Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - October 4, 1991, Baku, Azerbaijan ХАЛГ 1'УУЕ'1Й * OKTJAe^ 1WI-«. ИЯ. ♦ Ht IW «АЗАЛ»дан хэбэр алдыг « Сон наплар редавсн]амыаа вагявЛа« хвдивявдэга аогсаядар. напшт баглы хе]ли отучу соргусу дахжд олур. Суалшрыв 6oJy* бшр    J^3AJb сернн илэ влагадардыр. Оху^дары на бнзн mapahat едан еуаллара «АЗАЛ> вонсер-явшш сэдрн Вагяф САДЫХЛЫ чаваб вернр. НАХЧЫВАНА УЧМАГ HHJ3 ЧЭТИНДИР? Проблемин бела кэскин характер алмасы мухтар республиканын гуру ]олларынын АЕРОФЛОТ — «АЗАЛ» — 2300 МАНАТ ЬЭР ПИЛОТА Консернин JapaHMacbi вэ.онун мустэгил-ли]и биза чох mej вериб. Эввэллэр кэли- мухтар республиканын гуру ^олларыньш римизин 1алныз 12 фаизинэ саЬиб идик Ермэнистан Республикасы тэрафиндан бл(Ь лнди исэ 40 фаиз консернэ галыр. Ачыгыны када1а алынмасы илэ баглыдыр. Ьэлэлик .    ^    ^    ^    ^,ддзр ^3 ^эблэг де1ил. Нахчывана кетмэк учун ]еканэ васитэ авиа- ^^устэгил олдугумуз 7 aj эрзиндэ ишчилэ-сиЗаДЬф. Галды    мухта|р    римизин эмвк Ьаггы 3 дэфэ артыб    Бундан гын чэтянли]и.    бу мэсэлэдэ    консерни    9ВВЭЛ Ьава кэмисинин командной    650    ма* наЬландырмаг ^Далэтсизлик оларды.    алырдыса,    инди онун маа- шэраитин сон дэрэчэ агыр олдугуну нэзэрэ    ^qqq _ 2300 манат дыр. А]да 180 ма- алыб гатарларын вэ автобусларын мунтэ-    стуардессаларын    мэвачиби 700 — ЗЭМ ИШЛЭДИ1И сэмтлэрдэ jepлэшэн ра он    ^¿¡^„^та ча?дырылыб. вэ шэЬэрлэрин 6ejyK гисминэ учан TaJJa-    _ рэлэри Нахчыван истигамэтинэ кечирми-    39 ьЭР ДОЛЛАРДАН 21 СЕНТ шик Га1далара корэ белэ гыса мэсафэлэрэ 1алныз уч-дорд peje олмалыдыр. Амма ha- BaлJyтa кэлиримиз дэ бу кун учун гэ-зыода мухтар республиканын мэркэзинэ наэтбэхшдир. Амма онун 40 фаизи Итти-Нэр кун 18 — 24 учуш олур. 0зу да бу фаг будмэсинэ. 15 фаизи ССРИ Авиаси]а ое]слэр тэкчэ    сэрнишинлэр \чуп нэзэрдэ    Haзиpлиjинэ кедир. Вир сезлэ. бизэ    пэр тутулуб Гоншу Курчустан    авиаишркэтин    доллардан 21 сент галыр. дэн K0M3jHMH39 кэлмиш ики JAK-40 мар-    АВИАВИЛЕТЛЭР? калы сэрнишин тэНарэси ДЭ Ьэмин pejcлэ V4V0 Бундан элавэ ики АН-27 JyK Tajjapa-    Мэн адамларын иаразылыгыны баша миз Ьэр кун Нахчывана зэрури эрзаг вэ душурэм. Республикада эмэк паггынын сэ-пикэр малларын дашынмасы учун ajpылыб. виНэсн чох ашагыдыр. Амма инанын ки Ymvmh га1да]а корэ 50 илдир ки. авиаси- билетлэрин thJmoth галхмаса бизим \ч\н ]ада ишлэjэн heJ'этлэp учун базар ертэси чох чэтин олар. Ади бир мисал. Tojjapa истираПот куну са]ылыр. Инди бу кунлэри Вакы - Истанбул вэ Вакы - Москва д ) ишлэмэли олуруг. Елэ етэн Пэфтэнин реЗслэриндэ ejHH . мэсафэ гэт едир. EJhh базар    типли тэJjapэлэpэ Бакы - Истанбул о кн галды ре1слэрэ билет алмагын чэ- реЗсиндэ билетин ги]мэти 816 доллар. Ба-тинли]инэ. бу Ьэм бизим. Пэм дэ адамла- iii - Москва ре1синдэ исэ 67 манатдыр. Г)ЫН 63 кунаПыдыр. Елэлэри вар ки. кундэ Артыг ]ени ги]мэт тарифлоринин Пазыр-ики лэФэ Бакыдан Нахчывана. Нахчыван- ланмасына башламышыг. ГиЗмэтлэрин нэ дан BaKbija учурлар. Вунлар адэтон вачиб вахт артачагы Паггында Ьэлэлик дэгиг Ьеч HUI учун jox. ачыгыны' де]эк. алверэ кэ- нэ дejэ билмэрэм. лэнлэрдир. Е’тираф едим ««•. T9jjapa би-    ^.АЗАЛ^ын ДЭРДИ A3 ДЕ1ИЛ... гтртпапини икигат. учгат вэ даЬа артыг thJ- матГ сатанлар олуб вэ инди дэ вар. Бу 0н ÓeJyK проблемлэримиздэн бири JeHH амаллорэ корэ инзибати чэзадан тутмуш, Пава лиманынын тикинтисинин кечикди-ишдэн чыхармага гэдэр тэдбирлэр керу- рилмэсидир. Аеропорт учун алынан ава-гтакин бунун бир нэтичэ Bep84ajHH9 данлыг Jarbimbin. кунун алтында галыб инанмаГ ЧЭТИНДИР.    хараб олур. 400 - 500 нэфэрлик ишчи инанма    лпдидгмы?    гуввэси тэлэб олунан тикинтидэ вур-тут КЭЛВЭЧЭРЭ ВЕРТОЛЮТ 0ЛАЧАГМЫ7 5Q _ нэфэр чалышыр. Тикинти .мате- KvHv 6v КУН Кэлбэчэрэ сэрнишин дашы- риаллары алмагда чэтинлик чэкирик. Ди-маг учун вертол]от ajbipa билэрик. Буна кэр муЬум проблемлэримиздэн бири до имканымыз да вар. Амма Кэлбэчэодэки авиапаркын тэзэлэнмэси илэ баглыдыр. Í4vT ме№ны Ьолэ Пазыр де1ил. КвЬнэ Ачыгыны де]им ки, нэ гэдэр кн. игтисади ме^анда исэ вертол]отларын енмэсинин нэ элагэлэр там узулмэ]иб бу проблеми Ьэлл илэ нэтичэлэнди]ини Зэгин ешитмэмиш де- етмэк лазымдыр. Тэсэввур един 1илсиниз Вахтилэ paJOH napTHja комитэ- aBHacHja техникасы истеЬсалынын 85^и-синин бинасына jaxbiH олсун деЗэ бу меЗ- зи РСФСР-ин эразисиндэдир. РСФСР ^нчаны сылдырымда салыблар. ©тэн ил рэЬбэрлиЗинин кестэрипш илэ кэлэчэкдэ fivnaia бир вертолЗОт итирмишик. Вер- истеЬсал олуначаг бутун мулки авиасиЗа толЮт чэЬэннэмэ. бэс адамлар Ьэлак олса техникасынын осас Ьиссэси X мав1б верэчэк? Инди МИ-8' МТБ мар- зисиндэ. галаны исэ харичи базарда саты-калы вертолЗотлар алмышыг. Кучлу муЬэр- лачаг. риклэри олан бу вертолЗотлар анчаг даг-    МИЛДОНА    ТЭДДАРЭ АЛДЫГ узагьГо^брьш сон"нГ?чуш^^^^^^^ ha-    Бу кун бутун васитэлэрдэн    истифадэ эып^)лачаг вэ дэрЬал Кэлбэчорэ    вертол1от едиб авиапаркы тэзэлэмэлиJик. Элбэттэ, w.„ÍT fi3nna елилэчэк    хаоичи елкэлэрдэн дэ тэ^арэ алмаг олар. реЗслэри бэр Д    Амма буна инди имканымыз чатмаЗачаг. СУВЕРЕН Д0ВЛЭТЛЭРЭ    НЕЧЭ    Тэсэввур един ки. харичи базарда ТУ-154 УЧАЧАРЫГ?    типли тэЗЗарэнин гиЗмэти 25 —-ЗО милЗон 1992-чи ил мартын 1-дэк Ьеч бир дэЗи- АБШ долларыдыр. Биз исэ елэ бу Захын-шиклик олмаЗачаг. Инди бутун ^спуб- ларда 12 милЗон маната бир Tojjapo ал-ликаларын мувафиг >!уэссисэлэринин му- мышыг. Планлашдырмышыг ки. мартын вэггэти элагэлэндирмэ шура'сы Зарадылыб. 1-дэк даЬа 3 тэЗЗарэ алаг. Мэгсэд мартын 1-дэн сонра республикалар    93 ПИЛОТЛАРЫМЫЗ ХАЧМАЗДА арасында багланачаг мугавилэлэрин иш-    ЬАЗЫРЛАНАЧАГ шТрант.'1ени'’мун^    Артыг бу    '‘mSh тыг ело республикалар вар ки. (мэсэлэн Гэрара кэлм^ик ки, авиасиЗа Прибалтика республикалары) онларла ха- ачаг. Буна Хачмаз аероп^ту вэ ричи дбвлэтлэр сэвиЗЗэсиндэ мугавилэлэр шэраит там имкан верир. Нэзэрдэ багланмалыдыр. Эслиндэ девлэт мустэ- ки, мэкт^да илк деврдэ пилотлар гиллиЗимизин бэрпасы илэ элагэдар буна никлэр Ьазырлансын.    ялпы- биз дэ Ьазыр олмалыЗыг. Мэркэзин ишти- ракы олмадан республикаларла бирбаша    Иотар PYCTdwu^ кчагэлэрэ кечмэлиЗик.    -tXr»-HHH мухбири. АзэрбаЗчанын коркэмлн алпми, педагогу, чоррафяЗа елмлэри доктору, профессор ЭбдуррэЬим ЛгэммэдиЗЗэ ог-лу Ьачызадэ узун срэн хэс-тэликдэн сонра 1991-чи ил октЗабрьш 3-дэ вофат етмиш-дир. 0 М. Ьачызадэ 1920-чи илдэ Шоки шеЬэриндэ. му-эллям аилэсинда анадан ол-мушдур. АзарбаЗчан Девлэт Униве1х:итетики битирдикдэн сонра республика ЕД-нын Чографи1а Институтунда иш-лэмиш. 1960-чы илден 1989-чу илэдэк университетдэ ССРИ^ин игтисади чографи-Засы кафедрасынын мудири олмушдур. 0. М. Ьачызадэ 180-дэн чох эсерин муеллифидир. Онларын бир гисми инки лис. франсыз, испан, эрэб, Ьинд вэ башга -диллерэ тэрчуме олунмушдур. О. АзарбаЗча-Гнын ири Ьачмли комплекс чографиЗасы атласыиьш’ му-сллифлэриндэн биридир. 1961-чи илда али мэктэбллр учун АзарбаЗчан дилиндэ нлк дэфа олараг 4ССРИ-нии игтисади чографиЗасы» дорс-лн]кни чап етдирмншдир. Квркэ.мли а ЛИМ АзэрбаЗ* чан ЧографнЗа ЧомиЗЗэтинин витсе-президенти зэ узун ил-лвр игтисади чографиЗа бел-М0СИНИН рэЬбэри олмушдур. О. Будапешт, Варшава, Се-кеди, Оломоутс университет-лэриндэ да муЬазирэлер оху-мушдур. ОбдуррэЬим МаммадиЗЗэ оглу Ьачы.заданин эзиз хатн-рэсн нш Золдашларынын вэ ону таныЗанларьш гэлбиндэ обвди ЗашаЗачагдыр. АзэрбаЗчан Республикасы Халг ТэЬсили НазирлиЗи, М. Э. Рэсулзадэ адына Бакы Девлэт Уняверснте-ти, Халг ТеЬсили вэ Елм Иш-чнлерн Ьэмкарлар Итти-фагынын Республика Ко-яштэси. АЬЫЛЛАР KYHY... ДАВАМ ЕДИР БМТ-нин ХЭТТИ илэ геЗд олунан АЬыллар куну муиа-сибэтилэ пенсиЗачылара со-сиал хидмэт узрэ Бакы эра-зн мэркэзин дэ хеЗриЗЗэ тэд-бири кеч1грилмишдир. 26 Бакы комиссары, Нэспми, Нэри.манов ва ОктЗабр раЗои-ларыны эЬатэ едан .маркэз 900 дан артыг кимсэсиз вэ элил гочаЗа гуллуг кестэрнр. Маркэ.зин днректо}ру Фэри-дэ СалаЗева мухби.римиза 6и.лдирмишдир ки, кимсосиз-лара эмакдашларын озларн тэрафиндан Ьазырланмыш тэамларла зиЗафэт верил-- мишдир. 1M2-4N ИЛ Двмет ДАХИЛИ УДУШл7 ИСТИГРАЗЫ mi-iM ил CiHTJAiniH ЗО-Я» сочи шмолиндо КЕЧИгаЛМИШ 7|-«| УДУШ ТИУАЖЫНЫН УвСМИ чодло ли Умушмр истиг|М»ыи бутум MJM |«мм АеречесмиА» 1Ш1-гыдакы сери)«    ««per«    мемрмери»)»    душмунщур: БИЗ НАНСЫ ВАХТЛА ЗАШАЛЫРЫГ? СентЗабрын 29^да саотларми эшрэбняяя 1 саат керн чэмилаяа)а <баредэ хезелларда дарч олуямуш мэ*лув1ат респубянканын to чох сакиилари учун кезлэнилшз «мщу. Са-бйби аЗдьшдыр: ахы бу ялин апредиадэ онз са&ггларымыкл бир саат табага чакмаднк. Бэс елэ Исэ селггЗабрьш ахырлагрывда Ьан-сы вахт лагв едиляипцдаФ? Биз ивди Ьаясы вахгла jaxnajupur? Ьазы|)да газет рсдаксяЗаларыяа, нда|>ала-рэ бу еуалларща мурачнат «дярлэр. Чаваб учун бяз Азар^Зчан Респубгажасы Назир-лар Кабин4яя яшлар идарэстшн «лм вэ халг таЬснлн шаЧ5асиния мутэхасснси На-зим Казым орлу СЭМЭДОВА мурачиэт ет-дик. О дедн;  0ввэла. мэсаланин твои хчасини изаЬ етмэк иста-Зирем. Ьэла 1930-чу илда аЬалинин кунун кундуз Ьис-сэсиндэн доЬа самэрэли ис-тифадэ етмэси учун елкадэ «декрет вахты» татбкг едил-мищди. О заман Ьа;р бир ре-киоиун гуршаг вахтына даЬа бир саат элава олуимуш-ду. Лэ'ни биз 60 ид фактик гуршаг вахты илэ деЗид, «декрет вахты ила» зашамы-шыг. Бундан элаве, 1981-чи ил-дан е’тибарэн. ЗадыиыздадЫ(р-са. елкэдэ кунун куядуз вах-тындан самарали истифадэ етмэк. електрик енержисинэ гэнаэт етмэк мэгсадилэ Ьар ил Ьа.м да «ЗаЗ вахты» таг-бит едилмаЗа башланды. Ву, апрел азындан саатларын эпрэбинин бир саат габага чакилмаси ила башланыб сентЗабрын ахырынадак дл-“вам едирдн. Велаликла, Ьэмин .муддэтдэ «декрет вахты» сахландыгда гуршаг вахты илэ мевчуд вахт арасында кы фэрг 2 саат олурду. Тэбии ки. гуршаг вахтын-дан, Зэ'ни индики вахтдан бела узатлапййа нэинки психо-ложи, Ьам да физики чаЬэт-дан адамларын вaэиjJэтиiнэ манфи та’сир кестэрир, онларын саЬЬэтинин пислаш-мэсина сэбаб олурду. Хусу-сэн бу, ушаглара вэ мухтэ-днф * хесталиклердан эзи 3 ,|0т чекан Зашлы ада'млара пис та’с»№ кестррирди. Кечэн ил. 1990-чы илда рюопублика'мы-зын саки-илериняя хаЬиши илэ Азерба1чан араэисиндэ. с]аз вахтына» иечилмэмэюи-нин сабэблэриндан бири ела бу иди. Ладыныздадырса. о заман Бакы вахты ила Москва вахты еЗ««лешмишди. — Бес бу ЦЯ на баш вер-мишдир7 — Jaздa, «]аЗ вахты» тэт-бит едалмаодэн аввал Итти-фаг Ьекуматннин гэрары ила елканин бутун аразисиндэ «ЗаЗ» вахтыны сахла1магла «|декрет вахты» лагв едвл-ди. Натичаси . на олду? «ДаЗ вахтынын» баиьпаимасы илэ биз аграбларибир саат габага чоКмэли^ик, «декрет вах-тыныя» лагв едилмэси иса онсуз да агрэблари бир саат 'дала тajтapfмa(Ль^дыp. Буна кере ;дэ саатларын аграб-ларини *3а) «вахтына» кечцр мак лазым кэлмади. Белинда иса биз сентЗабрын ахырынадак «За) вахты ила» За-шадыг. «Ja.1 вахггы» гу^ртардыда республиканын Назирлэр Кабинетй респ>-блика ерази-синдэ вахтын Ьесабланмасы-ны гаЗдаЗа салмаг, ону гуршаг вахтына уЗгунлашдьврмаг магсади илэ бу ил сентЗабрын 29-дан *ЗаЗ ва.хтыны» лагв едиб саатларын афэби-ни бир саат керв чекмэЗи го-ра;ра алды. Инди биз Азар-баЗчанын дах^и олдугу учун-чу саат гуршагынын вахты ила ЗашаЗырыг. — Бэс «ЗаЗ вахпшыв» ка-дэчак талеЗя неча о лачаг? О, республнкеда келачэ|здэ да тэтбиг сдвлэчэкни? — Ву сузила дагиг ^ чаваб нерэ бил.марэ(м. 0Ьалинин фикир^лари мухтэлифдир. Бэ’-зилари «ЗаЗ вахтынын» сах-ланмасына тарэфдардыр. ди-карлэои исэ бунун элеЗЬинэ-дир. Месэлэ, неча деЗэрлар. консенсус 1олу илэ Ьэлл еди-лэчэкдир. Республиканын На-зИ|рлэо Кабинети вз гэрары илэ Девлэт ИгтисадиЗЗат вэ Планлашдыр.ма Комитэсинэ, АзэрбаЗчанын Девлэт Стандарт лашдырма вэ Метеоро-локи|а Маркэзинэ. СаЫиЗЗа Назирлизинэ, Азаренержи ИстеЬсал Бирли.|инэ, Елм-лэр Ака^демиЗасьша, Азарба]-чан Дгмнр Лолу Идарасинэ, Хэзер Даниз КэмичвлиЗи Идарасинэ бу rмэcsw^aни -еЗрэ-ниб уч а| муддэтинда му.ва-фиг тэклифлар ве|рмэЗи тап-шырмышдыр. Вилирик ки. «За| вахты» мэсэласи республиканын бутун вэтвндашларыны нара-Ьат едир. Буна кв|ра дэ ма-саланин музакирасина онлар да гошула биларлэр, Зуха-рыда адлары чэкилан тэш-килатлара коннрет тэмлиф-лэрини кендг^ра билэрлар. Бу тэкли^пар мутлаг назара а,:1ыначаг вэ даЬа мэгбул гэ-рар чыхармага квмэк едэ-чэкдщр. СеЬбэтн Зазды: А. БАУЛА, Азаринформун яухбнрн. Md »)) ШАЬМАТ Маннлада гадынлар арасында дунЗа чемпиону ады угрунда матч давам едир. Галэбэ угрунда Курчустан нумаЗэндэси МаЗЗа Чебурда-нидзе вэ Чин Халг Респуб-ликасынын шаЬматчысы Се ЧжЗун му’баризэ апарырлар. Дорд керушдан сонра Ьесаб бсрабэрдир — 2:2. ФУТБОЛ Гит'о мигЗаслы турнирлар-дэ илк марЬэланин такрар ке рушлари кечнрилмишдир. Бу марЬалэдэн сонра Совет Иттифагынын 5 командасын-дан дерду фахри мукафатлар угрунда мубаркзэии давам етдирир 4 ОКТДАБР АзэрбаЗчанын раЗонларын-да Ьава Загмурсуз кечэчак. саниЗэда 3—8 метр сур’этла шарг кулэЗи эсачэк. Аран ра- Зоиларында 25 — 30. даглар-да 17 -- 22 дэрэчэ исти ола-чаг.    ’ Бакыда во Абшерон ja-рымадасында Ьава Загмурсуз олачаг. СаниЗэда 7—12 метр сур’атлэ шарч вэ чануб-шэрг кулэЗи эсэчак. Japымaдaдa 24—29. Бакыда 26—28 дэ-рэча исти олачаг. t г а % Л i Ä я а « и 1 2 2 в а & в о £ 9 и >» — 200231 20048Р 200536 200707 201145 201190 201434 202416 203761 203764 203776 204299 204588 205038 205182 206039 206166 206444 207059 207571 208033 208279 209369 209878 211486 212110 212128 212861 214487 214606 214951 215235 216555 216572 217780 217988 218034 219315 219942 220211 221995 223287 223430 223440 224010 224577 224989 225376 225694 227464 227643 228060 ‘228351 228550 229252 229290 232940 233187 233573 233643 233823 234432 234619 235310 235543 235820 087*) 2500 1—100 300 025;) 5000 075*) 2500 009*) 2500 056*) 5000 1—100    300 1—100    300 1—100    500 054*) 1000 028*) 10000 054*.) 5000 1—100 300 1—100    300 086*) 5000 035*) 2500 059*) 10000 032*) 2500 1—100 300 1—100    300 018*) 2500 073*) 1000 002*) 5000 002*) 1000 032*) 2500 063*) 2500 1—100    300 012*) 25000 072*) 10000 1-100    300 1 — 100    300 1 — 100    300 093*) 2500 1 — 100    500 064*) 5000 1 — 100    300 1—100    300 ОШ*) 2500 0^) 2500 090*) 2500 1—100    300 1 — 100    300 063*) 25000 1—100    300 1—100    300 085*) 1000 046*) 2500Q 014*) 1000 1—100    500 1—100    300 066*) 5000 075*) 2500 005*) 10000 1 — 100    500 048*) 2500 084*) 5000 028*) 5000 1—100    300 1—100    300 091*) 2500 072*) 2500 020*) 2500 1_100    300 052*) 10000 1—100    500 028*) 10000 235905 067*) 5000 236037 1—100 300 236056 1-100 300 236296 1—100 300 236734 034*) 25000 237213 010*) 1000 237723 060*) 2500 237789 027*) 2500 237809 1—100 300 238379 1—100 300 239195 052*) 2500 239451 1—100 500 239502 1—100    300 239535 099*) 2500 239721 056*) 5000 239896 1—100    300 240138 1—100 500 240475 008*) 2500 240902 065*) 10QP0 241422 082*) 1000 241839 084*) 10000 242631 1—100 300 243200 043*) 10000 243445 1—100    500 243960 1—100    300 244207 1—100    300 244440 1—100    300 245726 023*) 1000 246526 076*) 2500 247125 1-100 300 247267 091*) 1000 247354 1—100    300 248697 012*) 2500 249350 1—100    300 250194 1—100    300 250224 085*) 5000 2508СВ 1—100    500 2514% 097*) 1000 252218 063*) 25000 252252 1—100 500. 252420 024*) 5000 252906 065*) 1000 253265 1-100 300 253572 069*) 1000 254365 008*) 2500 254593 1-100 500 254799 021*) 5000 255340 094*) 1000 256280 090*) 10000 256432 1—100 300 256749 041*) 2500 257417 090*) 2500 257615 052*) 2500 258739 1—100 300 258814 1—100 300 259155 1—100 300 259849 1—100 500 260977 1-100 300 261535 050*) 1000 262698 052*) 5000 263082 1—100 500 263368 1-100 500 263513 036*) 2500 263713 1—100 300 263916 089*) 2580 264170 1-100 300 264573 053*) 2500 2645% 264606 265020 265054 265903 266086 267035 267237 267440 267462 267838 267876 2681% 268202 269370 271249 271999 272065 2721% 272471 272966 275241 275763 275990 276849 278367 279228 279832 280195 280704 281004 281069 281539 281906 282636 282861 283184 283566 283911 284260 286617 287426 287519 288187 288395 288440 288478 288832 289233 289739 289931 290120 290403 290597 290806 291401 291734 292483 292891 293012 293040 293260 295030 ж 297130 298981 025*) 1—100 1—100 005*) 1—100 054*) 1—100 1—100 061*) 008*) 005*) 077*) 064*) 0%*) 015*) 073*) 099*) 1—100 1-100 089*) 072*) 091*) 1—100 1—100 048*) 064*) 034*) 089*) 1-100 059*) 1—100 1—100 031*) 1—100 1—100 050*) 081*) 034*) 025*) 1-100 1—100 095*) 1—100 1 — 100 048*) 048*) 1—100 009*) 1—100 021*) 065*) 034*) 054*) 079*) 059*) 1—100 063*) 1—100 1—100 013*) 1—100 042*) 1-100 1-100 1—100 009*) 039*) 2500 300 300 5000 300 1000 300 300 2500 5000 5000 2500 1000 2500 5000 2500 2500 300 300 5000 2500 2500 300 500 5000 5000 1000 2500 300 2500 300 300 2500 300 500 2500 5000 2500 5000 300 300 5000 300 300 2500 5000 300 1000 500 1000 5000 2500 1000 5000 5000 300 5000 500 300 5000 300 2500 500 300 300 5000 2500 «•) Истигрыэым. бу ссри]мд«и 0.1ММ 1н;|мм УЭ нвмрэсинии дуи.,- буту* нвмрэлэринв я)!« мэблогда — ^ 300 во 500 “»““т ^*7“ душоидв мувафиг суратд® 600 «а 1.000 манат манатлыг истиграз варагасмимн ивмрвларммдан бирииа 2.500, 5 ООО. 10.000 ва 25.000 манат маблагинда удуш ДУ-шэнда икинчн немра^а 300 манат    “Ла    у    «ш^шу    рте истиграз вэрегаси уэра мутефиг суратда 1.300, а.ноо, 10.300 ва 25 .300 манат аерилир. 25 манатлыг *стиграз те-Э0Г8СИК9 алли манатлыг истиграэа душан удуш маблагинин .арысы аданилир. Удмуш истиграз •арагасинин да]ари удуш маблагинэ дахи.*щир». НАЧЫ ЗЕЗНАЛАБДИН TAfblJEB АДЫНА XEJPMJJa ФОНДУ «ИНКИШАФя ACCOCMACHJACbi ВЭ «M0PM0P0 ЕЗИТИМ В0 КУЛТУР ВАКФЫ» TypKNjd унммрситет1юриид9 таЬсил алмаг иста|аилар учуы БАКЫ ШЭЬЭРИНДа ЬАЗЫРЛЫГ КУРСЛАРЫ ТЭШКИЛ ЕДИР. 1. ИстеЬсалатдаи а)рылмвг шартила — 1990— 1991-ми илларда орта мактаби битирммш шакирд-пар габул олунурлар.    » 2. ИстеЬсалатдан аа таЬсилдан а]рылмамаг шартила — 1990—1991-ми илларда орта мактаби бити-ранлар ва XI синифда оху]анлар габул олунурлар. ТаЬсил Истанбул университатларинин Ьаэырлыг програмлары узра турк муаллимлари тарафиндан турк дилинда апарылачагдыр. Мудавимлар Ьазырлыг курсларыны битирдик-дан сонра Истанбул униварситатларина габул им-таЬанларында иштирак еда бнламаклар. Ьазырлыг курсларына габул олунмаг учун габул KOMHCcHjacbwa ашагыдакы саиадлар тагдим олунмалыдыр: 1) h. 3. Тагы|ав адына xajpHjja фонду идара haj'oTH садринин адына ариза; 2) орта мактаби битирмак Ьаггында санаднн суратн ва ja орта мактабин XI синфинда охумаг Ьаггында ара)ыш; 3) 086 У намрали форма узра тнбби ара|ыш; 4) 3X4 см. алчулу 6 адад фотошакил; 5) паспорт ва ja догум Ьаггында шаЬадатнама. Санадлар окт|абрын 15-дак габул олунур. Ьазырлыг курсларында таЬсил пуллудур. Курс* ларда oxyjaH шакнрдлар jaTarxana ила та'мин олун- мурлар.    • Ьар чур ма'лумат алмаг учун бу унвана мура- чиат етмак лазымдыр: Бакы шаЬари, Вазмров кучаси, 66, Азарба)чан Сдна]е Унивврситатннмн талаба шаЬарчи|и, 111 корпус. Талафонлар: 96-65-66 аа 96*67-71. АЗЭРБАТЧАН РЕСПУБЛИКАСЫ ХАЛГ ТЭЬСИЛИ НАЗИРЛИЛ4 М. ЭЗИЗБЭJOB АДЫНА AЗЭPБAJMAH CaHAiE УИИВЕРСИТЕТИ «ИНКИШАФ* ACCOCHACHJACbl БАКЫ БИЗНЕС МЭКТвБИНЭ 1991—1992-ам тадрмс nun учун ДИНЛе1ИЧИ ГЭБУЛУ Е'ЛАН едир ССРИ Давлат Халг ТаЬсили Комитасм ва IBM-АБШ корлораси|асынын «Бмзнес-мактаб» ва «Али таЬсил« ла{иЬалариим рааллашдырмаг учуй ССРИ ва АБШ празидентлари тарафиндан ^|анилмиш «МаданиЛат, елм, таЬсйл: ССРИ — АБШ» маморан-думуна yjryn олараг аа базар игтисадиЦаты шаран-тинда хармчм игтисади алагалар ва истаЬсалын идара олуимасы узра |уксак ихтисаслы мутахассис-ларин Ьазырланмасы магсадила М. 0зизба|ов ады* на Азарба|чан Сана]а Униварсигати ва «Инкишаф» ассосмаси]асы 1ВМ-АБШ корпораси)всв1нын мшти-ракы ила «Бакы бмзмас мактаби» та'снс етмишдир. ТаЬсил ашагыдакы фанлар дахил адмлмакла ССРИ — АБШ ба]налхвлг програмы узра ]уксак их-тисаслы совет ва харичи мутахассисларин иштира-кы ила апарылыр: маначманТин назариЛа ва прак* тикасы, маначмамтин игтисади асаслары, идараат-манин сосиолоки]а ва психол‘оки]асы, харичи игтисади фаалнЛатин ташкили ва планлашдырылмасы, марке1инг, компутар маданиЦати, Ьумаиитар ва умумелми биликларин асаслары ва с. Мутахассисларин Ьазырланмасы уч факулта узра апарылыр: 1. Маиаимант ао маркатинг факултаси — ка-ниш дайра учун наэарда тутулур. ТаЬсил муддати 3 аЗдыр. ТаЬсили баша вурдугдан сонра мудааимла-ра ССРИ Давлат Халг ТаЬсили Комитаси ва IBM-АБШ корпораси)асынын ба]налхалг типли свртифи- катлары варилир. 2. «Муассмеаларии харичи игтисади алагалари-нии ташкили аа планлашдырылмасы» факултасина а.-и таЬсил ли шахслар габул ади лир. Уму ми даре ]уку 800 саатдыр. ТаЬсил муддати кундуз ша'баси узра 1 ил, ахшам ша'баси узра иса 2 илдир. ТаЬсили муваффагиЛатла баша вурмуш мудавимлара «.АуЬаидис, игтисадчы, маиачвр» ихтисаслары узра ССРИ али тэЬсил муассисалариниики ила в]ии типли олаи али таЬсил Ьаггында икиичи диплом вари* лир.    . Машгалалар 1 ио]абр 1991-чи илдаи башлаиыр. 3. Ба|иалхалг макист Ьаэырлыгы факултаси. Их-тисас; «ИгтисадиЛат ва истаЬсалын идара олунма-сы». Умуми таЬсил ]уку 2.000 саатдыр. ТаЬсил муд-дати (кундуз ша'баси узра) 2 илдир. ТэЬсили му-ьаффагиЦвтла баша вурмуш мудавимлара бв)иал* халг статусу олан давлат типли диплом верилйр, ejHH замаида онлар «Игтисади|]ат ва иствЬсалыи идара олуимасы узра макист-мвивчар» алми адына ла|иг карулурлар. • Машгалалар 1 фаврал 1992-чи илдаи башлаиыр. Машгалалар аи муасир техники васиталарла тачЬиз олуимуш ихтисас аудитори|аларыида ва 1ВМ-АБШ корпораси|асыныи компутар сииифларии- да апарылыр. ТаЬсили баша вурдугдан сонра харичи алкала-'рим габагчыл фирмаларында истаЬсалат тачрубасм ва такмиллашдирма иазарда тутулур. ТаЬсил тасарруфат Ьасабы узра апарылыр. ТаЬсил Ьаггы диила)ичи каидаран ташкила^ муас-сиса. та'сисат, кооператив, accocMacMja тарафиндан, Ьамчмиии хусуси шахслар тарафиндан пул качурма |олу1ла, )ахуА аманат баикыиа варилаи иагд пул- ла аданилир. ССРИ Назирлар Соватинии 1988-чи ил 6 щуп тарихли гврарына у)гун олараг квндарилан муда-•имии мувссисада орта aja.ir амак Ьаггы аа амак стажы сахлаиылыр. ССРИ Давлат Халга ТаЬсили Комитаси ва IBM-АБШ корпорвси1всыныи Бакы бизнес мактабииа )а-шыидаи, |аша|ыш ¡ариндаи ва ама)ииии xycycMjja-тиндаи асылы олма|араг ССРИ ватаидашлары ва ачиаби ватаидашлар габул адилирлар. Саиадлар базар куиуидаи башга Ьар куи саат 10-двн 17.ДОК вшагыдвкы Ун»вндв гобул «дипир^ Бакы швЬври, Вааироа куч^и. 66, М. Э*изб*|оа алына АзСу-иуи талаба шаЬарчи|и. Элаа. ма'лумат алмаг учун бу ¡•"•Фвнлара мурачиат ада бияарснниз: 96-67-71 за 96-65-66. АЗЭРБАЛЧАН республикасы халг ТЭЬСИЛИ НАОИРЛИЛ'И Ь. ЗЭР, »ДАБИ АДЫНА КЭНЧЭ ДвВЛЭТ П1^Г0ЖИ ИНСТИТУТУ  -----^тпАраг    учгум бош олан ашагы!гакы МУСАБИГЭ Е’ЛАН ЕД1.« Тгстря инч&ссиэт вэ оиун тодряси 1иетоди«асы ма- yjry« ректорун гдына Jaouji-мыш рризз и ле «ирпккда бу уивеиа    лазылдар. 37470Ó Кэичэ шеЬэр», Лании дросввкпи 1»7. Те.тефон; 2-42-63.    Ректорлуг. С8НА1Е МУвССИСвЛвРИ, ТИЧАРвТ ЛАРЫ РЭКБвРЛвРИНИН, КООПЕРАТИВ Вв ФЭР- ди эмакла машгул оланларын назарина! Окт|абрын 15-дан 19-дак Идман о|унларм capa-¡ында (Нафтчилар проспакти, 26«а») 1992-чи мл учуй республика топдансатыш ПАЛТАР JAPMAPKACy кечмрилачак. 1армарка комитаси. «Куиалраклам» аксионар ширкати. БАШ РЕДАКТОР Т. Т. РУСТЭМОВтехисчилэр: АЗЭРБА1ЧАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИ АПАРАТЫ ВЭ «ХАЛГ ГаЗЕТИвНИН ЖУРНАЛИСТ КОЛЛЕКТИВИ Ежадиааиаа общастванноиояитичаасаа гаватв Азарбайджаиской Распублики. Учрадитали:    Аппарат Праамдапта АварбаЙ- джаиской Распубпики и журналметский кояяаптив «Халг гаватив. Радамси|амын уиааны: 3701SB, БАКЫ ШЭЬЭРИ, КИРОБ ПРОСЛЕКТИ, 1В. МЭ'ЛУМАТ УЧУН ТЕЛЕФОНЛАР: 93^-92» 92^2-97, 98-S1-6B. Навбапя редахтор Ч. ЭЛШЕВ. Чаяв иввдвнмвлмдмр: 23.00. Имзвланмышдыр: 23.30. Иннам Вв814 Ч 1 В 3 АБ В 7 8« те 11 1В 18 14 Ваяы, «Ав»рбв|чая» яешрнЦатмныя ммбовст Вжу, тшюгрвфвя явнтньстав «АэарбЛшиан». Тнражы 255J918 Сифариш 6611 ;