]ды. Бела кетсэ 1992-чи илин ]анва-рында да Ьазыр олма]ачаг. Об]ектдэ подрат ишлэринэ республика ]аначаг ко-митэсинин Эли Ба]рамлы-дакы 3 немрэли тикинти-гурашдырма    идарэси    баш- ламышды. Планлар мунтэ-зэм олараг кэсирдэ галыр-ды. ишлэрин ке]фи]]эти сон дэрэчэ пис иди. Баш подратчыны етэн илин и]у-нундан Сал]андакы ихти-саслашдырылмыш тикинти-гурашдырма    идарэси    эвэз етмишдир. Вэзи])эт нисбэ-тэн ]ахшылашмышдыр. Нефт-.чала paJOH ХДС Ичраи]]э Комитэсинин    верди]и    сон мэ’луматда    кестэрилир ки, бу илин етэн а]ларынын план-ларына эмэл олунмушдур. Вутевлукдэ иллик планла-рын да ]еринэ ]етирилэчэ-]и еЬтимал едилир. Холгарабучаг зонасындакы кэнд-лэрин газлашдырылмасы ишлэриндэ дэ нэзэрэчарпа-чаг ирэлилэ]иш Ьисс олуцур. Кэлин бир аз да дезэк. Умид едэк ки, ра]онун гэсэбэ вэ кэндлэринэ узун иллэрдэн сонра нэЬа]эт, тэбии газ верилэчэк. Рафнг ЬЭСЭНОВ, «ХГ»-ннв мухбнрн. JVHAHblCTAH К0ММУНИСТЛ9РИ ДФВК-нин ФЭАЛИЛЛЭТИ ЬАГГЫНДА Лерик хэбарлари «СИМУРГ» ЛЕРИКЭ УЧУР Бакыдакы «Симург» ки-чик муэссисэсинин тэшэббу-су илэ ра]онда тикиш сехи ачылмышдыр. Бурада Ьэлэ-лик 17 эдэд тикиш машы-ны го]улмуш. 30 кэнч гыз даими иш ]ери газанмыш-дыр. Онлар ]атаг дэстлэри Ьазырла]ыр, миник машын-ларынын салону учун ортук тикирлэр. Сехин рэиси Чэлил Нов-рузовун деди]ннэ керэ ]а- хын вахтларда бурада тикиш машынларынын са]ы 50-]э чатдырылачаг, даЬа 120 нэфэр ишлэ тэ’мин олу-начагдыр. Бундан башга мугавилэ эсасында Парти]а-нын XX гурулта]ы совхо-зунун эразисиндэ ]ерли хаммаллардан иншаат ма-териаллары Ьазырла]ан ]ени саЬэ ]арадылачагдыр. Бурада * базалт. гранит, габ^ вэ туфдан узлук плитэлэр истеЬсал едилэчэкдир. ГЭСЭБЭДЭ МЭСЧИД ТИКИЛИР Лерик гэсэбэсиндэ м рт' лир. Тикинтидэ милли архитектура нумунэлэриндэн ис-нншаат материалларындан    едилир. тэзэ мэсчид бинасы тики    и.    ИВ    АДОВ. кездлдир, АММА АМЕРИКА YHYHAYP Лгикарандакы 5 нем1рали ча] фабрики инди Америка Би^хлэшмиш Штатлары учун мэЬсул Ьаз’ь1рла]ь1р. Макс Кросс ширкэгп» илэ баглан-мьБш узунмуддэтли мугави- лэ]э керэ фабрик бу ил 7 тасэрруфатдан ]ашыл ча] ]арпагы гэбул ёдиб океанын о та]ь1на 100 тон маЬсул кендзрэчэк. Биз муэсоиоэ]» кэлэядэ ширкэтин нума]андэлари ила растлашдыг. Бир кун аввал ]агыш ]агдыгы учун хам мал кэфирилмамищди. Америка-лылар тэсарруфатлара ке-дирдвлар. Лашн елэ талас-дикларииден мусаЬибэ вер^ манд^ бо]у)Н гачырдылар. Фабрикин директор авээи Расим Ьасанов бу иши ез бо]- иуна кетурду. Деди ки. ча]-чылыг Ьаггында бир-бирин-дан кезэл гарарлар гэбул едилса да, нвсгаришлар ва тевои]алар олса да онларын Ьеч бири Ьэ]ата кечирилма-].иб. План долдурмаг хати1ри-нэ ча] коллары аз гала ораг-ла бичилиб. Америкальшар исэ Ьеч бвр гарарач}жлана бахмадан конкрет иша кеч-дилар. Инди фабрика ]ал-ныз и»в]арпаг ва уч]арпаг флешлар кендарилир... Нубар ча]дан бир стакан ичнрик. Этирли. MaxMOiPB ча] бир анлыга ]оргуилугумузу унутдурур. Каш бу атирдан Ьамымызын па]ына душэ]ди. Севда ЭЛШЕВА, «Ланкарвя» гэзетняян эмакдашы.руш ЭИЭЛИ])АТЛАРЫ ДАВАМ ЕДИР БЕЛГРАД, . 8 окт]абр (СИТА). Хорвати]ада Дв]уш эмали]]атлары давам етмишдир. Загребдэ бир нечэ дэ-фэ Ьава Ьа]ачаны верилмиш вэ ку]а Ьэрби тэ]]арэларин бе]ук бнр групунун шэЬарэ ]ахьшлашдыгы ба(редэ хабар лар альБнмышдыр. Лугослави]а Телеграф Акентлн]инин верди|и хэбарэ керэ, Лугослави]а ЗСалг Ор дусунун (ЛХО) ва серб эра зи мудафиэсинин белмэлэри Карловатс шэЬари илэ За г ребдан 50 кило.метр аралыг да ]ерлашан Петриир ]аша ]ыш мэнтэгаои арасьшоакь ра]она там назарот едирлар Хорват»]а радиосунун вер ди]и ма’лумата керэ. Хорва ти]а силаЬлы дастэлэри Кар ловатс ]ахы»лыгьшдакы .мев гелэринда меЬка.м да]а».мыш лар. ЛХО Ьиосэлари бу шэ Ьэр ра]ону1Нда ]ерл8шан бир сьгоа Ьарби казармаларын мупасирэсиии ]ара билмиш-л&р.. Лакин Карловатсын мар кэзиндаки Ьэрби шэЬарчик-лар Ьэлэ дэ муЬаоирадэ галыр. Окучани шэЬэри ра]онун-да агыр де]ушлар дава.м едир. Хорвати]адан алынан ма’лумата квр», бу кун За дар шэЬари (ра]ону1\да кис батан сакитлик' олмущдур Лерли Ьакими]]ат органлары барышыг барадэ Ьэрби коман данлыгла данышьЕГлара баш ламьпплар. Бешинчи кундур «и, Ду5-ровютк шэЬэри сусуз вэ триксиз галмышдыр. ШаЬэ-рин кирэчэ]«ндэ орду бол-мэлари илэ Хорвати]а дэста-лэри арасында до]ушлэр ке-дир. Кун эрзиндэ Ду1на]бо]у Хорвати]ада, Винковггси во Оси]ек шэЬэрларишш ]ахын-льЕгьшда швддетли Дв]уш Э1мали]]атлары давам етмишдир. Серб арааи мудафиэси команданлыгынын бэ]акаты-на керэ Вуковар шэЬарнвин азад едилмаси эмали] ]аты-нын ]екун марЬаласи башланмышдыр. Хорвати]а радиосу тэсдиг еднр ки. Хормти]а дасталари душмэннн Ьэмла- Хнй муваффаг»]]аглэ даф Хорвати]адан Серби]а эра-злсинэ калан гачгьшларын са]ы тагра^бэн 113 имин иэфэ-рэ чатмьпцдыр.ДАЬА БИР ИНТИЬАР СОВ.ИКП МК впаратшац даЬа бнр кечмнш яшчяся езтят влДУРЧТШДУР-. яуяяст Партя]асы Марвэзя Комятасннян кечмнш янь лар мудя1Ш, 81 ]ашлы пея-ся|вчы Кеоркн Павлов ~ тнЬар етмяшдяр. АФИНА. 8 0KTja6p (СИТА). Баш тутмамыш дев-лзт чеврмлиши чэЬди илэ алагэдар ССРИ-даки вэзи]-]ага ги]мэт верилмэои Д€-кабрын 14.ДЭ мечирилэчо« паргги]а конфрансы учун Jy-наныстан Коммунист Плрт«-]асы Мэркази Комитоишин бурада дэрч олунмуш теэис-ларинин асас мевзуларындаи бирина чеврилмишднр. Jep-ли ичмалчыларын фикрин^ю, JKD хе]ли кеч да олса Ьа-мин Ьадиоаларэ ез мунаси-багини даБишмшцднр. Ги]ам башлаяандан сонра парти]анын рэЬбэрлари oi^ «мусбэт Ьадисэ» адландырыб ДФВК-нин фэали]]арини ба ]энмшцдисэ, ннди ЛКП чев-рилиш чЫеднни «конституси-]адан узаглашма» ними со-чн]]алавдир»1ишдир. Тезис-лара кара, ДФВК-^нин ]ара-дылмасына елкамнаин aha-лисннин мунасибаго* «е’тнна-сыз» олмущдур. Бу заман ге]д едилир ки. комитэ ез «авантурист» характерини оубут етмшпдвр. JKn МК-нын фикринча, ДФВК елка-НИН сосяалист ]внумундан им-тнна етмасииэ вэ ваЫад Совет Иттмфагынын дагыдыл-иасына ]онэлдилмяш тадбир-лэр цросесиии сур’эгглэчдир-мишдир. Тезислэрдэ € тираф еди-wtnp ки. ССРИ-да чеврилиш '*1^ 5 Н( , Берлин Ьвсары ]ы1ылды. Дедилвр ки, дамократи]» ]ых-ды оиу. Амма о та|дан бу raja боллугдаи. фиравамлыг-дан аваал иаркомафи]а качди. -f KYP4YCTAH: ЗАЬИРЭН САКИТЛИКДИР ТБИЛИСИ (Свкяяформ Акеятля]няяя мухбяря В. £;днбсрядзс — СИТА). Кур-чустан па]тяхтында 8эаи|]вт ]енэ дэ сон дараче кэриия-дкр, Ьарчэнд шаЬарда заЬи-рэн сакитлнкдир. &гэн шайба вэ базар кунлэри бурада бутун парламент фракси]а-ларынын иштиракы «ла республика Али Совети фовгэл’-адэ сеооц]асынын ячласлары кечирилмишдир. Депутатлар окт]абрын 4-дан 5-нэ кечан кеча Тбилисндэн Ьекумэт ев!и гаршысында Курчустан Преэвдрнти Звиад Гамсаху.р-дианын тэрафдарлары илэ эле]Ьдар^ры арасында тог-гушмадан сонра хе]ля нос-кинлашмнш си1аси вэои])а№ таЬлил етшш1. |аранмыш бво-рандан чыхьш! ]оллафыны ахтармышлар. Сесс»1аньж биркнчи «ч-ласында ге]д едилмишдир ни, сон вахт лар Ьэм росми Ьа-ким»]]ат органлары, Нам да мухалифот чох кобуд саПвло-ра ]ол вермишлар. Ичлаеда гызгын муэамирэлэр олмуш, мухалифат фра»ои]аларьшьш нума]андалэри Преэидентин исте’фасы. онун оалаЬи»вт-ларинии маКяудлшпдьчилл-масы, си;)аси мэЬбусларын азад едилмаси. кутлеви ян-формасм]а ваоиталаринв азад-лыг верилмаси Ьаггында ]е-нидэн масалалар гаддырмыш лар. Ланин Ьеч бир конкрет гарар гэбул олунмамьнвдыр. «»• Али Совет 4алныз (№р санад — республика эЬалисинэ ]екдиллш{лэ мурачнэт габул етмлщдир. Мурачнетдэ бутун парламен’иш Курчустан-да милли барышыга кемак етмэк. вэтандаш сулЬу ва Ьамра’]ли]и ]аратмаг ззми ифада олунмущдур. Сесси]анын базар куну ке-чирилэн ичласы ахшам саат в-дан кеча ]арысыкадак давам етмшцдир. Ичлаеда февгэл’адэ вээ»]]эт Ьаггында Курчустая Рестубликасьшын ганунуна да]яшикл»к едил-мишднр. Бундан аввал фов-гэл’ада ваэи]|]этларин нагича-лэрини арадан галдырмаг. ичтимаи аоа)ишн горумаг вэ ватондашларын твЬлукосиз-ли>нки то мин етмэк учун Аля Совет»« герары ила Курчустан Дахили Ишлэр На-зиршА>и дахили гошунлары-ныи. Девлот ТэЬлукасизли]« Комитэсиюш Ьнссалари яла |анашы ССРИ Дахили Иш-лар Нязирли)нн1П1 Ьиссалгри дэ чалб олуна билардисэ, инди бу ахырьшчы ташкила-тын вэснлалари Курчустан Мудафиа Наэирли)инэ ва милли гвард»]а]а вервлмиш-дир. Матбуат <ва дикар кут-лави информаси]а васятала ри Ьаггында гаяуну сезсуз }ери11а |етирм8« лузуму ила алмндар масалалар дэ сесси-]ада гызгын музакнр© олунмушдур. чаЬди барадэ илкин ба]ана-тында JKI1 бу ]олла мусбэт иэтлчэлэр элдэ олуна шла-чэ)ина шубЬэ ила ]ана1цды-гыны биддирмал« иди. Ба-]анатда Ьамчишш бела бир муддэа ]охдур ки, «мусбэт да]И11ШклИ|Клар халгын езу-нун фэал (ИШтиракы олмадаи Ьэ]ата кечнрилэ билмаз». Лунаныстан Ко.ммунист Парти]асындакы беЬран ва бу ]ахынларда онун сырала-рыцда м^’шаЬидэ едипан пар-чаланма JKn МК-нын тезнс-ларинда муЬум ]ер тутмуш-дур. Лерлн .матбуат ]азыр ки, JKn ез тарихиндэ Ьала Ьеч вахт букунку кимн каскин вэзи]]атэ душмамишдир.СОВЕТ |МИГ»Л8РИ ]ДНГЫН СвНДУРУР ГАЬИРЭ, 8 окт]абр (СИТА-нын мухбнрнндан). ССРИ-дэ мудафиэ сэна]есинин динч ]()ла кечирилмэси учун тех-нолоки]алар ахтарылмасы устундэ баш сындырылды-гы Ьалда. харичдэ совет Ьэрби техникасы мулки са-Ьэлэрдэ кетдикчэ даЬа тез-тез лазымынча вэ орижинал усулда тэтбиг едилир. Бу ]ахынларда мачар ]ангын-сендурэнлэри Куве]тдэ бу мэсэлэнин Ьэллинин ге]ри-стандарт усулуну тэтбиг ет-.мишлэр. «Эл-вэфд» гэзети-нин ]аздыгына керэ, онлар си]аЬыдан силинмиш МИГ-21 гырычы тэ]]арэлэринин муЬэрриклэрини кеЬнэлмиш совет танкларынын платфор малары узариндэ гуруб су]ун вэ одсендурен ким]эви мате-риалларын кучлу шырнагы-<на нанл олмуш, белаликлэ К\'!ве]т.ин нефт гу]уларында ]ангынларын сендурулмэсин-дэ Гэрб мутэхэссислэринин эн муасир технолоки]алары-нын вурдугу бутун рекорд-лары архада го]мушлар. АБШ вэ Канададан кэл-миш Ьэмкарларынын кезу гаршысында мачар ]ангын-сендурэнлэри 12 сани]эдэн 2 дэгигэ]эдэк муддэтдэ уч кучлу ]ангын очагыны рам етмишлэр. Ьалбукн эввэл-лэр буна тэгрибэн *]арым кун вахт сэрф олунурду. Гэзетин верди]и мэ’лумата керэ. кери чэкилэркэн ираглыларын Куве]тдэ од вуруб ]андырдыглары 732 нефт гу]усунун Ьазырда 562 си свняурулмушдур. ;
RealCheck