Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, October 07, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - October 7, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГВЗЕТИ ^7 oktjàbp mi-*» ил. NS 190 ЭдэбиЦат тарихиндэн ШИРВАНАЫ ШАИР HACEh 1903-чу илдэ Фиридун бэ] Квчэрлинин «Аээрбэзчан турклэринин эдэби^аты» ки-табы Тифлисдэ нэшр олун-ду. Эдэби ичтимаи]]эт кита-бы бе]ук марагла гаршыла-ды. «Тифлисски листок» гэ-зети 1азырды: <Муасир оху-чуларын бвJYK вксэридэтинэ Азэрба]чан эдэбиДаты Ьаг-гында Ьеч бир шeJ мэ'лум де-]илдир. Онунла анчаг бэ зи мутэхэссислэр танышдырлар. Буна керэ дэ бир нечэ кун эввэл Ьаггында мухтэсэр мэ • лумат верди]имиз Фиридун бэ] Квчэрлинин Jeничэ чых-мыш, азэрба]чанлыларын эдэ-биJJaтынa Ьэср олунан китаб хусуси мараг догурур». Арашдырмалар квстэрир ни, Фиридун бaJин «Азэрбар чан турклэринин эДэбиДаты» китабынын нэшр олунмасы з^алылар учуй там бир се-винч олмушдур. ВДевдэ тэЬ-сил алан азэрба]чанлы тэлэ-бэлэр, Бакы, Тифлис Ирэ-ван з^алылары, Дэрбэндин бир труп дин хадими, Новороссийск император универси-тетинин тэлэбаси Нариман Нариманов, Омск шэЬэринин сакини МэЬэммэдов вэ башга-лары Фиридун бэJин бу зэп-■ мэтини миллэтимиз вэ хал-гымыз учун эвэзсиз тепфа кими г^мэтлэндирирдилэр. Газа мэркэзлэриндэ ]аша-]ан зиjaлылap да китабы марагла гаршыладылар. Онлар вахтилэ шаирлик етмиш ата-бабалары Ьаггында Фиридун бэjэ мэ’лумат верир, сандыг-чаларда сахланан эл]азмала- {>ыны, чунклэри она ]олла- ырдылар.    л    . Шамахыдан Агаэли бэ] Эфэндизада Ширван шаирлэ-ринин бир баг лама, ше рини кендэрмишди. Онларын ара-сында НасеЬ тэхэллуслу ша ирин дэ бир гэзэли варды. Фиридун бэ] багламадакы ше’рлэр ичарисиндэ эн чох НасеЬин гэзэлларини бэ]эн-мишди. Она керэ да Агаэли бэ] Эфэндизадэ]э мэктуб ]а-зыб рича едирди ки, ]ени ки табына дахил етмак учун НасеЬ тэхэллуслу шакрин башга * гэзэлларини дэ кендэрсин Бир нечэ кундэн сонра Аббас СэЬЬэтдэн алдыгы мэктуб Фиридун бэ]и Ье]рэтдэ го]ду. СэЬЬэт ]азырды ки, сизэ ше’рлэрини НасеЬ тэхэл-лусу иле кендэрэн Агаэли бэ] Эфэндизадэнин езудур. Утан-чаг вэ тэвазекар олдугуна кврэ сизэ взу барэдэ мэ'лумат вермэмишдир. Сонралар Фиридун бэ] Ке-чэрли «Азэрба|чан эДэбиПа-ты» кими санбаллы эсэринин «Ширван шаирлэри» фэс-линдэ шамахылы Агаэли бэ] НасеЬи Ьермэтвэ мэЬэббэт-лэ ]ад едирди: «Агаэли бэ] НасеЬ ше'рлэри га]эт дэрэ-чэдэ квзэлдир. Ол шэхсин взу исэ фарсча, русча савад-лы бир шэхсдир. Ьэтта эрэб-чэни дэ ]ахшы билир. Хусу-сэн Агаэли бэ] Насепин Ьаг-гы бизим бо]нумузда артыг дэрэчэдэдир ки, Шамахы шуэарасынын тэрчуме]и-Ьал-ларына дайр бир чох мэ'лумат бизэ чэм едиб кендэрмишди. Бу барэдэ ол чэнаба сэмим-гэлбдэн разылыг из-Ьар едиб чэнаб Ьэггдэн она хошбэхтлик вэ тули-емр мэр-Ьэмэт олунмасыны тэмэнна едирик». НасеЬ тэхэллуслу шайр Агаэли бэ] Эфэндизадэ 1856-чы ил сент]абрын 10-да Ша-махыда анадан олмушдур. Илк тэЬсилини Шамахыдакы усули-чэдид мэктэбиндэ ал-мышдыр. Атасы тачир олду-гундан она тичарэт ишлэрин-дэ кемэкчи олан Агаэли бэ] он алты ]ашына чатдыгда фарс вэ турк диллэриндэ алдыгы тэЬсиллэ кифа]этлэн-мэ]иб рус дилиндэ охумага да Ьэвэс квстэрмиш вэ учсиниф-ли шэЬэр мэктэбиндэ дерд ил тэЬсилини давам етдирмиш-дир. НасеЬ чох кэнч икэн Шамахыдакы «Бе]тус-сэфа» ша-ирлэр мэчлисинин фэал иш-тиракчысы олмушдур. О. Мэ- Ьэммэд Сэфа, Элэкбэр Га фил, Гафар Расиб. Молла ага Бихуд, Агабаба ЗуЬури. Мирзэ МаЬмуд Зу’и, Мирзэ МэммэдЬэсэн Нале, Салик Ширвани кими классик ус-лубда ]азан шаирлэрлэ ше’р-лэшмишдир. Ше’рдэ, сэнэтдэ эн ]ахын достлары Мирзэ Элэкбэр Сабир, Аббас СэЬЬэт. МэЬэм-мэд ТэрраЬ вэ МэЬэммэд Ьа-ди олмушдур. Мэчлислэрдэ охунан ше’рлэрэ эн дузкун ги]мэти НасеЬ верди]инэ кврэ достлары ону вз арала-рында «мизануш-шуэра» — шаирлэрэ ги]мэт верэн эн дузкун тэрэзи адландырыр-дылар. НасеЬин га]ны, мэшЬур маарифчи Чамо Чэбра]ыл-бэ]ли хатирэлэриндэ ]азыр ки, Мирзэ Элэкбэр Сабирин рус дилини аз-чох ©]рэнмэ-синдэ Ьамыдан чох НасеЬин тэ’сири олмушдур. НасеЬин мэслэЬэти илэ Аббас СэЬЬэт тэдричлэ рус дилиндэ оху]ур. рус эдэби]]атынын классиклэрини в]рэнирди. Агаэли бэ] НасеЬ тэбиэтэн чох чидди адам олмушдур. О, Шамахы диванханасында катиб вэзифэсиндэ ишлэмиш, алты баш аилэсини кучлэ сахладыгындан Ьэм дэ мир-зэлик етмишдир. 1911-чи илдэ Жупрански-нин Шамахы гэза рэиси вэ гаракуруЬчу, шовинист Коло-мент]евин диванхана рэиси тэ']ин олунмасы бутун Шамахы маарифчилэрини руЬ-дан салмышды. Ьеч кэслэ Ье-саблашма]ан Жупрански гул- лугда олан азэрба]чанлылары инчидир, ]ерсиз бэЬанэлэрлэ шэрэ салыб ишдэн чыхарыр. тэЬгир едирди. «РГдарэмиз рус идарэсидир, иш оашында да мутлэг руслар олмалы-дыр» — де]эн Жупрански ба чарыглы. савадлы азэрба]чан-лылары хидмэтдэн кэнар едирди. Омрунун отуз или ни мэЬкэмэ идарэсиндэ кечи рэн элли беш ]ашлы НасеЬи дэ надан Жупрански ]арамаз сезлэрлэ тэЬгир едир. ону гуллугдан гачырмага чалы-шырды. НасеЬин бу миллэт-чилэри ше’рлэ гамчыламаг-дан башга чарэси ]ох иди. Чэкилнб Ьэр бирн бир 0    кушэ]э эрбаби-эдэб, Мату Ье]ран да]аныб, генчэ кими ачмаз лэб, Итиб ортада нэчабэт, ]ох о луб эсля нэсэо, Ким ки бир шапка ке]иб, Кврду дэ уч кун мэктэб, Иддиасында ону сани]н-логман керурэи. Лакин бу никбин шайр «Сэбр е]лэ» демэ]и дэ бача-рырды: МэЬэббэт эЬлн, НасеЬ, тэ’не]и-эг]ардая гачмаз, Чэфалар кэлсэ кулдэн булбулэ, кулзардая гачмаз, Ланар Ьичран илэ пэрванэлэр тэк, нардан гачмаз, Вэфа кестэр, нисар ет чанана, сэбр е]лэ! Тээссуф ки. классик ша-иримиз Агаэли бэ] НасеЬин бир чох эсэрлэри 1902-чи ил Шамахы зэлзэлэсинда вэ 1918-чн илдэ ермэнилэр Ша-махыны ]андыранда    итиб батмышдыр. Се]ид    Эзим Ширванидэн сонра Шамахы-да шаирлэр мэчлисинин рэЬ-бэри Агаэли бэ] НасеЬ олмушдур. Агаэли бэ] НасеЬ 1914-чу илдэ вэфат етмишдир. Чамо Чэбра]ылбе]ли хатырла]ыр ки. НасеЬ бир дэфэ евэ чох эсэби кэлди. Ьирслэнэрэк де-ди ки. бу гуллуг адамы лап инэк едэрмиш... Вичдансыз Коломент]евин узунэ тупу-руб исте’фа учун эризэми вердим, Ьэгарэтдэн гуртар-дым. башга чарэм ]ох иди. Эсэблэри позулан НасеЬ ]ата-га душду... Беш-алты кун хэстэ ]атды. НэЬа]эт, урэ]и давам кэтирмэди вэ алты хырда ушагыны к#зу]ашлы го]уб бизи Ьэмишэляк тэрк етди. Ше’р-сэнэтдэ бв]ук Сабирин, СэЬЬэтин, Ьадинин хе]ирхаЬ мэслэЬетчиси олан НасеЬдэн бизэ ше’рлэри илэ бэрабэр республика Эл]азма-лар Институтунда сахланан бирчэ фотошэкли галды. НасеЬин сон огул ]адикары Чумшуд Эфэндизадэ исэ втэн ил ишыглы дун]амызы тэрк етди. Элли илдэн чох Бакы Девлэт Университетиндэ ча-лышан Чумшуд муэллимлэ саглыгында кврушуб свЬбэт етмишдик. Атасы Ьаггында мэ’луматлары да бизэ о вер-мишди. Шэмистан НЭЗИРЛИ. 9 окт|абр АЗЭРБАМАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЭДЭНИКвТ НАЗИРЛК1И дзенАМАН девлвт АКАДЕМИК ОПЕКА Ев БАЛЕТ ТЕАТРЫ V. Качыб*{оа «ЛЕ1ЛИ ве М9ЧНУН» 3 пердели 6 шмомли опер* Либреттосу — Y. hewEejoeyHMVP. Itojim    ГвНДАБ ГУЛИЖА А]*рба|чаи Рклувлииасыиыи •макдар артисте Мачиун    ЧАНвЛИ ЭКБвРОв Дзарба|чан Респувлииасымыи амаидар артисте Тамаша саат 19-да башпаиыр. Билатлар таатрыи иассасыида сват 10-дай 19-дал сатылыр.    _ JA ВЭТЭН, JA ДА ЧЕК Чечен Республикасынын преэиденти Ч. Дудаев PycHja-да heiaTa кечирилвн взлвшдирмэни «халгын диггэтини даИа чидди проблвмлврдвн jajwHAwpMar васитвси» кими санилэ пеидирмишдир. Швнба луну Гафгазыи даглы халгларыныи Гроэныда чакырылмыш фаагал’ада гурулт^ынын ахшам ик-ласында чыхыш едэн президент Чачеиистаида азлашдир-ма чеклери алмаг истэ]аилара ичаза верилачв)ини билдир-мишдир. Лакии Ч. Дудаев ону да демишдир ки, Иамин адвм-лар «Чачен Республикасынын вэтаидашы олмаг пугугуну итирирлар».    «Комсомолскд|а    правда» AFJ1AJAH КАСЫБЛАРДЫР «Президент Борис ]елтсинин игтмсади ислаЬатлары бир овуч мил|оичуну уза чыхарараг, Нам да мил^иларла руси|в лыиы hajaTbiH дибииа атмышдыр». Ма]кл Доббс «Вашингтон пост» газетииин сифариши ила Москаадакы базары в|раиаи маоказин апардыгы тадгигатыи натичвлариии бу чур tmjm3t-лаидирир. Сон ики ил врзиидв hap он иафар рус^аль.дан 8-нмн кузараиы пислвшмишдир. 1990-чы илла мугв|исадэ онларын влычылыг габили^вти чвми 42 фаиз олмушдур. JaHM стандартлара мувафиг олараг бу кун доланмаг y4YH минимум амак Наггы тахмииаи 2000 рубл олмалыдыр. Бела-ликла, Нар он руси]алыдаи тахмииаи 4-у, асасаи аилалар, пеиси]ачылар аа ишлам^аи алиллар )ОХсуллуг са-аиЬасиидан да ашагы тарзда ]аша}ырлар. Лакии расми шахе лар иерар едирлар ки, бу адамларын кизли калирлэри вар ва аслиида 10хсуллар эНалииин чами 10—15 фаизидир. «Вашингтон пост» КРЕМЛИН СаЬВЛЭРИНИ ТЭКРАР ЕТМЭ]ИН Вашиигтоидакы стратежи ва 6е|иэлхалг ^гигатлар мэр^ казиида Укра]нанын харичи ишлар наэири Анатоли Зленко илэ карушда АБШ преэидеитииии милли таНлукасизлик уэрэ кечмиш квмакчиси Збигнв. Бж.зински «злонилмэдаи Руси-ia ислаЬатчыларынын ишиии тангид етмишдир. 3. Бжезински демишдир ки, сиза аерди|имиз Macnaha ларла баглы хабардарль.г етмак ист^ирам. Гэрбда инди бела бир ме]л вар ки, о сур’атли езлашдирмэии бол еЬкам-лара ва фетишизма чеаира билар. Бжезмнскинин азлашдирма проблемииа Полша даЬе радикал муиасибат бас^ лэмишдир. Лакии орада алтериатив си|аси елита JaPa™af* габил «Ьамра')лик» кими мухалифатчи enjaen ташкилат узуи иллар фаалиЬат кастариб. Полшада маНкамэ ва иуфузлу килса аЬалиии дазма]а чагырырды. Орада Ьам дэ а зад каид тасарруфаты сметами вар иди. Устэлик, canaje структуру д Я"ЫБДж.Л.МинГиШ^ишдир: «Н, Укрл.илдл не д. Руси*«. ди)им шартларии Ьеч бири ¡охдур! Мэн бела фикирлэширэм X! окар уидаитут«. вздашдирма;,. суРатли исл.Б.тл.ра наил олмага чаи атарсынызса, еледэ сиз дэ Руси)в хиртдв1вчан батдыгы пвлчыга душэчаксиниз». «Правда» АЛТЫ ТОН HAFA ПУЛ Taiiapaia ¿укланмиш jys киса уч, беш вэ он рубллуг ку-пурлари Уфа аеропортунда ДИН, ТаНлукасизлик Назирли,и ва »самрук хидмати амакдашлары гаршыладылар. Пул долу Лв^Н*укуИм”ша!иатЛИадвн муЬафизачилар изаЬат вармишлэр ки оилары Уфада бу мия|оилары aMtaaja че.ирм^а саз аермиш |ерли    ишиузар даираларии ламалы]мыш. Алынмыш маллар Ьамии ТУ-154-ла кери тарьтмалы Л.    тэтбиг олунаиадак    рус    рублларыны Ру- CHiaia качирмак    истэ].н литвалы ишкузар    адамларын    пулла- рь. |ахалаиараг    Башгырдыстаи милли    баикына т»Ьаия    «ери£ мишдир. JyKy банка кандаран омоичуларыи азииатм чох олмушдур. Зарафат дв1ил, 63 мил)ои рублуи чэкиси дай чох иди.    «Труд» РУСИМ ТОРПАГЫНЫ ДА АЛЫРЛАР К.лифории*лы ишкузар г.Дыи Лини Фут сан Ди.г° ил. гардашлашмыш Владиаостокда бир акр торпаг *> ■ “ барада мугааила ижзаламышдыр. О аз мулкицати адачади барада жа'лумат аармир.     in.c..l.r.i    аа Капитал го|улушлары узра Сибир Владиаостокд.иы Ьугуг «аркази 1W2-« ил ryaaaja миначак генуив асвслвнврвг бела бир мугааила заламышдыр. «ИСТАНБУЛ» ХАРИЧИ ШПМР ШИРИЛИ OKTJABP А1ЫНЫН 1-да» МТНТвЗвМ ОЛАРАГ еакы—нахчыоан—турки»—нала» (Сур»|а| маршруту у эра турист сафврлври ташкил едиб. вдаиияар вм|утасыэ вмиг. 8лааа ма’лумат влмаг учуй ашагыдаиы твлвфви лара эаии аура биларсиииэ: 90-01-96; 93-45-60. YH0AH: Ба|уи Даиив аучаси, 10 |вечмиш Кираа лросламти], I мартава. МУЛКИЛвТИН 6YTYH ФОРМАЛАРЫНДАН ОЛАН муессиса рвьБвРЛвРинин, ajpoi-ajpw ОЭТвНДАШЛАРЫН НвЗвРИНЭ! канчэ МАШЫНГА]ЫРМА ЗАВОДУ МУХТ9ЛМФ ФЛЧУД9 халча тожумаг учун мугааила ги|матлари ила КСН-2000, КСН-1300 аа KCH-000 мар калы дазкаЬлар таклиф едир. Элааа сифармшлер габул олуиур. Халчачылыгла машгул олмаг иста|ирсмнмэса бу унвама мурачиат един: 374700, Канчэ шэЬэр и, Шамкир шосеси, 1, ма-шынга]ырма заводу. Талафоилар: 4-36-93; 4-88-69;    4-86-61. Талагр: «Лазер», талата|п 188122 «Мир». У '    ■.    >    %    -л*    /    74 Дагларым учалыгыида бир кэид — *ынапыг (Губз) Гэзетин нввбэти немрэсн окт]абрын 9-да чыхачаг. идмн г i Белградда кечмиш дум)« чемпионлары Роберт Фишер-лэ (АБШ) Бориг Спасски I, Франса)    арасында шаЬмат матчынын 15-чи кврушу олуб. 0]ун 32-чи . кедишдэ Ьеч-Ьечэ иатичэлэниб. Фишер 5:3 Ьеса- бы ила ирэлидадир. ♦ а * Республика Дахили Ишлар Назирли)иним Зугулбадакы ис-тираЬэт евиндэ шаЬматчыла-рын бе|нэлхалг {арышында алты тур о]нанылыб. «А» гру-пунда идман усталары Валери ,1андэмиров (Казан) вэ Сарке) Берез)ук (Пинск) беш хапла лидердирлар. 6-чы турда 1ан-дэмиров Фикрат Сиде)ифзада-)‘э, Берез)ук иса Турхан Ьт-маза (Турки)а) талиб кэлиб лар. Ч. Агамалы)ев вэ ]. Шабанов 3,5 хаяла учунчу-дер-дунчу )ерлэри балушдурур-Эсаснамэ|а кера турнир-|едди хал топла)ан шаН-матчы бе)нэлхалг уста нор-масыны едэмиш олур. 1аидэ-миров, Берез|ук вэ Агамалы-бу норманы едэмэ)а иа- мизаддирлэр. . «Б» групумда Каичали Ис-ма)ылоа (Нахчыван) ва Е)иур Казымов (Имишли) 5,5 халла биринчи-икимчи ¡ерлэри ба-лушдурурлар. «Нефтчи» «Хазар» С. «Туран» «Кэпэз» «Гарабаг » «Иншаатчы» Б. «Кур» «Иншаатчы» С. «Тэрагги» «Курмук» «ШаЬдаг» . «Умид» лар. да * * * Авропа MMrjacnw футбол турнирларинда чыхыш едэн командаларын пушку атылыб. Чемпиомлар кубоку угруида ¡арышда МОИК Испани)анын «Барселона», кубоклар кубоку угруида турнирдэ Москва спартакчылары Инкилтэранин «Ливерпул» командасы илэ керушэчэклэр. Авропа футбол гэшкипат-лары иттифагынын кубоку угруида турнирдэ Москва торпедочулары Испани)анын «Реал», Москва вэ KMjee ди-намочулары мувафиг олараг Итали)аиыи «Торино» вэ Бел-чиканын «Андерлехт» коман-далары илэ гаршилашачаглар. * » * Азэрба)чанын милли футбол чемпионатында нввбэти ту-рун о|унлары олуб. Иэмин керушлэрин нэтичэлэрй бе-лэдир:    «Курмук» (Гах) — «Нефтчи» (Бакы) — 2:6, «Тэ-рэгги» (Бакы) — «Хэзэр» (Сум- га)ыт)   1:3, «Иншаатчы» (Са- бирабад) — «Иншаатчы» (Бакы) — 0:1, «Кэпэз» (Кэнчэ) — «Кур» (Мимкэчевир) — 3:1, «Гарабаг» (Агдам) — «ШаЬдаг» (Гусар) — 4:1, «Тураи» (Товуз) — «Умид» (Чалилабад) — 3:0. УК ^ TII 11 27 1 3 93—18 55 11 25 3 3 85—15 53 11 22 3 6 48—17 47 11 20 7 4 66—23 47 11 19 7 5 64—23 45 11 20 4 6 47—20 44 11 17 2 12 49—33 36 11 13 5 13 27—35 31 11 12 5 14 34—36 29 It 11 6 14 54" ’67 28 11 10 7 14 32—41 27 31 11 4 16 38-55 26 А. ЭЗИМОВ. ОКТМБРЫН 7-да Азарба]«аи милям телавмзи|асы 7.30. «Хош кардук». СаЬар програмы. 9.05. ЧэбЬэ хэттии-дан. 9.10. Чиэки филлшэри. 9.40. Инструментал мусиги. 10.00. Итали)а кииосу кунл»Ри-Бэдии филм: «МаЬкамэ казла-)эи мэЬбус». 18.00. Кумуи хэ-барлари. 18.05. Чизми филми. 18.15. «Калии очага чэкэр...». 18.40. Азарба)чаи аскэри. 19.50. Телефакс. 20.00. Реклам. 20.05. Пэнчэрэмэ а\ гоиуб. 20.20. Ку-нун хэберлэри. 20.50. ЧэбБэ хэттиидэи. 20.55. Реклам. 21.00. Танышлыг. Иакимм))атэ киЛлэр кэлиб? Саб^ал ра)оиу. 21.30. Мугам ахшамы. Оху)ур р®с-публикамым халг артисти А. Бабаев. 22.00. «Галбимиздэ бир ад )ашар...*. Ариф Абдуллаев. 22.30. Итали)а кимосу иунлэри. Бэдии филм: «Аила портрети интер|врде». 24.00. Куиун хэбзрлэри. «Останкино» каналы 7.00. ]емилинлэр. 7.20. СэЬэр кимиастикасы. 7.30. СзЬар. 9.50. Мултипликаси)а филми. 10.00. ]«ниликлвр. 1Л20. Чохсэри)алы бэдии твлевиззча филми: «Вар-лылар да агла^ыр». 11-05. Брв|н-рииг. Ш55. Санадли та-лааизи]а филми. 12.16. 0з ара-мызда галсын, гызлар! 13.00. ]ениликлэр. 13.20. Бадии тале-визи)а филми: «Чама)ка». I сери)а. 14.30. Гвкаматражлы бадии телавиз^а филми. 1430. Бадии телэаизи)а филми: «Та-атр». 2-чи сври)а. 16.00. 1ани-ликлар. 16.25. Таламикст. 17.10. Фото Лафат Ба6а)вамндмр. Блокнот. ¡7.15. «Уолт Дисиа)» тэгдим адир. 18.05. Санадли телевиэи]а филми: «Алзмэ «аз иээдир». 18.15. Мусиги клубу-му з. 19.00. ]аниликлэр. 19.20. «Остаикино* даалатлэрарасы телеканалы тагдим адир. 19.40. «Гатар—03». Публисистик сил-сила. 20.10. Чохсври)алы бздны те леей эи ja филми:    «варлылар да агла)ыр». 20.55. Сэиэдли то-левизи]а филми. 21.45. Кечэниэ xajpa галсын, балалар! 22.00. «JeicyHAep»., 22.40. hapa азу Ьаггында. 23.50. «Аси^анын соси». Бв1иалхалг мусиги аэ маЬ-иы мусабмгаси. Фасмладз: )а-ииликлэр. 01.40. Ьэр ша) ола билар. «Русм|ав каналы 9.00. Хэбарлар. 9.25. Иишу-зар адамын вахты. 10.00. Синаем публисистик варилиш. 10.55. Асу да шахт. 11.10. Руси]« ен-смклопади)асы. 11.50. Коисарт. 1230. Мултипликасм)а филми. 13.00. Бадии филм: «СияаЬлан-мыш аа таЬлуиали». 14.35. Те-л«визи)а имформаси)8-коммер-си)а хабаряэри. 14.40. Каидли суалы. 15.00. Хабарлар. 15.20. Руси^аиыи коб9Ституси)а маЬкамеей салонуида. 17.00. Натта)и-иазар. 17.30. вариаси)алы маа-зу. 18.00. ]аниликлэр. 18.15. Траисросафир. 19.00. Христиан програмы. 19.30. Футбол. ОМИК — «Спартак». Фасила-дс криминал хабарлар окра-иы. 20.45. hap кун ба)рам. 21.00. Хабарлар. 21.20. Идман програмы. 21.55. Чохсврн)алы бадни тэлаанзн^а филми: «Сан-та-Барбара». 22.45. Кэлин, а)ырд эдак. 23.00. Бизнес аа си)асат. 24.00. Хабарлар. 00.25. Идман карусэли. 00.30. Pycnja-ныи констнтусн j а маЬкамаси салонуида. 01.00. Pycnja Фадэ-раси)асыныи    сассн)асында. 01.30. Мусигилн филм-баяат: «Оркестр» (АБШ). СУРУЧУЛЭРИН НЭЗЭРИНЭ! Бакы шеЬер )оп полней суруц*УлвРмм назарина чатдырыр ки, «Милли мудафие» кунуна Ьаср олунаи тедбирлерин кечирилмэси илэ алагадар окт)абрым 9-да сэЬэр саат 07-ден 12.30-дак шаЬарин Азадлыг ме|данында, Нефтчилар, Нагли|]ат, Узв]ир Ьачь.бв-¡оа Роза Луксвмбург, Азадлыг, Бв]ук Даниз, 28 Ма|, Баринов, Гагарин, Низами, Хагани, Азарба)чан, Рашид БеЬбудов куча ва лроспектлериндэ наглицат васиталарииии Ьарэкати да)андырылачагдыр. АЛЛАН РЭНМ0Т СЛ0СИН Масаллы pajon прокурору ИяЬам Аббасов, полис ба синии ранен ТаЬир Казымоа аа халг Ьвкнмм Элиата Аббасов [ АХЧ-ннн Губадлы pajon ша'баемннн ва pejon арааи мудафие бета л ¡ону ну и нлк ¡арадычыларыидаи бмрн, батал|‘он комаидирн 1    Эям|ар    Опи|авии I гаЬраманлыгла Ьаявк олмасы ияа алагадар мврЬумуи амлв-сина. Губадлы арази мудафна полкунуи шехеи bai атнна аа ра|он ичтимаинвтиив дарнн Ьузнла башеатлыты верир, дерланднкларинн бнлднрнрлар. Масаллы pai он прокурору ИлЬам Аббасов, полис синии рвиси ТаЬир Казымо| аа халг Ьакнми Эл мата Аббв.ов Губадлы раюи полис шо'басинии caha инспектору I    Карам    мирэв)евии фадакарлыгла Ьалак олмасы мунасибатмла ра|ои полис ша басииии амамдашларыиа, марЬумуи аиласииа дарин Ьузнла башеатлыты аарир, кадарланднкларннн бнлднрнрлар. Бакы Девлэт Университет« иш ]олдашлары В. Баба-задэ. Т. ШаЬсувароа. Э. МаЬмудов В. А)га]ев А Мэси мов С Бекташи. Ф. Ахундов, Ь. Ьусе]нов. А. Хаса)ев, Ь. Йсрафнлов. Б. Гэлэндэров. Ф Ьусе]нов Ф. Нсм^ы-лов. А. Асланов. В. Рамазанов Т - Мусазадэ. Ч. Султанов, Е. Мэммэдов. Т. Ьосэнов, Д ЭЬмэдов, А. МэЬэррэмова. Р. Ьусе]нзадо. Н. Имамверди]ев. З Мам-мэдов. М. Мансуров. Т. Мэммадова К. ^ашом. Ф. Салева, Н. Аббасов. Е. АллаЬверд*]ев. Ь Эфэ^«** ЭЬмадова, Ш. Баламмэдов, Р. Искаков^ Н. Гурманов К. РэЬимов М Мэммэдов. С. МаЬмудоа, Ф. Ьэсэнов, Е. Ко- ЙЙГв. И«| Мте«.д Чыр«хж». мат )олмшы МаЬнзэр ханыяын вахтеыз вэфаты мунасивэтил» дарин Ьузнла башеаглыгы верирлэр. У. Ьачыбэ]ов адына Агдам Мусиги Техннкумунун коллектив« тэлэбэ    С    м,1^,1ГЦ Камил Сабир оглу Баши ров у и вахте ыз вэфаты мунасибэтилэ кэдэрлэнир вэ мэрЬумун аилэсинэ дэрин Ьузнлэ башеаглыгы верир. Б«я редактор Т. Т. РУСТЭМОВ Индекс 60814    0    10 Те'сиечм: «Ханг гезетмвими шурмаямст ■ом#«- TNBN. У «вредитель: Журимистский нонненп« шХшлг Редеете)«.» уметы; 3761*», ЕАКЫ ШвИвРИ. Вв1УК ДЭНИЗ КТЧвСИ, »«. Т««И«тер:    a.    W    »    ►    ” "4Mf* реме« тед«в»» муНесмблмм—93-34-23, нешветем редаитвр—»-»1-66. Нвабапа вадмпор Г. ПИРШЕВ. _ 93-7941. Ut» Бекы, «Аярб1]ш> шмцреЦетшмв ивтОввав. Чаяв имядчммыдир 33.00 Имзалаямыодыр 33.00 Тиражы 25847. Сифариш 6440. ;
RealCheck