Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 1

Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

  • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
  • Location: Baku, Azerbaijan
  • Pages Available: 1,084
  • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.17+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, October 08, 1991

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.17+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - October 8, 1991, Baku, Azerbaijan ™BSin UBRARy, ЦЦЙЩ l230Cri99l^ Аз9рмнформ • СИТА ». ^ АГДАМ кэндлер Аташа тутулур Сон шт uyHjífi е{мвнк )а(вглылары ДГМВ Majvm-pajOHywyH Фарух копт тврвфде« Агдам ркутуиуя Чмнли «об1д»ки «Алазан» тилли ракетлорло атэш» tytyp* лар. Агдам PajoH Дахмлн Ишлэр Ше'бэсяннн ронси П. 11аша)ев бмлдпршшщир ни. атыдан 20 ракетдом таг-риб&н ону КЕвадэ дуикмушдур. Ил1ЯИ! мо'лумата кврэ . АЗЭРБА]Ч)АН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КУНДЭЛИК ИЧТИМАИ-СИ]АСИ ГЭЗЕТИ л^т 09 дагыты }са(ду|х. Окт)а6рьш в-да Мартунк pajwiytíy« ’Ш^рмлр кондв ф всш/еы 1»1»*чу ндда го- 1 Hf 197 |21S64|    ф    Чарш»нба    ахшамы«    8    ект|абр    1991-чм    нп.    ф |уджуядур.    I       — Ги|матм 10 гапми |абуиа    г«лмм|. тзрсфдсн Агдам paJOHyHy« Кулаблы во Абдал коидпщт долуда+’ыда« топлардан. MUMOMjornapAaM во nyfleaaJOTAap-дан атгию тутулмушд^р. Кулаб^ш комдшши ики сакинк Jap;''¡а:::ль:-идьф. ^ МОСКВА СЭНЭДЛЭР ТЭГДИМ ЕДИЛМИиЩИР AJaa HaJaeB оаду Муталлнбовув AaapBaJiia Pec-публвкасашын Презадеятв сечалдв|яш1 тесдяг едая свяаддаряя окт|абрыя 5-да тегдямв марасяяя олмуш* ДУР- МИШ халгын JYKC0K е'тнма дыны доррултиага чалыш- ejHH заманда ге]д етмэк гэлэри нэзэро алмаг асасын-иста]ирэм ки, гаршы]а го- да апармаг лаэымдыр. Свз мэгсэдлэрэ биз jaл- Jox ки, бу, бутун девлэт зэ органларынын кшнни кучлондирмэк. эЬалини зр-загла тэчЬиз етмэк, истеЬ- Республика Президеыти сечкилэри узрэ Мэркэзи сечки xoMHCCHjacbiHbiH сэд-ри Э. h. Кэримов марасим-Д9 чыхыш едиб билдир-мишднр ки, комисси]анын ceHTjaopbiH 1в-да кечирил-мнш ичласында сечкилэрин Ьудудлагындан чох-чох узаг-ларда jámaJaH Ьемввтэнло-рикиэ чохлу телеграм во мэктуб кендормишлэр. Бу Sirs,«'«!’««?.’»гл-Ь-рт;    .T¿r‘;r“ís;««“K лэринда инчасэнат хадимларинин мар олмамышдыр. Мэн бир-    Мэн халгын бу кунунэ вэ    зндент апаратынын. Азэр- оиняв SKT етмэТе^^    »^"мура^иэт\диб“?:    нТзирГр“«*?«:    ¿aha- фэал    иштиракынк    та'- rtvTVM иитимяи.    НИН эсаслы суоэтдэ ]ени-    мин етмэк    лазымдыр. тэшаббусумлэ гаоара алдым • публиканын бутун ичтимаи- нин эсаслы сурэтдэ )ени м;^;уб "в7"1ел"^:рамларда Ги б^    сн]аси гуввэларини эмок    Тистем'' Аяппбяыян Ппеяипенти се- уынын е'тимадыны    газа- дашлыуа чагырырам. Азэр- едэчэк. Квпнэ систем Азорба]чан Президенти се чилмиш А. Н. Мутэллибо-вун )еритди)и хэтт 6ajaHH- ным. Jeкyнлapы музакирэ олун- ли^ дир. Маркэзи сечки комис- саглыры вэ мевчуд проблем-сиГасы «A3ap6aj4aH Ресч лэрин Ьэллиндэ угурлар ар- мушдур. Ьэмин Jвкyнлapa Kiepa сэсвермада иштнрак етмиш ватандашларыя 85.7 фаизинин 98,5 фаиэи А. Н. Муталлибова сэс ‘вермиш- «р. ija публикасы Президенти сеч-киларн Ьаггында» Азарба]-чан Республикасы Гануну-ну рэЬбэр тутараг гэрара алмышдыр ки, А орлу Мутэллибов Азэрба] ман Республикасынын Пре зиденти сечи л МИШ    hecaC олунсун. Сонра Э. Ь. Каримов бил аркэзи сечки комисси jacHHMH сэдри А. Н. Мутэл либову JyKcaK вэзифэ]в се- Ахырда А. Н. Мутэллибов Азэрба]чвн Республика-систем Президенти сечкилэрин-до е’тимад кестериб онун HaMH3aAnHjHHH бэjэнэнлэpэ,• Ьабелэ бу вэзифэJo сечил- A3ap6aj4aH Республикасынын Президенти сечилди]и-аз HHja3H ни тэсдиг едэн сэнэдлэри она ТЭГДИМ етмишдир. A39p6aj4aH Республикасынын Президенти А, Н, Мутэллибов мэрасимдэ чыхыш едиб демишдир:    Ман Jot KecTapo4dj3M. Казырлыг вэ онларын ке- нечэ агыр гaJFЫлap ду- чирилмаси двврундо Мэркэ- шур. ман, биз Ьамыл№1з но зи сечки KOMHccHjacMHa кими    ' республиканын эмак кол- JepHHo лективлэри, aJpы-aJpы вэ- чэтин кунлэрдэ мэни рес- 6aj4aH довлэтинин башчы-    рылмышдыр. таза сы кими фэaлиJJэтимин    исэ инди-индн гурулур вэ Натиг    сечкилэрин    пазыр-    бу^ун нрограмы да бунун    ону гураркон «JyxapUABH» ланмасы    вэ кечирилмэси    узариндэ гурулур. Маним    кестэриш квзлемадон муста-  _____ ______ деврундэ республикадакы уцу„ э^ас *. вэзифэлэрдэн гил душунмэк ва фaaлиJJэт    мунаснбэтилэ' ону тэб- BasHjJaTAaH даны-    A3ap6aj4aH    халгынын    костэрмок бачарыгы олан    едэнлэро миннэтдарлы- мунасибати^    тэб-    ^аркэн Сир сыра рекион^    биpлиJини горумагдыр, рес-    Jchh кадрлара архаланмаг    билдирмишдир.    Сон- еаиб она меЬкэм чан-    каркин    вэ му- „убликанын дахилиндэ гар- лазымдыр. Joxca бир чох ча- ^ демишдир: Халга хид- роккоб олдугуну rejA етмиш- mHAypMaJa )ол    вермэмэк-    тинликлэрлэ гаршылаша би-    етмэк борчунун мамдэн дир. Лакин бу кун ман бу-    д„р^ „стар HriHcaAHjJaTfla ва    лорик. Лери кэлмишкэн. бир    ctahJh    кими.    чэса- зуламышлыо Комисси]анын    A33p6aj4aH    халгынын    сосиал    саЬэдэ.    истэрсэ    ч х рэПбэрлар бу кун Ьэлэ    гэтиJJoтлэ    фэaлиJ- А Н MviSeoBVH ®    мандатыны    гэбул    haJaruH    бутун    башга    са-    дэ квЬнэ rajAaaa ишлэJиp. ^ сэдри А. н. мутэллио вун    gg    лвЬимэ    СЭС    ввр-    Ьэлэриндо Ke4HpAHjHMH3 40- квзлэмэ MOBrejH тутурлар. МИШ сечячнлэ(рин 98,5 фам-    тинликлери угурла арадан    Парламенти бурах.маг тэ- зи адиче рэгэм дeJил. вз-    галдырмагын рэЬни будур.    лобларинэ кэлдикдэ, бу ларинин тале]ини мэнэ е ти-    республиканын Президен-    масалани aJpь^aJpы адам- бар етмиш адамлардыр, рес- ^    ^онра    демишдир:    лар Jox, инди фoaлиJJ9T кэс- публиканын вэтандашлары-    эвэлкитак    JeHa дэ де-    таран Али Советин парла- дыр.    мократик 4aMHjj9T. муста-    мент узвлэринин езлари Ьалл А. Н.    Мутэллибов    даЬа    гил A3op6aj4aH девлэти Ja-    етмэлидирл^. демишдир:    Азарба]-    ратмага чалышачагыг. Ан- Сонра Президент рес- чан гаршысында дуран    чаг бу иши саришта ила,    публикадакы BWHjJaTAaH. проблемлэрин Ьалли учуй    таласмэдэн, cHjacH реаллыг-    бириячи невбэда мурэккэб вэзифэлари    бир президент кими бутун    лары вэ марказлэ, дикар    мали wiaH проблемлэрдан JeTHpMaTHjHK.    Бу    халг гаршысында шэхсан    республикаларла вэ реки-    данышыб rejA чохлуг АБиделарин сахланмасына терэФДАРДыр Мосч<валыларын «KcapiiJJsTH па]тахтда йнгила<5 poh-барлэршнад шэрафинэ учалдылмыш абидалэрнн свкулмэ-СШ1И беОэнмир. Рус милли банкынын снфариши илэ «Pc'J» сосиоложи хндмот лдарасиннн KCwnpAirjH ссргунун нетнчалзри буна суб:лгдур Нотта Дзержинскииин абцдэ-си сокулдукден с«^ра pa’jjt сорушуланларын 58.5 фа- •изи смнндир ки, бело етмэк ла.эым дeJш]¡ди. Ро Jii сору-шуланларьш 80 фаизш:дэн чоху Марксын вэ Леишнин абадоларинин оэ постамвнтлэриндо сахланылмасьша таре фдардыр. Лакнн бу абиде Ларин секулмосин» тарэфдар чыхаяЛарын cajbi отуз фаиздан аз дeJнлдиp. Ро’^ со-рушулмуш москвалыларын он фаизиндан азы рэлборло-рин абидзлэрннэ та.м бикаиэ олдугуну биддирмнщднр. «ДОМОДЕДОВО» АЕРОПОРТУНДА МУНАГИШЭ дирмишдир ки, сечкилэрэ баша душурэ.м ки. узэримо сонра Тэгдимат мэрасиминда республика Али Советинин вэ Назирлэр Кабинетинин, назирлик ва баш идаралэри-нин, девлот комитэлари вэ бирликларинин. ичтимаи тэшкилатларынын, A3ap6aJ-6aj4aH Елмлэр AKaAeMHja-сынын, Japaдычылыг итти-фагларынын, совет орган-.ларынын рэЬбэрлари вэ Ба« етмишдир кы H4THMaHjj0THHHH нума-  етмиш- тэндашлар, республиканын публиканын рэЬбэри сеч- шыдыгымы чох 6e1vK мас’ули11эт да- оиларла онилликлар эрзин- кн. cHjacH b93hJJ8TH сабит- Jэндэлэpи иштнрак шш^ымы    дауД    да “аранмыш иг1и?адиала- лашдирмак, hyryr муЬафи- лар. (Азаринформ). ССРИ Мулки Ав11аси)а НазлрЛ1иин1Ш мэркэгл Д»с-петчер хидмэти белмэсиндэ телефонла хэбор вермишлэр ки, ади думан дунэн кеча «Домодедово» аеропортунда .мVtиaIишгJг сабвб олмушдур. Базар куну Нава тутгун олдугуна керэ бутун peJcлэp тс’хн.рг сальшдыгдан сонра ахшам саат саккнзда умиди-ул итгрмнш jYзлapлэ сарнишнн аеропортун хидмат ор-ганларыньш «а тэ>Jalpэлэpинин Х1:дмэг салонуна долушуй мутгхессислерин ишинэ мане ол-мушду.р. НазН|рл}|]ин диспетчер х11дмэти бвлмэск;шн невбэт-ЧЛ1СИ бела 1»есаб едир ки, сБыково» аеропоргу ншчил^и-нин бс.х'гя кгтhpмiIlОДiЧ>. Ахы орада да д>мана к^ тcjJapa peJcлapи то’хире салыкмышды. Амма бу ае(ро-портда «афшшшнлар даЬа тapбiHJэлJ^ олмушлар» вэ зяJJoт «ормалдыр. «Шереметьево». «Внуково» аеропорт-ларында нса сэрвшшшдарлн бзхтн кэт1фмишдир: бурадан кйчмишлнп. тэПарэлэркн учушлары дaJaнды- думан ]ан кечмишднр. TSbJapewapKH учушлары j)bVTMaM ышд ыр. -f САНКТ-ПЕтеРБУРГ ФАчиедан сонра. КОИСЕРТН А38РБ/иЧАН РЕСПУУИИАСЫ ИЛ8 ГАЗАХЫСТАН СОВЕТ СОСИАЛИСТ РЕСПУбЛШСЫ АРАСЫНДА ДОСТЛУГ, ВМОКДАШЛЫГ ВВ MEhPNBAH ГОНШУЛУГ ЬАГГЫНДА МУГАВИЛВ эмэкдашльи'ына рэвач вермэк j ннlJJoтиндэди.pлo(p. Мадда 8 Торэфлэр Хезэр даанзи ¡ Маддэ 9 Тэрафлар opraja чыхача1 ! фнкнр aJpь^лыглapьвды вэ му'- j баНисалл масалэлври JaaHbia • »»*•-сл]аси васиталэрлэ, мэсло- Ашагыда тэрэфлар адлан-    тсидаш.тарына, Набело во- рырылаи A3ap6aj4aH Рес-    тэндашлыгы oлAíaJaл шахслэ- 1^2лй!касы во iWxbicraa Со-    рэ милли M8iHc>43iHjJarHHAeH. вег Совет Сосиалист Респуб-    дкнилдш! ва Ja башга фгрг- дикасы    лэриадан асылы o.iMaJapar тооэфлэрин эмакдашлыгы    вэтэндашлыг, cHjacH, сооиал,    бареоинда    разылашдырылг вэ мйшибан гоншулугу даЬа    «гтйсади вэ мэдэни Нугуглар    мыш    тадбирлэр    кв|рм0|ин    зо; , ЕН“^йГ”“    гкягда "WÍ ■ „S’fZ.Sr.nW «SK"-»,«'”' -S;    : ила бнрлэшдир©« умумбгшэ-    тэрефин оразисиндэ JauiaJaH    сых емэкдашлыг едэчаклер .пя дэ1эрлэр|ИН anHJuiJiH'HM    оз вэтеидашларынын п\туг- е’лан едэрэк,    ларылы мудафиэ едир, онла- бeJ«влxaлг hyryr прлнсип-    ра Ьартгрэфли Ьардым вэ келари, есасында шшторафлн    мок кестэрнр. мунаслбэтл&р гурмаг эзммлл Вотандашларьш Нугугла-    ---- HyMajHm етднрэрэл, ики халг    рыньвд мудафиэсинм та мин    ^^тлашмалар    ва    бирбаша    да- арасында чохтэрэфли «¡мэк-    етмгк мехалнзимл хусуси са-    ^ышыглар Joлy    нла    рэф едэ- дашлыгы ннкишаф етднрмо-    зшпларлэ тензимланачекдир. jM ва мевчуд достлуг -муна-    МадДЭ    4 си5втлерш4н моНкамлендкр-      . moJm apaynajapar ашагыдакы-    Терэфлар коллектив тэ*ь лар барсдэ разылыга кал-    лукесизлнк снсгемянин, о чумледан тэрсфлерин сул-hy даЬа да меНкемландирмок Мадда    I    ca'jHHw иазарэ алмагла му- дафи0 аа тэЬлукаоиэлик са-    . .    .    ___ Тэрефлар инди мевчуд    hsp ики девлети« багламаг Ьугугуна хэлал ка олан оорНадлэр дахилиндэ    ^мэкдашлытыньш зерурили-    тирмир. бир-бирмиш cy»epe«JWjiiH^    е’тираф    едирлар.    ж.™«    ц эрази бyтeвлYJYHY етираф ^    маддэ    ii едир вэ гаршылыглы мунаси-    маддэ    о    мугавшю    тэсдиг    едил- ботлврд© 6нрЧ5ир*ишн дах^ш    Иклтэрефли элагалерин    Тэсдигнамэлэрин лшлэршю гарышмамаг прин-    ннкишаф етдариишэсн мэна- «убалиласи    Бакы    шэЬэриндэ сипини роЬбэр тутурлар.    ферши; Ьабелэ тедпэккул тап-    " чэкларннн рурурлэр. еЬдэлэринэ ке- Мадда 10 ОктЬабрьш 6-да «Jyбил€>ны» идман сара]ьшда ко«-Сврт заманы саат 16.40 дагигад» 33 1ашлы москвалы бес-тэкар вэ мугэнни Игор Талиор елдур\’лмушд\р. Ндман capaJьшьш Нэками Игор Петушня бладирмиш-- ИР ки. Игор реаякмаонЬада кечинсэ дэ кл^шш ©лум "^тю-шн Japaлaнiшcы натнчэсиндэ Ьаомш анда башлаАМивидьф. Ьа1-ку] душдуЬукэ керэ куллэ атая гачыб кизленэ бн.ллршщср. Исижтаг апарылыр. Ахшам коксертн тэхн“ ^ ^ШэНэр”дахшш ишлэр идай»сншш рэиси аззифаоииг ичра еден HикoлaJ Горбачовски СИТА-яьш мутсбир1шэ С;илдирм!ншди;р ки, гэтл сэЬнв архасьшда, артистш отагы 1ахынлыгь1нда Москва вахты илэ «лат ^Одэ баш ' нсрлпицдир. Гатил Наитс тапы-’шамьшадьф. Белэ Сир факты эХ|Лагй аадд Ф«ешт ки.\ш геД ет.м.,н ' и пар кн! б1ф чох та!машачы фачиэ узунден Ч1ЫШ к^еотш пулуиу керн истэмишднр. Ьзггга Игор ;а.жсвун Нашк олдугу е’лан едилди^ програмы саша чатдырмалы олан Олег Газманову ,^эjD чагырмышлар. -f ТБИЛИСИ М. КОСТАВА CMJACM МвЬБУСЛАРЫН АЗАД олунмАСЫНы телев едир Бу 1ахьшларадэк «Дэj'^ф.ми стол — Азад Куфчуст^» Наким блскуна дахнл олан Мераб Костава MOMUjJarH чуста« р£Нб&рл1^кнден бутун cHjacii мсНбусларын бурэ- : лзри етэн кечэ Агара crancHjacbi paJOHyHAa (Карелн j^HvJ маркэзи ДЕМнр Joлy макястралыны кэсмиш вэ бердарлыг етмишлэр ки, бутун •'*Ухал11^тчиЛ£р Бу мугавилэ учуагчу дев-летлэр барэоинда тарафлэрин вНдаликлэрннэ »э онларын учуичу деьлэтле м\та®илэ Мадда 2 фeJiШH.    олачагдыр. мыш бeJiioлxaдг практиканы g мугавилэ тэрдигнадюлэ-рэНбар тутараг тэрафлэр    мубаднлэсн    куну    гувве- Торэфлор миллиJJш^^ндe« бир-биринэ oaлah«JJaтли ну-вэ Ja башга фэргле:ринд0« MaJaHAawKiiop кендэрэчаклэ- ^ асылы íWLVüaJapar ез вэтэн- ринн, сонралар Бакы вэ Ал-дашларыньш бэрабер Нугуг- .ма-Ата шэН9(рлгриндэ мува-ларына во азадлыгларьша фнг ндарэлэр ачачагларыны тэ'мннат вернрлэр.    е'лан едирлэр. Тэрефлор Нор икй TCipe-    Маддэ    6 фин гразношда jaauaja« вэ- Маддэ 12 Тэрафлор бу мугавилоии он илли^э CaftnajMpnap. тсрэфлэрдэн бкри мугавнле-нии муддэтиннн баша чатма- тендашларын оразисшдо Ja- Тарафд^    чылы^^мэ^у^мат^ шадыглары тарофин    ветэн-    ди    ™    етм^    истэдиЬинн    бил- дашлып^ы дашымаг    Нугу-    яэ гаршылыглы суретдэ    эн    лэгв    етмэк гуна то'минат верирлэр. элевридиш режим ^арадачаг- Тэрафлэрдан Нэр    Нансы    .ларьшы е’лан едирлэр. бнринии эразисяндэ JainajaH    Маддэ    7 шохслорин дикор тэрефин вэ- Тэрэфлор елм т moashhJ- днр.мэзоэ, оиуи гуввэси автоматик олараг «евбэги он ия-лик муАДэт учун у^ыр. 1991-чи ил OKTja6pHH 1-да Алма-Ата шаНоринд© би- лыг ^гында ганунверичили- саНесяяда олаголорн Нар ва- доыьтзрвдад». одмагла ^ и\с ЛЭЛЭ1 ф№ саз^ илэ тензйм едила»- вэ дэрннлэшдирмв«, кутлэви мишдир, ^Y    уч    мэггн lшфopмacиJa васитэларинин ejHH ryBBOJo маликдир. Маддэ 3    АзарбаЬчан Республикасы Тарэфлардан Нар бирн «н- адьщдан сан Нугуглары Наггында Наг    АзэрбаЬчан мы тэрэфиндэн гэбул едил-    республикасыяьщ МИШ бeJяoлxaлг нормалара    Ппмялмии yjryH ола|мг ез оразасинда    ирсз-л««* jaulaJaH дикар торафин вэ- А, МУТЭЛЛИБОВ. Газахьктан ССР адындан Газахыстая Совет Сосиалист Респубдшсасвшын Поезядеити Н. HA3APBAJEB. «Ушаг палтврлвры» тнкнш бирли)индв »сами мактаблн кв|имл®рм Рвспубликамыада бу ка]имл»рв талвбат артыгламасмла »данилммшдмр. Индм бмрлм-¡ин сахларинда мавсуми ушат палтарларынын тикилмасииа башланмышдыр. Сах раиси Эдаяат Карммоаа аа дарам Динара ejH.TMCjHHHa, домир Jonyiaa Нэракет aiMaJaMarAbip. сон мэ’лумата керэ, óoJkot даЬандырыл.мышдыр. Сон киллер Тбилисндэ B83Hjj0T бир гэдар сабнтлзш^шДАф. Руставели проспектиндэ нчти.маи Ho^iHjJaTbm Нерэкэти оорпа едил.мишдир. магазалар. мэркэаи телеграф ишэ ayu»iyai- ДУР- Фото Рафиг Саамаиоауидур АЗДЫН СЭМАДА шимшак Сосиал едалэг ишыгында муэссисэ во Бакы — Керэсэн, Арменак ОНан- дугу вэзифэдэи эл чэк-    *}¡®    иш?^дузэлЛ5    тэшкилатлара 1сагдырмы?______ Швйир    r¿4.íe....    Вахт^э    мэ’зуну^^са    ЭНмэда^^^^^ Jan сагдырмы? Суалын чидди вэ зара-фатла верилдиЬини Aej3 бил .ПекемБй. Ьесаб    зами Ра]он Парти!» Ко^-    “о™    »мГ>а)он    Kom¿- ..н—------ "Г^"""%„»\™к7'''^апаеы‘!    Shhhh hkIÍShh катиби, ?|Zhh те-лииат,ысы Аиде ¿ерем, амма чохдан таны- cHjacH гувв^н ^ры лаЬмрди1ев^ т^лимаи    Нури1ева нее халча-маЬуд дыгым о гочаныи сурати    ~    Ж?а ЭЪмедовун Рауф ^    комитесннин    те’лиматчысы    комбинатыида    ше бэ    мудир- nan    лякин    био Факт се-    барэсиндэ кулдэн агыр сез    пар Вичданла рыб багыяда. ШэНэрдэ ааядд    •>    а ону TaHHMaJaH лар. Лакин бир факт марксизм-ленинизм универ-ситетинин директору иш-ломншди. Кэнчэдэ аз аила таныларды ки, евянда А. OhaHjaHHH ммзаладыгы университет дипломундан ол-масын. Дашы JeTMHmH Наг-ласа да ишдэн кетмэк ба-рэда фнкирлэшмирди. Кеч бир елмн дэрэчэси олмады- япасинла ктлдэн агыр сез HapTHja мэктэбини гурта- — ^    л. арэсиндэ у д -вичданла рыб кэлмишди. Леничэ ишэ тиблэринин дэ бир кечэлэри башла] чаш-баш олуб, нэ кундузлари чоху Jox иди: Отуз илдэн артыг ви«Я"Р"'*"Д“Р,“-йтлаЫблэо^"^*'На кёчэлэрй SautiBMar иста1ирди ии. вэ- чалышдыгла)эы муессиселэр-iiehap napTHja___ комит^и    ®?ндузлери    »»JJeT AejHOiAH. Али «h- да ишло те’мии олунуб. бу чэтин анларда гaлмaJыб. бачардыгы ишин Дунанэдэк чохумуз чэти-гулпундан JanHmMara Назыр не душэндо онлара понаН олдугуну билдириб.    кэтирирдик, дордимизи cej- ..Ким яэ дeJиp-дecйн, пар- лэ1ирдик. Вэ’зэн ишимиз THja апараты. napTHja иши дузэлмэсэ дэ. урэ]имизи силли мутэхэссис олмасына _ вахтилэ эн JaxmH му-6axMaJapar. ниди кил-тор-    тохэссислари бизим    эли- паг комбинатыида апарат-    миздэн алыб napTHja ишлэ- чы ишлэJиp.    ринэ чолб едиблэр. —    дeJэ — ФэНлэлик даНа Jax-    халча комбинатынын    ди- Ге1?ише“"^Т?Г ь;5^т"    6¿=^--    д^ЙЙ1ун:    -««p-jieJnp.    ректору    Вагнф^МеЬерремов би олуб. napTHja ишиндо куллэширдик. Вэс керэсэн 700 KHwiejAdHHp. — Онларын ба’- =рГ" ¿"/меГГ IZI яеТ    ™^“„ыб.    Пешелерииден    узуи ъаямплямягля КУН кечнр- Асшш Аббасов, Кэпэз Ра- билмирдим. :;í<J^?2^kpa.    кХ    улЙлетТикв    гат-гат    чох    бйр^ В0Л8Б0Л Y3P8 ВЛИВ КУБОКУНУН ШБИ ШН . БАКЫ М8ИШВТ КОНДИВИОИЕРИ ВАВОДУНУИ КОМАНДАСЫНА Республиканын ядмая НэЬ^тында бе]ук лунда Надиса — мэишат кондисионери заводу во- foo леЬболчу гызларыяын елка кубокунун фина-лында гэлэбэсинэ сизинлэ. бутун Идман-чылар вэ азэфнешлэрлэ бнрликда фэраН-лэиярэм. Идманымыэын бу 6ejyK голэбэ-сн бир дэ ока керэ эНэми^етлидир ки, республика учун чэтин бир вахтда газа-нылмышдыр. Блэ бир вахтда ки. ез истиг-лалнХ)этнни ropyJaH халгымызы руЬлан-ДЫрМаГ чох ВаЧИбДИр. СНЗИН KeCTSpAHjHHHS JYkcok пешэкарлыг, ишэ чидди мунаси-бэт. гаршыЬа го1улмуш мэгсэдэ чатмаг Jo- эзмкарлыг вэ фадакарльн* хэнчла- ^______ ,чун 1ахшы нумунадир. Сиз ез гэ- лэбаларинизле догма Aзap(^Jчaнын 6aJpa< гыны учалдараг республикамызын AynJa бирли]индэ бэргэрар олмасына реал те>> бирли]индэ бэргэрар фа верирсиниз. Сиза меНкам чансаглыгы, сэадэт ва фираванлыг, ]ени мYвaффэгиJJэтлap ар-. зула]ырам.    ^    шгГаЛЛНБОВ. АзэрбвЬчая Респубдякасыяын Презядентя. Бакы mahei», 7 окт|абр 1991-чя вя. ]ол квстэрирди, универси-тетда мэшгэлэлэри Ьансы истигамэтдэ апарма!’ барэ-дэ тэ’лимат верирди. Гарабаг Надисэлэриндэн Нала хе]ли габаг она пен- Тэ’лиматчы кими    з„си JeHHflaH муассисэмиза :ыны да ала    rajHAHÓ. Пешалэриндэн узуи JJaTH^ мае -    муддэт а^рылмалары бизи бир гэдэр нараНат етсэ дэ, онлара чэкинмэдэн эн мэс- ___xx'vuKan    рпи« энмапову чох надир Наллар-    таты: — Буна Неч ким е'ти-    нин муавини ииршшт    рик. ‘1унки оу да Жнетдэ тэк^тэнНа эТ    раз еда билмэз ки. ичти-    мадов да догма коллектавэ    Jaxшы таны1ырыг.    бачарыг- лэшэн кермушэм. Даим сада    май ишдэ. о чумлэдэн пар- зэНмэт a¿aMBap№iMH ара- THja ншинде чалышан hép •“““"‘í,.,, “?'?“Х™‘'"вм«    «пгстун    уч куну «    -    -    ---------- тибв HuuiajHO. Инда емак    JajwaH    HMXMaJanar. ей ala чыхмаг тэклиф олун- сында олуб. онларын куну- бир мутехасснс нстерчюта- тнон    “уу    Ьеч    вахт    1аддаи м^да 1о ^тлар «рменяни кузераны. иле млрагланыб. мээ    JeiKHiMemHp оида    не емак haw ^в^иннн Тэкча она и.1ЙГм чыхаомага се’1 квоте- Cehep тездэн шер гарыша- адамларла фердн rajwua иш- мударидя^^ ммим оии ма    д„р    девлэт .h2«dv3,. «28 Mal» лэмэк    вэрдаши ]ардаыр.    ватдда артшдыр. _______ етмэк истэда.тэр.: рэилэрэ «миллэтчи» дамга сы вуруларды). Гоча Налдан-Ьала душмуш, «napTHja ншиндэн кетсэм, елэрэм» демишди. Эслнндэ А. ОНан-JaH napTHja ншиндэн отуз ил ЭВВЭЛ дэ KCTCejAH надок «Новруз», «28’MaJ> лэмэк вэрдиши ]араныр комплекслэринин тйкннти- PaJoHyMyayH бир сыра муовт YMyMHjJOTflO Jox ки. ку-чеврилиши  _____д..,    алынмады. Кэнчэдэ дз она керб ки. бу уч S    p?L=-SFS да"е"р.те™«    ре.^рл5.н^^^    ’’‘Íh« ф1ридан""ьес'ЙГв"дам1!’'Г; да!^.“^ «.'SyTyíiiSxíSlep Ьнлары хош сифетло ра- J,VhThh ' да/андырыкмасы ^.»«.дапапыни« типмвт- иуйИэн мудлэтэ вз пвшэ- зылыгла    гвршыла^ырлар,    апарат ншчилэри учун ачы ранкинэ апарат ншчилэри учун ачыг шимшэк чахмасына Амма нэ Jaxшы ки, долу, neJcaH JaPMaAU. >141 аодаоеа _____  ]енэ тиJa ишчилэринин хидмэт- муэ))он мумэтэ  „лычмм 1АХШЫ калоларяыр» бош-бекар галачагды. Чун-    лэрини унутмаг инсафсыз-    лэрнндэя а)рылсалар да,    ^ ®    ^    ^ Низами    Ра]он ки габялиААэтсиз. савадсыз    лыг оларды. Вахтилэ шэЬэр    авэзиндэ адамларла унси]-    А    е&митэсинлэ    ше’б»    бэнзэди. адам иди Онун eJбини пар- пapтиJa комитэсн инзибати ]эт багламаг, онларын дэрд-    муавини    вози-    *'**’ адам иди. инун «1    р-    шв-бесиннн    муди-    серини динлэмэк. истигдает    5,юу    •го»Ушардь|, рк ишлЪ]ен. Ьазырда нее    вермэк вердишлерине М»-    гуруиун    одуиа 1аш да Ja- чиНазгаЗырма заводунда ди- лониблэр.    ь^моэтов инди    тоху^л>1    нявл^ ректор муавини олан Лусиф Артыг гыса муддэтдэ Ьэ- комбинатыида баш муНаси ^шазадэнин тэмизлиJини. пэз Ра]он Парти]а Комитэ- ^1\авиии. тэш^^ THja апараты вэ бир дэ ер-мэяи олмасы ерт-басдыр ед]^)дк у епизоду тэсадуфан ха-тырламадам. Инди Кэнчэдэ (елэчэ да республикада) он-ларчв лврт8]а ишчнсн тут- ¿¿флыё;йны кяы дана бйлэр? синин 13 нефэр «парат иш- napTHja комятосн чнсиядан japыcы мухтэляф санов черэк-булка ШаЬэр комби- нардЫк Ьамдет ГАСЫМОВ, «Xr»-mm мухбя!». КЭНЧЭ. ;
RealCheck