Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, October 03, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - October 3, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ! ГОЗВТИ ^ з OKTUK* 199^-ил ИДМАН ХЭБ9РЛЭРН т “ *т? )С Техмимеи он кунлук фаси* лэдеи соирв КОЧМИШ дун|в чемпиоилвры Роберт Фишвр-Л» (АБШ) Борис Спасски (Франса) арасыида матч дааам вт-дирилир. ШаИматчылар Саати Стефан адасыидаи Белграда келмишлер. Матчыи галан кв-рушлери бу шеЬерде кечири-лачек.    * 12-ни керуш о бирилерине нисбетен 4ох мвраглы ее дёр-кин квчмишдир. 16-чы квдмш-деи Фишер агыр св)тнотв душ-мушдур. Алты савтадек дааам еден керуш 54-чу кедиш-да Спасскинин гелебеси иле баша чатмышдыр. Ьвсвб 5:3 Фишерин хе{ринедир. ♦ Футболчуларын дун)« чем пионатында сечме о)унлары дааам едир. Русланин вечме командасы Авропа юнасы-нын бешинчи групундв Jy-гославзча, Мачарыстан, Jyna-иыстан, Исланди|в ее Луксем-бург командалары иле керуш-мелидир. Лакин Jyrocflaenjafla февгеладэ ееаиЦет олдугуна кере ФИФА Ьемин елкени сечме о)унларАан аеад етмиш-дир. Эсасиаме|е кере трупун ики ен кучлу командасы чем-пионатын финал мерНелесине аесиге гаааиачаг. Мачарыстан Лунаныстаи Исландца Руси ja Люксембург 2 10 1 4—2 2 110 1 1—0 2 2 10 1 2—2 2 0 0 0 0 0—0 0 10 0 1 0—3 о Азерба|чак«ик милли футбол чемпионатынын финал ojyHna-рыида невбети турун керуш-лери олмушдур. Ьемин ке-рушларин иетичелери иле та-ныш олун: «Ту ран» — «Нефтчи» — 1:0, «Курмук» — «Хееер» С. — 0:3, «Те par гм» — «Иишаатчы» Б.— 1:2, «Иншаатчы» С — «Кур»— 0:2, «Келеэ» — «ШаНдаг» — 5:1, «Гарабаг» — «Умид» — 2:0. ♦ Зугулбада бе]нвлхалг шаН-мат турнири кечирилир. ia-рышларда Аеерба)чаи, елече да Иран Ислам Республикасы, TypKHje, Эфганыстан, Алманза, Русина, Беларус, Гаеахыс- тан еа ^урчустан шаНматчы -лары чыхыш едирлер. Турнир ики групда кечирилир. Он бир ен кучлу шаНматчы «А» групунда даирееи систем узре, 112 идманчы исе «Б» групунда Исеечре системи узра ¡арышыр. Ики турдан сонра усталыга намизад Чэмил Агамаль^еа (Бакы) 2 халла кучлулер гру-пунун лидеридир. Идман ус-тасы В. ¿андэмироа (Казан) ее С. BepeejyK (Пинск) 1,5 халла сонракы |ерлерм тутурлар. «Б» групунда 12 шаНматчы ики мумкун халдан ики хал топ-ламышдыр. а. азимов. ДЭВЭЧИ САМБОЧУЛАРЫНЫН МАРШРУТУ Таршыдакы ики е)да Дееечи районунуи самбочулеры уч ше-Нарда чыхыш едечекяер. Ея-чин Султанов, ШаНин Чамалое, Мушфиг ее Мугеддес Чефе-ровлар Назырда Газахыстан па||ахтындадырлар. Алмв-Ате-да самбо узре дун|а нубоку ¡арышлары кечирилир. Республика ]ыгма командвсымын тер-кибииде онлар да бу japwui-ларда иштирак едирлер ее hep бири {уксек jepnap тутмага на-мизаддир. Команда дун*е ку-боку )арышлерындаи сонра PycMjanMH Низким Новгород вмла|етииин Кустоео шеНерн-ие * кедачек. Бурада ону даНа ме’тебер турнир — дун|е би-рицчили{и кеэл»|ир. Дееечи самбочулеры pajón мдмаи комитеси нее дин деки ушат кенчлер идмаи мектеби-иии |етирмеяерндмр. Инди-нии езунде да мектебде jax-шы самбочулар Назырленыр. Онлар бу ¡ахыиларда Pjaaana )ола душечек бе|нелхалг тур-нирда Азерба|чаны темснл адечеклер.    Республиканын »мекдар мешгчиси Телман Ьаювмоаун бешчылыг «тди)м комОнданын еетене гелеб. ил. га{ыдачегына еминик. Берна ФС9ДОВ, «Хаит гезотмаиин мухбири. АЗвРБАЗМАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЭДЭНИШТ НАЗИР ЛИ1И А30РБА*АН Д0БЛ0Т академик опера ве БАЛЕТ ТЕАТРЫ Y. Начыбе|ов «ЛЕЗЛИ 80 М0ЧНУН» 3 пердэлм 6 шекилли опор* Лмбреттосу — Y. Ьачыбе|о*ундур. Г0НДАБ ГУЛИМЕВА АЗ*рб*Н*И Р*€ПублИ1С*СЫИЫН эмекдар артистн ЧАН0ЛИ ЭКБ0РОВ Азерба)чан Республикасынын амакдар артист* Тамаша саат 19-да башяеныр. Бмлатлар театрам кассасыида саат 10-дам 19-дам атылыр. Ле|ли Мааиун ITIw^n jj 11 Аэерба|чен милли талааиэирсы 7.30. «Хош кердук». СаЬэр программ. 9.05. ЧэбНэ хэттмн-дэи. 9.10. Чизки филмлари. 9.30. Ушаглар учун: «Дан ул-дузу». ШЛО. «215 кл» студив; сынын программ. 18.00. Кунуи хэбэрлари. 18.05. Чизки филмлари. 18.25. Бачарыглы еллар. 18.45. Тала мэктублары. 19.15. 1олуну кеэлэ)ирам. Мусиги программ. 19.50. Телефакс. 20.00. Реклам. 20.05. Пенчэрэ-мэ aj гонуб. 20.20. Кунун хе-барлари. 20.50. ЧабНэ хэттим-дан. 20.55. Реклам. 21.00. «€в-лэринин ену joH43...». Ираг те-левмзи|всьжын мусиги rehфа-си. 21.35. Италика киносу кун-лери. Бадии филм: «МэНаббэт чаглары». 23.05. Идман и «малы. 23.35. Кунун хэбарлари. «Останкино» каналы 7.00. ^емиликлер. 7.20. Cahap кимиастикасы. 7.30. СаНар. 9.50. Мултиплчкасжа филми. 10.00. ^ниликлар. 10.20. «Бах аэ дин-ла» рубрикасм. 10.40. Бадии филм:    «Висбадене сэфар». 12.05. Сенедли те левизна филми. 12.20. JyMop антолоки)асы. 13.00. JeHHAHMiap. 16ХЮ. ]ени-ликлар. 16.25. Телемикст. 17.10. Блокнот. 17.15. «Уолт Диснв{» тэгдим едир. 18.10. GrapTHHej-жер. 19Д0. JeHHflHioiap. 19.25. Футбол- кчмалы. 19.55. «Гатар —03». "ТТублисистик силсилэ. 20.30. Бедии филм:    «Маним ерим аэкэ лланетдэндир». 21.45. Кечэниз xejpa галсмн, балалар! 22.00. JeHHAHxaap. 22.40. Бадии тэлезиэи^а филми: whejaTMH хмрда-хурушу». 2-чи сари)в. 23.10. Бомонд. 23.25. Бар дефе... 23.35. Мат-буат клубу. Хусуси бурахылыш. 00.15. BeenjjaT. 01.20. Консерт. Фасиладе: ¡эниликлар. «Русм)е» каналы 9.00. Хабарлар. 9.25. Ишку-эар а дам ын захты. 10.25. Сэ-недли филм. 10.50. Асудэ вахт. 11.05- Экар )ашыныз... 11.35. Телеаиз^а тамашасы. 12.55. Мултилликеси|а филми. 13.05. Бздии филм:    «МушаЬидечи». 14.35. Телевизи]а информаси)а-коммерси)а хебэрлари. 14.40. Кандли суалм. 15.00. Хабарлар. 15.20. PycMjaHMH констмтуси^а меЬкемеси салонунда. 17.35. Мектабагадар }ашлы ушеглар учун в ери ли ш. 17,55. Франса|а са,аНат. 18.25. 1ениликлер. 18.40. Инсан аа амэк. 19.10. Чэнаблэр — ]Олдашлар. 19.30. Калим, ejupA еда к. 19.45. Э)Л»нча мачлиси. 20.15. Америка ул-дуэлары. 20.45. Нар кум 6aj-рам. 21.00. Хабарлар. 21.20. Бедии филм: «Истиитег». 22.50. Криминал хабарлар екраны. 23.00. Ретушсуз. 24.00. Хабарлар. 00.25. Идман карусели. 00.30. PycnjaHWH конституси]а меНкамаси салонунда. 01.10. «Жиллетт» фирмасмнын казу ила идман дун^асы. хабэрлари. 2С.50. ЧебНа хат-тиндаи. 20.55. Реклам. 21.00. Нагмали далгалар. Мусиги программ. 21.50. Аэерба|чан Республикасы Мудафиа Незирли-jhhhh ме'луматы. 22.10. Театр-ларымыэ jeHH меасумда. 23.00. Итали]а .сииосу кунлари. Бадии филм: «МэНкам» кезла)ан маНбус». 00.30. Кунун x^Sap-лари- «Останкино» каналы 7.00. JeHHAHtoiep. 7.20. Cehap кимиастикасы. 7.30. СаНер. 9.50. Мултипликаси)а филми. 10.00. JeHHAMioiap. 10.20. «Jacnaja Пол-)ане» маНнылары. 11.00. Елми-публисистик аерилиш. 12.00. Футбол ичмалы. 12.30. Бадии телееиэ^а филми:    «hajaTMH хырда-хурушу». И cepnja. 1300. JeHHflHKAap. 13.25. Бадии теле-визи]а филми: «Чамв)ка». I се-ри14.30. Гысаметражлы бэ-дим телевиэи]а Чрилми: «Сенин гардашыи Валентин». 14.55. Бадии телеаиз^а филми:    «Те атр». 1-чи cepnja. 16.00. Johh-лмклар. 16.25. Иижуэар хабарлар. 16.40. Блокнот. 16.45. Сэ-недли талевизи^а филми. 17.15. «Уолт Дисне)» тэгдим едир. 18.05. Кичик консерт. 18.15: ©з арамызда галсын, гыэлар! 19.00. Консерт. Фасиледа: je-ниликлар. 21.00. Мевзу. 21.45. Кечениз xejpa галсын, балалар! 22.00. Johh л и кл ар. 22.40. Ре-. жиссор A. BajAHMH филмлари. 00.20. Паре езу Наггында. 00.30. Кремл диеары архесында. 01.00. JtHHAHKAap. 01.25. Сана дли филм. 02.10. Идман программ,. «Руси}а» каналы 9.00. Хебарлер. 9.20. Ишку-эар адамын вахты. 9.50. Ретушсуз. 10.45. HejaaHAap аламиндэ. 11.45. РуЬдан душма)ин, поручик Голитсын. 12.40. МаНаббат ва Но)‘эчанла Шелыкоа Ьеггын-да. 13.00. Бадии филм. 14.35. Телевиэи{а информаси)а-чом-Mepcnja хабарлари. 14.4). Кандли суалы. 15.00. Хабарлар. 15.20. Русч)анын конституси^а мэЬкзмаси салонунда. 17.00. Талебирма. 17.30. «¿Рост» сту-AHjacw. 18.00. Трансросефир. 18.45. )ениликлар. 19Д0. ©даби гираэт. 19.30. Парламент ха-барларн. 19.45. Гызыл шаха. 20.45. Нар кун ба)*рам. 21.00. Хабарлар. 21.20. Чохсери)Злы бадии телевиэк|а филми: «Сан-та-Барбара». 22.10. Комсерг. 23.00. Cnjacn публисистич вэ-рилИШ. 24.00. Хабарлар. 00.25. Идман карусели. 00.30. Русч'э-нын KOHCTHTycnja мэЬкэмэс.« салонунда. 01.00. Апарина Саа-rajesaHMH ]убчле)инэ Наср олунмуш програм. )ениличлар. 10.20. Чохсари)алы бедии телеаиэм!а филми: «Вар-лылар да агл^ыр». 11.05. Бре{н-ринг. 11.55. Сэнадли те-леаизи)а филми. 12.15. ©з арамызда галсьж, гызлар! 13.00. )ениликлэр. 13.20. Бадии тела-виэи)з филми: «Чама)ка». I1 сери)*а. 14.30. Гысаметражлы бэдии тэлеаизи]а филми. 14.50. Бадии телэ9изи:а филми: «Театр». 2-чи сэри|а. 16.00. )ени-личлар. 16.25. Талемичст. 17.10. Блочное. 17.15. «Уолт Диснэр» тэгдим едир. 18.05. Сэнадли ’ теле1изи]а филми: «Аламэ кез кээдир». 18.15. Мусиги члубу-муз. 19.00. )ениличлэр. 19.20. «Останкино» девлатларарасы те леча.-(злы тэгдим едир. 19.40. «Гатар—03». Публисистик сил-сила. 20.10. Чохсери1алы бэдии телеаиэи)а филми:    «варлылар да агла)ыр». 20.55. Сэнэдл?'« тэ-лввизи)а филми. 21.45. Кечэниз хе!ра галсын, балалар! 22.00. «)екунлар». 22.40. Нэрэ езу Наггында. 23.50. «Ас^аныи сэ-си». Бе]налхалг мусиги вэ мэЬ-ны мусабигэси. Фасилэдэ: ]э-ниликлэр. 01.40. Нэр ша| ола билэр. «Русм|а» немалы 9.00. Хабарлар. 9.25. Ишку-зар адамын вахты. 10.00. Сжа-си публисистич аерилиш. 10.55. Асу да вахт. 11.10. Русжа вн-счклопвди)асы. 11.50. Консерт. 12.50. Мултипличаси»а филми. 13.00. Бадии филм: «СилаНлам-мыш аэ тэНлукали». 14.35. Тэ-левизи|а информаси)а-коммер-си|а хабарлари. 14.40. Кандли суалы. 14.00. Хабарлар. 15.20. Руси{анын конституси|а мэНкэ-меси салонунда. 17.00. Негте{и-наээр. 17.30. вариаси)'алы маз-зу. 18.00. )ениликлар. 18.15. Трансросефир. 19.00. Христиан программ. 19.30. Футбол. ОМЙК — «Спартак». Фаснлэ-дс криминал хабарлар екраны. 20.45. Ьар кун ба!рам. 21.00. Хабэрлар. 21.20. Идман программ. 21.55. Чохеер'^алы бадии телеаизжа филми: «Санта-Барбаре». 22.45. КэЛчн, е)ырд эдак. 23.00. Бизнес еэ си)асат. 24.00. Хабарлар. 00.25. Идман карусели. 00.30. Руси]а-нын конституси)а маИкэмаси салонунда. 01.00. Руси]а Фэдэ-раси}асынын сесси|асында. 01.30. Мусигилн филм-бзлэт: «Оркесто» (А5Ш). дэниЛвг, ахтарыш аэ шарН. 19.00. )ениликлэр. 19.20. ...16-дэк вэ деНа 6ejy4. 20.00. «Ге-тар—03». Публисистик силсилэ. 20.30. Чохсэржалы бэдии те-левизжа филми: «варлылар да агла)ыр». 21.15. Мусиги алудэ-чиси. 22.00. JsHnnMKJÌap. 22.40. Лотто. 23.10. М. С*вта}эзанын анадан олмасынын 100 илл^н мунасибэтила. 23.50. Нэрби ре ai у, 00.15. Муслум Мегома-)евии гонаглары. 01.00. JaHH-ликлэр. 01.25. Талаб олунан чйно. «PycMje» каналы 9.00. Хэбэрлэр. 9.25. Ишку-зар адамын вахты. 9.55. Бизнес вэ cHjacaT. 10.50. Христиан программ. 11.20. XX эср кадр да вэ кадр архасыида. 12.20. Вариа-си)алы меззу. 12.50. Гызыл маНмыэ. 13.20. Асудэ вахт. 13.35. Чохсержалы бэдии теле-аиэи)а филми:    «Санта-Барба ра». 14.25. Мултипликаси|а филми. 14.35. Телееизи)а ин-формаси]а-коммерси)а хэбар-лэри. 14.40. Кэндли суалы. 15.00. Хэбэрлэр. 15.20. Pycwje-нын KOHCTHTycnja маНкамэси салонунда. 17.00. Базар игтиса-ди])атыны ejp3H9K. 17.30. Caj-jah. 18.15. )еннликлар. 18.30. Русм)'а eHCHttnoneAHjacM. 19.00. Кнпрас    Мажэ^ке—НАТО- дан репортаж. 19.30. Парламент хэ-барлэри. 19. 45. Cai jap театр. 20.45. hap кун 6ajpaM. 21.00. Хабэрлар. 21.20. Чохсэржалы бэдии телевизи)а филми: «Санта-Барбара». 22.10. Aito ээ moto идманы алэминдэ. 22.40. Кэлин, ajwpa едак. 22.50. Хусуси коммерси)а хабэрлэри. 23.00. Ватаним маним. 24.00. Хэбэрлэр. 00.25. Идман карусели. 00.30. Руси]анын консти-TycHja мэНкэмасН салонунда. 01.00. Pyc4ja Федера^¡асынын сесси{асында. 01.30. Консерт. 20.35. Миниатур. 20.50. ААе'чу-эалар ме)даны. 21.45. Кеиениз хе)ра галсын, балалар! 22.00. )еннликлер. 22.40. Бедим филм: «ТэнНа киши учун тала». 00.10. «Вид» тагднм едир. 01.50. Ае-то-шоу. «Руе*|а» не йены 9.00. Хебарлер. 9.25. Ишку-зар адамын вахты. 9.55. Вэте-иим маним. 10.50. Кипрас Мажа) ка—НАТО-дан • репортаж. 11.20. Консерт. 12.20. XX эср кадрда в» кадр архасыида. 13.20. Ретро. 13.45. Чохсерн|а-лы бедии телевиэжа филми: ««Саита^арбара». 14.35. Теле-•изи]а информвси)е-коммерси-)а хабарлари. 14.40. Кен дли суалы. 15.00. Хабарлар. 15.20. Руси)аныи коиститусжа м^ка-мэси салонунда. 17.00. Твле-биржа. 17.30. Тв|вач, |ехуд ке-ЗоЛ формоза. 18.00. ]ениликлер. 18.15. Булаглар. 18.45. «А4— Траст». 19.00. Телеемам)в филми: «Смирнов л ар аилвен. На**» )аша)аиагыг?». 19.45. «Уолт Дисне)« чуме куилэринда. 20.45. Ьер кун бЫрем. 21.00. Хеберлар. 21.20. Бэдии филм: «Аила хошбэхтлжи». 24.00. Хабарлар. 00.25. Идман «аэусэ-ли. 00.30. Руси|анын конститу-си)а меНчамеси салонунда. 01.00. Руси)а Фецараси}асы сес-ойасында. 01.30. «К» тэгдим едир. «Ге}д олунмамыш саЬар». 14.10. Лазыиы Кеорки Сам{оноа. 14.40. Кандли суалы. 15.00. Хабарлар. 15.20. кПеличаи» акси)асы. 16.20. Талеаиз^а о{уну: «Лого«. 16.50. Са#аН. 17.35. Лурда моден» тегдим едир. 18.05. Мул-типлмкаси)в, филми. 18.20. Сар-Неди олма)ан футбол. 19.15. Кэшф олунмамыш каинат. 19.45. Парламент хабарлари. 20.00. XX есрич кулуш устала-ры: «Чарли Чаплин». Биринчм Ниссе. 21.00. Хабэрлар. 21.20. Кэр кун бе|рам. 21.30. XX верим кулуш устал ары:    «Чарли Чаплин». II Ниссэ. 22.30. XX эср кадрда ва чадр архаеында. 24.00. Хабарлар. 00.25. Идман карусели. 00.30. Мусигили-а{-леичэли аерилиш. 01.00.    «А» п рог рамы. 02.00. Бедии филм: «Анам ара кэтдн». БА1ЙР «сИСТАНБУЛ» mm шгм» шкрмти OKTJA6P AJbiHblH 1-Д*и мтнтаэвм ОЛАРАГ КАКЫ—НАХЧЫВАН—TYPKMjé—ИвЛвв |СурЦ«| маршруту yapa турист сафаряари ташиия адир. Од*и*я*р *м|ут*сы* оялчшг. Эл**« м*'лум*т *лм*г учун «Шётыдамы т*л*фон-Л*р* S9HK вур* бнл*рснннэ: 98-81-96; 93-45-68. YHBAH: Ва)уи Даииа «уиаси. И (аачмиш Киров проспаити), I мартаба. Asep6aj4*H милли т*л*амаи|*сы 7.30. кХош кердук». СаНар программ. 9.05. ЧабНэ хатгин-ден. 9.10. Чиэки филми. 9.20. Пиллэлэр. 9.40. Ф. Шопенин асерлари. Чалыр С. ТеНирова (фортепиано). 10.00. Итали)в ■ч киносу кунлери. Бадии филм: «МеНеббет чаглары». 18.00. Кунун хабарлари. 18.05. Чизки филмлари. 18.35. «Беиевшэ» ушаг хору ну н коисерти. 19.05. Азэрба)чан тарихи. Елмн-пуб-лисистик програм. 19.50. Тале-ч факс. 20.00. Реклам. 20.05. Пам-иарамэ aj гонуб. 20.20. Кунуи iti ;    ■    :<•    Н и VI Азарба)иан ддилли телеаиаи|асы 7.30. «Хош кердук». СаНаэ программ. 9.05. ЧебНа хатткн-ден. 9.10. Чизки филмлари. 9.40. Инструментал мусиги. 10.00. Итали)э киносу кунлари. Бэдии филм: «МаЬкемэ кезла-Ì3H маНбус». 18.00. Кунун хэбарлари. . 18.05. Чизки филми. 18.15. «Калин очага чекер...». 16.40. Азэрба|‘чан аскэри. 19.50. Телефакс. 20.00. Реклам. 20.05. Пенчерамэ aj гонуб. 20.20. Кунун хабарлари. 20.50. ЧабНэ хэттиндан. 20.55. Реклам. 21.00. Танышлыг. Ьакнми^етэ кимлар калмб? Саб^ал pajony. 21.30. Мугам ахшамы. Oxyjyp республиканын халг артнети А. Баба]ав. 22.00. «Гэлбимиздэ бир ад )ашар...». Ариф Абдул-naiea. 22.30. Итали)а киносу кунлари. Бедии филм: «Аила портрети интер)врда». 24.00. Кунун хэбарлари. ■Останкмио» каналы 7.00. )ениликлэр. 7.20. СаЬэр кимнастикэсы. 7.30. СаЬэр. 9.50. Мултнпликеси)а филмиГ 10.00. Аэер6а)н*и милли теле*как)есы 7.30. «Хош кердук». СеНэр программ. 9.05. ЧабНэ хэттин-цэн. 9.10. Чизки филмлари. 9.30. ШаНмат мэшгчилэринин талеаизи|а мактаби. 10.00. Ита-лн)а киносу кунлари. Бэдии филм: «Аила портрети интер-)ерде». 18.00. Кунун хэбарле-ри. 18.05. Чиэки филмлари. 18.35. )ашыдлер, )ени)втмэлэ-рин дискуссжа клубу. 19.10. Реклам. 19.20. Демократии Ьу-гуг деелетина дотру. 1930. Телефакс. 2С.ОО. Реклам. 20.05. Пенчерамэ а) гонуб. 20«20. Кунун хабарлари. 20.50. ЧабНэ хеттиндан. 20.55. Неггыи дэр-каНы. 21.10. Иш беле кетирди (халг артнети ШаНмар ©лак-беровуи хатирасинэ Наср олу-иур). 22.10. Азербе)чан телеви-эи)всынын «»Кино» )арадычылыг бмрли)и тэгдим едир. Бедии филм: «Нико» (АБШ). 00.10. Кунун хабарлари. «Останкино» каналы. 7.00. )ениликлер. 7.20. СаНер кимиастикасы. 7.30. СэЬер. 9.50. Мултипли часи )а филми. 10.00. 1енили1слар. 10.20. Сенедли те-леаизи)а филми. 10.30. Елми-публисистич аерилиш. Фасиладе: )ениликл-эр. 14.35. Бедии филм. 16.00. )ениликлэр. 16.20. Телами чет. 17.05. Блокнот. 17.10. «Уолт Диснв)» тегдим едир. 18.00. Сэнадли талэвизи-)а фижу*и. 18.40. Чагырыш: мэ- Аэербе)иен миллн телеенэм{есы 7.30. «Хош кердук». СаЬар программ. 9.05. ЧабЬа хэттин-ден. 9.10. Азэрба)чан дв)эндэ ajara дур ки...    9.50. 1аллы... jannai... 10.00. Бакы. Азадлыг ме)даны. Азэрба|чан Респуб-ликасынын СилаЬлы Гуввелэри кунуна Наср олунмуш Н«чэби парад. 11.30. Азадлыга чагырыш. Чыхыш едир Азарба{чан Деалат маЬны вэ рэгс ансам-блы. 18.00. Кунун хэбарлари. 18.05. Чиэки филми. 18.25. Мустагиллик аддымлары. Бе-j ук Британка ¿олларында. 19^25. Чаикилар, маршлар. 19.50. Телефакс. 20.00. Реклам. 20.05. Пенчерэме aj гонуб. 20.20. Кунун хэбарлари. Азэр-6а j чан Республикасынын Си-лайлы Гуавэлари кунуна Наср олунмуш Нарбм парад. Репортаж. 21.00. Бу сэнин ордундур, ej ана В этан. «Хазар» студи^а-сында Аз арба) чан Республикасынын СилаНлы Гуавэлари ку-нунэ Наср олунмуш 6ajpeM ке-рушлэрк. 23.00. Лакы» студи-¡асынын программ. 00.30. Кунун хабарлари. ■Останкмио» каналы 7.00. JeHH л имя эр. 7.20. СаНар кимиастикасы. 7.30. СаНер. 9.50. Мулп<лликаси)а филми. 10.00. JeHHiwioiep. 11.20. Чохсери)алы бедии телевизи)а филми: «сВар-лылар да агла)ыр». 11.45. Мул-тнпликаси)а филми. 12.10. Сэ-)аНэтчилэр клубу. 13.00. Jbhk-ликлэр. 13.20. Бадии телеаиэи-ja филми: «Мани езунлэ апар». 14.35. Бэдии филм: «Оасунлан-мыш доллар». 16.00. 1енилик-лэр. 16.20. Брич. 16.50. Бизнес синфи. 17.05. Блокнот. 17.10. «Уолт Дисне)» тэгдим едир. 16.00. Рок дэрси. 18.45. Му-■аффагиЛэтэ неча май л ол малы? 19.00. 1ениликлэр. 19.25. МултипЛикаси)а филми. 19.35. Бутун Ôsjparflap гонагымыэ олачаг. 20.05. Инсан аа ганун. АэербеИан милям теле*иам|есы 9.05. Кунун хэбарлари. 9.20. Чизки филмлари. 9.40. Бачарыглы эллэр. 10.00. Бир jofl-дан качан ики емур. 10.55. «Бе-<ы» сгуди)асынын программ. 12.25. Asep6ejKaH тэлеаиэи{а-сынын «Кино» {ерадычылыг бирли)и тегдим едмр. Бедии филм: «вНико» (АБШ). 18.00. Кунун хебэрлари. 18.05. Чизки филмлари. 18.25. Н^етын Нер узу. 19.25. Бура Вэтандир... 19.50. Телефакс. 20.00. Реклам. 2005. Пэнчэрэмэ а! гонуб. 20.20. Кунун хэбарлари. 20.50. ЧэбНэ хэттиндан. 20.55. Реклам. 2100. Аээрба|чен Республикасынын СилаНлы Гуевелери кунуна Наср олунмуш ба)рам коисерти. «^Республике» сера-)ындан jajbtM. 22.00. «Азэрба)-чан—Hjyc-Сереис» тегдим едмр. 22.15. Азарбе|чен милли футбол чемпионаты. «Иишаатчы* (Бакы)—«оКэпез» (Кэнче). 23.00. «Ретро» телеаиэи)е киносалону. 01.00. Кунун хебарлерм. «Останкино» пищу s 8.00. JeHMAKtuiep. 8J0. Cehap кимнестикесы. 8.30. Ишкуэер адамын шамбе сэНэри. 9.30. ««Марафон—15».    9.55. Идман програмы. 10.25. Бумеранг. 11.0а СэНиенин apxa тэрафин-fi*. 1.1.20. Сенин учун, тебебет. 12.00. Аеие-космик салон. 12.15. Валентине Машкова ила керуш. 12.40. Еколожи хронике. 12.55. Бедии филм: «JyiccaK ген». 1435. Сенедли телевизи-je филААи. 16.00. Мнили кл ар. 16.25. А. П. Чехое адына 6ej-налхалг театр фестиваль« гар-шысында. 17.30. Ие^еанлер алэ-мииде. 18.10. А)дыи квадрат. 18.50. Мултмпликаси)в филми. 19.15. Хошбехт Кадиса. 20.15. Бадии филм:    «Лепет».    21.45. Квчвииэ xejpa галсын, бвлв-лар! 22.00. 1аниликлэр. 22.4а ««Михаил Жваиетски». 23.40. Консерт программ. 01 ДО. Je-ниликлар. 0125. Бедии филм: «Мелвкэиии ypajn» (АБШ). «РусЦа» каналы 9ДО. Хеберлэр. 9.20. Сеиед-ли панорам: «Бир шэНарчи тв-рихи». 10.20. Мултипликвси$а филми. 10.30. «03» программ. 11.00. Y стаи эл он б «р. Видеоканал. 12.15. Биэ чэчэ ¡вшэ)в-чагыг? 13.00. Бэдии филм: Ааербв)иаи милли теле*маи|всы 9.05. Кунуи хэбврлэри. 9.20. Чиэки филми. 9.30. Куиа!дыч. IC.30. У шаг л ар учуй: «вмру-муэ-«уиумуэ». 11.05. Реклам. 11.15. «Ретро» телевиэ^е ки-носалону. 13.15. Y. Ьеиыбэ|о-ауч вне цен олмасынын 107 чл-ли!иие Неср олунмуш xejpwjja коисерти. 14.15. «Чыотдам» ушаг киносалону. «АН, бу сеНоли ал ем». 15.15. Ел-оба-аан кэлэм сэслэр. Нисэ буим. 15.35. Ьээин меНнылар. 16.15. Нэлаллыг. 16.55. Сэдэ. Ушаг чнформаси)а програмы. 17.05. Jboah... ом ¡евдн... 18.20. Тор-паг. 19.20. «Дурна тали». Аээр-ба)чан твлевиэн^асы ээ Муда-фиэ Наэирли)инин бирке аа-рилиши. 20.20. Кунун хэбарлэ-ри. 20.50. ЧэбНэ хеттиндан. 2055. Раклам. 21 ДО. Астаранын керуш кунлери. Аээоба;чан вэ Иран твлевиэч)вларыиын бирка эврилиши’. 23.00. «215 кл» студи¡асыныч программ. 8.00. Свгламлыг сваты. 9.00. «Идман лотосу »нун тирвжы. 9.15. Мултчпликаси!в филми. 9.35. Дун)в халгларыным japa-дычылыгы. 10.00. СэНер тэз-дви. 10.30, Хош кердук ки|аэ ханым Теиишева. 10.55. Буну сиз бачарырсыныэ. 11.35. СаНер улдузу. 12.25. Соло. 12.55. «Мерефон—15». 13.45. Ушеглар учуй телефилм. 14.10. Рэссам-лыг метаморфозу. 14.50. Хок-Kej. Лига чубоку угрунда. ОМИК — «Динамо» (Мосиеа). Фасиледа: ¡емиликлар.« 16.30. Ьере езу Наггында. 16.40. Мусиги програмы. 17.10. Cejatm-чилер клубу. 18.00. Панорам. 18.40. Телелосжа. 18.55. «Уолт Дне не)» тегдим едир. 19.45. 1еииликлар. 20.00. МеНир ¡ед-дилик силсилэси. 21.00. Базар кунунун кинопрограмы. 2300 «Цекуилер». 23.45. Идман программ. 24 ДО. Сенедли телеви-3HÌ4 филми. 01.00. JeMHflMiuiap. 01.25. Видеодром 9.00. Хебарлао. 9.25. Ибе-деткеНа «ол. 9.55. ВаоиесмЦлы мееэу. 10.25. Бедии филм: «Сизин учуй, гызлар вэ агланявр». 10.35. Б и зим баг. 11.35. Актрн-свиым в'тирафы. 12.05. Оглвн-лвр ескар кедио. 12.35. Истэ-(ирсиииз, имаиын. 13.05. Бадии филм:    «Серт    еда«**.    14^0. Кандли суеяы. 15.0а Хебарлер. 15.20. Хеберлво чэрчивеси ао-хесынца. «Руси¡а — 1апони1в: Нэ1ет девам едир». 15.40. Руси-!еиым теяевиэи^а театры. 17.30. Познер ее Донех1у. 18Д0. Аг гарте. 18.45. Бедии филм: «Иие-зэ ееоим, сиз и муше:иет а а им» (Франса). 20.05. «Стаса Намине» мерхаэи тэгдим еа*«о. 20.35. Кулуш ахшамы. 20.45. Ьер кун баЬам. 21.00. Хэбво-лэр. 21.20. Жээр6е)«ан — «Замен» муштереч программ. МУНАРИБЭ 80 0M0K ВЕТЕРАИЛАРЫНЫН, ЕЛ0Ч9 Д0 ТЭГАУДЧУЛ0РИН Н030РИН0! С*м*д Вургун *дын* Аз*рб*|ч*н Д**л*т Рус Драм Театры окт|абр «¡ынын 1”Ден е'тибврен ч*р* шенбе ве думе ахш*мл*ры сизи xejpnjj* тамаша- ларына да'ает едиР. Тамаша л ар саат 18-де башланыр*. ** Кириш замены шехсиЦети тесдиг еден сенед тегдим олунмалыдыр.    _________ Элаве ме'лумат алмаг учун бу телефонлара зенк аурмелы: 93-00-63, 93-55-24. СУДАН ИСТИФАДЭ ЕД0НЛ0РИН НЭ30РИН0 Су кемерлерини гыша аахтында Назырламаг учун ашагыдакы тедбирлер керулмелидир: а) Муессисе, идаре, тешкилат, jaiuajwuj истис-мар конторлары, ев идарелери, коммунал-тееврру-фат конторлары ве еа саЬиблери гыш замань» шах-танын те'сиринден горумаг учун дахили су кемерле-рини диггетле незерден кечирмели ве те мир ет-мели. б) Су елчен чиЬазлары ае гутулары темизлеме-ли, онлар учун кип ертулен гапаглар га)ырмалы ве ок^абрыи 15-дон кеч OAMajapar су кемери Ьесаб-ла{ычыларыны тахта оаунтусу иле ертмели. в) ШеЬер су кемери шебекесинин тез|игинден асылы OAMajapar мунтезем суретде ишле|е билмо-сиии те'мнн етмек учун бухар ае ja су иситме сис-темини jeHHAOH гурмалы. г) Cenaje муессиселери уч кун лук .су еПти)ат менбе]и ?ератмалы. . аллаь раьмат Еласин Б. Вали)вв, 3. H6ajea, С. ЭНмедое, Н. Казымов, И. Исиеи-деров, М. Абадов, И. Эли)ев, Ф. ЧвНвнкиров, А. Султанов, 3. Эли)ев, О. 0BH¡eea, К Абутвлыбов, Р. Буи{адоеа, A. ©nnje«, М. ©садова, Ш. Батырова, С BajpaMoaa, С. ©ли|еаа, К. БеЬ> будоаа, 3. Алиаиова, А. Гурбаноаа, J. Hypnjeaa, С Ьусе}иове, И. Несруляа)ваа иш ¡олдлшлшры Уядуве Гасымоаа|а, jax^w гоНуму Гарабаг да кедеи де|ушлерде Нелак олмасы иле елегедар ке-дерлеидиклеринм билдирир ве дерни Нуэиле .башеетлыты аерирлер. Н. Туси адына АДПУ нун «Чобр в» эдадлер нээо-DHjjocH» кафедрасыньш эмэкдашлары Л. Абдулкоримов, Ф. Эфонди)ев. А. Султанов, P. EJJyÔce, J. BajuiiajHjea. h. Экборова, Ш. Абдуллаj€B, А. Мутэллибов В. Рустэмов, h. Ьэшкмов. С. Ахы!ев, Д. MehjjpJeBa, Н. Инра^м Азэрба)чан Республикасы ЕА-нын мухбнр узву. профессор MajHc Ьэбеб оглу Чааадовуя гэфлэтэн вэфаты мунасибэтила кэдэрлэндиклэрини бял-дирир вэ мэрЬумун анлэеннэ дэрян Нузнлэ башеаглыры верирлэр.      • М. Э. Рэсулзадэ адына БДУ-нун тэтбег» рн)азе))ат факултэсинин муэллимлэрн. М. Расулов    *    „ Искэндэров, P. nauttjea, Ч. Казымов, Г. Jату бое, С. Насибов. Н. Эли)ев. Р. Тары}ев, Р. МаЬмудзадэ. J. Мэммэдое, К. Мэммэдов. Э. НагьЦее. Р. Мустафа)ев, J. Ьачы)«. С. Ьэ)атзадэ. Н. Сулейманов. Р. Меммадов, А. Ибр^шмова. h. Хэлилова. 3. ХаикяшЦев, a Baöajem М. Вэля)ев. Н. ИбраЬнмов, Э. MehAHjeB, А. Махмудов, Ш. ЭмреЬов. Е. h у ce J нов. Э. Эли)ев, А. Оручелн}ев, Г. Батыров. Т. Нэ-сирова. Ф. HcMEjbüioe иш )олдашлары Рвизе Чавадова, атаСЫ    МаПю    Чавадовун вэфатындан кэдэрлэндиклэрйнв бшдарир во Дорин Ьузи* лэ башеатлыты верирлэр. Баш редактор Т. Т. РТСТЭМОВ Те'сисчм: «Халг гезетмвмми исуримист ионеи-Учредмтеиь: Журиашстоий иоияехие «Хаит Редексм)еиыи умааиы; 370158, КАШ Ш0Ь0ЕИ, E0JYM Теяефоимр; ме'лумат учтя — 93-64-92* «формат)! муЬасмблми—93-34-23, пеебетчм редактор 38-51-68. Д0НМЗ KY40CH* 18. » - 93-62-37, реклам хмдметм Невбэгш редактор Е. ЭЛШЕВ. — 93-79-81* Чапа нмзаланмалыдыр 23.00 Имзалаашшдмр 23.00Ищек 66814 Ч 12948070010 11 101» Балы, <Аира)ш> иииркиапамш нэгбэася. Вку, Тиражи 25847. Снфариш 6384 ;
RealCheck