Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 3

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, October 07, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - October 7, 1992, Baku, Azerbaijan хллг гезвти -а- 1 OKTJABP 1992-ЧИ ИЛ. № 190 кеьнэлмэюн мэвзуУзумчулун: гэдрини Ниш газанарыг Азэр6а)чандв Y*Ym гадим деерлэрдан ¡втишдирилир. Та-рмхи сэнэдлэр, археоложи гв-зыиты матвриаллвры, узумун вэ шарабын тармхи ила маш-гул олмуш алим аа мута-хэссислэрин дэ]эрли фикир-лари да буну а]'дын кэстэрир. XIX асрда ]ашамыш Михаил Баллас Санкт-Петербургда нэшр втдирди{и «Рус^ада шэрабчылыг» адлы 3 чилд-лик асариида (1895 — 1903) Азарба^ианда халг ceneKcnja-сы ]Олу ила ¡арадылмыш чох* лу ¡ерли уэум сортунун маачуд олмасыны тасдиг едир. Узумун вэ шарабын jyKcaK Kej0HjjaTHMa, дадына вэ ран-кина та'сир ©дан эсас амил* лардан бири торпагдыр. Мэш-Ьур рус алими В. Акимсев Каичэ — Газах зонасынын дузан шабалыды торпагла-рыны «Аээрба]чанын Лом-6apflnjacw» (Итали^ада дун)а мипасында узумчулу|ун ин-кишафы учуй ан ¿ахшы тор* паг-иглим шараити олаи ду-эанликдир) адландырмыш-дыр. Бир чох мутахассислар Аээрба]чан торпагларыны зан-кимл^инэ кара музе) Ьесаб едирлар. Статистикларин мв’-луматына кара дуи]ада беш влкэ дахили сэрввтлэрин he* сабыиа ©зуну ¡вшада билар. Бу ¿ахынларда Америка ва инкилис мутахассислэри бу беш ©AKaja даНа икисини, Ук-раjна ва Азарба]чаны элава едиблэр. АзэрбаНанда халг селек-cnjacbi jony ила 500 дан ар-тыг суфра, кишмиши ва техники узум сортлары ¡арадыл-мышдыр. Бахымсыэлыг уэун-дэн бу сортларын бир гисми сырадан чыхыб. Мэсэлан, вах* тила Дэвачидэ бечэрилэн вэ бэ]ук шеЬрэт гаэанан rnj-мэтли Шабран сортунун ан-чаг еды галыб. Бу арэуолун-маз лросесин гаршысы алын-малыдыр. Заннимча, халг се-лекси|асы ]олу ила ¿арадыл-мыш Иамин уэум сортларын-дан Ьеч олмаса коллекси]а баглары салмаг олар. Узун муддэт Ерманистанда ишлэмиш укра)налы узумчу алим, профессор С. А. Мел-ник 1957-чи ил да ¡азырды ки, Азэрба]чанын халг ceneKcnja-сы |Олу ила ¿арадьшмыш Ба-¡анширэ ва ШирваншаИы сорт-лары узумларин мирвариси-дир. Ба]анширэ чох мэЬсул-дар ва универсалдыр. Мун-тазэм олараг hap Ьектардан 250 — 300 сентнер маЬсул верир. Орта Acwja республи- каларында бу сорт гэдим-дан бечарилир ва ¿уксэк rHj-мэтлаидирилир. взбэкистам-да Ба)анширэ «Сагмая инэк» ады газаныб. ШирваншаЬы уэум сортуиу иса башгала-рындаи фарглаидиран чаЬат онун шэкэрлили]инин 30 —-35 фаиз ва даИа чох олмасы-дыр. Бу сортдан Испан^анын «Беникарло» типли «Курдэ-мир» шарабы алыныр. Азар-ба|'чанын ¡ерли узум сортлары олаи «Ба]анширэ», «Мадраса», «Хиндогны» ва «Тэб-ризи» Болгарыстан, Мачарыс-тан вэ Румынка узумчулэрина ]ахшы танышдыр. Узум сортларынын е]рэнил-масинда бела бир де^ишил-маз rajAa вардыр: Сорт Нар ]ердэ ¡алмыэ муаллифинин rojflyry адла rejA олунмалы, башга диллэрэ тэрчумэ олун-мамалыдыр. Таассуфлэ дема-лhjhk ки, халгымызын japaT-дыгы «Иачабаш», «Мала jn», «Арна-гырна», «Аг Алдара», «Гара Алдара», «Мисгалы», «Ба{аншира», «Харчи», «вкуэ квзу», «Тулку ryjpyry» ва он-ларча диквр узум сортуиу инди вэ адына чыхаилар та-пылыр. Масалаи, ермаии ам-пелографлары (узумшунасла-ры) мии иллэрлэ «Иачабаш» адланан сорту «Арарати», «Мэ-лэ]'и»ни «Арени черны», «Ар-на-гыриа»иы «Аревик», «Аг Алдэрэ»ни «Спитак» ва ja «Алани Хагог» адландырыр-лар. «Гара алдара» ермэни-ча «Сев алдара» олмуш дур, «Мисгалы» «Спитак Хагог», «Ба]аишира» «Банане», «Харчи» «Воскеат», «©куз казу» «Сев А|кени», «Тулку ryjpyry» «Чилар», «Хиндогны» «Севе-ни ширени» fleja тэрчумэ олунмушдур. Эслиндэ, «Хиндогны» да сэЬвдир. Чунки бу, адыны Ханканди шэЬериндан кетуран Хандону уэум сорту-ДУР- Узумчулу^ун тале|и эн гор-хулу зэрарверичи олан фи-noKcepnjaja гаршы мубаризе-дэн чох асылыдыр. Сон ил-ларэ гадэр бу зэрарверичи эсасан, Каичэ — Газах эона-сынын тасарруфатларында му-шаИидэ едилирди. Инди рес-публиканын бутун зоналары-на jajbmw6. Лакин Шамахы, Исма^ыллы, Чэлилабад, Ле-рик, 1ардымлы pajoHflapbiH-дакы дэм)а торпагларда бе-чэрилан танаклар учун даИа горхулудур. Тачрубэ кестэ-рир ки, AaMja торпагларда ез кеку уста битан танаклар филлоксера зэрарверичисинин тэ’сириндэн 6 — 8 ила гуру-1уб маИв олур. Чыхыш |Олу филлоксер^а ¡олухмуш узум-чулук зонасында барпа иш* лари ва давамлы чалаг экин материалы Несабына ¡вни уэумлуклер салынмасында* дыр. ¿ахшы гуллуг едилдикдэ бела баглардан 30 *— 40 ил маКсул катурмак мумкундур. Чалаг акин матэрчалыиын ки-фа}ат гадар истаНсалыны та’-мин етмак учун распублика-нын мевчуд тинклик тэсэр-руфатларынын ишинда га]да ¡арадылмалы, истеЬсалы сти-муллашдырмаг учун тинк ма-териалынын сатыш ги|мати бир неча дафэ артырылмалы-дыр. Бу саНада бутун дун-)ада ад-сан газанмыш Болгарыстан уэумчуларинин иш тэч-рубасиндан истифада олунмасы мусбэт натича вера билар. 1984-чу илда кечмиш итти-фагда узум истеЬсалы 8 мил-|он 139 мин тона чатмышды. Онун 2 мил)он тону Азэр* ба|чанын па]ына душурду. Республикамыз умуми уэум истеНсалынын 25 фаиэиндэн артыгыны вериб, алкада би* ринчи ]'ер тутмушду. Бу девр-дэ Азарба|чан гоншу Кур-чустандан 3 дафэ, Ермэнис-тандан 7 дафэ чох узум таН-вил вериб, кечмиш иттифа-гын габагчыл узумчулук рес* публикалары олан РСФСР-и, Украдены ва Молдави]аны етуб кечмишди, Батта мэНсул истеИсалында бир чох капиталист ва кечмиш сосиалист дав-лэтлэрини архада го)‘мушду. Бир факты кестэрмак кифа-]этдир ки, узумчулу)ун 1976-чы илдэн сана)'е тэмали уза-рина кечмэси натичэсиндэ 1984-чу илда Азэрба|чан Дав-лат Узумчулук ва Шарабчы-лыг Комитасинин тэсарруфат вэ муэссисэлэринда маЬсул истеЬсалы 1 мид]ард манатлыгы етуб кечмишди. Тэсарруфат-ларын чоху калирлэ ишлэ|ир-ди. 1985-чи илин ма)ында сар-хошлуга вэ алкоголизма гаршы мубариза тадбирлари ба-радэ гарар габул едилди. Бу гарардан сонра иттифагда 214 мин Ьектар узумлук са-Ьэси лагв олунду ки, бунун да 70 мин Ьектардан (30 фаиз) артыгы Азэрба{чанын па-¡ына душурду. Бу вахт, мин Ьектарларла ферди тэсарру-фатда да уэумлуклэр маНв едилди. Республиканын пул кэлиринин 25 — 30 фаизи уэум ва шарабын па)ына душурду. ^харыда ады чакилан гарар- дан сонра республикамызын узумчулук тасарруфатларына 1,2 мил)ард манат дан артыг зарар Д»|ДИ, 50 — 60 мин на-фер фаЬла вэ гуллугчу иш-сиэ галды. Назырда распуб-ликамызда 183 мин узум беты вар ки, бунун 28 фаиэиидэ суфра узуму, 72 фаизиида техники узум )в-тишдирилир. Узумчулу)ун иитансив ин-кишафында маЬсулуи сагыш ги)мати асас рол ojnajbip. 1991-чи ила нисбатан 1992-чи илда узумун сатыш ги)мати 9 дафа артырылмышдыр. Бу мусбат Ьал кими ги)матлэн-дирилмалидир. Лакин бу гиЬ мэтла да кифа|атланмак ол® маэ. Кечмиш ССРИ-да истеЬ-сал олунан ба'зи минерал суларыи rnjMaTH узумун сатыш гЦмэтиндеи )уксакдир. Узумчулу|ун инкишафын-дан даиышаркан кишмиш вэ мевуч истеЬсалыны унутмаг олмаз. Кишмиш истеЬсалы учун кифа)ат гадар исти олан ра)Онларда микрозоналар му-ajjaH адилмалидир. Узумчулу-jун caHaja эсасында инкиша-фында arpocaHaje бирликла-ри муЬум рол ojHajbtp. Таэс-суф ки, ма'лум гарардан сонра тасарруфатлар парчалан-мыш, шараб эаводлары ajpbm-мышдыр. Бир факты кестэр-мак ¡ерика душар ки, кечмиш-да Товуз pajoHynyH Чилов-дарлы, Гадирли, Хатынлы ва Гарахаилы кандпари эсасында саЬаси 1000 Ьектардан артыг олан Киров адына узумчулук совхозу )арадылмыш-ды. Бурада 10 мин тон дан артыг узум е'мал едан завод тикилмишди. Сон иллар бу совхозун араэиси 4 кандин арасында белушдурулмуш, шараб заводу иса а)рылмыш-дыр. Игтисади^аты jyKcanT-мак, бу саЬада чалышан фаЬ-ла вэ гуллугчуларыи марагы-НЫ артырмаг учуй бела тасарруфатлар шараб заводла-ры ила бирлашдирилмали-дир. Калирин мутанасиб олараг белушдурулмаси узум-чулу]ун интенсив инкишафын-да асас )олдур. hap ил мин тонларла у‘зум хасталик вэ зи-(внверичидэн мэЬв олур. Ким-)ави маддэлэрин иса rnjMa-ти артыб. Бу, маЬсулуи Maja AajapHHa хе]ли та'сир едир. Ьалбуки CyMrajbiT вэ Канча муэссисэлэринда бу чур пре-паратлар Ьазырламаг мумкуи-дур. Думай ГАСЫМОВ, канд тасарруфаты елмлари иамизади.мэ’нави гидаОЧАГЫ Сумга]ытда noeanja бахы-мындан рамэи бир кушадан — С. Вуртун ва Ч. Чаббарлы ку* чаларинии касишди|и |ердаи бо]лаиан бинада Нала алт-мышынчы илларда Эли Карим адына noeanja клубу фэа-лиЛата башламышды. МарЬум сумга^ытлы шайр Вагиф Иб-раЬимии ташаббусу ила japa-дылмыш поезда очагынын фэхри садри халг шаири Расул Рэа иди. Лакин таассуф ки, клуб узун муддат уиудулмуш, дамак олар, фэалиЛатсиз галмыш-ды. HahajaT, шаЬар совати pajacaT Ье)'атинин ичласыида бу мэсэлэ|в бахылмыш ва клуб ¡енидан noeanja Ьавас-карларынын мхт^арына ве-рилмишдир.flYHJAJA САГЛАМ К0РПЭЛ9Р КЭЛИР «блу зона» ваЬимаси сум-rajbiTflbinapbiH чаныидан чых-маг узредир.    ШаЬар да    таг- рибан Ьефтэ    арэинда    150 карпа Aynjaja    *ез ачыр.    Он- ларын |«рыдаи чоху отлей, галаны иса гыз дотулур. Ша-Ьарин баш падиатры Халида Гуляева Aejnp ки, ушагларын сатламлыгы Ьеч да республикамызын дикар зоналарыида дотулан карпалариикиндан фаргланмир. • «МуИаррир»    имформаси{а маркэзи. Аварба)чан мадмоШатине агыр «тки уа вермишдвр. А£»эрба]чан тасвири сэяэтнь нин керкамлн куна)9кдэлэ-риндан бкрк. Азврба]чанын халг рассамы. республика Девлэт мукафаты лауреаты Казым Маммэдалн огЛу Ка-зымзада окт)абрын 4-да ем-рунун 80-чи нлянда вэфат етиншдир. К. М. Казымзада 1913-чу илда Бакыда анадан олмуш-дур. У шаг лыг иллариндэ тас-вири сената ва адаояЛата бе- Йк мараг кестармишдир. пк рассамлыг тэЬсилини Э. Эзимзада адына Азарба)-чан Девлэт Рассамлыг Мак-тэбнндэ алмыш. сонра тэЪсн-линн кечмиш ССРИ Рассамлыг Академи)асынын Санкт-Петербург даны И. Репин адына Рассамлыг, Ье]кэлтараш-лыг вэ Ме'марлыг Институ-тунда давам етдирмишдир. К. Казымзада «Ккрпи» жур-налыяда узун муддат эмак-дашлыг етмиш. бир сыра газет вэ журналларын сэЬи-фэларинда карикатуралар. сатирик шаржлар, фел)етонла-ра иллустраси)алар ва штрих-лер дэрч етдирмишдир. Соиракы илларда керкэм-ли рас сам декоратив-тэтбиги сенат, китаб ва журнал ил-лустраси)асы, си)аси плакат ва дээкаЬ графикасы саБэ^ лариндв мэЬсулдар ишлэмиш-дир. О, Низами Кэнчэвинин поемаларына, М. С. Ордуба-динии романларына, А. Ба-кыхановун, Э. Ьагверди)евин. С. РэЬимовун ва Азэрба)чан эдэби))атынын дикар классик-лэринин эсэрлэринэ, ушаглар вэ кэнчлар учун чохлу кита- ба кезэл иллустрас»флар чакмишдир. Ьазырда музе)-ларимнзнн колле кси)алары-кын ан ги)мэтли нумунэлэ-рини тэшкил едан бир сыра график эсэрлэри К. Казым-задэ фырчасынын мэЬсулу-дур. О, кино ва театр учун милли ке)имлэрин ескизлэ-рини )арадан илк муэллиф-лэрдэн оиридир. Рассамын эн )ахшы эсэрлэри Азарба)чан тасвири сэ-нэти хэзинэсинэ дахил ол-мушдур. Онлар )уксэк профессионал л ыгы. реал Ьа^ата у)арлыгы, Азэрб<|)чан халг еэнэткннн ан )ахшы ам’эив-ларина барлылыгы ила фарт-ланир. 6eJyMaKfla олан нэслнн еететик TapôHjacH кими нэчнб магсэда хидмэт едир. К. М. Казымзада Азарба> чанда музе) ишинин илк вв эн тэчрубэли )арадычыларын-дан биридир. О, 1942-чи илдэн башла)араг 50 ил эрзин-да Р. Мустафа)ев адына A3ap6aj4aH Девлэт Инчасэ-нэт Музе)ннэ рэЬбэрлик етмиш вэ буреда ез бнлнк ве бачарыгыны музе) ишинин ¿ахшылашдырылмасына ва ннкншафына сарф етмишдир. К. М. Казымзада канч кадрларын Базырланмасы вэ Tap6HjacH ишинэ да бе)ук эмэк вэ гуввэ сарф етмишдир. Рассамын )арадычылы-гы )уксэк ги)мэтлэндирнл-миш вэ ичтиманИэтин шак-сиз рэгбатини газанмышдыр. О. орден вэ медалларла тал-тиф олунмушдур. Керкамлн вэ бэнзэрсиэ рэс-сам, A3ap6aj4aH тасвири сэ-нэтинин )орулмаз таблигат-чысы, бе.1ук haJaT )олу кечмиш haccac гэлбли инсан Казым Маммэдалн оглу Казым-задании ишыглы хатнреси Ьэмишэ гэлбимиздэ Jamaja-чагдыр. АллаЬ она реЬмэт елэсин. ПэнаЬ hvcejHOB, лбу .  _______ .    .    _ . A6WJ Марал РаЬнавзадэ, Вадурэ Эфганлы, Елмвра ШаЬтахтнв- Эбулфэз Елчибэ), Иса Гэмбэров, м hvcejHo», Рвфиг Исма)ылов, Пол ад Булбулоглу, элнлов, ТаЬир СалаЬов, Мика)ыл Абдулла)ев, cKaja, Куллу Мустафа)ева, Халида Сафарова, Bejyxara Мнрзэзадэ. тока] Маммэдов, Омар Елдаров, Камил Эля-Jea, Елбэ] Рзагули]ев, Вндадв Нарнмаябэ]ов, Салам Са-ламзадэ, Тагы Тагы]ев, Муре ал Нэчэфов, Камил Ханла-ров, Рафиг МеЬди]ев. Чидди сигнал гилматли гурту, лохса ноздагы? Масаллы рв|Онуиуи датлыг Ьиссасинда (арлашаи «Вилэш-ча{» дэр{ачасыиыи бириичи навбаси 1990-чы илда исти-фадэ)э верилса да, онун чидди кэм-кэсирлэри бу су гур-тусуидан Ьала да там сама-рали истифада етма$э имкаи вермир. Дар{ачаиы пиша адан Ланкаран су гуртулары тикиитиси идарасииии 26 аа 29 намрали СМД-ларм тикии-ти-гурашдырма ишлари учуй назардэ туту лай 114 мил{ои рублу хэрчлэ{и6 гуртармыш-лар (дар{ачаиыи умуми смета да)эри 124 мил]ои рубл-дур), лакин {арымчыг ва ка{- фи^атсив карулмуш ишлари твмвмламаг учун алааа мил-¡онлар талаб олунур. Бириичи иовбэ истифвд^а варилдикдан сонра 46 мил|он кубматр су аЬти|Вты ¡ыамаг иазарда тутулурду. Таассуф ки, иш левыми casHjjaAa ка рулмэди{индэн буму та’мим ат-мак мумкун AajHflAMp. Макис-трал борулар ¡уксак Tasjnra сы-иагдаи чыхарылмадыгы учун онларыи кучундэи там истифада едилмир. Гапалы суаар-ма систами чакилмиш соахоз-лар ]агыш{агдырычы аграгат-ларла там. та*мии олунма-|ыб. Суварма боруларыиын aKcapHjjaTH    ишламир, сакулуб дагылыр,    примитив шырым функси|асыны }врина ¡эти-рир. Гарибадир ки, гапалы суаарма шэбэкэлэри тэчрубэли мутахассислэри олан Масаллы    pajoHnapapacbi тэ'- мир-истисмар истаЬсал бир-nnjnHa jox, совхозларын са-ранчамына верилиб. Назар да тутулмушду    ки, Aapjana истифада]© верилан-дан сонра pajoHAa терэаез, 4aj ва    Ьа]вандарлыг маЬ- суллары истеЬсалы 2 — 3 дафа артсын. Налбуки Ьазырда Ьамии маЬсуллар узра кас- таричилар    аеаалки деврлэ MyrajncaA©    дафаларла аэдыр. Инди бас иача олсун? Дэр-)вчанын икиичи наабасиии пиша етмак, Ьабала бириичи навбанин ¡арымчыг галмыш ишлариии    тамамламаг учуй васаит ¡охдур. flapja4aMMM иишасы ила машгул олаи СМ Д-л эр    Ьазырда мугавила узра ]ардымчы ишлар ка-рурлар. BaanjjaT бала давам адарса, «Вилэшча}» Aapjana-сы кими г^мэтли су гургусу Масаллы pajowy учун казда-гына ва таЬлука манба}иив чеарила билар. Азархнформум мухбири. «А* Ш 99 Аырележтротерк“ .лм-ттйом.» «мрля}жCAJ1JAH ЕЛЕКТРИК rAJHAT АВАДАНЛЫЕЫ ЗАВОДУистексал emduju мэксуллары тэклиф едир Завод xojpajje ишлари илэ до машгул олур. Муассисанин аасаитн Ьаеабына шаНарнн бир сыра ¡ерпармнда абадлыг ишлари иарулур. Ватам угрунда да|ушан завод амакчиларииин «илеперина )ардым иастарилир. Республика Мудафиа Фондуна 100 мин рубл пул иачурулуб. Сал|ан електрик га|наг аааданлыгы эаводунун Нал-Назырда умуми ДЧври 180 мия|ои рубл олаи дИ.а бир |ени муассисаси инша едилир. Бурада илда 171 мин, |асыи СМ-2 «.риалы п«лт.р1у|ан м.- шын мстеНсал етмак назардэ тутулур. о с и з и н л а И Ш К X 3 А Р амаКДАШЛЫГА h АЗЫРЫГ! УНВАНЫМЫЗ: 173800, С*Л)«и шаНари, талагр, «Га|наг». ТЕЛЕФОН: Í-J8-70. -а- ТДМС — 2Л-У2 МАРКАЛЫ ЕЛЕКТРИК    ГА1НАГ ТРАНСФОРМАТОРЛАРЫ; -а- ЕВАН — 100/1, 25 ИЗ МАРКАЛЫ ЕЛЕКТРИК СУ ГЫЗДЫРЫЧЫЛАРЫ; АГРАР-СЭНА1Е КОМПЛЕКСИ Е’МАЛ МУЭССИСЭЛЭРИ УЧУН ЧАХЫР ДАШЫ1АН АВТОГАТАР-ЛАР Цедэкли КамАЗ машынлары базасында); СА/иАН ЕЛЕКТРИК ГАЛ-1АГ АВАДАНЛЫЕЫ    ЗАВОДУНУН МЭИСУЛЛАРЫ РУСРЛА, УКРАЛЧА, ГАЗАХЫСТАН, БЕЛОРУС, 03БЭКИСТАН ВЭ ДИКЭР ЭЛКЭЛЭРЭ ИХРАЧ ОЛУНУР. Бурада гурашдырылмыш муасир ахын хатлэри, автомат аа ¡арыма.томат гургулар алыиынын зав-гуну охша]ан ¡уксэк ке}фиЛэтли маЬсуллар истеЬсал етмэ|э имкан верир. Завод лазы« олан хаммалы республикамызын сэна|е муэссисалариидан аа бир сыра МДБ алка- лэриндан алыр. Виз республика вэ республикадан кэнар мухтэлиф формалы тэшкилатлардан мугавила ги] мэтлэри эсасында сифаришлэр гэбул едирик. в ;
RealCheck