Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

  • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
  • Location: Baku, Azerbaijan
  • Pages Available: 1,084
  • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.16+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, October 03, 1992

Get Access to These Newspapers Plus 2.16+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - October 3, 1992, Baku, Azerbaijan СЕРТИФИКАТЛАР, ИСТИГРАЗЛАР, ЧЕКЛЭР «•руну* пулмрм «миот 6«нкынд» «хмму да»' 1>Иц|у ^ ^ммя1| КВТДИКЧ* ф§)Д«ЛЫ Ofiyp. htp ПБЛДа, €#ртНЦИИСОТ удушлу истмгрм ••|ИГ»Л*рИ шеклинд,aSwMir усуяу Ai®**«* *•*■« «И-    ^ сында ыльжи ДОылмбм башламышдыр: |*ни «•ртм-фнкатларыи сатылдыгы мяк баш куй араинда аНали тагрибан 2 ммл)он манатлыг гм|матли нал» ал- адоорли»** иди» хусусад Я» Азарба1*ан Распублмкасы вманат Бакыиын президент» Маммад М0ММ0ДОВ Аааринформун мур-бири ила саНбатинда |ани ги)матли кагызларым ус-тунлуклариндан данышмышдыр: мигдврыида htrr алмныр. - Кечммш CCKI »манат В шттт — Аз»рба)чан Республика* сы Эманат Банкынын 1, 5 аа 10 мин манат <10, 50 аа 100 мин рубл) да]аринда бура-хылмыш сартификатлары ив-тар манатла, истарса да рубл-ла сатылыр. Намин сартификат-лара илда 10 фаиа калир на-аарда тутулмушдур, лакин, — Вали, бу кум чаклар да* На эаруридир, бала ки, ииди автомобил, мабал дасти, ja-худ ааркарлик ма'мулаты аларкан пул киеаси кифа)ат атмир, чанта каракдир. Буна кара да ааааллар даври^ада олаи 10 мин рубл де(еринде чакларла ]анашы, бив 100 мин рубл да|ариида чаклар да сифариш етмиш аа Ьааырла-тиграа yapa пар ил 8 тираж мышыг. Эманат банкынын кечирилечекдир. 1 мин манат- ша'баларина 17 ммл)врд рубл Кааырланммш аа ааспублика|а катирилмишдир. М мил|врд манат, (JaxyA 25 мил)ард рубл) Ьачминда алан бу рагалар 250, 500 аа 1000 наг (муаафиг елараг 2500, 5000 аа 10 мин рубл) да|арин-да бурахылмышдыр. Эавал-ларда олдугу кими, 1993-чу илдан башла]араг Намин не башла]араг yapa Нар сартифммтяары гуавасинда галырмы! — НараНат елмаг лааым да дан 200 мин манатадак (муаафиг олараг 10 мин рублдаи 2 мил^он рубладак) удушлар нааарда тутулмушдур. Ону да — пар«п*т    Q    га]д    адим ки, качмиш Итти- ¡илдир:    Ааар^чан    Эманат    башгА    впубликала- Банкынын ша Оал*Р  Ф оынын ai ни истиграалары ила лиалларыиын дыгы каНна ааааллар сат сартификатлар ннфл]аси|анын сур'атини иааа-    1992-чи ил    дакабрын 1-дек ра алараг, ¡акын аахтларда бу-    )аниларила    д»}ишдирилир, ja- ну 25 — 30 фаиаа галдырмаг    худ онларын да)ари аманата HHjjaTHHAajHK. Сартификатла-    качурулур.    Башга рлепублика- ры аманат банкынын иста-нилан ша'басинда, {»худ фи- ларыи аманат баикларынын варди]и сартификатларын да-лиалымда асанлыгла алмаг )аринин аданилмаси муаагга-мумкундур, буидан атру пас* ти- олараг да)андырылмышдыр порт талаб олуимур. Онлары белача асанлыгла сатмаг аа ja башга шехсе вармак да олар. Сартификатлары raj-тардыгда иса аманат банкы, иста)иниздан асылы олараг, оиун да|ерини сива манатла, jaxyA рублла ада)ачакдир. Сартификатларыа саНиблари бунлары аманат банкы ша рынын ajHH истиграалары муга]исада ан ба]ук удуш биада олачагдыр, Ииди ис-тиграв варагаларинин вех-тындаи аввал еатылмесы ма-саласини Ьаля адирик. 1982-чи илда бурахылмыш каНна истиграа варагаларн-на калдикда иса, нааарда ту ту л дугу кими, калан нл Лакин фурсетден истифада* ]анварын 1-дан бунлар 1993-адарак бала сартификатлары    ил    дахили удушлу нстиг- оланларын иезериие чатдырмаг рва аарагаларина да)ишди-HcrajHpaM ки, биа ииди башга рилечакдир. КаНна истиграв распубликаларын аманат банк- верегелериии сартнфикатлара лары ила алага с*хла)ырыг ва да|ишмак аа ja аманата качир-адамларын аарар чакмамаси мак да олар. Намин истиг-учун тадбирлари карача}ик. рав варагаларинин саНибла-Бу маНдуAHjjar Ерманистан- рина 1992-чи ил {анварыи 1-дан олан гачгыилара вид да- дам таНаил кунуйадак олан баларинда caxnaja ва истенилен {илдир ва онларын аксариЭДвти давр учун онларын да|арин* вахт талаб ада биларлар: Намин хидмат учун сертификат-ларын де{еринин 0,1 фаиаи аа г-амаиатиии алмышдыр. — Виаим истиграаларымыаын сатышы на вахт башяаначаг- нин 9 фаиаи мигдарыида калир аданилачакдир. — Насабяашма чаклари чох Начминда    чаклар    катирил мишдир. — «Аргументы и факты» га-аотмимм сом иомресииде качмиш СС8И-мии 1990 мы им мегседли    фамасиа    истмграаы Наггыида    масаи»    галдырыл- мышдыр.    Доалот    о аахтым гм)мамари ила аНалидам xaj-ли борч пул алараг бунлары маллар — мимик автомобияла-ри, ааталылан маишат тохиика-сы, шаклимда га|тармагы ва'д отмишди. Ииди иса бола чы-хыр им, адамлары алдатмыш-яар! — Магсадли фаиасиа истиграа варагаларинин тала{и барада биаа да чох мурачиат адирлар. Биа бу проблемин Налли    масаласини    |ахын аахтларда республика Накума-ти гаршысыида галдырмага Нааырлашырыг. Адамларын ва'д олунан маллары, {ахуд ла]игли    компансаси{а    алма- лары учун Нар ша{и ад»ча|ик.^ СоНботи |аады: Ч. ГУ ЛИ J ЕВА, Ааарииформуи мухбири. КОИД МИПШИМ» MYPA4H9T A3op6aj4&H Кэндлн Пар-THjacw республиканын конд эмокчилорвнэ мурачиат еда-рок онлары маЬсул {ыгымын-да во дикор мевсуми ишлор да готи денут JapaTMara ча-рырмышдыр. Азоринформа дахил олмуш мурачиатдо де-Jiump ки. муЬарибо, гытлыг во m^JacHja шораитиндо BQOHjlOTAOH чыхыш Jojiy anotar фэдакар амакло баглы-дыр, мэЬсул истеЬсалыны артырмагла халгымызын ку-зэранынын {ахшылашмасы-на комок кестормакдэн иба-ротдир. Бу саЬода кэнд зоЬ-моткешлори ез сезлэрини де-молидирлар. Мурачиатдо кесторилир ки, бу ил Jaxuibi мэЪсул )етиш-дирилмншдир. Лакин пам-быг ва узум {ырымында чох арыр boshJJot JapaHMbiuiAbip. Инди бутун гуввэлэри ¿ЫРЫ-ма софорбэр едиб сур’эти ар-тырмаг, моЬсулу хилас ет-мэк лазымдыр. Ье]ваидар-лыгда, тутуячулукдэ. па{ыз экининдо, JeM тзда^укунда до чидди денуш {арадылма-лыдыр. Буну мустогил дев-латиниэин ва халгымызын ма* нафе)и талаб едир. Азаринформ. Бизим учун так чети иди р?! (Опия 1-е сэПфодэ) Küjjman bum куг.бялня- лепи жяажпу» ИВД» 1    да калнрдан дивиденд (муа)- малыдыр. Лакин биада лазы- аатаидашларыиын мухталиф |аи фанз) алачаг. Бу ону да- “ ^^%T^ypa»Siíc‘ isfssapebss втин Ьансы ме ]арл»в «»- гаршысы альивчвг. торпаг швклиндв «ил(ард “ммлар-Ж.^-ГнГнР.сГы саЬасиндви узуи «УДДТ с»- л. борчу ип ши' «У олна]араг бу Ьеч вахт адалат- марали истифадэ едалмвен сеси сур i учун мадди стимул {араначаг. ки гадды манатьш денарли Эзлашдярмаюш тахднф олмасына. уч а)лыг, беш aj- ли оелку олма)ачагдыр. л“ мал. мувИвн метдарда ay*яда тооланмасыяы ва онун MyaJJaH мыпЦаздар ао'д едяр. вал)ута еНти)аты илэ мана Ьвсумэтян гарары и» Ааар- Вас гоаалыга мра тагауда wj    "™уняеар бапаяыя тарэггас* учун харе- итяаария. талабалар— аа- мак *Ч"«УН де^млl ьунлар лзямосннн таклнф едшр. Бу sHjJam неча олачаг?    мувоггатн тадбирлардир. ма вэсаитлан башга могсадлар.    — Азэрба{чанда аз аила    натын денарли    олмасы    учун мэсалэн. езлэшдирилэн муас- тапылар ки. уавлериндан Ьеч истеЬсалын. хусуснла халг гигалапйн 1еолашли<н инзи- олмаса бнри ичтямаи истеЬ- истеЬлакы маллары истеЬса-бати аразинин инкншафы. салда чальшшасью. Буна кв- ги1мэтлврии сэрбастлашди- рэ да аила «унун HmaaJaH    аз^?5йШу*и^ рилмэси илэ влагвдар олараг узву Ьеслбын» давлат мул- рыл**““. »“Я азта'минатлы аилаларии. та- киИэтиидан муаЦан naj ала- Х^м^ыл^ Шн1тын гаудчулэрии минимум Jama- чат. О ки галды mmiaMejeH- ^^Х^ ^^тлаш!имл ]ыш савиласинии та мин едил- л эра. онларын та минаты ез- к^уиун сар^лашдарал меси учун харчланмэсини да лашдирмадан 1ыгылачаг ва- “»« истисна етмирик.    сайт Ьесабына олачаг.    «УРСУ т*”л ке^^в ™J Торпагын хусуси мулкиЛа-    - Сяачэ, «у ими , гадер    •««»»‘    J*™* та чеврилмэсини нэзарда ту-    вам» ки, проблемла- ^ ^мчиинн башга хДричи таи ислаЬат кечирилмалидир. ри бшрдэфэ)е Ьелл еда билакТ    ^    Y Бу заман торпагын хусуси    - Таоссуф ки, республи-    едилмел>^дир. мулкиЛете кечдикдвн сонра    када эсас фондларын двврлер -' MyaJJaH муддат. масалав. Го Yapa галыг Дв ери Ьаггында ^ нл эрзиида сатылмасыны га- там малумат Joxayp. Бази ^»У“У^*л^1“Р‘21*► даган еден актлар гвбул саЬвлар узрв олаи мв'лумат- «Р» яс»я едилмэлидир. Бу муддатдвн лар иса дагиг де)ил, чунки УР-_.У,”_”? ^ìvWeahoS-сонра то(Тпаг сайвси сэрбэст бу и шла Ьеч кве машгул ол- Азэ1юа)чаим кучуиэ овпраи ИЛК ГЭЛЭБЭ РАПОРТУ ТЭРТЭР (мухбярийнздан). ди. Буна бахма)араг бир сы-Сон кунлэр бир а{агы чабНа- ра гаоагчыл коллективлвр му* да. бир а)агы тарлаларда гавила еЬдаликлоринин {е-олан ра]он памбыгчылары ]ы- рина ]етирилмаси барада га-гымын сур’атини хе)ли ар- лоба рапорту имзаламышлар. тырмышлар. Де{уш хэттин- Ра{он узрэ плана бирннчи дэн калан Ьа,]эчанлы хабар- олараг Н. Нариманов адына лэр кэнд эмэкчилэринин эли- колхозда Вагиф Маммэдовун ни ишдэн со{утмур.    башчылыг етди)и бригаданын Лыгымын башланмасындан узвлэри эмал етмишлар. Оной р Ьэфтэдэн чох кечсэ да, лар гыса муддэтдэ 130 тон-{алныз окт{абрын 2-дэ пам- дан чох памбыг топламышлар. ра^ыхармТ'мумк?“ ^лмуш- Ьэлэ таРлал*РД* "^сул чох-дур. Ле)сан )агышлар ишин ДУР- Лыгымын сурати азал-кедишини хе^и зэифлэтмиш- мыр. Узум /ыгылыр ЭЛИНИЗЭ БЭРЭКЭТ, САМУХЛУЛАР! Инди ра]онда Ьамы бутун )эри езумузэ 7 рубла баша умидини узумэ багла)ыб. Та- калир. Бас газанчымыз? сэрруфатларда бунун чанлы Раунда маЬсул {ыгымына шаИиди олдуг.    муассисэ ва ташкилатларын Ра{он аграр-сэна{е бирли- коллективлэри да чалб олу-{индэ^ Низами адына, Сэн’ан нуб. ОДонун баш Ьэкими Ага]ев адына, Камал Казы- Ариф Ьэсановла «Азарба}-мов адына совхозларда ва чан» совхозунун узум багла-«Сарыгамыш» колхозунда рында керушдук. Деди* ки, оларкэн Ьисс етдик ки, адам- так совхоз эмэкчилэри бу гэ-лар догрудан да Иэр килэнин дэр мэЬсулу 1ыгыб-]ыгышды-Ьагг-Ьёсабыны апарырлар. С. ра билмэзлэр. Ага1ев адына совхозУн бри-    _ а гадирн Гасым Гасымов тана-    Ра{он    мэишэт хидмэти ида- {ин дибинэ душэн балача бир Рэсинин, мадди-техники тэч-салхымы элинэ алы© о та- "изат базасынын, 16 немрэ-рэф-бу тэрэфэ бо1 ланды, «ку- ли техники пешэ мактэбиния наИкары» тапа билмэ1.шда 1а- вэ 0НЛаРча дикэр тэшкила-нындан кечэн гызлардан би- 1ЫН нума)эндэлари дэ 1ыгым- нындан кечэн гызлардан ринин ведрэсина»го)ду. — Бирча кила бела ¿ерда керэндэ э)илиб квтурурэм. Ье)ифим калир. Ил 6ojy са-haja чыхан гыз-кэлинлэрими* Да JaxbWAaH иштирак едир- лэр. hap ахшам arpap-canaje бирли)инда керулэн ишлэрэ JeKyH вурулур. Лыгым девру учун тэшкил олунмуш гэрар- лар иса дагиг де)ил, чунки tunFn WFU«I    бу ишлэ Ьеч кос мэшрул ол- m    -    - алыныб-сатылмалыдыр. ЕЦш    мур. Эсас фондларын галыг    ЛОгпулуо заманда хусуси мулкн))ата    Дэ/эринин эксэр Ьиссасинин    и2Жаоы кечмиш торпагдан 2 ил эр-    взлэшдирмэ апарылачагы тэг-    Азэ^чаиын ез нмканлары зиндв истифада едилмадикдэ    Дирда индики ?и)мэтлэрлв Je-    пес« о. девлэт тэрафиндан саЪи-биндэн кери алынмалы Не сэ-мэрэли истифада едэне ве-илмэлидир. Хусуси мулки{-эта верилэчэк торпаг caha-лэринин мигдары а{ры-а{ры гаг сапа- нидэн ги{мэтлэндирилмэси Учун узун муддат лазымдыр. Ьаггында тэклнфнмиз бу мэб- О*1® кеРэ Дв ез дахили им-лэри муэ{]энлэшднрмэ]э им- канларымызы харичи игтиса-кан вермир. Лакин бу aJдын- Д* элагэларии {аратдыры нм-дыр кн. езлэшдирмэнин так- канларла самэрали шакялдэ лиф етди1имиз га1дада ала- бирлэшдирмал^ик. ^Саричи  ______ _____ ___ рылмасы девлэтэ элавэ ола- инвестиси]аларын республи- синдэн вэ эЬалинин са]ындан Раг мил{ардларла манат ва- сайт элдэ етмэ1а имкан ве- лэ лазыми ганунлар гэбул рэчэк    едилмали, елми техники тэ- — ВДиэтдария еарбост- рэггинин {ени наили{{0тлври-лашднрмлмасяхнн (Ьа1дасыны на эсасланан бирка муасси-кермушук. Сиз иса ¡ж так- сэлэрин во {а харичи капнта-лнфлэ «щмщ еднрешшз. Бу ла мэхсус олан муэссисэлэ- Азэоба]чанын тэрэггиси — *лзмы7    Р»к едэн харичц ци*аипн вэ сэна)енин муасир техника ва — Сарбастлэшдирилмвни Ьугуги ш®хслэрэ ганунверичи- ра]онлар узрэ торпаг синдэн ва эЬалинин ci асылы олараг дифференсиал лашдырыл малыдыр. — Тэклвфларяннз тараф-л эра — девлэтэ ве аЬллн]э вэ ва’д едир? — езлэшдирмэнин тэклиф етди|имиз {олла апарылмасы хллгы дялэнчн BasHjJara елл- рин {арадылмасында mi АмрбаЗчанын тэрэггиси - млзмы?    рак едан харичн физики caHaJeHHH муасир техника вэ — Сарбастлэшдирилмани Ьугуги шэхелэрэ ган> технолоки{а узрэ {енидэн гу- ги{мэтлэрин галдырылмасы лик {олу илэ'    пмпап рулмасы, кэнд тэсэрруфатын- илэ гарышдырма^ын. Бизда лар ,“рилм®ли^р‘ да структур до{ишикликлэри ги]мэтлэрин инзибати rajAa- Азэрба^чанда элдэ етди апарылмасы, елмин, мэдани]- Да галдырылмасы просеси ри кэлирлари сэ^ст сур^-{этин, cahH'JJaHHH. халг Teh- кедир. Игтисади ислаЬатын да республика дан ^ чы хжрмаг силинин инкишафы. мудафи- тэклиф етди{имиз беш прин- hyryryHa малик олмалыдыр-энин кучлэндирилмэси учун сип узрэ ардычыл, мэрНэлэ- лар. Харичи физики ва пу-девлэтэ кулли мигдарда зла- мэрИэлэ апарылмасы rnjMaT- П^ги шэхеларин Р^с^®лика вэ вэсаит элдэ eTMaJa имкан лэрин сэрбэстлашдирилмаси банкларына вэсаит верир. Бу Ьэмчинин аЬали- заманы эЬалинин JamajMm лари учун онлара ^жат сайт» азта’минатлы тэбэгэлари- caeHjJacHHHH ашагы душмэ- BHjJacHHfla лазыми та мтат нин сосиал мудафиасинин синин гаршысыны алмаг учун верилмэлидир. мулки^эт кифа^т гэдар вэсаит олда ет- формасындан асылы олма}а-Maja имкан верэчак.    par бутун Ьугуги шахслара — Инди иидлн пул лаЬн- сэрбаст суратда харичла ти-дямна барада чох саз-сеЬбат чарэт eTMaJa нчаэа верилма-аседяр. Прогяозлар да мухтэ- лидир. Элбетта. дахили база-ляфднр. СНзча, маяатын де- ры горумаг шэрти илэ. i нэрлн олмасы учун биада    с^бэт* ]азды Ьаясы имкаялар вар?    Чалнд    ХАСПОЛАД. ^    «Халг    газетная»    иухбир* кучлэндирилмэсинэ дэ - MyaJ JaH шэраит ]арадыр. езлэшдирмэнин J ухарь* да rejA едилэн пр(б*сиплар эса-сында апарылмасы нэтнча-синдэ hap кэс ]ашадыгы ман-зилии, ишлэди{и муэссисаиин ЬэмсаЬнби олачаг вэ буна ке-рэ да муэссисодаки еэ мул- hap бир мустагил дев- Набм Чааадоау Хазар даимз иафт-га* к»мм та’мири ааводуиуи корпус сехииии га-багчыл фаНласи кими таиы-|ырллр. О, бу завода лап ча-ваи {ашыидаи келиб. Гыса муддатда мураккаб корпусчу пашаемка )и)ал»иарак мш |ол- дашларыиын Норматини газа-    улмЦатлм мшлар ома мыб.    адклкр. И. Чааадов    аз Ииди    Набм сахмм |укс»к мх-    кии мстаНеалат тачрубасмим тмсаслы    мшчмлармидандмр.    чаавнлвр* а|р»дир.    са*д» Ирм тоииамслы даимз мамм-лармими морпусларыиыи та'- ммриида ан мураккаб а» мае'-    Фото    Ч.    Ибадоаумдур. оиум ардычыл лары аа шаммрд-ларм аз да)мл. ТАЛЛИННДЭ МЭТБУАТ КОНФРАНСЫ Естони]ада 1аша!ан Ьамвэ- Кутлави информаси]а ва- маны еаяэринин ва гоЬумла-тэнларимизи бирлашдиран сятэлари ила керушда Хоча- рынын башына налор *®лмэ-«ЕстониJa—Азэрба{чан» ча- лынын, MaлыбвJлинин, Хоча- си барада муФасс^ мэ лУ MHjJaTH мэтбуат конфрансы вэндин ермэни репресси{ала- вермиш, Ьабелэ Ес то Hija ич-кечирмишдир. Конфрансы рына мэ’руз галмыш вэ ha- THMaaJJawwa ва онлара тэ-Азарба{чанын Естони{адакы зырда njapHy шэЬэриндэ му- мэннасыз олараг JyiccaK и:х-caлahи'JJэтли нума]андэси аличэ олунан 15 сакини дэ тисаслы терапи{а -{ардымы ФэрЬад Ье{дэрли ачараг бу- нштирай етмишдир. Он лар кестэрмиш тибб ишчиларинэ paja тонлашанлара A3ap6aJ- журналистлэрин суалларына дэрин миннэтда1>лыгларыны ^оиларында^Гвми^^ «9rw чаваб “Р9!*« еР“8НИ билдирмишлвр. рада ма лумат вермишдир.    {араглыларынын басгыны за- Азэрянформ. зин зэЬмэти кэлиб да{аныр капда ил эрзиида керулэн кезумун габагында Бизда ишлэрин Ьесабаты апарылыр. „„„„ о >1 Ме{дана чыхан проблемларин лэ вар ки. кундэ 3    4 тон арадан галдырылмасы учун мэ*1сул ]ыгыб тэЬвил    верир.    тэдбирлэр керулур. Ьэр кун евина 2 мин рубл    _ 0^-™    Гэоаока11- пул апарыр. Тэкчэ бир а{- ларын тэшкил олунмасыны. да {ыгымда 50 —60 мин рубл тэсэрруфат рэЬбэрлэринин газанан нечэ-нечэ аила ола- Ьар ахшам {ыгышмасыны дур-„аг    рунлуг илариндэн бизэ    галан '    мирас кими ги{мэтландирир- Ьэр килэнин,    ез    зэИмэти-    лэр — де{а бирл^ин    баш нин гэдрини билмэ{ин нати- директору Ьэмзэ Ьэмза{ев чэендир ки; Г. Гасымовун гэраркапын ишиндэн даны-башчылыг етд^и бригада кун- Шыр. — Амма тэчрубэ кес-дэ 50—60 тон узум тэИвил тэрир ки, низам-инти зам ол-верир. пэмнн совхозда Вила- ма{ан ]ердэ Ьеч бир наили]-{эт Эскэров. Низами адына {этдэн сеЬбет кеда билмэз. совхозда Над]а Лусубова ки- Экэр корсак ки, бутун тэсэр-ми бригадир вэ узумчулар руфатларда ишлэр Низами, олмаса{ды. ким билир {етиш- Сэн’ан Ага{ев, Камал Казы-днрилэн мэпсулун тале{и не- мов адына совхозларда олду-чэ олачагды.    ✓    гу кими гурулуб, о заман тез- Совхозун директору Мам- тез {ыгышмага да еЬти{ач мэд Элэкбэров:    олмаз. Ра{онуи тэсэрруфатла- Бу кунлэр Самух узумчу-рында бол узум {етишдири- лари Бакыиын, Кзнчэнин вэ либ. Чох севинирик. Амма дикэр шэ)1эрларин эЬалисини бу {ахынларда Кэнд Тэсэрру- дэ унутма{ыблар. Инди}эдак фаты вэ Эрзаг Назирли{индэн Ьэмин шэЬэрлара * 500 тона гэрибэ бир мэктуб кэлиб. {ахын суфрэ узуму кендэрн-Мэктубда кестэрилир ки, Ьэр либ. •• килограм суфрэ узуму учун Самухлулар бу ил 62 мни ашагы ги{мэт 7 рубл 20 га- 600 тон мэЬсул {ыгмагы на-пик тэ {ин етмэк олар. Ела зэрдэ тутублар Амма {агнн бу да узум е'малы заводла- ки. бу сон Ьэдд 6лма{ачаг рынын элиндэ амэлли-башлы    гжгимпв бэЬанэ олуб. Ахы узумун    памлет    ГАСЫМОВ, Ьэр килограмынын ма{а дэ-    «Халг гэзетнаняя мухбирн. «МЕРСЕДЕС» МАШЫНЛАРЫНДА К. Э 3 Э 1 9 J 1 К Тезликлэ Бакы{а 300-дан алынмасы ва дикар хидмат-чох «Мерседес» автомашыны лэр учун вэсаит а{ырмыш-кэтирилэчэкдир. Онлардан дыр. Ьамы истифадэ едэ билэчэк- Бакы{а «Мерседес»лэрлэ дир. Чункй Ьэмин «Мерсе- бэрабэр 50 раЬат «Икарус»' дес.лэрдэн такси ними истя- фада етмэк нэзврдэ тутул-    ве1Я£Л9    едилвя    ав- мушдур.    тобуслар    учун    еЬти{ат Ьиссэ- Онлара Ьа зырда Бакы да лэри дэ алыначагдыр. Чунки {арадылан алтернатив такси «садз еЬти{ат Ьиссэлэрин ча-паркынын суручулэри хид- тышмазлыгы узундэн автобус мэт едэчэклэр. Республика паркларындакы машынларын Назирлэр ¡Саоинети па{тах- аз гала {арысындан истифада тын ичра Ьакими1{эти орта- олуимур.    _ нынаг такси*. «Мерседес»лер    Ааэринформ. «КУН9ШЛИ» ЭМЭКДАШЛЫГ ШЕКТИДИР Азерба)чам Распублчкасы-иыи Накумати аа даалат иафт шмркати ила АБШ-ын hjycroH-дакы яГ1аинзо)л аксплора)шн анд продакшн компани», «Пан-нзо{л Каспиан корпорв|Шн» аа Шотландм{аиын Абердин ша-Нариндакм «Рамко анарджи ЛТД» иафт ширкатлари ара сын да бирка амакдашлыг Ьаггында сазиш алд» адил-мишдир. «Панизо{л» ширкати саэишин харичи иштиракчы-ларыиыи Бакыдакы nyMajaH-дасм кими тамсил олуимуш-дур. вмакдашлыг «Куиашли» {атагыиыи гаршылыглы суратда фajдaлы истисмарыиы ташкил атмак магсади дашы-jbip. «Паннзо)л» ширкатииин празидаитм Мори Нелсон Азармнформун мухбириив бил-дирмишдир ки, бу амакдашлы-гы {укевк гмjM*Tлаидирир. Сазиши республика баш на-зиринми биринии муавини В. ЭЬмадоз, Даалат Нафт Шир-катииии празидаитм С Батыров аа уч харичи ширкетми раЬбарлари имзаламышлар. ГЭЧРУБв МУБАДИЛ8СИ ЕДНРЛЭР БАКЫ, I окфбр (Ааермн ферм). Азарба{иаиым апары чы саЬе Ьамкарлар итткфаг-ларыныи раЬбарлари мш таи рубаем мубадиласима дайр окт{абрыи 5-да башлаиаиаг семмнарда иштирак адаиаклар Семинары Самсум шаЬармнд» Турки}» ишчи Ьамкарлар итти-фаг лары ^    коифадараси*асы (Турк-мш) ташкил етмишдир. Оилар баш кум арзммдЯ Муасир Ьамкарлар иттифагы Ьа-ракатымда баш аараи просес лари музакира адаиаклар. Таряхимязин    ачылмаашшсакифмари Majop Илински кимдир? Илински{э {азырдй:    «Сизи    нин еэбашыналыгы Ьаггында лай адамларын ме{идлари уза верди Талыш тврихииэ даир Талыша кендэрмэкдэ магса- А. П. Лермолова iuHK&JaT ет- чыхыр. Majop вэ онун чфю- «Эхбарнамэ»нин ^“Пгяллплфж дим вар: бурада идара ищи- ди. лакин кенералдан чаваб {эткар дэстэсинин емаллэри Мирза    а^ »5^0 ни ала кечирмэк. Мир Ьэсэн алмады. Илински ханын аила- *аш олурду. Бутун бунлар «Нэллад* ^иР^Нн иэ хан узэриндэ нэзарэти ар- синдэ да наразылыг JapaT- Илинскини еЬтн{атлы олмага ешитмэди, Ьаэта оку ез гэ-тырмаг. ону арадан чыхармаг мышды. гардашлары ва ана- мэчбур етди. О, 1828-чи нл реркаЬ^да де^дуруб у учун бэЬанэлэр Ьазырламаг». сы OaxpnJJaHHca ханым да HjynyH 25-дэ Левандинэ Ja- чул вэзиЛата саадьг Али баш командан бунун она гаршы чыхырды. Мир ha- зырды: «Сары адасында тэт- В€лэлаклэ#*    ha учун {ол да кестэрирди: «Мир сан хан дафалэрлэ ИлинcкиJэ биг етд^имиз метод flajHLWW- ханын бир Ьэсэн хана имкки ^аратмаг мурдар эмЗллэриндэн ал чэк- мэлидир. Бунун учун бела кими{{атдан ал чэкмак. 1826 лазымдыр ки, арабир Ирана мак барада ултиматум верса бир Joa даЬа сэрфэлидир: изи чы илин iн|УяУ^а кетсин. О, Иранла влага сах- дэ Majop ону ешитмэмишди. итирмэк учун влумэ мэЬкум бир Д®стэила Ирма кетди. ламагда тэгсиркар билинсин. Илиискинин эмэллвриндэн    "5¡¡pü ки3 кеЬна ка- дирди. Саре? дврЬал муЬасн- мра кэлэн Мир Ьэсэн хан ал и    бириидэ квми ила ре олунду. Эмвли{{ата Majop баш команданын Ьузуруиа бирликдэ 1андырасыиыз>. Карсов башчылыг етдя. Ора-HvwijBHflB hejBTH квндврди Мйкэмэдв поручик Алхаэов да «питан Перкин, поручик (бундан Илиискинин хвбври    ".    .1§28-чк нл де-    Смолин. Ериваиов да вар етвнппи Мио Ьэсэн хан j0X нди> экс тагдирдэ она    Mj)iop Илински идя. Бундан сонра Твлыш «млам» Ь cíiahHlbT ?мкан “Р“33»*)- HyMaJeH»    ”бир    кветэриш верди:    дя1ары бутевлукдэ Majop лар- вермишди. Илински бун-    “р^лою    таг»им"ет-    лэнкэранлы тачир Ьачы^Мэм- Илиискинин HXTHjapbma неч- 5“ ш?килдаУ истиДЭдэСЭед^    Ке"1Ел„„ Je5® STIílfoD SSnjS" »“» (ич^1аЛетма{э ^Зувандда Majop Илински- 22 Aa“2£r a^Sfna o ^vt й?Ьэл го^||ады- 4YHKH Mai°P кендэрди. Ьачы еадндэ Ьэбс нин Ьэрэк ^ыш« ханларш™ бэ]л.р|ж ^тэТечиГоли^иС^-    Сон^р баллк ол- иараз. ЖыадГ“теЖ «этнм“э ларинин нэтячасиз галдыты- «MJ£    tolyaMjTOOT».    отлла 6aJ бвшчьишг едарди. ж«® гжждгггг:    £г«г=аа “х лэЬатлашмэ{э адам тапа бил- ^¿ИНД9 поруЧИК Алхазов та- верди. О иса ycJaHKap 6aJ мэди. Артыг аила да она гар-    Ьэбс едилди. Majop Ьаггында чэза фикирлошди. чеврилмишди. Бу барада илиискинин ал дыгы мэ’лума- Hahajat, Нурулла 6ajHH Тиф- Бундан башга ханын аилэ-синдэ наразылыг {аратмаг чох вачибдир». Majop Илински фэали{{э-тини бу истигамэтда давам гаршы Ьэрэкэтларинэ ыг далгасы Ьэмин Ьэрэката Ну- XIX асрин аввэллэриндэки истилачы муЬарибэлвр чариз-мин Азэрба{чан эразисинэ са-Ьиблэнмэк арзусуну реаллаш-дырды. Кулустан вэ Турк-мэнча) мугавилэлэри илэ догма да^арымызын белунмэси баша чатды. Азарба{чанын шималы чар Рус^асынын пэнчасинэ кечди. Бунунла да ханлыгларын {аранмасы илэ башланан дирчалишимизэ хитам верилди. Азэрба{чанын мирвариси Талыш да о вахт-дан сэрбэстли{ини итирди. Бурадакы талан вэ гарэт-лэрдэ, эЬали{а диван тутулма-сында Majop Васили Иванович Илински мустэсна рол oj-на{ырды. Онун Талыша кэ-лиши тэсадуфи олмамышды. Гафгазын али баш команда-ны кенерал А. П. Лермолов Илиискинин HMnepHjaJa Ьэд-сиз садагэтинэ амин иди. Буна керэ да" Тальппы идара ет-Msje ма мур сечэркэн ону мэслэЬэт билмишди. Majop Илински Талыша калана гэдар Курчустан а{алэт-леринин биринда полис ранен ишламишди ва аЬалидан руш-ват алмаг да хусуси мэЬарат кестэрмишди. Чох чэкмэди ки, рушвэтхорлугун усту ачылды. Лакин али баш командан достунун иш JepHHH Талыша да{ишди ва Курчустан эЬалисинэ буну чэза тад-бири кими тэгдим етди. Талыша Хазар дэнизи Ьэр* би ала{ларындан биринии башчысы кими кэлэн Majop Илински езу илэ 660 Ьэрб-чи де кэтирмишди. О, Лэнкэ-ран шэЬэринда левбэр салды. Бурада таланлары Ьэ{ата кечирмэк учун имкан даЬа чох ар^адГ^н^ал^Пп в?“т2 м^Гми^Ь^эн‘wHwiiVa'? лун 2-йэ'Йлгаскн Левандоша ханы чаш-Лшсаады.3.}^' лата^Ьиб'идиТ-Чо^у Ба-MMOBVK    ИЛЭ »Г, pi    пашы демншди:    «Majop    1*зырды:    «Сары адасында    дан Majop_Илннскн]а мурачя-    ш комендантынын унваяына нэд муЯафнзэ олунур.    Илиискв Лэнкаранда    Ьеч кэс-    маЬбуслара куаашт ола бил-    ет етди. “Ч^и Худааерди    кендарди. Талыш сарвэтлэрн ралла MaJopyH мунасибэтла-    да Ьесаблашмыр. Ьатта Мир    маа. Дэннздэ ба тырмаг яя-    онларын    т    орадая Петербурга )ола рияи eJpaHMBK бахымындан    Ьасан ханын озунэ    махсус    зымдыр.^Бэ’зэн гэтллэр ua    W. :Мярза X^а^Дн Та^    ЛЫИДЫ. ж «вЕЖ”1’гг&дажг «s нугуллав^лн. чы нл И{улун 2-дэ Majop Мир Ьэсэн хан Илински- мумкуя олмурду. Дояязе аты- тапылмазды. (Мирза Худа башлады. Мир Ьэсэн хан са-paj шанликлэрини онсуз ке-чирмирди. Ьэр ишлэ марагланан ма-Jop 1824-чу ид августун 6-да Талыш вэ онун агсаггаллары Ьаггыйда А. П. Лермолова рэсми ма’лумат тэгдим етди. Ма'луматда эсас JepH Мир шы Талыш ханынын вэрэсэси Се- ^ кере ^ачы Моммод Ьэсэн лиедэ хидмат еден оглу, ке-jHfl Эли Ka3b*M6»j оглу «Ча- иран дан бе{ук тичарат Jyicy нерал Ага чан 6oJ ал^ рулду. ваЬирнаме{и-Лэнкэран» аса-    Лэнкэмна    хэлмишди.    Онун    чаяазося Тифлисдон риндэ кениш ме’лчмат ве- оиун ' гя]моти 1500 туман догма кэндн Чонкамираяв к^ рир. Мирза ЭЬмэд Мирза Ху- /дооо ove kvmyui пулу) иди. тирилдиР. Кадар 6ejyn олса ии Ьэсэн хан вэ оиун гарда шла- дааердн оглу иса «Эхбарна- Тачир ^бела^ачы Мир Ьа- да. Нурулла ба{ин гэддинн ры, анасы Фахри^анисо. бир мэ»синдо кестэряр ки, деди- сэя Ханын оглу Казым 6oJhh aja бил мэди. О. тутдугу {олда Зуванд-Дырыг пакими Ну- году илэ хан аилэсини пар-    да    яох    u^j    котяр-    дан    денмэди.    Эксииа, импе- рулла 6aJ тутурду. чаламага наял олан Илински ¡^шди^Ьэмнн’ эылж. ¿Ьиб pHjaJa нифрэти бир аз да Аршг Мнрм Ькш иным 2“ — — —    «fi    W гуруча ады галмышды. Ьаки-MHjJar бутунлукдо Илински-нин ихти]арына кечмишди. О, шика{отчиларн дяило{ир. ис-тэдоОи шэкилдэ Ьекмлор ве-рирди. Характерик бир факты {ада салаг. Илинскй учти тэшкил олунмуш сахта мэЬ-комадэ шаЬид кими олунду во Сары адасында ба- Талыш ханлыгы сугут ет-О. севмэди{и адамлары ис- тырылды». Лэнкэран тачир- ди Лернндэ комендаитлыг Ja-тинтагсыэ елдурурду. Сара{ лори Гурбан Эля Мирза, Са- ранды. Мир Ьасан ханын кешнкч илариндэн иствди{ини дыг, Е{ваз. Ье{дор оо{. Чин Ирана а пара билмадй{и аила Сары адасыяа {олла{ыб суда Чэфэр. Кэрбэла{и Эли. Мир- узвлэри Ьэбс олунуб Сары богДУРУРДУ- Ву чияа{отюр за, Мустафа. Рзалы вэ бир адасына кен^Ьрилдилар. эмаллэри Сары адасындакы чох башгалары да бу чур ел- Бундан сонра Илински ку-2-чи ала{ын ранен Леван дин дурулмушдулор. ^ ж нуну хана мэхсус сара{да ке- ифадэ ичра еднрди. 1826-чы ил н{у- Бутун бунлар Мир Ьэсэн чирирди. • Артыг о ;
RealCheck