Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 3

Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

  • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
  • Location: Baku, Azerbaijan
  • Pages Available: 1,084
  • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.16+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, October 08, 1991

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.16+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - October 8, 1991, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ ♦ • OWIA» <9М^ мл iMf w 'СОВВТЛЭР ВЭ НЭ)АТ ОНЛАР... АЛТЫ Н8Ф8РДИР Бу хук инамла демэк олар ки, )ерЛ9рд9 Ьакими]-Jar Советлврня алиыдадир, Ьэрчэнд сез'сеЬбэт казнр ки. Kyja советлврин взунэ да е’тибар JoxAyp. лакин бутев-лукдэ но адамларын зли ишдвн cojyjyp, на до депу-гатларын еэ вэзифэлэркнэ мунасибэти ÄOjHmHp. Дан-ми комксси}алар да Ьвм-чинин. hep бири ез ишини керур. фэалиЛэтини ку-нуи телеблери ' ceBHjjecMH' до гурмага чалышыр. М9сэла]е бу бахымдан Ja-машдыгда pajoH Советямин 42 депутатыны бирлешди* рэн )едди дай ИИ KOMMccHja-иын hep бири Ьаггында aj-рыча сбЬбет ачмаг мум-иундур. Анчаг Балакен сырф аграр pajoHy олдуру учун гэрара келдик ки. кеид тэ-сорруфаты узре даими депутат комисси]асындан Jaaar. Ону да де]им ки. бизи ма-рагландыран бутевлукде ко-мисси]анын феали)]ети де-]ил. онун ишиядекн эн ха-рактернк чвЬетлар. эн ма-раглы анлардыр. 1. мачвури квдиш Комисси)акын невбети ичласыны paJoH Совети сэд-ринин муавини 3. Fapajes апарачагды. Сэбеби о иди ки. бундан еввелки ичлас-ларын. соНбатлорин Ьеч би-риндэ MyajjBH едилмиш ме-сэлэнин музакироси лазыми нэтичэ вермамишди. Ьэр дафэ optaja чурбочур чэтнн-ликлар чыхырды. Одур ки. K0MaJa. дузкун нстигаматэ чидди eh7Hja4 варды... Валакан тутунчулук учун на гэдер алверишлн нглнм шораитнна маликдир-со. тэбиати бир о гэдар дэ-Зишкэидир. Лармурлу кун-лари тез башла]ыр. СаЬэлэр* дан тутун дэриминин иуд-дети чох чэкмаса да. онун гурудулуб тэЬвил верилмо-си * ба’зэн феврал aJbiHa-дэк узаныр. hoM да талвар алтында гурудулан тутунун ке]фи]]этн hapa. ачыг ha-вада гу'рудулан тутунун кejфиJJaти hapa? Бундан башга тутунун Камысыны талварда * гурутмаг нмканы да моЬдуддур. Ачыг Ьавада гурудулан тутуне исэ мут-лэт полиетилеи вртуклор лазымдыр. Бу )олла гурудулан меЬсул з'ла вэ би- еколожн чэЬатдэн хоша кэл-MBje. анчаг шаЬматчылар де-мишкен. бу мэчбури кедиш-ДЭН башга Joл )охдур. Ьэр нл он тонларла тутуну ба-тырмаг олмаз. Тэклиф Ьамынын ypdjHHa JaTAH. Гэрарлашдырылды ки, CyмraJытын мувафиг сэ* на]е муэссисася илэ алагэ сахланылсын вэ Ьомян нш бирлнкдэ haJaTa кечирил-син. Бела да едилди, сумга-]ытлылар кемэк етма]э сез вердилер. EJhh вахтда ики сехин тикинтиси иланлаш-дырылды — бири С. Вуррун адына, дикари М. Эзизбэ]ов адына колхозда. Устунден Ьеч дерд aj кечмади кн. hap ики сех там.кучу ила иша яушду. Инди полиетилеи ертуклэр pajoHAp ела бол-лашыб ки, фарди тес^ру-фат;шра да сатылыр. ьелэ бир тадбирин гыса вахтда hojara кечирнлмэси онунла нэтичеланди ки. чари нл учун нозэрдэ тутулан тутун штаны артыг сент]абрын ахырында ]еринэ 1етирил-мишдир. Агрокомбинатдан буну да eJpaHAHK ки, мев-сумун сонунадак даКа ики мин тон тутун тэЬвил ве-рилмесине реал имкан вар. 2. ИНСАН АМИЛИ Тэсэрруфатла, инсан та-ле]н ила баглы ела бир мэ-сэле олмаз ки, даими комис-cHjaHbiH диггэтиндэн JajHH-сын. Лахшы чэЬат бир де будур ки, KOMHCcHja тэт^ча гэрар гэбул етмакла кифа-Jэтл0нмиp.* иши ахыра чат-дырмага чидди ca*j кестэ-ркр. Лазым кэлендэ. еЬти-]ач ду]уланда ]охламала-рын нэтичэси нчракомун ичласларына, ceccиJaлapa чыхарылыр. Иша башлаиан-дан оарн комисси]а нечо-нечэ мэсэлэнин бу |олла Ьалли-на нанл олмушдур. Бунлар* дан бири торпагла элагадар-дыр. Будур. Ьэмин шикаЗэтлер-дэн бири гаршымыздадыр. М. Горки адына колхозда ватэндашлара hejaiJaHM тсфпаг саЬэсинин па)ланма-сында ганунсузлуга ]ол ве-рилир. ШикaJэти Joxлaмaг учун мутохессислердэн иба-рэт ]охлама групу 1арады-лыр. Даими депутат комис-cHjacHHbra узву Т. TonajeB група рэЬбэр та’]ин едилир. Лохлама заманы ме’лум олур рннчи нев ними тэЬвил ве- ^    сакинлэрине    hajaT- rtunun М'клаппии uaTUUJinili.    ^    ___ ______ рилир. Мэсолони ЧЭТИНЛОШ дирон да еле ишии бу чо-Ьэтидир. Полиетилеи ертуклэр бир га|да олараг ча-тышиыр. кондкнм]а бирли-]и а)рылан фонд материа-лынын Ьеч отуз фаизини вере билмир. Мевсум чагы тэсарруфат раЬбэрлэри баш-ларыны итирир. галырлар элимJaндыдa. Ортук мате-риалларынын азлыры узун-дан мэЬсулун xeJли Ьиссэси саЬэлардэ галыб за] олур. Белолнклэ, тутунчулэрнн эзи]]оти батыр. Бунун нэти-часидир ки, тутунун бир сент-нери нэзэрдэ тутулдугун-дан тэгрибэн ики дафо ба-ha баша кэлир. 7,5 мин тон гуру тутун тэЬвил вер-мэкдэн етру тэсэрруфатла-ра ]уз тон полиетилеи ер-тук кэрек олур. Инди кэнд тэсэрруфаты уэрэ даими депутат комисси]асынын гар-шысында дуран умдэ мэсо-лэ бу йши бнрдэфэлик je-нуна го]магдан ибарэт иди. Чыхыш ]олу тапмаг лазымдыр, экс тэгдирдэ ил-лик планы азалтмаг лазым калэчэк — pajoH агроком-бинатыныи директору, ко-мисси]анын сэдри И. Мугу-мов вэ комисси]анын узвла-ри paJoH Советнна бела бир тэлэблэ кэлир ва рэЬбэр-ликдэн гати аддымлар ат-магы. pajoHy бирдэфалик бу беЬрандан гуртармагы тэклиф едирлэр. — Бир Ьалда ки, кэнд-KHMja бнрли]и ез вэзифэ борчуну ]еринэ ]етирэ билмир. онда кэрэк чарэсини езумуз тапаг — де]э муавин тэмкиниии позмадан чаваб верди. ■ — Мэнчэ, полиети-лен ертуклэр истеЬсал едан сехлэрн езумуз тикмалн]ик. Балка да Ьэмин проседура ]аны торпаг саЬаси па]ла-наркэн 8,4 Ьектар торпаг саЬэсини «зирэк» адамлар эле кечирмишлар. Бундан башга он бир нофор коопе-ративчи]э умуми ]ыгынча-рын гэрары олмадан хе]ли торпаг верилиб. Нам да эксэр Ьалларда торпаглар окинэ ]арарлы вэ баг Jep-лариндэн верилмншднр ки, бу да колхоз низамнамасн-нэ эиддир. М- Эзизбэ]ов адына колхозда да торпаг-ларын    па]ланмасында чид ди саЬвлар бурахылмыш-дыр. 40 нэфэрин Ье]ат]аны торпаг cahocH ]охланылар-кон ма'лум олду ки, 8 Ьек-тардан чох торпаг саЬеси езбашына тутулуб. Хусу-силэ ичара мэсэлэсиндэ позунту паллары олмуш- ДУР- Ьэр ики тэсэрруфатдакы чидди гусурлар ра]онун ич-раи]]а комктасинде м;уза-кирэ едилди. Горки адына колхозун садри И. Jycy6oB, торпагпа]ла]ан комиссн]а-нын садри Т. Базаров чидди чэзалаидырылды. Ичтнмаи торпаглар узэ-«ндэ назарэтнн заифли дыилашды ки, мэсэла о де-Зэн кимя деЗял. Jehja киши    она тэЬким олунмуш фындыг барынын ]аяында-кы 9 Ьектар ]онча саЬасин-дан да ата-баба торпагы химя истифадэ едир, Элбэттэ, буну бела rojMar олмазды — торпаг онун элнндаи алый-ды. KoMHCCHjaja ферди шика-]этлар даЬа чох кэлир. Бе-лаларяяэ хусуси га]ры ила ]аиашылыр. адамларын Ьу-гугларыяын позулмасьгаа имкан верилмир. Мусаба]ов адына колхозун малабаханы BaJpaM Эзизовун шика]ети буна мисал ола билэр. Му-Ьасибат ганунсуз олаваг ону и эмек    Ьаггындан Í20 манат касмишди. JoxaaMa заманы ме’лум олду кк, Ба]рамыы шика]эти Ьаглы-дыр ве онун пулу ]еринде-49 едэнилди. Тулу канд са-кини Сабир Мирзэ]ев ко-MKccHjaJa аризесинда кеста-рирди ки, садр ону кезэх-чиликдэн Ьагсыз чыхар-мышдыр. Мутэхэссислэр субут етдилар ки, бурада гэразкарлыг вар ва о, эв-вэлки иш ]ерина га]та-рылды. 3. ДЕДДИ ЧЫХ БИР Гэраз, зэЬмэткешлэрин ме-нафеЗи, онларын Ьугуглары-нын муЬафизэси амэк адам-ларынын еЬти]ачлары, ар-зу вэ истэ]и депутат комис-сн]асынын даими нэзарэти алтындадыр. Анчаг бу о де-мек де]ил ки. комисси]а бутун проблемлэри бир кез гырпымында ]олуна roja билэр. Инди hap ше]ин гыт олдуру бир вахтда инсан ами-ли илэ баглы чэтинликлери арадан галдырмаг асан иш де]ил. Сосиал характер да-шы]ан шика]этлэрин Ьэл-линдэ манеэлэр даЬа чох-дур. бэ’зилари печ иллэрлэ Ьэлл олунмур. Тэсэрруфат-ларын эн аррьОан ]ери са-]ылан гышлама арзу едилэ-чак сэви]]эде ташкил едил-ма]иб. ЬeJвaндapлыг мэЬ-сулларынын истеЬсалы уз арартмыр. ТэчЬизатын зэиф-ли]и узундэн Ье]вандарлы-рын мадди    техники базасы зэифдир. Индинин езундэ сэккиз тэсэрруфатда Ьэрэси 200 башлыг мал вэ бузов тевлэсинин тикинтиси ]арым-чыгдыр. Тэсэрруфатларын шифера, мишар дашына, агач материалына,‘ сагым вэ пе-Зинтэмизлэ]ан агрегатлара еЬти]ачы вар. Икннчи    чэтинлик. Pajo- нун эразиснндэн Катехча] Мазыхча].    Балакэнча] ки- ми уч ири 4aj кечир, Jaa-jaj а]ларында    бунлар дашыр вэ нэтичэдэ jya Ьектарлар-ла торпары су басыр, caha-лар €p03HjaJa урра]ыр ja^ худ ча]лаг алтында гала-раг Japapcызлaшыp. Дэфэ* лэрлэ бу барэда эн ме’тэ-бэр тошкилатлара мурачи-эт едилмэсинэ вэ Назирлэр Кабинети тэрэфнндэн хусу-сн гэрар чыхарылмасына 6axMaJapar. даг ча]ларынын банда алынмасы саЬэсинда конкрет бир иш керулмур. 0руш саЬэлэринин мэЬдуД-луру го]ун-гузуну ]а]лаглара чыхармага имкан вермир. ичтимаи ва шэхси тэсэрру-фатлара .мэхсус мал-гара учун отлаглар азлыг едир. Бела чэтинлнклэр ра]онда Ье]вандарлырын инкишафы-ны перспективсиз едир. Ьазырда ра]онуи бутун идарэетмэ мехаиизминин пулту архасында ]еканэ cHjacH гуввэ олан ]ерли халг депутатлары совети е]лэшмишдир. Анчаг инди haKHMHjjBT органына да хасдыр намэсини позмаглары бир )ана галсын, бэ'зэн керур-сэн ела Ьара]-Ьэшир гопа-рырлар ки. шика]атлэрн президент апаратынадэк кедиб чыхыр. Бела шика-Затлардэн биринн президент апаратына Сарыбулаг кэнд сакини Jahja Хочберов Jaa-мышды. Белэ чыхырды ки» }азда эзaб-эзиJjэтлв салды-ры фьгадыг багыны колхоз алиндан алыр. Ьалбуки ши-ка]9Т KOMHCCHja тэрафиндэн Зеринда ]охлаиыларкен aj- Сок мхшр Р«16ВДЯРД1 »9 жещддёрдв мврш antp-чяяерв 1»|да олуб. Ошмшр яоонератяа ады шяш пардада-вэрвм а1|£днд8Я даря мш'тулшпаш да|ар-де]мааява шдшкр, тадаруячударяя, дарт на^мулаш Ьааырламагда машауд одав давдат нуассясадаршшя ятяяж яоэур, ппяыг Ja-редырлар. By дарнлардэя Ьааырлаяая яадаячалар ад гя|-■етяяа евтыяыр. Ьеч hbJhiud joxca да дарямкм яа кааб? ХаЬяш сдярвя бу саЬадаяя штлыгыя еабабняя араш-дыраЖ алверчядара «jamui яшига ]аядафаялары таяыт-дырасыяыа. Охуяу маятубуядая. Азэритрифаг Yöpe нвя-лщт тадарукунуи кетдикча азал-масьша сэбаб олду. Мугави-ло шэ{»лдрини JepHHa ]етяр-мак чатиндэшди. Дари ма'- Бу сэтвфлари oxyjajua ис-тэ!р-нстеказ фюшрлещдик, KQpacâcf, инди ип«сади1].]атьш ела бир câhacHi вармы 1Ш, варланиаг Ьарислери, фы-рылдагчылар opaja ]ол тап-масынлар? Бели бу ]ахьвдла-ра годэр текчэ дери eha^tt-дан аа тасарруфагладдан дев-легпда го]дугу пи^меге алы-нырды. Инди чох JepAe о да чеврилиб меЬтеиирлик мен-бе]Л1иа. Ллдыгымыз сигнал чидди ее душундуручудур. ДерЬал изине дущдук, че-тинликло олса да келефии учуну таодьц'. Оен деме, ку-чеда, базарда, komhcJoh ма-гаааларында дари ме’мула-тьшын. хусусен а]аггабьшьш бире беш гл]мегга, Ьем да hep аддымда ичазели-ичазо-смз пиштахта]а го]улуб са-тылмасыньш бир сирри де бу уча баглы нмиш. Узденнраг «ооператшчи-лерэ, даЬа дегиг десек, дерн алверчил0|рино ме]дан верил-мемишден еввел республика-да бу «шла ]алныз Азерит-тифагьш тедарук тешкилат-лары мэшгул идилар. Ит-TOs^r Ьекумэти тарефиндэн тэсдиг олунмуш га]далара эсасен квн-дэри Ьэм тооар-руфаашардан, Ьем да еЬали-ден истеЬлак коопераси]асы тэрэфинден гэбул* едилир, мугавилэлэр узрэ <Халг учун маллар» девлэт консер-нини« истеЬса.л муэссисэлэ-рино тэЬвил верилирди. 1990-чы илдэн бери кен-де-ри тэдаруку илэ кооператив-лэрии, ассооиаоИ'Заларьш, ки-чик муэссиселерин вэ дикер ташнилатларыи. еау дэ сис-темсиз мэшгул олмалары hâ устун тутурлар. Эаааллар бири 3—4 маната алыиам деринн коояератмпнлар be-]етларе кедно 30—40 маната кв]дэ меаурурлар. Ьэтта иш о jep» чатыб кн. мал-гара кэсилмамАяи дашнне беЬ 989-чу вл-УЧ» 750 мии эвазине 854 мин эдед. 1990^ы »дд» 881 мня адад дери тедар^и едшкшпсе. бу ил умуми планыи ham Ja* рысынын (400 мии адад) Je-ркне ]етнрилмесз1 бел» тЫ|-луке алтьщдадыр. Даря алав, affibinajbi6 cat- фесюауя урок |ангысы яле дмнЗ» саалар буну субут едир: — Четки вези]>9пгда гал-мышыг. Заводумузуи дери ambLMjan сехлори )алныэ вм-канларыньш ]арысы годер кшле^а билирлер. Коопера-тнвчнлер бизе чндди еихэл олублар. Эввэллер Ьеч олма-са дэрикин 25 фаиэе гедо-ринн елменин башга рекиоя мамаг. ^оамларын сагламлы-гына эарч> еурмамаг учун h«MKH технолозки прооеслер хусуси гургулар васитеоиле. | мутвх9осислэ1{а1 чидди нэ- { зарота алтында аларылмалы-1 дь$р. Ничлк кооперативлэ^ рии ИОВ буна имкаиы JoxAyp. Нечв де>ар;яр. онлар гвш га-]ырдыглары ]ердв вуруб ме-зу де чыхара билерлвр. Одур кя, caнитap-effllдeмяoлoкнJa ларындан алырдыг. Инди он- станси|алары hep чур дери лар да бизе дери кендермок-даи HMTima едирлэр. Хмцдн-миз галыб тэкча Азеригшфа-га. Дери алверчилвринян ел- Hapahar мввзу ки позулду. Бэс буна нэ учун ]ол ве-рилмишдир? Ачыг десек, со« вахтлар тэдарук. истеЬсал вэ сатыш ишлэриндэ кек сал-мыш негсанлар, позунтулар белэ бир кэрэкли cahaja дэ чилэри« эллориндэ ичаэв сэ-меЬкэимчэ сира}эт етмишдир. нэдлэри вар. Анчаг бу ича-Ншарзтсизликдан истифадэ зани верэнлэр нэтичэнин не-едэн кооперативчклэр, ки- чэ олачагы барадэ Ьеч финик муэссисэлэр кен-дэрини кирлэшмэ.%иш1лэр. Онлар Азэриттифагыи тэдарук таш- Азэриттифагын тэдарук килатларьшьш алдыгындан но чидди зи]ан вурмагла бо-бир нечэ дафэ JyKca« ги]мэт- рабэр, Бакы кен-дэри за во-лв тэдарук етм»1эбашламьш1-    фэали1)зтини    де    xej- лидэреч;депаемуш.тар. Му-ра баЬа ги]мэтэ сатмагы да- эссисанкн директору Ф. Сэ- Ьаэырланмасы просеслорини даим незарот алтьщда сахла-малыдыр. Деме» Азвриттифагын езу-яун дe|>иJэ бвJYк €hтяJaчы вармыш. Туркц)э1{Ин «Пе-текс» фирмасы илэ бирлик-дэ республ1ясвмыэда дцрн е*малы ве окдан xeJизf Ьа* зырла]ая бирка муэсснсв ]а-ратмаг Ьаггында сазиш им-ааланмышдыр. TypкиJ» тврэ-фи ан муасир дери е'малы ве тякиш аваданлыгы кандар-лleJи во бунлардаи техники истифадени ез узе(рине ка-турмушдур. Азориттифаг исе Сина, ишчи гуввесй во хам-мал те’минатына бoJyн ол-мущдур. Догрудур, муооси-седа ЯШ кедир. Лакии кен-Д8|ри тедарукуиун коскии ше-кидде азалмасы муеоснсэнкн шшше менфи тэ'сир костйР® бмлер. Кен-дери тедаруку «ими а]агы ]ыгышдырылмаса, ко- ууЬум иши башлььбашына лэчокде муоссисомязин фе- (5«рах.маг олмаз. Бу меселе-али])эти даЬа да чопшлешо-    raJда |аратмаг ра- чек. Лахшы олар кк, чогии- |ои советлершшн вэ дюсер ли1и арадая галдыраш* учуй селаЬи]]этли тэшкилатларьш кооперативлерло республи- узвринэ душур. У«утма]ын канын еоуидекн е’малчылар кооперативлер, кичик му-Доррудур. Ьозлин кооператив- арасында меПком влаге Ja- ессисэлер Ьор Ьансы моЬсу- радылсын. Доричиликлэ меш- дуй, мо’мулатын истеЬсалы-рул олая кооперативлер меЬ- „у артьфмаг, боллуг, учуз-суллары бвф ]ерэ, бир муес- ™ ]аратмаг мегседи дашы-сис8]э версйнлвр. Бу ишдэ мальиыр. Лохса, алвер, та-чидди нараЬатлыг терадон    башгаларыньш    Ьёсабы- башга себеблэр де вар. Ме - варланмаг Ьэвеси тезлик-лум атдугу ними, дэрилор ^э онларын езлорвшии де бир сыра ким]81ВИ^эеЬ8рли ахырына чыхар. маддзлэрлэ ашыланыр. рэик-    Муса    9ЛИ1ВВ» леинр. Еколоки]а бахымьш-    «Халг гээетяляяя мухбя- дан тэбиэти, торпагы корла-    рв. Тэкчэ дэримиз галмышды ОНУ ДА АЛВЕРЧИЛЭР ««COJYP» мулаты истеЬсал едэн муэс- магла мошгул олан коопера-сисэлэрдэ да ишлэрнн аЬен- тивчилерян са]ы кунбокун ар- тыр. Бе.тэлерине эн чох Ар дамда раст кэлмек олур. Бу ра]онда дери алыб-сатмагла 10-а гэдер кооооратив ве кичик муэссисэ машрулдур. Низами—850 Низами мэгбарэсинин тикинтиси баша чатдырылмышдыр Нязавш мегбэрэсняяя тякявтнсшвш reJpH-MyaJJeB муддэтэдэк Jy6aAbUiAHPM вэ буна нерэ да даЬя шаяряя |убяле|няян аз гала башга вахта яечярялдафд барэде ша-jHdxop, нечэ дeJэpдep, «чох шМдАШрдялмншдир». Азэпба1чав Архигекторлар Иттяфагывда Аээржяфор-иуя мухбтянэ хЛар вермяшлер кя, оу бв1уя тдаянтшшя бятхя]яяпвя реал суретдэ даиьшшаг олар. Эразшиш абад-саЬэ&цда бэ’эя яшлер во тняяятяяяя дахя-ляяде хырда тамамлама яшлерн галмышдыр. Азюоа]чая Архнтекторлар Иттифагы ядаре hej етя-6ЯРЯЯ1Я яатябя ИлЬам BabJcb де|в|>: ввя бяряячя —Лакин бу, гыса муддэт-дэ керулмуш эсл эзэмэтлн ишлэрин мугабилиндэ хырда кэм-кэсирлэрдир. Экэр ахы-рынчы дафэ апрел -а]ында Кэнчэ]э кэлди]имиэ заман бири дес91ди ки, 5—в а]дан сонра тикмнти баша чатды-рылачаг, мэн Ьеч чур бунй инанмаздым. Там мэс’ули]]эт-лэ билдирирэм ки, архитектор олдурум бу узун муддет-дэ белэ нэЬэнк тикинти кер- мэк лазымдыр. Ла]иЬэнин муэллифи, Кэнчэнин баш архитектору Фэрман Имангули-]ев бу ишэ бутун гэлбинин Ьэрарэтини. гуввэсини. исте'-дадын'ы сэрф етмишдир. Республика Сэна]етишнти Бир-ЛlиJи 3 немралк трест«-НИИ мудири Назим Эскэров, шэЬэр Советинвн сэдри Сэбу-Ьи Абдинов, шэЬэр ичраи]]э комитэсинин сэдри Низами ................. Хэлилов. онун материал тэ’- мемишэм. Орта эср Азэр- минаты илэ элагэдар проблем-ба]чан . архитектурасынын лэрин эсас ]укуну узэри^ ан ]ахшы эн’энэлэри эсасын-|{а ]арадылмыш (мэсэлэн, Нах дэ дашымыш муавини Ариф СалаЬов тикинтидэ кечэни -----г------ .    , и дикэр тосэрруфатлара Jepли Колхоз низам- меЬкад! да]аг вэ к^эк лазымдыр. Ьэмин мупум вэ-зифеяи JepHHa jeiHpa билэн ]екаиэ гуввэ исэ даими депутат комисси]аларыдыр. Бу кун белэ комисси]алар Ьэр бир Советин ваЬид. бе-лунмээ организмидир вэ онларсыз )ерлн Ьекумэт апа-раты гаршы|а го]улан вэ-зифэнин еЬдэсиндэн кала билмэз. Пяря М9ММЭД0В» «ХГр-нян мухбяря. БАЛАКЭН PAJOHY. чыван Мухтар Республикасы- кундузэ гатмышлар. Cai^-нын Гарабарлар кэндиндэки Петербургдакы «Базалт» ти- мэгбэрэ) бу мэгбэре гэдим YCJiy(fyH сахланмасына эн ке-ээл нумуяэдир. ИлЬам 9ли]ев сезунэ давам едэрэк де]яр: мэгбэ^нин сон дэрэчэ кезэл олмасы учун Ьэгигатэн гэЬрэманлыг ca'J- кинти фйрмасындан олан гранит усталарынын JyKCOK ne* шэкарлыгла, вичданла ишлэ* диклэрини дэ ге]д етмэк истер дик. Онлар бэ'зэн тикинти нормаларына мэЬэл го]мадан кун эрзнндэ нэзэрдэ тутулан лэри ила ЭЛИН ДЭН кэлэни едан- бутун ишлэри керуб гуртар^- К. ___МХ.Т1П тикмгмтнпэн кетмитиШ* лэрин . бэ'зэн мумкун олма-]аны да керч9кли]э чевирэн-лэрин эмэ]инн Ги1м9ТЛЭНДИр- мыш тикиитидэн кетмирдя-лэр. Керулмуш ишлэрик Ьэчми- ни охучуларыи даЬа д]аня тэсеввур еде бнлмеси учун беле бир факт кестерен: ял врэииде ресвубляка 25—30 кубметр пранит алыр, мегбе-рэ]э нее 300 куб1§етр гранит сэрф олунмушдур ки. бу да республика учун а)рылан он-иллик норма гэдэрднр. ...НэЬа]ет, тикинти гурту* лары ]ыгышдырылмышдыр санки космик ]^кет старта Ьа-зырдыр. Ьундурлу]у и]ирми метрдэн чох олан неЬэнк сек-кизкушэли мэгбэрэ ке]лэрэ учалыр. Архитектура ансам* блында рэнклэрдэн дэ козел истифадэ еднлммшдир: мави сама фонунда гырмызы-гэЬ-вэ>и гранит (иншаатчылар бу неву 4ГГабро» адландырыр-лар) кез охша]ыр. санки мн* сан мэ'иэвн]]атыны сафлаш-дырыр. Башга чур ола да бил-мэз. ахы бурада бутун Ье]а-ты ве ]арадычылыры иле ме -нэви текамулу. ]ер узунде ]а-ша]ан халгларын бярли]ини вэ гардашлыгыны тереннум етмиш бв)ук эзабкеш вэ Ьу-манист, ус)аичы мутэфэккир езунэ соя сырыначаг тап* мышдыр. Мэгбаренин ансамблына Низами эсэрлэринин гэЬрэ-манларыны тэчэссум етдирэи Ье)кэлтэрашлыг групу да да-хилдир. 01^н муэллифи Ье]-кэлтэраш ГЬрхмаз Сучэдди- с. КРАСНОВА, Азэряяформуя мухбяря. БАКЫДА ЬУМАНИТАР МЭЧЛИС Рэссамын тэсвирийдэ кулэ-    -* Бакы JHH тэ'сири илэ Гэрбдэн    зи онун учун    белэ бир Ш0ОГЭ тэрэф учан рэнка*    сечмишдир:    <Нн]]втлэрин. S чвртмэнк^ В^ыда    Мвгсодлэрин.    васиталврин кечирилэн Бе]нэлхалг Ьума*    сафлыры». нитар мэчлисин чагырыл- Мэчлиси масы иде]асыны чох jax* шы экс етдирир. Дунэн «Кулустан» сара]ында мэчлисин рэсми ачылышы мэ* расими олмушдур. Мэчлисин тэшкилатчысы Бакы инчэсэнэт мэркэзинин    президенти. ССРИ халг артисти ФэрЬад Бэдэлбэ]ли ачмышдыр. Азэрба]чан    аазычылар БирлиУинин сэдри. ССРИ халг депутаты Анар мэчли- син иштнракчыларыны са-ламламышдыр. 9лавэ едэк ки, бу нэчиб тадбирин    спонсорлары «АЗЕКО» бяркэ муэссисеси, БакыелектрякмэншэтчяЬ а з. Азэрелектротерм. Азэрелек* тромаш. *    ^кьтефтмаш. Азэрелектролампа истеЬсал бирликлэри, Владимир Илич адына аБНЗ-дир. Азаряяформуя кухбярв. ЬАДИС0Л9», Ш ВРИ Л О Р РАИСА ГОРБАЧОВАНЫН СОВЕТ ТЕЛЕВИШАСЫ ИЛЭ МУСАЬИВЭСИ и- МОСКВА. ССРИ П! деитинин хоньшы Раиса си-мовпа Горбачова базар куну моркваи твлевиэи]а иле .мусаЬибосинде онларын аило-синин Крымда точрид едил* МИШ Ьадда галдыры август гк]амьшын уч куну Ьаггьш-да хатнралоркнн оа^ломнш- О демишдацр ки. Президен-тин )аиьша ултиматумла ке* леилэри кармушдур- Р- Ь1. Горбачова демшцдпр: «Баш верон Ьадисоларкн бутун ме'-васыны баша душорок во бела карушуи он ГОК «аггнче вере бнлочо]нни кезла^орек» гыэьш Ирина ве куренэвкм Анатолн иле бйрликде ке-рушуи кечнр<шди]и бутун му^ддат ерзйнде кабинетнн гапысы агзыида да^акмьвп-дыг. «Виз баша душдук ия. не исэ арыр, доЬиютл» бир иш башланмыщдьф». Колон-лер чыхыб кетдикдеи соира Михаил Серке]евич кабинет-ден чыхды. Р. М. Горбачова демищдир: О. чох Ьо>еча1НЛЫ иди. Гор^чов мэнэ блон«от-даи гопарылмыш бир ворог узатды. Карызд» «Михаил Серке]евич келанларин де-диклори КИ.МИ, ДФВК^нин таркибинэ дахил олаиларыи фамили)аларьшы koJ фло-мастерлэ телэм-тэлооик Jaa-мышды. Ма« фикир вердим ки, си]аЬыда нэ Стродубтсе-вин. «а дэ Тиз]аковук адла-ры JojMiyp». «Си]аЬьвда Лук-JBHOB да кесторнлирди. ан-чаг онун фамшт]асы кичик Ьарфла )азылмьш1ды. Фами-jLHjaiibiH ]анында суал inim-раси го]улмуодду. Jo'««, де^э-сон мо'лум да]илди ки. о. ДФВК-нин теркибино дахил-дир. Ja Jox>. Суал веряамииадир ми. Преэндант муЬафиЗ|ВОД1Лбрле бирликде жу.Ьас1ф8ни Japbi6 чыха бйлмэзднми*? Р. М. Гор-бачова чаваб вермишдир ки» бу мевзу о вахт муэакяре олунмушду. «Ьеч билми|рш» о кунлор Форосда Ьадисолор оокра иече инкишаф еде би-лэрди, анчаг иш буресында* дыр ми. био гИ11а.мчыларьш маглуби]]оге уррадыгларыны баша душдукдэ гэрара ал-дыг еле бир иш кврмэ1]эк ки, нетнчэде атышма олсун, чуи-ки бу. Михаил Серке]евич Шн башга яэтичэлор вера ерди». Р. М. Горбачова ахы(Ш демищдир: Ьебс олувдутуму-зу баша душдукде во гэсдчи-лэрнн шмлор олдуруну бил- . дикда, Михаил OeJЖ€Jeвичлe jaH-jaHa ишлвмиш, онун е'ти-бар eTAHjH адамларын хаин чыхдыглары бизе хусусило эзаб верирди. ЗАГАФГАЗША ДЭМИР ЖУНДА ГЭЗА САМТРВДИА» 7 оят]абр (Саяяяфори Аяеятдя|яшш мухбярлеря М. Кядадзе во В. Ел^рядэе — СИТА). Бу кун саат 4.50 дегигедэ 14 немрэли Тбилиси -— Москва сэрнишин татары За-гафгази1а демир JoayHyH Ко-питнари — Самт]^диа стан-си]алары арасындакы Ьис-сэдэ ашмышдыр. Хошбахтликдэи, тэлэфат тив тибби JapAUM кестернл-мишдир. Галан ' сврнишин-лэр Самтредиа станси)асыяа чатдырылмышлар ве орадая маршрут узре )ола салына-чаглар. Ьазырда геза JepNH-де хиласетме-бэрпа ишлери керулур. Мутехвссислер умид едирлэр ки. Jaxbm саатларда бир ястигамет узре Ьерекет берпа олуначагдыр. Февгел’ада комясси]а Ja- радылмыш«,г,з.нынсИвв-алмышдыр. Онлара опера- лерини eJpwiHp. ЬЭРБЧИЛЭРЭ ГАРШЫ ХУЛИГАНЛЫГ КЭРЭКЭТЛЭРИ БЕРЛИН, (СИТАншн <í!^ шпы гТ^/гсс/г 'саЬкдлр сыгортА ч; DCURANCE 6... »    л    TVFltUi    »1    ВЛи «НИШАН» сыгерт* саЬмдар «•«мЦсти Аэ»рбаН*н Респубяиикы »puNCMiA*, Иттмфаг ф«д*расм|асыиыи димар раииоимрыида м lapiKW •яюмрА» бутун иммар yapa сыгартаиы аа такрареытартвны |умсаи яашакр сааиНада hajara иачмрнр. «НИШАН» ССЧ «ИНГОССТРАХ» итркатиими жарн«т иума|аида1мк11арн мяа сых амакдашяыг аднр. «НИШАН» партм|ордур. а’тмбаряы иомумр МТ8ССИС8Л9РЙН, Т9ШКИЛАТЛАРЫН, ;-------- Н8ШН8! НЭ ПРОВЛЕМИНИЗ ВАРСА ЬЭЛЛ ETMЭJЭ ЬАЗЫРЫГ! АЗвРКАГЧАН XAW ВИРЖАСЫНЫН ОН BOIYK БРОКЕР ФИРМАСЫ ОЛАН «БИРЖАЛАРАРАСЫ БРОКЕР ИПИФАГЫ» аянанни бутун ири бирисаяары броиарлармиии тад*сия виундугиа-ры Азарба|иаи Хаяг Бмржасыиын или ауисиоиуида иета/мфмиа жатшаи аа маКсуяяары аямагда Сиза алааришли шартлар таилиф адир. ^ Еутуи масаяаяарла аяагадар бу унваиа мураииат ада би* ларжиииж: Еакы, Мосяаа проамити *1/ 6 {талафои:    бб*92-Р1|. ЖУРНАЛИСТЛЭРЙН ЭЛАГЭЛЭРИ КЕНИШЛЭНИР ДВЬЛИ. Окт|абр11Я 7-да Ышдястая па|тахтыщда ямза ланмаш! сазищда Ьяяднстан ■а A3op6aJm якуриадястле-ря арасыяда достлуг адаге-лерияня яняншаф етдярш-мео1 яезерде тутулур. Ке- дая яляя Jaiiogia бяр-бяряяа журяадяст nyMBjMua Ь^'от-леря яеядармав MyaJJaM сдяд-шпвдяр. Азарба/чаялы го-яаглар ДеЬля яде, Ьабеда аа козел тарах.во архитектура абядаяаря eaJecHiAo бутуя дущ|ада иашкур Агра ва оур шаЬерларн яла таяыш олачаглар. Сааяшя Ьяядястая—Самт журяалястлар accocHacHjacai-яыя баш яатябя Б. Гуята яа Aaap6aj4aH Лааычыдар Бяр-HRjHHHH катмбя Чяияяз Аб-дулда|еа яяааяаяапнлар. 7 0KTja6p мухбяряядая). (мегбуат Герб гошун групу мэркэолмин СИТА-нын мух-бирине ве{]дн]и ме'луматда совет Ьерби гуллугчуларыва вс онларын аиле уовлерине гаршы АФР вепреядашлары-иьш Ьугуга аидд Ьорекотло-ри«ин артмасы ге]д едилир. Мосэлеи, окт]аорыя 5-1Ю кечен кече Гота шэЬериндэ АФР-ин нама'лум аатовдаш-лары прапорщик Гршчзри Бил]ашы ]аша]ыш евзшяи дердунчу мэртабасийдан ат-мышлар. 0« JapыбoшaAДЬlл-мыш евда JшшiJьфДЫ. Плана керо Ьемго! ев бу ял oктJaб’ рын 9-да алмаи Ьамим11Вегг органларына тершшт учун бошаддыпмалы цдм. Казыр* да Г. Бшуаш Гота шаЬарим-дек» алман клшввсасьшда агыр вэзи]]атда ]атыр Чина]ат полней орган»1а-ры ве герб гошун групунун пугуг муЬафкээг органлары чина]эт иши галдырмывддыр, истинтаг кедир. Мэтбуат мэрказинии ма'-лу.матында ге)д едилир ки. горб гошун групуну« «сман-данлыгы дафаларла АФР Федерал 18 внла]эт haMHMHjjar органларына мурачнэт еда-рек AJsaaHHjaAa олан совет ватендашларыны J^puiM aha* ли торэфкеден едишон хуля-гаилыг Ье.рокатлериядан го-»румаг магсодиле лазымя тад-бвфдор кармами хаЬиш етмяш-днр. ЧСФР-дэ. ЬЭРЧ-МЭРЧЛЙК тэьлткэси ПРАГА, елка Преэидекш Ватслав Гавел мялля радио яле ея'ававя базар куну чы-хышыняа кестарыишдар яп. окор республикаларын бе-лунмоси Ьаггында мосшш мойсштуш^ Joay аяо. Ьоял едйчмесэ^ Чехо-Словаюдада Ьарч-мерчлшс тэЬлухасн Ja-рана бялер. О бялдирмншанр ни, фе- дерал ва республяяа пшуи-веричи ее ичра орпшлары-нын реЬборлеря ял» чуме куну кечириле« мерущде бутун са*]лори MexHja во Qio-BBKHja ресяубяикмары арасында мугааяланяи тез бир заманда Ьазырлаямасьша чэмчешдярмак бареда разы-лыг алда едялмтшшр. ;
RealCheck