Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 3

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - October 5, 1991, Baku, Azerbaijan ХАЛГ Г83ЕТИ ♦ * окт» 1Ж^* ив. ♦ m im канчлар силсэтк гшн лмишнда (Эввэлн 1-чн сэЬифоД») лу Мэркэаи Комитэсинин бу-росунда, 1991-чи илин эвво-лшедэ «с© пленум да бахыл-ды. Ишлэннб алавалар едил-миш вариант республика Али Советинэ тагдим олунду. Бундам сонра лаЗиЬэ ила баглы бутун гаЗгьшары эсасэн Али Советин Канчлар номиссиЗа-сы ез узаринэ кетурду. Бил-до^иниз «ими, Али Советин Заз сессиЗасьщда бу санад биринчи охунушда гэбул олунду во уч комисси]аЗа тапшы-рылды ки, лаЗиЬэни бигр да назарда« кечириб аз таклиф-лэрини версия. Бу Захынлар-да елм, хал г тэЬсили, техники таратги, канчлар во га-нунверичилик    комиссовала- рыньгн ичласында ла>иЪа диг-гатла арашдырылды вэ мувафиг назирликларин таклиф-лари да нэзара алынмагла она бэ’зи даЗишикликлэр вэ алавалар едилди. Инди сон евз республика Али Совет«1 нинди&р. Артыг Али Совешн РаЗасет ЬеЗ’етинин мувафиг гарарына асасан бу мэсалэ невбэтн сеосиЗанын кундали-]««э дахнл едилиб. ^ри кэлмишкан геЗд едим «и, ганун лаЗиЬэсинин так-миллэшдарилмэаиндэ рее публиканьш адл«Ла, малиЗ-jэ назирликларинин, Девлэт Эмак вэ Сооиал Масалалар Комитэсинин да зэЬмэти бе-]укдур. Онларьш ла>иЬадэн ум у май разы галдыгларыиа бахмаЗгнраг муаЛан таклнф-лэрн да олмушдур. Хусусан Девлэт Эмак вэ Сослал Масалалар Комитаси хе]ли конструктив тэклиф вермишдир. Белаликла, бу ганун Ьеч да бир групун, а]рыча бир тэш-килатын субЗектив мевге>и-ни экс етднрмцр. — Ганун ла]нЬасинн аса-сэн нечэ шарь едэрднннз? — Принсиллари гьюача бела шэрЬ етмэк олар: хал-гын келэчэЗини муэЗЗэн едан хусуси ичтимаи труп ними канчлэрин мараг вэ талэба-тынын устунлуЗуну габул етмак, Ьеч бир фэрг го]ма-дан буту« кэнч вэтандашла-рын Ьугуг бэрабэрл«3и, онла-рын ЗарадычЫ имканларьш-дан оарбэст истифадэ едил-маси, Ьартарафлц инкишаф- лары учун тарант }арадыл-масы, милли-мэдэни эн’энала-рин варислиЗи, нэсиллэрин мэ'нави элагасинэ гаЗгыкеш-лик, онларьш И угу г ва азад-лыгларынын вэЬдэти, л канч-ларш сооиал - мудафиаси учун Иугугн ва ташкилати тэ'минат Зарадылмасы. Бир факты да геЗд едим ки, илк дафа олараг канч, канч аила, канчлар тэшкилатлары анла-Зышларьшын статусу дэгиг-лашдирилир. ДунЗанын мух-тэлиф елкалэриндэ бу мэса-лаЗэ бахьшх мухтолифдир, Бизим комиссиЗада да бу мэ-салэ ©трафьгнда чидди му-баЬисалэр олду. Кэнч мэф-Ьуму Зашы 30-а гадар олан республика ватэндашларына аид едилир. Гану на кора эр вэ арвадьш Зашы 30-дан чох олмаЗан аилалар кэнч аила саЗылыр. Бела аилэларэ му-аЗЗэн куээштлэр да назарда тутулур. Анчаг бу о демак де|ил «и, онлара девлэт тэрэфиндан алаво васаит вери-лачак. Лох, садачэ бела аила-лэрэ ела шараит зарадылачаг ки, ез лари ез проблемлари* ни, чашнликларини Ьалл еда бнлеинлэр. — СаЬиб муэллмм, кэнч-дар баредэ а]рыча ганун од-масд д| республикатш баш-га гануня сэнаддаринда кэич-дара соснал саЬада кузэштлэр аввадлэр да назарда тутул-пушдур. Лакни онларьш чох аз бир Ьяссася бу кузэшт ва имтн/азлардан фаЗдалана бнлмншднр. — А^дындыр <ки, ганун ез-езуна ишламир. Ону че-ми-ЗЗатин узвлари — адамлар Ьэракатэ кэтирмалиднрлэр. СеЬбэт тэкча бу ганундан Jox, бутун ганунлардан ке-дир. Одур ки, башлыча маг-сад, умумиЗЗэтлэ, бутун га-нунлары мутаЬаррик олан девлат гурмагдыр. Башга га-нунлар ними бу ганунун да Зерина Зетирилмасива наза-раш республика Прокурорлу-гу ЬэЗата кечйрмолидир. Канчлар Ьаггьшда ганунла баглы бир магам да вар. Шарг аламиндэ Зашча, вэонфача óejyja йермят етмак адэти чох кучлуь дур. ЧалышмалыЗыг ки. бу кеоал ан’анэ ганунла- ghiH пооулмасы, канчларин yi-угларьшьш тапдаланмасы heeaóbma олмасьш. Карэк девлат органлары, канчлар ташкилатлары да бу мэсэлэ-дэ чаванларымыза кема^ини асиркамасин. ЛаЗиЬада канчлар ташкилатлары барэда уч маддадон ибараг ajpbiya белма вар. Сезсуз ки, бу ганун .рэсми-лашандан сонра республика конститусиЗасы чарчивасотн-да фаалиЗЗат кестаран бир сыра тэшкилатлар Зараначаг. Ду«3а тэчрубаси кестарир ки*, девлат такча ез гурум-лары Иесабына Ьеч вахт кэнч-лар сиЗасэтини там haJaTa ке-чирэ билмаз. О Ьамин мэсэ-ладэ канчлар ташкилатлары-ла да архаланмалыдыр. JlajHhwa кестэрилдиЗн ки-м,и республиканын игтисадиЗ-Заты имкан вердикчэ девлат канчлар ташкилатларына raj-гы вэ Зардым кестармалищир. Гарб елкэлэринин чохунда канчлар тэшкилатлары дев-лэтдан ва ja ларпиЗалардан Зардым алыр, онларын ваоа-ити Иесабына фэалиЗ|эт кес-тарирлар. Биздэ иоа канчлар тэшкилатлары ез кучунэ ва ез васаити песабына фаалиЗ-Зат кестарир. Устэлик девлат органларьшьш Зеринэ je-тирмали олдуглары бир чох функс»3алары да адетэн канчлар тэшкилатларынын - боЗнуна гоЗу|рлар.ч'БйзДб канч-лэр таишилатларына девлат тэрэфйндэн м'алиЗJa ЗардымьК” hap шеЗдан аввал, онларьш алда етди клэри кэлирлардан верки тутулмасында MyajjaH кузаштлар Ьесабына hajaTa кечирилэчак. — РаЬбэрлик етднЗиниз вэ бу кунлэр адыны дэ]нш-мнш АзарбаЗчан Канчлар Ит-тнфагы Ьаггыцда. 90-чы нл-дэн барн бу, тэшкилатда нкннчн аддэЗншмэднр. Рес-публика    комсомолунун XXXIII гурултаЗында сэЬв етмнрэмсэ, тэшкилатын ннди-кн ады да таклнф едилмнш-ди. Амма ону мудафнэ едак-лэр аз олду. Ивди гурултаЗ-дакы азлыгын тэхлнфн сэс чохлугу нлэ бэЗаннлнб. Буну нечэ нзаЬ едэрднннз? — Бу суалы чох верирлэр. Сон конфрансымыэда да бу мэсэлэ галхды. Натта нумаг Зэндалардан талэб едашгар да олду -ки, ким о вахт буяун anejhMHa чыхыбеа, (Задьшыз-дадырса сасвермэ адбаад ол-мушду) инди онлар чаваб вермалиди-р. Мэнчэ, бу канч-лик чылгынлыгьшдан, ман-оимализмдан башга бир HieJ деЗ«л. Олбэтта. о вахт биз Мадэни//этимиз дун}а орбитиидэЛондон Азарба!чан халчачысыны алгышла|ыр да чох шеЗлари керузадун* Амма haJaTMH реаллыглары-ны мазера алмамаг, онларла Ьесаблашмамаг манчэ ja аван-туристлерэ, ja да даЗаз адам-лара хас олан асеЗфнуЗэтдир. Хусусан да Зузлерлэ, минлэр-ла адамьш талеЗино та’оир кестэра билачэк мэсалалэ-рин Ьэллиндэ. Кечан ил но-Ja6p аЗынын реаллыглары башга иди. индннин, бу ку-нун реаллыглары иса тамам башгадыр. Она кара да май hap бир масалани вахты чат-дыгча, шараит имкан вердикчэ Ьалл етма^ин тэрофда-рыЗам. <4aja чатмамьпп чырманмагын» Jox. Кон-франсда тэшкилатььмьчзла баглы бир сыра талеЗуклу масалалар да ез Ьаллини тап-ды. Онун низамнама ва ма-рамнамаоинда, елачадаадын-да деврун талебларине чаваб верен да)ингикликлар едил-ди. АзарбаЗчан Канчлар Ит-тифагы oHjacn магседлэрдан. идеоложи еЬкамлардан узаг, республика кэнчларини Азэр-баЗчанын тараггиси, онларьш hyryr вэ марагларынын мудафиаси намина бирлэш-диран бир тэшкнлата чеврил-ди. Ону да rejA етмак истар-днм ки, сиЗаси магсадлэрдан узаг олмаг Ьеч да о демак де|илдир ки, АКИ cHjacara гарышмаЗачаг. Табии ки, чэ-миЗЗэтдэ ЗашаЗыб Ьэ^атда ке-дэн cMjam просеслардан там кэнарда галмаг геЗри-мум- кундур. Сепбет ондан кедкр ки, АКИ ез гаршысьшда билава-сита cHjacH мэгсэдлэр roj-мур. О чумлэдан haKHMHfjJar угрунда да мубариза апар-смыр. О ки галды канчларин сиЗаси проблемлари ва марагларынын мудафие олун-масына, бурада АКИ езунун бутун имканларындан во га-нунла Jon верилон ваоиталар-дан истифадэ етмэЗа чалыша-чагдыр. Бу кунлэрда Иттифаг комсомолунун сонунчу — XXII гурултаЗы кечирилди ва ора-да бела бир гарар гэбул олунду ки, коммунист канчлар тэшкилатларынын федераси-Засы ними УИЛККИ-нин си-]аси ролу баша чатмыш he-саб едилсии. Бу иса о демэк-дир ки, - Иттифаг структуру кими комсомол артыг Зохдур вэ hap бир республикада канчлар Ьэрэкатынын кала-. чак инкишафы республика-„.льш .рдундаи.асыль1дырж.,.. . — СаЬиб муэллнм, кэнч-^Лэр' сиЗасэтн барэдэ девлэт ганунунуи ЬэЗата кечирнлмэ-синдэ кэнчлэр тэшкилатынын ролу надэн нбарэт олачаг? — Догрудан да, он муЬум масалэлардан бири бу ганунун haJaTa кечирилма меха-низминин ишланиб Ьазырлан-масы олачаг. Республика Али Советинин Канчлар ко-MHccHjacbi ганунверичи ор-гандыр. Ганунун ичрасьшы та мин етмак учУН мувафиг ичраедичи органлар да ол-малыдыр. «Бу, ганун лаЗиЬэ-синда да «назарда тутулуб. Республика cobhJJэсиндэ ху-суси девлэт комитаси japa-дылмалы, Зерлардэ Советла-рин ¡нэздиидэ онларын мувафиг белмэлэри олмалыдыр. Ланин бу гурумлар Зарады-лыб, онларын фаалиЗЗоти raj-дасына душэнадак кэнч Ларин проблемлари ила баглы масэлаларин Ьэллинин ас ас агырлыгыны Зенэ АзэрбаЗ-чан Канчлар Иттифагы ез узаринэ кетурур. СеЬбэтн Зазды: Илгар РУСТЭМОВ, ♦Халг гэзетишнн мухбири. СентЗабрын биринчи он-кунЛуЗуну Лондой сэнэтсе-вэрлари ва мутахассисл^ри Ьалэ узун муддэт хатьч>лаЗа-чаглар. Инкилтаранин меш-Ьур Келати ширкэтинин са-лонларында ачылмыш халча сэркиси онларьш бу гадим санэт Ьаггында тэсоввурлэри ни демак олар ки, алт-уст етмишдир. Онлары ЬеЗрэтэ катирэн канч АзарбаЗчан хал чачысы Е^лдар Мика3ыловун е’чаэкар саиэти иди... Бу, тамашачыларын сон бир нечэ илдэ АзарбаЗчан халча-лары ила икинчи кениш та-нышлыгы иди. Бир вахтлар Келати ширкаш халча сава-тимизин агсаггалы, марЬум Лэтиф Кэримовун асарлари-ни танышлыг учун думанлар шаЬэринэ кэтирмишди. Инди иса Ьэмин салонда Лэтиф му-аллимин исте’дадлы шакир динин саркиси ачылмышды. Мараглыдыр ки, Елдарын саркисини шириэтин индики рэЬбари Девит Келати, Лэтиф муаллимин сонатина 6а хышы иса онун атасы ташки-л етмишди. Лондонда канч санэткарьш Зарадычьшыг Золуну взлема-]э имкан. веран он беш мух-тэлиф чешнили халча кесте-рилиб. Онларьш арасында Елдара орижинал бадии Ьал-ли«э кера дунЗа шеЬрэти га-зандыран неча-неча эсэр вардыр. «Шаби Ьичран», ♦Шам», ♦Табриз», ♦Хатаи», «Хамса», «Лэчэктурунч», ♦Нагыллар алэмиада», «Лара-ныш» халчаларынын нахьвш ертуЗу, композисиЗа бичими-нин мэзмун-мэ’на лабиринт» ила говушагы геЗринади вэ овсунлаЗычыдыр. Е. Ммка}ыяоэ, «Хамсэ». Елдарын елмэз Фузулинии миераларындан «лмалаиан ♦Шаби Ьичран» асарини АзарбаЗчан халчачылыгында Зенн нстигамэтин образлы бадии niapha меЗлли башлан-гычы Ьесаб етмак олар. Бурада Зарпагланмыш, чичак-ланмиш ва бар яермиш агач-ларын, елача да меЬташзм raj-анын тасвирларинин вапда-тнндан шаирин бонзарсиз «Аээрб«|4ви ПООЭМ)« кормф«)Л«рм». портрет« Лараныб. «Шам» хал часы Фузулн санэти so ЛеЗли—Манну« мэ-Ьэббэтини урэкдан дуЗанлара итЬаф олунуб. Эоарда шаирин шамын аримаоиндан Заранан портрет« Фузулн поеэаОасы-нын хиридарлары ила влагали шаннлде верялиб. Нахыш-лер доланбачларындан иба-рэт олан «Хатаи» хал час ы-«нын мазмун Зуку илк дафа олараг инс&н мунасибэтларн-нн экс етдиран сужетларлэ ачыгланыб.- Елдарын hap бир есэри халчачылыгда Зенн сездур десак cahe етмарик. Буна Лондон тамашачылары да амин олдулар. Е. МикаЗылов сарки кун-лариндэ Инкилтэредэ олуб, халча биличиларинин caj-сыз-Ьесабсыз суалларына ча ваб вернб. Сарки фоиундакы керушларда тамашачылар АзарбаЗчан декерагив-тетби-ги санэти Ьаггында этраФлы мэ’лумат алмышлар. Кэнч россам ИбраЬим Ьасановун Ьазырладыгы летай бичим-1н оЗунчагларын експооиси-jaja дахил едилмэсн онун умуми колорит ина шухлуг бэхш етмишдир. Сарки нин асас муддэтн баша чатдыгдан сонра онун вахтынын калан паЗыза гадар уэадылмасы гарара алы-ныб. Бу муддэт арзинда ел кэннн нуфузлу журналларын-да сэркида кестарнлан асар .юрин кениш таблиги нэоар дэ тутулуб. Чу«нки кала« ил Ьэмин халчалардан нбарэт аукснон кечирилачек. Чох ку-ман ни, эчнаби халча хнрн-дарлары вэ коллекснЗ&чыла-ры арзусунда олдуглары ну-мунэлэри элда еда билачак-лар. помин муддата гадар алавэ олараг да ha «ки ири-елчулу халча Ьазырланмасы разылашдырылыб. Ел дар онлар дан бнрнни JahyAH динн-»шн Заранма тарихине hocp едачак (reja едэк ки, ширма-тин раЬбари Д. Келати мил-лиЗЗэта ЗэЬудидир). Калан илин паЗызында JahyAH халгы ала мот дар бир тарихм куну — езларинин соЗгырымьждан хилас олма-ларынын 500 иллзаЗнни reja едачаклар. Онларын хнлас-карлары иса турклар олмуш-лар. Ики халгьш достлуру ва гаршылыглы алагэлэри дикар бир халчанькн асас суже-тини тэшкил еда' ЗнЗадхаи еанатшунас. Фото Канад Баба|евищдпр ГАРС НУМА1ЭНДЭЛЭРИ НАХЧЫВАНДА протокол Тэрэфлар Сэдэрэк — ТуркиЗэ Золу-нун тикинтиси сур’этлэ да-вам едир. Гоншу елкэнин рэсми нумаЗэндэлэри тез-тез Нахчыванда олур, тикин-тинин кедиши ила марагла-ныр, тэшкилати-оператив ма-сэлэлэри Ьалл едирлэр. Бу кунлэрда Гарс вила-JaTH валисинин вэкили Ис-мэт БаЬадурлар бир дэстэ рэсми шэхелэ мухтар рес- публикаЗа кэлмишдир. Typwija Республикасы ила АзарбаЗчан Республикасы, о чумлэдан Нахчыван Мухтар Республикасы арасында кечан ил ва бу илин март, иЗун аЗларыида имзаланмыш сэнэдлэрэ эса-сэн данышыглар апарыл-мышдыр. Автомобил ва дэмир Золу керпусунун тикинтиси ила алагэдар материал дашын-масына ичазэ верилмаси, мувэггати керпунун салын- .! 5V' -г i-ít'.* масы барэдэ протокол им-заланмышдыр. Тэрэфлар гэ-рара алмышлар ки, октЗа-брын 24-дэ Зенидэн керуш-сунлэр вэ протокол да кестэ-рилэн шэртлзрин Зеринэ Je-тирилмэси барэдэ онр-бир-лэринэ мэ’лумат версинлэр. А. МЭММЭДОВ, ♦Шэрг гапысы» гээепшни эмэкдашы, С. МИЛЮ, «ХГ»-шга мухбнрн. ДИ П Л ОМ АТЫН ДИПЛОМАТ ОГЛУ - ~| ilinb iMiíi *Ihfífflr «КомсомолскаЗа правда» гэзетиндэ дэрч едилмиш бир мэгалэдэ август девлэт чев-рилиши заманы ССРИ Ха-ричи Ишлэр НазирлиЗинин эмэкдашы    Эднан АгаЗевин февгэл’адэ B93Hjj9T комитэ-синэ гаршы гэти е’тираз мевгеЗиндэ даЗандыгындан данышылырды. «Cahap» гэ-зети бу факты охучуларына чатдырараг билдирмишди ки, Эднан азэрбаЗчанлыдыр, 35 Зашы вар. «Шабран» гэ-зетинин редаксиЗасында иеэ Ъамкарларым онун эслэн Дэ-вэчидэн олдугуну сеЗлэди-лэр. Бурада Эднанын атасы мэрпум Тофиг АгаЗеви Захшы хатырла]ырлар: бир муддэт мэктэблэрдэ хари-чн дил муэллими ишлэмиш, сонралар СуриЗада совет сэ-фирлиЗиндэ, ССРИ Харичи Ишлэр НазнрлиЗиндэ чалыш-мышдыр. Оглу да онун Золу илэ кеднр. Эднан БеЗнэл-халг Элагэлэр Институту-нун мэ’зунудур. мухтэлиф совет еэфирликлэриндэ, Бирлэшмиш Миллэтлэр Тэш-килатында ишлэЗнб, пазыр-да ССРИ Харичи Ишлэр НазирлиЗиндэ ше’бэ муди- риянр в. эсэдов. БЕНЗИНИН JEHH ГЖМЭТИ АзэрбаЗчан Республикасы Назнрлэр Кабннетяюш 1991-чи ил 27 сентЗабр тарнхлн 323 немрэлн гэрары нлэ нефт вэ нефт мэЬсулларынын сатыш гжЗмэтлэрт! артырылмышдыр. Буну ила элагэдар мухбнрнмнз Азэр- баЦан Девлат Даиачаг .    JEM0HН ма^мт *’ ше бэсвиин муднрн А. А1АуЕВДВИ мэ лумат дыр: — Нефт вэ нефт мэЬсулларынын баИалашмасы эса-сэн сон иллэр Ьасилатын caBHjJacHHHH ашагы душмэ-си илэ элагэдардыр. Ону да I AejHM ки, эрзаг вэ сэнаЗе мэЬсулларынын баЬалашма-сы илэ мугаЗисэдэ бензинин гиЗмэт артымы чуз’идир. Экэр 92 вэ 93 октанлы бензинин 1 лит ринин аввалии гиЗмэти 42 гапик идиеэ. инди 53 гепикдир. Нам да 3 гапик президент веркиси кими алыныр. Демэли, бензин чем» 10 гапик баЬа-лашмышдыр. 72 ва 76 октанлы бензинин 1 литри иса 40 гапик олмушдур. Ела билярик ки, Зенн гиЗматлэр нефт Ьасилатынын сабит лэшдирилмэсинэ мусбат та’ сир кестэрэчак. С ал ар АСЛАНОВ. АЛМА-АТА K0PYUIY: Р8’1ЛвР, МОВГЕЛОР КИДЕВ. УкраЗна баш на-зири Внтолд Фокин Укрнн-форм — СИТА мухбири ила сеЬбэтиндэ Алма-Атада 13 республика рэЬбарларинин керушунун Зекунларына гиЗ-мат вераркан демншдир: «УкраЗна нумаЗэндэ ЬеЗ’ати нгтнеади бирлик Ьаггында мугавилэ лаЗиЬэси илэ ра-зылашыб онун барэсиндэ зишин имзаланмасына ичазэ версии. Республика парламенти-ннн депутатлары гаршы-сында чыхышында о* бил-дирмишдир ки, Газахыстан паЗтахтында апарылан да-нышыгларда Молдова нумаЗэндэ ЪеЗ’ати Ьеч дэ enja-си мэсэлалэри Aejmi, анчаг игтисади мэсэлалэри муза-кирэ етмэк арзусундадыр. чидди    геЗдлэрини вэ ез    ху- суси    ра’Зини сеЗлэмишдио.    Мйрча Снегур    демишдир ки, Анчаг    май аминам ки,    оу    Иттифаг Ьаггывда Jox,    Зал- сэнэд    имзаланмалыдыр.    Иг^    ныа, суверен м    мустагал    дев тисади ЬэЗитыМызын сяг битлиЗи ондан асылыдыр». Баш назир демишдир: Му-гавилэ тамамланыб тэк-мнллэшднрилэнэдэк, Ьэтта суверен девлэтлэрин баш-чылары тарэфнндэн имза-лананадэк вахт итирмэдан аЗры-аЗры республикалар арасында икитэрэфли вэ чох-тэрафли элагэ Заратмаг ла-зымдыр. КИШИШОВ. Молдова Президенти Мирна Снегур Молдова парламентиндан хаЬиш етмишдир ки, он уч республика раЬбэрлэринин Алма-Ата керушундэ Ьа-зырланмыш игтисади са- бя^лиЗи Ьаггында сеЬбэт кеда билар. О, ССРИ халг депутатлары бешинчи гурултаЗынын тэ’сис етдиЗи девлэт шурасыныи алеЗЬинэ олдугуну билдирмишдир. ВАШИНГТОН. АБШ-ын ССРИ-дэки еэфирн Роберт Страусс «Вашингтон пост» газетинин мухбири илэ му-саЬибэсиндэ демишдир: Ja-хын кунлэрда Алма-Атада Совет Иттифагынын рес-публикалары арасында игтисади сазиш имзаланмасы узумузэ калан гышда ССРИ-Ja беЗук Зардым кестэрил-мэси мае элэсинин Гарб тэ-рэфиндэн мусбат Ьалли учун «олдугча эЬамиЗЗэтлидир». + jyrOCHABHJA норби таьлука вазилети елан едилмншдир Бизнес    j AKCHjaxap, истиграз вэрагадари • •• Бу Захынларда Бакынын эн кур Зерлэриндэ топ-лашан адамлар аксиЗа ад-ландырдыглары кагызлары тэлэм-тэлэсик бир-биринэ етурур. «Супер-банк», «Супер-банк» деЗэ этрафдакы-лары да оЗуна чэлб етмэЗа чалышырдылар. Бир гадар тарэдд\тД едэнлэри иса «Су-иер-банк»ын тэшкилатчыла-ры чидд-чаЬдла инандыр-мага чалышырдылар ки, аз-ча пул гоЗмагла бу «акси-Залар»ын саЬиблэри чох беЗук газанч кетурэ билэр-лэр. Чохлары буна инанмаса да бэ’зилэри уза душуб Ьэр Ьансы бир достундан вэ За гоЬумундан Ьэмин кагыз-лардан алыр вэ нстэмэдэн «аксиЗа оЗунуна» гошулур-ду. Нэтичэдэ иса эксэриЗ-Зэт удузурду. Амма калин аксиЗанын ва умумиЗЗэтлэ, гиЗмэтли ка-гызларын маЬиЗЗэтинэ ва-раг. Онларын чэмиЗЗэтдэ оЗ-надыгы рола «нэзэр» салаг. Гануни, эсл аксиЗалар ак-сионер чэмиЗЗэтлэри. кор-пирасиЗалар тэрэфиндан бу-рагылыр. АксиЗа бурахмаг шорасиЗа Заратмаг Золу-в . АксиЗанын ЗиЗэси кор-»асиЗанын амлакынын му-« Ьиссасинэ саЬиб ол-м г Ьугугу газаныр. Кор-пшрас«3а аксиЗа бурахмагла малиЗЗа бахымындан хеЗли кучланир Мэсэлэн, тутаг ки. Азэр-баЗчанын эн беЗук сэна]е муэссисэлэриндэн бири — Бакы маишат кондисионери заводу корпорасиЗа Заратмаг фикринэ душуб. Бундан отру завод еа аксиЗаларыны бурахыр. Лени аксионер чэ-миЗЛэтинин (АЧ) бир вэ За бир нечэ аксиЗасыны алмагла сиз онун капиталынын муэЗ-Зэн Ьиссасинэ ортаг олур-сунуз. КорпорасиЗанын кэлири-нин муэЗЗэн Ьиссэси — буна дивиденд деЗилир — аксиЗа саЬибинэ чатыр; кэлирин мигдары корпорасиЗанын уму ми газанчындан асылыдыр. АксиЗа саЬиби муэс-сисэнин инкишаф страте-киЗасы, кэлиринин белуш-дурулмэси вэ с. ким« проб-лемлэрэ Ьэср олунмуш уму-ми ичласларда иштирак етмэк Ьугугу да газаныр. Белэликлэ, Бакы мэишэт кондисионери заводу илин сонунда умумн капиталын 30 фанзи гэдэр кэлир ке-туреэ, онда сиз аксиЗаЗа сэрф етднЗиниз пулун 30 фаизи мэблэгиндэ газанч элдэ едэ-чэксиниз. На гэдэр ки, адыны чэкдиЗимиз аксионер чэмиЗЗэти мевчуддур вэ За-худ, нэ гэдэр ки, сиз акси-Заныздан имтина етмэЗиб-синиз. о Ьугугу Ьеч нас элн-низдэи ала билмез; аксиЗа-нызы езунуз дэ, сизин васи-тэчиниэ олан брокерим ке- мэЗилэ дэ гиЗмэтли кагыз-лар биржасында сата билэр-синиз. АксиЗаларын номинал базар вэ За сатыш гиЗмэти олур. Номинал гиЗмэт аксиЗа бурахылышы заманы корпорасиЗанын гоЗдугу сэр-бэст гиЗмэтдир. Бу гиЗмэт аксиЗанын устундэ Зазылыр. Мэсэлэн, тутаг ки, сиз ду-нэн базар гиЗмэтинэ — 100 маната Бакы мэишэт кондисионери заводунун аксиЗасыны алыбсыныз. Амма бу кун сизин корпорасиЗа ба-зарда беЗук мараг догуран кеЗфиЗЗэтли бир мэЬсул бу-рахмага башлаЗыр. Бунун саЗэсиндэ о, элавэ кэлир ке-турэчэк вэ нэтичэдэ сизин аксиЗанын гиЗмэти базарда 30 фаиз галхачаг, башга сезлэ десэк, 130 манат олачаг. Онда бу кун ону сат-магла 30 манат газана би-лэрсиниз. Демэк, аксиЗа бир-жада алгы-сатгыдан да кэлир кэтирир. КерундуЗу кими, эсл аксиЗаларын кэ-лири коЗдэн душмур, кон-крет бир муэссисэнин гануни фэалиЗЗэти саЗэсиндэ ортаЗа чыхыр. Элбэттэ. аксиЗаны алмагла сиз муэЗЗэн мэ’нада риск едирсиниз. Аксионери олду-гунуз муэссисэ муфлислэ-шэ дэ билэр. Она керэ ак-сионерлэрин эксэриЗЗэти, да-Ьа тэчрубэлилэри корпорасиЗанын вэзиЗЗэти илэ баглы кифаЗэт гэдэр информасиЗа аландан сонра бу ишэ го-шулур. Бундан башга белэ адамлар аксиЗаЗа пул гоЗмагла Ьэм дэ пулуну инф-лЗасиЗадан горуЗур — инф-лЗасиЗа Зуксэлдикчэ автоматик олараг онларын аксиЗа-ларынын гиЗмэти артыр. Ус-тэлик, аксионерлэр нстэдик-лэри вахт аксиЗалары пула чевирэ билэрлэр. Демэк, эсл аксиЗалар алмаг чох сэрфэли оЗундур. Бир нечэ кэлмэ дэ ССРИ Девлэт Истиграз вэрэгэлэ-ри барэдэ. ДунЗа тэчрубэ-синдэ истиграз вэрэгэси дедикдэ девлэтин вэ За шэхеи фирманын пул дев-риЗЗэсини кенишлэндирмэк учун бурахдыгы гиЗмэтли кагыз назарда тутулур. Истиграз вэрэгэси саЬиби, ак-сионердэн фэргли олараг, кредитор са}ылыр. 0зу да конкрет фаизлэ... Истиграз варэгэлэри чох вахт девлэт тэрэфиндан бу-рахылыр. Ьам да едамшшшэ девлэт замин олдугундан халг арасында чох кениш За-Зылыр. Бундан башга инф-лЗаси}анын вэзиЗЗэтиндэн асылы олараг. девлэт истиграз вэрэгэсинин едэниш фаизини вахташыры тэза-лэЗир (биздэ иса буна 20 ил-дэн бир бахылыр). Лерлн бэлэдиЗЗэ органлары да истиграз вэрэгэси бурахырлар. Девр»33а3э бу- рахылмыш пуллар Зерли инфраструктурун инкиша-фына сэрф олунур. НэЬа-JaT, KopnopacHjanapbiH вз-лэри дэ истиграз варагэси бурахмагла машгул олур-лар. Конкрет бир мисалла истиграз вэрэгэсинин аксиЗа-дан фэргини нэзэрдан ке-* чирак:    кондисионер заво дунун аксионер чэмиЗЗэтинэ мувэггати олараг элава во-саит элдэ етмэк лазымдыр. Буну ики Золла газанмаг олар: элава аксиЗалар, Ja да истиграз вэрэгэси бурахмагла... Биринчи Зол аксионерлэр учун сэрфэли деЗил, чун-ки онларын кулли миг да р-да пулу сэрф олунмалыдыр. БеЗук мэблэгдэ пулу узун муддата борч котурмак нм-каны газанылдыгындан истиграз вэрэгэси бурахмаг KopnopacHjaja даЬа сэрфали-дир. О бири тэрэфдэн, кондисионер заводунун истиграз вэрэгэсинн алмагла, аксиЗа-дан фэргли олараг, Ьеч бир риска Joa вермирсиниз, аксионер чэмиЗЗэти муфлис-лэшеэ белэ Зенэ да гоЗдугу-нуз пулу кетурурсунуз. Элбэттэ, истиграз вэрэгэсинин кэлири аксиЗанын кэлирин-дэн аздыр. Истиграз варэга-си дэ аксиЗа кими raj могли кагызлар базарына чы-харыла билэр. Иигждаб ЭЬМЭДОВ, игтясад елмлэри яамизэди. ГЭЗАНЫН СЭБЭБЛЭРИ Гээетамизии срагакун-ку номрэсиндэ нефт мэ’-дэниидэ газа Ьштыида мэ’лумат аермишдиж. Вэ’-зи мэгтмлары дэгиглэш-днрэрэк билдиририк ИИ, ■ефтчыхарма техмолокиЗа-сыида истифадэ едилэи елеитрше гыадырычысы гургусуиуи алыишасы ■этжчэсиидэ Нэримаяо» НГЧИ-дэ вартла|ыш баш вермишдир. ПартлаЗыш яэтичэсжидэ ижи иефтчж Ьэлак олмув, бир иэфэр агьф Заралаимышдыр. Хо-зордоиианефтгаз ИстеЬса-лат БнрлиЗниии баш му-Ьэндиси С. ИБРАЬИМОВ-ДАН ашагыданы мо’лума-ты алмышыг: — УмумиЗЗэтлэ. белэ гэ-залар нефтчыхармада надир Ьадисэ Ьесаб олунур. Тэпгигатын мурэккэблиЗи дэ елэ бундадыр. Одур ки. гэ-эанын сэбэблэрини араш-дьфмаг учун Девлят Даг-Ма -дон Нэзароти Комитаси нин. Ьабелэ Нефт во Газ СонаЗе-си Ишчилори Ьомкарлар Иттифагы Республика Ко-митосинин тэЬлукосизлик узро хусусн муфаттишл и Зинин мутохоссислорнндон иба-рот комисснЗа тэшкил едил-мищдир. Ьазырда тоЬгигат апарылыр. БЕЛГРАД, 3 октЗабр (СИТА-ныи иухбнрнндэн). Бу иун ЛСФР PoJacoT hej’o-ткннн ичласында Дугослави-Зада билйваситэ Ьэрби тэЬлу-ко возиЗЗэти е’лан едилмиш-днр. Бунунла элагэдар ел-кэнин ал и коллектив органы конститусиЗа илэ нэ-зардэ тутулан иш гаЗдасы-на кечэрэк ЛугославиЗа пар-ламентцнин MyaJJan сэла-ЬиЗЗэтлорини ез узаринэ кетурур- Бурада JaJbiaaH рэсми мэ-луматда деЗилир ки, ЛСФР РоЗасэт heJ’aTH фасилэсиз ишлэмэЗа башлаЗачагдыр. Гэрарлар paJacaT ЬеЗ’этинин иштирак едэн узвлэринин сэс чохлугу илэ гэбул еди лэчэкдир. Ичласда Ьабелэ Jyroc-лавиЗа СилаЬлы Гуввэларн-нин команданлыгында paja-сат ЬеЗ’этинин СловениЗа-дан олан узвлэрини иштирак Ьугугундан мэЬрум етмэк гарара алынмышдыр. Бу, ЛугославиЗа Халг Ордусу Ьиссоларинин вэ болмэлэри-нин СловениЗадан чыхарыл-масы вэ бу республикадан олан чагырышчыларын Лу- гославиЗа Халг Ордусунда хидмэтннин даЗаадырылмасы Ьаггында овволлор гобул едилмиш горарла элагэдардыр. Олканин силаЬлы гуввэ-ларинин баш команданы олан ЛСФР Pajaearr    heJ'oTOHKH ичласында сафарбэрлик са-Ьэсиндэ раЗасат ЬеЗ’этинин гэрарларыны Зеринэ Зетир-мэк учун баш команданлыг гэраркаЬынын фэалиЗЗэти бэЗанилмиш «вэ мувафиг га-нунларын ардычыл тэтби-гинин зэруридиЗи rejA олун-мушдур. РоЗасэт heJ’aTH силаЬлы гуввэлэрин рэЬбар-ли]и тэркибиндэ мвЬкам бирлик олдугуну rejfl етмиш вэ ону там мудафнэ етдиЗи-ни билдирмишдир. EJhh заманда ЛСФР Ро-Jacar ЬеЗ'эти елкэнин халг мудафиаси узро иттифаг катибннин Авропа Бир-лиЗинин васитачилиЗи илэ багланмыш мугавилолэрин вэ барышыгларын ЬэЗата кечирилмос!} саЬосиндаки фа-алцЗЗотшю, Ьабелэ бу муга-вилэлэрдэн ирали кэлэн кэ-лэчэк фэалиЗЗэтин программны бэЗэнмишдир. МЕ1ДАНДА МИТИНГ Окт>а6рьж 4-до ахшам из-диЬампы митинг олмушдур. АзарбаЗчан Халг ЧэбЬасинин тэшэббусу нлэ тэшкил олунмуш бу митингдэ чыхыш еденлэр республиканын pah-барлиЗ« ила АХЧ лидерлэри-нкн данышыгларынын мус-бэт кэтичэлэндиЗини билднр-мишлэр. Эввэллэр ирали су-рулэи толоблэрдон бири — АзарбаЗчан Республикасы Али Советинин невбоденка-«ар сессиЗасыны чатырмаг толоби эдэнилмишдир — невбадгнканар ceccHja ок-тЗабрьж 8тДв олачаг. Натиг-лории фимринчо, парламент биринчи невбэдэ милли тэЬ-лукасизлиЗа. милли орду Ja- радылмасына вэ онун ком плектлащдарилмесина аид мэсэлалэри музакира етма-лцдир. Лена до бело фнюфлер сеЗлэнмищдир ки, инди фэ-алиJJerr кестаран парламент бурехылмалыдыр. Митинг и н иштиракчылары Ьамчинюн тэлоб етмншлэр ки, АзарбаЗчан Али Совети невбадэнканар сессиЗасьшын иши республика телевиэиЗа-сы ила бнрбаша трааслЗеои-ja едилсии во па|>лам€»гтн бннасы гаршысындакы меЗ-дана онун радио транслЗаси-Засы тэ’мин олунсун. (Азэринформ) Л ;